25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás"

Átírás

1 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról Szám: 25/2013. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában, a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvényben, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, a minısített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a minısített adatok védelmével összefüggésben felmerült szakmai irányítási feladatok meghatározása, a minısítıi jogkör átruházása és a minısített adatok kezelése során irányadó egységes gyakorlat kialakítása céljából kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendırségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendırség) minısített adatot kezelı szerveire, így: a) az Országos Rendır-fıkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); b) a Készenléti Rendırségre, a Repülıtéri Rendır Igazgatóságra, a Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézetre, a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságra, a megyei (fıvárosi) rendır-fıkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint c) a rendırkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek). 2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Rendırségnél készített, valamint oda érkezett nemzeti és külföldi minısített adatokra (a továbbiakban: minısített adat). 3. A minısített adatot kezelı szervek biztonsági területeiken az alábbi minısítési szintig kezelhetnek minısített adatot: a) Szigorúan titkos! minısítési szintig: aa) az ORFK, ab) a Készenléti Rendırség, ac) a Szigorúan titkos! minısítési szintő rejtjelzı eszközzel rendelkezı minısített adatot kezelı szervek, kizárólag a rejtjelzı eszközzel összefüggı minısített adatok vonatkozásában, ad) a megyei rendır-fıkapitányságok futárcsoportjai; b) Titkos! minısítési szintig: ba) az ab) alpontban nem szereplı területi szervek, bb) a helyi szervek. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A minısítıi jogkör átruházása

2 4. A minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 4. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak alapján az országos rendırfıkapitány minısítıi jogköreit - átruházott jogkörben - az alábbi vezetık gyakorolják: a) Szigorúan titkos! minısítési szintig: aa) az ORFK bőnügyi fıigazgatója; ab) az ORFK rendészeti fıigazgatója; ac) az ORFK gazdasági fıigazgatója; ad) a Készenléti Rendırség parancsnoka; ae) a minısített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében az ORFK biztonsági vezetıje; b) Titkos! minısítési szintig: ba) az ORFK állományából a fıosztályvezetık és a velük azonos jogállású vezetık; bb) a Készenléti Rendırség parancsnokának helyettesei, fıosztályvezetıi és a velük azonos jogállású vezetık, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelızı Védelmi Osztály vezetıje, az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat vezetıje, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat osztályvezetıi, a nyomozó szerveinek, valamint a felderítı, értékelı-elemzı, és migrációs szervezeti elemeinek osztályvezetıi; bc) a bb) alpontban nem szereplı területi szerveknél a szerv vezetıje és helyettesei, fıosztályvezetıi, bőnügyi, felderítı, gazdaságvédelmi, elemzı-értékelı, migrációs, fogdafelderítési és börtönelhárítási osztályok vezetıi; bd) a rendırkapitányság vezetıje és helyettese, a bőnügyi, valamint a vizsgálati osztály vezetıi; be) a határrendészeti kirendeltség vezetıje és helyettese; bf) a minısített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében a területi és a helyi szerv biztonsági vezetıje, amennyiben vezetıi megbízással rendelkezik vagy vezetıi beosztásba kinevezett személy. 2. Szakmai irányítási jogkör 5. Az ORFK hivatalvezetıje, mint az ORFK biztonsági vezetıje (a továbbiakban: ORFK biztonsági vezetıje) a minısített adat védelmével összefüggésben szakmai irányítást gyakorol az utasítás hatálya alá tartozó szervek tevékenysége felett. 6. A hivatali szervezeti elemmel rendelkezı minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje - a 7. pontban meghatározott kivétellel - a minısített adatot kezelı szerv hivatalvezetıje, a hivatali szervezeti elemmel nem rendelkezı minısített adatot kezelı szerv esetében a hivatali szakszolgálathoz tartozó feladatokat ellátó kiemelt fıreferens. 7. A minısített adatot kezelı szerv vezetıje indokolt esetben - a területi szervek esetében az ORFK biztonsági vezetıje, a helyi szervek esetében a területi szerv biztonsági vezetıje elızetes véleményének kikérését követıen, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban NBF) elnökének hozzájárulásával - a szerv állományába tartozó más személyt is kinevezhet biztonsági vezetınek. Az ORFK biztonsági vezetıje és a területi szerv biztonsági vezetıje a véleményezés során azt mérlegeli, hogy: a) a biztonsági vezetı - a minısített adatot kezelı szerv szervezetében betöltött beosztására, egyéb feladatkörére figyelemmel - képes-e ellátni a kapcsolódó feladatokat; b) függetlensége mennyiben biztosított; c) tevékenysége során felmerülhet-e összeférhetetlenség arra figyelemmel, hogy saját minısítıi tevékenységével összefüggésben kell ellenırzési hatáskört gyakorolnia. 8. Az ORFK biztonsági vezetıje az ORFK Hivatal Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztályának közremőködésével: a) a minısített adat védelmét érintı jogszabály-tervezetek koordinációja során kidolgozza a Rendırség álláspontját; b) kiadásra elıkészíti a minısített adat védelmével kapcsolatos belsı normákat; c) kiadja és aktualizálja a titkos ügykezelık Oktatási Kézikönyvét és Vizsgaszabályzatát; d) évente kettı alkalommal - június 30-ig és december 31-ig - megszervezi és végrehajtja a titkos ügykezelıi munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek központi képzését és vizsgáztatását, ezzel összefüggésben intézkedik a vizsgabizottság és a vizsgaidıpontok kijelölésére, valamint az NBF elnökének a vizsga idıpontjáról történı tájékoztatására; e) a minısített adat védelmét érintı kérdésekben állásfoglalás kialakításával segíti a Rendırség minısített adatkezelést folytató szerveinek tevékenységét; f) igény esetén közremőködik a területi szervnek az NBF ellenırzésére, vizsgálatára történı felkészítésében;

3 g) szakmai segítséget nyújt a területi szervnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) által a nemzeti minısített adat jogellenes minısítése esetén indított titokfelügyeleti hatósági eljárása során; h) részt vesz a minısített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülmények kivizsgálásában, és megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben a minısített adat biztonságának megsértésével összefüggésben a területi szerv vezetıjének, biztonsági vezetıjének vagy mindkettınek az érintettsége is megállapítható. 9. A területi szerv biztonsági vezetıje a minısített adat védelmével összefüggésben szakmai irányítást gyakorol az alárendeltségébe tartozó helyi szervek tevékenysége felett. 10. A területi szerv biztonsági vezetıje szakmai irányítási jogkörében: a) a helyi szervek biztonsági vezetıi, valamint a területi szerv és a helyi szervek minısítıi jogkörrel rendelkezı vezetıi, a felhasználói és a titkos ügykezelıi részére szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a minısített adat védelmével kapcsolatosan oktatást tart; b) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet] 6. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott ellenırzési kötelezettségen kívül szükség szerint, de évente legalább kettı alkalommal ellenırzi a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek érvényesülését; c) közremőködik a helyi szervnek az NBF ellenırzésére, vizsgálatára, valamint az ORFK minısített adat védelmével kapcsolatos ellenırzéseire történı felkészítésében; d) szakmai segítséget nyújt a helyi szervnek a NAIH által a nemzeti minısített adat jogellenes minısítése esetén indított titokfelügyeleti hatósági eljárása során; e) részt vesz a minısített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülmények kivizsgálásában, és megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben a minısített adat biztonságának megsértésével összefüggésben a helyi szerv vezetıjének, biztonsági vezetıjének vagy mindkettınek az érintettsége is megállapítható; f) a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minısített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartására lefolytatott éves ellenırzés eredményérıl készített jelentéseket, statisztikákat összegzi, és az összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év március 5-ig az ORFK biztonsági vezetıjének megküldi; g) a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a nemzeti minısített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartására lefolytatott éves ellenırzés eredményérıl készített jelentéseket, statisztikákat összegzi, és az összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év március 15-ig az ORFK biztonsági vezetıjének megküldi. 11. Amennyiben az NBF - a Mavtv. 20. (2) bekezdés g), h), j), k) pontjai alapján - ellenırzést vagy vizsgálatot folytat a minısített adatot kezelı szervnél, az ellenırzés vagy a vizsgálat idıpontjáról az érintett minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles elektronikus úton tájékoztatni az ORFK biztonsági vezetıjét. 12. Amennyiben a NAIH - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 62. (1) bekezdése alapján - titokfelügyeleti hatósági eljárást folytat a minısített adatot kezelı szervnél, az ellenırzés, a vizsgálat vagy eljárás idıpontjáról az érintett minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles elektronikus úton tájékoztatni az ORFK biztonsági vezetıjét. 3. A személyi biztonsággal kapcsolatos szabályok 13. A minısített adatot kezelı szervek biztonsági vezetıinek kinevezéséhez szükséges egyetértés megadását - amennyiben a 7. pontban meghatározottak alapján az ORFK biztonsági vezetıje vagy a területi szerv biztonsági vezetıje elızetes véleményének kikérése szükséges, annak beszerzését követıen - a minısített adatot kezelı szerv vezetıje közvetlenül kezdeményezi az NBF elnökénél. A minısített adatot kezelı szerv vezetıje az NBF elnökének egyetértését követıen a biztonsági vezetıvé történı kinevezésrıl - a név, rendfokozat, beosztás, elérhetıség elektronikus úton történı megküldésével - tájékoztatja az ORFK biztonsági vezetıjét. 14. A felhasználói engedély kiállítását megelızıen a biztonsági vezetı köteles intézkedni arra, hogy az új felhasználó a minısített adat védelmével kapcsolatos szabályokat oktatás keretében elsajátítsa. 15. A minısítı adja ki a felhasználói engedélyt abban az esetben, ha olyan személyt von be a minısített adat feldolgozásába, aki nem a minısített adatot keletkeztetı szervnél áll foglalkoztatási jogviszonyban. A felhasználói engedély kiadása elıtt a minısítı köteles meggyızıdni arról, hogy a feldolgozásba bevonni kívánt felhasználó rendelkezik-e a feldolgozni kívánt minısített adat minısítési szintjének megfelelı szintő személyi biztonsági tanúsítvánnyal.

4 16. A titoktartási nyilatkozatot a minısített adatot kezelı szerv vezetıje és a biztonsági vezetı esetében a személyi biztonsági tanúsítvány, a többi felhasználó esetében a felhasználói engedély, a minısített adatot megismerı személy esetében a megismerési engedély hátoldalán kell szerepeltetni. 17. A minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles gondoskodni arról, hogy a szignálásra jogosult vezetık naprakész információval rendelkezzenek a minısített adatot kezelı szervnél felhasználói engedéllyel rendelkezı személyekrıl. 18. A biztonsági vezetı a minısített adatot kezelı szervnél lefolytatott éves ellenırzés keretében köteles vizsgálni, hogy a felhasználók részérıl ténylegesen történt-e minısített adat felhasználása. Amennyiben azt állapítja meg, hogy minısített adat felhasználására nem került sor, és a munkaköri feladat ellátása elıreláthatólag a továbbiakban sem teszi szükségessé minısített adat felhasználását - az érintett elöljárója véleményének kikérését követıen - intézkedik a felhasználói engedély visszavonására. 19. A titoktartásra kötelezettnek a titoktartási kötelezettség alóli felmentésére irányuló megkeresésrıl a minısítı dönt az országos rendırfıkapitány szakterület szerint érintett helyettese véleményének kikérését követıen. 4. A minısített adat készítése 20. A minısített adatot tartalmazó munkapéldányon (a továbbiakban: munkapéldány) vagy a kiadmányozott minısített adathordozón - amennyiben arra az adathordozó jellege miatt nincs mód, akkor a külön kísérılapon vagy az elektronikus minısített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezeléső elektronikus adatállományban - fel kell tüntetni: a) az adathordozó jobb felsı részén aa) a minısítési szintet, ab) a minısítés érvényességi idejét, ac) a minısítı nevét, rendfokozatát és beosztását, ad) a példánysorszámot, ae) amennyiben alkalmazásra kerül, a különleges kezelési utasítás(oka)t, af) minısítési jelölés megismétlése esetén A minısítési jelölés megismételve a.../...ikt. számú irat alapján. szövegrészt, ag) a minısítési jelölés megtiltása esetén A minısítési jelölés megismétlését megtiltom szövegrészt; b) a szöveg alatt bal oldalon, a melléklet: ba) számát, bb) nyilvántartási számát, bc) példányszámát, lapjainak számát, bd) minısítési szintjét; c) az adathordozó bal alsó részén az iratkezelési záradékban: ca) a készített példányok számát, cb) a minısített adathordozó példányonkénti lapszámát, cc) az egyes példányok címzettjeit név, rendfokozat, beosztás szerint (öt példányig a záradékban, azon felül külön elosztón), cd) a készítı személy nevét, rendfokozatát és beosztását, telefonszámát, ce) az irat elıadói munkakönyvi sorszámát. 21. Amennyiben a papíralapú adathordozó minısített adatot tartalmazó oldalára kerül a minısítés vagy minısítési javaslat, abban az esetben az oldal felsı részén középen a minısítés vagy a minısítési javaslat fölött kell a minısítési szintet feltüntetni. A minısítési javaslat és a minısítés minısített adatot nem tartalmazhat. 22. A különleges kezelési utasítás alkalmazására a minısítés kezdeményezıje a minısítési javaslatban tesz javaslatot, az alkalmazásról a minısítı a minısítésben rendelkezik. 23. A minısítési jelölés megismétlésének megtiltásáról a minısítésre jogosult a minısítésben rendelkezik. Rendelkezését az adathordozón a különleges kezelési utasításokra vonatkozó szabályok szerint kell feltüntetni. 24. Amennyiben saját minısített adat készítésekor az iratba saját vagy más minısítı által korábban készített minısített adatot is belefoglalnak, az adathordozó elsı oldalának jobb felsı részén a saját minısítési jelölést kell feltüntetni. Ha a saját minısítéső adat minısítési szintjénél a megismételt adat minısítési szintje magasabb vagy érvényességi ideje hosszabb, a saját minısítési jelölés alatt a legmagasabb minısítési szintet és a leghosszabb érvényességi idıt is szerepeltetni kell. 25. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 38. (4) bekezdésében meghatározott megismételt minısítési jelölést és a megismétlésének alapjául szolgáló irat iktatószámát is az adathordozó jobb felsı részén kell feltüntetni.

5 26. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott iratkezelési segédleteken kívül az alábbi - a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelı rendszer minısített ügyiratkezelésre alkalmas változata (TÜK NEO) által is támogatott - iratkezelési segédleteket kell használni: a) érkeztetı könyv; b) név szerinti nyilvántartó karton; c) iktatólap; d) beérkezı és kimenı futárjegyzékek nyilvántartása; e) elektronikus adathordozók nyilvántartása; f) beérkezı elektronikus nyugták nyilvántartása; g) név szerinti nyilvántartó kartonok nyilvántartása. 27. Minısített adatot tartalmazó adathordozó iktatásakor egy iktatókönyv alkalmazása esetén az iktatószám után a Tük. rövidítést, több iktatókönyv alkalmazása esetén az iktatókönyv betőjelzését és Tük rövidítést kell használni. 28. A Nyilvántartó a minısített adatot a felhasználó részére név szerinti nyilvántartó kartonon, a Kezelı pont részére pedig belsı átadókönyvben adja át. 29. A Kezelı pont a minısített adatot a felhasználó számára név szerinti nyilvántartó kartonon adja át. Az ugyanazon adminisztratív zónán belül lévı Nyilvántartó és Kezelı pont között a minısített adat átadása belsı átadókönyvben történik. 30. A minısített adatot a Nyilvántartó adminisztratív zónáján kívüli Kezelı pont részére futárjegyzéken kell átadni. 31. A minısített adat személyes kézbesítı útján történı továbbítása esetén a titkos ügykezelı futárjegyzéket állít ki. 32. A titkos ügykezelı kinevezésének megszőnése esetén a minısített adatok átadás-átvételét az iktatókönyvekkel történı összevetéssel, tételesen, jegyzıkönyvben rögzített módon kell végrehajtani. 5. Minısített adat tárolása 33. A Bizalmas! vagy annál magasabb minısítési szintő minısített adatot hivatali munkaidın kívül: a) a Nyilvántartóban; b) a Kezelı ponton; c) a biztonsági területen vagy d) - a 35. pontban meghatározott esetben - a Tevékenységirányító Központban vagy az Ügyeleten (a továbbiakban együtt: Ügyelet) elhelyezett, legalább 1. kategóriájú biztonsági tárolóban kell tárolni. 34. A minısített adatot kezelı szerv adminisztratív zónájából kikerült, és tartósan azon kívül kezelt minısített adat tárolásának szabályait a két minısített adatot kezelı szervnek - a Mavtv. és a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet elıírásainak figyelembevételével - együttmőködési megállapodásban kell rögzítenie. 35. Amennyiben az Ügyeleten munkaidın kívül a Készenléti Rendırség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat által továbbított futárzsák elhelyezésére kerül sor, úgy ennek, valamint a futárzsák kivételének tényét és idejét az ügyeleti könyvben dokumentálni kell. 36. Az Ügyeleten elhelyezett futárzsák tárolása legalább 1. kategóriájú biztonsági tárolóban - lemezszekrényben - történhet. A továbbítást végrehajtó futár a futárzsák elhelyezésére szolgáló biztonsági tárolót az ügyeletvezetı jelenlétében köteles lezárni. Az így lezárt biztonsági tárolót a megyei futárcsoport állományába tartozó futár a szolgálatban lévı ügyeletvezetı jelenlétében nyithatja fel, az átvevı a futárzsák sértetlenségét köteles ellenırizni. 6. A nemzeti minısített adat felülbírálata 37. A minısített adat felülbírálatát az erre irányuló kezdeményezés esetén a minısített adatot kezelı szerv vezetıje - a szolgálati út betartásával - az ORFK biztonsági vezetıjénél kezdeményezhetni. 38. Amennyiben a felülbírálat során az országos rendırfıkapitány a minısítést megszünteti, vagy a minısítési szintet, az érvényességi idıt módosítja, az ORFK biztonsági vezetıje értesíti a minısítıt és mindazokat, akiknek a felülbírált adathordozót a nyilvántartás szerint továbbították. 39. A minısítés felülbírálatának eredményét a titkos ügykezelı köteles az adathordozón, vagy - ha ez nem lehetséges - külön kísérılapon vagy az elektronikus minısített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezeléső elektronikus adatállományban, valamint a minısített adat nyilvántartásba vételére szolgáló iratkezelési segédletekben feltüntetni, és azt keltezéssel, saját kező vagy elektronikus aláírásával ellátni.

6 7. Minısített adat sokszorosítása, másolása 40. A sokszorosítás engedélyezése az adathordozón, az elıadói íven vagy külön iratban történhet. A minısített elektronikus adathordozóról - a megırzés idıszakára - biztonsági másolat készíthetı, amelyet nyilvántartásba kell venni. 41. A másolatok elkészítését megelızıen a másolat alapjául szolgáló minısített adathordozón, vagy - ha annak sajátossága miatt az nem lehetséges - a kísérılapon fel kell tüntetni a másolás tényét, a másolt példányszámot, valamint a másolatok címzettjeit. 42. Hiteles másolat készítése esetén hitelesítési záradékot kell elhelyezni a másolaton, amelynek tartalmaznia kell: a) A másolat hiteles! szöveget; b) a hitelesítés dátumát; c) a hitelesítést végzı aláírását (név, beosztás vagy munkakör, hivatásos állományú esetén rendfokozat); d) a minısített adatot kezelı szerv körbélyegzı-lenyomatát. 8. Minısített adatok kezelése az ügyeleteken 43. Az Ügyeleteken minısített adatot feldolgozni és tárolni kizárólag a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet ában meghatározott feltételek megléte esetén, megfelelı személyi biztonsági tanúsítvánnyal, felhasználói engedéllyel és titoktartási nyilatkozattal rendelkezı személy 24 órás személyes felügyelete, valamint ki- és beléptetı rendszer mőködtetése mellett lehet. 44. Az ügyeleti szolgálat átadás-átvételekor a szolgálatot befejezı ügyeletes köteles - a 36. pontban meghatározottak szerint az Ügyeleten az ügyeletes által nem hozzáférhetı módon tárolt futárküldemények kivételével - a szolgálatot kezdı ügyeletes részére az Ügyeleten elhelyezett minısített adatokat dokumentált módon átadni. 9. A minısített adat szerven kívülre és külföldre továbbításának, szállításának szabályai 45. A minısített adat személyes kézbesítı útján külsı szerv részére történı szállítása a 90/2010. Korm. rendelet 52. (4) bekezdésében meghatározottak teljesítése esetén akkor engedélyezhetı, ha a) a személyes kézbesítı a szállítandó minısített adat minısítési szintjének megfelelı olyan felhasználói engedéllyel rendelkezik, amely a szerven kívülre történı szállításra vonatkozó jogosultságot tartalmazza; b) a minısített adathordozót a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen - a Korlátozott terjesztéső! minısítési szintő külföldi minısített adatot tartalmazó küldeményt a nemzeti minısített adatot tartalmazó küldeményre vonatkozó szabályok szerint - csomagolták, valamint a továbbításra szolgáló táska vagy fémdoboz olyan mérető vagy súlyú, hogy az a szállítást végzı ırizete alatt tartható. 46. A minısített adathordozót a személyes kézbesítı nem hagyhatja a szállítás ideje alatt ırizetlenül, kivéve, ha a minısített adatot a biztonsági elıírásoknak megfelelı helyen tárolják. A személyes kézbesítı a minısített adat hordozóját a szállítás során nem nyithatja fel, köteles azt a legrövidebb úton a címzett részére eljuttatni. 47. Amennyiben a szállítás során bármilyen rendkívüli esemény következik be, arról soron kívül tájékoztatni kell a küldı minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıjét. 48. A Bizalmas! vagy az annál magasabb minısítési szintő minısített adat szállítása során tömegközlekedési eszköz nem vehetı igénybe, a szállítás teljes ideje alatt a küldemény ırzését biztosítani kell. 49. Minısített adatot külföldre - ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik - kizárólag az ORFK Bőnügyi Fıigazgatóság Nemzetközi Bőnügyi Együttmőködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) útján lehet továbbítani. Amennyiben a késedelmes továbbítás veszéllyel járna, a Készenléti Rendırség Nemzeti Nyomozó Iroda Igazgatója halaszthatatlan esetben szóban, sürgıs esetben az adathordozón írásban engedélyezheti a minısített adat külföldre továbbítását. Az ilyen módon továbbított minısített adatot ezt követıen a NEBEK-en keresztül is továbbítani kell a korábbi átadás tényének megjelölésével. 10. A minısített adat megsemmisítése

7 50. A minısített adatot kezelı szerv a Korlátozott terjesztéső! minısítési szintő minısített adatait adminisztratív zónában, a Bizalmas! vagy az annál magasabb minısítési szintő minısített adatait biztonsági területen köteles megsemmisíteni, és ezt követıen - a jogszabályban meghatározott - hulladékhasznosító vállalatnak átadni. 11. A minısített adat biztonságának megsértése esetén követendı eljárás 51. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben a területi szerv vezetıje a minısítı és az NBF elnöke mellett közvetlenül tájékoztatja az ORFK biztonsági vezetıjét, minden egyéb, a minısített adat védelmére vonatkozó szabály megsértése esetén a biztonsági vezetı mellett a minısítıt és az ORFK biztonsági vezetıjét. A helyi szerv vezetıje fentieken túlmenıen köteles tájékoztatni a területi szerv biztonsági vezetıjét is. 52. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az ORFK-nál történt esetekben az ORFK biztonsági vezetıje tesz eleget. 53. A minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles gondoskodni a minısített adat biztonságának megsértése esetén annak soron kívüli kivizsgálásáról, valamint a vizsgálat eredményének jelentésben (a továbbiakban: jelentés) történı rögzítésérıl. 54. A jelentésnek a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 60. (2) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia, ennek kapcsán: a) a 60. (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakkal összefüggésben aa) az adatok minısítési szintjét és érvényességi idejét, ab) a minısítı nevét, beosztását, ac) az iktatószámot, példánysorszámot, ad) azt, hogy a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen került-e sor a minısítési eljárásra, ae) azt, hogy mikor történt a minısítés, af) azt, hogy sor került-e a minısített adatok felülvizsgálatára; b) a 60. (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakkal összefüggésben az érintett minısített adatot kezelı szerv papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartási rendszerének vizsgálatát, a minısített adatokat kezelı, ahhoz hozzáférı felhasználók nyilatkozata alapján a minısített adatok útjának nyomon követését; c) a 60. (2) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal összefüggésben: ca) a minısített adatok érkeztetésének, nyilvántartásba vételének, valamint a minısített adat biztonsága megsértése észlelésének idıpontját, cb) a felhasználás és a tárolás helyét. 55. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben a helyi és területi szerv vezetıje a jelentést közvetlenül küldi meg az NBF vezetıjének, egyidejőleg pedig tájékoztatásul az ORFK biztonsági vezetıjének. A helyi szerv vezetıje a jelentést fentieken túlmenıen a területi szerv biztonsági vezetıjének is megküldi. 56. Amennyiben a minısített adat megsértése az ORFK-nál következett be, a jelentést az ORFK biztonsági vezetıje felterjeszti az országos rendırfıkapitánynak az NBF elnökének történı továbbítás érdekében. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. Az utasítás 3. pontjában meghatározottakat a biztonsági területekre vonatkozó, az NBF által kiállított minısített adatkezelési engedély kiadását követıen, legkésıbb január 1-jétıl kell alkalmazni. 58. A minısített adat szerven kívülre január 1-jétıl csak abban az esetben továbbítható, ha a címzett szerv rendelkezik a továbbításra szánt minısített adat védelmi szintjének megfelelı, a minısített adat kezelésére és tárolására vonatkozó, az NBF által kiállított minısített adatkezelési engedéllyel, amelynek tényérıl a küldı köteles meggyızıdni. Az NBF által kiállított minısített adatkezelési engedély hiányában minısített adat a címzett szervhez nem továbbítható, ebben az esetben a címzettet értesíteni kell arról, hogy a minısített adatot hol és mikor, milyen feltételek mellett tekintheti meg. 59. A minısített adatot kezelı szervek az utasítás mellékleteit képezı iratmintákat kötelesek használni.

8 60. Az utasításban foglaltak a már kinevezéssel rendelkezı biztonsági vezetı kinevezését nem érintik, a biztonsági vezetıvel összefüggésben meghatározott rendelkezéseket az utasítás hatálybalépését követı kinevezéseknél kell alkalmazni. 61. Az utasítás augusztus 1-jén lép hatályba melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz Szám: Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: biztonsági vezetı neve beosztása Székhely Tisztelt Biztonsági Vezetı Asszony/Úr! Hivatkozással a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény 13. (1) bekezdésére, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésére, kezdeményezem az alábbi felhasználó részére a személyi biztonsági tanúsítvány kiadását. Vezetéknév: Utónév (rendfokozattal): Születési név: Születési hely: Születési idı: Állampolgárság: Szerv megnevezése: Szervezeti egység megnevezése: Munkakör (beosztás) megnevezése: Nemzetbiztonsági ellenırzés típusa, érvényessége: A megismerni kívánt adatfajta minısítési szintje (X-szel jelölje): BIZALMAS! TITKOS! SZIGORÚAN TITKOS!

9 2. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz... szervezeti egység/elem vezetıjének neve, beosztása Szám: Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: biztonsági vezetı neve beosztása Székhely Tisztelt Biztonsági Vezetı Asszony/Úr! Hivatkozással a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény 13. (1) bekezdésére, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésére, kezdeményezem az alábbi felhasználó részére... minısítési szintő minısített adat felhasználásához szükséges felhasználói engedély kiadását. Vezetéknév: Utónév (rendfokozattal): Születési név: Születési hely: Születési idı: Szerv megnevezése: Szervezeti egység/elem megnevezése: Munkakör (beosztás) megnevezése: 3. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (felhasználó részére)... szervezeti egység/elem vezetıjének neve, beosztása

10 Szám: SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY nemzeti minısített adatra érvényes felhasználói engedély kiadásához Név, rendfokozat: Születési név: Születési idı: Születési hely: Állampolgárság: Munkahelye: Beosztása: TANÚSÍTOM, hogy Minısítési szint! minısítési szintő adat felhasználásához szükséges, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott... típusú kérdıívhez kötıdı nemzetbiztonsági ellenırzését elvégezték. Részére ezen minısítési szintig bezárólag a nemzeti minısített adat felhasználására jogosító engedély kiadható. Érvényes:... év... hó... napig Kibocsátó szerv: P. H. 4. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (a minısített adatot kezelı szerv vezetıje, illetve a biztonsági vezetı részére)... biztonsági vezetı aláírása

11 Szám: SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY nemzeti minısített adat felhasználásához TANÚSÍTOM, hogy Név, rendfokozat: Születési név: Születési idı: Születési hely: Állampolgárság: Munkahelye: Beosztása: Minısítési szint! minısítési szintő adat felhasználásához szükséges, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott... típusú kérdıívhez kötıdı nemzetbiztonsági ellenırzését elvégezték. Nevezett a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 13. (4) bekezdése alapján felhasználói engedély nélkül jogosult a feladat- és hatáskörébe tartozó minısített adatra vonatkozó - a Mavtv ában meghatározott - rendelkezési jogosultságok gyakorlására. Érvényes: év hó. napig Kibocsátó szerv: P. H. 5. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz biztonsági vezetı aláírása (a minısített adatot kezelı szerv vezetıjének, illetve a biztonsági vezetı személyi biztonsági tanúsítványához) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. Alulírott... (név)... (rendfokozat) tudomásul veszem, hogy... (biztonsági vezetı neve) által... év... hó... nap aláírt... nyt. számú felhasználói engedély birtokában - a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá - a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.), - a minısített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.), - a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás (a továbbiakban: utasítás), illetve - a Biztonsági Szabályzatban

12 meghatározott elıírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú felhasználói engedélyben megjelölt minısített adatok vonatkozásában a minısítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A Mavtv.-ben, az R1.-R2.-ben, az utasításban, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elıírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minısített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetıvé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról oktatásban részesültem. 3. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minısített adattal való visszaélést, valamint a minısített adat biztonságának megsértését bünteti. 6. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz aláírás Név: Szám:... számú példány FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY... (név)... (rendfokozat)... (szül. hely és idı)... (szerv megnevezése)... (szervezeti egység megnevezése)... (munkakör) részére a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) pontja, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti felhasználói engedélyt kiadom - x a munkaköre ellátásához szükséges - x meghatározott idıszakra: év... hó... napjától év... hó... napjáig - x speciális... megbízásának hatálya alá tartozó - x eseti szakértésre vonatkozó - x konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés):... Minısítési szint! minısítési szintig keletkezett minısített adatokra. A felhasználói engedély alapján a felhasználásra jogosult a fent megjelölt minısítési szintig keletkezett minısített adatok vonatkozásában a Mavtv. 18. (2) bekezdésében meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult: x a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történı ügyintézés, feldolgozás, x b) minısített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység, x c) minısített adat birtokban tartása, x d) minısítési jelölés megismétlése, illetve a megismétlés megtiltása,

13 x e) minısített adat másolása, sokszorosítása, x f) minısített adat fordítása, x g) kivonat készítése, x h) szerven belüli átadás, x i) szerven kívülre továbbítás, szállítás, x j) selejtezés, illetve megsemmisítés, x k) felhasználói engedély kiadása, x l) megismerési engedély kiadása, x m) nemzeti minısített adat felülvizsgálata, x n) minısített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetıvé tételének engedélyezése, x o) minısített adat külföldre vitelének vagy külföldrıl való behozatalának engedélyezése, x p) titoktartási kötelezettség alóli felmentés. A felhasználói engedély visszavonásig érvényes.... biztonsági vezetı aláírása x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a felhasználásra jogosult nem kapott meg, áthúzással felül kell írni! 7. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (felhasználói engedélyhez) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. Alulírott... (név)... (rendfokozat) tudomásul veszem, hogy... (biztonsági vezetı neve) által... év... hó... nap aláírt... nyt. számú felhasználói engedély birtokában - a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá - a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.), - a minısített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.), - a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás (a továbbiakban: utasítás), illetve - a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elıírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú felhasználói engedélyben megjelölt minısített adatok vonatkozásában a minısítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A Mavtv.-ben, az R1.-R2.-ben, az utasításban, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elıírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minısített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetıvé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról oktatásban részesültem. 3. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minısített adattal való visszaélést, valamint a minısített adat biztonságának megsértését bünteti....,...év... hó... nap

14 aláírás Név: 8. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz Szám: MEGISMERÉSI ENGEDÉLY... (név)... (születési név)... (szül. hely és idı) (a továbbiakban: érintett) részére a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény 11. -a szerinti megismerési engedélyt kiadom. A megismerési engedély alapján az érintett személyi biztonsági tanúsítvány nélkül jogosult megismerni és a... épületének arra kijelölt helyiségében tanulmányozni a... ikt. számú, nemzeti minısített adatot tartalmazó minısített iratot. Az érintett köteles a nemzeti minısített adat megismerése elıtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a nemzeti minısített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani. P. H. 9. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (megismerési engedélyhez) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT... Minısítı neve, rendfokozata beosztása 1. Alulírott... (név)... (születési név)... (szül. hely és idı) tudomásul veszem, hogy... (minısítı neve, beosztása) által aláírt... nyt. számú megismerési engedély birtokában a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elıírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú megismerési engedélyben megjelölt nemzeti minısített adatok vonatkozásában a minısítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A minısített adatot, illetve annak tartalmát illetéktelen személy részére semmilyen formában nem tehetem hozzáférhetıvé. 3. Ismert elıttem az a tény, hogy jogszabály a minısített adattal való visszaélést, valamint a minısített adat biztonságának megsértését bünteti...

15 aláírás Név: 10. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (adatlap NATO személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez) ADATLAP NATO minısített adat felhasználására jogosító személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésére Név: Születési név: Születési hely: Születési idı:... év... hó... nap Állampolgárság: Munkáltató és munkakör megnevezése (magyarul/angolul): A megismerni kívánt adatfajta minısítési szintje (X-szel jelölve): NATO NATO BIZALMAS NATO TITKOS NATO SZIGORÚAN TITKOS AZ ALÁBBIAKAT CSAK KIUTAZÁS ESETÉN KELL KITÖLTENI! Kiutazás célja, rendezvény megnevezése (magyarul/angolul): A rendezvény idıpontja:... A rendezvény helyszíne:... (ország)... Az útlevél betőjele, száma:... A rendezık faxszáma, ahová a Tanúsítványt küldeni kell: melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (adatlap EU személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez)... biztonsági vezetı aláírása ADATLAP EU minısített adat felhasználására jogosító személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésére Név:

16 Születési név: Születési hely: Születési idı:... év... hó... nap Állampolgárság:... Munkáltató és munkakör megnevezése (magyarul/angolul): A megismerni kívánt adatfajta minısítési szintje (X-szel jelölve): EU EU BIZALMAS EU TITKOS i EU SZIGORÚAN TITKOS AZ ALÁBBIAKAT CSAK KIUTAZÁS ESETÉN KELL KITÖLTENI! Kiutazás célja, rendezvény megnevezése (magyarul/angolul): A rendezvény idıpontja:... A rendezvény helyszíne:... (ország)... (város) Az útlevél betőjele, száma:... A rendezık faxszáma, ahová a Tanúsítványt küldeni kell:... i Igénylését külön kell indokolni! 12. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz... biztonsági vezetı aláírása Szám:... számú példány TANÚSÍTVÁNY a minısített adat védelmével kapcsolatos oktatáson való részvételrıl Tanúsítom, hogy... név (szül. év:... an.:...) a... (szervezeti egység)... (beosztás) a minısített adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokkal, belsı rendelkezésekkel kapcsolatos oktatáson részt vett...., év... hó... nap P. H.

17 ... biztonsági vezetı A 3. számú példányt átvettem:... Név, rendfokozat, beosztás Készült: 3 példányban 1 pld.: 1 lap Itsz.:... Kapják: 1. sz. pld.: Irattár 2. sz. pld.: Szem.anyag 3. sz. pld.: Nevezett 13. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (Amikor a minısítı és a minısítés kezdeményezıje nem ugyanaz a személy. Irattári példány) Száma:.../ tük. Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: Minısítési szint!, érvényességi idı, minısítı neve, rendfokozata, beosztása, példány sorszám, esetleges különleges kezelési utasítás!, Minısítés megismétlésének esetleges tiltása Címzett Székhely Tisztelt... Asszony/Úr! Szöveg:... Melléklet:... szám

18 ... nyt. szám... pld. szám... lapszám... minısítési szint P. H. Minısítési szint! MINİSÍTÉSI JAVASLAT Kiadmányozó neve, rendfokozata, beosztása Javaslom a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban Mavtv.) 5. (2) bekezdés alapján minısíteni, mivel az adat az 5. (1) bekezdés... pontja alá tartozó védhetı közérdek körébe tartozik: - ezért az adat minısítési szintjét a Mavtv. 5. (4) bekezdés... pontjában elıírt... minısítési szintben, - érvényességi idejét a Mavtv. 5. (6) bekezdés... pontja alapján... (év, hó, nap) meghatározni. Javaslat a különleges kezelési utasítás alkalmazására. INDOKOLÁS Hivatkozni kell: - a Mavtv. 5. (1) bekezdésben meghatározott valamely közérdekre; - a Mavtv. 1. sz. mellékletében megfogalmazott konkrét esetek valamelyikére vonatkozó kitételre; - arra, hogy javasolt érvényességi idıben a fenti minısítési szint alkalmazása a nyilvánosság és megismerhetıség korlátozása érdekében szükséges; - a különleges kezelési utasítás alkalmazásának indoka.... a minısítés kezdeményezıjének aláírása Az adathordozón szereplı adatot a minısítési javaslatban foglaltak alapján...-ig... (minısítési szint) minısítem. Rendelkezés a különleges kezelési utasítás elrendelésérıl, minısítési jelölés megismétlésének megtiltására. P. H. Készült:... példányban 1. példány:... lap +... lap melléklet 2. példány:... lap +... lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám... minısítı aláírása, minısítı beosztása

19 Irat elıadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás 14. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (Amikor a minısítı és a minısítés kezdeményezıje ugyanaz a személy. Irattári példány) Száma:.../ tük. Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: Minısítési szint!, érvényességi idı, minısítı neve, rendfokozata, beosztása, példány sorszám, esetleges különleges kezelési utasítás!, Minısítés megismétlésének esetleges tiltása Címzett Székhely Tisztelt... Asszony/Úr! Szöveg:... Melléklet:... szám... nyt. szám... pld. szám... lapszám... minısítési szint P. H. Kiadmányozó neve, rendfokozata, beosztása

20 Minısítési szint! MINİSÍTÉS Az adathordozón szereplı adatokat a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban Mavtv.) 5. (2) bekezdés alapján minısítem, mivel az adat az 5. (1) bekezdés... pontja alá tartozó védhetı közérdek körébe tartozik: - ezért az adat minısítési szintjét a Mavtv. 5. (4) bekezdés... pontjában elıírt... minısítési szintben, - érvényességi idejét a Mavtv. 5. (6) bekezdés... pontja alapján... (év, hó, nap) határozom meg. Rendelkezés a különleges kezelési utasítás elrendelésérıl, illetve a minısítési jelölés megismétlésének megtiltásáról. INDOKOLÁS Hivatkozni kell: - a Mavtv. 5. (1) bekezdésben meghatározott valamely közérdekre; - a Mavtv. 1. sz. mellékletében megfogalmazott konkrét esetek valamelyikére vonatkozó kitételre; - arra, hogy javasolt érvényességi idıben a fenti minısítési szint alkalmazása a nyilvánosság és megismerhetıség korlátozása érdekében szükséges; - a különleges kezelési utasítás alkalmazásának, illetve a minısítési jelölés megismétlés tiltásának indoka. P. H. Készült:... példányban 1. példány:... lap +... lap melléklet 2. példány:... lap +... lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat elıadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás 15. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (Címzetti példány)... minısítı aláírása, minısítı beosztása Száma:.../ tük. Tárgy: Hivatkozási szám:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. január 31. Tartalom Oldal Utasítások 1/2012. (I. 6.) LÜ utasítás a minõsített adatok védelmének

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. Szám: 34450/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 3/2011. (OT 17.) ORFK intézkedés az

Részletesebben

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás 6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében,

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu 2

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról 13169 27/2014.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekő adatok megismerésének szabályzata 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/07/40-5/2015. 32/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Biztonsági Szabályzata a minősített

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Baja, 2009. május Letenai Mária igazgató - 2. - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Készült: A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

a kamarai szerveknél keletkezett iratok kezelésérıl, selejtezésérıl, levéltárba helyezésérıl és védelmérıl

a kamarai szerveknél keletkezett iratok kezelésérıl, selejtezésérıl, levéltárba helyezésérıl és védelmérıl A Magyar Ügyvédi Kamara 2/2008. (X.27.) MÜK Szabályzata a kamarai szerveknél keletkezett iratok kezelésérıl, selejtezésérıl, levéltárba helyezésérıl és védelmérıl A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. -ának (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A közúti jármővezetık

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.)

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) Az adatvédelem alapjai Az emberi méltósághoz való jogból eredeztethető Magánszféránk védelmét szolgálja Magyarország Alaptörvényének 6. Cikke: mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való jog

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

(2013. szeptember 1-tıl)

(2013. szeptember 1-tıl) Biztonságszervezı megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01 1.2.

Részletesebben

1. melléklet 2/a melléklet 2/b melléklet 2/c. melléklet 3. melléklet Kísérı nyomtatvány 4. melléklet A Szolgáltató címzésmintája 5. melléklet Panasz eljárás rendje Reklamáció E melléklet tárgyát

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 54. -ában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen)

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen) ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: IRM-tel: IRM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. DR. TÚRÓS ANDRÁS

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatmegismerési igények intézésének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje kivonat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ MIK 373-20/2012. számú A közérdekű adatok közzétételének és a közérdekű adatok

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2009. (II. 6. MÁV Ért. 5.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Titokvédelmi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Baranyi Norbert UniOffice Rendszerház Kft. 1111 Budapest, Kende u. 3. www.unioffice.hu 2009. december 16. Az UniOffice Rendszerház 1992 alapítás

Részletesebben

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Útkeresés Segítı Szolgálat szabályzata készült a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Szám: 7/2012. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A-18/E.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete. az adatvédelemrıl

Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete. az adatvédelemrıl Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete az adatvédelemrıl Balatonfőzfı önkormányzat képviselı-testülete a polgárok személyi adatainak és

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélszolgálat Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélfogadás rendje: Cím: 2367 Újhartyán, Fı u. 21. Központi telefon: 06-29-372-133 Telefax:

Részletesebben

Iktatószám: /2013. Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista.

Iktatószám: /2013. Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista. Iktatószám: /2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. DOKUMENTUMKEZELÉSI SZABÁLYZAT... 3 1. A Tanoda ügyvitelének rendje... 3 1.1. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása felügyelete... 3 1.2. Az ügyvitel és az

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben)

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) az okmányiroda részére a szigorú számadású nyomtatványok, valamint tartozékainak kezeléséről I. fejezet A

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben