PhD értekezés. Témavezetı: Dr. Czukor Bálint Konzulens: Dr. Örsi Ferenc. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD értekezés. Témavezetı: Dr. Czukor Bálint Konzulens: Dr. Örsi Ferenc. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet"

Átírás

1 MATUSEK ANIKÓ okleveles biomérnök FRUKTO-OLIGOSZACHARIDOK ALKALMAZÁSÁNAK MODELLEZÉSE OZMOTIKUS DEHIDRATÁLÁSI MŐVELETTEL DIFFÚZIÓS ÉS BOMLÁSKINETIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN PhD értekezés Témavezetı: Dr. Czukor Bálint Konzulens: Dr. Örsi Ferenc Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 008

2 Drága Nagyszüleimnek KÖSZÖNET Köszönöm témavezetımnek DR. CZUKOR BÁLINTNAK, hogy szakmai tudásával, tapasztalatával munkám során végig támogatott. Köszönöm DR. BÁNÁTI DIÁNA fıigazgatónak és DR. CSERHALMI ZSUZSANNA fıosztályvezetınek, hogy a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetben lehetıséget biztosítottak kutatómunkám elvégzéséhez. Szeretném megköszönni munkatársaimnak a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézetben, FÖVENYESSY ANDRÁSNÉNAK, MÁRKUS PÁLNÉNAK, LÉDER FERENCNÉNEK, BLAHA MÁRTÁNAK valamint BOZÓ IS TVÁNNAK hogy elméleti és gyakorlati tanácsaikkal segítették a kísérleteim elvégzését. Köszönöm DR. ÖRSI FERENC konzulensi munkáját, értékes, hasznos tanácsait, valamint GYÖKÉRNÉ DR. WITTMANN MÁRIA segítségét a bomláskinetikai számítások elvégzéséhez. Köszönetemet fejezem ki a BME Alkalmazott Biokémiai és Élelmiszertudományi Tanszék tanszékvezetıjének, DR. SALGÓ ANDRÁSNAK, valamint kollégáinak a kutatómunka során nyújtott szakmai segítségért és számos vizsgálat elvégzéséhez kapott lehetıségért. Köszönettel tartozom a Richter Gedeon Nyrt-ben dolgozó kollégáimnak, a fıosztály vezetıinek DR. GREINER IS TVÁNNAK, NÁRAY ZSÓ FIÁNAK ÉS DR. KESERŐ GYÖRGYNEK, hogy lehetıvé tették számomra a PhD munka befejezését. Köszönöm CSALÁDOMNAK a támogatást, a bátorítást, a rengeteg szakmai és lelki segítséget, amit e nem mindig könnyő idıszakban nyújtottak.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Irodalmi áttekintés A frukto-oligoszacharidok A frukto-oligoszacharidok szerkezete, elıfordulása, elıállítása 9.1. A frukto-oligoszacharidok élettani hatásai A frukto-oligoszacharidok fiziko-kémiai tulajdonságai, felhasználása A frukto-oligoszacharidok bomlása Az ozmotikus dehidratálás Az OD gyakorlati alkalmazása A mőveleti paraméterek hatása Az ozmotikus dehidratálás elméleti megközelítése Az ozmotikus dehidratálás matematikai megközelítése, a modellezés lehetısége A kísérleti munka során alkalmazott vizsgálati módszerek ismertetése Kísérleti minták, alkalmazott anyagok és elıkészítésük a vizsgálatokhoz Alkalmazott mintakezelési eljárások Mintaelıkészítés Blansírozás Ozmotikus dehidratálás Vizsgálati módszerek Szárazanyag- és víztartalom, vízaktivitás meghatározása Vízoldható szárazanyag-tartalom meghatározás Vízvesztés meghatározása Szárazanyag-növekmény meghatározása Szénhidrát összetétel meghatározás

4 3.3.6 Térfogat meghatározás Sőrőség és porozitás meghatározása Membrán-áteresztıképesség vizsgálat Állományjellemzık meghatározása Érzékszervi tulajdonságok meghatározása A diffúziós együttható számításának módszere Kísérleti körülmények adaptálása Az izotóniás koncentráció biztosítása A minta-oldat arány meghatározása A frukto-oligoszacharidok bomlásának értékelési módszere Matematikai statisztikai értékelés Eredmények bemutatása Az ozmotikus dehidratálást megelızı kezelések hatása Blansírozás hatása az állományjellemzıkre, az OD alatt lejátszódó transzportfolyamatokra Mikrohullámú kezelés hatása az állományra Elıkezelési módok hatásának jellemzése a gyümölcsszövet diffúziós ellenállásával Szacharóz és oligofruktózok összehasonlító jellemzése ozmotikus dehidratálás során Szacharóz és oligofruktózok bruttó diffúziós együtthatójának összehasonlítása A transzportfolyamatok összehasonlítása szobahımérséklető OD során Szacharóz és frukto-oligoszacharidok, mint ozmotikus ágens összehasonlítása Oligomer komponensek diffúziójának összehasonlítása Vákuummal kombinált ozmotikus dehidratálás vizsgálata frukto-oligoszacharidok jelenlétében

5 4.3.1 Vákuum-kezelés paramétereinek hatása a felvett oldat térfogatára Vákuum-kezelés hatása az effektív víz és oldott anyag diffúziós együtthatókra Oligomer komponensek diffúziójának összehasonlítása vákuumkezelést követı OD során Vákuum-blansírozás hatása a diffúzióra Frukto-oligoszacharidok bomlásának kinetikai értékelése Oligofruktóz bomlása pufferelt vizes közegben Oligofruktóz bomlása almamátrixban Oligofruktózok bomlásának kinetikai modellezése Termékelıállítási próba Összefoglalás A PhD dolgozat tézisei Gyakorlati alkalmazhatóság Irodalomjegyzék NYILATKOZAT Melléklet, jelölésjegyzék

6 1. Bevezetés A korszerő táplálkozás irányelvei a XXI. század élelmiszer elıállítóit és az élelmiszer-tudomány kutatóit olyan új, táplálkozás-élettani szempontból értékes, egészség megırzı tulajdonságokkal rendelkezı élelmiszerek kifejlesztésére sarkallják, melyek jellegüknél fogva hozzájárulnak a jó egészségi állapot fenntartásához, korszerő diéták elemeiként alkalmazhatók, valamint megjelenésüknél fogva képesek a fogyasztói érdeklıdést megragadni, kiváló minıségükön keresztül pedig megtartani azt. A funkcionális élelmiszerek piaca napjainkban egyre bıvül, számos probiotikus, prebiotikus, vitaminnal, antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal dúsított, kiegészített illetve ezek kombinációját tartalmazó termék található e rendkívül széles spektrumban. Tejtermékek, sütıipari termékek, hústermékek egyaránt képviseltetik magukat a funkcionális élelmiszerek kínálatában. A hazai táplálkozási szokások ismeretében figyelemfelkeltı a magyar lakosság gyümölcsfogyasztásának, valamint rostfogyasztásának rendkívül alacsony volta, mely a korszerő dietetikai irányelvek térhódításával is csak csekély mértékben növekszik. Így a funkcionális élelmiszerek terén kiemelkedı fontossággal bírhatnak a gyümölcs alapú, értékes komponensekkel dúsított új élelmiszer-készítmények. PhD dolgozatom témaválasztásakor e gondolatkör fı szerepet játszott. A gyümölcsfogyasztás szezonalitásának kiküszöbölését is szolgáló aszalt, szárított gyümölcsök elıállítási technológiájának részét képezheti az elsısorban, illetve hagyományos értelemben víztelenítést célzó ozmotikus dehidratálási mővelet. A mővelet alkalmazása során lejátszódó transzportfolyamatok ismeretében a fellépı szárazanyag dúsulás kiaknázásával funkcionális komponensek növényi mátrixba történı bejuttatása valósítható meg. A mőveleti paraméterek gondos megválasztásával hatékony funkcionális komponens bevitel érhetı el, az alapanyag természetesen jelen lévı értékes tápanyagainak megırzésével. Az ozmotikus dehidratálási technológia kíméletes feldolgozási lépésként hozzájárul ily módon az alapanyag táplálkozási értékének növeléséhez, a 6

7 termékminıség javításához. Az ozmotikus dehidratálás eddig alkalmazott technológiájában az ozmotikum azonban általában szacharóz vagy fruktóz, mely szénhidrátokkal történı dúsítás nem felel meg a korszerő táplálkozás szénhidrát bevitelt, glikémiás indexet mérséklı irányelvének. A publikált tudományos közlemények alapján a frukto-oligoszacharidok még nem ismertek, mint ozmotikus ágens. Táplálkozás-élettani elınyeik következtében funkcionális élelmiszer-összetevık. A fruktooligoszacharidok gyümölcs mátrixba diffúzióval történı bejuttatása, mint megoldandó ipari technológiai probléma jelentkezett, ezért munkám céljául tőztem ki a frukto-oligoszacharidok ozmotikumként történı felhasználási lehetıségének technológiai jellegő kutatását. A frukto-oligoszacharidok számos táplálkozás-élettani jelentıséggel bírnak, melyek közül kiemelkedı fontosságú prebiotikus aktivitásuk, vagyis, hogy változatlan formában haladnak át a humán emésztırendszeren, majd a vastagbélben szelektíven aktiválják a hasznos baktériumokat, más szóval a probiotikumok táplálékául szolgálnak, így hozzá járulnak azok elszaporodásához, túlsúlyba kerüléséhez, kedvezı összetételő vastagbél mikroflórát eredményezve. Kimutatottan szoros összefüggés áll fenn a vastagbél mikroflóra összetétele, valamint az immunrendszer mőködése között, így állítható, hogy a prebiotikus tulajdonságokkal bíró fruktooligoszacharidokkal dúsított élelmiszerek közvetetten hozzájárulnak az immunrendszer erısítéséhez. Különösen fontos probléma ez egy olyan országban, ahol a vastagbél mikroflóra összetételével szoros kapcsolatban álló betegség a vastagbélrák elıfordulási valószínősége riasztóan nagy, az évente ebben a megbetegedésben elhunytak aránya pedig kétszer akkora, mint más európai országban. Emellett a szintén erısen bélmikroflóra függı Candidiázis is egyre nagyobb mértékben terjed. Ha a frukto-oligoszacharidok ph és hımérséklet hatására bomlanak, bomlástermékeik már nem rendelkeznek azon pozitív élettani hatásokkal, amelyek miatt alkalmazásuk elınyös, így nagyon fontos az élelmiszer elıállítási technológia tervezése során ennek figyelembe vétele. A fruktooligoszacharidok bomlásának megismerése, bomláskinetikájának 7

8 tanulmányozása elengedhetetlen fontosságú a megfelelı technológia kialakításához. A dolgozatomban elméleti összefoglalást adok az oligofruktózok szerkezetérıl, elıfordulásáról, élettani hatásairól, fiziko-kémiai tulajdonságairól és a bomlásukra vonatkozó ismeretekrıl. Bemutatom az ozmotikus dehidratálás mőveletét jellemzı fiziko-kémiai folyamatok vizsgálatára alkalmazott mai, korszerő módszereket, az ozmotikus dehidratálás leírására szokásos modell-jellegő matematikai eszközöket. A gyakorlati tevékenység leírása során az alkalmazott vizsgálati módszereket követıen a célokhoz kapcsolódóan szerkesztve ismertetem a kísérleti terv részleteit és a kapott eredményeket. A kísérleti munka célja a technológiai szempontból lényeges területek vizsgálata: A frukto-oligoszacharidok (Raftilose P95, ORAFTI) és a szacharóz diffúziós együtthatójának összehasonlító meghatározása, az oligomer komponensek egyedi diffúziós viselkedésének elemzése, a transzportfolyamatok leírása. Az ozmotikus dehidratálást megelızı kezelések (blansírozás, mikrohullámú kezelés) állományra, sejtmembrán áteresztıképességre, szárazanyag-tartalom változásra, valamint az ozmotikus dehidratálás során fellépı transzportfolyamatokra gyakorolt hatásának vizsgálata alma modellel (Malus domesticus cv. Idared). A vákuum-kezeléssel kombinált ozmotikus dehidratálás jellemzése, a dehidratálódás jellegére és az állományra gyakorolt hatás vizsgálata. A technológiai mőveletek során bekövetkezı hidrolitikus bomlások sebességének meghatározása. A bomlás laboratóriumi szimuláción alapuló kinetikai leírása. 8

9 . Irodalmi áttekintés.1 A frukto-oligoszacharidok.1.1 A frukto-oligoszacharidok szerkezete, elıfordulása, elıállítása A frukto-oligoszacharidok fruktóz monomerbıl felépülı oligoszacharidok, melyek a természetben legnagyobb mennyiségben polimerként inulin formájában vannak jelen. Az inulin a növényvilág egyik elterjedt poliszacharidja (1. ábra). Liliaceae-, Compositae- és Graminaceaecsaládba tartozó növények gumójában, illetve földalatti szerveiben halmozódik fel. Rose (1804) izolálta elıször. Oldékonysága az amilózéhoz hasonlít, meleg vízben kolloidálisan oldódik, az oldat lehőlésekor finom szemcsék alakjában fı tömege újra kiválik. A tiszta inulin összegképlete (C 6 H 1 0 O 5 ) n, molekulasúlya kb Savas hidrolízisénél D-fruktóz és kevés, mintegy 6% D-glükóz is képzıdik. Az inulin molekulája kb. 36 β( 1) kötéssel kapcsolódó fruktofuranóz részbıl épül fel. Az utolsó fruktozid csoport egy D-glükóz rész glikozidos szénatomjához kapcsolódik szacharóz jellegő láncvégi csoportot alkotva. A fruktóz részek közé a láncon belül is beilleszkedik egy glükóz rész 1. és 3. hidroxilcsoportjával (Bruckner, 1981). A frukto-oligoszacharidok maximálisan 10 monomer egység összekapcsolódásából álló β( 1) fruktóz láncok, melyek egyik végét α( 1) kötéssel kapcsolódó glükóz egység zárja. Egyes szerzık rövid láncú frukto-oligoszacharidként definiálják a az 1-5 egység fruktózt tartalmazó molekulákat (Yun, 1996, Bornet és mtsai., 00). 1. ábra Az inulin és a frukto-oligoszacharidok szerkezete 9

10 Az inulin tartalék szénhidrátként természetes összetevıje egyes növényeknek. Kiemelkedıen magas inulin tartalmú növényi részek a csicsóka és a cikória gumó (-3. ábra). Az inulin felhalmozódását szabályozó enzimek aktivitása a gének által determinált, ezáltal jelentıs a fajták szerepe (Angeli és mtsai., 000).. ábra Csicsóka gumó 3. ábra Cikória gyökér Természetes frukto-oligoszacharid források (1. táblázat) a csicsóka és a cikória mellett a hagyma, a búza (Triticum aestivum), a fokhagyma, valamint a banán. 1. táblázat Frukto-oligoszacharidok (GF n, n < 9) természetes elıfordulása és megoszlása ehetı növényekben (Bornet és mtsai., 00) Fruktán GF GF 3 GF 4 GF 5-8 Összesen % * a fruktánok %-ában Hagyma % 5% 10% 3% 99% Búza % 13% 6% 50% 99% Cikória % 5% 5% 16% 30% Csicsóka 16-0 DP + < 9 jelenléte 50% Fokhagyma 5-35 DP < 9 jelenléte 10-0% * szárazanyagra vonatkoztatott %, + polimerizációs fok A frukto-oligoszacharidok elıállításuk volumenét tekintve a bifidogén oligoszacharidok egyik legjelentısebb csoportját alkotják. Elıállításuk két különbözı módon történik (4. ábra), a két eljárás szerkezetében kissé különbözı végterméket eredményez. 10

11 SZACHARÓZ α-d-glü-(1 )-β-d-fru α-d-glü-(1 )-[β-d-fru-(1 )-] n ahol n = -4 FRUKTO-OLIGOSZACHARIDOK β-d-fru-(1 )-[β-d-fru-(1 )-] n ahol n = 1-9 és α-d-glü-(1 )-[β-d-fru-(1 )-] n ahol n = -9 β-fruktofuranozidáz INULIN α-d-glü-(1 )-[β-d-fru-(1 )-] n ahol n > 10 inulináz 4. ábra Oligofruktózok elıállítása szacharózból és inulinból (Crittenden és Playne, 1996) Szacharózból történı OF elıállítás esetén a β-fruktofuranozidáz enzim transzfruktozidáz aktivitását használják ki. A kiindulási anyag nagy koncentrációjú jelenléte szükséges a hatékony transzglikoziláláshoz. Az ilyen módon elıállított frukto-oligoszacharidok β(1 )-kötéssel kapcsolódó -4 fruktóz egységbıl és a hozzá kapcsolódó terminális α-dglükóz egységbıl épülnek fel. Ezek elnevezése: 1-kesztóz (Glü-Fru ), 1- nisztóz (Glü-Fru 3 ) és 1-fruktozilnisztóz (Glü-Fru 4 ). Melléktermékként glükóz, kis mennyiségő fruktóz, valamint nem reagált szacharóz marad vissza a reakcióelegyben, amit kromatográfiás eljárással távolítanak el, így tiszta frukto-oligoszacharid termék állítható elı. A frukto-oligoszacharidok elıállításának másik módja az inulin poliszacharid kontrollált enzimes hidrolízise. Az így elıállított OF elegyben nem mindegyik β(1 )-kötéssel kapcsolódó fruktozil lánc végzıdik terminális glükóz egységgel, valamint a frukto-oligomer láncok általában hosszabbak, mint a szacharózból történı frukto-oligoszacharid elıállítás esetén (Crittenden és Playne, 1996)..1. A frukto-oligoszacharidok élettani hatásai A nemzetközileg elfogadott functional food szóösszetétel magyar megfelelıje a funkcionális élelmiszer kifejezés idegen hangzású a magyar szókörnyezetben, azonban hasonlóan egyéb kifejezésekhez, általánosan elfogadott, magyar megfelelıje nincs. Így dolgozatomban a 11

12 szakirodalmi összefoglalás esetén ezt a kifejezést használom, törekedve lehetséges szinonímák (pl.: egészségırzı, egészségvédı, aktív élelmiszer) alkalmazására. Az inulin az emberi emésztıtraktusban nem abszorbeálódik, valamint a megfelelı inulináz enzim hiánya miatt nem is bomlik le. Ezáltal az emberi táplálkozásban ballasztanyagként szerepel, és csupán a vastagbélben képesek a baktériumok az inulint bizonyos mértékig bontani. Az inulin hasításánál keletkezı fruktóz-oligomerek az inulinhoz hasonlóan nem abszorbeálódnak és szintén ballasztanyagnak tekinthetık (Angeli és mtsai., 000). A frukto-oligoszacharidok a vastagbél szakaszát elérve az ott jelen lévı bifidogén baktériumoknak szénforrásként, tápanyagként szolgálnak, amelyet laktáttá, rövid szénláncú zsírsavakká (acetát, propionát, butirát), és gázzá alakítanak, hasonlóan más diétás rostokhoz. Fermentációjuk következménye, hogy kalóriaértékük körülbelül kcal/g (Bornet és mtsai., 00). Az elmúlt években számos kutatást folytattak az inulin és a fruktooligoszacharidok táplálkozás-élettani hatásainak feltérképezésére, pontos megismerésére. Ezen tulajdonságok közül kiemelkedı a már említett prebiotikus aktivitásuk, vagyis az a tény, miszerint serkentik a vastagbélben a hasznos bélbaktériumok, a bifidobaktériumok és a tejsavbaktériumok szaporodását, mivel e baktériumok rendelkeznek az OF metabolizálásához szükséges enzimrendszerrel (Rao, 001; Roberfroid, 000, 00; Biedrzycka és Bielecka, 004; Van de Wiele és mtsai., 004; Macfarlane és mtsai., 006). Ennek eredményeképpen a bélcsatornában elıforduló azon baktériumok arán ya, amel yek nem képesek a fruktooligoszacharidok hasznosítására (rothasztó baktériumok) lecsökken, így a bél mikroflórája pozitív irányba változik. A rothasztó baktériumok számának és ebbıl következıen az általuk termelt metabolitok (fenol, krezol, indol) mennyiségének csökkenésével a májra kevesebb feladat hárul. A kedvezı bélmikroflóra az immunrendszerre is elınyösen hat, ezen keresztül csökken a vastagbélrák kialakulásának kockázata (Losada és Olleros, 00; Bornet és Brouns, 00; Hsu és mtsai., 004). Egyes vizsgálatok szerint a frukto-oligoszacharidok stimulálják a mukózális 1

13 immunrendszert, valamint javíhatják egyes orális vakcinák (pl.: Salmonella typhimurium) hatékonyságát (Benyacoub és mtsai., 008). A szívkoszorúér megbetegedés a leggyakoribb halálozási okok egyike a fejlett országokban. A betegség szoros összefüggésben áll az életstílussal, a táplálkozással. Az egyszeresen telítetlen zsírsavakban, diétás rostban és alacsony glikémiás indexő (GI) élelmiszerekben gazdag diéta elınyösen befolyásolja a vérben az inzulin (Frost és mtsai., 1996), a cukor és a zsír mennyiségét (Hung és mtsai., 003). A lassan emésztıdı oligoszacharidok, keményítık kis GI értékkel bírnak. Az alacsony glikémiás indexő étrend fogyasztásakor javul a glükóztolerancia és nı az inzulin iránti érzékenység, valamint csökken a vér koleszterin- és trigliceridszintje (Antal, 00). Japán klinikai kutatások szerint a rendszeres oligofruktóz fogyasztás a vér teljes koleszterol és triglicerid szintjének csökkenéséhez vezet (Losada és Olleros, 00). A frukto-oligoszacharidok fogyasztása a csontrendszerre is elınyösen hat, szignifikánsan növeli a Ca abszorpcióját a csontokba (Griffin és mtsai., 003). A frukto-oligoszacharidok ismertetett, számos tudományos kutatás által megalapozott pozitív élettani hatásai következtében funkcionális élelmiszerek alapanyagként felhasználhatók (Prosky, 000). Az ipar nem csak kedvezı élettani hatásai miatt alkalmazza, hanem bizonyos érzékszervi, összetételi jellemzıkre gyakorolt jótékony hatásai miatt is. Az oligoszacharidoknak rendkívül nagy szerepe van a csecsemık táplálkozásában. Az anyatej olyan oligoszacharidokat tartalmaz, amelyek a már említett prebiotikum jellegüknél fogva hozzájárulnak az egészséges bélflóra kialakításához, ami további elınyt jelent a fejlıdés során (Coppa és mtsai., 00; Mountzouris és mtsai., 00). A tápszerrel etetett csecsemık bélflórájának összetétele azonban kedvezıtlen irányba változhat a készítmény hiányos összetétele esetén. A tápszerhez bifidobaktériumokat, illetve oligoszacharidokat (frukto- vagy galakto-oligoszacharidok) adagolva, olyan termék állítható elı, mely a természetes anyatejhez hasonlóan kedvezıen befol yásolja a csecsemık bél-mikroflóráját (Rivero- Urgell és Santamaria-Orleans, 001). 13

14 .1.3 A frukto-oligoszacharidok fiziko-kémiai tulajdonságai, felhasználása A frukto-oligoszacharidok íz-profiljukban hasonlítanak a szacharózhoz, azonban édesítı erejük csaknem 30 %-kal kisebb. Vízkötı képességük nagyobb, mint a szacharózé. Mivel nem redukáló cukrok, ezért nem vesznek részt Maillard-reakcióban (Bornet és mtsai., 00). Vízben való oldhatóságuk a molekulaméret és a polimerizációs fok növekedésével növekszik (Gennaro és mtsai., 000). Az inulin és a fruktooligoszacharidok tejben vagy vízben történı homogenizálása krémes textúrát alakít ki, amely zsírra jellemzı érzetet kelt a szájban. Ez a jelenség a mikrokristályokba rendezıdésnek köszönhetı, amely a folyadékban való eloszlatáskor lép fel (Zuleta és Sambucetti, 001). Ezt a tulajdonságot kihasználva a fent említett termékeken kívül fagylaltban, sajt- és húskészítményekben is használják. Fıtt kolbász elıállítás során a zsírtartalom bizonyos hányadának (végtermékre vonatkoztatva -1 %) kiváltására alkalmaztak rövid szénláncú (GF n, n 4) fruktooligoszacharidokat (Actilight 950P). Mind az állományra, mind az érzékszervi tulajdonságokra vonatkozó vizsgálatok nagyon pozitív eredménnyel zárultak, az OF-ok alkalmasak kolbász termékekben a zsír bizonyos hányadának - kiváltására, jó minıségő termék kialakítása mellett. Az OF hozzáadásával így 35 %-os energiatartalom csökkentést értek el a termékben. A csökkentett energia tartalom mellett a fruktooligoszacharidok egyéb más pozitív élettani hatásait figyelembe véve funkcionális termék elıállítása válik lehetıvé felhasználásukkal (Cáceres és mtsai., 004). Az inulin zsírkiváltó tulajdonsága mellett, vízkötı képességének köszönhetıen gélképzı, zselésítı, sőrítı anyagként is felhasználható (Vendrell-Pascuas és mtsai., 000). Az OF erısen higroszkópos an yag, minek következtében a fruktooligoszacharidokkal dúsított, liofilizált termékek hosszabb ideig történı eltarthatósága problematikus. Egy koncentrációjában megegyezı szacharóz oldathoz hasonlítva viszkózusabb (Yun, 1996). 14

15 .1.4 A frukto-oligoszacharidok bomlása A frukto-oligoszacharidok egyes mőveleti paraméterek (hımérséklet, ph) hatására bomlást szenvedhetnek, amely tény az élelmiszeripar, illetve a termék elıállítás szempontjából nagy jelentıséggel bír, mivel a bomlástermékek (elsısorban fruktóz, glükóz, szacharóz) már nem rendelkeznek az oligomerekre jellemzı táplálkozás-élettani pozitívumokkal. A bomlási folyamat pontos ismerete, a bomlást befolyásoló paraméterek hatásterének meghatározása fontos feladat a technológia-tervezés, termékfejlesztés oldaláról egyaránt. Hıstabilitásuk nagyobb, mint a szacharóznak. Az élelmiszerek bizonyos hányadára jellemzı ph-tartományban (ph: 4-7) stabil (Yun, 1996). Szerkezetük stabil marad ph > 3 és T < 130 C esetén. Ezen tulajdonságok alapján kekszek, sütemények, müzliszeletek, gabonapehely-termékek, valamint tejtermékek összetevıiként alkalmazhatók a gyakorlatban (Bornet és mtsai., 00). A frukto-oligoszacharidok nem enzimes bomlásának tanulmányozására vonatkozóan az irodalomban kevés utalás található. L homme és mtsai (003a) az élelmiszer feldolgozási mőveletek oligofruktóz degradációra gyakorolt hatását vizsgálták gyümölcsökben, gyümölcs termékekben. Az 1- kesztóz mennyiségét követték nyomon HPAEC-PAD (nagy teljesítményő anion cserélı kromatográfia pulzáló amperometriás titrálással) vizsgálattal. Eredményeik szerint a nyersanyagok 1-kesztóz tartalma lényegesen nagyobb volt, mint a késztermékeké. Banán püré C-on 30 percig történı inkubálása során azonban a várakozással ellentétben nem tapasztaltak degradációt, az 1-kesztóz szerkezete stabil maradt e kísérleti beállítás mellett. Ebbıl arra következtettek, hogy a frukto-oligoszacharid vesztésért inkább a molekula szerkezet, mint a különbözı feldolgozási eljárások (fızés, pasztırızés) felelıs. Blecker és mtsai (00) öt kereskedelmi forgalomban elérhetı oligofruktóz készítmény (Actilight 950P, Raftilose P95, Fibrulose 97, Fibruline Instant, Fibruline Long Chain) savas közegben végbemenı hidrolízisét, a fruktóz képzıdés sebességén keresztül vizsgálta a ph, a 15

16 hımérséklet, valamint a szárazanyag-tartalom függvényében. Az oligofruktózok hidrolízisét fruktóz HPLC-vel történı meghatározásával követték nyomon. Az öt vizsgált termék átlagos lánchosszúságában, valamint az inulo- (IOS vagy F n ) illetve frukto-oligoszacharidok (FOS vagy GF n ) relatív koncentrációjában különbözik egymástól. (Inulooligoszacharidon a csak fruktóz egységbıl felépülı láncokat, míg fruktooligoszacharidon a glükóz egységgel záródó fruktóz láncokat értik a szerzık.) Számos konszekutív és kompetitív sav által katalizált reakciónak fruktóz és glükóz a végterméke. A teljes mechanizmus pontos leírása nagyon nagy számú reakció konstans definiálását tenné szükségessé, melyek többsége ismeretlen. A fruktózt eredményezı reakciók a következıkben foglalhatók össze: + H ' R F R F + F (1) ahol R F intermedier, ami lehet inulo- vagy frukto-oligoszacharid. Ezek koncentrációja a bomlás során komplex módon változik. Kinetikai szempontból nyilvánvalónak tőnik, hogy az R-gyök kémiai természete befolyásolja a lánc végi hasadás reakciósebességét. Ezt támasztja alá az a megfigyelés is miszerint az inulobióz (F ) bomlási sebessége nagyobb a szacharózénál (GF). Ezzel szemben azonban a kinetikai konstans csak csekély mértékben függ a lánchosszúságtól DP DP7 között. A kezdeti reakciósebesség alapján hasonlítva össze a különbözı körülmények mellett végbemenı reakciók sebességét. A nagyon változatos átlagos lánchosszúságú oligofruktóz minták vizsgálata során megállapítható, hogy a hidrolízis során a fruktóz keletkezési sebessége függ a fruktozil láncvégek koncentrációjától, így az átlagos lánchosszúságtól. A fruktóz képzıdés sokkal kisebb a hosszú molekulák esetében, ahol a láncon belüli hasadás valószínősége nagyobb. A legnagyobb fruktóz képzıdési sebesség a Raftilose P95-nél figyelhetı meg, ahol a legmagasabb a fruktozil láncvégek koncentrációja a többi vizsgált mintával összehasonlítva. Ez abból adódik, hogy ezt a terméket relatíve rövid átlagos lánchosszúságú oligomerek alkotják, valamint a legmagasabb F n koncentráció jellemzi, amely így fruktozil láncvéget jelent szemben a GF n sorba tartozó 16

17 molekulákkal. A kezdeti reakciósebesség lineárisan nı a fruktozil láncvégek koncentrációjával, tehát a kiindulási anyag szerkezete befolyásolja a bomlást, a kezdeti reakciósebességet. A hosszú láncú inulin esetében a fruktozil-láncvégek koncentrációja kezdetben nagyon alacsony, így a hasadások fıleg a láncon belül következnek be, rövidebb láncokat eredményezve. A láncvégi hasadások valószínősége kicsi, így a szabad fruktóz koncentrációja csak kismértékben növekszik, míg a láncvégek mennyisége gyorsan emelkedik. Amikor a láncok eléggé megrövidülnek, láncvégi hasadások következnek be, ami a fruktóz képzıdés felgyorsulásához vezet. Ezzel ellentétben a rövidebb oligomerek esetében viszonylag magas a láncvégek koncentrációja, ami nagy szabad fruktóz képzıdési sebességet jelent. A hidrolízis során csak néhány új láncvég képzıdik a hosszabb láncok hasadásából, amelyekbıl kevés van ezekben a termékekben. A fruktóz prekurzorok összes koncentrációja folyamatosan csökken a reakció során csakúgy, mint a fruktóz képzıdési sebessége. E megfigyeléseik alapján a Raftilose P95 bomlás valódi elsırendő kinetikával jellemezhetı. Az inulin hidrolízise függ a [H + ] koncentrációtól (ph), azonban független az alkalmazott sav típusától. A hımérsékletfüggés az Arrhenius összefüggéssel leírható. Az oligofruktózok bomlás kinetikájának megismerése gyakorlati szempontból az élelmiszer feldolgozás során fellépı veszteségek elkerülése miatt rendkívül jelentıs. A hımérséklet és a ph, valamint a felhasznált oligofruktóz készítmény fajtája és a degradáció mértéke közti összefüggést (Blecker és mtsai., 00): Log a 0 () 73,1 + T ( I R) = y ph ahol IR a kezdeti reakciósebesség, % képzıdı fru/min; T - a hımérséklet, C; a, y0 az oligofruktóz készítménytıl függı paraméterek pl.: Raftilose P95-re a = 567, y0 = 19,

18 . Az ozmotikus dehidratálás Az ozmotikus dehidratálás módszerét az emberiség régóta ismeri. Alkalmazása hosszú idın keresztül az élelmiszer alapanyagok átmeneti tartósítására, továbbá különleges választékok elıállítására szolgált elsısorban. Már az ókori Mezopotámiában felismerték, ha a halat erısen besózzák, akkor kiszárad és hosszú ideig fogyasztható marad. Bár nem tudták, az ozmotikus dehidratálás elınyeit használták ki. A sózott tengeri hal fogyasztását már a bronzkor óta ismerjük és még ma is ezen az elven alapul a tartósított haltermékek elıállítása. Késıbb terjedt el elıször a vad, majd a háziasított állati eredető termékek tartósítása, sózásos ozmotikus dehidratálást követı szárítási eljárással. Manapság a húsok tartósításában ennek kisebb a szerepe, de a magyar konyha hagyományai között is megtalálható, pl.: sonka, szalonna. Hasonlóan ısi múltra tekint vissza az ozmotikus dehidratálás alkalmazása gyümölcsök ízesítésére, tartósítására. A cukorral történı ozmotikus dehidratálás nyomait elıször az i.e. elsı évezredben a Földközi tenger medencéjében élı népeknél (Egyiptom, Palesztina, Izrael) találták meg. Késıbb az iszlám (arab, török) közvetítésével jutott Európába. Ma is igen népszerőek a cukrozott gyümölcsbıl készült termékek, s egyre újabb formában (pl. müzli, müzliszelet) kerülnek a fogyasztók asztalára. Az élelmiszer-tudományi és technológiai ismeretek bıvítése, a táplálkozástudomány által feltárt újabb és újabb összefüggések ezt a technológiai mőveletet is új megvilágításba helyezték, vizsgálatát és értékelését újabb szempontoknak is alárendelik. Az ozmózison alapuló technológia ugyanis az egyéb élelmiszerfeldolgozási mőveletek között kitőnik kíméletes jellegével, melynek során az élelmi alapanyagok eredeti tápanyagkészlete kevéssé sérül, így jobb minıségő, tápanyagban értékesebb termék állítható elı. Az ozmotikus dehidratálás ugyanakkor alkalmas arra is, hogy a növényi és állati szövetek, nyersanyagok összetételét tudatosan választott, természetes vagy mesterséges összetevıkkel dúsítsák, így funkcionális élelmiszerek elıállításának eszközéül is választható, ezzel a választék további bıvítése, megújítása érhetı el. Az ozmotikus dehidratálás ezzel együtt megırizve ısi, eredendı funkcióját - a vízaktivitás csökkentése révén - az élelmi 18

19 alapanyagok tárolási biztonságát is javítja a megfelelı alkalmazás esetén, ami elsı számú élelmiszer biztonsági követelmény...1 Az OD gyakorlati alkalmazása Az ozmotikus dehidratálás (OD) a mai gyakorlatban általában a gyümölcsök, zöldségek szárítását megelızı technológiai lépés, melynek célja az alapanyag nedvességtartalmának csökkentése és a sejtek szárazanyag-tartalmának növelése a termék elıállítás gazdaságossága, illetve az eltarthatósági idı növelése, valamint a választékbıvítés és minıségjavítás érdekében. A tudományos/technológiai szakirodalomban számtalan növényi nyersanyaggal végzett OD vizsgálatokról számoltak be az elmúlt évtizedben, amelynek megoszlását az 5. ábra jellemzi. 5% 6% 6% % %1% 3% 3% 7% 7% 7% 45% alma mangó répa burgonya ananász barack eper kivi banán papaja paprika kókusz grapefruit gesztenye körte paradicsom hagyma karfiol 5. ábra OD kezelt gyümölcs-zöldség fajták elıfordulása tudományos publikációk tárgyaként (100 publikáció alapján, a vizsgálatok száma %-ban az összes publikációszámra vetítve) Igen feltőnı az almavizsgálatok jelentısége, amely az alma igen sokoldalú ipari felhasználhatóságával függhet össze. Ozmotikus dehidratálás során az alapanyagot zöldséget, gyümölcsöt hipertóniás cukor vagy só oldatba helyezik, az oldatnak nagyobb az ozmotikus nyomása és alacsonyabb a vízaktivitása, ezért a szövet nedvességtartalmának 19

20 kiáramlása (ozmózis) biztosítja a kémiai potenciál (koncentráció) kiegyenlítıdését. A felület és szövet szemipermeabilitása következtében egyidejőleg oldott anyag beáramlás indul meg a sejtekbe, illetve a sejtközötti állományba. Nem csak víz, hanem egyéb biológiailag értékes anyagok is távozhatnak a sejtekbıl, mint pl. ásványi anyagok, aromakomponensek, vitaminok (Torreggiani, 1993; Taiwo és mtsai., 00; Peiró és mtsai., 006). Az ozmotikus dehidratálás folyamata tehát szimultán lejátszódó víz és oldott anyag diffúzió (Lerici és mtsai., 1985). A diffúziós folyamat tulajdonságait kihasználva az OD alkalmas funkcionális élelmiszerek elıállítására, az ozmotikum biológiailag értékes anyagokkal történı dúsításán keresztül. Funkcionális élelmiszer elıállítására speciális kísérleteket is végeztek: a vákuumkezelés és az ozmotikus dehidratálás együttes alkalmazását vizsgálták, valamint modellt dolgoztak ki ásványi anyagokkal dúsított gyümölcsök elıállítására (Fito és mtsai., 001a). Táplálkozási oldalról elınyös, hogy az OD jól beilleszthetı olyan technológiákba, melyek célja az un. minimal processing (kíméletes feldolgozás) megvalósítása. A 6. ábra szemlélteti az OD és a vele kapcsolatban lévı eljárások egyik lehetséges rendszerét (Torreggiani, 1993). Gyümölcs vagy zöldség Elıkezelés Szirup OD Besőrítés Lecsepegtetés Szirup Gyümölcs vagy zöldség Fagyasztás Szárítás Appertizáció Lényerés 6. ábra Az OD és a hozzá kapcsolódó lehetséges mőveletek rendszere 0

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis k 4. előadás: 1/14 Különbségek a gázfázisú és az oldatreakciók között: 1 Reaktáns molekulák által betöltött térfogat az oldatreakciónál jóval nagyobb. Nincs akadálytalan mozgás.

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet : Égetési veszteség meghatározása Összeállította: Dr. Simon Andrea Géber Róbert 1. A gyakorlat

Részletesebben

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Dr. Friedrich László Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ELLENTÉTES TÖLTÉSŐ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJA Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2009. december Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném

Részletesebben

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Nestlé MDOSZ pályázat, 2005. III. helyezett Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Miháldy Kinga Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet A csomagolás

Részletesebben

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2 Fibersol-2 A Fibersol-2 egy egyedülállóan oldódó étkezési rost melyet keményítőből állítanak elő dexrtinizációs és enzimes eljárások kombinációjával. A Fibersol-2 jól működő szerteágazó kémiai struktúrával

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió Anyagismeret 6/7 Diffúzió Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Diffúzió Diffúzió -

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF)

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF) 8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF) 8.13.1. Elméleti összefoglaló Az ultraszőrı 5...500 nm átmérıjő makromolekulák, kolloid részecskék (molekulatömeg

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika

Részletesebben

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Figuactiv Szeletek Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Egyre kevesebb az idınk, és sokat utazunk. Utazások során vagy munka közben gyakran nincs lehetıség arra, hogy az ember készítsen magának

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

Halmazállapot-változások vizsgálata ( ) Halmazállapot-változások vizsgálata Eddigi tanulmányaik során a szilárd, folyékony és légnemő, valamint a plazma állapottal találkoztak. Ezen halmazállapotok mindegyikében más és más összefüggés áll fenn

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

A környezetszennyezés folyamatai anyagok migrációja

A környezetszennyezés folyamatai anyagok migrációja A környezetszennyezés folyamatai anyagok migráiója 9/1 Migráió homogén és heterogén környezeti rendszerekben Homogén rendszer: felszíni- és karsztvíz, atmoszféra Heterogén rendszer: talajvíz, kızetvíz,

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK

ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK NORBI Update 1 - csokoládés töltött sütemény - 120g tésztája: linzer készült: friss tojásból, tartósítószer nélkül töltelék: wellness sárgabarack

Részletesebben

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet BIOFIZIKA I 2011. Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet Áttekintés 1. Diffúzió rövid ismétlés 2. Az ozmózis jelensége és leírása 4. A diffúzió és ozmózis orvos biológiai jelentősége Diffúzió

Részletesebben

MERT-CERT Tanúsító Kft.

MERT-CERT Tanúsító Kft. MERT-CERT Tanúsító Kft. Lechner Noémi Tipikus hibák a jelölésben és beltartalomban 2012. május 23. Áttekintés Előszó - címkézés/jelölés - biztonság Hibák a jelölésben - példák Hibák a beltartalomban -

Részletesebben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Polimerek kémiai reakciói 6. hét Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Poliaddíció bi- vagy polifunkciós monomerek lépésenkénti összekapcsolódása: dimerek, trimerek oligomerek

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_06

Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László -Az anyagcsere és a transzportfolyamatok. - Makrotranszport : jelentős anyagmennyiségek transzportja : csöveken, edényeken keresztül : nagyobb

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz), SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1 2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 +

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával

Részletesebben

Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4

Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4 Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4 (Fordította: Barta Emil) A bórax, magnézium-karbonát, kálium-karbonát és nátrium-nitrit

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Radon a környezetünkben Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Természetes eredetőnek, a természetben eredetileg elıforduló formában lévı sugárzástól

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

Az egyensúly belülről fakad!

Az egyensúly belülről fakad! Az egyensúly belülről fakad! TIENS BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA A Belső egyensúly tabletta étrend-kiegészítő készítményt különösen az emésztőrendszer működésének serkentésére fejlesztették

Részletesebben

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László -Az anyagcsere és a transzportfolyamatok. - Makrotranszport : jelentős anyagmennyiségek transzportja : csöveken, edényeken keresztül : nagyobb

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só)

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só) Összetevők Összetevők Glükóz szirup Szárított édesített vörös áfonya 15% (vörös áfonya, cukor, napraforgó olaj) Zabpehely 14% Puffasztott búza 13% Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor,

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Hőkezelés az élelmiszeriparban

Hőkezelés az élelmiszeriparban Hőkezelés az élelmiszeriparban A HŐKEZELÉS CÉLJAI A sejtközi gázok eltávolítása, gyümölcsök és zöldségek húzatása Fagyasztás előtt, kellemes íz kialakítása, főtt állomány, enzim bénítás, előfőzés Gyümölcs

Részletesebben

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28.

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem 2014.10.28. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants HULLADÉKCSÖKKENTÉS Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem HU09-0015-A1-2013 1 Beruházás oka A vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék

Részletesebben

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság 2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság Utolsó módosítás: 2015. március 10. Kezdeti érték nélküli problémák (1) 1 A fél-végtelen közeg a Az x=0 pontban a tartományban helyezkedik el.

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2014. február 18. Tejtermékek

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Általános és szervetlen kémia 1. hét Általános és szervetlen kémia 1. hét A tantárgy elméleti és gyakorlati anyaga http://cheminst.emk.nyme.hu A CAPA teszt-gyakorló program használata Kliens programot letölteni a weboldalról Bejelentkezés

Részletesebben

KÖZÉPPONTBAN A CUKOR ÉS HELYETTESÍTİI

KÖZÉPPONTBAN A CUKOR ÉS HELYETTESÍTİI KÖZÉPPONTBAN A CUKOR ÉS HELYETTESÍTİI Magyarországon 2011. szeptember 1.-én lépett hatályba a 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról. A törvény meghozatalának deklarált célja a népegészségügyileg

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok általános képlete (CH 2 O) n. A szénhidrátokat két nagy csoportra oszthatjuk:

Részletesebben

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége Fotoszintézis 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége Szerves anyagok képzıdése energia felhasználásával Az élıvilág szerves anyag és oxigénszükségletét biztosítja H2 D

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

Jakabné Sándor Zsuzsanna, Csengeri István, Gyöngyösiné Papp Zsuzsanna, Biró Janka, Feledi Tibor, Rónyai András, Borbély Gyula

Jakabné Sándor Zsuzsanna, Csengeri István, Gyöngyösiné Papp Zsuzsanna, Biró Janka, Feledi Tibor, Rónyai András, Borbély Gyula ÉLŐTÁPLÁLÉK K SZERVEZETEK DÚSÍTÁSI D SI TECHNOLÓGI GIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE SE Jakabné Sándor Zsuzsanna, Csengeri István, Gyöngyösiné Papp Zsuzsanna, Biró Janka, Feledi Tibor, Rónyai András, Borbély Gyula

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai Témakörök: Gázok és gáztörvények Felületi feszültség Viszkozitás Sűrűség és hőtágulás Olvadáspont, forráspont, lobbanáspont Hőtan és kalorimetria Mágneses

Részletesebben

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR MAI MENÜ Táplálkozás funkciói és hibái Egészség és táplálkozás Társadalmi igények Táplálkozás

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005.

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. 2 A táplálkozástudomány miközben folyamatosan kutatja az egészséget

Részletesebben

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László -Az anyagcsere és a transzportfolyamatok. - Makrotranszport : jelentős anyagmennyiségek transzportja : csöveken, edényeken

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Nyíregyházi Környezetanalitikai Laboratórium (4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Tejtermékek csomagolása

Tejtermékek csomagolása Budapesti Corvinus Egyetem élelmiszermérnöki szak 2008. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIA egyéni feladat Tejtermékek csomagolása Készítette: Farkas Péter Bsc. II. évfolyam levelezı Tervezett szakirány: Sör- és Szeszipari

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Őrtechnológia a gyakorlatban

Őrtechnológia a gyakorlatban Őrtechnológia a gyakorlatban ENERGIAFORRÁSOK II. Akkumulátorok, elemek, peltier elemek Szimler András BME HVT, Őrkutató Csoport, 708.labor Li alapú akkumulátorok Li-ion Mechanikailag erısebb Szivárgásveszély

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

A felületi kölcsönhatások

A felületi kölcsönhatások A felületi kölcsönhatások 3. hét Adhézió: különbözı, homogén testek közötti összetartó erı ragasztóanyag faanyag; bevonat faanyag Kohézió: homogén anyag molekulái, részecskéi közötti összetartó erı elsırendő

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben