Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!"

Átírás

1 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége. Mondat minden olyan nyelvi eszközből álló megnyilatkozás vagy megnyilatkozásrész, mely a beszédfolyamatot, illetve a beszélő és a hallgató közötti kommunikációs kapcsolatot egy kerek kifejező, tájékoztató és/vagy felhívó mozzanattal építi tovább. /Deme/ A beszélő szándékát figyelembe véve lehet: Kifejező: felkiáltó, óhajtó Közlő: kijelentő, felszólító Érdeklődő: kérdő A mondatok közti különbségek a modalitásban jelentkeznek. A modalitás: a beszélő ember valósághoz való szubjektív viszonyának nyelvi kifejezése, főleg az igemódok és módosítószók használata és az intonáció (hangsúly, hanglejtés) által. Kijelentő mondat: Elsősorban gondolati tartalmú, általában ábrázoló funkciójú. A beszélő ismereteit, tapasztalatait közli. Formai szempontból: kijelentő módú állítmány jellemzi. Ha az állítmány hiányzik, kijelentő módú ige vagy névszó helyettesíti. pl: Megvettétek a cipőt? Meg(vettük). Feltételes kijelentés: főleg a feltételes összetett mondatok jellemzője. Azok a mondatok is kijelentők, melyek az alany kívánságát, óhaját feltételes módú állítmánnyal jelzi, de nem a vágy, hanem a közlés a lényeg. pl: Péter szeretne olvasni. Jellemző még a közepes hangfekvés, hangerő, nyugodt hanglejtésforma. Írásbeli jele a pont. Felkiáltó mondat: Az ember érzelmeinek kifejezője, elsősorban érzelmi telítettségű. Közel áll a kijelentő mondathoz, mert sokszor logikai ítéletet fejez ki, állítmánya kijelentő módú, de megjelenik a beszélő érzelmi állásfoglalása is. pl. Jött a nyár! Formai szempontból: erősebb nyomaték, magasabb vagy mélyebb hangfekvés. Sokszor indulatszót is tartalmaz. pl. Ejnye, de ügyetlen vagy! Gyakori a mit, és a hogy névmást, illetve határozót tartalmazó mondatok. pl. Hogy nézel ki! A mondat végén! van. Óhajtó mondat: Akaratot, kívánságot, vágyat fejez ki. Célja, hogy a hallgató tudomásul vegye a mondat tartalmát. Kétféle lehet: megvalósulható és megvalósulhatatlan. A megvalósulható a jelenre vagy a jövőre vonatkozik. pl. Bárcsak 5re felelnék! A múltra vonatkozó csak akkor lehet jó, ha a kívánság sorsa már eldőlt pl. Bárcsak 5 lenne a tegnapi dolgozatom! A megvalósulhatatlan általában múltra vagy a jelenre vonatkozik. Formai szempontból: állítmánya feltételes módú, általában benne van a feltételes módosítószó. Mondatvégi írásjele a!.

2 Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!), kérés (Idefigyelj!), buzdítás (Vegyen csak belőle!), ráhagyás, megengedés (Had fusson egy kicsit!). Formai szempontból: felszólító módú állítmány. Lehet hiányos mondat is felszólító (Pincébe!) Az ige 1. vagy 2. személyű, ritkán 3. Nagyobb hangerővel mondjuk. Írásban!-t használunk. Kérdő mondat: A tudás bizonytalansága, vágya hozza létre. Elsődleges az ábrázoló, tájékoztató funkció. Lehet eldöntendő vagy kiegészítendő kérdő mondat. Eldöntendő: Ezeknél a mondatoknál a hallgató valamilyen bizonytalanságra várja a megerősítést.. A mondat fő része az a rész, ahol a bizonytalanság kifejeződik. Ez lehet alany, állítmány, tárgy, határozó vagy jelző. A hallgatót válaszadásra hívja fel. Az állítás és a tagadás közt van. Állító, tagadó vagy bizonytalan válasz adható rá. Idesoroljuk a választó kérdéseket is (Sajtos vagy vajas kenyeret kérsz?). Kétféleképp kérdezzük: -e, ugye kérdőszóval. Kiegészítendő: A beszélő arról tájékoztat, hogy ismerete valamilyen téren hiányos, erről szeretne információt kapni. Jellemzője a kérdő névmás (ki?, mi?), kérdő határozószó (hol?, meddig?, mikor?). Általában a kiegészítendő mondatrésszel válaszolunk rá. Idesorolható a nyitott kérdés is, amire a válasz hosszabb (Hogy képzeled a jövődet?). Gyakran használják szépirodalmi művekben, ezek a költői kérdések (Minek nevezzelek?). Végére?-t teszünk. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása: A mondatok nem mindig azt a funkciót szolgálják, mint amire gondolunk. Főleg a kérdő mondatot használjuk más modalitásúak helyett. Ahhoz a mondatfajtához tartozik így a mondat, ami helyett használjuk. Először a formát és csak aztán a funkciót állapítjuk meg. A kérdő mondattal kifejezhető: felkiáltás (Kell ez nekem?), óhajtás (Miért nem később jöttünk?), felszólítás. Beszélhetünk olyan mondatról is, amiben kérdőszó van, mégis felkiáltó (Milyen szép ez a virág!). A kérdő mondat feltételes módú igével óhajtást is kifejezhet (Elmennél a gyerekért?) A felkiáltó mondat is lehet óhajtó (Ha egyszer elmehetnék oda!), felszólító (Ezt a következő órán felmondod!). A felszólító mondat lehet óhajtó (Ott vedd el feleségül, ahol először megcsókoltad!).

3 2. tétel: A mondatok osztályozása logikai minőség és szerkezet szerint Egyszerű mondat: Egyetlen alany- állítmányi szerkezetet vagy egy tagolatlan egységet tartalmazó szerkezet. Szerkezetileg lehet tagolt vagy tagolatlan. Ha van benne állítmány, akkor tagolt (A tó szélén áll a ház.), ha nincs tagolatlan (Ejnye!). A csak predikatív szerkezetet (alany- állítmány) tartalmazó mondatot tőmondatnak nevezzük (A kutya áll.). Beszélhetünk halmozott tőmondatról is (Almát, krumplit vettem.). Ha az állítmányhoz vagy az alanyhoz alárendelt bővítmények tartoznak, akkor bővített mondatról beszélünk. Hiányos a mondat, ha az azt szervesen alkotó elem valamelyike kimarad belőle, de úgy, hogy a többi elem kifejezi a kimaradt elemet. A mondatnak van egy minimális szerkezete, ez a predikatív szerkezet, amihez hozzátartozik a tárgy és a vonzathatározó is (Kati köti a pulcsiját.). Ezek az elemi mondatok. Ha hiányzik valamelyik rész, akkor hiányos a mondat. A vonzatszerű mondatfunkciós részek osztályozása: Kötelező: az, ami az állítmány mellől semmiképp sem hiányozhat (ért vmihez). Reprezentálható: a minimális mondatrészhez tartozik, de elhagyható bizonyos körülmények közt (hozzáfog). Fakultatív: az a mondatrész, ami nem tartozik a minimális szerkezethez, így simán elhagyható ((Kedvesen) mosolyog). Hiányok esetei: Állítmány hiányának esetei: Összetett állítmány igei részének hiánya. Akkor lesz hiányos, ha múlt vagy jövő idejű, 3. személyű, de nem kijelentő módú. A létigével kifejezett állítmány hiánya. Hiányos az a mondat is, melyben határozószó a személyes névmás határozós személyragos formája vagy határozói igenév a határozó, ami mellől elmaradhat a létige. (Rajta a szeme.) Elmarad az állítmány, mert azonos az előző mondatrész alanyával. Természetszerűleg hiányzik az állítmány, mivel megegyezik a főmondat állítmányával. Alany hiányának esetei: Csak akkor hiányos, ha az állítmány 3. személyű, az alanyt pedig csak hozzáértjük. (Hazafelé mindig betér hozzá (öcsi).). Hiányos akkor is, ha alanyi mellékmondat pótolja a hiányt (Érdekes, hogy nem hív.) Tárgy hiányának esetei: az ige grammatikai és jelentéstani jegyei arra mutatnak, hogy a tárgy a mondathoz tartozna: ige tárgyas ragozása, az ige tranzitívvá válása (bámul- megbámul), az ige jelentése (kap, kér, lát ). a tárgy számára és személyére nem következtethetünk az állítmányból. A tárgyi mellékmondat főmondata nem tartalmaz utalószót. (Nem látja, hogy mi folyik itt.)

4 Határozó hiányának esetei: Ha hiányzik a birtoklást kifejező, létigéhez kapcsolódó nak/nek ragos, 3. személyre utaló részeshatározó (Olyan gondolatai is voltak (Gábornak)). Ha hiányzik a kell, lehet, szabad + főnévi igenév 3. személyű cselekvést kifejező részeshatározó (Ahhoz kell tartania magát.) Ha elmarad a középfokú melléknévhez hasonlító határozó (Az egyik nagyobb (a másiknál)). Birtokos jelző hiánya: A birtokos személyjel mindig jelzi a birtokos jelző szükségességét. Elmaradásakor a személyjel bármely névszóval pótolható. A személyjel pontosan kifejezi a birtokos személyét és számát. Összetett mondat: Két vagy több mondategység összekapcsolásával keletkezik. Beszélhetünk szerves és szervetlen összetételekről. A szerves összetételek tagmondatai alá vagy mellérendelő kapcsolatban lehetnek egymással. A szerves mondatrész lehet mondatrészkifejtő és nem mondatrészkifejtő is és mindkettő lehet sajátos jelentéstartalmú is. Tagolatlan mondat: Nem tartalmaz predikatív szerkezetet, de kommunikációs funkciói ugyanúgy vannak. Ilyenek a kifejezés (Oh!), befolyásolás (Hess!), tájékoztatás (Rokonok). Lehet szerkesztett és szerkesztetlen. Szerkesztett, ha szintagmákra bontható, de a szerkezet főtagja nem alany vagy állítmány. Szerkesztetlen, ha egyetlen szóból áll. Mindig szerkesztetlen: indulatszók, felelő szók (talán, igen, nem). Lehet ez is az is: vezényszavak, felkiáltások egy része, címek, megszólítások. Átmeneti típusok: Halmozott mondatrészes mondatok, mondathoz lazán kapcsolódó részeket tartalmazó mondatok, módosító értékű mondatrészeket tartalmazó mondatok, mint -es szerkezeteket tartalmazó mondatok. Halmozott mondatrészes mondatok: Egymással mellérendelő szószerkezetet vagy szószerkezetcsoportot alkotnak. Lehet állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző. Halmozott állítmányú mondatok: Főzött, mosott, takarított rá évekig. Halmozott alanyú, tárgyú, határozójú mondatok: Mindig egyszerű a mondat, kivéve, ha az állítmány közbeékelődik, mert akkor összetett lesz. Mondathoz lazán kapcsolódó értelmezőszerű tárgy és határozók: ha az állítmányhoz tudjuk kapcsolni és nem a mondategységhez, akkor egyszerű. Módosító értékű mondatrészeket tartalmazó mondatok: Formailag összetett. A leglényegesebb elemet a mellékmondat tartalmazza, a főmondat a beszélő viszonyát fejezi ki. (Kati, úgy vélem, meggyógyult.) mint -es szerkezeteket tartalmazó mondatok: Összekapcsolhat alárendelt mondatot. Bevezethet álhasonlító mondatot (A nyelvtan, mint köztudott alapvető tárgy.) Állhat mondatrész szerepében is.

5 3. tétel: A szintagma fogalma és fajtái. A szószerkezetcsoportok. Szintagma: legalább 2 nem viszonyszói értékű szónak nyelvtanilag megformált, bizonyos általános viszonyt is kifejező, a szónál rendszeresen alkalmibb egysége. Nyelvtani megformáltság: a szószerkezet tagjai szabályos szófaji- alaktani egyezések szerint kapcsolódnak (ragokkal, jelekkel, névutóval, kötőszóval). pl: ezt a könyvet, ma és holnap. Általános viszonyt is kifejező, a szónál alkalmibb egységek. Nem csak fogalmat jelöl, hanem 2 fogalom viszonyát. általában a fogalmak alkalmibb viszonyait fejezi ki. pl: kenyeret vesz, DE a részt vesz, figyelembe vesz is!! Szintagmákra pl: igei: Lola ír. főnévi: Feri olvas. tárgyas: könyvet olvas számnévi: sok hiba melléknévi: zöld póló névmási: ő vette meg igenevek: főnévi: szeret aludni, melléknévi: alvó ember, határozói: futva beszél Szintagmát alkotnak: ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenevek, határozószók. Nem alkotnak szintagmát: viszonyszók: segédige, névutó, névelő, igekötő, kötőszó, módosítószó, mondatszók: indulatszó, felelő-, kérdőszók, hangutánzó szók. Szószerkezetek fajtái: A tagok közt fennálló viszony alapján: hozzárendelő, mellérendelő, alárendelő. Hozzárendelő: A-Á szintagma (predikatív) pl: Én olvasok. Alárendelő: alaptag bővítmény (determináns) Fajtái: alanyos: bíró vezette, tárgyas: levelet ír, határozós: szépen olvas, jelzős: piros alma. Mellérendelő: a mellérendelő szintagmák általában kéttagúak, de lehetnek többtagúak is. A szintagmatagok mondatrészi szerepe azonos, tehát egymással általában felcserélhetőek, akármelyikük elhagyható a mondat szerkezetének felbomlása nélkül. pl: érdekes és tanulságos könyvet olvastam tanulságos és érdekes könyvet olvastam tanulságos könyvet olvastam könyvet olvastam. Fajtái: kapcsolatos: fiú és lány ellentétes: fontos, de rossz hír választó: gyorsan vagy lassan gyere

6 következtető: győzelmet, tehát sikert magyarázó: használhatatlan, ugyanis törött Szószerkezetcsoportok: a szószerkezetek egymás mellé és egymás alá rendeződhetnek, ily módon szószerkezetcsoportokat hozhatnak létre. Az elrendeződés módja szerint 3 csoportot különböztetünk meg: szószerkezetlánc: függőleges, azaz alárendeltségi viszonyt jelent. pl: Nagyon hosszú könyvet akart írni. A T T Jmi Jmi Szószerkezetbokor: itt az alaptaghoz külön- külön kapcsolódnak különböző bővítmények, melyek közt nincs nyelvtani kapcsolat. pl: A szobában, csendben könyvet olvas. Á T Hm Hh Szószerkezetsor: mellérendelő szószerkezetek kapcsolásából jön létre. A sor minden egyes tagja kapcsolódik az alaptaghoz, ugyanakkor egymáshoz is. A bővítmények közti viszonyt a mellérendelés valamely fajtája jelenti. pl: Fagyit, kávét, sütit és üdítőt kérek. Á T T T T

7 4. tétel: Az állítmány fogalma és fajtái. Állítmány: a mondatnak az a része, mellyel az alanyról megállapítunk valamit (cselekvést, történést, létezést, minőséget, mennyiséget). Ez történhet igével, névszóval vagy együttesen. Az alannyal számban és személyben is egyezik. Kérdése: mit állítunk? Elemzéskor 2 vonallal húzzuk alá. Fajtái: Igei állítmány: olyan jelentést fejez ki, melyet az ige, mint szófaji kategória hordozhat, tehát: cselekvést, történést, létezést, állapotba jutást. Cselekvés: Kati olvas. Történés: Kati főzött. Létezés: Kati van. Állapot: Kati alszik. Különleges fajtája a kettős állítmány, melyben 2 igealak van. Ezekben a mondatokban a kell, lehet, szabad stb. személytelen állítmány mellett az eredeti főnévi igenévi alany helyett ragozott állítmány áll: kell mennemkell menjek Ábrázolása: (van) Névszói állítmány: az alannyal minősítő vagy azonosító viszonyban áll. Főnévi, melléknévi vagy számnévi jelentéstartalmat vonatkoztat alanyra. főnév: apa autószerelő melléknév: a gyerek ügyes számnév: sok a leves névmás: ilyen a hangulatom. A névszói állítmány alaktanilag kötött: jelen idejú, kijelentő módú, 3. személyű. pl: A fiú okos. A fiúk okosak. Ha valamelyik kritérium közül az egyik megváltozik, akkor névszói- igei állítmány lesz. Névszói- igei állítmány: minden olyan esetben használjuk, amikor a névszói rész által kifejezhető jelen idő, kijelentő mód megváltozik, vagy ha az alany nem 3. személyű. pl: Pisti okos volt. Pisti okos lenne. Te okos vagy. Összetett állítmány: Egy főnévi igenév és a szokott, talál, tetszik segédigék kapcsolata. A szokott a cselekvés gyakoriságára utal. pl: Kati gyakran szokott olvasni. A talál a cselekvés véletlen voltára utal, modális jelentése van. pl: És ha le talál ugrani? A tetszik a magázódás egyik kifejezésének változata. pl: Holnap tetszik jönni?

8 5. Az alany fogalma, szófaja, fajtái. Az állítmány egyeztetése az alannyal Alany: A mondatnak azon része, melyről az állítmánnyal megállapítunk valamit. Kérdőszava: ki, mi, kik, mik Szófaja: leggyakrabban főnév vagy főnévi jellegű szófaj. Főnév: Leállt a szél. Főnévi névmás: Ki kopog? Főnévi igenév: ha a mondatban a kell, lehet, illik, muszáj, van, nincs, szabad igei állítmányok vagy a jó, rossz, tilos, hasznos stb. névszói állítmányok vannak, akkor betöltheti a főnévi igenév az alany szerepét. pl: Tilos dohányozni! Alakja: Nincs viszonyragja, de jeleket felvehet. k többesjel: A könyvek érdekesek. birtokos személyjel: A könyvem érdekes. birtoktöbbesítőjel: A könyveim érdekesek. birtokjel: Az íróé érdekes. Ragok közül csak főnévi személyrag szerepelhet az alanyon: Mennem kell. Fajtái: Határozott alany: Az 1. és 2. személyű személyrag esetében az alany személye olyan értelmű, hogy kitétele felesleges. Csak akkor tesszük ki a mondatban, ha külön értelmi hangsúly van rajta. pl: Most én beszélek (nem pedig te). határozatlan alany: ha az állítmányban mondottak hordozóját nem tudjuk vagy nem akarjuk határozottan megjelölni. Kifejezhetjük: határozatlan névmással pl: Valaki jött. Az állítmány T/3as alakjával. pl: Futnak. általános alany: az állítmányban mondottak hordozóját azért nem tudjuk pontosan megnevezni, mert bárki vagy bármi lehet. Kifejezheti: főnév: ember, világ. Általános névmás: minden, mindenki, akárki, bárki, semmi Alanyos szerkezetek fajtái: halmozott alany: a mondatban több alany van, ezek mellérendelő viszonyban vannak egymással. Kapcsolatos: fiú és lány. Ellentétes: nem a fiú, hanem lány. Választó: a fiú vagy a lány. Következtető: a fiúk tehát Zoli is. Magyarázó: A fiú, azaz Péter. fiú lány sétálnak

9 Kettős alany: az ilyen mondatban elsősorban a tetszik, látszik, hallatszik állítmány mellett két alany van, az egyik főnévi igenév. A kettős alany transzformációval két predikatív szerkezetté alakítható. pl: Az autó közeledni látszik Az autó közeledikaz autó látszik. Összetett alany: egy névszóból és egy igenévből áll. Nem transzformálható predikatív szerkezetté, viszont névszói- igei állítmányból keletkezik. Tapadásos és lappangó alany: vannak olyan mondatok, melyeknek alanyát nem szoktuk, vagy nem tudjuk kitenni. pl: Terítve van. Éjfélt ütött. Alanytalan mondat: pl: Esik. Támad. Állítmány egyeztetése az alannyal: az igei állítmány számban és személyben, a névszói-igei állítmány igei részét számban és személyben, névszói részt számban, a névszói állítmányt számban egyeztetjük. Számbeli egyeztetés: egyes számú alany egyes számú állítmány Pl: Te alszol. Egyes számú alany ritkán többes számú állítmány. pl: Elküldtük takarítani a testvéreddel. A mind alany mellett ingadozás tapasztalható. pl: Mind itt van? Több egyes számú alany egyes számú állítmány. pl: Nincs kedvem és erőm. Ha az alany számnév, az állítmány lehet többes szám. pl: Vörösmarty,Ady, Radnóti mind költők voltak. Ha az alanyok kölcsönös cselekvést végeznek, alkalmazhatunk többes számot. Értelme szerint egyes számú, de alakilag többes számú alannyal egyes számú állítmányt egyeztetünk. pl: A Szép Versek hamar elfogyott. Az egyes számú alany többes számú értelmező követi, az állítmány többes számú lesz. Ingadozó az állítmány egyeztetése, ha több, vegyesen egyes és többes számú alany van a mondatban. Ilyenkor a szórend meghatározó lehet, az állítmány számát a hozzá legközelebb eső alannyal egyeztetjük. pl: Bejött a tanár meg a gyerekek. Személybeli egyeztetés: Az általános egyeztetési szabályt akkor változtatjuk meg, ha a mondat különféle személyű alanyaihoz közös állítmány tartozik. Ha az alanyok egyszerű kapcsolatos viszonyban vannak, az állítmány többes számú és a legkisebb sorszámú alanyhoz tartozik. pl: Anya meg én elmentünk vásárolni. Mellérendelő alanyok: az állítmányhoz legközelebb eső alany személy az egyeztetés alapja. pl: Nem te, hanem Pisti segített.

10 6. tétel: A tárgy fogalma, szófaja, alakja és fajtái. A tárgy és az igei alaptag ragozása Tárgy: valamely cselekvésfogalmat kifejező alaptag bővítménye, azt nevezi mg, amire a cselekvés irányul, illetőleg azt, ami a cselekvés eredményeképpen létrejön. Kérdései: kit, mit, kiket, miket Szófaja: Főnév: sütit süt. Főnévi névmás: azt akarom Főnévi igenév: (akart, tud, szeret, kíván, bír, mer, kezd igék mellett): szeret enni. Alakja: Jelölt: kirakjuk a t tárgyragot. pl: láttam az iskolát. Jelöletlen: nem rakjuk ki. pl: Szeret enni. Fajtái: egyszerű: könyvet olvas. Összetett: egy ragtalan névszóból és egy főnévi igenévből áll. pl: Szeretnék tanító lenni. Halmozott: mellérendelő szószerkezetsor van benne. pl: főzött előételt főételt desszertet Többszörös: lépcsőzetes szerkezetű, alárendelő szószerkezetláncot alkotnak. pl: szeret enni finomat Iránytárgy: a cselekvést megelőzve már megvolt a tárgy. pl: Eszik a kenyeret. Eredménytárgy: olyan dolgot vagy személyt nevez meg, mely az alaptagban kifejezett cselekvés előtt nem létezett, annak eredményeképp jött létre. pl: sütit süt. Határozói értékű tárgy: gyakran találkozunk olyan bővítménnyel, melynek formai ismérve tárgyi bővítményre utal, jelentése azonban a határozók közé sorolná. pl: Járja a várostjár a városban. Ötöt füttyent. Ötször füttyent.

11 7. tétel: A határozó fogalma, a határozók rendszere (szófaji, alaktani sajátosságokkal) Határozó: gyakoribb típusában valamely cselekvés, történés, létezés fogalmat kifejező szó bővítménye, azzal alkot szószerkezetet, mint determináns. pl: iskolába jár gyorsan Valamely tulajdonságot, mennyiséget vagy egyéb körülmény fogalmat kifejező szó bővítménye. pl: nagyon okos közel az iskolához Szófaja: főnév: házban van főnévi igenév: elmegyek vásárolni névmás: azzal ment haza határozószó: délelőtt meglátogatlak határozói igenév: futva énekel melléknév: nyugodtan alszik melléknévi igenév: odaadóan ápol számnév: százszor megpróbálom Alakja: határozós ragos alak. pl: iskolába megy névutós névszó alak: könyvek közt található ragtalan névszóként: az első nap meglátogatott + HATÁROZÓS LAP!!

12 8. tétel: A jelző fogalma, fajtái (szófaji és alaktani sajátosságokkal) Jelző: többnyire névszói jellegű mondatrész bővítménye, azzal alkot szószerkezetet, mint determináns. Megjelöli az alaptagjában kifejezett fogalomnak minőségét, mennyiségét, birtokosát, illetve értelmezheti vagy azonosíthatja az alaptagot. Bővítményi alaptagja tipikusan főnév, de lehet más névszó, ritkán határozószó. A jelzős szerkezet alaptagja minden mondatrész szerepét betöltheti: alany: A szorgalmas fiú dicséretet érdemel. névszói állítmány: Bence szorgalmas fiú. névszói igei állítmány névszói része: Bence szorgalmas fiú marad. tárgy: A jó fiút megjutalmazták. Határozó: A szorgalmas fiúnak jutalmat adtak. jelző: A szorgalmas fiúnak a jutalma egy szép könyv. Értelmező jelző: Bence, a szorgalmas fiú okos. A jelző mindig a jelzett szó előtt áll. Jelzős szerkezetek fajtái: halmozott és többszörös: alkothatnak mellérendelő halmozott szószerkezetet. pl: fehér és tarka virágok. virágok fehér tarka A jelzőnek is lehet jelzője. pl: fekete kalapos férfi. férfi kalapos fekete Összetett jelző: igenévi birtokos jelzőből alakul ki. pl: ideje indulni az indulásnak az ideje Jelző a frazémaszerű szerkezetekben: ide tartoznak a jelzős szerkezetet tartalmazó terminusok. pl: nagyra tart, véget ér. Kapcsolódó szerepű igenévi jelző: ilyen a való, lévő melléknévi igenév. pl: fertőzéstől való félelem. Mivel nem kapcsolódhat határozó főnévhez, ezek azt teszik lehetővé.

13 Alanyi bővítménnyel ellátott ige-igenév, mint jelző: hasonlóak a képzős melléknévi alaptagokhoz, önmagukban nem teljes jelentésűek. pl: bíró vezette mérkőzés. mérkőzés vezette bíró Határozói értékű jelző: átmeneti mondatrész. Fajtái: Minőségjelző: a jelzett szónak külső, belső tulajdonságát, különféle tulajdonságszerű körülményét határozza meg. Fajtái: Minősítő jelző: bővíti, gazdagítja alaptagjának jelentéstartalmát. Kérdése: milyen, miféle, mekkora? A bővítés történhet úgy, hogy valamilyen tartalmas jegy hozzáadásával a jelzett szó jelentésköre szűkül. Ez a megkülönböztető jelző. pl: idős ember Ha olyan szoros kapcsolatban állnak egymással, hogy majdnem mindig együtt használjuk őket, akkor állandó jelzőről beszélünk. pl: gyorslábú Akhilleusz A jelző jelentése kiterjedhet a jelzett szó teljes fogalomkörére is. Funkciója a fogalom bizonyos tulajdonságának kiemelése. Ez a kiemelő jelző. pl: Anyánkat, ezt az édes, jó anyát. A kiemelő jelzők közé tartozik, jellemzésre, hangulatkeltésre vonatkozik a díszítő jelző. pl: kanyargó Tisza. Kijelölő jelző: jelzett szava jelentéskörének csupán egyetlen egyedére vonatkozik. Kérdése: melyik, hányadik? Történhet tartalmas jegy hozzáadásával. pl: egyik lábad itt, másik ott. Vagy rámutatással: őt választom. Minőségjelző szófaja: Általában melléknév (kék a szeme), melléknévi igenév (az álló lány), melléknévi névmás (ilyen cipőt szeretnék), névutó mellékneves szerkezet (ember utáni csend). Lehet főnév vagy főnévi értékű szófaj is, ez köznév vagy tulajdonnév. Ha köznév, akkor valamilyen anyagnév vagy meghatározhat nemet, életkort, állapotot, foglalkozást, helyzetet (férfi vendég, szomszéd asszony). Tulajdonnévi általában kijelölő jelző (Géza bácsi). A minőségjelző nem veszi fel jelzett szavának toldalékait. Közte és a jelzett szó közt általában más szó nem áll.

14 Mennyiségjelző: az alaptagban megnevezett dolog mennyiségét jelöli meg. Kérdése: hány, mennyi? Szófaja: általában számnév, számnévi névmás (valahány, annyi), mértéket, mennyiséget megjelölő főnevek (csapat, kanál, üveg), számtalan, számos, összes melléknevek, -nyi képzős melléknevek. Alaki kérdések: nem veszi fel jelzett szava toldalékát. A jelzett szó mindig egyes számban áll. Mindig a jelzett szó előtt áll. Birtokos jelző: az alaptagban megnevezett dolog vagy személy birtokosát jelöli meg. Birtokos jelzős szerkezet (birtokos szerkezet)= jelző (birtokosszó)+alaptag (birtokszó). Kérdése: kinek a, minek a valamije/kije. mindig bele kell foglalni a birtokszót, ami mindig főnév, így lehet megkülönböztetni a részes határozótól!!! Jellemzői: Nem csak jogilag fennálló tulajdont fejez ki (szülők háza), hanem jelölhet családi, társadalmi viszonyt is (anyja lánya). Ha a birtokszó cselekvést, történést fejez ki, a birtokos jelző megnevezheti a cselekvés, történés hordozóját (jég verése), de megjelölheti így a cselekvés tárgyát is (Tűz élesztése a tüzet élesztik). Szófajai: mindig főnév vagy főnévi jellegű szó, főnévi névmás. Alaki kérdések: felépítése: birtokos: a lány/ a lánynak a birtok: könyve/könyve. A rag neve: birtokos személyjel. Ha a jelző az alaptag előtt áll nem kell kitenni a ragot, de ha utána áll igen. (domb pereme, peremén egy dombnak). Nak/ nek ragot kap, ha: birtokszón van a hangsúly, hangsúlyos minőség vagy mennyiség jelzője van, a birtokszónak névelője van vagy tagadószó áll előtte (A fiúnak se apja, se anyja nem él). A birtokolás egyéb kifejezési lehetőségei: az é birtokjel a birtokoson van, és azt fejezi ki, hogy valami tartozik hozzá. Birtokos: a lány/a lányé Birtok: könyve/-. A birtokos névmás helyettesítheti az egész birtokos szerkezetet: birtokos: a lány Birtok: könyve övé. A birtokjeles főnév és a birtokos névmás is állítmány a mondatban: Ez a könyv a lányé.

15 Értelmező jelző: mindig az alaptag után áll, ezért utójelzőnek hívjuk. Értelmezi a jelzett szóban megnevezett dolgot minőségi, mennyiségi jegyének, birtokosának vagy a vele azonosított dolognak a megnevezésével. Mivel az alaptaggal egyeztetünk ugyanazokat a jeleket, ragokat veszi fel. Írásban vesszővel választjuk el. Két fő típusa: A minőség, mennyiség, birtokos jelzőnek felel meg, azzá alakítható: vettem csizmát, pirosat piros csizmát vettem. Az értelmező főnév, az azonosítás viszonyában van értelmezett szavával, ez az azonosító jelző: Kati, a barátnőm meglátogatott. Kati a barátnőm. Meglátogatott. Fajtái: A minőség, mennyiség, birtokos jelzőnek megfelelő szófaj. A birtokos jelzőnek megfelelő értelmezőn az é birtok jel fejez ki szintagmatikus viszonyt: Elvittem a barátom könyvét Elvittem a könyvet, a barátomét. Alaki kérdései: Néha más bővítmény is állhat az jelző és a jelzett szó közé. Kapcsolódhat hozzá az is kötőszó is: Kati a húgom is eljött. Eljött a húgom is, Kati. Ha az alaptag tárgy: a szerkezettagok bármelyike ragtalan: Elkérném a tollad, a pirosat. Ha az alaptag határozó: a ragok és a névutók különbözhetnek: Elment Szolnokra, a városba. Ha az alaptag birtokos jelző: a szerkezet mindkét tagja nak/nek ragos: Vett egy pulcsit a lányának, Katinak.

16 9. tétel: Az összetett mondat fogalma. A mellérendelő összetett mondat fajtái Összetett mondat: funkcionálisan éppen olyan kommunikációs egység, mint az egyszerű mondat, mert a beszédfolyamatot egy teljes, lezárt mozzanattal viszi tovább. Ha a mondatrész 2 tagegységből áll, akkor összetett, ha többől, akkor többszörösen összetett. Tagmondat: az összetett mondaton belüli, önálló szerkezetű mondategység. Mellérendelő mondat: csak tartalmi- logikai viszonyú tagmondatok. Alárendelő mondat: azok a tagmondatok, melyekben a szemantikai összefüggéseken kívül grammatikai összefüggések is vannak. Mellérendelő összetett mondat: a tagmondatok azonos értékűek, könnyen szétbonthatóak egyszerű mondatokká. Lehet: Tipikus: kölcsönös viszony jellemzi. Ez a kapcsolatos, választó, kizáró ellentétes. Nem tipikus: nem fordítható meg. Ez a következtető, magyarázó. Kötőszóval ellátottak: ez az általános. Beszélhetünk egyes, páros és hármas kötőszókról. Kötőszó nélküli: oda kell gondolni a kötőszót. Zárt szerkezetű: ilyenkor mindig kéttagú. Nyílt szerkezetű: korlátlan számú mellékmondat kapcsolódhat egymáshoz. Fajtái: Kapcsolatos mellékmondat: a tagmondatok tartalma közt tartalmi- logikai összefüggés van. A 2. tagmondat továbbfűzi az előzőt. Altípusait kötőszavaik alapján különböztetjük meg: o Egyszerű kapcsolatos: a tagmondatok tartalma közt tér és időbeli összefüggés van. Kötőszavai: és, s, meg. o Hozzátoldó kapcsolatos: a már befejezett főmondathoz kiegészítést fűz. Kötőszavai: is, se, sem, szintén, valamint. o Ellentétesen hozzátoldó: nem valódi ellentétet fejez ki. Kötőszava: nemcsakhanem-is. o Összefoglaló:A tagmondatokban kifejezett tény egyszerre áll fenn. Ha a kötőszó hangsúlytalan, mindig a kiemelt mondatrész után következik, ha hangsúlyos, a mondat élén áll. Kötőszavai: is-is, se(m)-se(m) o Megosztó: a tagmondatokban kifejezett tény nem egyszerre áll fenn. Kötőszavai: hol-hol, egyszer-egyszer, egyrészt- másrészt o Fokozó: A 2. tagmondat az 1. fokozását jelenti. Kötőszava: sőt. Hozzákapcsolódhat az is és a még is. Ellentétes mellékmondat: a tagmondatok tartalma közt valamilyen ellentét van. Eszerint lehet:

17 o Egyszerű vagy szembeállító: mindkét mondat tartalma igaz, de ezek szemben állnak egymással, de nem zárják ki egymást. Kötőszavai: azonban, ellenben, pedig, viszont, meg, ritkán a de is. o Kizáró vagy ellentmondó: az egyik tagmondat állító, a másik tagadó, tiltó, ezért csak az egyik lehet igaz. Kötőszava: ne(m)- hanem. o Megszorító: mindkét tagmondat tartalma igaz, de a 2. tartalma ellenkezik azzal, amit az 1.ből következtetni lehetne, azaz a 2. korlátozza az 1. érvényességét. Kötőszavai: de, ám, ámde, mégis, mégse(m), csakhogy Választó mellékmondat: a tagmondatok különféle lehetőségeket ábrázolnak, melyekből dönthetünk. o Kizáró: csak annyi lehetőség van, amennyit a tagmondatok tartalmaznak, ebből kell választani. Kötőszavai: vagy, vagy- vagy. o Megengedő: a lehetőségek nem zárják ki egymást, a beszélő számára mindegy, melyiket választjuk. Kötőszavai: akár, akár-akár. Következtető mellékmondat: a tagmondatok közt nincs kölcsönösségi viszony. Csak a 2. tagmondat tartalmazza a következményt. A két tagmondat közt ok-okozati kapcsolat van, az első az okot a második az okozatot tartalmazza. Kötőszavai: ezért, tehát, hát, így, ennélfogva, következésképpen, úgyhogy. Magyarázó mellékmondat: a tagmondatok közt nincs kölcsönösségi viszony. Csak a 2. tagmondat tartalmazza a magyarázatot. A következtető mellékmondat ellentéte. Az 1. tagmondat az okozatot, a 2. az okot tartalmazza o Okadó: A nyílván való okokra a hisz, hiszen, úgyis, úgyse(m) kötőszók utalnak, a még nem ismert magyarázatot az ugyanis, tudniillik kötőszók fejezik ki. o Kifejtő vagy helyreigazító magyarázó: nincs ok-okozati viszony. Más szavakkal fejezi csak ki az első tagmondatot, vagy helyesbíti. Kötőszavai: azaz, azazhogy, vagyis, illetőleg, illetve, mégpedig.

18 10. tétel Az alárendelő összetett mondat fogalma, fajtái, sajátos jelentéstartalom Az alárendelő összetett mondat Tagmondatai között nemcsak tartalmi kapcsolat van, hanem szoros nyelvtani, szerkezeti összefüggés is. A tagmondatok kétfélék lehetnek: - főmondat - mellékmondat (=alárendelt mondat) Ezek grammatikai szempontból nem azonos értékűek: a mellékmondat mindig a főmondat egyik mondatrészét fejti ki egy teljes tagmondat formájában. Ezért ezeket mondatrész kifejtő mellékmondatnak is hívjuk. Pl: Azt kérem, hogy pontos légy. A főmondat és mellékmondat elnevezés nem a bennük kifejezett tartalmak értékkülönbségére utal, hanem a köztük lévő grammatikai viszonyt jelöli. A mellékmondatnak annyi fajtája van, ahány mondatrész van. Nyelvtani kapcsolat Főmondat + mellékmondat utalószó kötőszó (alárendelő) Távolra mutató névmás pl. az, olyan, annyi,.. Pl: hogy, mert, Névmási határozószó pl. ott, oda, arra, 1.) Alanyi mellékmondat Az alanyi mellékmondat a főmondat alanyát fejti ki. Utalószava a főmondatban alanyként szereplő, alanyesetben állófőnévi mutató névmás (az, azok, azé), vagy főnévi értelemben használt melléknévi és számnévi névmás (olyan, akkora, annyi). Az utalószó nincs mindig kitéve. Elemzési kérdése: a főmondat állítmányához kapcsolt ki?, mi?, kik?, mik?, kié? + az állítmány harmadik személyű alakja.

19 Kötőszavai szerint 2 típust különböztetünk meg: 1. A hogy kötőszós (ill. kötőszó nélküli) alanyi mellékmondatok. 2. A vonatkozó alanyi mellékmondat. Általában főnévi (aki, ami), néha melléknévi (amilyen) vagy számnévi (amennyi) vonatkozó névmás vezeti be. A vonatkozó névmás lehet ragos és rag nélküli, asszerint, hogy milyen mondatrész szerepét tölti be a mellékmondatban. Pl. Az futott, aki bírt. Olyan főzött, aki tudott. Annyi érkezett, amennyit vártam. 2.) Állítmányi mellékmondat A főmondat névszói állítmányát, illetőleg a névszói-igei állítmány névszói részét fejti ki egész mondat formájában. Az igei állítmányt nem lehet mellékmondattal kifejezni., mert ez annyira tartalmas mondatrész, hogy önmagában is felér egy bővített mondattal. Csak olyan esetben szerkesztünk állítmányi mellékmondatot, amikor a főmondatban névmási állítmány van, s ez egyben utalószóként is szerepel. 1. Az azonosító állítmányi mellékmondat utalószava a főmondatban állítmányként szereplő főnévi névmás (az, azok). Kötőszava a főnévi vonatkozó névmás. pl. Ő az, akiről beszéltem neked. A főnévi névmás (az, azok) személyes névmással vagy tulajdonnévvel kifejezett alany mellezz szokott állítmányként előfordulni. 2. A minősítő állítmányi mellékmondat utalószava a főmondatban állítmányként szereplő melléknévi igenévi vagy számnévi névmás (olyan, akkora, annyi, olyané, stb.) vagy melléknévi értelmű, többnyire -é birtokjeles névmás (azé, azoké, stb.) Kötőszava a vonatkozó névmás vagy a hogy. pl. Annyi lesz a fizetésem, hogy el sem tudom költeni. Az állítmányi mellékmondatra a főmondat alanyához névszói állítmányként kapcsolt ki?, mi?, milyen?, mekkora?, kié?, mennyi?, milyené? stb. kérdő névmással kérdezünk. 3.) Tárgyi mellékmondat A főmondat valamely mondatrészében megnevezett cselekvés tárgyát fejti ki. Utalószava a főmondatban tárgyként szereplő tárgyragos főnévi mutató névmás: azt, azokat, azé, stb. de lehet főnévi értelemben használt melléknévi vagy számnévi mutató névmás is: olya(n)t, olyanokat, akkorát, annyit, stb.

20 A tárgyi mellékmondat elemzésekor a föléje rendelt főmondatbeli mondatrészhez kapcsolt kit?, mit?, kiket?, miket?, kié?, esetleg a milye(n)t?, mekkorát?, mennyit? stb. kérdő névmással kérdezünk. Kötőszava a hogy (amely el is maradhat) és a vonatkozó névmások. Pl. Olyat szeret Kati, amit nem kap meg. 4.) Helyhatározó mellékmondat A helyhatározói mellékmondat a főmondat helyhatározói bővítményét fejti ki. Utalószavai:ott, abban, az előtt, onnan, abból, oda stb. Elemzési kérdései: hol?, honnan?, hová?, merre?, meddig? + a szerkezeti alaptag Kötőszava rendszerint vonatkozó határozószó: (a)hol, (a)honnan, (a)hová, (a)merre, (a)meddig stb. Pl. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. A képes helyhatározói mellékmondat Gyakran előfordul az is, hogy a mellékmondat nem valóságos, hanem képes (átvitt értelmű) helyet fejez ki. A képes helyhatározói mellékmondat kifejezőeszközei általában megegyeznek a helyhatározói mellékmondatban szokásos utalószókkal és kötőszókkal. Pl. Oda jutott már, hogy senki sem hitelez neki. 5.) Időhatározói mellékmondat Az időhatározói mellékmondat a főmondatbeli időhatározót fejti ki. Utalószavai a főmondatban lévő időhatározó-szó vagy határozóragos, esetleg névutós névmás: akkor, azóta, attól kezdve, addig stb. Kötőszava rendszerint vonatkozó határozószó: (a)mikor, amit, miután, (a)mióta, amíg stb. Elemzéskor a mikor?, mióta?, meddig? határozószóval + a szerkezeti alaptaggal kérdezünk rá. Fő és mellékmondat viszonya alapján lehet: egyidejű előidejű utóidejű Pl. Akkor megyek, amikor csak akarok.

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

A melléknévi és a határozói igenév a magyar mondatban

A melléknévi és a határozói igenév a magyar mondatban A melléknévi és a határozói igenév a magyar mondatban Jelige: HPK306 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4. 2. A szóképzés...4. 2.1. A képzők...4. 3. Az igenevek...5. 3.1. A melléknévi igenevek...6. 3.1.1.

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Időjelölés a közmondásokban

Időjelölés a közmondásokban 288 Békei Gabriella Időjelölés a közmondásokban Dolgozatomban az időjelölés sajátosságait vizsgálom a közmondásokban mint szövegtípusban. A dolgozat funkcionális-kognitív keretben végzett empirikus vizsgálaton

Részletesebben

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük.

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. 1. Beszédhangok képzése Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. Beszélőszervek: Tüdő Légcső Gégefő a hangszalagokkal Garatüreg

Részletesebben

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN Ljubljana, 2008 MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK V DVOJEZI^NI SLOVENSKO-MAD@ARSKI GIMNAZIJI

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

Tanterv Gimnázium. mint második nyelv

Tanterv Gimnázium. mint második nyelv Tanterv Gimnázium MAGYAR NYELV mint második nyelv Tanterv Gimnázium MAGYAR NYELV mint második nyelv Kétnyelvű (szlovén magyar) gimnázium Kötelező tantárgy, érettségi (490 óra) Tanterv MAGYAR NYELV mint

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Sütõ András anyanyelvi tükörcserepei F Balázs Géza: Mirõl mesélhetnének a maják? F Grétsy László:

Részletesebben

A felszólító mód és használata

A felszólító mód és használata Sajátos - és nyelvtanulók számára ellentmondásosnak tűnő eset - az "azt" névmási tárgy mellett használt alanyi ragozású ige. Ha a fenti névmás valami ismert, már említett, vagy épp látható tárgyat, személyt,

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika Tanítói kézikönyv Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Dinasztia Tankönyvkiadó 1 AZ INTEGRÁLT MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI PROGRAM 3. OSZTÁLYOS TANKÖNYVEIHEZ Mesék földjén,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžar{~ina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2007. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Intézeti Szemle XXI. Tudományos és módszertani folyóirat. évfolyam. Budapest

Intézeti Szemle XXI. Tudományos és módszertani folyóirat. évfolyam. Budapest Intézeti Szemle Tudományos és módszertani folyóirat XXI. évfolyam Magyar Nyelvi Budapest Intézet Intézeti Szemle Tudományos és módszertani folyóirat XXI. évfolyam Magyar Nyelvi Budapest Intézet Szerkesztőbizottság

Részletesebben

A TÁRGY. A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai:

A TÁRGY. A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai: A TÁRGY A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai: 1. szófaja 2. alakja 3. szerkezeti felépítése 4. fajtái 5. bıvítményei I. Mintaelemzések 1. A tárgy szófaja a)

Részletesebben

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY RÁKOSI GYÖRGY 1. Bevezetés * A modern nyelvtudomány egyik leggyakrabban kutatott területének számít a főnévi csoportok koreferenciaviszonyainak vizsgálata. Az alábbi mondatpár egy, a korerefencia nyelvtani

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) Mire jó az első és második személy?

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes II. nyelvésztábor V. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2015. június 17 21. Anyanyelvünk 2015. JÚNIUS XXXVII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 Az alábbiakban tanítási órákra osztva

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található 2 Gécseg Zsuzsanna A francia nyelvû argumentum pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája AKADÉMIAI KIADÓ,

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben