TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program"

Átírás

1 TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A Széchenyi terv program részeként, valamint az EU tervezési időszakhoz is prioritásokhoz illeszkedő operatív program, ami meghatározza a terület- és településfejlesztés kereteit Magyarországon a következő tervezési időszakra vonatkozóan. Az Európai Unió Magyarországgal kötött Partner Megállapodásában (PM) az öt fő prioritás egyike a gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése. Ehhez igazodva a TOP hozzájárul az EU céljaihoz, miszerint növelni kívánjuk a foglalkoztatást, törekszünk a fenntarthatóbb energiagazdaságra és az éghajlatvédelemre, valamint felvállaljuk a küzdelmet a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen. Miért van szükség a TOP-ra, valamint ezen prioritásokra? Egyrészt Magyarországon a területi különbségek megjelenése mozaikszerű területi mintában jelenik meg. A térbeli különbségek nem csak megyei (NUTS3) szinten jelentkeznek, hanem a járások fejlettsége között is jelentős az eltérés. A városhálózat gazdasági szerepköre kiemelkedő. A vállalkozásaktivitás döntő többsége a városokban jelenik meg, ezáltal gazdasági potenciáljuk rendkívül magas. A munkanélküliség azonban megjelenik nem csak a vidéki terekben, hanem a városokban is egyaránt. Így a TOP egyik kiemelt fejlesztési területei a városhálózat egyes elemei. A városvidék kapcsolatrendszerek minősége meghatározó egy adott térség versenyképességét tekintve. Ezek a kapcsolatok azonban nem rendelkeznek minden esetben nagy jelentőséggel, ezért célja a TOP-nak a város-vidék kapcsolatok megerősítése, újraélesztése. Az elmaradott térségek és kistelepülések (és ezek legtöbbször egybe esnek) kiemelt céljai a fejlesztésnek. A társadalmi kirekesztettség és a területi folyamatokból való kiesés hosszú és rövidtávon is veszélyt jelent a kistelepülések fennmaradására. Ezért a kistelepülések társadalmi felzárkóztatása és munkaerőpiacba integrálása fontos feladatnak bizonyul. A TOP beruházási területei a megyék, Pest megye kivételével. A többi OP-tól az különbözteti meg, hogy ez a program kiemelten területi vetületű és területi problémák megoldására koncentrál, a többi program ellenben ágazati jellegű. Stratégiai célok: Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása: helyi szintű gazdaság fejlesztése, ezáltal a foglalkoztatottság növelése, a munkaerő helyben tartása. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek javítása: olyan települési környezet, infrastruktúra, közszolgálati rendszer kialakítása, ami élénkíti és vonzza a gazdasági szereplőket, erősíti a közösséget és helyben tartja a népességet, kiemelten a fiatal lakosságot. 1

2 Prioritási tengelyek ten- Prioritási gely 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére / 298,45 (ERFA) A prioritás öszszes finanszírozása EUR/ megyére eső % Mrd Ft Prioritáshoz tartozó intézkedések Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Tevékenységek rövid leírása Kedvezményezettek Területi/ágazati szűkítés Fejlett gazdasági infrastruktúrára törekszik, iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, kiemelten a szolgáltatás-fejlesztésre fókuszál. Első sorban már meglévő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházásokat támogat. A vállalkozásösztönző infrastruktúra kialakításával erősödik a helyi gazdaság, ezáltal a helyi foglalkoztatás. A helyi gazdaságfejlesztés része a helyi mezőgazdaság élénkítése, ezen belül a termékek helyi piacokon történő eladása. Barna mezős beruházások előnyben részesülnek. Megyei szintű, helyi turisztikai termékek népszerűsítésére és fejlesztésére irányuló tevékenység. Célja a turisztikai vonzerő és látogatottság növelése, ezáltal pedig a foglalkoztatás növelése. tulajdonú vállalkozások. A város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő komplex projektek esetében CLLD szervezetek. civil szervezetek, egyházak. Leszakadó, vidéki periféria területek, megye jogú városok (MJV) kivételével. Megyék MJV-n kívül eső területei. GINOPpal való együttműködés szükséges. GINOP: megyehatárokon átnyúló országos/nemzetközi jelentőségű fejlesztési területek, illetve tematikus hálózatok. VP keretében: kizárólag CLLD 1.3. A gazdaságfejlesz- A vidéki munkanélküliség mérséklé- Helyi önkormányzati költség- 2

3 tést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés se, valamint a gazdaság decentralizált, vállalkozásvonzó szerkezetének kialakítása érdekében alacsonyrendű (4-5. számú), valamint belterületi önkormányzati utak (kivétel mezőgazdasági és erdészeti utak) felújítására, fejlesztésére vonatkozik. vetési jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt), helyi közlekedési társaságok, helyközi közlekedési társaságok, MÁV Zrt. jogú város területén kívüli területe áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések öszszehangolására 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés / 147,79 (ERFA) 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés A 3-6 éves gyermekek elhelyezésére irányuló intézkedés, melyben az intézményi infrastruktúra fejlesztésével a kisgyermekes nők munkába állását támogatja. A beavatkozás osztozik a TOP 1; 5; valamint a GINOP és EFOP finanszírozásokon az intézmény típusa szerint. Olyan infrastrukturális beruházásokat támogat, amelyek kiemelten kezelik a gazdasági megújulást és a lakosság helyben tartását. Célja a települések gazdasági, műszaki-fizikai állományainak megújítása, a természeti és épített környezetének védelme, a lakosság életminőségének, ellátásának valamint környezeti viszonyainak javítása. Az intézkedés keretében tervezett tevékenységek 3 beavatkozási területen valósulnak meg: I. Gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása; II. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyesületek, egyházak, alapítványok, civil szervezetek, non-profit szervezetek. non-profit és civil szervezetek, egyházak. jogú városokon kívüli területe áll. Földrajzi fókuszában pedig a kevésbé fejlett régiók települései, kiemelten a városi jogállású (kivéve megyei jogú városok) települései állnak. Ez alól kivételt jelentenek pl. a környezetvédelmi infrastruktúra beruházások. Az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására. 3

4 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken / 200,99 (ERFA) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése III. Szemléletformáló akciók, képzések Környezetkímélő, CO2 kibocsátást mérséklő közlekedési módok kialakítása a városi terekben, valamint a vidék és város összekapcsolása érdekében. Városokban kiemelkedik a smart city és slow city koncepciója, ezzel a közösségi közlekedési módok, valamint a kerékpáros közlekedés kiépítése, bővítése, népszerűsítése. A város és vidék közti közlekedés javítása érdekében kialakítható az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás, ami teljes mértékben a helyi igényekhez alkalmazkodik, valamint a kis és aprófalvas térségeket is bekapcsolhatja a térségi vérkeringésbe, a központ munkaerőpiacára. Az intézkedéshez négy beavatkozás tartozik: Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása Önkormányzati tulajdonú épületek, infrastruktúra, intézmények stb. energia-kibocsátásának csökkentése, ezek energia hatékony rehabilitációja. Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása Önkormányzati tulajdonú épületek fosszilis energiahordozóktól való függetlenítése, a megújuló energiaforrások bevonása az energiahasználatba. Saját villamos-energiaigény központi költségvetési szervek és intézményeik, közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (helyi és helyközi közlekedési társaságok), jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.) valamint azok az intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemeltetési, működtetési, feladat-ellátási felelősséget, illetve a szemléletformáló akciók esetében ezeken túl civil szervezetek. A városvidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő megújuló energetikai projektek esetében CLLD szervezetek. fejlett régiók területe (kivéve megyei jogú városok) áll,ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására. fejlett régiók területe (kivéve megyei jogú városok) áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására. 4

5 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése / 61,77 (ERFA) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja biztosítása megújuló energiahordozókból. Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében. Térségi és települési szintű fenntartható energiahasználat megvalósítása, a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása Az egészségügyi alapellátás helyszíneinek, épületeinek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, szükséges esetben új létesítése. Cél a szolgáltatások minőségének javítása, a munkakörülmények javítása, valamint a vidéki lakosság egészségügyi állapotának általános javítása. A társadalmi leszakadás mérséklése, megakadályozása érdekében a családok, gyermekek, fogyatékkal élők, idők korúak, szenvedélybetegek és hajléktalanok szociális gondozását szolgáló alapellátás infrastrukturális fejlesztése. Fókuszában az alapellátások elérhetőségének javítása áll új intézmények létesítésével, valamint a kapacitások bővítésével. Leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett városrészeken megjelenő Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzati költségvetési egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetek. egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetek. fejlett régiók területe, (kivéve a megyei jogú város közigazgatási területe) áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések összehangolására fejlett régiók területe, (kivéve a megyei jogú város közigazgatási területe) áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések összehangolására Leromlott lakótelepek, városi szövetbe ágyazott 5

6 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés / 89,69 (ESZA) Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex kezelése, az itt élő lakosság társadalmi integrálása a beavatkozás célja. Eszköze a lakótelepek funkcióinak bővítése, kiemelten a társadalmi és szociális funkciókat, valamint a leromló lakótelepek rehabilitációja. Szükséges esetben a településtesttől elkülönült telepek felszámolása, az ott élő lakosság társadalomba való integrálása. Az intézkedés egy integrált, szociális jellegű lakótelep rehabilitációt jelent. Az intézkedés kizárólag városi jogállású településeken hajtható végre. A beavatkozásnak három akcióterületet jelöltek ki: 1; ipari technológiával épült lakótelepek, ezek gettósodásának megelőzése 2; hagyományos építésű, vegyes lakosságú, leszakadással fenyegetett városrész szegregációjának megállítása 3; városba ágyazott, vagy a várostesttől elkülönülő telepek illegális lakhatásának, valamint a veszélyes lakókörnyezet felszámolása. A helyi foglalkoztatás növelése a kiemelt cél megyei és helyi szintű foglalkoztatási együttműködések (paktumok) létrehozásával, működtetésének hatékonyabbá tételével, eredményességének és hatékonyságának növelésével. A foglalkoztatási paktumok magukban hordozzák a helyi foglalkoztatás és gazdasági erő növelését, így a hátrányos térségek felzárkóztatását Az intézkedés támogatná továbbá a helyi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégi- gazdasági társaságok és szövetkezetek. civil szervezetek, megyei kormányhivatalok munkaügyi központja, képző intézmények. leszakadással veszélyeztetett vagy leszakadó, jellemzően hagyományos beépítésű városrészek vagy településtesttől elkülönült telepek, kolóniák a megyék városi jogállású településein (a megyei jogú városok kivételével). Az intézkedés ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések összehangolására A területek megfelelő indikátorrendszer segítségével kerülnek kiválasztásra. jogú városok területén kívüli területe áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a megyei és fejlesztések térségeken átívelő foglalkoztatási célú programjainak, kezdeményezéseinek összehangolására, koor- 6

7 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása ák kidolgozását, ami tovább erősítheti a helyiek foglalkoztatásának növelését. Az intézkedés szorosan kapcsolódik a TOP 1. prioritástengelyének foglalkoztatás növelő és gazdaságserkentő intézkedéseivel, fontos hogy a programok egymással párhuzamosan valósuljanak meg. A beavatkozás kétszintű, három komponenssel: 1; Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések 2; Helyi foglalkoztatási együttműködések 3; Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása Az intézkedés összhangban áll a TOP 4. prioritástengely 3. intézkedésével (leromlott városi terek rehabilitációja). Célja a szegénység, a társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint az egyéni szintű társadalmi integráció feltételeninek megalapozása. A szociális szolgáltatásokon keresztül megvalósulhat az önálló jövedelemszerzésre való képesség, valamint az oktatási hátrányok leküzdése a gyermek- és fiatalkorúak körében. Ezáltal a leromló, leszakadó lakótelepek lakosságának javul az életminősége, valamint az itt élő roma közösségek, társadalmi leszakadása is mérsékelhető, megállítható. Fő célja a közösségfejlesztés, a helyi identitás kialakítása, a kulturális és természeti örökségek megismertetése a helyi lakossággal, mindezzel a helyi közösségek és civil szervezetek erősí- gazdasági társaságok és szövetkezetek. képző intézmények, egyházak, dinált megvalósítására Azon városi területek kivéve a megyei jogú városok területét, amelyek megfelelnek az indikátorrendszernek (lásd 4. prioritás 3. intézkedés), jellemzően a leromlással fenyegetett területek (pl. lakótelepek, városszövetbe ágyazott leromlott területek). fókuszában a megyei jogú városok kivételével a kevésbé fejlett régiók területei állnak külö- 7

8 tését célozza meg. Az intézkedés egy háttér-beavatkozás a TOP összes prioritástengelyéhez, azokat megalapozza. civil szervezetek, társasházak, érdekképviseletek. nös tekintettel a hátrányos helyzetű lakossággal jellemezhető területekre, ugyanakkor az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban / 387,036 (ERFA/ESZA) Gazdaságfejlesztés Gazdaságélénkítést és foglalkoztatásbővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés: célja az önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra fejlesztése, iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok és logisztikai központok fejlesztése. Az intézkedésbe beletartozik az infrastrukturális háttér kialakítása, megerősítése, barna mezős területek gazdasági és ipari funkcióval való kitöltése, a meglévő infrastrukturális kapacitások bővítése és ezáltal a gazdasági létesítmények elérhetőségének javítása. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés: Helyi és térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kis léptékű turisztikai fejlesztések támogatása. Fontos a helyi gazdaság élénkítése, turisztikai vonzerő növelése, valamint a foglalkoztatás növelése. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: a MJV-ok megközelíthetőségének javítása a 4. és 5. Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi a város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő város-vidék komplex projektek esetében CLLD szervezetek, jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt), helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok fejlett régiók területe megyei jogú városainak területe áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására is 8

9 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése számú alsóbb rendű utak felújításával, a közlekedési kapcsolatok erősítésével. A gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások minőségének javítása a fő célja az intézkedésnek. Ezáltal a kisgyermekes szülők munkába állását könnyíti az intézkedés. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyesületek, egyházak, alapítványok, civil szervezetek, non-profit szervezetek. jogú városainak területe áll. 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá, egyúttal a városok általános környezeti állapotát javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A végrehajtás során kiemelt szempont a helyi erőforrások bevonása. Az intézkedés keretében tervezett tevékenységek 3 beavatkozási területen valósulnak meg: I. Gazdaságélénkítő városfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása; II. Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; III. Szemléletformáló akciók, képzések A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi non-profit és civil szervezetek, egyházak. Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi központi költségvetési Tematikus fókuszában a gazdaságélénkítő hatású, és a lakosság számára vonzó, a népesség megtartását ösztönző klímabarát városfejlesztések, földrajzi fókuszában pedig a kevésbé jogú városainak területe áll, ugyanakkor az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására jogú városai állnak, 9

10 6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése 6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja meg a megyei jogú városokban, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez. (lsd. 3.1) lsd. 3.2 I. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (lsd. 4.1) II. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (lsd. 4.2) lsd. 4.3 szervek és intézményeik, közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (helyi és helyközi közlekedési társaságok), jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt) Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi valamint azok az intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemeltetési, működtetési, feladat-ellátási felelősséget, illetve a szemléletformáló akciók esetében ezeken túl civil szervezetek. A városvidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő megújuló energetikai projektek esetében CLLD szervezetek. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetek Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi gazdasági társaságok és ugyanakkor a tervezett fejlesztések lehetőséget biztosítanak a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő öszszehangolására jogú városai állnak, ugyanakkor a tervezett fejlesztések lehetőséget biztosítanak a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő öszszehangolására Földrajzi fókuszában a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városai állnak. Földrajzi fókuszában a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városai állnak, ezeken belül is a leromlott lakótelepek, 10

11 szövetkezetek. városi szövetbe ágyazott leszakadással veszélyeztetett vagy leszakadó, jellemzően hagyományos beépítésű városrészek vagy településtesttől elkülönült telepek, kolóniák. Az intézkedés ugyanakkor lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések öszszehangolására A területek megfelelő indikátorrendszer segítségével kerülnek kiválasztásra Gazdaságfejlesztéshez Az intézkedés közvetlen célja a helyi Megyei jogú városok önkor- kapcsolódó foglalkoztatási együttműködések mányzatai, önkormányzati foglalkoztatásfejlesztédésének (paktumok) létrehozásának és műkö- többségi tulajdonú vállalkozá- támogatása, tevékenységi sok, civil szervezetek, megyei jogú városainak a terüle- körük, eredményességük, hatékonyságuk kormányhivatalok munkaügyi te áll, ugyanakkor lehetatás növelése, továbbá a foglalkoz- központja, képző intézmétőséget biztosít a megyei helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők nyek. és fejlesztések térségeken munkához juttatása. Megvaló- átívelő foglalkoztatási sulása: célú programjainak, I. Részvétel és kapcsolat a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokkal, kezdeményezéseinek összehangolására, koorgazdaságfejlesztési foglalkoztatásidinált megvalósítására együttműködésekkel II. Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében III. Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása 6.9 Társadalmi kohézi- I. A társadalmi együttműködés erősí- Megyei jogú városok önkor- I) A kevésbé fejlett 11

12 7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) / 45,64 (ERFA, ESZA) ót célzó helyi programok Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése tését szolgáló helyi szintű komplex programok (lsd. 5.2) II. A helyi identitás és kohézió erősítése (lsd. 5.3) A városi helyi akciócsoportok (HACS) által elkészített helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, fejlesztését hajtják végre a társadalmi kohézió erősítése, és a helyi gazdaság fellendítése érdekében. Az intézkedésben a CLLD szervezetek bevonása fontos szempont. mányzatai, önkormányzati többségi gazdasági társaságok és szövetkezetek. szervek, civil szervezetek, egyházak, közintézmények, CLLD szervezetek. régiók megyei jogú városainak leromlott lakótelepei, városi szövetbe ágyazott leszakadással veszélyeztetett vagy leszakadó, jellemzően hagyományos beépítésű városrészei vagy településtesttől elkülönült telepei, kolóniái. A területek megfelelő indikátorrendszer segítségével kerülnek kiválasztásra. II) fejlett régiók megyei jogú városainak területe áll (különös tekintettel az elmaradó városrészekre, a hátrányos helyzetű lakosságra), ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a fejlesztések összehangolására A városi helyi fejlesztési stratégiák határozzák meg, az érintett városok területére, akár azon belül egyes városrészeire vonatkozóan. Az intézkedés kiemelt figyelmet fordít a fenti célok szerinti közösségi fejlesztésekre a lakótelepeken. 12

13 Finanszírozások összesen: (ESZA, ERFA) Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Az intézkedés a városi közösségek helyi fejlesztési stratégiákon alapuló, a közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő kísérleti jelleggel közösségszervezési és -fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket valósít meg. szervek, civil szervezetek, egyházak, közintézmények, CLLD szervezetek. Az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására A városi helyi fejlesztési stratégiák határozzák meg, az érintett városok területére vonatkozóan. Az intézkedés kiemelt figyelmet fordít a fenti célok szerinti közösségi fejlesztésekre a lakótelepeken. Az intézkedés lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására Pénzügyi adatok az Útmutató a megyék Integrált Területi Programjainak kidolgozásához és megvalósításához című dokumentum, valamint a terület- és településfejlesztés operatív program alapján 13

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 6.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 6.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 6.0 VÁLTOZAT TERVEZET MUNKAANYAG! 2014.12.15. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Budapest, 2014. november 20. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Boros Szilárd Nemzetgazdasági

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2.0 VERZIÓ 2015. május 11. Készítette: Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 1 Cím Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020 Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. és az MSB Fejlesztési

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben