TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program"

Átírás

1 TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A Széchenyi terv program részeként, valamint az EU tervezési időszakhoz is prioritásokhoz illeszkedő operatív program, ami meghatározza a terület- és településfejlesztés kereteit Magyarországon a következő tervezési időszakra vonatkozóan. Az Európai Unió Magyarországgal kötött Partner Megállapodásában (PM) az öt fő prioritás egyike a gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése. Ehhez igazodva a TOP hozzájárul az EU céljaihoz, miszerint növelni kívánjuk a foglalkoztatást, törekszünk a fenntarthatóbb energiagazdaságra és az éghajlatvédelemre, valamint felvállaljuk a küzdelmet a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen. Miért van szükség a TOP-ra, valamint ezen prioritásokra? Egyrészt Magyarországon a területi különbségek megjelenése mozaikszerű területi mintában jelenik meg. A térbeli különbségek nem csak megyei (NUTS3) szinten jelentkeznek, hanem a járások fejlettsége között is jelentős az eltérés. A városhálózat gazdasági szerepköre kiemelkedő. A vállalkozásaktivitás döntő többsége a városokban jelenik meg, ezáltal gazdasági potenciáljuk rendkívül magas. A munkanélküliség azonban megjelenik nem csak a vidéki terekben, hanem a városokban is egyaránt. Így a TOP egyik kiemelt fejlesztési területei a városhálózat egyes elemei. A városvidék kapcsolatrendszerek minősége meghatározó egy adott térség versenyképességét tekintve. Ezek a kapcsolatok azonban nem rendelkeznek minden esetben nagy jelentőséggel, ezért célja a TOP-nak a város-vidék kapcsolatok megerősítése, újraélesztése. Az elmaradott térségek és kistelepülések (és ezek legtöbbször egybe esnek) kiemelt céljai a fejlesztésnek. A társadalmi kirekesztettség és a területi folyamatokból való kiesés hosszú és rövidtávon is veszélyt jelent a kistelepülések fennmaradására. Ezért a kistelepülések társadalmi felzárkóztatása és munkaerőpiacba integrálása fontos feladatnak bizonyul. A TOP beruházási területei a megyék, Pest megye kivételével. A többi OP-tól az különbözteti meg, hogy ez a program kiemelten területi vetületű és területi problémák megoldására koncentrál, a többi program ellenben ágazati jellegű. Stratégiai célok: Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása: helyi szintű gazdaság fejlesztése, ezáltal a foglalkoztatottság növelése, a munkaerő helyben tartása. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek javítása: olyan települési környezet, infrastruktúra, közszolgálati rendszer kialakítása, ami élénkíti és vonzza a gazdasági szereplőket, erősíti a közösséget és helyben tartja a népességet, kiemelten a fiatal lakosságot. 1

2 Prioritási tengelyek ten- Prioritási gely 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére / 298,45 (ERFA) A prioritás öszszes finanszírozása EUR/ megyére eső % Mrd Ft Prioritáshoz tartozó intézkedések Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Tevékenységek rövid leírása Kedvezményezettek Területi/ágazati szűkítés Fejlett gazdasági infrastruktúrára törekszik, iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, kiemelten a szolgáltatás-fejlesztésre fókuszál. Első sorban már meglévő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházásokat támogat. A vállalkozásösztönző infrastruktúra kialakításával erősödik a helyi gazdaság, ezáltal a helyi foglalkoztatás. A helyi gazdaságfejlesztés része a helyi mezőgazdaság élénkítése, ezen belül a termékek helyi piacokon történő eladása. Barna mezős beruházások előnyben részesülnek. Megyei szintű, helyi turisztikai termékek népszerűsítésére és fejlesztésére irányuló tevékenység. Célja a turisztikai vonzerő és látogatottság növelése, ezáltal pedig a foglalkoztatás növelése. tulajdonú vállalkozások. A város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő komplex projektek esetében CLLD szervezetek. civil szervezetek, egyházak. Leszakadó, vidéki periféria területek, megye jogú városok (MJV) kivételével. Megyék MJV-n kívül eső területei. GINOPpal való együttműködés szükséges. GINOP: megyehatárokon átnyúló országos/nemzetközi jelentőségű fejlesztési területek, illetve tematikus hálózatok. VP keretében: kizárólag CLLD 1.3. A gazdaságfejlesz- A vidéki munkanélküliség mérséklé- Helyi önkormányzati költség- 2

3 tést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés se, valamint a gazdaság decentralizált, vállalkozásvonzó szerkezetének kialakítása érdekében alacsonyrendű (4-5. számú), valamint belterületi önkormányzati utak (kivétel mezőgazdasági és erdészeti utak) felújítására, fejlesztésére vonatkozik. vetési jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt), helyi közlekedési társaságok, helyközi közlekedési társaságok, MÁV Zrt. jogú város területén kívüli területe áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések öszszehangolására 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés / 147,79 (ERFA) 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés A 3-6 éves gyermekek elhelyezésére irányuló intézkedés, melyben az intézményi infrastruktúra fejlesztésével a kisgyermekes nők munkába állását támogatja. A beavatkozás osztozik a TOP 1; 5; valamint a GINOP és EFOP finanszírozásokon az intézmény típusa szerint. Olyan infrastrukturális beruházásokat támogat, amelyek kiemelten kezelik a gazdasági megújulást és a lakosság helyben tartását. Célja a települések gazdasági, műszaki-fizikai állományainak megújítása, a természeti és épített környezetének védelme, a lakosság életminőségének, ellátásának valamint környezeti viszonyainak javítása. Az intézkedés keretében tervezett tevékenységek 3 beavatkozási területen valósulnak meg: I. Gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása; II. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyesületek, egyházak, alapítványok, civil szervezetek, non-profit szervezetek. non-profit és civil szervezetek, egyházak. jogú városokon kívüli területe áll. Földrajzi fókuszában pedig a kevésbé fejlett régiók települései, kiemelten a városi jogállású (kivéve megyei jogú városok) települései állnak. Ez alól kivételt jelentenek pl. a környezetvédelmi infrastruktúra beruházások. Az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására. 3

4 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken / 200,99 (ERFA) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése III. Szemléletformáló akciók, képzések Környezetkímélő, CO2 kibocsátást mérséklő közlekedési módok kialakítása a városi terekben, valamint a vidék és város összekapcsolása érdekében. Városokban kiemelkedik a smart city és slow city koncepciója, ezzel a közösségi közlekedési módok, valamint a kerékpáros közlekedés kiépítése, bővítése, népszerűsítése. A város és vidék közti közlekedés javítása érdekében kialakítható az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás, ami teljes mértékben a helyi igényekhez alkalmazkodik, valamint a kis és aprófalvas térségeket is bekapcsolhatja a térségi vérkeringésbe, a központ munkaerőpiacára. Az intézkedéshez négy beavatkozás tartozik: Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása Önkormányzati tulajdonú épületek, infrastruktúra, intézmények stb. energia-kibocsátásának csökkentése, ezek energia hatékony rehabilitációja. Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása Önkormányzati tulajdonú épületek fosszilis energiahordozóktól való függetlenítése, a megújuló energiaforrások bevonása az energiahasználatba. Saját villamos-energiaigény központi költségvetési szervek és intézményeik, közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (helyi és helyközi közlekedési társaságok), jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.) valamint azok az intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemeltetési, működtetési, feladat-ellátási felelősséget, illetve a szemléletformáló akciók esetében ezeken túl civil szervezetek. A városvidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő megújuló energetikai projektek esetében CLLD szervezetek. fejlett régiók területe (kivéve megyei jogú városok) áll,ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására. fejlett régiók területe (kivéve megyei jogú városok) áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására. 4

5 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése / 61,77 (ERFA) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja biztosítása megújuló energiahordozókból. Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében. Térségi és települési szintű fenntartható energiahasználat megvalósítása, a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása Az egészségügyi alapellátás helyszíneinek, épületeinek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, szükséges esetben új létesítése. Cél a szolgáltatások minőségének javítása, a munkakörülmények javítása, valamint a vidéki lakosság egészségügyi állapotának általános javítása. A társadalmi leszakadás mérséklése, megakadályozása érdekében a családok, gyermekek, fogyatékkal élők, idők korúak, szenvedélybetegek és hajléktalanok szociális gondozását szolgáló alapellátás infrastrukturális fejlesztése. Fókuszában az alapellátások elérhetőségének javítása áll új intézmények létesítésével, valamint a kapacitások bővítésével. Leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett városrészeken megjelenő Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzati költségvetési egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetek. egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetek. fejlett régiók területe, (kivéve a megyei jogú város közigazgatási területe) áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések összehangolására fejlett régiók területe, (kivéve a megyei jogú város közigazgatási területe) áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések összehangolására Leromlott lakótelepek, városi szövetbe ágyazott 5

6 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés / 89,69 (ESZA) Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex kezelése, az itt élő lakosság társadalmi integrálása a beavatkozás célja. Eszköze a lakótelepek funkcióinak bővítése, kiemelten a társadalmi és szociális funkciókat, valamint a leromló lakótelepek rehabilitációja. Szükséges esetben a településtesttől elkülönült telepek felszámolása, az ott élő lakosság társadalomba való integrálása. Az intézkedés egy integrált, szociális jellegű lakótelep rehabilitációt jelent. Az intézkedés kizárólag városi jogállású településeken hajtható végre. A beavatkozásnak három akcióterületet jelöltek ki: 1; ipari technológiával épült lakótelepek, ezek gettósodásának megelőzése 2; hagyományos építésű, vegyes lakosságú, leszakadással fenyegetett városrész szegregációjának megállítása 3; városba ágyazott, vagy a várostesttől elkülönülő telepek illegális lakhatásának, valamint a veszélyes lakókörnyezet felszámolása. A helyi foglalkoztatás növelése a kiemelt cél megyei és helyi szintű foglalkoztatási együttműködések (paktumok) létrehozásával, működtetésének hatékonyabbá tételével, eredményességének és hatékonyságának növelésével. A foglalkoztatási paktumok magukban hordozzák a helyi foglalkoztatás és gazdasági erő növelését, így a hátrányos térségek felzárkóztatását Az intézkedés támogatná továbbá a helyi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégi- gazdasági társaságok és szövetkezetek. civil szervezetek, megyei kormányhivatalok munkaügyi központja, képző intézmények. leszakadással veszélyeztetett vagy leszakadó, jellemzően hagyományos beépítésű városrészek vagy településtesttől elkülönült telepek, kolóniák a megyék városi jogállású településein (a megyei jogú városok kivételével). Az intézkedés ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések összehangolására A területek megfelelő indikátorrendszer segítségével kerülnek kiválasztásra. jogú városok területén kívüli területe áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a megyei és fejlesztések térségeken átívelő foglalkoztatási célú programjainak, kezdeményezéseinek összehangolására, koor- 6

7 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása ák kidolgozását, ami tovább erősítheti a helyiek foglalkoztatásának növelését. Az intézkedés szorosan kapcsolódik a TOP 1. prioritástengelyének foglalkoztatás növelő és gazdaságserkentő intézkedéseivel, fontos hogy a programok egymással párhuzamosan valósuljanak meg. A beavatkozás kétszintű, három komponenssel: 1; Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések 2; Helyi foglalkoztatási együttműködések 3; Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása Az intézkedés összhangban áll a TOP 4. prioritástengely 3. intézkedésével (leromlott városi terek rehabilitációja). Célja a szegénység, a társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint az egyéni szintű társadalmi integráció feltételeninek megalapozása. A szociális szolgáltatásokon keresztül megvalósulhat az önálló jövedelemszerzésre való képesség, valamint az oktatási hátrányok leküzdése a gyermek- és fiatalkorúak körében. Ezáltal a leromló, leszakadó lakótelepek lakosságának javul az életminősége, valamint az itt élő roma közösségek, társadalmi leszakadása is mérsékelhető, megállítható. Fő célja a közösségfejlesztés, a helyi identitás kialakítása, a kulturális és természeti örökségek megismertetése a helyi lakossággal, mindezzel a helyi közösségek és civil szervezetek erősí- gazdasági társaságok és szövetkezetek. képző intézmények, egyházak, dinált megvalósítására Azon városi területek kivéve a megyei jogú városok területét, amelyek megfelelnek az indikátorrendszernek (lásd 4. prioritás 3. intézkedés), jellemzően a leromlással fenyegetett területek (pl. lakótelepek, városszövetbe ágyazott leromlott területek). fókuszában a megyei jogú városok kivételével a kevésbé fejlett régiók területei állnak külö- 7

8 tését célozza meg. Az intézkedés egy háttér-beavatkozás a TOP összes prioritástengelyéhez, azokat megalapozza. civil szervezetek, társasházak, érdekképviseletek. nös tekintettel a hátrányos helyzetű lakossággal jellemezhető területekre, ugyanakkor az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban / 387,036 (ERFA/ESZA) Gazdaságfejlesztés Gazdaságélénkítést és foglalkoztatásbővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés: célja az önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra fejlesztése, iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok és logisztikai központok fejlesztése. Az intézkedésbe beletartozik az infrastrukturális háttér kialakítása, megerősítése, barna mezős területek gazdasági és ipari funkcióval való kitöltése, a meglévő infrastrukturális kapacitások bővítése és ezáltal a gazdasági létesítmények elérhetőségének javítása. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés: Helyi és térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kis léptékű turisztikai fejlesztések támogatása. Fontos a helyi gazdaság élénkítése, turisztikai vonzerő növelése, valamint a foglalkoztatás növelése. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: a MJV-ok megközelíthetőségének javítása a 4. és 5. Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi a város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő város-vidék komplex projektek esetében CLLD szervezetek, jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt), helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok fejlett régiók területe megyei jogú városainak területe áll, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására is 8

9 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése számú alsóbb rendű utak felújításával, a közlekedési kapcsolatok erősítésével. A gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások minőségének javítása a fő célja az intézkedésnek. Ezáltal a kisgyermekes szülők munkába állását könnyíti az intézkedés. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyesületek, egyházak, alapítványok, civil szervezetek, non-profit szervezetek. jogú városainak területe áll. 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá, egyúttal a városok általános környezeti állapotát javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A végrehajtás során kiemelt szempont a helyi erőforrások bevonása. Az intézkedés keretében tervezett tevékenységek 3 beavatkozási területen valósulnak meg: I. Gazdaságélénkítő városfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása; II. Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; III. Szemléletformáló akciók, képzések A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi non-profit és civil szervezetek, egyházak. Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi központi költségvetési Tematikus fókuszában a gazdaságélénkítő hatású, és a lakosság számára vonzó, a népesség megtartását ösztönző klímabarát városfejlesztések, földrajzi fókuszában pedig a kevésbé jogú városainak területe áll, ugyanakkor az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására jogú városai állnak, 9

10 6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése 6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja meg a megyei jogú városokban, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez. (lsd. 3.1) lsd. 3.2 I. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (lsd. 4.1) II. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (lsd. 4.2) lsd. 4.3 szervek és intézményeik, közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (helyi és helyközi közlekedési társaságok), jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt) Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi valamint azok az intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemeltetési, működtetési, feladat-ellátási felelősséget, illetve a szemléletformáló akciók esetében ezeken túl civil szervezetek. A városvidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő megújuló energetikai projektek esetében CLLD szervezetek. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi egyesületek, alapítványok, non-profit szervezetek Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi gazdasági társaságok és ugyanakkor a tervezett fejlesztések lehetőséget biztosítanak a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő öszszehangolására jogú városai állnak, ugyanakkor a tervezett fejlesztések lehetőséget biztosítanak a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő öszszehangolására Földrajzi fókuszában a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városai állnak. Földrajzi fókuszában a kevésbé fejlett régiók megyei jogú városai állnak, ezeken belül is a leromlott lakótelepek, 10

11 szövetkezetek. városi szövetbe ágyazott leszakadással veszélyeztetett vagy leszakadó, jellemzően hagyományos beépítésű városrészek vagy településtesttől elkülönült telepek, kolóniák. Az intézkedés ugyanakkor lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések öszszehangolására A területek megfelelő indikátorrendszer segítségével kerülnek kiválasztásra Gazdaságfejlesztéshez Az intézkedés közvetlen célja a helyi Megyei jogú városok önkor- kapcsolódó foglalkoztatási együttműködések mányzatai, önkormányzati foglalkoztatásfejlesztédésének (paktumok) létrehozásának és műkö- többségi tulajdonú vállalkozá- támogatása, tevékenységi sok, civil szervezetek, megyei jogú városainak a terüle- körük, eredményességük, hatékonyságuk kormányhivatalok munkaügyi te áll, ugyanakkor lehetatás növelése, továbbá a foglalkoz- központja, képző intézmétőséget biztosít a megyei helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők nyek. és fejlesztések térségeken munkához juttatása. Megvaló- átívelő foglalkoztatási sulása: célú programjainak, I. Részvétel és kapcsolat a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokkal, kezdeményezéseinek összehangolására, koorgazdaságfejlesztési foglalkoztatásidinált megvalósítására együttműködésekkel II. Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében III. Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása 6.9 Társadalmi kohézi- I. A társadalmi együttműködés erősí- Megyei jogú városok önkor- I) A kevésbé fejlett 11

12 7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) / 45,64 (ERFA, ESZA) ót célzó helyi programok Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése tését szolgáló helyi szintű komplex programok (lsd. 5.2) II. A helyi identitás és kohézió erősítése (lsd. 5.3) A városi helyi akciócsoportok (HACS) által elkészített helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, fejlesztését hajtják végre a társadalmi kohézió erősítése, és a helyi gazdaság fellendítése érdekében. Az intézkedésben a CLLD szervezetek bevonása fontos szempont. mányzatai, önkormányzati többségi gazdasági társaságok és szövetkezetek. szervek, civil szervezetek, egyházak, közintézmények, CLLD szervezetek. régiók megyei jogú városainak leromlott lakótelepei, városi szövetbe ágyazott leszakadással veszélyeztetett vagy leszakadó, jellemzően hagyományos beépítésű városrészei vagy településtesttől elkülönült telepei, kolóniái. A területek megfelelő indikátorrendszer segítségével kerülnek kiválasztásra. II) fejlett régiók megyei jogú városainak területe áll (különös tekintettel az elmaradó városrészekre, a hátrányos helyzetű lakosságra), ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a fejlesztések összehangolására A városi helyi fejlesztési stratégiák határozzák meg, az érintett városok területére, akár azon belül egyes városrészeire vonatkozóan. Az intézkedés kiemelt figyelmet fordít a fenti célok szerinti közösségi fejlesztésekre a lakótelepeken. 12

13 Finanszírozások összesen: (ESZA, ERFA) Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Az intézkedés a városi közösségek helyi fejlesztési stratégiákon alapuló, a közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő kísérleti jelleggel közösségszervezési és -fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket valósít meg. szervek, civil szervezetek, egyházak, közintézmények, CLLD szervezetek. Az intézkedés lehetőséget biztosít a kapcsolódó megyei és megyei jogú városi fejlesztések térségeken átívelő összehangolására A városi helyi fejlesztési stratégiák határozzák meg, az érintett városok területére vonatkozóan. Az intézkedés kiemelt figyelmet fordít a fenti célok szerinti közösségi fejlesztésekre a lakótelepeken. Az intézkedés lehetőséget biztosít a fejlesztések térségeken átívelő összehangolására Pénzügyi adatok az Útmutató a megyék Integrált Területi Programjainak kidolgozásához és megvalósításához című dokumentum, valamint a terület- és településfejlesztés operatív program alapján 13

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AZ ELŐADÁS TARTALMA 1. A TOP STRATÉGIAI CÉLJA, HATÁSKÖRE, TERÜLETI FUNKCIÓJA 2. A TOP FORRÁSKERETE 3. A TOP PRIORITÁSTENGELYEI 4. A TOP VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tafferner Bálint támogatáspolitikai referens NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály 2015. május 5. CO-POWER - MTVSz

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Kormány 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 422 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 7. szám A Kormány 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról A Kormány

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

A Kormány 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 422 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 7. szám A Kormány 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról A Kormány

Részletesebben

TOLNA MEGYEI TOP FEJLESZTÉSEK JELENE, JÖVŐJE

TOLNA MEGYEI TOP FEJLESZTÉSEK JELENE, JÖVŐJE SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOLNA MEGYEI TOP FEJLESZTÉSEK JELENE, JÖVŐJE NASZVADI BALÁZS TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL OSZTÁLYVEZETŐJE 2016. NOVEMBER 17. TOLNA MEGYEI ITP TOLNA MEGYEI TOP BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

2014-2020 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, 2015. JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, 2015. JÚNIUS 25. EGER, 2015. JÚLIUS 7.

2014-2020 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, 2015. JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, 2015. JÚNIUS 25. EGER, 2015. JÚLIUS 7. 2014-2020 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, 2015. JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, 2015. JÚNIUS 25. EGER, 2015. JÚLIUS 7. EURÓPA 2020 Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája - Intelligens

Részletesebben

LENTI ITS WORKSHOP TOP FORRÁSALLOKÁCIÓ TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, népességmegtart ó településfejleszté s 3. Alacsony

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI TOP FEJLESZTÉSEK

NÓGRÁD MEGYEI TOP FEJLESZTÉSEK NÓGRÁD MEGYEI TOP FEJLESZTÉSEK Skuczi Nándor Nógrád megyei közgyűlés elnöke KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Széchenyi Programiroda Salgótarján, 2016. november 24. ÁTTEKINTÉS Néhány fontosabb

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BODOR NORBERT Programirányító referens RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLET-

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Tervezett humán fejlesztések 2014-2020. között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Horváth Viktor főosztályvezető Balatonföldvár, 2013. augusztus 29. FEJLESZTÉSEK 2014-2020. KÖZÖTT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. 1. melléklet - allokáció I. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra Elvárt fomátum: pl. 13,23 Megye

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN VITÁLYOS ESZTER EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG 1 Áttekintés 1. 2017. évi fejlesztéspolitikai

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK LEHETŐSÉGTÁRA

ÖNKORMÁNYZATOK LEHETŐSÉGTÁRA ÖNKORMÁNYZATOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 4 Az Operatív Programok szerkezete 5 Önkormányzatoknak szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései A társadalmi-gazdasági fejlődés jövőképe a helyi esélyegyenlőségi programokban projekt záró konferencia Budapest, 2014. december 8. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont /2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont /2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 2-102/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Integrált Területi Programjához (2014-2020)

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program + ITP Integrált Területi Program Európai uniós operatív programok 2014-2020 Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület és Településfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN HORVÁTH CSILLA településfejlesztési programmenedzser NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016. NOVEMBER

Részletesebben

The Urban Development Network

The Urban Development Network The Urban Development Network Workshop on Urban Development Startegies Budapest, Hungary 17 October 2017 Kecskemét Városfejlesztési Alap Garamvölgyi Balázs vezérigazgató Budapest, 2017. október 17.. Kecskemét

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 2014-2020-BAN

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. ITP Integrált Területi Program TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program + ITP Integrált Területi Program Európai uniós operatív programok 2014-2020 Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület és Településfejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, különös tekintettel a közösségvezérelt helyi fejlesztésekre

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, különös tekintettel a közösségvezérelt helyi fejlesztésekre Budapest, 2014. november 18. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, különös tekintettel a közösségvezérelt helyi fejlesztésekre AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) finanszírozható fejlesztési lehetőségek Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) finanszírozható fejlesztési lehetőségek Jász-Nagykun-Szolnok megyében Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) finanszírozható fejlesztési lehetőségek Jász-Nagykun-Szolnok megyében Tervezési Szakmai Nap Szolnok, Megyeháza, 2014. május 15. Lakatos István

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN RÁKOSSY BALÁZS Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkár NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A TERÜLETI OPERATÍV PROGRAMOK A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

MIT TUDNAK HOZZÁTENNI AZ ÖNKORMÁNYZATOK A VIDÉK FELVIRÁGOZTATÁSÁHOZ, FELLENDÍTÉSÉHEZ?

MIT TUDNAK HOZZÁTENNI AZ ÖNKORMÁNYZATOK A VIDÉK FELVIRÁGOZTATÁSÁHOZ, FELLENDÍTÉSÉHEZ? MIT TUDNAK HOZZÁTENNI AZ ÖNKORMÁNYZATOK A VIDÉK FELVIRÁGOZTATÁSÁHOZ, FELLENDÍTÉSÉHEZ? A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA 2014 2020 DR. SITÁNYI LÁSZLÓ Ügyvezető

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS

KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS HORVÁTH CSILLA OSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0 90,0 0 938,7 0 938,7 Működési költségvetés

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Megjelentek a TOP első felhívásai

Megjelentek a TOP első felhívásai Megjelentek a TOP első felhívásai 14 pályázati felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), összesen 234 milliárd forint keretösszeggel. A 2014-2020-as európai uniós

Részletesebben

Kultúráért Felelős Államtitkárság

Kultúráért Felelős Államtitkárság Kultúráért Felelős Államtitkárság KULTURÁLIS ÁGAZATOT ÉRINTŐ UNIÓS FEJLESZTÉSI TERVEK Eszenyi Miklós közigazgatási tanácsadó 2014-2020 stratégiai keretek: a Partnerségi Megállapodás az Európai Bizottság

Részletesebben

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 20142020as európai uniós fejlesztési időszak TOP Prioritás/Intézkedés Becsült allokált keret Rendelkezésre álló keret 20152016

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG KONFERENCIA

FÓKUSZBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG KONFERENCIA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 FÓKUSZBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG KONFERENCIA B. NAGY LÁSZLÓ Megyei Fejlesztési Biztos CSONGRÁD MEGYE POZITÍV PÁLYÁZÓI AKTIVITÁS CSONGRÁD megye Beérk. pályázat

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben