TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN"

Átírás

1 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2 A és a as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok Strukturális alapok és vidékfejlesztés elkülönül Integrált tervezés: Közös Stratégiai Keret Partnerségi Megállapodás - 15 OP 9 OP, célzottabb tervezés (11 tematikus cél) Prioritások -Gazdaságfejlesztés: 24% Gazdaságfejlesztés: 60% Eljárásrendek, támogatási formák -Komoly adminisztratív kötelezettségek, től racionalizáció, egyszerűsítések -Pályázatok vissza nem térítendő támogatással -Kombinált mikro hitel egyszerűbb eljárásrendek, pénzügyi eszközök: 10% közszféra ne pályázzon nyílt pályázatok mellett optimalizált projektkiválasztási eljárások

3 VÁLTOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁTOK Költségtípus Projekt előkészítés, tervezés (közbeszerzési költségek kivételével) korlát Projektmenedzsment 2,5% Ingatlanvásárlás 2% Terület-előkészítés 2% Rezsi 1% Műszaki ellenőri szolgáltatás 1% Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% Könyvvizsgálat 0,5% 5%

4 JOGSZABÁLYOK 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, egységes rendelet 1. melléklet: Egységes Működési kézikönyv (EMK) 2. melléklet: szakpolitikai felelősök 3. melléklet: Irányító hatóságok és közreműködő szervezetek 4. melléklet: A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok MÁTRIX 5. melléklet: Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 6. melléklet: A kifizetési igénylésben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítést szolgáló ellenőrzési szempontjai

5 TOP -TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Célja: Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség javításához szükséges helyi feltételek biztosítása A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott gazdasági fejlesztések A térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató gazdasági fejlesztések Célterület: EU besorolás szerint kevésbé fejlett régiók : az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye) Kedvezményezettek: elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat Funkciója: a vidéki térségek fejlesztése, város-vidék kapcsolatok erősítése a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez A megvalósítás: Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok Előre tervezhető, ismert (dedikált) forráskeretek a területi szinteken Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) összehangolt fejlesztések

6 TOP A TERÜLETI SZEREPLŐK HELYE A VÉGREHAJTÁSBAN

7 TOP 1. TÉRSÉGI GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE PRIORITÁS Célja: helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése Támogatást nyújt: ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont jelleggel jelentős kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése, ökoturisztikai fejlesztés, aktív turizmus fejlesztés 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása és kapcsolódó infrastruktúra Gyermekjóléti alapellátásokat szolgáló intézmények, szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

8 TOP 2. VÁLLALKOZÁSBARÁT, NÉPESSÉGMEGTARTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS PRIORITÁS Célja: vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása Támogatást nyújt: Önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület rehabilitációja városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/ kialakítása önkormányzati épületek energia hatékony üzemeltetését biztosító tevékenység Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Vízkár elhárítási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója 2.1 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Gazdaságélénkítő településfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható települési környezet kialakítása Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Szemléletformáló akciók, képzések

9 TOP 3. ALACSONY SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ ÁTTÉRÉS KIEMELTEN A VÁROSI TERÜLETEKEN PRIORITÁS Célja: Támogatást nyújt: a települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása biomassza alapú hő/ /villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása meglévő geotermális kút hozamának növelése, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, vagy igazolt hozammal rendelkező, fúrásra települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása napenergia alapú villamos erőművek létrehozása Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia- hatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében. Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása

10 TOP 4. A HELYI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE PRIORITÁS Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése Támogatást nyújt: Szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, nappali ellátások, gyermekjóléti szolgálat Lakófunkciót erősítő tevékenység Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkóztatása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek Foglalkoztatást elősegítő funkció A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4.A Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.B A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság, kiemelten a romák életkörülményeinek javítása 4.3.Leromlott városi területek rehabilitációja

11 TOP 5. MEGYEI ÉS HELYI EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSEK, FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNZÉS ÉS TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS PRIORITÁS Célja: a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális város rehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, a helyi identitás és kohézió erősítése Támogatást nyújt: megyei szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és nélkülözhetetlen tevékenységek megyei szintű foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló tanulmányok, helyzetelemzések készítése a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakítása és fejlesztése érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás támogatása a térség gazdaság és foglalkoztatás jövőképének és stratégiájának kidolgozása munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerő piaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése Együttműködés megteremtése Folyamatos szociális munka megteremtése, törekvés a foglalkoztatás elősegítésére, törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás fejlesztésére, törekvés az egészség fejlesztésére jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Helyi foglalkoztatási együttműködések Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

12 TOP - 6. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN Célja: a megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági és közszolgáltatási fejlesztése Támogatást nyújt: Gazdasági környezetének fejlesztésére, foglalkoztatás növelésére Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére Vállalkozói tevékenységek ösztönzésére a népesség megtartására városfejlesztési beavatkozásokkal Fenntartható közösségi mobilitás elősegítő fejlesztésekre Energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztésekre Közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztésére A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelésére

13 TOP - 7. KÖZÖSSÉGI SZINTEN IRÁNYÍTOTT VÁROSI HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD) Célja: A LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi kezdeményezésű fejlesztések a helyi közösségi összetartozás és identitástudat erősítése valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítése érdekében Támogatást nyújt: a helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra Fókuszterület: db városi CLLD tervezett Fő kedvezményezettek: Városi Helyi Akciócsoportok (HACS); közvetetten önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak

14 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben