Főbb személyiségelméletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főbb személyiségelméletek"

Átírás

1 Főbb személyiségelméletek A pszichológia egyik legérdekesebb témája a személyiség természete. Az egyes pszichológiai irányzatokhoz, iskolákhoz tartozó szakemberek eltérően vélekednek arról, hogy mi határozza meg a személyiség alakulását, hogyan működik, melyek a legfontosabb jellemzői. A 20. század eleje óta négy fő személyiségelmélet született meg. Ezek mindegyike más-más tényezőt emel ki, mint fő meghatározót a személyiség működésében. A következő elméletek sorolhatóak ide: 1. Vonás 2. Pszichoanalitikus 3. Behaviorista és szociális tanulás 4. Humanisztikus elméletek. 1. Vonás elméletek Egy egyén személyisége az őt alkotó személyiségvonások alapján írható le. A vonások folytonos dimenziók, melyekből eltérő mértékben rendelkezünk, vagyis az emberek számos személyiségdimenzió mentén különböznek egymástól. Ez a magyarázata annak, hogy az egyes emberek ugyanabban a szituációban eltérő módon reagálnak, hiszen vonásaik is különböznek. Az elmélet képviselői fő feladatuknak e vonások meghatározását és mérését tekintik, vagyis annak megállapítását, hogy ki milyen mértékben jellemezhető az egyes tulajdonságokkal. A vonások biológiailag meghatározottak: vagy az öröklődés vagy bizonyos idegrendszeri működések eredményeként. A vonások relatíve stabilak, nem változnak az idővel, s meghatározzák a viselkedést. Allport elmélete Az 1930-as években Allport ( ) és tanítványai számos szótárt néztek át, hogy a személyiséget jellemző mellékneveket találjanak. Körülbelül jelzőt gyűjtöttek ki, melyek számát bizonyos csoportosítások után kb re csökkentették le. Áttekintve ezeket a mellékneveket Allport különbséget tett közös vonások és személyes diszpozíciók között. A közös vonások olyan vonások, melyek mindnyájunkban megtalálhatók (eltérő mértékben). Ezek mentén az egyének egymással összehasonlíthatóak. A személyes diszpozíciók a vonások egyénen belüli egyedülálló mintázatai, melyek az egyén életének mélyebb elemzésére alkalmasak. A diszpozíciók lehetnek: Kardinális/uralkodó diszpozíciók: azok a vonások, melyek az egyén egész életét uralják; gyakran olyan mértékig, hogy az egyén specifikusan e jegyek révén válik ismertté. Gondoljuk csak át a következő szavak eredetét és jelentését: freudi, nárcizmus, krisztusi, Don Juan, Casanova, stb. Kardinális diszpozícióval csak kevés ember rendelkezik. Centrális diszpozíciók: azon személyiségvonások, melyek a személyiség alapját képezik. Centrális vonások pl.: szégyenlős, intelligens, becsületes, stb. Centrális diszpozícióból néhánnyal mindenki rendelkezik.

2 Másodlagos diszpozíciók: azok a jellemzők, melyek nem központiak a személyiségben, de több specifikus viselkedésünkért felelősek (pl. szűk érdeklődési köreink). Ez a fajta diszpozíció már nagyobb számban megtalálható mindenkinél. Cattell elmélete Allport vezetésével Cattell ( ) tovább redukálta Allport listáját 141 jelzőre. Ezután, a faktoranalízis statisztikai módszerét alkalmazva kezelhető mennyiségre csökkentette a személyiséget leíró vonások számát:16 fő faktort (dimenziót) hozott létre, melyek mentén meghatározható a személyiség vonásmintázata. Különbséget tett a, felszíni és forrás (source) vonások között: előbbiek közé a viselkedés megfigyelhető mintázatai, míg utóbbihoz pedig az ezeket meghatározó belső vonások tartoznak. b, általános és specifikus vonások között: általánosak azok a vonások, melyekkel mindenki rendelkezik, és specifikusak azok, amelyek csakis egy bizonyos emberre jellemzőek. Eysenck elmélete Eysenck ( ) személyiség modellje 3 fő faktort tartalmaz: 1. Introverzió-extraverzió Az introverzió jellemzője a figyelem befelé fordítása a belső élményekre, míg az extraverzió esetében a figyelem kifelé irányul más emberekre, ill. a környezetre. 2. Neuroticitás-érzelmi stabilitás A dimenzió a hangulatingadozás kontra nyugodtság tartományban szemléltethető. A neuroticitás az egyénnek arra a jellegzetességére utal, hogy könnyen feldúlttá és érzelmileg labilissá válik, míg a stabilitás az érzelmi kiegyensúlyozottság tendenciáját jelzi. 3. Pszichocitizmus Azok az egyének, akik magas eredményt érnek el ezen vonás vonatkozásában, nehezen birkóznak meg a realitással, valamint antiszociális, ellenséges, manipulatív viselkedés és az empátia hiánya jellemzi őket. Eysenck szerint személyiségünk túlnyomó részét biológiai tényezők határozzák meg, s a személyiség különféle aspektusait biológiai folyamatokkal kapcsolta össze. Az öt faktor elmélet (the 'Big Five") Ezen elmélet képviselői szerint a személyiség öt dimenzió mentén/kardinális faktorral jellemezhető. Az elmúlt 50 évben számos kutatás látszik igazolni e dimenziók meglétét. Az elmélet fő képviselői Fike, Norman, Smith, Goldberg, McCrae és Costa. Kategóriáik a következőek: Extraverzió: ide olyan jellemvonások sorolhatóak, mint a szociabilitás, beszédesség, asszertivitás, stb. Szeretetreméltóság: olyan attribútumokat tartalmaz, mint a bizalom, kedvesség, altruizmus, jóindulat, stb.

3 Lelkiismeretesség: pl. nagyfokú gondosság, körültekintés, jó impulzus kontroll, célirányos viselkedés Nyitottság: idetartozik a képzelőerő, intuíció, széles körű érdeklődés, stb. Neuroticizmus: idesorolják pl. a szorongást, érzelmi labilitást, irritabilitást, hangulatingadozást. Az egyes dimenziókat alkotó tulajdonságok gyakran mutatnak együttjárást, de nem minden esetben (pl. a társaságkedveők általában beszédesek is, de nem mindig). Az elmélet képviselői szerint a személyiségjellemzők biológiailag meghatározottak, s a tanulás és az élmények kevés vagy szinte semmi befolyással nem bírnak az öt dimenzió alakulására. A korai vonás elméletek oly sok vonást kiiktattak, hogy menet közben az egyén valahol elveszett. A vonáselméleti megközelítések a személyiség változóit határozzák meg, a személyiség működésének dinamikus folyamatairól nem sok mondanivalójuk van. A gyakorlatban pedig a személyiségről alkotott elképzelésük arra csábíthatja a szakembereket, hogy csupán a fő dimenziók mentén összeállított profil alapján adjanak tanácsot a kliensnek. 2. Pszichoanalitikus elméletek A viselkedést tudattalan késztetések, vágyak és nem hozzáférhető korai emlékek határozzák meg. Ezeket a tudattalan folyamatokat különféle mechanizmusokkal (az ún. elhárító mechanizmusokkal) próbáljuk kontrollálni, illetve elnyomni. Nincs szabad akarat, nincs pszichológiai szabadság; ezen kontrollálatlan erők játékszerei vagyunk. A személyiség fejlődésében az első 5 év meghatározó: ha bizonyos problémák az egyes fejlődési szakaszokban feltartják vagy visszavetik a fejlődést, ez tartós hatást gyakorol a személyiség alakulására. Freud elmélete A pszichoanalitikus elmélet megalkotója Sigmund Freud ( ) osztrák orvos volt. Bár gondolatai sokkolóan hatottak abban az időben, s azóta is élénk viták tárgyát képezik, munkája nagy hatással volt számos diszciplinára (pl. pszichológia, szociológia, antropológia, irodalom, stb.) A személyiség alakulásában a tudattalan szerepét és a gyermekkori élmények hatását hangsúlyozta. Freud teóriájának két alapeleme a - tudattalan-tudatos dimenzió - id-ego-szuperego konstrukció. A tudattalan-tudatos dimenzió Freud szerint a lélek három alrendszerből tevődik össze: A tudatos részt azok a gondolataink, érzelmeink, észleleteink, stb. alkotják, melyek épp most zajlanak a tudatunkban.

4 A tudatelőttes azon gondolatok, emlékek, érzelmek, stb. összessége, melyeknek épp nem vagyunk tudatában, de könnyen és gyorsan figyelmünk középpontjába tudjuk idézni őket. A tudattalan rész gyakorolja a legnagyobb hatást viselkedésünkre. Ez olyan érzések, késztetések, emlékek tárháza, melyeknek nem vagyunk tudatában. Freud szerint az emberi lélek egy jéghegyhez hasonlítható, mivel legnagyobb része (a tudattalan), számunkra láthatatlan. Csak egy kis részéről van tudomásunk (a tudatos rész), ami a víz felszíne felett látható. Freud ezt az elképzelését később tovább fejlesztette, s megalkotta a személyiség strukturális modelljét, az id-ego-szuperego konstrukciót. Az id-ego-szuperego konstrukció A személyiség három összetevője az id, ego és a szuperego. Ezek együttműködve hoznak létre komplex viselkedéseket. Az id az egyetlen olyan személyiségrész, mely már a születéstől fogva jelen van. Teljességgel tudattalan, s primitív viselkedések és ösztönök alkotják. Azonnali kielégülésre törekszik, nem tűri a feszültséget, s az örömelv alapján működik: a saját örömét keresi anélkül, hogy tekintettel lenne mások szükségleteire. Az ego az első néhány életév során alakul ki. Tudatos és tudatelőttes szinten működik, s a realitás elvnek engedelmeskedik: próbál egyensúlyt teremteni az id impulzusai és a környezet elvárásai között oly módon, hogy eldönti, az id mely impulzusai és milyen formában elégíthetőek ki. A szuperego 6 éves kor táján jelenik meg. Azon morális elveket és értékeket foglalja magába, melyeket a szüleinktől vettünk át. Működésének célja viselkedésünk civilizálása és tökéletesítése. Mindhárom alrendszerben jelen van ( tudattalantudatelőttes-tudatos). Freud szerint a személyiség egészséges működéséhez az id, az ego és a szuperego egyensúlya, együttműködése szükséges. Freud úgy vélte, hogy a korai pszichoszexuális fejlődés meghatározó szerepet játszik a személyiség alakulásában. A legtöbb felnőttkori pszichés probléma gyermekkori traumákra vezethető vissza, melyek megakasztották vagy visszavetették a személyiség fejlődését. Bár Freud elméletét számos szakember elutasította a kezdetekben, nagyon sok követője is akadt. Tanítványai közül később sokan elfordultak Freud tanaitól, s megalapították saját új iskoláikat (pl. Jung, Adler, Erikson, stb.). Freud elméletét több szempontból is kritizálták, pl.: - Freud az elméletét csupán kis számú neurotikus beteg megfigyelésére alapozta - túlságosan leegyszerűsítettek az elképzelései ahhoz, hogy a komplex pszichés működéseket meg lehetne velük magyarázni - sötét képet fest az emberi természetről, hiszen leegyszerűsítve azt állítja, hogy csupán két ösztön, az agresszió és a szexualitás vezérli minden cselekedetünket.

5 3. Behaviorista és szociális tanulás elméletek Behaviorizmus: fő feladatának a viselkedés tanulmányozását tekintette. A behaviorista elképzelések szerint a személyiség az egyén és a környezete közötti interakció eredménye. A viselkedés oka a külvilágból jövő inger, s nem belső, mentális okok. Az ingereken túl a tágabb környezet is alakítja a viselkedést azzal, hogy jutalmazza vagy bünteti azt. A behavioristák fő feladatuknak tartották a megfigyelhető és mérhető viselkedések tanulmányozását, mivel szerintük más absztrakciók, mint például a hangulat, az érzelmek vagy a gondolatok túlságosan szubjektívek. Ez az elképzelés jó 50 évig uralta a pszichológiai kutatást az USA-ban. Szociális tanulás elmélet: a behaviorizmus kiterjesztése. Az elmélet szerint a személyiséget az egyén viselkedésének, saját pszichés folyamatainak és környezetének egymásra hatása alakítja. Ha megváltoztatjuk az egyén környezetét, akkor meg tudjuk változtatni viselkedését ( és személyiségét) is. A személyiség passzív, kizárólag külső erők alakítják. Legjelentősebb képviselői Watson, Skinner, Dollard, Miller és Bandura voltak. Watson ( ) volt az első, aki azt tanulmányozta, hogyan hat a tanulás folyamata a viselkedésre, s ő alapította meg a behaviorizmus iskoláját, melynek jelenkori leszármazottja a szociális tanulás elmélet. Talán a legismertebb behaviorista Skinner ( ) volt. Sok mindenben követte Watsont, azonban ő hitt abban, hogy a belső állapotok ugyanúgy befolyásolhatják a viselkedést, mint a külső ingerek. Dollard és Miller inger-válasz elmélete A 20. század közepén kifejlesztett elméletükben Dollard és Miller a tanulás fontosságát hangsúlyozták a személyiség alakulásában. Szerintük..."ahhoz, hogy megtanuljunk valamit, akarni kell valamit, észre kell vennünk valamit, csinálnunk kell valamit, s kapnunk kell valamit." Pontosabban megfogalmazva ezek a tényezők a drive (késztetés), az inger, a válasz és a jutalom. Úgy vélték, hogy ha egy inger és egy válasz gyakran együtt jár, és jutalom követi ezt az együttjárást, akkor az egyén nagy valószínűséggel meg fogja ismételni ezt a viselkedést. Ha az ingerre adott választ nem követi jutalom, akkor a viselkedés kioltódik, el fog tűnni. A jutalommal járó viselkedések az ismétlések révén szokásainkká válnak, s ezek a szokások fogják alkotni személyiségünket ( vagyis a drive-ok, az ingerek és válaszok között kiépült asszociációk). Személyiségünk tehát tanulási tapasztalatainkon alapszik, s ahogy új tapasztalatok érnek, úgy fog ezek függvényében személyiségünk is változni. Freud személyiségstruktúrája (id, ego, szuperego) ebben az elképzelésben szokások halmazára esik szét. Amit Freud ösztönöknek nevezett, Miller és Dollard drive-oknak nevezi. A személyiség alakulásában Freud a gyermekkori élményeket, a behavioristák pedig a tanulási élményeket tartják kulcsfontosságúnak. Bandura szociális tanulás elmélete

6 Bandura (1925- ) szerint nem csupán úgy tanulunk meg valamit, hogy egy viselkedésünket jutalom követi, hanem az emberek elsősorban megfigyelésen, utánzáson és modellnyújtáson keresztül tanulnak egymástól. Úgy vélte, hogy a személyiség a az egyén pszichológiai folyamatainak, viselkedésének és környezetének egymásra hatása folyamán fejlődik.jelentős megállapítása, hogy a minket körülvevő társadalom nagyon nagy szerepet játszik abban, ahogyan magunkról és a világról gondolkodunk, s ahogyan ennek következtében viselkedünk. - A behaviorizmus egysíkúan közelíti meg a személyiséget, s csupán a külső hatásokra reagáló robotnak tekinti az egyént. - A behaviorista elméletek nem veszik figyelembe a szabad akarat és a belső lelki történések (pl. hangulatok, érzelmek, gondolatok) szerepét a viselkedés és a személyiség alakulásában. - A szociális tanulás elméletek elutasítják a viselkedés biológiai meghatározottságát (pl. az öröklődés révén), s kizárólag a környezeti meghatározókra koncentrálnak. - Pozitívumként tekinthető viszont, hogy megállapításai könnyen értelmezhetőek és kísérletileg igazolhatóak, valamint a tanulási elvek terápiás alkalmazása sikeres egyes maladaptív ( nem megfelelően alkalmazkodó) viselkedésformák kezelésében. 4. Humanisztikus elméletek A szabad akarat és a szubjektív élmény szerepét hangsúlyozzák a személyiség fejlődésében. Képviselői kiemelik az önmegvalósítás fogalmát: szerintük mindenkiben működik egy belső késztetés a személyes növekedésre, s ez motiválja a viselkedést. Bár biológiai és környezeti változók befolyásolhatják a viselkedést, ám az egyén maga határozza meg és alakítja sorsát. Az emberi természet pozitív, optimista felfogását hangsúlyozzák. Az elképzelés az 50-es években keletkezett a pszichoanalízisre és a behaviorizmusra való reakcióként. A mozgalom vezéralakjai Abraham Maslow ( ) és Carl Rogers ( ) voltak. Az öndeterminációt és az önmegvalósítást valós emberi motívumként értelmezték, s hangsúlyozták az emberi potenciál jelentőségét. Maslow elmélete Legismertebb konstruktuma a szükségletek hierarchiája, melyet a humanisztikus pszichológia elképzeléseinek összegzésének is tekinthetjük. Lényege, hogy mindnyájan bizonyos alapszükségletekkel születünk, s amíg ezek nincsenek kielégítve, addig nem tudjuk kiteljesíteni potenciálunkat. Mind a behaviorista, mind a freudi pszichoanalitikus elképzeléseket kritikával illette. Bár elismerte a tudattalan létét, de abban nem értett egyet Freuddal, hogy személyiségünk túlnyomó része a tudattalanban rejtőzik előlünk. Maslow szerint nagy részben tudatában vagyunk késztetéseinknek és motívumainknak, s ha nem lennének az élet akadályai, akkor mindnyájan lelkileg egészséges emberek lennénk. Míg Freud emberképe negativisztikus, addig Maslow a pozitívumokra összpontosít, s a determinisztikus felfogással szemben a szabad akarat szerepét hangsúlyozza.

7 Rogers elmélete Rogers szerint ahhoz, hogy az egyén "növekedhessen", kiteljesedhessen, olyan környezetre van szüksége, amely biztosítja számára a hitelességet (nyíltságot és önfeltárást), a feltétel nélküli pozitív elfogadást és az empátiát (az odafigyelést és megértést). Ezek nélkül sem az egyén, sem a kapcsolatai nem tudnak megfelelően fejlődni, mint ahogy egy fa sem tud víz és napfény nélkül növekedni. Rogers hitt abban, hogy mindnyájunkban létezik egy késztetés arra, hogy önmagunkat megvalósítsuk, potenciálunkat kiteljesítsük. Az önmegvalósításhoz vezető út az önfelfedezés és önmegismerés folyamata, melynek során érzéseinket és szükségleteinket elfogadva oly módon kell cselekednünk, hogy azok őszintén kifejeződésre juthassanak. A self (én) fogalma központi szerepet játszik elméletében: a self a személyiség végrehajtó rendszere, mely alakítja a világhoz való kapcsolódásunkat. Ahogyan magunkról gondolkozunk, az az észlelt énképünkben tükröződik, amilyenekké válni szeretnénk, az az énideálunkban, s ahogy mások látnak bennünket, az az aktuális én. Minél jobban hasonlít ez a három egymáshoz, annál egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. Bár sokan nem tartják tudományos elméletnek, s azzal vádolják, hogy túl sokat törődik az egyénnel, azonban mégis a humanisztikus pszichológia volt az első, mely az egyént ténylegesen különleges, individuális lénynek tekintette. A teljes, egészséges emberre összpontosít, s az emberi természet pozitív, optimista szemléletét hangsúlyozza. Források: dakota.fmpdata.net/psychai/printfiles/perstheories.pdf - Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. (1995): Pszichológia. Osiris, Budapest.

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Pálhegyi Ferenc: VAN-E KERESZTYÉN PEDAGÓGIA?

Pálhegyi Ferenc: VAN-E KERESZTYÉN PEDAGÓGIA? Pálhegyi Ferenc: VAN-E KERESZTYÉN PEDAGÓGIA? Vannak keresztyén pedagógusok. Otthon, az íróasztalukon ott van a Biblia; olvassák is rendszeresen. Néhány évvel ezelõtt ezt titokban tartották, templomba is

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

A nevelés fogalma. A nevelés

A nevelés fogalma. A nevelés A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem *

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Ulric Neisser (elnök) Gwyneth Boodoo Thomas J. Bouchard, Jr. A. Wade Boykin Nathan Brody Stephen J. Ceci Diane F. Halpern John C. Loehlin Robert Perloff

Részletesebben

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR.

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR. MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK DR. PAPULA LÁSZLÓNÉ MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK

Részletesebben

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? MÛHELY Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? 823 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (823 841. o.) KAPÁS JUDIT Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? Az evolúciós vállalatelmélet

Részletesebben

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 25 51. (2011) A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az utóbbi fél évszázadban

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben

Bevezetés a motivációba

Bevezetés a motivációba Nagyon sok esetben fontos meghatároznunk, hogy ki miért cselekszik egy bizonyos módon, mi energizálja a viselkedését, miért pont azt teszi, amit tesz. A viselkedés mögött rejlő indítékok felkutatásakor

Részletesebben