Az Art évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Art évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes"

Átírás

1 Az Art évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

2 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi CC. törvény Az OGY november 18-án fogadta el, és a Magyar Közlöny (a továbbiakban: MK) 199. számában került kihirdetésre (XI. 29.),

3 Az Art. további módosításai A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló évi CCI. törvény [MK 199. szám (XI. 29.), hatály: ], a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény [MK 207. szám (XII. 12.), hatály: ], az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló évi CCXXIV. törvény [MK 213. szám (XII. 18.)], az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXXXVI. törvény (a továbbiakban: Ept.) [MK 217. szám (XII. 23.), hatály: ], az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvény [MK 222. szám (XII. 30.) hatály: ]

4 ÁLTALÁNOS HATÁLYBALÉPÉSI IDŐPONT : ! ETTŐL ELTÉRŐ HATÁLYBALÉPÉSEKET KÜLÖN JELÖLÖM!

5 A módosítás főbb indokai A hatályos rendelkezések közötti nagyobb összhang megteremtése. A meglévő jogintézmények alkalmazása során felmerült szükséges kiegészítések, módosítások kodifikációja. Koncepcionális módosításra kizárólag a feltételes adómegállapítás jogintézménye tekintetében került sor. Több, az adózók számára kedvező változást is hoz. Pl. lehetővé válik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszűnése esetén a kötelezettség hivatalbóli törlése, elfogadásra kerül a külföldi adóhatóság által az ország hivatalos nyelvén kiállított illetőségigazolás, a külföldi adózó mentesül a belföldi adózói bejelentkezés követelménye alól bizonyos esetekben.

6 A módosítás főbb indokai Módosulnak az adóhatósági ellenőrzés során alkalmazott mintavételre vonatkozó rendelkezések. A gazdaság kifehérítése érdekében biztosítja, hogy az adóhatóság a bizonylatok feldolgozásának logikai láncolatát is vizsgálhassa. Emellett több, pontosító és az adminisztrációt egyszerűsítő javaslatra is sor kerül. -> látható tehát, hogy évben nem történik koncepcionális változás az adóeljárásokat érintően.

7 A törvény hatálya [5. (2)-(3)] EGYÉRTELMŰSÍTÉS!!! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), mint háttérjogszabály alkalmazási körének pontosítása a Ket-nek a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó szabályai alkalmazása kivételként történő nevesítése megszűnik, ugyanis ezen rendelkezések már nem a Ket. végrehajtási fejezetében, hanem A hatóság döntései című IV. fejezetben találhatóak, az ügyfél kérelmére történő ellenőrzés lefolytatására vonatkozó Ketbeli rendelkezések adóügyekben történő alkalmazása kifejezetten kizárásra kerül, ugyanis a Ket. alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását, amely adóügyekben kizárt, ezért szükséges a rendelkezés. Az elektronikus kapcsolattartás mellett az elektronikus ügyintézés fogalmát a Ket. is megkülönbözteti, ezért indokolt a különbségtétel Art-ban való megjelenítése is. (ld! 47/2013. (XI.7.) NGM rendelet).

8 Az adózó képviselete [7. (3)] ENYHÍTÉS!!! Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti adóvisszatérítésijog érvényesítésére irányuló eljárás képviseleti szabályainak enyhítése az Áfa tv. szerint belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet is képviselheti az adóhatóság előtt.

9 Az adókötelezettség [14. (4)] KITERJESZTÉS!!! Az Art. 14. (4) bekezdésének jelenleg hatályos rendelkezése szerint a volt vezető tisztségviselő, illetve volt végelszámoló a felszámolás, a végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőzően elkövetett jogsértés miatt szankcionálható. A volt vezető tisztségviselő, végelszámoló számára ugyanakkor a Ctv., illetve a Csődtv. nem a felszámolás, a végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző határidővel állapít meg kötelezettségeket, hanem e kötelezettségek (pl. bevallás benyújtása, az iratanyag átadása) határideje már jellemzően az említett eljárások megindulását követő időpontra esik. A módosító rendelkezés ezért az alábbi: Amennyiben a jogsértés arra vezethető vissza, hogy a volt vezető tisztségviselő, vagy ha a felszámolást, kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg a volt végelszámoló jogszabályban meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta, a mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselővel vagy a volt végelszámolóval szemben kell megállapítani. Avagy mindenki a rá vonatkozó szabályok megszegéséért felel!

10 Bejelentés, változásbejelentés [20. (7a)-(7b)] FELHATALMAZÁS!!! A magánszemélyek az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség megszűnésére vonatkozó bejelentési kötelezettségüket sokszor nem teljesítik, ezért az állami adóhatóság nyilvántartásában kötelezettként szerepelnek, és a folyószámlájukon az egészségügyi szolgáltatási járulék folyamatosan előírásra kerül. Több esetben a társszervek jelzései alapján az adóhatóság tudomására jut, hogy a magánszemély járulékfizetési kötelezettsége megszűnt (pl. külföldön biztosított), azonban jelenleg az adóhatóság jogszabályi felhatalmazás hiányában a kötelezettség előírását saját hatáskörben lezárni nem tudja. A magánszemély bejelentése alapján az adóhatóság a befizetéseket nem csupán nyilvántartja a jövőben, hanem az Art-ban vagy más törvényben meghatározott esetben a járulékfizetési kötelezettséget törli. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszűnése nyilvántartásba vételre kerül, ha az állami adóhatóság hitelt érdemlően

11 Bejelentés, változásbejelentés tudomást szerez arról, hogy a magánszemély külföldön tartózkodik és nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) alapján belföldinek, vagy elhalálozott, és a megszűnés napjával, a magánszemély elhalálozása esetén pedig a magánszemély halála napjával az előírt havi járulékfizetési kötelezettség törlésre kerül. Amennyiben az adóhatóság az előzőekben felsoroltakról nem az egészségbiztosítási szervtől értesül, 10 napon belül elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.

12 Bejelentés, változásbejelentés (20/B. ) MENTESÍTÉS!!! Az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi adómentes termékértékesítést közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesítő importáló mentesül a bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól, ha belföldön más adóköteles tevékenységet nem folytat. Az Áfa tv. szerint belföldön nem letelepedett, illetve letelepedésre nem kötelezett adóalany mentesül a bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól, ha a belföldön végzett tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy az Áfa tv. szerinti adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesít úgy, hogy a termék az értékesítés közvetlen következményeként ezen eljárás hatálya alatt marad, vagy a terméket a vámhatóság a Közösségen kívülre kilépteti.

13 Az adózó bejelentés szerinti nyilvántartásba vétele [24. (7)] KITERJESZTÉS!!! Az Art. hatályos rendelkezései értelmében az adózó költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak abban az esetben kérhet, ha adóazonosító számmal rendelkezik, illetve adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak ezen időszakra vonatkozóan érvényesíthet A módosítással a fenti szabály a túlfizetésre is érvényes lesz kivéve a külföldi illetőségű, adóazonosító számmal nem rendelkező magánszemélyt ez elsősorban azokban az esetekben fontos, mikor az adózó adószáma az Art. 24/B. alapján törlésre került.

14 Az adószám felfüggesztése és törlése [24/A. (12)] Korlátozás!!! Az Art. 24/A. (1) bekezdés c) pontja alapján a határozott időtartamra (180 nap) elrendelt felfüggesztés időtartamának lejártával abban az esetben is megnyílik az adóalany adólevonási joga, ha az adófizetési, illetve bevallási kötelezettség pótlásának elmulasztása miatt az adószám törlését rendeli el az állami adóhatóság (Jelenleg kieső idő lehet!). Az adószám törlésének időpontját megelőzően ugyanis ellentétben az Art. 24/A. (1) bekezdés a), b) és d) pontjai alapján elrendelt felfüggesztést követő törlés esetével az adószám a határozott időtartam lejártával már nem minősül felfüggesztettnek. A problémát orvosolja az Art. 24/A. (12) bekezdésének módosítása -> a határozott időtartam előírása helyett az adószám 180 napon túli törléséig felfüggesztett marad az adószám.

15 Az adószám felfüggesztése és törlése Pontosítás! -> amennyiben az adózó az adószám törléséről hozott határozat jogerőre emelkedéséig teljesíti bevallási, adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségét, akkor a felfüggesztés megszüntetése határozattal elrendelésre, az adószám törléséről hozott határozat pedig visszavonásra kerül, amely határozat ellen fellebbezésnek továbbra sincs helye. (Hatály: először a hatálybalépést követően induló elsőfokú eljárásokban alkalmazandó)

16 Az adóbevallás [31. (5); 34/A. ] ENYHÍTÉS!!! A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat benyújtásának határideje február 25-ről május 31-re módosul (vagyis összhangba kerül a társasági adóbevallás határidejével). Ha a törvény az adózó számára választási lehetőséget biztosít, kezdeményezhetővé válik a választás módosítása - kijavítás iránti kérelem útján -, feltéve, hogy a módosítás a beadott bevallását figyelembe véve az adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érinti. Korlát: az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül kérhető.

17 Az adó megfizetése; a megfizetés és kiutalás időpontja PONTOSÍTÁS!!! A Magyar Állam öröklése esetén mind a mögöttes felelőst kötelező, mind a tartozás, a túlfizetés törléséről szóló határozat meghozatala mellőzhető az adminisztráció és a költségek csökkentése érdekében. (Hatály: folyamatban lévő eljárásokra is) [35. (2); 131. (3)] A jogszabály hatályos szövege alapján a kiutalásra nyitva álló határidőt az adózó magatartása akkor befolyásolja, ha az az ellenőrzés befejezését akadályozza vagy késlelteti. A módosítás az esetleges jogértelmezési viták elkerülése érdekében egyértelművé teszi: a kiutalási határidő számítását az ellenőrzés megkezdését és a már megkezdett ellenőrzés lefolytatását, befejezését akadályozó, késleltető ok egyaránt befolyásolja. [37. (4)]

18 A befizetések elszámolása [43. (2a)] FELHATALMAZÁS!!! A természetes személy elkövető által a bűncselekmény elkövetése miatt, a büntetés korlátlan enyhítése érdekében az elkülönített letéti számlára megfizetett összeget a büntetőeljárás jogerős befejezését követően az adóhatóság átvezeti azon adózó (jellemzően gazdálkodó szervezet) fizetési számlájára, melynek a bűncselekmény következtében fizetési kötelezettsége keletkezett. Ha azonban az adózó a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt megszűnik figyelemmel a büntetőeljárások elhúzódására is, a jogerős határozatban megállapított összeget az elkövető kötelezettségeként kell előírni és azt az elkövető adószámlájára kell átvezetni. (Hatály: folyamatban lévő eljárásokra is)

19 A befizetések elszámolása [43. (5)] FOGALOMMEGHATÁROZÁS!!! Túlfizetés (KIFEJEZETTEN RÉGIÓNKBÓL INDULT EL a fogalom egységesítésének igénye) A fogalom egyértelműsítése, egységesítése: Ha az adott adónem tekintetében az adózónak vagy a 35. (2) bekezdése szerint az adó megfizetésére kötelezett személynek adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adófolyószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy által megjelölt adószámlára számolja el. Csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a csoportos adóalany képviselőjének kérelmére az adóhatóság a csoportos adóalany vagy a csoportos adóalanyiságban részt vevő bármelyik tag csoportos adóalany képviselője által megjelölt adószámlájára számolja el. A tag adószámlájára való elszámolás feltétele a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok erre irányuló előzetes írásbeli megállapodása, amelyet a csoportos adóalany képviselője köteles bemutatni az adóhatóságnak.

20 A befizetések elszámolása A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott nem csupán az adózót, hanem az adó megfizetésére kötelezett személy is terhelő más adótartozásra számolja el, vagy adótartozás hiányában azt hivatalból törli. A kényszertörlés alatt álló adózók vonatkozásában is lehetőség nyílik a túlfizetés összegének átvezetésére a tartozást mutató adónemre hasonlóan a csőd-, felszámolás-, illetve végelszámolás alatt álló adózókhoz. (Hatály: a hatálybalépéskor el nem évült túlfizetés és költségvetési támogatás kiutalása iránti igény tekintetében is) ELRENDELÉS!!! 43. (5a): Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerben az adózói felosztási rendelkezés nélküli befizetések kezelésének a végrehajtási eljárás során alkalmazott felosztási szabállyal történő összhangba hozása az alábbiak szerint:

21 A befizetések elszámolása Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó esetében az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási számlájára átutalással teljesített, felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az adóhatóság először a magánszemély jövedelemadó előlegére, a levont jövedelemadóra, vagy a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra az esedékesség sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában számolja el. Az ezt követően fennmaradó összeget először az egyéb adótartozásokra kell elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában. Az adóhatóság az átvezetésekről az adózót azok elvégzésével egyidejűleg értesíti. Az ezt követően fennmaradó összeget a köztartozás jogosultjainak kell átutalni a köztartozás erejéig, a tartozások arányában. Az adók módjára behajtandó köztartozásra történő átvezetésről az adóhatóság az adózót végzéssel értesíti.

22 Az önellenőrzés; az önellenőrzés bevallása és a megfizetés (49. ; 51. ) PONTOSÍTÁSOK!!! Az Áfa tv-nyel való összhang megteremtése azzal, hogy az önellenőrzésnek nem minősülő termékimportot terhelő áfa kivetésével kapcsolatos határozat módosításából eredő korrekciók elszámolása kizárólag az Áfa tv-ben kerül szabályozásra. Az eljárás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az illeték adónemmel kapcsolatos bevallásban szereplő kötelezettség is önellenőrizhetővé válik (ld. bírósági eljárási illeték utólagos elszámolásának engedélyével rendelkező adózó a bevallását).! Az önellenőrzés lehetőségének megteremtése az adóbevallás benyújtására előírt határidőt megelőzően, mely esetben a helyesbített adó, költségvetési támogatás az általános szabályok szerint válik esedékessé.

23 KÖTELEZÉSEK!!! Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás (Art. 3. számú melléklete) Az Art ában és a 3. számú mellékletében meghatározott adattartalmú bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatásra kötelezetté válik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a települési önkormányzat. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatást a január 1-jei állapotra vonatkozóan, továbbá e rendelkezés hatályba lépésének időpontjáig bekövetkezett változásokra vonatkozóan első alkalommal e rendelkezés hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Az Itv. földhivatali adatszolgáltatásra vonatkozó szabálya január 1- jétől megváltozott, de ezt nem követte az Art. 3. számú mellékletének C) pont 1. alpontja, ezért az korrekcióra szorult. Emellett szükséges rögzíteni azt is, hogy a földhivataloknak külön meg kell küldeniük a zárt végű lízingszerződéseket is az illetékkiszabáshoz.

24 Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás (Art. 3. számú melléklete) től hatályát veszti az Art. 3. számú melléklete C) pontjának 3. alpontja, mely által megszűnik az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének pontjában meghatározott adómentesség feltételéül szabott, 5 évet elérő (határozott) időtartamra kötött haszonbérleti szerződés megkötésére illetve megszűnésére vonatkozó annak a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 8 napon belül teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettsége.

25 Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás [31. (2) bek. 5. pont; 52. (13b)] Az idegenrendészeti, menekültügyi, állampolgársági ügyekben eljáró hatóság adatszolgáltatási kötelezettségének megteremtése az adóhatóság megkeresése esetén az adózók ellenőrzésre történő kiválasztásával, ellenőrzésével, a végrehajtási eljárás lefolytatásával összefüggésben adatot szolgáltat a nyilvántartásában szereplő, az idegenrendészeti hatóság előtti engedélyezési eljárások során az engedélyek kiadásához szükséges feltételeket igazoló okiratokban szereplő, az adózó elérhetőségére, személyének azonosítására, valamint jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatokról (az érintett adóalanyi kör által a két szerv felé szolgáltatott adatok eltérősége miatt). Az állami adóhatóság az idegenrendészeti feladatok ellátásához szolgáltatja az adatokat megkeresésre.

26 Az adótitok [54. (4a); 54. (7) k) pont] JOGOSÍTÁS!!! A hagyatéki eljárásra idézett örökös kérelmére, az örökös tájékoztatása érdekében a közjegyző a hagyatéki ügyben való eljárásra jogosultságának megfelelő igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről (annak érdekében, hogy a hagyaték elfogadása előtt az örökös megismerhesse a hagyaték teljes tartalmát). A tájékoztatás megadására a kiadmányozása napján fennálló állapotnak megfelelő adattartalommal kerül sor től az adóhatóság megkeresésre tájékoztathatja az adótitokról a Gazdasági Versenyhivatalt is, ha a tájékoztatás törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges.

27 Az adóhatósági igazolás kiállítása (85/A. ) KITERJESZTÉS ÖSSZHANG A 27/A. (2) BEK. B) PONTTAL!!! Jövedelemigazolás Az adónyilatkozat és a jövedelemigazolás közti összhang megteremtése, így a jövedelemigazolás az adózó személyi jövedelem-adó kötelezettsége mellett a családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalap és valamennyi bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelem együttes összegét is tartalmazza.

28 ENYHÍTÉS!!! Az adóhatósági igazolás kiállítása (Art. 4. számú melléklete) Illetőségigazolás A hatályban volt szabályozás szerint az Art. 4. számú mellékletének 7. pontja szerint a külföldi illetőségű magánszemély illetőségének igazolására a külföldi hatóság által kiállított okirat angol nyelvű példányának magyar nyelvű szakfordításáról készült másolat szolgál. Mivel azonban a külföldi hatóságok nem mindegyike állítja ki angol nyelven az illetőségigazolást, így a külföldi illetőség igazolására a módosítás eredményeként a továbbiakban a külföldi adóhatóság által kiállított okirat angol nyelvű példánya, magyar nyelvű szakfordítása,vagy ezek egyikéről készült másolat szolgál. (Hatály: folyamatban lévő eljárásokra is.)

29 PONTOSÍTÁS!!! Határidő Az ellenőrzés [92. (6)] A felszámolás alatt álló adózók tevékenységzáró ellenőrzésére nyitva álló egy éves határidő megszűnése, tekintettel a felszámolás alatt álló adózók kötelező ellenőrzésének megszűnésére (2012. január 1. -> tehermentesítés), illetve a hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló 180 napos jogvesztő határidőre, >>> mely megfelelő ösztönzést ad az adóhatóságnak arra, hogy a követelés bejelentés alapját képező ellenőrzést befejezze. Problémát okoz, hogy az adózó a felszámolás előtti időszakra még évekig nyújthat be akár többmilliós visszaigényelhető adót tartalmazó bevallásokat, amelyet az adóhatóság nem vonhat ellenőrzés alá. A módosítás különösen a felszámolás alatt álló adózók túlfizetésének visszaigénylése szabályainak június 28-ával történt megváltozása miatt indokolt. A módosítás értelmében tehát a tevékenységzáró ellenőrzést a felszámolást lezáró adóbevallások kézhezvételétől, a felszámolást lezáró adóbevallások eltérő időpontban történő benyújtása esetén az egyes adókötelezettségekről szóló bevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül, egyszerűsített felszámolás esetén 45 napon belül kell befejezni. (Hatály: a hatálybalépést követően induló felszámolási eljárásokban)

30 Az ellenőrzés [93. (1) és 95. (1)] ELEKTRONIZÁLÁS!!! JÚLIUS 1-jétől a megbízólevél az ellenőrzések gyorsabb, hatékonyabb lefolytatása érdekében elektronikusan is kézbesíthetővé válik. Az ellenőrzés során vizsgálandó körülménnyé válnak az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek ( (2) bekezdés). ->>> Az adóellenőrzés jövője ugyanis, hogy nem az egyes bizonylatokat vizsgálja, hanem a bizonylatok feldolgozásának logikai láncolatát, és a feltárt logikai hibához rendeli hozzá az egyes bizonylatokat, így tárja fel azok helytelen könyvelését, és az ebből adódó helytelen adózást. Mindehhez pedig az alkalmazott szoftvereket, azok tartalmát is meg kell ismernie a revíziónak, például a pénzügyi tranzakciós illeték vizsgálatánál fontos annak ellenőrzése, hogy minden releváns tranzakció a rendelkezésünkre áll-e vagy sem. (Hatály: a folyamatban lévő ellenőrzésekre is)

31 Az ellenőrzés [96. (3)] JOGOSÍTÁS!!! Az iratok a hivatali helyiségben történő tanulmányozás végett más esetben a korábban hatályos szabályozás szerinti 60 napos határidővel szemben az ellenőrzés befejezéséig válnak bevonhatóvá, mely módosítással az iratanyag adóhatóság általi bevonásának határideje egyensúlyba kerül a vizsgálatra nyitva álló határidővel (pl. 90 napos vizsgálat esetén 90 napig lehet az iratanyagot bent tartani). Tehát már nem szükséges az adóhatóság vezetőjének engedélye a 60 napon túli benntartáshoz!!!

32 KITERJESZTÉS!!! Mintavétel Az ellenőrzés [98. (4)] Az ellenőrzés során történő mintavétel részletszabályai bővítésre kerülnek, lehetőség nyílik a mintavétel adózó általi elvégzésére (kérelemre vagy az adóhatóság felhívására). A mintavételt általános esetben az adóhatóság adóellenőrei végzik, azonban előfordulhat olyan eset (pl.: veszélyes anyagokból történő mintázás, speciális munkavédelmi, munkavégzési körülmények), mely során célszerűbb és szakszerűbb, ha a mintavételt az adózó végzi el. Az előzőek mellett a mintavétel szabályozása így összhangba kerül a vámeljárások során végzett mintavételek Uniós szabályozásával is, melyről az Európai Parlament és a Tanács 450/2008 számú rendeletének (Modernizált Vámkódex) 118. cikke, a Tanács 2913/92/EGK rendeletének 69. cikke, valamint a Bizottság 2454/93/EGK rendeletének cikkei rendelkeznek.

33 PONTOSÍTÁS!!! Az ellenőrzés [99. (1a)] Az ellenőrzési eljárás során az adózó együttműködésre, illetve az ellenőrzés feltételeinek biztosítására vonatkozó kötelezettségeit felszámolás esetén a felszámolás kezdő időpontjától a felszámoló, végelszámolás esetén a végelszámolás kezdő időpontjától a végelszámoló, kényszertörlési eljárás esetén a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától a cégnyilvántartásba cégjegyzésre jogosultként bejegyzett személy, ha a kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, a volt végelszámoló teljesíti, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. Ezen rendelkezéssel a jogalkotó gyakorlatilag megismétli az Art. 14. (4) bekezdése szerinti szabályokat. A két jogszabályhely harmonizálása érdekében az Art. 99. (1a) bekezdésének a kibővítése lett indokolt. Azonban a bírságolás lehetőségét elegendő az Art. 14. (4) bekezdésében szerepeltetni.

34 Az adóhatósági eljárás [124. (5) és (7a)] Kézbesítés (2014. JÚLIUS 01-TŐL) Az elektronikus úton kézbesített hatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Az új rendelkezés az adóhatósági iratok elektronikus úton való kézbesítésére való felkészüléshez kapcsolódik, az eljárás gyorsítására és egyszerűsítésére irányul TŐL: A meghatalmazott részére szóló adóhatósági irat címzésében fel kell tüntetni az adózó nevét (megnevezését), a meghatalmazott nevét (megnevezését) és meghatalmazotti minőségét.

35 Az adó feltételes megállapítása (132. ) ÚJ SZABÁLYOZÁS!!! A kétfokú eljárás megszüntetésre kerül; Az eljárás csak a kérelmet benyújtó adózó vonatkozásában állapíthatja meg az adókötelezettséget vagy annak hiányát, így a jövőbeni ügyletre vonatkozó kérelem esetén az általa megvalósítandó jövőbeni ügylettel közvetlenül érintett adózó(k) adókötelezettségét vagy annak hiányát nem; Az ügyintézési határidő megemelkedik, illetve pontosításra kerül módosulása a kérelem benyújtásától számított 75 nap, mely egy alkalommal, 60 nappal meghosszabbítható; sürgősségi eljárás esetében 45 nap, mely 30 nappal meghosszabbítható. Amennyiben az adózó a kérdés(eke)t módosítja, v. további kérdést tesz fel

36 Az adó feltételes megállapítása vagy a tényállást módosítja, az ügyintézési határidőt a módosítás vagy kiegészítés adópolitikáért felelős miniszterhez történő beérkezésétől kell számítani. A feltételes adómegállapítás iránti kérelem az elsőfokú határozat meghozataláig vonható vissza. A kérelem díjkötelezettségének a díj megállapítása egyszerűsödik a változása: 5 millió forint, a kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 8 millió forint, tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem esetén 8 millió forint, a tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 11 millió forint. A feltételes adómegállapításra irányuló eljárás során hozott határozattal vagy az Art. alapján önálló fellebbezéssel megtámadható végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye ld. egyfokú eljárás, jogorvoslatként csak bírósági felülvizsgálat kérhető.

37 Az adó feltételes megállapítása Bevezetésre kerül az előzetes konzultáció, melynek díja konzultációnként 100 ezer forint. Az adózónak jogi keretek között szabályozott lehetősége nyílik a jelentős költséggel járó feltételes adómegállapítás iránti eljárás előtti konzultációra. Annak során az adózó és az adópolitikáért felelős miniszter előzetesen egyeztethet az eljárás feltételeiről, a határidejéről, a megfizetendő díj mértékéről, a jogorvoslati lehetőségekről, a feltételes adómegállapítás hatályáról, vagy bármely más eljárási kérdésről. A konzultáció során az adózó bemutathatja a tervezett kérelem tárgyát képező ügyletet, az alapul szolgáló tényállást, az adókötelezettségre, vagy annak hiányára vonatkozó tervezett konkrét kérdés(ek)et. Az előzetes egyeztetés eredménye az adózót vagy az adópolitikáért felelős minisztert az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban nem köti. A konzultációról jegyzőkönyv készül. Hatály: A rendelkezéseket a hatálybalépést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

38 MEGFELELTETÉS!!! Jogorvoslat (136/B. ) Mögöttes felelősségre kötelezés (vö. 9/2013 (III.6) AB határozat) Az adó megfizetésére kötelezett a helytállási kötelezettségét megállapító a 35. (2) bekezdés f) pontja alapján meghozott első fokú adóhatósági határozat elleni fellebbezésben vitathatja a helytállási kötelezettségét megalapozó, a felszámolással megszűnt adózóra a felszámolási eljárás időtartama alatt hozott, utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott határozatot, amennyiben azt bíróság nem vizsgálta felül. Ez a jogosultság akkor is megilleti az adó megfizetésére kötelezettet, ha a felszámolással megszűnt adózóval szemben az adómegállapításhoz való jog már elévült.

39 Jogorvoslat Amennyiben az adó megfizetésére kötelezett az említett fellebbezési jogával él, a fellebbezést elbíráló másodfokú adóhatóság elsőként az utólagos adómegállapítás jogszerűsége kérdésében dönt. Amennyiben a felettes szerv megállapítja, hogy az utólagos adómegállapítás részben vagy egészben jogszabálysértő, a fellebbezést benyújtó adó megfizetésére kötelezettel szemben a jogszabálysértő adómegállapítás tekintetében az adóvégrehajtáshoz való jogot korlátozza vagy megszünteti, melyekről egy határozatban dönt. A módosítás értelmében biztosíthatóvá válik a mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában folyó eljárás keretében az Alkotmánybíróság által hiányolt érdemi jogorvoslat a helytállási kötelezettség alapját képező utólagos adómegállapításról hozott határozattal szemben. (Ugyanakkor nem nyílik meg újra a fellebbezési jog a már nem létező adózóra vonatkozó utólagos adómegállapításról hozott határozat tekintetében.) A módosítással indokolatlanná válik az Art. 141/A. -ában megfogalmazott jogintézmény fenntartása, ezáltal hatályon kívül helyezésre kerül. A felügyeleti intézkedés feltétele, hogy az ügyben a kormányhivatalt vezető megbízott vagy a NAV elnöke felettes szervként már döntést hozott. [141. (1)]

40 PONTOSÍTÁS!!! A végrehajtás ( ) A végrehajtható okiratok köre bővül a bírósági eljárási illeték tárgyában küldött bírósági megkereséssel és értesítéssel. A január 1. napjától hatályos jogszabályváltozás következtében az adóigazgatási eljárásban kizárólag a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat minősül végrehajtható okiratnak, azonban a bíróságok a legtöbb esetben továbbra is csak megkereséssel élnek az adóhatóság felé a bírósági illeték előírása, nyilvántartása és végrehajtása érdekében. A bírósági határozatok adóhatóság általi beszerzése, így jelentős bürokratikus, valamint adminisztratív terheket ró mind a bíróságokra, mind az adóhatóság végrehajtási szakterületeire, ezért célszerű a végrehajtható okiratok körének kibővítése. Hatásköri szabályok kiegészítése A főszabálytól eltérően a vámhatóság első fokon eljáró szervei az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozás erejéig ingófoglalást foganatosíthatnak, mely során a vámhatóság eljáró alkalmazottjára a végrehajtóra vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak (Hatály: a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is)

41 A végrehajtás (148/A. ) Az eljárás időpontja A helyszíni eljárás keretében foganatosított végrehajtási cselekmény esetében főszabály szerint munkanapon reggel 6 óra és este 10 óra között. Kivételek: a végrehajtási cselekmény bármikor foganatosítható a végrehajtást foganatosító adóhatóság vezetőjének írásbeli engedélyével bármikor külön engedély nélkül is lefoglalható a szállítás alatt álló ingóság (kivéve a postára feladott pénzt és más küldeményt, továbbá a közforgalmú fuvarozónak fuvarozásra átadott dolgot, mindaddig, amíg a posta, illetőleg a fuvarozó az átvételre jogosultnak nem adta át) (Hatály: folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazandó)

42 A végrehajtás A végrehajtható okirat alapján foganatosított ingó, illetve követelés foglalás hatályát az adóhatóság kiterjesztheti a foglalást követően végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre is, mely tényről az adóhatóság értesíti az adózót. Ez egy új jogintézmény, mely rugalmasságával és egyszerűségével lehetőséget biztosít az adóhatóság számára a korszerű, gyors és hatékony munkavégzésre, plusz teher nélkül. [150. (2)] Ha az adózó az adóhatósági átutalási megbízást megelőzően, de az adó esedékességét követően teljesített befizetést, az adóhatóság a jogosulatlanul beszedett összeget az adózó pénzforgalmi számlájának hitelintézet általi megterhelésétől számított 8 napon belül kamat nélkül téríti vissza. [152. (3)]

43 Árverés A végrehajtás [156. (8)-(11)] Kizárttá válik ingó, illetve ingatlan árverés során a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) ának és 226/A. -ának alkalmazása. Az árverés során az árverező (végrehajtó) kizárására vonatkozó szabályok rögzítésre kerülnek, ugyanis az adóhatóság szervezeti rendszerére nem lehet egyértelműen alkalmazni a Vht-nek a végrehajtók kizárásával kapcsolatos szabályait. E szerint nem árverezhet: - az adóhatóság alkalmazottja, közeli hozzátartozója és élettársa a foglalkoztató adóhatóság illetékességi területén belül; - az adós. Az alkalmazott ugyanakkor árverezhet abban az esetben, ha végrehajtás kérői vagy tulajdonostársi pozíciója van, vagy törvényi elővásárlási joggal rendelkezik.

44 A végrehajtás Elektronikus árverés során az érvényes licit legkisebb összege 1000 forintra, 100 ezer forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén 5000 forintra módosul. [156/A. (7)] A nem elektronikus (hagyományos) ingatlanárverés szabályai rögzítésre kerülnek. A Vht szeptember elsejétől hatályos átfogó módosítása folytán a bírósági végrehajtásban ingatlanok esetében megszűnt a hagyományos árverés intézménye, és az elektronikus ingatlanárverés vált kizárólagossá. Ennek eredményeként az adóeljárásban jelenleg a hagyományos ingatlanárverések elvi lehetősége ugyan továbbra is adott, azonban a szükséges háttérszabályozás hiányában a gyakorlatban nem alkalmazható e jogintézmény. A módosítás csupán a hatályos Vhtből jelenleg hiányzó, feltétlenül szükséges eljárási rendelkezéseket emeli be a törvénybe, az itt nem szabályozott kérdések tekintetében továbbra is a Vht. marad a mögöttes jogszabály. (156/H. )

45 EGYÉRTELMŰSÍTÉS!!! Jogorvoslat A végrehajtás Az elkésett (vagy nem a jogosulttól származó) végrehajtási kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítására vonatkozó szabályok összhangba kerülnek az Art. elkésett fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseivel. (Hatály: a hatálybalépéskor már benyújtott végrehajtási kifogások vonatkozásában is alkalmazandó) [159. (1)] A VH. eljárás szünetelése eseteinek bővülése A végrehajtási eljárás szünetel, ha az adótartozás érvényesítése érdekében az adóhatóság polgári peres eljárást kezdeményezett, a peres eljárás jogerős befejezéséig. A módosítás indoka, hogy az adótartozások érvényesítése érdekében harmadik személyekkel szemben indított polgári peres eljárások lefolytatása alatt az adótartozások végrehajtásához való jog elévülhet, és ezáltal az adóhatóság jogerős bírósági ítéletben megállapított követelését érvényesíteni nem tudja. (Például: harmadik személynél foganatosított foglalás esetében, ha a birtokos nem ismeri el, hogy a lefoglalt dolog az adós tulajdonában áll, az adóhatóságnak kell bíróság előtt pert indítania, vagy fedezetelvonó perek esetében.) [160. (4)]

46 Elévülés [164. (1c)] A jelenleg hatályos szabályok szerint az elévülés csak azokban az esetekben tolódik ki a büntethetőség elévüléséig, amikor a büntető ítélet jogerőre emelkedése előtt még nem telt le az általános öt éves adójogi elévülés időtartama. Amennyiben azonban a bíróság az általános adójogi elévülést követően hozza meg döntését, adójogi megállapításra már nincs lehetőség. A jogalkotó célja nyilvánvalóan az volt, hogy valamennyi olyan esetben, amikor adóra, járulékra, költségvetési támogatásra csalást, költségvetési csalást, stb. követtek el, akkor ezen magatartás adójogi következményei (szankciói) is megállapíthatóak legyenek akkor is, ha az általános adójogi elévülési idő már eltelt, de az adott bűncselekmény büntethetősége még nem évült el. Ezen célt a hivatkozott szakasz csak a fentiekben javasolt kiegészítéssel tudja maradéktalanul betölteni. Az adó megállapításához való jog elévülése az Art (1a)-(1b) bekezdéseiben meghatározott büntetőeljárás esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik.

47 SZIGORÍTÁSOK!!! Üzletlezárást helyettesítő bírság Jogkövetkezmények A mulasztási bírság kiszabása mellett alkalmazható az üzlethelyiség nélkül végzett tevékenység esetén, ha az adózó a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte. Ismételt elkövetése esetén minden alkalommal meg kell állapítani. Mértékének felső határa magánszemély adózó esetében 200 ezer forint, más adózó esetében 500 ezer forint. [172. (8b)] Mulasztási bírság Amennyiben az adózó az árfolyam-különbözetre tekintettel mulasztja el a társasági adó feltöltési kötelezettségének jogszabályszerű teljesítését, úgy a mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóalap-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegforduló napon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított árfolyamjellegű különbözetet, ha az adóalapot képez. [172. (12) HATÁLY: ] Üzletlezárás Mulasztási bírság mellett az üzletlezárás lehetőségének (12 nyitvatartási NAPRA) megteremtése a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén. [174. (1)]

48 Értelmező rendelkezések (178. ) Az adókülönbözet fogalmának kiegészítése adókülönbözet: a bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a bevallás (bejelentés) alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, vagy a büntetőeljárás során jogerősen megállapított és a bíróság jogerős határozata alapján az adóhatóság által határozattal megfizetni rendelt adóbevétel csökkenés, vagyoni hátrány, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. Cél: megfelelően tudja kezelni a törvény a büntetőeljárás során megállapított adófizetési kötelezettséget. A szerződéscsomag és a szerződéstípus fogalmának hatályon kívül helyezése a feltételes adómegállapításra vonatkozó módosításokkal összefüggésben.

49 Egyéb módosítások A tag fogalmának pontosítása, kiterjesztése az egyszemélyes gazdasági társaság tagjára is. (24/C.-24/E. ) Az Art (4a) bekezdése felhatalmazza az adópolitikáért felelős minisztert, hogy rendeletben határozza meg a kezelőszemélyzet nélküli automatákkal kapcsolatos nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait és műszaki követelményeit TÓL HATÁLYOS! Az Art (30) bekezdése felhatalmazza az adópolitikáért felelős minisztert arra, hogy rendeletben állapítsa meg az üzemeltető részére nyújtott, az Áfa tv. szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági árát és a hatósági árszabályozás részletes szabályait. Ezzel összhangban az Art. új alcímmel ( Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító szolgáltatás hatósági árszabályozása ) és a 176/G-H. -okkal egészül ki. A 176/H. (1), illetve (5)-(8) bekezdéseit továbbá az Ept. módosította, mely rendelkezések tól hatályosak.

50 Egyéb módosítások A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) alapján az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó a belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett immateriális javakat, tárgyi eszközöket választása szerint a belföldi illetőség megszerzése napján érvényes piaci értéken veszi nyilvántartásba, feltéve, hogy az eszközökre a belföldi illetőség megszerzése előtt Tao tv. szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg. [44. (3)] A gépjármű vagyonszerzési illeték kiszabásánál bizonyos esetekben szükség lehet az ügylet alapjául szolgáló okmányok másolati példányára, melyeket a közúti közlekedési nyilvántartásból kérheti meg az adóhatóság. [52. (3)] Ugyanis a jelenleg hatályos szabályozásban a gépjármű nyilvántartás kifejezés szerepel, melynek azonban nem része az okmánytár, így a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala erre hivatkozással korábban nem adta át az említett iratok másolatát. A módosítás ezt az akadályt kívánja megszüntetni. Az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján egyéni vállalkozó esetében a székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság jár el, kivéve, ha törvény a köztartozás beszedését más szerv hatáskörébe utalja. [146. (2)]

51 Egyéb módosítások Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott, a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52. (4) bekezdésének l), p), r), s), t) és v) pontjaiban meghatározottak által havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig elektronikus úton a 08. számú nyomtatványon az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggően teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély folyósítása melletti munkavégzés tényének közlésére. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó, havonta nettó módon számított forintot meghaladó kifizetésre vonatkozó szabályozás től a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződésekre irányadó. (A korábbi szabályozásban az utolsó fordulat a polgári jog szerinti alvállalkozókat érintette.) A szabályozás kiegészül továbbá a kifizetést teljesítő fogalmának meghatározásával: ilyennek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó. [36/A. (1)-(1a)]

52 Egyéb módosítások a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Új Ptk.) napján történő hatályba lépésével megszűnik a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság fogalma, így a betéti társaság és a közkereseti társaság is jogi személyiségű gazdasági társasággá válik, mely változással az Art én hatályba lépő rendelkezései is összhangba kerülnek. Az Új Ptk. szabályrendszerében megszűnik a felelős őrzés fogalma, így től az Art-ban az árverés során a nyertes által azonosítható módon megfizetett, de át nem vett ingóság adóhatóság általi megőrzésére az Új Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. [156/A. (11)]

53 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2013. év során történt változtatások Bevallási szabályok Art. 31. (2) bekezdés 29. pont alapján

Részletesebben

Az adóeljárás évi változásai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő

Az adóeljárás évi változásai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Az adóeljárás 2014. évi változásai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Ket., mint mögöttes szabály az adóeljárásban: A Ket. szerint az ügyfél kezdeményezhet ellenőrzést. Ilyen az adóztatásban nem lehetséges,

Részletesebben

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor Az adózás rendjének 2014. évi módosítása NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Nagyfalusi Sándor A törvénymódosítás indokai 1. Adminisztráció könnyítése adózók: bejelentkezés, képviselet, önellenőrzés adóhatóság:

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

X. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

X. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) X. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A törvénymódosítás indokolása szerint a módosítások többsége a hatályos rendelkezések közötti nagyobb összhang

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai Az adózás rendjéről szóló törvény változásai Az adóeljárási törvény aktuális módosításai elsődlegesen a korábbi szabályok pontosítását, a gyakorlati alkalmazhatóság erősítését és az adózók adminisztrációs

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2017. évi CLI. törvény tartalma

2017. évi CLI. törvény tartalma 2017. évi CLI. törvény tartalma I. FEJEZET: ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Alapelvek 1. [Törvényesség (legalitás) elve] 2. [Szakszerű és hatékony eljárás elve] 3. [A megkülönböztetés és részrehajlás

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak. Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Adóvégrehajtás Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 69. számú információs füzet A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 2015. szeptember 1-jével hatályba lépett a devizahiteles adósok

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Részletesebben

17-es átvezetési és kiutalási kérelmek

17-es átvezetési és kiutalási kérelmek 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek Miért nem a benyújtás napjával könyvelődik a folyószámlára az átvezetési kérelem? A 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek az elbírálást követően, az elbírálás napján

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4.

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Ellenőrzésre történő kiválasztás Megszűnt a 3 évenkénti kötelező ellenőrzés

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR AZ ART 2016-OS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A VÁLLALKOZÁSOKRA dr. Fekete Zoltán Titusz Az Art. változásának hatásai a vállalkozásokra - 2016 Adózók minősítésének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

2016. január 1-től hatályos változásai

2016. január 1-től hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló törvény 2016. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Évközi változások - Magánszemélyek adóazonosító jelének megállapítása hivatalból - 2016. július

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztató a 2013. január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztatás a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (Htv.), valamint az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 2013.01.01-jétől

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat módosított 5/1991.(IV.01.)számú rendelete az iparűzési adóról, egységes szerkezetben (A rendeletet módosították a 10/2000. (XII.28.), 12/2003. (XII.17.), 11/2002. (XII.

Részletesebben

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI Előadás témacsoportjai I. II. Jogszabályi előzmények, változás céljai, Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben