A hetedikes tananyag gerincét a mondattan képezi, azon belül az egyszerû mondat szerkezete. Azt tudnunk kell,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hetedikes tananyag gerincét a mondattan képezi, azon belül az egyszerû mondat szerkezete. Azt tudnunk kell,"

Átírás

1

2

3

4 Összefoglaló táblázatok Rendszerezd ismereteidet! A kommunikációs folyamat tényezôi, a kommunikációs folyamat, kommunikáció, szövegalkotás, a nyelvváltozatok, a magánhangzók rendszere, a magánhangzótörvények, a mássalhangzók rendszere, a mássalhangzótörvények, az ly és a j írásának szabályai, a magyar beszéd sajátosságai, a szavak jelentése, a szóalkotás, a szóképzés, a szerves összetételek, a szófajok rendszere, a szófajok rendszere halmazokkal ábrázolva, az irányhármasság, a névszók ragozási sora, a névszói ragok és jelek kombinációi, a személyes névmások ragozása, a személyes névmások névutózása, az igemódok és az igeidôk kombinációi, a kijelentô mód, a feltételes mód, a felszólító mód, a mondatfajták a beszélô szándéka szerint, a mondatfajták szerkezetük szerint, az egyszerû mondat szerkezete. ek a tananyag felépítéséhez A könyv elsô fejezete általános ismereteket közöl a kommunikációról, valamint olyan elvont témákról, mint a jel, a jelrendszerek és a nyelv mint jelrendszer. Ezek az ismeretek ma már benne vannak a köztudatban, sôt már elcsépelteknek mondhatók, úgyhogy a gyerekek olykor mechanikusan ismételgetik az idevágó tudnivalókat. Arra törekedtünk, hogy ezt az elméleti részt szemléletessé és érthetôvé tegyük számukra. Ezért kapcsoltuk a kommunikációelméleti ismeretekhez a legmindennapibb beszédtípusokat, a beszélgetést, a vitát, a hozzászólást és a felszólalást. A hetedikes tananyag gerincét a mondattan képezi, azon belül az egyszerû mondat szerkezete. Azt tudnunk kell, hogy sokféle mondatelemzési modell létezik. Azt, amelyet mi alkalmazunk, a XIX. sz. végén alakította ki Simonyi Zsigmond. Lényege, hogy szétválasztjuk a tartalmas szavakat és a formaszavakat úgy is mondjuk, hogy a mondatrész értékû és a nem mondatrész értékû szavakat, s a tartalmas szavak közötti kapcsolatokat keressük. A tartalmas szavaknak fogalmi tartalmuk van: cselekvést, dolgot, tulajdonságot, körülményt jelentenek. Éppen ezért ezt az elemzési módot fogalmi alapú modellnek is nevezhetjük. Mindezért ez a mondatelemzési mód segíti a szövegértô olvasást. Ily módon is megvalósul a tartalmi integráció az anyanyelvi oktatás egyes területei között. Ezért tanácsoljuk azt, hogy az elemzés után is olvastassuk fel a mondatot, a szerkezeti rajzot pedig minden esetben olvastassuk össze. Ilyenkor persze különféle megoldások születhetnek, hiszen a nem mondatrész értékû szavak nem szerepelnek a rajzon, a szerkezeti rajz nem adja meg a szórendet. Pontosan így értethetjük meg, hogy a szerkezethez többféle megvalósítás társulhat, a szerkezet absztrakt. Az egyes mondatrészeket két órában tanítjuk. Elôször a mondatrész tartalmát, tehát helyet, tulajdonságot stb. fejez ki, s milyen kérdôszóra felel. Utána foglalkozunk a szerkezettel. Nagyon fontos, hogy a kérdésbe mindig foglaljuk bele a szerkezeti alaptagot: tehát ne csak ezt kérdezzük: mit?, hanem ezt: mit olvas? mit játszik? Ekkor a gyerekek érzik a szavak összetartozását, s jól fogják elkészíteni a szerkezeti rajzot. A mondat dualitását tanítjuk, tehát azt, hogy a két fô mondatrész az alany és az állítmány, kapcsolatuk alkotja a mondat gerincét, két tartópillérét (ezt szemlélteti a híd rajza). Sokféle indokunk van erre. Az egyik az, hogy a gyermek nyelvének fejlôdésekor, pontosabban a nyelvi tudatosság kialakulásakor, a gyerekek elkülönítik a szövegbôl a mondatot, majd pedig szétválasztják az alanyi és az állítmányi részt. Ekkor még nem bontanak tovább, s az igét sem emelik ki az állítmányi részbôl. Az ember nyelvének kialakulásakor is a tagolatlan ôsmondatok kettéváltak: alanyi és állítmányi részre, s ebbôl a funkcióból különültek el a szófajok. A tapasztalat is ezt kívánja: valamirôl mondunk valamit. Mindezt azért kívánjuk hangsúlyozni, mert több irányzat az igét emeli ki, s erre függeszti fel a mondatszerkezetet (valenciaelmélet, függôségi grammatikák stb.). Az egyes mondatrészeket a szokásos módon tanítjuk, néhány ésszerû változtatást azonban végrehajtottunk, mégpedig didaktikai indíttatásból. Ezek a változtatások a határozók rendszerét érintik (ez a fejezet a régi nyelvtanokban is mindig változatos volt). Az újítások a következôk: 1. A partitívusz felvétele, ilyesmirôl van szó: evett a kenyérbôl, ivott a vízbôl. Gyakran használt határozó, az órákon a tanárok nem tudnak vele mit kezdeni, az idegen nyelvekben is megvan. Sajátos határozó, más csoportba való besorolása erôltetett, külön kell kezelni. Van ennek a határozónak magyar neve részelô határozó, a részelô igenév a részel igébôl, de ezt a nevet még úgyse értik, mint a latin eredetût, nem célszerû használni. 2. A vonzathatározó terminust használjuk az állandó határozó helyett, mégpedig azért, mert a vonzatszemlélet kialakítása a fontos. Azt kell megértetni, hogy vannak olyan szerkezetek, melynek alaptagja a hozzá tartozó vonzat nélkül nem teljes jelentésû. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy bízik, hanem azt, hogy bízik valamiben, tehát az igéhez hozzá kell tenni egy határozót, az ige vonz egy határozót. 3. A határozók rendszere is más egy kissé, ésszerûbb és a gyerekek számára könnyebben érthetô. A nagy csoportok a következôk: 4

5 helyhatározó, idôhatározó (itt szerepel a számhatározó), módféle határozó, itt szerepel a módhatározó és az eszközhatározó; az állapotféle határozó, itt szerepel az állapot-, az eredet- és az eredményhatározó, ezek együtt alkotják a körülményeket kifejezô határozókat. Utánuk következnek a logikai viszonyokat kifejezô határozók: az ok- és a célhatározó, valamint a partitívuszi határozó. Ez utóbbi rész-egész viszonyt fejez ki, s ez is logikai viszony. A harmadik csoportot a vonzathatározók, itt szerepel a tulajdonképpeni vonzathatározó, valamint a részes-, a hasonlító és a mértékhatározó. Ez három élesen elkülönülô csoport: az elsô a valóságban, a körülöttünk lévô viszonyokat jelenti, a második csoport logikai viszonyokat jelent, a harmadik csoport pedig szükségképpen járul a szerkezeti alaptaghoz (ez többnyire ige, de lehet más szófaj is). A szóösszetétel s vele együtt a többi szóalkotási mód elhelyezését kell még megmagyaráznunk. A szóösszetételt ajánlatos a szószerkezetek tanítása után elhelyezni, a gyerekek ugyanis élénken emlékeznek még a szószerkezetekre egyrészt, másrészt pedig kapnak azonnal egy megerôsítést. Ily módon logikus a fejezet végén az állandó szókapcsolatok elhelyezése. Végül is az egész anyag a szintagmákra épül. Elemzéskor igyekszünk tiszta példákat adni, valamint olyan mondatokat, melyekben csak a már tanult mondatrészek vannak. Amikor megértik és begyakorolják a lényeget, nehezebb feladatot kapnak: egy bonyolultabb szövegbôl kell kiemelni kivadászni a tanult szerkezetet. Ezeket a feladatokat nem kell végig elemezni, de késôbb vissza-visszatérhetünk rájuk. Az év végi ismétléskor is felhasználhatók. Néhány módszertani megjegyzés A tananyag felépítése induktív. Programunk abban különbözik a többi programtól, hogy megadja az egyes tanórák felépítésének induktív menetét: az indukciós anyagot, az általánosítást segítô csoportosítást vagy egyéb szemléltetést, a szabályt, az elsôdleges rögzítést és a megértést szolgáló gyakorlatokat, valamint az órai gondolatmenethez kapcsolódó házi feladatokat. Az illusztrációk és a táblázatok szerves egységben vannak a tananyaggal, kérjük, hogy használják ôket. Azt javasoljuk, hogy mindenekelôtt idézzék fel a kapcsolódó ismereteket. Utána közösen, beszélgetve dolgozzák fel az indukciós anyagot. Ezt többféleképpen meg lehet oldani: fel lehet írni a táblára ha alkalmas erre, esetleg egy részét vagy hasonló anyagot is lehet elemezni, közös feladatmegoldást lehet végezni a könyv alapján; el lehet olvasni közösen a könyv szövegét stb. A táblai munka és a szabály közös megfogalmazása után mindenképpen javasoljuk a tankönyv anyagának elolvasását vagy felolvasását. Mindig olvastassuk fel az elemzett mondatot, s olvassák össze a mondatszerkezeti ábrát. Mindig olvastassuk el az olvasmányokat és az párbeszédeit. Érdekes beszélgetéseket lehet kapcsolni mindegyikükhöz. A piktogramok is eligazítanak a feladattípusok értelmezésében. A program szerkezete Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program képességfejlesztési tevékenységének a szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti: kiejtés és beszéd (szóbeli szövegalkotás) fogalmazás (írásbeli szövegalkotás) kommunikációs képességek az olvasás és az írás képessége nyelvtan és helyesírás irodalmi ismeretek irodalomtankönyv, nyelvtankönyv feladatfüzet a szövegértô olvasás képessége szövegelemzés a tanulás képessége könyvtárhasználat házi olvasmányokkal felkészítés az olvasásra memoriter és felolvasás 5

6 A sokoldalú képességfejlesztést nemcsak az irodalom- és a nyelvtankönyv biztosítja, hanem a Garabonciás feladatfüzet is. A tanórai munkát is segíti, ezenkívül a differenciálásnak is kitûnô eszköze. A feladatfüzet felépítése: A feladatfüzetben minden órához egy-egy oldalnyi gyakorlóanyagot terveztünk. Ez a gyakorlóanyag egyrészt az órai munkához kapcsolódik, másrészt az ún. felszínen tartandó anyag ismétlését szolgálja. Csaknem minden leckéhez kapcsolódik tollbamondás, rendszeresen adunk emlékezetbôl írásokat, kiejtési és olvasási gyakorlatokat. Az integrált feladatsorok a Jeles napok fejezeteihez kapcsolódnak. Ebben a tanévben a jeles napokat nagy íróink és költôink születésnapjához kapcsoltuk. A Jeles napok felépítése tehát a következô: Szeptember Csokonai Vitéz Mihály Október Kazinczy Ferenc November Névadás December Vörösmarty Mihály Január Kölcsey Ferenc Február Jókai Mór Március Petôfi Sándor Április Mikszáth Kálmán Május Berzsenyi Dániel Június A színház Taneszközök 1. Édes anyanyelvünk: Magyar nyelvtan és kommunikáció az általános iskolák 7. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára. Dinasztia Kiadó Garabonciás I II. Feladatfüzet és Édes anyanyelvünk és a Világjáró címû tankönyvekhez az általános iskolák 7. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. osztálya számára. Dinasztia Kiadó Felmérôlapok az Édes anyanyelvünk címû tankönyvhöz az általános iskolák 7. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. osztálya számára. Dinasztia Kiadó Tanmenetjavaslat az Édes anyanyelvünk címû nyelvtankönyvhöz és a Garabonciás c. feladatfüzet nyelvtani és kommunikációs részéhez. Az általános iskolák 7. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. osztálya számára. Dinasztia Kiadó Tanári kézikönyv az integrált magyar nyelvi és irodalmi program nyelvtani és kommunikációs anyagához: Édes anyanyelvünk tankönyvek, feladatfüzetek az általános iskola 5 8. osztálya, illetôleg a nyolcosztályos gimnáziumok 1 4. osztálya számára. Dinasztia Kiadó Ajánlott kézikönyvek A magyar helyesírás szabályai (AkH.). Tizenegyedik kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., Tizenegyedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat Helyesírásunk. Szerk. Fábián Pál. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 8., átdolgozott kiadás, Helyesírási kéziszótár (HKsz.) Szerk. Deme László és Fábián Pál. Akadémiai Kiadó. Bp., Idegen nevek kiejtési szótára (IdNKSz.). Szerk. Magay Tamás. Akadémiai Kiadó, Bp., Idegen szavak és kifejezések szótára (IdSzKSz). Szerk. Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp., Jelképtár Képes diákszótár (KDsz.). Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Akadémiai Kiadó, Bp., Larousse diákenciklopédia. Szerk.: A. Fodor Ágnes. Glória Kiadó. Bp., Magyar Szókincstár (MSzk.) Fôszerk. Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., Magyar helyesírási szótár (MHsz.) Szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka, Akadémiai Kiadó, Bp., Magyar szólások és közmondások Mi fán terem? O. Nagy Gábor. Gondolat Kiadó, Bp., Nyelvmûvelô kéziszótár (NyKsz). Szerk.: Grétsy László és Kemény Gábor. Auktor Könyvkiadó, Bp., Szinonimaszótár diákoknak (SzinszD.) Szerk. Ruzsiczky Éva. Helikon Kiadó, Bp., A magyar nyelv szóvégmutató szótára (Végsz.) Szerk. Papp Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp., (elsô: 1962). Magyar utónévkönyv. Ladó János Bíró Ágnes. Vince Kiadó, Bp.,

7 TANMENETJAVASLAT Témák: Kommunikáció Mondattan Szóalkotás Minimális óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Rövidítések: AkH. = A magyar helyesírás szabályai ÉKsz. = Magyar értelmezô kéziszótár Ff. = feladatfüzet gyak. = gyakorlat Hf. = házi feladat HKsz. = Helyesírási kéziszótár IdSzKSz. = Idegen szavak és kifejezések szótára KDsz. = Képes diákszótár NyKsz = Nyelvmûvelô kéziszótár SzinszD. = Szinonimaszótár diákoknak Tk. = tankönyv Szólközm. = Magyar szólások és közmondások 7

8 8 Téma Kommunikáció 1. A kommunikáció célja A kommunikációs kapcsolat. A közlô, a tájékoztató és a felhívó szövegek. Tk. 2., Tk. 3., Tk. 5., Tk. 8., Tk. 9., Tk. 12., Tk. 1. Tk. 6. Tk. 10. Olvasmány. Tk. 7. Tk. 9. Tk. 10. Tk. 12. Tk. 10. ÉKsz. Tk Kommunikációs helyzetek I. A vita és a megbeszélés A vita és a megbeszélés sajátosságai. Az anyaggyûjtés módszere. Tk. 3., Tk. 6., Tk. 7. Ff. 7. Tk. 5. Tk. 1. Tk. 2. Tk. 5. ÉK. sz. Tk. 4. Larousse enciklopédia Tk. 3.

9 Téma 3. Kommunikációs helyzetek II. A felszólalás és a hozzászólás A felszólalás és a hozzászólás sajátosságai. Tk. 2., Tk. 3., Tk. 4., Tk. 5., Tk. 7. Tk. 7. Ff. 7. Tk. 3. Tk. 4. Tk. 5. Tk. 8. ÉK. sz. Tk Az írásbeli és a szóbeli közlés összehasonlítása Az írásbeli és a szóbeli közlés sajátosságai. Tk. 3., Tk. 4., Tk. 6., Tk. 10. Ff. 7. Tk. 3. Tk. 5. Olvasmány. Tk. 1. Tk. 2. Tk. 9. Ff. 7. Tk. 4. Tk. 7. Tk. 8. SzinszD. Játék Ff. Jeles napok Szeptember Csokonai Vitéz Mihály 9

10 10 Téma 5. A nem nyelvi elemek a szóbeli közlésben I. A tekintet, az arckifejezés, a mozdulat A nem nyelvi elemek sajátosságai. Tk. 1., Tk. 3., Tk. 4., Tk. 5., Tk. 6., Tk. 7., Tk. 8., Tk. 9. Tk. 1. Olvasmány. Tk. 10. Tk. 11. Tk. 12. Tk. 2. IdKSz. 6. A nem nyelvi elemek a szóbeli közlésben II. A megjelenés, a testtartás, a tér, az idô, a hangjelek A nem nyelvi elemek sajátosságai. Tk. 1., Tk. 2. Tk. 3., Tk. 4., Tk. 5., Tk. 8., Tk. 9., Tk. 10., Tk. 11., Tk. 12., Tk. 13. Tk. 1. Olvasmány. Tk. 13. Tk. 6. Tk. 7. Ff. 7.

11 Téma 7. elemek az írásbeli közlésben A nem nyelvi elemek szerepe az írásbeli közlésben. Tk. 1., Tk. 2., Tk. 3., Tk. 4., Tk. 5., Tk. 8. Tk. 6. Tk. 3. Tk. 5. Tk. 7. ÉKsz- KDSz 8. Összefoglalás Összefoglaló táblázatok: Édes anyanyelvünk 7. osztály 11

12 12 Téma 9. Felmérô Felmérôlapok 7. osztály A, B csoport Mondattan 10. A mondat A mondat fogalmának ismétlése. A háttérmondat. Tk. 32. old. Tk. 1. Tk. 2.

13 Téma 11. A mondatok osztályozása I. A mondatok osztályozása a beszélô szándéka szerint Tk. 33. old., Tk. 34. old., Tk. 35. old., Tk. 36. old., Tk. 37. old. Ff. 14/5. Ff. 14/6. Ff. 12/7. A közlô, a kifejezô és az érdeklôdô mondatok. Tk. 2. Tk. 36. old. Tk. 37. old. Ff. 12/2. Ff. 13/1. Ff. 13/2. Ff. 13/3. Ff. 14/1. Ff. 12/4. Ff. 12/5. Ff. 13/4. Ff. 13/5. Ff. 14/3. Ff. 14/4. Tk. 1. Tk. 2. Ff. 12/1. Ff. 13/6. Ff. 14/2. KDsz vagy Éksz rékli masina 12. Kettôs mondatok A nyelvtani forma és a beszélô szándékának ellentmondása. Tk. 38. old. Hf. 38. old. Olvasmány. SzólKözm. 13

14 14 Téma 13. A mondatok osztályozása II. Tk. 40. old. Az állító és a tagadó mondatok. Tk. 40. old. Hf. Tk. 40. old. Ff. 7. Olvasmány. NyKsz. sem se, KDSz. vagy ÉKsz. haris 14. A mondatok osztályozása III. Megszólítások A mondatok osztályozása szerkezetük szerint. Tk. 41. old. Elemzések. Tk. 41. old. Hf. Olvasmány. NyKsz. megszólítás Ff. Jeles napok Október Kazinczy Ferenc

15 Téma 15. Az egyszerû mondat szerkezete Tk. 43. old. A mondat fô részei: az alany és az állítmány. Tk. 43. old. Elemezzünk! Tk. 1. Tk. 2. Hf. 1., 2. SzinszD. sír ige 16. Az alany-állítmányi szerkezet Az alanyiállítmányi szószerkezet fogalma. Tk. 46. old. Tk. 1. Tk. 2. Tk. 3. Tk. 1. Helyesírásunk: A tagmondatok közötti írásjelek Ff. Jeles napok November névadás 15

16 16 Téma 17. Az állítmány I. Az állítmány fogalma, szófaja. Tk. 48. old. Tk. 49. old. Tk. 49. old. KDsz. padló; palló NyKsz. padló palló 18. Az állítmány II. A névszóiigei állítmány. Tk. 50. old. Ff. Jeles napok Novembeer Névadás

17 Téma 19. Az alany I. Az alany fogalma, szófaja, grammatikai formája. Tk. 51. old. Tk. 1. Tk. 3. Hf. Tk. 1. Hf. Tk

18 18 Téma 20. Az alany II. Különleges alanyfajták: a határozatlan és az általános alany, a halmozott alany. Tk. 1. Tk. 2. Hf. Tk. 2. SzólKözm. Helyesírásunk: A mondatrészek közötti írásjelek pont

19 Téma 21. Az alany és az állítmány elemzése 22. Összefoglalás Ff. 7. Az alany és az állítmány szórendje, halmozása; a tagadószó, az elváló igekötô, a ki nem tett alany elemzése. Az egyeztetés. Tk. 1. Tk. 2. Tk. 2. Tk. 3. ÉKsz. KDsz. Összefoglaló táblázatok: Édes anyanyelvünk 7. osztály 19

20 20 Téma 23. Felmérés Felmérôlapok 7. osztály A, B csoport A bôvítmények 24. A tárgy A tárgy fogalma, az iránytárgy és az eredménytárgy. A tárgy alakja. A halmozott tárgy. Tk. 1. Tk. 2. Tk. 3. Tk. 57. old. Tk. 1. Tk. 4.

21 Téma 24. A tárgyas szószerkezet A tárgyas szószerkezet fogalma, ábrázolása. Tk. 60. old. Elemezzünk! Tk. 1. Hf. 1., 2. Tk A helyhatározó I. A helyhatározó fogalma, szófaja. Tk. 62. old. Elemezzünk! Tk. 63. old. Hf. 1., 2. Tk. 62. old. Hf. 3. IdSzKSz. roráte 21

22 22 Téma 26. A helyhatározó II. A helyhatározó alakja. A halmozott határozó. Tk. 2. Tk. 3. Hf. 1., 2. Tk. 1. Tk. 2. Hf. 2. Tk A helyhatározós szószerkezetek A határozós szószerkezet fogalma, ábrázolása. Tk. 66. old. Tk. 1. Tk. 2. Hf. 1., 2. Tk. 1. Hf. 2. Ff. Jeles napok December Vörösmarty Mihály

23 Téma 28. Az idôhatározó Az idôhatározó fogalma, szófaja és alakja. A számhatározó. Tk. 68. old. Elemezzünk! Tk. 69. old. Tk. 70. old. Hf. 1., 2., 3.,,, Tk. 68. old. Hf. 2., 3. NyKsz. ízben 29. A módhatározó A módhatározó fogalma, szófaja és alakja. Tk. 71. old. Elemezzünk! Hf. 1., 2. 23

24 24 Téma 30. Az eszközhatározó Az eszközhatározó fogalma, szófaja és alakja. Tk. 73. old. Elemezzünk! Hf. 1., 2. Tk. 73. old. Olvasmány. NyKsz. révén 31. Az állapothatározó Az állapothatározó fogalma, szófaja és alakja. Tk. 77. old. Hf. 1., 2. Tk. 76. old. Olvasmány. ÉKsz. vagy KDsz. veszteg

25 Téma 32. A társhatározó A társhatározó fogalma, szófaja és alakja. Tk. 78. old. Elemezzünk! Tk. 79. old. Gyakorlás. Hf. 1., 2., 3. Tk. 78. old. Olvasmány. NyKsz. -stul, -stül rag 33. Az eredethatározó és az eredményhatározó Az eredetés az eredményhatározó fogalma, szófaja, alakja. Tk. 80. old. Elemezzünk! Tk. 80. old. gyakorlás. Hf. 1., 2.,, Tk. 80. old. Olvasmány. Hf

26 26 Téma 34. Az okhatározó és a célhatározó Az ok- és a célhatározó fogalma, szófaja és alakja. Tk. 83. old. Elemezzünk!,, Tk. 84. old. Gyakorlás. Hf. Tk. 82. old. Olvasmány. NyKsz. végett, miatt 35. A partitívuszi határozó A partitívuszi határozó fogalma, szófaja és alakja. Tk. 85. old. Elemezzünk! Tk. 86. old. Gyakorlás Hf. 1., 2. Tk. 85. old. Olvasmány. Ff. Jeles napok Január Kölcsey Ferenc

27 Téma 36. A vonzathatározók I. A vonzathatározó fogalma. Tk. 87. old. Elemezzünk! Tk. 88. old. Gyakorlás. Hf. 1., 2. Tk. 87. old. Olvasmány. Idsz. v. KDsz. monokli A vonzathatározók II. Ff. 37/1. Ff. 37/5. A részeshatározó, a hasonlító határozó és a mértékhatározó. Tk. 89. old. Elemezzünk! Tk. 90. old. Ff. 38/1., 38/2., 38/3., 38/4. Elemezzünk! Hf. 1., 2., 3., Hf. 37/1., 37/2., 37/3., 37/4. Ff. 38/5. Ff. 38/3. Tk. 89. old. Olvasmány. Ff. 37/6. Ff. 38/1. Hf. 2.

28 28 Téma 38. A határozók összefoglalása Tk. 92. old. Összefoglaló- táblázatok: Édes anyanyelvünk 7. osztály 39. Felmérés Felmérôlapok 7. osztály A, B csoport

29 Téma 40. A jelzôk. A minôségjelzô A minôségjelzô fogalma, szófaja. A kijelölô jelzô. A minôségjelzôs szószerkezet. Tk. 93. old. Elemezzünk! Tk. 95. old. Gyakorlás Hf. 1., 2., 2., 3. Tk. 93. old. Olvasmány. 41. A mennyiségjelzô A mennyiségjelzô fogalma, szófaja. A mennyiségjelzôs szószerkezet. Tk. 96. old. Elemezzünk! Tk. 96. old. Gyakorlás. Tk. 96. old. Olvasmány. NyKsz. kettô-két Helyesírásunk A számok

30 30 Téma 42. A birtokos jelzô A birtokos jelzô fogalma, szófaja, alakja. A birtokos jelzôs szószerkezet.,, Tk. 97. old. Elemezzünk! Tk. 97. old. Gyakorlás. Hf. Tk. 97. old. Olvasmány. IdSzKSz., ÉKSz. najád 43. Az értelmezô jelzô Az értelmezô jelzô fogalma, alakja. Az azonosító értelmezô. Tk. 99. old. Gyakorlás. Hf. Ff. Jeles napok Febuár Jókai Mór

31 Téma 49. Összefoglalás, gyakorlás Összefoglaló táblázatok Édes anyanyelvünk 7. osztály 50. Az alárendelô szószerkezetek Az alárendelô szószerkezet fogalma, felépítése, ábrázolása. Tk old. Tk old. Gyakorlás. 1., 2., Hf. 31

32 32 Téma 51. A halmozott mondatrészek A halmozott mondatrészek ábrázolása. A mellérendelô szószerkezetek fajtái. Tk old. Gyakorlás. Hf.,, Ff. 7., Ff. 8. Ff A hiányos mondat Tk old. 2. gyak. A hiányos mondat fogalma, kommunikációs szerepe. Tk old. Gyakorlás. 1., 2., Hf. 1., 2., 3.,, Tk old. Olvasmány. Tk old. Hf. 1. IdSzKSz. vagy ÉKsz. prím

33 Téma 53. Összefoglalás Az egyszerû mondat szerkezete. Tk old. Gyakorlás Tk old. Gyakorlás. Hf. 1., 2. Hf. 1. Ff. Jeles napok Március Petôfi Sándor Összefoglaló táblázatok: Édes anyanyelvünk 7. osztály 54. Felmérés Felmérôlapok 7. osztály A, B csoport 33

34 34 Téma Szóalkotás 55. A szóképzés A képzett és a továbbképzett szavak. A képzô funkciója. Tk. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., Tk. 11. Tk. 10. Tk. 1., Tk. 12., Olvasmány. Tk. 9. Tk. 12. Tk. 13. Vázlatkészítés az olvasmányból. Magyar utónévkönyv. Szóalkotás 56. A szóösszetétel Az összetett szó fogalma, szerkezete, elválasztása. Tk. 1., 2., 3., 4. Tk. 6. Tk. 5. Olvasmány. IdSzKSz. archeológia Játék Tk. 7.

35 Téma 57. A szerves összetételek, a szervetlen összetételek A szervetlen és a szerves összetétel fogalma. Tk. 1., 2., 3., 4. Tk. 6. Tk. 7., 3., 4. Tk. 5. Ff. 7. Tk. 3. Éksz.KDSz. HKsz., Helyesírásunk Játék Szóban szó 58. Az alárendelô szóösszetételek I. Tk. 7. Az alanyos és a tárgyas szóösszetétel. Tk. 1., 2. Tk. 4. Tk. 3. Tk. 5. Tk. 6. Helyesírásunk. HKsz. 35

36 36 Téma 59. Az alárendelô szóösszetételek II. Tk. 7. A határozós és a jelzôs szóösszetétel. Tk. 1., 2. Tk. 4., 5. Tk. 6., 4., 5. Tk. 3. Tk. 8. Olvasmány. Vázlatkészítés az olvasmányból. Helyesírásunk. Tk. 3., HKsz. Ff: Jeles napok Április Mikszáth Kálmán 60. A jelentéstömörítô összetételek. A hat szótagos szabály. Tk. 5. Tk. 9. A jelentéstömörítô összetétel fogalma. A hat szótagos szabály alkalmazása. Tk. 1., 2., 3. Tk. 7. Tk. 4. Tk. 6. Tk. 8. Tk. 10., 2. Tk. 1. Tk. 6. Tk. 8. HKsz. Helyesírásunk.

37 Téma 61. A szókettôzések és az ikerítés. Tk. 7. A szókettôzéssel keletkezett összetételek és az ikerszók. Tk. 1., 2. Tk. 3., 4. Tk. 5. Tk. 5., 6. Olvasmány. Tk. 8. Vázlatkészítés az olvasmányból. HKSz. Helyesírásunk. 62. A valódi mellérendelô összetételek Tk. 5. A mellérendelô összetételek fogalma, fajtái. Tk. 1., 2., 3. Tk. 7. Tk. 3., 4. Olvasmány. Tk. 6. Vázlatkészítés az olvasmányból. 37

38 38 Téma 63. A rövidítések, a mozaikszók, 6. A rövidítések és a mozaikszók fogalma, helyesírása. Tk. 1., 4. Tk. 2. Tk. 3. Tk. 4. Tk. 5. Tk. 6. Tk. 7. Tk. 8. Tk. 9. Tk. 2. Tk. 4. Alkoss velük mondatokat! HKsz. Helyesírásunk, Magyar utónévkönyv. 64. Ritkább szóalkotási módok A szóelvonás, a szóhasadás, a szóvegyülés és a szóértelmezés. Tk. 1., 2., 3., 4. Tk. 5., 6., 7. Ff. Jeles napok Május Berzsenyi Dániel

39 Téma 65. Állandósult szókapcsolatok I. 66. Állandósult szókapcsolatok II. Tk. 5. Tk. 5., 3., 5. Szokványos kifejezések: társalgási fordulatok, körülírások, közhelyek, képes kifejezések és szakkifejezések. Tk. 1., 2., 3., Tk. 6., 7., 8., 9., 3. Szólások, közmondások, szállóigék. Tk. 1. Tk. 3. Tk. 4. Tk. 6. Tk. 8. Tk. 10. Tk. 7. Tk. 9. Tk. 2. Mi fán terem? SzólKözm. NyKSz.: terjengôs kifejezések Mi fán terem? Tk. 9. SzólKözm. 39

40 40 Téma 67. Összefoglalás Összefoglaló táblázatok: Édes anyanyelvünk 7. osztály 68. Felmérés Felmérôlapok 7. osztály A, B csoport

41 Téma 69. Ff. Jeles napok. Június A színház Év végi ismétlés 70. Év végi ismétlés 41

42 42 Téma 71. Év végi ismétlés 72. Év végi ismétlés

43 Készült a Grafika-Typopress Nyomdában 1147 Budapest, Kerékgyártó u Telefon: , Felelôs vezetô a nyomda ügyvezetô igazgatója Az nyomda rendelkezik az ISO 9002 minôségbiztosítási tanúsítvánnyal

44 DI

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I.

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. TANMENETJAVASLAT Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. feladatfüzethez Általános iskola 5. osztály Az integrált magyar nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája MAGYAR TÉTELEK IRODALOM 1. Tétel: Petőfi Sándor tájlírája 2. Tétel: Arany János balladaköltészete 3. Tétel: Ady Endre emberi és költői arca a Léda-versek tükrében 4. Tétel: Babits Mihály: Jónás Könyve

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Máthé Gyuláné szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 7. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_7.indd 1 2011.07.20. 15:20:14 Lektorálta: Dr. Goda Imre fõiskolai

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 8-9 класи

УГОРСЬКА МОВА 8-9 класи УГОРСЬКА МОВА 8-9 класи ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням угорської мови MAGYAR NYELV 8-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Az összetett mondatok

Az összetett mondatok Az összetett mondatok I. Fajtái ) Mellérendelő mondat - kapcsolatos - ellentétes - választó - magyarázó - következtető 2.) Alárendelő mondat - alanyi - állítmányi - tárgyi - határozói - jelzői II. Jellemzői

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális magyar nyelvi és kommunikációs feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 20. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai

12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai 12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai Beszéljen a tétel címében felsorolt témákról! Vesse össze az alábbi példában szereplő kifejezést a mai nyelv állapotával!

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin - 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin Magyar nyelvtankönyv kezdőknek Napjainkban Kárpát-Ukrajnában megnőtt az érdeklődés a magyar nyelv iránt az orosz és az ukrán ajkú lakosság körében. Ezt egyrészt

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2015 2016-os tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Az árak 2008. 12. 31-ig érvényesek.

Az árak 2008. 12. 31-ig érvényesek. 1155 Budapest, Tóth István utca 97. (1) 414-0363 1. OSZTÁLY DI-070000 Alapcsomag I. 1. osztály (A mesék csodái tk.; Törpeléptek I. és II.; Íráselõkészítõ munkafüzet pauszlapokkal; A matematika csodái tk.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 4. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 NEGYEDIKES TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK 1 Rövidítés

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 7. évfolyam TANulói munkafüzet KÉSZÍTETTÉK: Effné Nagy Zsuzsanna Gyuricza Zsolt A kiadvány KHF/4543-13/2008. engedélyszámon 2008.12.06. időponttól tankönyvi

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Oberwart Felsőőr, 2009 3 Gefördert von / A könyv készítését támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma LEKTORÁLTA Kovátsné dr.

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 68 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő

Részletesebben