MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM"

Átírás

1 A tanulói elımenetel ellenırzésének és értékelésének formái és gyakorlata tantárgyanként MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Irodalomból félévenként legalább egy szóbeli felelete legyen minden tanulónak a követelményként megállapított minimum négy érdemjegy egyikeként. Félévenként legalább egy házi dolgozatot és tanévenként három, az iskolában írt irodalmi dolgozatot érdemjeggyel értékelünk. Tanévenként hat házi fogalmazást kötelezı íratni, az elkészült munkák közül néhányat közösen elemzünk és értékelünk. Az iskolai irodalmi dolgozatok közül évfolyamonként egyet munkaközösségi szinten egyeztetünk, és 100 pontos rendszerben értékelünk (Szövegértés 40 pont, szövegalkotás 60 pont).az egy jeggyel értékelt dolgozat érdemjegyét mind az irodalom, mind a nyelvtan tantárgyhoz beírjuk. A szonettnél hosszabb memoritereket külön érdemjeggyel értékelünk, az annál rövidebb memoriter a szóbeli felelet részét képezi az értékelés szempontjából.(a memoriterek mennyisége: minden tanévben minimum három vers, valamint sor próza-és drámarészlet) Magyar nyelvbıl félévenként legalább egy témazáró dolgozatot íratunk. Félévenként legalább egy szóbeli felelete legyen minden tanulónak a kötelezıen elıírt négy érdemjegy egyikeként. Ebbıl a tárgyból a félévi és év végi osztályzat kialakítása a nyelvtani és a helyesírási részterületek figyelembe vételével történik. A helyesírás minden megfelelı terjedelmő (legalább egyoldalas, 32 soros) szövegalkotási feladatban értékelhetı. A helyesírási osztályzat kialakítása az érettségi követelmények adaptálásával történik. Évközi szövegalkotási feladatokban az elégtelen hibaponthatára 20 hibapont, a jelesé 6 hibapont. Mindkét tárgyból a témazáró dolgozat érdemjegye lényegesebben befolyásolja a végsı osztályzat kialakítását, mint az egy-egy óra tananyagából bizonyított tudás. Témazáró dolgozatnak csak azt tekintjük, amelyben legalább egy esszékérdés vagy igényes szövegalkotási feladat van. Önálló munkára, órai szereplésre, kiemelkedı versenyeredményre a szaktanár külön érdemjegyet adhat. Az érdemjegyek javítására indokolt esetben adunk lehetıséget, pl. hosszabb igazolt hiányzás vagy kevesebb érdemjegy esetén. Mindkét tárgyból az elégtelen félévzáró vagy év végi osztályzat megállapítása a mindenkori érettségi szabályzat alapján történik.

2 BIOLÓGIA Az eredményes elırehaladás egyik fontos elıfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenırzése és értékelése. A biológia órákon értékeljük a tanulók: - szóbeli megnyilvánulását, - írásbeli teljesítményét - manuális tevékenységét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek: - feleletek, - hozzászólások, képelemzések, - a tananyag feldolgozását segítı jó kérdések, - kiselıadások stb. Az írásbeli teljesítmények: - a munkafüzet feladatainak megoldása, - alkalomszerően készített feladatlapok megoldása, - feladatgyőjtemények válogatott feladatainak megoldása, - különféle tesztek megoldása stb. Manuális tevékenységek: - csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés, - internethasználat, - laboreszközök használata stb. ÉNEK Az értékelés szóban és írásban történik. Az énekelt és ritmikai anyag esetében egyedül vagy néhány társával szóbeli számonkérés formájában értékelünk. A zenehallgatás és zenetörténeti anyag írásban, egyéni felelet esetében szóbeli formában kérhetı számon. FIZIKA A nagy osztálylétszámok és a szoros tananyag miatt elsısorban írásban kérünk számon, a tanév során legalább 6 alkalommal, amennyire csak lehet, ezt a félévek közt egyenlı arányban megosztva. - Nagyobb összefüggı fejezeteket végén összefoglalást követıen témazáró dolgozatot íratunk. Egy tanévben legkevesebb hármat. Ezek érdemjegyét kiemelten kezeljük az év végi osztályzat megállapításánál. - Ha valakinek minden témazáró dolgozata jeles, annak év végi osztályzata a többi érdemjegyétıl függetlenül jeles. - Ha valakinek egyik témazáró dolgozata sem elégtelen, nem kaphat elégtelen osztályzatot.

3 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Félévenként heti óraszám alapján 2 + 1, azaz 3 érdemjegy adása Írásos számonkérési forma: kisdolgozatok, félévenként egy nagydolgozat íratása. A nagydolgozatra egy érdemjegy adható. Évente minden tanuló esetében egy szóbeli felelet. Témáktól függıen szorgalmi feladatok adhatóak. A szorgalmi feladatra adott jegy nem egyenértékő a témazáró és a szóbeli felelet érdemjegyével Tesztek, feladatlapok megoldása Tematikus térképek összehasonlító elemzése Gyakorlati feladatok (kızetfelismerés) Győjtımunka (szorgalmi jegy) Napi sajtó, a tömegkommunikáció híreinek feldolgozása INFORMATIKA A tantárgy a tanulók munkájának speciális ellenırzését kívánja meg. Fontos, hogy helyesen állapítsuk meg az arányt az elméleti és a gyakorlati ismeretek számonkérése között. Van olyan témakör - pl. az informatika alapjai - amelynél a hagyományos feleltetés módszerét célszerő választanunk. Megtehetjük, hogy a kiemelkedı órai munkát, a tanultakon túl megmutatkozó tárgyi tudást egyénileg értékeljük. Témakörök lezárásakor írathatunk röpdolgozatot, tesztet papíron vagy számítógépen. Különösen a gyakorlati jellegő ismeretek kívánják meg a számítógépen történı számonkérést. Ezen módszer esetén az érdemjeggyel való minısítés feltétele, hogy a tanuló egyedül használhasson egy gépet. Fontos, hogy a tanulók gyakran kapjanak önállóan megoldható feladatokat. Ha házi- vagy szorgalmi feladatot adunk, biztosítanunk kell a délutáni gépidıt is tanulóink számára. Törekedjünk a tanulói önértékelés rendszerének kialakítására. Témazárót minden témakör végén íratni kell, hogy félévente legalább három osztályzata legyen a tanulóknak. A munkaközösség által közösen összeállított tesztek és gyakorlati feladatlapok esetén az elégséges osztályzat minimum 50%- os teljesítmény esetén jár.

4 KÉMIA Értékelési formák: Szóbeli: - kísérletek elmondása, jellemzése, értelmezése - fogalmak, törvényszerőségek számonkérése - anyagok kémiai, fizikai jellemzése, elıállítása, gyártása, felhasználása Írásbeli: - számítási feladatok, - kísérletek dokumentálása, elemzése, - reakcióegyenlet írása, - összefüggések elemzése, - gyártási folyamatok, - tesztek, - témazáró dolgozatok. Értékelési szempontok Szóbeli: tárgyi tudás, folyamatosan fejlıdı beszámolás az adott témáról a kémiai szaknyelv használatával, helyes magyar beszéddel Írásbeli: tárgyi tudás, rendezett, logikus elrendezés. Követelményszintek elégtelen: 39%-os teljesítményig elégséges: 40%-os teljesítménytıl közepes: 55%-os teljesítménytıl jó: 75%-os teljesítménytıl jeles: 90%-os teljesítménytıl A magasabb évfolyamba lépés javasolt feltétele: az írásbeli munkák legalább 40%-os átlagos teljesítése, legalább elégséges szóbeli teljesítményátlag. KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN A tanulói elımenetel ellenırzésének és értékelésének módja: az informatika tantárgyon belül félévente egy érdemjegy Megszerzésének feltételei: az órán való aktív részvétel és a témazáró dolgozat. 10. évfolyamon négy házi feladat- keresések az adatbázisokban-is befolyásolja a végsı osztályzatot A többi befogadó tárgynál a szaktanár és a könyvtárostanár egyeztetésén múlik az ellenırzés mikéntje

5 MATEMATIKA - A tanulók felkészültségének ellenırzésére döntıen az írásbeli ellenırzés különbözı típusait alkalmazzuk. Emellett évenként és tanulónként legalább egy szóbeli feleletet is biztosítani kell. - Az írásbeli ellenırzés típusai: - témazáró dolgozat, - témaközi összefoglaló dolgozat, - röpdolgozat. Témazáró dolgozatot minden nagy (a tantervben jelölt) témakör végén tervezünk, de évente legalább a heti óraszámmal egyenlı számú összefoglaló dolgozatot íratni kell. A témazáró dolgozat megírásának idıtartama 1 vagy 2 tanítási óra lehet. Témaközi összefoglaló dolgozatot egy nagy témakör önmagában lezárható részeinek összefoglalásakor javasolt íratni, 1 tanítási órának megfelelı idıtartamban. Röpdolgozatot az elızı 1-2 óra anyagából íratunk, kb. a szóbeli feleletek idıtartamában. Témazáró és témaközi összefoglaló dolgozatok estén a pontozásos értékelést javasoljuk. A teljesítmények érdemjeggyé történı átváltásánál a következı határokat javasoljuk: 0-29 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles Az osztályzat megállapításánál a témazáró dolgozat érdemjegyét kétszeres súlyozással, a többi érdemjegyet egyszeresen vesszük figyelembe. Témazáró és témaközi dolgozatot az egész csoporttal, míg röpdolgozatot egyénileg is írathatunk. Érdemjeggyel jutalmazhatunk órai szorgalmas munkát (vagy ennek bizonyíthatóan a nem tanulásból származó elmaradását), otthoni önálló munkát, projektmunkát is. A tanulók felkészültségének ellenırzését havi rendszerességgel, átlagosan legalább havi 1 érdemjegy adásával végezzük. Az osztályzatok megállapításánál az érdemjegyek súlyozott átlagát vesszük alapul. A kerekítés határát azonban módosíthatja a tanuló szorgalma, illetve az évközi teljesítmény változásának tendenciája. Az emeltszintő érettségire történı felkészítésben résztvevı diákok osztályzatát a két csoportban szerzett osztályzatoknak az óraszám szerint súlyozott átlagaként számítjuk. Mivel a tantárgyi követelmények elsajátításának elengedhetetlen feltétele az otthoni tanulás, gyakorlás, ezért a házi feladatok kijelölése minden órán ajánlott és ezek elkészítése minden tanuló számára kötelezı.

6 TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA A tanév során egy kötelezı témazárót írat a munkaközösség. Minimum minden tanulónak legyen két osztályzata. Törekedni kell egy-egy önálló feladat elvégzésére (riportkészítés, esszé egy társadalmi problémáról, tablókészítés, esetleg projektmunka) TÖRTÉNELEM Értékelés formái: - kiemelt feladat a szóbeli feleletek számának növelése - írásbeli számonkérés formái: kisdolgozat és témazáró, félévente egy témazáró kötelezı jelleggel - a 11. évfolyamon egy témazáró dolgozat az írásbeli érettségi mintájára - jegyek száma: minimum 3, a végsı osztályzat kialakításában a témazáró jegye nagyobb súllyal szerepel - órai munka értékelése - kiselıadás készítése (szorgalmi jegy) - otthoni kutatómunka, győjtımunka (évente egy otthoni feladat kötelezı minden tanulónak) - forráselemzés - grafikonok, táblázatok önálló elemzése - topográfia a szóbeli és írásbeli számonkérés során - iskolai történelmi háziversenyeken való részvétel (szorgalmi jegy)

7 ANGOL A végzett munka folyamatos értékelésének nagyon fontos szerepe van a tanítási folyamatban. Az ellenırzés folyamatos és idıszakos. Az értékelésben kerülni kell az egyoldalú írásbeliséget! A mérésének alapfeltétele, hogy az tartalmában és módszereiben összhangban legyen a tanulási folyamattal. Fontos tehát, hogy ne csak nyelvtani ismereteket mérjünk, hanem az egyes készségek terén elért fejlıdést is, a különbözı értési és kifejezési stratégiák alkalmazását stb! Ne a tanítási folyamat feladattípusait igazítsuk a mérési folyamat feladattípusaihoz, hanem az fordítva legyen. A receptív készségek /olvasás, hallás/ mérése esetén alapvetı, hogy értési stratégiákat csak ismeretlen szövegen lehet mérni, fontos, hogy a feladatok alapjául gondosan kiválasztott, esetleg adaptált, de mindenképpen autentikus szöveget használjunk. A produktív készségek /írás, beszéd/ mérése nem maradhat el! Mérési céllal végezhetünk szituációs feladatokat. Fontos, hogy a produktív készségek mérése esetén elıre rögzítsük, hogy milyen szempontok szerint és hogyan fogjuk értékelni a teljesítményeket. Érdemjegyet csak olyan dolgozatra adjunk, amely összhangban van az általunk helyesnek vélt tartalmakkal és módszerekkel! A számonkérés tehát szóban és írásban történik. A tanár osztályzatokkal értékeli alkalmanként a diákok csoport- és pármunkában nyújtott teljesítményét, érdemjegy adható projektek elkészítésére, szorgalmi és házi feladatokra, órai munkára, versenyrészvételre, ill. az ott elért kiemelkedı eredményekre / különös tekintettel az elsı öt helyzetre/. Értékelési szempontok: szóbeli: - a kiejtés helyessége, - a beszédszándékok megvalósítása, - a helyes reagálás, - a kommunikatív cél teljesítése, - a beszédprodukció önállósága, - a beszédprodukció önállósága, - a beszéd folyamatossága, - a tanult szókincs használata, - a feladatmegoldási képesség szintje, - a nyelvhelyesség. írásbeli: - a kommunikatív cél teljesítése, - a tartalmi elemek értéke, - a mőfaji sajátosságok betartása, - a tanult szókincs használata, - az alapvetı szövegösszefüggés megteremtése, a szövegkohéziós elemek megléte, - nyelvhelyesség, - írásmő terjedelme, - a feladatmegoldási képesség szintje, - a kreativitás, - az együttmőködési készség a közös feladatok megoldása során, - az önálló tanulás képessége,

8 - a nyelvtudás továbbfejlesztésének képessége. Fontos, hogy mind a négy alapkészség szintjét folyamatosan értékelni és minısíteni kell! A tesztekben és a szódolgozatokban elért teljesítményt pontozzuk, és százalékban fejezzük ki, ennek alapján alakítjuk ki az osztályzatot: 0-49 % = elégtelen % = elégséges % = közepes % = jó % = jeles Az érettségi feladat típusainak értékelését az érettségi dolgozatok javítási útmutatója alapján történik. Ilyen jellegő feladatok a 9. évfolyamtól kezdve adhatók, ezek nehézségi fokának megállapításánál a tanulók addigi ismereteit figyelembe véve. Évente évfolyamonként egy ilyen közös dolgozatot is íratunk, ezeket fokozatosan közelítjük az érettségi vizsga követelményeihez. A teljesítmények értékelésében az osztályzatot jól egészítheti ki a tanár /írásban rögzített/ szöveges értékelése, amely a tanuló számára az "objektív" mérıszám mellett jelzi, hogy ı "szubjektíve", saját adottságaihoz képest hol tart, szorgalmával mire jutott, és lehetıséget ad az alapkészségekben elért szinteket külön-külön is értékelni, a nehézségekre rámutatni. Az írásbeli ellenırzés típusai: írásbeli felelet /röpdolgozat/, szódolgozat, feladatlapok kitöltése, nagydolgozat, házi feladat, projektek. A nagydolgozatok nagyobb tananyagegységet áfogó, mind a négy alapkészséges mérı komplex feladatsorok, otthoni munkára olyan feladat adható, amely az addig elsajátított tananyag alapján mind idıben, mind megoldhatóságát illetıen reálisan teljesíthetı. A félévi, ill. az év végi osztályzatok kialakításánál nem a jegyek átlagát vesszük figyelembe, a nagydolgozatok érdemjegyei 1,5-szer súlyosabbak, ezek piros színnel kerülnek az osztálynaplóba. törtjegy nem adható. A végsı osztályzatok megállapításánál figyelembe vesszük a tanulók egyéni fejlıdését. Évente egy közös dolgozatot írnak a tanulók. A tanulók felkészültségét havonta, heti 4 nyelvi óránál, ill. 6 óra esetén minimum egy írásbeli és egy szóbeli jeggyel minısítjük. Az írásbeli és szóbeli feleletekre egy jegy adható, ezek a végsı osztályzat kialakítása szempontjából egyenlı súllyal szerepelnek. Heti 4, ill. 6 órás nyelvi oktatásnál legalább 3 nagydolgozatot kell íratni. A próbaérettségi dolgozatok elbírálásánál az érettségi vizsga útmutatóját kell figyelembe venni. Az írásbeli dolgozatok kijavításának határideje 10 munkanap. A diákoknak lehetıséget kell biztosítani érdemjegyeik javítására ez azonban nem korlátozódhat csupán a félévi és év végi jegyek lezárását közvetlenül megelızı idıszakra, azt folyamatosan biztosítani kell. Nagyobb óraszámú hiányzás esetén /lásd iskolánk pedagógiai programjának iskolai szintő szabályozását!/ lehetıséget kell adni beszámolókra mind írásban, mind szóban nagyobb tananyagból is.

9 NÉMET A végzett munka folyamatos értékelésének nagyon fontos szerepe van a tanítási folyamatban. Az ellenırzés folyamatos és idıszakos. Az értékelésben kerülni kell az egyoldalú írásbeliséget! A mérésének alapfeltétele, hogy az tartalmában és módszereiben összhangban legyen a tanulási folyamattal. Fontos tehát, hogy ne csak nyelvtani ismereteket mérjünk, hanem az egyes készségek terén elért fejlıdést is, a különbözı értési és kifejezési stratégiák alkalmazását stb! Ne a tanítási folyamat feladattípusait igazítsuk a mérési folyamat feladattípusaihoz, hanem az fordítva legyen. A receptív készségek / olvasás, hallás/ mérése esetén alapvetı, hogy értési stratégiákat csak ismeretlen szövegen lehet mérni, fontos, hogy a feladatok alapjául gondosan kiválasztott, esetleg adaptált, de mindenképpen autentikus szöveget használjunk. A produktív készségek /írás, beszéd/ mérése nem maradhat el! Mérési céllal végezhetünk szituációs feladatokat. Fontos, hogy a produktív készségek mérése esetén elıre rögzítsük, hogy milyen szempontok szerint és hogyan fogjuk értékelni a teljesítményeket. Érdemjegyet csak olyan dolgozatra adjunk, amely összhangban van az általunk helyesnek vélt tartalmakkal és módszerekkel! A számonkérés tehát szóban és írásban történik. A tanár osztályzatokkal értékeli alkalmanként a diákok csoport- és pármunkában nyújtott teljesítményét, érdemjegy adható projektek elkészítésére, szorgalmi és házi feladatokra, órai munkára, versenyrészvételre, ill. az ott elért kiemelkedı eredményekre /az elsı öt helyezettre különös tekintettel/. Értékelési szempontok: szóbeli: - a kiejtés helyessége, - a beszédszándékok megvalósítása, - a helyes reagálás, - a kommunikatív cél teljesítése, - a beszédprodukció önállósága, - a beszédprodukció önállósága, - a beszéd folyamatossága, - a tanult szókincs használata, - a feladatmegoldási képesség szintje,

10 - a nyelvhelyesség, írásbeli: - a kommunikatív cél teljesítése, - a tartalmi elemek értéke, - a mőfaji sajátosságok betartása, - a tanult szókincs használata, - az alapvetı szövegösszefüggés megteremtése, a szövegkohéziós elemek megléte, - nyelvhelyesség, - írásmő terjedelme, - a feladatmegoldási képesség szintje, - a kreativitás, - az együttmőködési készség a közös feladatok megoldása során, - az önálló tanulás képessége, - a nyelvtudás továbbfejlesztésének képessége. Fontos, hogy mind a négy alapkészség szintjét folyamatosan értékelni és minısíteni kell! A tesztekben és a szódolgozatokban elért teljesítményt pontozzuk, és százalékban fejezzük ki, ennek alapján alakítjuk ki az osztályzatot: 0-49 % = elégtelen % = elégséges % = közepes % = jó % = jeles A teljesítmények értékelésében az osztályzatot jól egészítheti ki a tanár /írásban rögzített/ szöveges értékelése, amely a tanuló számára az "objektív" mérıszám mellett jelzi, hogy ı "szubjektíve", saját adottságaihoz képest hol tart, szorgalmával mire jutott, és lehetıséget ad az alapkészségekben elért szinteket külön-külön is értékelni, a nehézségekre rámutatni. Az írásbeli ellenırzés típusai: írásbeli felelet /röpdolgozat/, szódolgozat, feladatlapok kitöltése, nagydolgozat, házi feladat, projektek. A félévi, ill. az év végi osztályzatok kialakításánál nem a jegyek átlagát vesszük figyelembe, a nagydolgozatok érdemjegyei 1,5-szer súlyosabbak, ezek piros színnel

11 kerülnek az osztálynaplóba. törtjegy nem adható. A végsı osztályzatok megállapításánál figyelembe vesszük a tanulók egyéni fejlıdését. A tanulók felkészültségét heti 2 nyelvi óra esetén havonta minimum egy jeggyel minısítjük, heti 3 és 4 nyelvi óránál minimum egy írásbeli és egy szóbeli jegyet adunk. Az írásbeli és szóbeli feleletekre egy jegy adható, a végsı osztályzat kialakítása szempontjából egyenlı súllyal szerepelnek. Heti 2 órás nyelvtanulás esetén minimum 2 nagydolgozat, heti 3 és 4 órás nyelvi oktatásnál legalább 3 nagydolgozatot kell íratni. Az írásbeli dolgozatok kijavításának határideje 12 munkanap. A diákoknak lehetıséget kell biztosítani érdemjegyeik javítására, ez azonban nem korlátozódhat csupán a félévi és év végi jegyek lezárását közvetlenül megelızı idıszakra, azt folyamatosan biztosítani kell. Nagyobb óraszámú hiányzás esetén /lásd iskolánk pedagógiai programjának iskolai szintő szabályozását!/ lehetıséget kell adni beszámolókra mind írásban, mind szóban nagyobb tananyagból is. RAJZ Ellenırzés, értékelés - Füzetvezetés ellenırzése, órai munka értékelése, felelés - Témakörönkénti számonkérés dolgozat formájában - Házi feladatok kiértékelése

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai (kivonat az iskola SZMSZ-ből) A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A pedagógus szerepe

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Jogszabályi háttér 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, többek

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 1. számú melléklet Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 1. Pedagógiai felfogásunk és az iskolában kialakult szokásrend alapján arra törekszünk, hogy tanulóink

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 1. Pedagógiai értékelés A minőség legjobban bevált mérőeszközei

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium óraterve... 4 Az oktatásban használatos

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

A tanulás folyamatának értékelése az Izsák Imre ÁMK pedagógiai programjának megfelelően

A tanulás folyamatának értékelése az Izsák Imre ÁMK pedagógiai programjának megfelelően az Izsák Imre ÁMK pedagógiai programjának megfelelően (2010. LXXI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény módosításáról 2. (3) alapján) Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény II. HELYI TANTERV 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Szerencs. Helyi tanterv 2013 B

Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Szerencs. Helyi tanterv 2013 B Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Szerencs Helyi tanterv 2013 B 1 Tartalomjegyzék A választott kerettanterv... 3 Szakmai program... 5 A különböző óraszámokra elkészített tantervek jegyzéke...

Részletesebben

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HELYI TANTERVE KAZINCBARCIKA, 01. MÁRCIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV... 655. KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, MEGTANÍTANDÓ ÉS

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE 010 Az iskola helyi tantervei Az iskola egyes szakjain és évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA 1 Pályaorientációs anyag Semperger Piroska Magyar nyelv és irodalom Szakács Béla Élı idegen nyelv Csikósné Marton Lívia Szántó Mariann

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben