25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás"

Átírás

1 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról Szám: 25/2013. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában, a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvényben, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, a minısített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a minısített adatok védelmével összefüggésben felmerült szakmai irányítási feladatok meghatározása, a minısítıi jogkör átruházása és a minısített adatok kezelése során irányadó egységes gyakorlat kialakítása céljából kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendırségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendırség) minısített adatot kezelı szerveire, így: a) az Országos Rendır-fıkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); b) a Készenléti Rendırségre, a Repülıtéri Rendır Igazgatóságra, a Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézetre, a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságra, a megyei (fıvárosi) rendır-fıkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint c) a rendırkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek). 2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Rendırségnél készített, valamint oda érkezett nemzeti és külföldi minısített adatokra (a továbbiakban: minısített adat). 3. A minısített adatot kezelı szervek biztonsági területeiken az alábbi minısítési szintig kezelhetnek minısített adatot: a) Szigorúan titkos! minısítési szintig: aa) az ORFK, ab) a Készenléti Rendırség, ac) a Szigorúan titkos! minısítési szintő rejtjelzı eszközzel rendelkezı minısített adatot kezelı szervek, kizárólag a rejtjelzı eszközzel összefüggı minısített adatok vonatkozásában, ad) a megyei rendır-fıkapitányságok futárcsoportjai; b) Titkos! minısítési szintig: ba) az ab) alpontban nem szereplı területi szervek, bb) a helyi szervek. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A minısítıi jogkör átruházása

2 4. A minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 4. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak alapján az országos rendırfıkapitány minısítıi jogköreit - átruházott jogkörben - az alábbi vezetık gyakorolják: a) Szigorúan titkos! minısítési szintig: aa) az ORFK bőnügyi fıigazgatója; ab) az ORFK rendészeti fıigazgatója; ac) az ORFK gazdasági fıigazgatója; ad) a Készenléti Rendırség parancsnoka; ae) a minısített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében az ORFK biztonsági vezetıje; b) Titkos! minısítési szintig: ba) az ORFK állományából a fıosztályvezetık és a velük azonos jogállású vezetık; bb) a Készenléti Rendırség parancsnokának helyettesei, fıosztályvezetıi és a velük azonos jogállású vezetık, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelızı Védelmi Osztály vezetıje, az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat vezetıje, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat osztályvezetıi, a nyomozó szerveinek, valamint a felderítı, értékelı-elemzı, és migrációs szervezeti elemeinek osztályvezetıi; bc) a bb) alpontban nem szereplı területi szerveknél a szerv vezetıje és helyettesei, fıosztályvezetıi, bőnügyi, felderítı, gazdaságvédelmi, elemzı-értékelı, migrációs, fogdafelderítési és börtönelhárítási osztályok vezetıi; bd) a rendırkapitányság vezetıje és helyettese, a bőnügyi, valamint a vizsgálati osztály vezetıi; be) a határrendészeti kirendeltség vezetıje és helyettese; bf) a minısített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok körébe tartozó adatok esetében a területi és a helyi szerv biztonsági vezetıje, amennyiben vezetıi megbízással rendelkezik vagy vezetıi beosztásba kinevezett személy. 2. Szakmai irányítási jogkör 5. Az ORFK hivatalvezetıje, mint az ORFK biztonsági vezetıje (a továbbiakban: ORFK biztonsági vezetıje) a minısített adat védelmével összefüggésben szakmai irányítást gyakorol az utasítás hatálya alá tartozó szervek tevékenysége felett. 6. A hivatali szervezeti elemmel rendelkezı minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje - a 7. pontban meghatározott kivétellel - a minısített adatot kezelı szerv hivatalvezetıje, a hivatali szervezeti elemmel nem rendelkezı minısített adatot kezelı szerv esetében a hivatali szakszolgálathoz tartozó feladatokat ellátó kiemelt fıreferens. 7. A minısített adatot kezelı szerv vezetıje indokolt esetben - a területi szervek esetében az ORFK biztonsági vezetıje, a helyi szervek esetében a területi szerv biztonsági vezetıje elızetes véleményének kikérését követıen, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban NBF) elnökének hozzájárulásával - a szerv állományába tartozó más személyt is kinevezhet biztonsági vezetınek. Az ORFK biztonsági vezetıje és a területi szerv biztonsági vezetıje a véleményezés során azt mérlegeli, hogy: a) a biztonsági vezetı - a minısített adatot kezelı szerv szervezetében betöltött beosztására, egyéb feladatkörére figyelemmel - képes-e ellátni a kapcsolódó feladatokat; b) függetlensége mennyiben biztosított; c) tevékenysége során felmerülhet-e összeférhetetlenség arra figyelemmel, hogy saját minısítıi tevékenységével összefüggésben kell ellenırzési hatáskört gyakorolnia. 8. Az ORFK biztonsági vezetıje az ORFK Hivatal Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztályának közremőködésével: a) a minısített adat védelmét érintı jogszabály-tervezetek koordinációja során kidolgozza a Rendırség álláspontját; b) kiadásra elıkészíti a minısített adat védelmével kapcsolatos belsı normákat; c) kiadja és aktualizálja a titkos ügykezelık Oktatási Kézikönyvét és Vizsgaszabályzatát; d) évente kettı alkalommal - június 30-ig és december 31-ig - megszervezi és végrehajtja a titkos ügykezelıi munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek központi képzését és vizsgáztatását, ezzel összefüggésben intézkedik a vizsgabizottság és a vizsgaidıpontok kijelölésére, valamint az NBF elnökének a vizsga idıpontjáról történı tájékoztatására; e) a minısített adat védelmét érintı kérdésekben állásfoglalás kialakításával segíti a Rendırség minısített adatkezelést folytató szerveinek tevékenységét; f) igény esetén közremőködik a területi szervnek az NBF ellenırzésére, vizsgálatára történı felkészítésében;

3 g) szakmai segítséget nyújt a területi szervnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) által a nemzeti minısített adat jogellenes minısítése esetén indított titokfelügyeleti hatósági eljárása során; h) részt vesz a minısített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülmények kivizsgálásában, és megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben a minısített adat biztonságának megsértésével összefüggésben a területi szerv vezetıjének, biztonsági vezetıjének vagy mindkettınek az érintettsége is megállapítható. 9. A területi szerv biztonsági vezetıje a minısített adat védelmével összefüggésben szakmai irányítást gyakorol az alárendeltségébe tartozó helyi szervek tevékenysége felett. 10. A területi szerv biztonsági vezetıje szakmai irányítási jogkörében: a) a helyi szervek biztonsági vezetıi, valamint a területi szerv és a helyi szervek minısítıi jogkörrel rendelkezı vezetıi, a felhasználói és a titkos ügykezelıi részére szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a minısített adat védelmével kapcsolatosan oktatást tart; b) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet] 6. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott ellenırzési kötelezettségen kívül szükség szerint, de évente legalább kettı alkalommal ellenırzi a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek érvényesülését; c) közremőködik a helyi szervnek az NBF ellenırzésére, vizsgálatára, valamint az ORFK minısített adat védelmével kapcsolatos ellenırzéseire történı felkészítésében; d) szakmai segítséget nyújt a helyi szervnek a NAIH által a nemzeti minısített adat jogellenes minısítése esetén indított titokfelügyeleti hatósági eljárása során; e) részt vesz a minısített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülmények kivizsgálásában, és megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben a minısített adat biztonságának megsértésével összefüggésben a helyi szerv vezetıjének, biztonsági vezetıjének vagy mindkettınek az érintettsége is megállapítható; f) a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a NATO, NYEU, valamint az EU és az EU intézményei minısített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartására lefolytatott éves ellenırzés eredményérıl készített jelentéseket, statisztikákat összegzi, és az összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év március 5-ig az ORFK biztonsági vezetıjének megküldi; g) a területi szerv és az alárendeltségébe tartozó helyi szervek által a nemzeti minısített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartására lefolytatott éves ellenırzés eredményérıl készített jelentéseket, statisztikákat összegzi, és az összegzett jelentést, iratforgalmi statisztikát minden év március 15-ig az ORFK biztonsági vezetıjének megküldi. 11. Amennyiben az NBF - a Mavtv. 20. (2) bekezdés g), h), j), k) pontjai alapján - ellenırzést vagy vizsgálatot folytat a minısített adatot kezelı szervnél, az ellenırzés vagy a vizsgálat idıpontjáról az érintett minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles elektronikus úton tájékoztatni az ORFK biztonsági vezetıjét. 12. Amennyiben a NAIH - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 62. (1) bekezdése alapján - titokfelügyeleti hatósági eljárást folytat a minısített adatot kezelı szervnél, az ellenırzés, a vizsgálat vagy eljárás idıpontjáról az érintett minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles elektronikus úton tájékoztatni az ORFK biztonsági vezetıjét. 3. A személyi biztonsággal kapcsolatos szabályok 13. A minısített adatot kezelı szervek biztonsági vezetıinek kinevezéséhez szükséges egyetértés megadását - amennyiben a 7. pontban meghatározottak alapján az ORFK biztonsági vezetıje vagy a területi szerv biztonsági vezetıje elızetes véleményének kikérése szükséges, annak beszerzését követıen - a minısített adatot kezelı szerv vezetıje közvetlenül kezdeményezi az NBF elnökénél. A minısített adatot kezelı szerv vezetıje az NBF elnökének egyetértését követıen a biztonsági vezetıvé történı kinevezésrıl - a név, rendfokozat, beosztás, elérhetıség elektronikus úton történı megküldésével - tájékoztatja az ORFK biztonsági vezetıjét. 14. A felhasználói engedély kiállítását megelızıen a biztonsági vezetı köteles intézkedni arra, hogy az új felhasználó a minısített adat védelmével kapcsolatos szabályokat oktatás keretében elsajátítsa. 15. A minısítı adja ki a felhasználói engedélyt abban az esetben, ha olyan személyt von be a minısített adat feldolgozásába, aki nem a minısített adatot keletkeztetı szervnél áll foglalkoztatási jogviszonyban. A felhasználói engedély kiadása elıtt a minısítı köteles meggyızıdni arról, hogy a feldolgozásba bevonni kívánt felhasználó rendelkezik-e a feldolgozni kívánt minısített adat minısítési szintjének megfelelı szintő személyi biztonsági tanúsítvánnyal.

4 16. A titoktartási nyilatkozatot a minısített adatot kezelı szerv vezetıje és a biztonsági vezetı esetében a személyi biztonsági tanúsítvány, a többi felhasználó esetében a felhasználói engedély, a minısített adatot megismerı személy esetében a megismerési engedély hátoldalán kell szerepeltetni. 17. A minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles gondoskodni arról, hogy a szignálásra jogosult vezetık naprakész információval rendelkezzenek a minısített adatot kezelı szervnél felhasználói engedéllyel rendelkezı személyekrıl. 18. A biztonsági vezetı a minısített adatot kezelı szervnél lefolytatott éves ellenırzés keretében köteles vizsgálni, hogy a felhasználók részérıl ténylegesen történt-e minısített adat felhasználása. Amennyiben azt állapítja meg, hogy minısített adat felhasználására nem került sor, és a munkaköri feladat ellátása elıreláthatólag a továbbiakban sem teszi szükségessé minısített adat felhasználását - az érintett elöljárója véleményének kikérését követıen - intézkedik a felhasználói engedély visszavonására. 19. A titoktartásra kötelezettnek a titoktartási kötelezettség alóli felmentésére irányuló megkeresésrıl a minısítı dönt az országos rendırfıkapitány szakterület szerint érintett helyettese véleményének kikérését követıen. 4. A minısített adat készítése 20. A minısített adatot tartalmazó munkapéldányon (a továbbiakban: munkapéldány) vagy a kiadmányozott minısített adathordozón - amennyiben arra az adathordozó jellege miatt nincs mód, akkor a külön kísérılapon vagy az elektronikus minısített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezeléső elektronikus adatállományban - fel kell tüntetni: a) az adathordozó jobb felsı részén aa) a minısítési szintet, ab) a minısítés érvényességi idejét, ac) a minısítı nevét, rendfokozatát és beosztását, ad) a példánysorszámot, ae) amennyiben alkalmazásra kerül, a különleges kezelési utasítás(oka)t, af) minısítési jelölés megismétlése esetén A minısítési jelölés megismételve a.../...ikt. számú irat alapján. szövegrészt, ag) a minısítési jelölés megtiltása esetén A minısítési jelölés megismétlését megtiltom szövegrészt; b) a szöveg alatt bal oldalon, a melléklet: ba) számát, bb) nyilvántartási számát, bc) példányszámát, lapjainak számát, bd) minısítési szintjét; c) az adathordozó bal alsó részén az iratkezelési záradékban: ca) a készített példányok számát, cb) a minısített adathordozó példányonkénti lapszámát, cc) az egyes példányok címzettjeit név, rendfokozat, beosztás szerint (öt példányig a záradékban, azon felül külön elosztón), cd) a készítı személy nevét, rendfokozatát és beosztását, telefonszámát, ce) az irat elıadói munkakönyvi sorszámát. 21. Amennyiben a papíralapú adathordozó minısített adatot tartalmazó oldalára kerül a minısítés vagy minısítési javaslat, abban az esetben az oldal felsı részén középen a minısítés vagy a minısítési javaslat fölött kell a minısítési szintet feltüntetni. A minısítési javaslat és a minısítés minısített adatot nem tartalmazhat. 22. A különleges kezelési utasítás alkalmazására a minısítés kezdeményezıje a minısítési javaslatban tesz javaslatot, az alkalmazásról a minısítı a minısítésben rendelkezik. 23. A minısítési jelölés megismétlésének megtiltásáról a minısítésre jogosult a minısítésben rendelkezik. Rendelkezését az adathordozón a különleges kezelési utasításokra vonatkozó szabályok szerint kell feltüntetni. 24. Amennyiben saját minısített adat készítésekor az iratba saját vagy más minısítı által korábban készített minısített adatot is belefoglalnak, az adathordozó elsı oldalának jobb felsı részén a saját minısítési jelölést kell feltüntetni. Ha a saját minısítéső adat minısítési szintjénél a megismételt adat minısítési szintje magasabb vagy érvényességi ideje hosszabb, a saját minısítési jelölés alatt a legmagasabb minısítési szintet és a leghosszabb érvényességi idıt is szerepeltetni kell. 25. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 38. (4) bekezdésében meghatározott megismételt minısítési jelölést és a megismétlésének alapjául szolgáló irat iktatószámát is az adathordozó jobb felsı részén kell feltüntetni.

5 26. A 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott iratkezelési segédleteken kívül az alábbi - a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelı rendszer minısített ügyiratkezelésre alkalmas változata (TÜK NEO) által is támogatott - iratkezelési segédleteket kell használni: a) érkeztetı könyv; b) név szerinti nyilvántartó karton; c) iktatólap; d) beérkezı és kimenı futárjegyzékek nyilvántartása; e) elektronikus adathordozók nyilvántartása; f) beérkezı elektronikus nyugták nyilvántartása; g) név szerinti nyilvántartó kartonok nyilvántartása. 27. Minısített adatot tartalmazó adathordozó iktatásakor egy iktatókönyv alkalmazása esetén az iktatószám után a Tük. rövidítést, több iktatókönyv alkalmazása esetén az iktatókönyv betőjelzését és Tük rövidítést kell használni. 28. A Nyilvántartó a minısített adatot a felhasználó részére név szerinti nyilvántartó kartonon, a Kezelı pont részére pedig belsı átadókönyvben adja át. 29. A Kezelı pont a minısített adatot a felhasználó számára név szerinti nyilvántartó kartonon adja át. Az ugyanazon adminisztratív zónán belül lévı Nyilvántartó és Kezelı pont között a minısített adat átadása belsı átadókönyvben történik. 30. A minısített adatot a Nyilvántartó adminisztratív zónáján kívüli Kezelı pont részére futárjegyzéken kell átadni. 31. A minısített adat személyes kézbesítı útján történı továbbítása esetén a titkos ügykezelı futárjegyzéket állít ki. 32. A titkos ügykezelı kinevezésének megszőnése esetén a minısített adatok átadás-átvételét az iktatókönyvekkel történı összevetéssel, tételesen, jegyzıkönyvben rögzített módon kell végrehajtani. 5. Minısített adat tárolása 33. A Bizalmas! vagy annál magasabb minısítési szintő minısített adatot hivatali munkaidın kívül: a) a Nyilvántartóban; b) a Kezelı ponton; c) a biztonsági területen vagy d) - a 35. pontban meghatározott esetben - a Tevékenységirányító Központban vagy az Ügyeleten (a továbbiakban együtt: Ügyelet) elhelyezett, legalább 1. kategóriájú biztonsági tárolóban kell tárolni. 34. A minısített adatot kezelı szerv adminisztratív zónájából kikerült, és tartósan azon kívül kezelt minısített adat tárolásának szabályait a két minısített adatot kezelı szervnek - a Mavtv. és a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet elıírásainak figyelembevételével - együttmőködési megállapodásban kell rögzítenie. 35. Amennyiben az Ügyeleten munkaidın kívül a Készenléti Rendırség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Állami Futárszolgálat által továbbított futárzsák elhelyezésére kerül sor, úgy ennek, valamint a futárzsák kivételének tényét és idejét az ügyeleti könyvben dokumentálni kell. 36. Az Ügyeleten elhelyezett futárzsák tárolása legalább 1. kategóriájú biztonsági tárolóban - lemezszekrényben - történhet. A továbbítást végrehajtó futár a futárzsák elhelyezésére szolgáló biztonsági tárolót az ügyeletvezetı jelenlétében köteles lezárni. Az így lezárt biztonsági tárolót a megyei futárcsoport állományába tartozó futár a szolgálatban lévı ügyeletvezetı jelenlétében nyithatja fel, az átvevı a futárzsák sértetlenségét köteles ellenırizni. 6. A nemzeti minısített adat felülbírálata 37. A minısített adat felülbírálatát az erre irányuló kezdeményezés esetén a minısített adatot kezelı szerv vezetıje - a szolgálati út betartásával - az ORFK biztonsági vezetıjénél kezdeményezhetni. 38. Amennyiben a felülbírálat során az országos rendırfıkapitány a minısítést megszünteti, vagy a minısítési szintet, az érvényességi idıt módosítja, az ORFK biztonsági vezetıje értesíti a minısítıt és mindazokat, akiknek a felülbírált adathordozót a nyilvántartás szerint továbbították. 39. A minısítés felülbírálatának eredményét a titkos ügykezelı köteles az adathordozón, vagy - ha ez nem lehetséges - külön kísérılapon vagy az elektronikus minısített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezeléső elektronikus adatállományban, valamint a minısített adat nyilvántartásba vételére szolgáló iratkezelési segédletekben feltüntetni, és azt keltezéssel, saját kező vagy elektronikus aláírásával ellátni.

6 7. Minısített adat sokszorosítása, másolása 40. A sokszorosítás engedélyezése az adathordozón, az elıadói íven vagy külön iratban történhet. A minısített elektronikus adathordozóról - a megırzés idıszakára - biztonsági másolat készíthetı, amelyet nyilvántartásba kell venni. 41. A másolatok elkészítését megelızıen a másolat alapjául szolgáló minısített adathordozón, vagy - ha annak sajátossága miatt az nem lehetséges - a kísérılapon fel kell tüntetni a másolás tényét, a másolt példányszámot, valamint a másolatok címzettjeit. 42. Hiteles másolat készítése esetén hitelesítési záradékot kell elhelyezni a másolaton, amelynek tartalmaznia kell: a) A másolat hiteles! szöveget; b) a hitelesítés dátumát; c) a hitelesítést végzı aláírását (név, beosztás vagy munkakör, hivatásos állományú esetén rendfokozat); d) a minısített adatot kezelı szerv körbélyegzı-lenyomatát. 8. Minısített adatok kezelése az ügyeleteken 43. Az Ügyeleteken minısített adatot feldolgozni és tárolni kizárólag a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet ában meghatározott feltételek megléte esetén, megfelelı személyi biztonsági tanúsítvánnyal, felhasználói engedéllyel és titoktartási nyilatkozattal rendelkezı személy 24 órás személyes felügyelete, valamint ki- és beléptetı rendszer mőködtetése mellett lehet. 44. Az ügyeleti szolgálat átadás-átvételekor a szolgálatot befejezı ügyeletes köteles - a 36. pontban meghatározottak szerint az Ügyeleten az ügyeletes által nem hozzáférhetı módon tárolt futárküldemények kivételével - a szolgálatot kezdı ügyeletes részére az Ügyeleten elhelyezett minısített adatokat dokumentált módon átadni. 9. A minısített adat szerven kívülre és külföldre továbbításának, szállításának szabályai 45. A minısített adat személyes kézbesítı útján külsı szerv részére történı szállítása a 90/2010. Korm. rendelet 52. (4) bekezdésében meghatározottak teljesítése esetén akkor engedélyezhetı, ha a) a személyes kézbesítı a szállítandó minısített adat minısítési szintjének megfelelı olyan felhasználói engedéllyel rendelkezik, amely a szerven kívülre történı szállításra vonatkozó jogosultságot tartalmazza; b) a minısített adathordozót a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen - a Korlátozott terjesztéső! minısítési szintő külföldi minısített adatot tartalmazó küldeményt a nemzeti minısített adatot tartalmazó küldeményre vonatkozó szabályok szerint - csomagolták, valamint a továbbításra szolgáló táska vagy fémdoboz olyan mérető vagy súlyú, hogy az a szállítást végzı ırizete alatt tartható. 46. A minısített adathordozót a személyes kézbesítı nem hagyhatja a szállítás ideje alatt ırizetlenül, kivéve, ha a minısített adatot a biztonsági elıírásoknak megfelelı helyen tárolják. A személyes kézbesítı a minısített adat hordozóját a szállítás során nem nyithatja fel, köteles azt a legrövidebb úton a címzett részére eljuttatni. 47. Amennyiben a szállítás során bármilyen rendkívüli esemény következik be, arról soron kívül tájékoztatni kell a küldı minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıjét. 48. A Bizalmas! vagy az annál magasabb minısítési szintő minısített adat szállítása során tömegközlekedési eszköz nem vehetı igénybe, a szállítás teljes ideje alatt a küldemény ırzését biztosítani kell. 49. Minısített adatot külföldre - ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik - kizárólag az ORFK Bőnügyi Fıigazgatóság Nemzetközi Bőnügyi Együttmőködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) útján lehet továbbítani. Amennyiben a késedelmes továbbítás veszéllyel járna, a Készenléti Rendırség Nemzeti Nyomozó Iroda Igazgatója halaszthatatlan esetben szóban, sürgıs esetben az adathordozón írásban engedélyezheti a minısített adat külföldre továbbítását. Az ilyen módon továbbított minısített adatot ezt követıen a NEBEK-en keresztül is továbbítani kell a korábbi átadás tényének megjelölésével. 10. A minısített adat megsemmisítése

7 50. A minısített adatot kezelı szerv a Korlátozott terjesztéső! minısítési szintő minısített adatait adminisztratív zónában, a Bizalmas! vagy az annál magasabb minısítési szintő minısített adatait biztonsági területen köteles megsemmisíteni, és ezt követıen - a jogszabályban meghatározott - hulladékhasznosító vállalatnak átadni. 11. A minısített adat biztonságának megsértése esetén követendı eljárás 51. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben a területi szerv vezetıje a minısítı és az NBF elnöke mellett közvetlenül tájékoztatja az ORFK biztonsági vezetıjét, minden egyéb, a minısített adat védelmére vonatkozó szabály megsértése esetén a biztonsági vezetı mellett a minısítıt és az ORFK biztonsági vezetıjét. A helyi szerv vezetıje fentieken túlmenıen köteles tájékoztatni a területi szerv biztonsági vezetıjét is. 52. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az ORFK-nál történt esetekben az ORFK biztonsági vezetıje tesz eleget. 53. A minısített adatot kezelı szerv biztonsági vezetıje köteles gondoskodni a minısített adat biztonságának megsértése esetén annak soron kívüli kivizsgálásáról, valamint a vizsgálat eredményének jelentésben (a továbbiakban: jelentés) történı rögzítésérıl. 54. A jelentésnek a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 60. (2) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia, ennek kapcsán: a) a 60. (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakkal összefüggésben aa) az adatok minısítési szintjét és érvényességi idejét, ab) a minısítı nevét, beosztását, ac) az iktatószámot, példánysorszámot, ad) azt, hogy a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen került-e sor a minısítési eljárásra, ae) azt, hogy mikor történt a minısítés, af) azt, hogy sor került-e a minısített adatok felülvizsgálatára; b) a 60. (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakkal összefüggésben az érintett minısített adatot kezelı szerv papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartási rendszerének vizsgálatát, a minısített adatokat kezelı, ahhoz hozzáférı felhasználók nyilatkozata alapján a minısített adatok útjának nyomon követését; c) a 60. (2) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal összefüggésben: ca) a minısített adatok érkeztetésének, nyilvántartásba vételének, valamint a minısített adat biztonsága megsértése észlelésének idıpontját, cb) a felhasználás és a tárolás helyét. 55. A Mavtv. 19. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben a helyi és területi szerv vezetıje a jelentést közvetlenül küldi meg az NBF vezetıjének, egyidejőleg pedig tájékoztatásul az ORFK biztonsági vezetıjének. A helyi szerv vezetıje a jelentést fentieken túlmenıen a területi szerv biztonsági vezetıjének is megküldi. 56. Amennyiben a minısített adat megsértése az ORFK-nál következett be, a jelentést az ORFK biztonsági vezetıje felterjeszti az országos rendırfıkapitánynak az NBF elnökének történı továbbítás érdekében. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. Az utasítás 3. pontjában meghatározottakat a biztonsági területekre vonatkozó, az NBF által kiállított minısített adatkezelési engedély kiadását követıen, legkésıbb január 1-jétıl kell alkalmazni. 58. A minısített adat szerven kívülre január 1-jétıl csak abban az esetben továbbítható, ha a címzett szerv rendelkezik a továbbításra szánt minısített adat védelmi szintjének megfelelı, a minısített adat kezelésére és tárolására vonatkozó, az NBF által kiállított minısített adatkezelési engedéllyel, amelynek tényérıl a küldı köteles meggyızıdni. Az NBF által kiállított minısített adatkezelési engedély hiányában minısített adat a címzett szervhez nem továbbítható, ebben az esetben a címzettet értesíteni kell arról, hogy a minısített adatot hol és mikor, milyen feltételek mellett tekintheti meg. 59. A minısített adatot kezelı szervek az utasítás mellékleteit képezı iratmintákat kötelesek használni.

8 60. Az utasításban foglaltak a már kinevezéssel rendelkezı biztonsági vezetı kinevezését nem érintik, a biztonsági vezetıvel összefüggésben meghatározott rendelkezéseket az utasítás hatálybalépését követı kinevezéseknél kell alkalmazni. 61. Az utasítás augusztus 1-jén lép hatályba melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz Szám: Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: biztonsági vezetı neve beosztása Székhely Tisztelt Biztonsági Vezetı Asszony/Úr! Hivatkozással a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény 13. (1) bekezdésére, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésére, kezdeményezem az alábbi felhasználó részére a személyi biztonsági tanúsítvány kiadását. Vezetéknév: Utónév (rendfokozattal): Születési név: Születési hely: Születési idı: Állampolgárság: Szerv megnevezése: Szervezeti egység megnevezése: Munkakör (beosztás) megnevezése: Nemzetbiztonsági ellenırzés típusa, érvényessége: A megismerni kívánt adatfajta minısítési szintje (X-szel jelölje): BIZALMAS! TITKOS! SZIGORÚAN TITKOS!

9 2. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz... szervezeti egység/elem vezetıjének neve, beosztása Szám: Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: biztonsági vezetı neve beosztása Székhely Tisztelt Biztonsági Vezetı Asszony/Úr! Hivatkozással a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény 13. (1) bekezdésére, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésére, kezdeményezem az alábbi felhasználó részére... minısítési szintő minısített adat felhasználásához szükséges felhasználói engedély kiadását. Vezetéknév: Utónév (rendfokozattal): Születési név: Születési hely: Születési idı: Szerv megnevezése: Szervezeti egység/elem megnevezése: Munkakör (beosztás) megnevezése: 3. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (felhasználó részére)... szervezeti egység/elem vezetıjének neve, beosztása

10 Szám: SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY nemzeti minısített adatra érvényes felhasználói engedély kiadásához Név, rendfokozat: Születési név: Születési idı: Születési hely: Állampolgárság: Munkahelye: Beosztása: TANÚSÍTOM, hogy Minısítési szint! minısítési szintő adat felhasználásához szükséges, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott... típusú kérdıívhez kötıdı nemzetbiztonsági ellenırzését elvégezték. Részére ezen minısítési szintig bezárólag a nemzeti minısített adat felhasználására jogosító engedély kiadható. Érvényes:... év... hó... napig Kibocsátó szerv: P. H. 4. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (a minısített adatot kezelı szerv vezetıje, illetve a biztonsági vezetı részére)... biztonsági vezetı aláírása

11 Szám: SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY nemzeti minısített adat felhasználásához TANÚSÍTOM, hogy Név, rendfokozat: Születési név: Születési idı: Születési hely: Állampolgárság: Munkahelye: Beosztása: Minısítési szint! minısítési szintő adat felhasználásához szükséges, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott... típusú kérdıívhez kötıdı nemzetbiztonsági ellenırzését elvégezték. Nevezett a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 13. (4) bekezdése alapján felhasználói engedély nélkül jogosult a feladat- és hatáskörébe tartozó minısített adatra vonatkozó - a Mavtv ában meghatározott - rendelkezési jogosultságok gyakorlására. Érvényes: év hó. napig Kibocsátó szerv: P. H. 5. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz biztonsági vezetı aláírása (a minısített adatot kezelı szerv vezetıjének, illetve a biztonsági vezetı személyi biztonsági tanúsítványához) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. Alulírott... (név)... (rendfokozat) tudomásul veszem, hogy... (biztonsági vezetı neve) által... év... hó... nap aláírt... nyt. számú felhasználói engedély birtokában - a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá - a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.), - a minısített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.), - a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás (a továbbiakban: utasítás), illetve - a Biztonsági Szabályzatban

12 meghatározott elıírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú felhasználói engedélyben megjelölt minısített adatok vonatkozásában a minısítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A Mavtv.-ben, az R1.-R2.-ben, az utasításban, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elıírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minısített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetıvé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról oktatásban részesültem. 3. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minısített adattal való visszaélést, valamint a minısített adat biztonságának megsértését bünteti. 6. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz aláírás Név: Szám:... számú példány FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY... (név)... (rendfokozat)... (szül. hely és idı)... (szerv megnevezése)... (szervezeti egység megnevezése)... (munkakör) részére a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) pontja, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti felhasználói engedélyt kiadom - x a munkaköre ellátásához szükséges - x meghatározott idıszakra: év... hó... napjától év... hó... napjáig - x speciális... megbízásának hatálya alá tartozó - x eseti szakértésre vonatkozó - x konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés):... Minısítési szint! minısítési szintig keletkezett minısített adatokra. A felhasználói engedély alapján a felhasználásra jogosult a fent megjelölt minısítési szintig keletkezett minısített adatok vonatkozásában a Mavtv. 18. (2) bekezdésében meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult: x a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történı ügyintézés, feldolgozás, x b) minısített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység, x c) minısített adat birtokban tartása, x d) minısítési jelölés megismétlése, illetve a megismétlés megtiltása,

13 x e) minısített adat másolása, sokszorosítása, x f) minısített adat fordítása, x g) kivonat készítése, x h) szerven belüli átadás, x i) szerven kívülre továbbítás, szállítás, x j) selejtezés, illetve megsemmisítés, x k) felhasználói engedély kiadása, x l) megismerési engedély kiadása, x m) nemzeti minısített adat felülvizsgálata, x n) minısített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetıvé tételének engedélyezése, x o) minısített adat külföldre vitelének vagy külföldrıl való behozatalának engedélyezése, x p) titoktartási kötelezettség alóli felmentés. A felhasználói engedély visszavonásig érvényes.... biztonsági vezetı aláírása x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a felhasználásra jogosult nem kapott meg, áthúzással felül kell írni! 7. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (felhasználói engedélyhez) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 1. Alulírott... (név)... (rendfokozat) tudomásul veszem, hogy... (biztonsági vezetı neve) által... év... hó... nap aláírt... nyt. számú felhasználói engedély birtokában - a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.), továbbá - a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.), - a minısített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.), - a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról szóló 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás (a továbbiakban: utasítás), illetve - a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elıírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú felhasználói engedélyben megjelölt minısített adatok vonatkozásában a minısítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A Mavtv.-ben, az R1.-R2.-ben, az utasításban, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elıírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minısített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetıvé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról oktatásban részesültem. 3. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minısített adattal való visszaélést, valamint a minısített adat biztonságának megsértését bünteti....,...év... hó... nap

14 aláírás Név: 8. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz Szám: MEGISMERÉSI ENGEDÉLY... (név)... (születési név)... (szül. hely és idı) (a továbbiakban: érintett) részére a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény 11. -a szerinti megismerési engedélyt kiadom. A megismerési engedély alapján az érintett személyi biztonsági tanúsítvány nélkül jogosult megismerni és a... épületének arra kijelölt helyiségében tanulmányozni a... ikt. számú, nemzeti minısített adatot tartalmazó minısített iratot. Az érintett köteles a nemzeti minısített adat megismerése elıtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a nemzeti minısített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani. P. H. 9. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (megismerési engedélyhez) TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT... Minısítı neve, rendfokozata beosztása 1. Alulírott... (név)... (születési név)... (szül. hely és idı) tudomásul veszem, hogy... (minısítı neve, beosztása) által aláírt... nyt. számú megismerési engedély birtokában a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mőködésének, valamint a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elıírások hatálya alá tartozom. 2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú megismerési engedélyben megjelölt nemzeti minısített adatok vonatkozásában a minısítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel. A minısített adatot, illetve annak tartalmát illetéktelen személy részére semmilyen formában nem tehetem hozzáférhetıvé. 3. Ismert elıttem az a tény, hogy jogszabály a minısített adattal való visszaélést, valamint a minısített adat biztonságának megsértését bünteti...

15 aláírás Név: 10. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (adatlap NATO személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez) ADATLAP NATO minısített adat felhasználására jogosító személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésére Név: Születési név: Születési hely: Születési idı:... év... hó... nap Állampolgárság: Munkáltató és munkakör megnevezése (magyarul/angolul): A megismerni kívánt adatfajta minısítési szintje (X-szel jelölve): NATO NATO BIZALMAS NATO TITKOS NATO SZIGORÚAN TITKOS AZ ALÁBBIAKAT CSAK KIUTAZÁS ESETÉN KELL KITÖLTENI! Kiutazás célja, rendezvény megnevezése (magyarul/angolul): A rendezvény idıpontja:... A rendezvény helyszíne:... (ország)... Az útlevél betőjele, száma:... A rendezık faxszáma, ahová a Tanúsítványt küldeni kell: melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (adatlap EU személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez)... biztonsági vezetı aláírása ADATLAP EU minısített adat felhasználására jogosító személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésére Név:

16 Születési név: Születési hely: Születési idı:... év... hó... nap Állampolgárság:... Munkáltató és munkakör megnevezése (magyarul/angolul): A megismerni kívánt adatfajta minısítési szintje (X-szel jelölve): EU EU BIZALMAS EU TITKOS i EU SZIGORÚAN TITKOS AZ ALÁBBIAKAT CSAK KIUTAZÁS ESETÉN KELL KITÖLTENI! Kiutazás célja, rendezvény megnevezése (magyarul/angolul): A rendezvény idıpontja:... A rendezvény helyszíne:... (ország)... (város) Az útlevél betőjele, száma:... A rendezık faxszáma, ahová a Tanúsítványt küldeni kell:... i Igénylését külön kell indokolni! 12. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz... biztonsági vezetı aláírása Szám:... számú példány TANÚSÍTVÁNY a minısített adat védelmével kapcsolatos oktatáson való részvételrıl Tanúsítom, hogy... név (szül. év:... an.:...) a... (szervezeti egység)... (beosztás) a minısített adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokkal, belsı rendelkezésekkel kapcsolatos oktatáson részt vett...., év... hó... nap P. H.

17 ... biztonsági vezetı A 3. számú példányt átvettem:... Név, rendfokozat, beosztás Készült: 3 példányban 1 pld.: 1 lap Itsz.:... Kapják: 1. sz. pld.: Irattár 2. sz. pld.: Szem.anyag 3. sz. pld.: Nevezett 13. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (Amikor a minısítı és a minısítés kezdeményezıje nem ugyanaz a személy. Irattári példány) Száma:.../ tük. Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: Minısítési szint!, érvényességi idı, minısítı neve, rendfokozata, beosztása, példány sorszám, esetleges különleges kezelési utasítás!, Minısítés megismétlésének esetleges tiltása Címzett Székhely Tisztelt... Asszony/Úr! Szöveg:... Melléklet:... szám

18 ... nyt. szám... pld. szám... lapszám... minısítési szint P. H. Minısítési szint! MINİSÍTÉSI JAVASLAT Kiadmányozó neve, rendfokozata, beosztása Javaslom a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban Mavtv.) 5. (2) bekezdés alapján minısíteni, mivel az adat az 5. (1) bekezdés... pontja alá tartozó védhetı közérdek körébe tartozik: - ezért az adat minısítési szintjét a Mavtv. 5. (4) bekezdés... pontjában elıírt... minısítési szintben, - érvényességi idejét a Mavtv. 5. (6) bekezdés... pontja alapján... (év, hó, nap) meghatározni. Javaslat a különleges kezelési utasítás alkalmazására. INDOKOLÁS Hivatkozni kell: - a Mavtv. 5. (1) bekezdésben meghatározott valamely közérdekre; - a Mavtv. 1. sz. mellékletében megfogalmazott konkrét esetek valamelyikére vonatkozó kitételre; - arra, hogy javasolt érvényességi idıben a fenti minısítési szint alkalmazása a nyilvánosság és megismerhetıség korlátozása érdekében szükséges; - a különleges kezelési utasítás alkalmazásának indoka.... a minısítés kezdeményezıjének aláírása Az adathordozón szereplı adatot a minısítési javaslatban foglaltak alapján...-ig... (minısítési szint) minısítem. Rendelkezés a különleges kezelési utasítás elrendelésérıl, minısítési jelölés megismétlésének megtiltására. P. H. Készült:... példányban 1. példány:... lap +... lap melléklet 2. példány:... lap +... lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám... minısítı aláírása, minısítı beosztása

19 Irat elıadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás 14. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (Amikor a minısítı és a minısítés kezdeményezıje ugyanaz a személy. Irattári példány) Száma:.../ tük. Tárgy: Hivatkozási szám: Ügyintézı: Tel.: Minısítési szint!, érvényességi idı, minısítı neve, rendfokozata, beosztása, példány sorszám, esetleges különleges kezelési utasítás!, Minısítés megismétlésének esetleges tiltása Címzett Székhely Tisztelt... Asszony/Úr! Szöveg:... Melléklet:... szám... nyt. szám... pld. szám... lapszám... minısítési szint P. H. Kiadmányozó neve, rendfokozata, beosztása

20 Minısítési szint! MINİSÍTÉS Az adathordozón szereplı adatokat a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban Mavtv.) 5. (2) bekezdés alapján minısítem, mivel az adat az 5. (1) bekezdés... pontja alá tartozó védhetı közérdek körébe tartozik: - ezért az adat minısítési szintjét a Mavtv. 5. (4) bekezdés... pontjában elıírt... minısítési szintben, - érvényességi idejét a Mavtv. 5. (6) bekezdés... pontja alapján... (év, hó, nap) határozom meg. Rendelkezés a különleges kezelési utasítás elrendelésérıl, illetve a minısítési jelölés megismétlésének megtiltásáról. INDOKOLÁS Hivatkozni kell: - a Mavtv. 5. (1) bekezdésben meghatározott valamely közérdekre; - a Mavtv. 1. sz. mellékletében megfogalmazott konkrét esetek valamelyikére vonatkozó kitételre; - arra, hogy javasolt érvényességi idıben a fenti minısítési szint alkalmazása a nyilvánosság és megismerhetıség korlátozása érdekében szükséges; - a különleges kezelési utasítás alkalmazásának, illetve a minısítési jelölés megismétlés tiltásának indoka. P. H. Készült:... példányban 1. példány:... lap +... lap melléklet 2. példány:... lap +... lap melléklet Itsz.: Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám Irat elıadói munkakönyvi sorszáma: Kapják: 1. számú példány: Irattár 2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás 15. melléklet a 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasításhoz (Címzetti példány)... minısítı aláírása, minısítı beosztása Száma:.../ tük. Tárgy: Hivatkozási szám:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről 2012/1. szám Budapest, 2012. január 03. Szám: 340/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák

Részletesebben

180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet. I. Fejezet A NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MŐKÖDÉSE. Általános rendelkezések

180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet. I. Fejezet A NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MŐKÖDÉSE. Általános rendelkezések 1 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és mőködési rendjérıl, valamint az iparbiztonsági ellenırzések részletes szabályairól A Nemzeti Biztonsági Felügyeletrıl

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat hatályos: 2010. január 1-tıl. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Társulási Iroda (továbbiakban: Iroda) iratkezelési szabályzatát a többször módosított a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. január 31. Tartalom Oldal Utasítások 1/2012. (I. 6.) LÜ utasítás a minõsített adatok védelmének

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A nemzetbiztonsági ellenőrzés:

A nemzetbiztonsági ellenőrzés: A személyi biztonsági tanúsítvány A nemzetbiztonsági ellenőrzés: Bizalmas! és a magasabb minősítési szintű adat felhasználásához a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás 6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/23. szám Budapest, 2009. október 15. Szám: 33069/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 38/2009. (OT 23.) ORFK utasítás a kiadatási

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

1/2013. (IV. 15.) OEP utasítás

1/2013. (IV. 15.) OEP utasítás 1/2013. (IV. 15.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár normatív utasításai, valamint egyéb szabályozó eszközei elıkészítésének és kiadásának eljárási rendjérıl hatályos: 2013.04.16 - A

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó SZ A B Á L Y Z A T A Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. Szám: 34450/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 3/2011. (OT 17.) ORFK intézkedés az

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2012. III. 9 től A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 2012. 2 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.),

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu 2

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 48/2014. (XI. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében,

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 124/2009. (XII. 17.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2009 TARTALOM PREAMBULUM... 3 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. Alkalmazási terület, érvényesség... 3 2. Felelısség, hatáskör...

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Fıigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 E-mail: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról 13169 27/2014.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 126. évfolyam 2011. május 20. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 19/2011. (V. 20. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése eljárásrendjének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása.

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. Oldal: 2/5 1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. 2. Érvényességi terület Az utasítás szabályai a (a továbbiakban: MSZT) közérdekű adatai rögzítésével, nyilvántartásával

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/07/40-5/2015. 32/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Biztonsági Szabályzata a minősített

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az elıadás célja 2 Témakörök: 1. Az ÁSZ szervezetére és mőködésére irányadó szabályok 2. Az ÁSZ

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE

BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE BÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdésében, valamint Bér Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben