L/Ly LX / XL 655 LB/V 657. LC/Cs 660 LD 661 LP/F 662. LG/Gy 664 LH 666 LJ 669. LK/Ch 670. LL/Ly 673 LM 674. LN/Ny 676 LR 678 LS 679.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L/Ly LX / XL 655 LB/V 657. LC/Cs 660 LD 661 LP/F 662. LG/Gy 664 LH 666 LJ 669. LK/Ch 670. LL/Ly 673 LM 674. LN/Ny 676 LR 678 LS 679."

Átírás

1 L/Ly LX / XL 655 LB/V 657 LC/Cs 660 LD 661 LP/F 662 LG/Gy 664 LH 666 LJ 669 LK/Ch 670 LL/Ly 673 LM 674 LN/Ny 676 LR 678 LS 679 LSz 680 LT/Ty 681 LZ/Zs

2 L A héber l elıljáró egyebek mellett a magyar le- igekötı öse. De ennél többrıl van szó. A már csak héberben használt prefiumok: k-, l-, s- gyakran rá is ragadtak a szavakra és így új szavak képzıdtek. Pl.: l'jád = mellett (kéz-nél), l'om = nemzet (nép-nek). Ez a jelenség azonban a magyarban is nyomon követhetı: pl.: le-ég lég (levegı) le-ejt lejt, l-agy / l'ágy lágy. A héber fınévi igenév képzıje is l, tehát ugyanez a prefixum az eredete. Az -xl közös igeképzı mindkét (nagyon sok) nyelvben. Példák: vet-él, ág-ál, sor-ol. A héberben: pit-el = kanyarít, posz-el = érvénytelenít. Az említettek folytán az L gyökcsoport rokonítása problémás lesz. Bizonyos szavakat egyáltalán nem, másokat csak távoli párhuzamba lehet hozni a héberrel. Ilyenkor a magyar szavakról leválasztjuk az l -et s ami ezután marad természetesen egy egészen más gyök származéka azt igyekszünk rokonítani. A j és az ly a magyarban manapság ugyanazt a hangot jelöli, habár meg lehet hallani az árnyalatnyi különbséget. A Vas és Zala megyeiek viszont (s úgy tudom, Erdélyben is) határozottan megkülönböztetik a két hangot mert az ly-t egyszerően l -nek mondják. Példák: goló, foló, engedél, akadál, luk. A kettısbetőt, az ly -t úgy jött létre, hogy a l-re végzıdı igékbıl képzett melléknevek l-i/j végzıdését kezdték jelölni vele. Ezek a szavak ly-os alakban rögzültek. Pl.: méli mély, folió / foljó folyó. A j félmássalhangzó, mivel az eredetileg i/j volt, gyakran ki is esik a szóból. Elıfordul, hogy h van helyette, de aztán a h -t, egyes nyelvekben, mégis j -nek ejtik ki (pl. a spanyolok). Az igeképzıkrıl A nyelvészek véleménye szerint az l és az r gyakran "csak úgy" felcserélıdik. Errıl persze szó sincs. Az l és r kozmopolita igeképzı páros. Felcserélıdésük általában csak az értelem rosszabbra fordulásakor következik be. Példák: tól tor, tör, túr, tőr / szál szár, szúr / fel fér. A dupla mássalhangzókról Szintén a nyelvészek szerint, az áll, váll, száll, máll(ik), forr, berr(eg), stb. szavak csak úgy, egyszerően megduplázott mássalhangzókat kapnak. Errıl sincs szó. Az esetek többségében (de a dupla l-et, r-et tartalmazó szavaknál mindig) egy plusz gyök rakódik rá az eddigi szóra szóra. (Gyakran egy második igeképzı). S természetesen, ennek megfelelıen változik a szó értelme is. Példák: a héber ál=felfelé, al=rajta együttesen, immár magyarul: "álal": fenn-áll a lábán. 655

3 LX gyök, héber és magyar l'- = -ra, -nak, -hoz, -ig, -ni li = nekem lu /alef is/ = ha, bárcsak le, le- lo, la /hé/ = neki laá = dadogott, hebegett ájin laá=lenyelte 2 ájin, laba=láva loa=kráter, garat, nyeldeklı ájin lé lı lee=elfárad, leá=bágyadt alef ole=felszáll ájin Lea, Leó /alvó oroszlán/ ló, lú la=nem /arám/ lo=ne! nem alef le! XL gyök, héber és magyar Kemény magánhangzóval kezdıdı gyökszavak: XL al = -on, -ra, -ról, -ért, ellen, miatt, együttvéve ájin ol, ulim = iga, járom ájin alá = szoptatós tehén /bibl/ ájin ul, ulim = csecsemı ájin al-, alá él, elé ól, öl/e/ ül ál = magasság éla=fenn /arám/ ili = felsı ájin ale = falevél, lap ájin ilai = fennséges, magasrendő ájin alá = nıtt, felment, felszállt, sikerült, emelkedett, magasztalta ájin ájin ole = nı/l/, felszáll, sikerül, emelkedik, magasztal, /pénzbe/ kerül ilá = ok, indok, ürügy ájin ilá = lefetyel, nyeldes 2 ájin eli = bibe, mozsártörı ájin Lágy magánhangzóval kezdıdı gyökszavak: XL áil = kos alef el = erı, Isten, -hoz, -nak alef alá=bunkósbot, átok, átkozta, eskü, -dött, jajgatott olá = átkoz, esküszik, jajveszékel alá, aló /mars/ el-, él, éle /meg/öl alá = fenn éla = istennı, pistácia fa alef al = ne! alef éle 2 alef / élu alef-hé = de, hanem / ezek alef élu = melyek? néhány ílu=melyek, ha, amennyiben alef 656

4 LB/V gyök, héber İsi képek: 1. lávakiömlés 2. az oroszlán viselkedése. Az LV gyök: láv = nem, tilalom, láva = kölcsönvett, livá = kísér. Az LB/V gyök: lába= láva, láng, lev, libá = szív(e), lángralobbant, szít (lázadást), láví, l'vijá = oroszlán. A héber LB/V gyök kétszótagúvá válása A héber LB/V gyök nem vesz fel c, p/f, g, m, r, sz, z hangot. lv lb/v lb/v-v lvd lvh lvj lvxj lbj lvk lb/v-l lb/v-n lvr lvs lvt LB/V, héber táblázat láv = nem, tilalom alef-vav livá, luvá = el-, kísérte, -t vav LV lavá = kölcsön vette vav levi, l'vijá = levita /zsidó papi rend/ vav love = kölcsön vesz vav LB/V libá=szív, a fa belseje, lángra lobbantotta, felélesztette /tüzet/ szította /lázadást/ lába=láva, láng lev=szív, közép lubá=felszított, lángra lobbantott láví, l'vi/j/á = oroszlán alef libá = szive /arám/ alef lavúv=szívalakú levav = szív libúv=kedvesség, báj, fánk sütés LB/V-V l'vavi, -ut = szívélyes, -ség libev = elbővölte, elragadtatta, fánkot sütött l'vivá = fánk l'vád = egyedül, külön lavid / lavád = több rétegő falemez / nemezel, falemezt készít lavud = összeragasztott, -kapcsolt, nemezelt LVD LVH vav livah, livúah = lemezekre hasította, -ás /fát/ táblázatot készített, -és vav luvah = lemezekre hasított /fa/, táblázott l'váj = bárcsak, mellék, melléklet, tartozék, melléknév vav-alef LVXJ l'vajá = gyász-, kíséret vav livuj = kíséret, kísérés vav LVJ livjá = fejdísz, függı ékszer vav libuj = szítás LBJ 657

5 lavkán / -ut = albínó, hirtelenszıke / fehérbırőség LVK l'vál, l'vilti = nehogy, hogy ne livli, livli hat=hiányában, nélkül LB/V-L lavláv = hasnyálmirigy livlev, livluv = rügyezett, -és, virágzott, -zás lavlár = írnok levalot = szórakozni tav liben, libun = fehéritette, -és, izzította, -ás, tisztázta, -ás /kérdést/ laván = fehér, téglát égetett, téglát vetett LB/V-N lubán=fehérített, izzított, tisztázott l'vaná = hold, tégla, vályog libuná = óhéber írás alef /libre = könyv/ labán = téglaégetı, téglavetı livne = nyírfa l'vuná = tömjén leben, -ijá = aludttej, joghurtféle lóven = ondó, fehérség l'vanbán = fehéres lavnún, -i = ezüstponty, fehéres lavnin = káposztalepke lavnut / lavnunit / l'vanim = fehérség / fehérlés / fehérnemő l'vár= -on kívül LVR lavás / lavus = felöltötte, felvette / fel van öltözve LVS l'visá / l'vus = felöltözés, ruha felvétel / öltözet, burkolat, külsıség levet = gyötrıdés, vergıdés tet l'vétah = biztosan, biztonságosan tet Levet = gyötrıdés, vergıdés leveti magát a földre... LVT LB/V gyök, magyar Az ısi képek: 1. lávakiömlés 2. "libasor". Az LV gyök: láva, leve (lé), levı (van), lövı (lı). Az LB gyök: láb, liba, lob. Az LB/V gyök kétszótagúvá válása A héber LB/V gyök nem vesz fel c, p/f, g, m, r, sz, z hangot. A magyar gyök nem alkot II. szótagot v, p/f, h, k, m, sz, t hanggal. lv lb/v lv lb lb/v-v lbb lbc lb/vcs lvd lvd lbd lvg lbg lvh lvj lvxj lbj lbj lvk lb/v-l lvl lbl lb/v-n lvn lbn lvr lvr lbr lvs lvs lbs lvt lbzs 658

6 LB/V, összehasonlító táblázat lába = láva laván = fehér libá=lobbantotta láb /láva vége/ leve /lé/ lív /livóni nép/ lob lába = láva lev = szív libá=sziv, livá=kísérte láva levı /létezı/ liba /fiókáit kíséri/ livá = kísérte lóa = kráter libev=elbővölı Lévi /Leó/ Lívia /Lea/ lövı Líbia leben = aludttej lubán = izzított libá=lobbantotta lebben, lebbencs libben /láng/ lobban lába = láva lében-teszél lóa = kráter liba-teszél labda /feldobott/ lébecol lövedék, löveg lubickol lába = láng lubá=lángra lobbantott lebeg libeg /láng/ lobog l'- = rá, og=körbevesz l'- = rá, ole=felszáll levegı /libegı/ lovag levalot=szórakozni lebuj lába = láva l'- = rá, ale=lap, lavlár=írnok lába = láva labilis /lóbált/ levél lóbál laván = fehér lev = szív lóa = kráter lavina /hó/ lévén lövell laván = fehér l'vanbán = fehéres labanc /ruhás/ levendula /ezüstös/ lavoir=mosóhely levus = öltözet lavór lebernyeg libériás loved=ö.kapcsol l'vár = -on kívül laboratórium lavíroz Libéria /szabad/ 659

7 lába = láva laá = le-, elnyel libre = könyv lábos /lába volt/ leves libretto l'vatalá=feleslegesen lebzsel A láb szó eredete mert ahhoz hasonló a megdermedt, bunkóvégő lávacsík. A láb tehát régebbi szó, mint héber megfelelıje, a regel = láb. A lev = szív szónak magyarban a fiókáit gondosan vezetı liba felel meg. A levél máskép: le-el: lebegı. Libéria inasruha, lakájruha. Lebernyeg, pötyögı A marhánál a nyak alsó leereszkedı bırkettızete. A lábosnak régen lába volt, amivel leszúrták a földbe. Lebzsel: lustálkodik, heverész, lézeng, tesped. LC gyök, héber Egy héber LC gyökszó van: lic = tréfálkozik. LC, héber táblázat lac=tréfálkozott lic=tréfálkozik LC lécán = bohóc, tréfamester LCN lécanut=bohóckodás, gúnyt őzés LC/Cs gyök, magyar A magyar LC/Cs gyöknek a héber LC-hez nincs köze. Elgondolkoztató a 3 magyar ikerszó: laca-faca / locspocs / locsi-fecsi. Látjuk, hogy az l valahogy "nem idevaló". S valóban, a magyar LC gyök a fa fogalommal, az LCs pedig a pocsolyával van kapcsolatban. A magyar LC gyök: léc, lóca, luc (fenyı). Az LCs gyök: lecsó, lıcs. Az LC/Cs gyök kétszótagúvá válása lc lc lcs lc-fc lcs-pcs lcs-fcs lcsg lck lcsk lcsl lcn lcr LC/Cs, összehasonlító táblázat halacá=tréfálás ec=fa, hulác=kihúzott hiluc = erısítés hulác=kihúzott laca-faca l-éc lıcs /láb, szekér/ luc magas fenyı 660

8 ocel = áraszt l-ecsó ecá = faanyag l-óca /pad/ puc=szétszór, pocel=felapróz locs-pocs /pacás/ locsi-fecsi osze = készíti ocel=áraszt, pocel=felapróz l-ecke /le-teszke/ locsog, locsol lucsok ocel = eljuttat l-ícium /ördögcérna/ ocer = megállít l-ucerna /felfújódás/ Laca-faca: tétovázás, gatyázás, szarakodás, totojázás. A lıcs a magyarországi kerekes jármővek egyik legfontosabb része: egy görbe fa, amely a négy tengelyvégre támaszkodik. Lıcsláb: kifelé görbülı láb. Lícium, sefősefa. Rendszerint sövénynek ültetett sőrő (és mérgezı) cserje. LD gyök, héber Az LD gyök a késöbbi d hang miatt egyik nyelvben sem terebélyesedett ki. A héber LD gyök: li-dot = dobni, hajítani lédá = szülés. LD, héber táblázat LD lédá = szülés, születés /jadá=dobta, tudta, közösült/ l'jád = mellett, -nál, -nél lidé=kezeibe, kezéhez, helyzetbe /jad=kéz/ l'daávoni = sajnálatomra alef lididi = felılem, szerintem, részemrıl LDT lidot = dobni, hajítani LDR ludár=gladiátor ledet = szülni LD gyök, magyar A magyar LD gyök: láda, lúd. A gyök értelme itt is: eldob. Az LD gyök kétszótagúvá válása l'dorot = nemzedékekre, örökre ld ld ldk ldl ldr ldt 661

9 LD, összehasonlító táblázat li-dot=dobni, jad=kéz léda = születés lédá = születés láda /dobják/ Lídia lúd /kislibák/ lidot = hajítani ladik, ládikó lidot = dobni lódul jadá = dobta l'jadá=kezéhez lidot=dobni, l'dorot=örökösen ledér lidérc /ugrál, hoz/ lıdörög A lidérc szokatlan fénytünemény, vagy mithológiai lény, inkább rossz, mint jó, de hasznára is válhat a gazdájának (mindenfélét hoz neki...). LP/F gyök, héber Az l -lel kezdıdı szavak legtöbbje nem valódi LP/F gyökszó, hanem l elıljáróval ellátott egyéb gyökök származéka. A héber gyök elvont értelme mindkét nyelvben: körülvevés, betekerés. A héber LP gyök: lip = rost, lup = hurok. LP/F, héber táblázat LP /lip=ajak/ lip = rost /szır/ lup = hurok, kontyvirág lipi = rostos l'fi = aszerint /sikálnak vele/ lupá = rostnövény lapid = fáklya, láng leped = utóétel /löffeln=kanalaz/ LPD lapuf = körülcsavart LP/F-F lipuf, l'fifá = tekercselés lupaf=tekercselt l'fafá = tekercselés, pólyázás /leffeg/ LFLF liflef / lifluf=csipázott, könnyezett / csipa, csipázás l'-fahot = legalább li-famim=idınként, néha, olykor li-fné / li-fanim = elıtt, elıl / azelıtt, régen, valaha, elıl, látszólag li-fnim = belsejébe, belül li-fnot = fordul-ni /pone=fordul/ li-frakim = idınként li-féta = hirtelen, egyszercsak tav-ájin 662

10 lafat = körülölelte, átkarolta tav l'fitá = körülfogás, átkarolás tav /luft=levegı/ lepet = körítés, fehérrépa tav /lepet: ami belep/ LP/F-T lafut = körülfogott, hozzáerısített, karjába zárt tav lupat = körített, főszerezett tav lipet, liput = körítést adott, körítés, főszerezte, -és liftán = kompót, körítés tav LP/F gyök, magyar A magyar gyök származékai többnyire csak LP szavakat tartalmaznak. A magyar LP gyök: lap, lapu, láp, (be-, meg-)lep, lép, lép (testrész), lop, lopó. A gyök elvont értelme itt is: belep, meglep. Az LP/F gyök kétszótagúvá válása A magyar LP/F gyök nem vesz fel v/b, h, j, m, sz hangot. lp lp lf lpc lpcs lpd lpd lp/f-f lflf lff lpp lfg lpk lpl lply lpny lpr lps lp/f-t lpt lfty lpty lpz LP/F, összehasonlító táblázat daf = lap lopet=körülfog lopet=rákapcsol lup=kontyvirág lap lép /befed/ lop, lopó /edény/ lup /hurok/ lopet = körülvesz m'lupát=körített láp lep, lép /csapda/ lupe /nagyító/ lafut=ráerısített lapu lipi = rostos lép /testrész/ daf = deszka lafut=ráerısített lap-ocka lépcsı /lép-tesı/ lapi = lapp lapuf = körbetekert lapp lepcses l'fafá='pólyázás' lafut=ráerısített lapid = láng lappang lepedı, lepedék lopódzik /szeme villog/ kaluf=lehántott lifluf = csipa lupaf = tekert laffog leffeg, leffentyő lifeg 663

11 lafuf= bepólyált lafut=ráerısített lapuf = körölcsavart lappantyú lepke /lapka/ lopkod, lopakodik m'uláf=burkolt, lafuf = bepólyált lapul lepel, leplez lafut=körülvett lapuf = körölcsavart lapály lepény lafut=ráerısített lafut=körülvett lapát lepra /lep-rá/ lopet=hozzákapcsol /lupus=farkas/ lopet=rákapcsol lapos, lapít lopás lipet = köríti liftán = kompót /löffeln=kanalaz/ lapatyol /dumál/ lefetyel k'laf= kártyalap lapoz lopet=körülfog Lipót Lép: lefed egy lábnyomni területet. A kontyvirág fajok a kálához hasonlóak. Kolef = meghámoz, lehánt (leveszi a kalapot), leffeg, lifeg: lehántott. LG gyök, héber Az LG gyök szavai mindkét nyelvben felragadt l elıraggal keletkeztek. Az gyök a késıi g hang miatt nem együtt fejlıdött a két nyelvben. Az eredeti gyök az XG volt, aminek értelme a héberben köröz, a magyarban égbolt. A héber LXG gyök: loeg, lieg értelme: gúny, csúfolás. Az LG gyök: log = kb. 1/2 liter, logi = logikus. LG, héber táblázat LG /körüljárt/ log / logi = kb. 1/2 lit. / logikus laág=gúny, -olta, csúfolta LXG lieg=gúnyolódik, csúfolódik ájin liug=gúnyolódás l'-gabé=iránt, -hoz, képest gav=háta ligleg / liglug=gúnyol, -ódik, csúfol / -ás LGLG lagl'gán = gúnyoros, gúnyolódó /igel=kereket hajt/ legáli, -ut = legális, törvényes, legalitás /agol=kerek/ LGL lagám = kortyolta /gime=hörpint/ l'gimá = korty, kortyolás LGM 664

12 LGM /agám=tó/ lógem, lugmá = szájüreg lagin = korsó /agán=medence/ ligná=határbarázda /ogen=karima/ LGN lig/j/ón = légió l'-gná/j/ = szégyenére, rovására, hátrányára /gúny, ganaj!/ alef l'gizá = villázás /pl. szénát/ LGZ LG/Gy gyök, magyar A gyök értelme a héberben köröz, a magyarban az égbolt. Az LG gyök: lég, leg-, lóg, lúg. Az LGy gyök: lágy, légy, légy! (legyél). Az LG/Gy gyök kétszótagúvá válása Az LG/Gy gyök egyik nyelvben sem vesz fel v/b, c, d, p/f, h, j, r, sz hangot. lxg lg lgl lglg lgm lgn lgz lg lgy lgyk lgl lgyl lgym lgn lgny lgyn lgs lgt lgz lgyz lah = nedves lágy L/Ly-G/Gy, összehasonlító táblázat l-og = logikus agil = fülbevaló ugál = kerekít leg- l-óg /körös/ l-úg /lyukat fúr/ og = köröz ligión = légió l-ég, l-égi liga iduj = buzdítás l-égy! /legyél, lódulj/ og = köröz l-égy /rovar/ ogev=bujálkodik egel=borjú, lahách=lelegel l-ágyék legel, legelı agmumi=bánatos agadá=legenda l-agymatag l-egenda agúna=elhagyott l'gnáj = hátrányára likluk = nyalás l-agúna l-egény /egyén/ lugas /fényfoltok/ 665

13 likuhin = nısülés egóz = diófa iged = egylet lagzi /l-egészi/ l-egyezı l-iget LH gyökök, héber Az LH gyök: lehe = fáradt, kimerült. Az LHX gyök: l'haá = nyeldeklı. E gyök ısi képe: lihegés. A héber LH gyök: lah = nedves, léah = életerı, léhá = nyál, köpet, genny, l'hi = orca, állkapocs, satu, lúah = lemez, tábla, naptár. Az LH gyök ısi képe az élı arc. A héber LH gyök kétszótagúvá válása A héber LH gyökök nem vesznek fel v/b, d, p/f, h, r, sz, z hangot. lhx lh lh lhv lhc lhg lhj lhch lhk lhch lhlh lhlh lhm lhm lhn lhs lht lht LH, héber táblázat lah = nedves, -dús leah = élet-, nedv, életerı LH léhá = nedvesség, nyál, köpet, genny LH l'hi = orca, satu, állkapocs jud lúah = tábla, -zat, lemez, naptár lah = neki, önmagának /nn/ lahá = kimerül lehe = fáradt, kimerült LH l'haá = gégefı, nyeldeklı alef lehavá=láng hé LHX LHV laháv = lángolt, ragyogott, láng, -olt, penge, villanás, él/e/ hé /havá=volt, katasztrófa/ l'hába=a jövıben, ezentúl hé-alef /habá=ami jön/ l'haví = hozni, beleértve hé-alef /hevi=hozta/ l'havdil = megkülönböztetéssel /hevdél=különbség/ lahuc = meg-, szorult l'hicá = nyomás, szorítás LHC lohec = meg-, oda-, szorít, szorongat, kínoz, el-, nyom, nyomás, szorongatás, szorultság l'hic, lahcanit = patent kapocs /hoci-nesze/ alef l'hoci = kivinni, kivéve, kizárva 666

14 la-ahadim = egyeseknek, kicsiben, egybefogva alef /ehád, had=egy/ l'hud = külön l'hefech = ellenkezıleg, sıt, fordítva hé /hafuch=fordítva/ lahág=beszél, fecseg, -és, tájszólás l'higá = fecsegés, szószaporítás hé /hoge=mond/ lahaganut = szószátyárság LHG lehjá = pofaszíj /l'hi=arc, pofa/ LHJ l'hájim = egészségére! 2 jud /háim=élet/ lahách=lelegelt LHCh l'hichá = lelegelés, nyaldosás luhách=lelegelt lehech = útifő lihech = lelegelte, nyaldosta, megperzselte lahák = repülıraj hé-kuf LHK lahaká=társulat, együttes, csoport, raj, falka hé-kuf l'hach'isz = bosszantani, 'csak azért is' hé-ájin-szam /koesz=haragszik/ LHCh LHLH tav-2 hé hitlahléah /lahléah/ = szórakozik, bolondozik lahluhi = nyirkos, kissé nedves lihlah, lihlúah = megnedvesítette, nedvesítés lahluhit = nyirkosság, nedv, életerı, üdeség luhlah = megnedvesített LHLH la-halutin = teljesen, végérvényesen tet /holet=leforráz, eldönt/ lahém, lahén=nekik, önmaguknak hitlahem /lahám/ = verekszik hé LHM lahám = harcolt, kenyeret evett /'harcol a kenyérért'/ LHM lahim=harcképes l'himá = harcolás lohem = harcol, harcos lehem = kenyér, táplálék, lakoma /éhem-re való/ lahmanijá=zsemle, péksütemény lahmit, lahemet = kötıhártya, gyulladás tav lahán = melódia, dallam lihen = dúdol, dalol /liheg/ LHN l'héná = ágyas, szeretı /hone=táborozik/ l'halán=alant említett, továbbá hé /halán=mint lent/ l'ahór = vissza-, hátrafelé alef /ahóra=vissza/ lahás = suttogta, -ás, súgta, -ás, duruzsolt, sziszegett, ráolvasás, halk fohász LHS láhas-náhas = hókusz-pókusz lihes = suttogott, ráolvasott, sistergett láhas-ráhas = halk moraj l'hisá = súgás, suttogás, duruzsolás, sziszegés 667

15 lahsán, -ut = súgó, /színházi/ súgás, suttogás LHS láhat = égette, tüzelt, tőz, hév, penge, él/e/, varázslat, szemfényvesztés hé-tet LHT /liheg/ lihet, lihut = égette, izzott, tüzelés hé-tet l'hatim=varázslat, szemfényvesztés lihut = tüzelés lohát = égetett, izzított hé-tet hé-tet lohet = éget, égı, forró, lelkesedı lahut = szenvedélyesen kíván l'hitá = szenvedély, -esség hé-tet LHT lahatután, lahatut = bővész, -mutatvány, szemfényvesztı, -és hé-2 tet lahut = üdeség, nedvesség tav tav luhit = kistábla tav l'hitá = lihegés hilhit /lahat/ = 'kilógott a nyelve' tav LHT A láhas-náhas = hókusz-pókusz a magyar "kígyót-békát" szólásnak felel meg. LH gyök, magyar Egy magyar gyökszó van: léha. A héber LH értelmének felel meg: lihegı. Az LH gyök kétszótagúvá válása A héber LH gyökök nem vesznek fel v/b, d, p/f, h, r, sz, z hangot. lhx lh lh lh lhv lhc lhd lhg lhg lhj lhch lhk lhch lhlh lhlh lhl lhm lhm lhn lhs lht lht lht LH, összehasonlító táblázat l'héna=ágyas, lehe=fáradt lehe = fáradt léha lohad lahán = dúdol l'hitá = lihegés lehel liheg l'hi = orca Lehel lahluhit=nyirkosság lehellet lechet=menés, jacholet=lehetıség lehet l'hitá = lihegés lohol 668

16 lehá=nyál, lahluhit=nyirkosság lé-hőtı LJ gyökszavak, héber Mivel az i/j csak félmássalhangzó, az LJ gyök nem fejlıdött ki. Egy héber LJ gyökszó van: lója = épületdísz. LJ, héber táblázat LJ lója = épületdísz jud-hé lé/j/cán=bohóc LJC lajla, láil = éjszaka LCL lajás = dagasztó munkás lá/j/is=oroszlán l'jeter = inkább, jobban tav /jotér=több/ LJ gyökszármazékok, magyar Magyar LJ gyökszó nincs. A kéttagú LJ szavak mássalhangzói a következık: lj ljb ljc ljh ljl ljs ljs ljt laát = elnyelte lajbi lehe = fáradt lajhár lajás=dagasztó munkás Lajos laát = elnyelte lajt LJ, összehasonlító táblázat ájit = keselyő l-ejt ojen = egyensúlyoz lajtorja /létra/ l-ejtı A lajbi férfiak viselte fémgombos posztókabát. Nıi mellény is lehet. A lajt kerekekre fektetett hosszú, lapos hordó vízhordásra / hal szállítására való. LJS 669

17 LK/Ch gyök, héber Az LK/Ch valódi kárpátnyelvi gyök, jelentése a két nyelvben közös: lyuk, lök. Az ısi kép barlang elfoglalása magyar eredetre utal. Az újabb hangokból csak a kárpátnyelvi d-t veszi fel, ami elárulja a d keletkezésének helyét:-). Az LKX gyök: léká = nincs itt (a luka van). Az LK gyök: loke = megver, megsérül (lök). Az LK/Ch gyök: lech! = menj (löki), l'chá, lach = neked, liká = lakkoz. A héber LK/Ch gyök kétszótagúvá válása A héber LK gyök nem vesz fel v/b, c, p/f, g, m, n, r, z hangot. lkx lk/ch lk lk/chd lkh lkj lkj lkk lchlch lklk lkn lk/chs lchsz lcht lkt lkt LK/Ch, héber táblázat laká = megverte /bottal/, megsérült kuf LK loke = megver, megsérül kuf l'chá, lach = neked, magadnak lech, l'chí /l'chá: poet/ = menj! /hn, nn/ LCh /luka: hiánya/ léká = nincs, nincs itt /arám/ jud-kaf-alef LKX laka = lakk kaf /lak-ak/ liká = lakkoz LK kaf luká = lakkozott lachád = elfoglalta, elfogta, foglyul ejtette LK/ChD leched=csapda l'chidá = elfoglalás, elfogás lukad = egyesült, tömörült kaf liked = összefogta, -tartotta, egyesítette kaf likud = egyesülés, összefogás kaf lichdé = -ig, kb. /kedáj=érdemes/ lakáh=el-, vesz lekah = tanulság, tudás, tan kuf lokéah = vesz LKH lakóah=vevı, vásárló, ügyfél likúah = vétel, vásárlás kuf lukáh = vett lakhán = tolvaj, enyves kező lakáhat /lakah/ = el-, venni kuf l'kihá = vétel, kézbe vevés kuf likuhin = nısülés lakuj = hibás, fogyatékos kuf l'kijá = megverés, sérülés, fogyatkozás LKJ likuj = hiba, hiányosság, fogyatékosság, sérülés 670

18 likuj = lakkozás kaf LKJ l'chach = ezért, ehhez, erre, arra lakak = nyal lekiká = nyalás likek = nyaldos 2 kuf LKK lak'kán, -ut = nyalánk, nyalakodó, -sság 2 kuf LKLK lachlechán = 'koszfészek' LChLCh likluk, liklek=nyalás, -ogat 2 kuf lichlech, luchlách = bepiszkította, -szennyezte, -ett lichluch = piszok, szenny, beszennyezés lichluchit = szutykos fehérnép, Hamupipıke tav l'kamán = lásd / alább kuf lichlál = -hoz, helyzetbe lachém, -én / lachén = nektek / azért, ennélfogva lakóni = lakonikus kuf LKN likrát / lich'orá = elébe / látszólag kuf-alef lekes = késıi búza, másodnövény kaf LK/ChS likes = utóéréső gyümölcsöt szed kaf leches = raffia, faháncs li-ch-se = amikor, ha majd /egymásután 3 elıljáró: l, c, s/ LChSz lichszen = oldalra hajt, félrefordít szamach szamech lichszun = félrefordítás luchszán=oldalra hajtott szamach lochszán=átlósan, ferdén szamech lechet, lalechet = menni /lökıdni/ tav LChT l'chathilá = eleve tav LKT l'kut = fogyatékosság /lyuk-at/ kuf-tav lakát = össze-, leszed, szedeget, letép /gyüm/ összegyőjt, megfoltoz kuf-tet LKT kuf-tet liket, likut = összeszed, -és, -győjt, -és, leszed, letép /gyümölcsöt/ leejt /labdát/ leket = hulladék /gyüm. gabona/ győjtemény, szemelvények kuf-tet kuf-tet l'kitá / lukát = össze-, leszedés, letépés / összeszedett /gyüm/ kuf-tet lektika = hordszék likutim = győjtemény kuf-tet L/LyK gyök, magyar Az ısi kép: barlang elfoglalása. Az l és k hang nagyjából egyidıs lehet. A magyar LK gyök: lak, lakó, lék, lök, luk, lüke (lukas). LyK gyök: lyuk. 671

19 Az L/Ly-K/Ch gyök kétszótagúvá válása A héber gyök nem vesz fel v/b, c, p/f, g, m, n, r, z hangot. A magyar gyök nem alkot II szótagot b, c, p/f, g, h, n, sz, z hanggal. lkx lk/ch lk lk lyk lkv lkcs lk/chd lkd lykd lkh lkj lkj lkj lkk lkk lchlch lklk lkl lkm lkn lk/chs lks lchsz lcht lkt lkt lkt liked=egyesítette lak L/Ly-K/Ch, összehasonlító táblázat lakuj=hiányos, leká=nincs luk, lyuk loched=elfoglalta leká = nincs l'kijá = megverés l'kijá=fogyatkozás lakó lék lök lüke lekiká = nyalás lekvár /lekuár/ lakhán = tolvaj likvidál likuj=lakkozás lakuj = hibás lekes=késıi, lakuj=fogyatékos lakáj, lakájos likacsos Lukács halká = birtokrész lukad=tömörült likuj = hiba lakik lökdös /ki/lyukad lokéah=elveszi /jól/lakik lekiká = nyalás lakk /fényesít/ loke = megveri lakol, lakli /büntetik/ luká=lakkozott lokál likek = nyalta leká = nincs itt lak'kán=nyalakodó lakoma lékel Lucullus lukad=egyesített lekiká = nyalás lekes = késıi lakás likır Lökösháza lekes = másod- lakos /elbitorló/ lichszun=félrefordítás luxus 672

20 liked=összetartotta luchszán=átlós lakat Luxenburg leched=csapda loket = ö.szedi leket=hulladék lakat /zár/ lektor löket liket=összeszedte lakuj = fogyatékos l'kijá = sérülés laktat /etet/ lökött /hülye/ lüktet /seb/ A Lucullus: ínyenc. Biztosan kitalált név, felnıtt korában ragadhatott rá. Luxemburg A római idıben a település 2 utcából állt. LL gyök, héber A közös értelem: éjszaka, fogság. Az LLX gyök: lulaá = hurok. A héber LL gyök: lajla, léli = éjszaka, -i, lul = ketrec. LL, héber táblázat /éla=feljebb/ l'éla = feljebb, fent ájin-alef l'lo = nélkül, -talan alef /lo=nem/ LL léli = éji, éjszakai 2 jud lule /alef/, lulé = ha nem... lul = csigalépcsı, járóka, baromfiketrec LLX LXLX LLV LLJ LLCh LLT alef lulaá = hurok, gomblyuk, gombház hitlá'léa /li'lá/ = 'cigányútra tévedt' 2 ájin loláv = csavarszeg luláv = zöld ág lulán = baromfi tenyésztı / gondozó jud luljani = csigavonalú, spirális jud lulján, -ut = kötéltáncos, akrobata, -tika lilach = orgonavirág jud /lila/ /olám=világ, örökös/ l'olám = örökké, mindig ájin lilit = fülesbagoly, Lilith /démon/ 2 jud-tav l'altár = rögtön, nyomban alef-tav /ilter=rögtönöz/ Az orgonavirágra két szó is van a héberben: lilach és szagol. A "lilach" az éjszakával kapcsolatos a "szagol" pedig... Tehát nemcsak rokonszavak, hanem érthetık is mind a két nyelvben. Ehhez csak egy hozzáfőzni való van: a Közelkeleten egyáltalán nem volt vadon most sem él meg orgona:-). 673

21 LL gyök, magyar A kevés szóval rendelkezı LL gyök ısi képe: a lila éjszaka egybevág a két nyelvben. A gyök a Kárpát-medencében keletkezett. A magyar LL gyök: lel, lila. Az LL gyök kétszótagúvá válása llx ll ll llv lld llg llj llch llk llm lln llt llt LL, összehasonlító táblázat lél = éjszaka lel lul = ól, ketrec lelı/hely/ lilach = orgona lila lilit=fülesbagoly Lili léli = éjszakai lélegzés /hallatszik/ l'éla=felsıbb, l'lo=nélkül lélek /test nélküli/ l'lo = -talan lelenc lél = éjszaka lelet lul = 'ketrec' lel-tár lajla = éjszaka liliom /fekete irisz/ A liliom a Közel-Keleten ıshonos. A szó eredete a sötétkék (fekete) írisz lesz. A héber LM álgyök Az LXM gyök: l'óm = nemzet, hi-l'im = államosította. E gyök valódi, l elırag nélküli elıdje az XM gyök: em = anya, ám = nép. A héber LM gyök: l'mó = -nak, -ra, láma = minek? Az l nélküli elıd az MX gyök: ma = mi? ami, mi = ki? aki. 674

22 Az LM gyök kétszótagúvá válása A héber LM gyök nem vesz fel v/b, c, f, g, h, j, k, m, s, sz, z hangot. lxm lm lmd lmp lmch lmlm lmn lmr lxmt LM, héber táblázat lamó = nekik, l'mo = -nak, -ra LM láma = minek? miért? l'óm = nemzet alef LXM alef hi-l'im /l'om/ = államosít l'umi, -ut = nemzeti, -ség alef lamád / l'midá = meg-, tanulta, tanulmányozta / tanulás LMD lumád = tanult limud = tanulás, tanítás, tan, tanuló, megszokott, betanított, donga? lamed = 'm' bető lemed=tan, -ítás limed = tanít lomed = tanul lamud=hozzá-, szokott, gyakorolt limudi = oktatási, elméleti, tanulmányi lamdán, -ut = tanult ember, tanultság lampad = lámpa, lámpás LMP lemech = 'fajankó' /bibliai ffinév/ LMCh LMLM limlem, limlum = gögyög, dünnyög, -és, rámorog, -ás lemalmel = gügyög, mormol, lamentál /milmel=motyog/ l'maán = -ért, miatt, a kedvéért ájin l'min =...tól fogva /min=fajta/ LMN limon = citrom l'umani = nemzeti, soviniszta alef LMR alef /mare=mutat/ lémor=mondani, -ván, azaz lomár / omer alef=mondani/mond lamrot = ellenére, dacára /marut=uralom/ tav l'mérahók = messze /meruhák=távolesı/ kuf l'masál = például /masál=másol/ l'miseii = símára, tisztára /mesi=selyem/ ájin LMS l'máasze = a gyakorlatban, ténylegesen /maasze=tett/ ájin-szin LMSz lemáta = le, lent /máta=alul/ tet LMT l'maét = kivéve, kizárva ájin-tet LXMT l'umát=szemben, viszonyítva ájin 675

23 Az LM gyök, magyar Az egész L gyökcsoporton láthatjuk, hogy a magyar nyelv is gyakran felvette az l elıragot, de is beolvasztotta a szavakba. Az LM gyök: lám, lom. Az LM gyök kétszótagúvá válása A héber LM gyök csak a lampad = lámpás szóban "találkozik" a magyarral. lxm lm lm lmb lmd lmp lmp lmh lmch lmlm lmn lmr lxmt lmz holem= 'ráüt': olyan l-ám lamád = tanult láma /pap, háziállat/ LM, összehasonlító táblázat l'om=nemzet, láma=minek? l-om /omlik, ömlik/ lampad=lámpa, lámpás l'om = nemzet lampad=lámpa lámpa, lámpás lom-b /nép benn/ lump /éjjeli élet/ lógó szıre van lompos /lombos/ lemalmel=lamentál limon = citrom lehe=fáradt, méah=zsíradék lamentál limonádé lomha omesz = teherbíró l-emez lomed = tanul lumen /okos/ A lámpa világításra szolgáló folyadéktartó edény. Nem héber-magyar szó, cseh, faeröeri, olasz, stb. nyelven ismert. LN gyök, héber A héber LN gyök: lun = hál (elnyúlik, eltőnik), liná = alvás. LN, héber táblázat LN /Land=föld/ lin, liná /lan/ = hál, alvás lun /lan/ = hál l'án = hová? alef hélin /lon/ = szállást adott, visszatartotta /éjszakára/ l'éné = szemeláttára ájin-2 jud /Luna=hold/ halaná = panaszkodás hilin, hélin /lun/ = panaszkodott /tluná=panasz/ 676

24 LN gyök, magyar A magyarban sok egyéb gyökre felragadt l prefixum képez LN származékot. A magyar L/Ly gyök elvont értelme: lett belıle. A magyar LN gyök: len, lın (lett belıle). Az LNy gyök: lány, lény. Az LN gyök kétszótagúvá válása ln ln lny lnc lncs lnd lng lngy lnyg lnyh lnk lnt lán = 'alvó' lány /jány, lán/ LN, összehasonlító táblázat lán = hált /kinyúlik/ l' = -hoz, on=erı, gyász len /rost/ lián l-ın /lett, történt/ lán = hált lin = hál lun = alszik lénia /fekszik/ Lina /alvó/ L-una /Hold/ ani = én l-ény /mint én/ anud=felcsatolt éjn... = a szeme inuj=megkínzás lán = felszik /long=hosszú/ lánc /lán-tesz/ l-encse /szem-es/ l-incs /inu-tos/ lonc /elnyúlik/ anud=feltőzött anud=rácsatolt l-ándzsa lend /kerék/ lendít oned = ráköt anidá=feltőzés l-andol l-eánder útmenti anug = élvezet anog=gyengéd l-áng, lángol l-eng, lengı anog=gyengéd engel = angyal l-angyos /ángya/ l-engyel /jóbarát/ anahá = sóhaj injani=tárgyilagos l-anyha l-ényeg lán = fekszik enek = ajándék l-anka L-enke 677

25 léot=kimerültség lankad lán = fekszik lant l' =le, anán=árny, felhı l-enn, l-ent l'rá /m'lrá/ = véghangsúly ájin Héber LR gyök nincs /rá=barátkozik/ la-rov=többnyire, bıven /rov=sok/ líriut = liraiság líra = font /megfontol/ LR l'-raavá = közszemlére alef /roe=látja/ l'-roec=vesztére ájin /roec=bukás/ l'-rabot = beleértve l'-regel = folytán, miatt, alkalmából /ragil=szokás/ l'-erech = körülbelül la-risoná=elıször, elsı alkalommal alef /erech=érték/ /rison=elsı/ A líra szó eredete a latin: lyra = kis hárfa, és a görög: lyra (verset, dalt kísérı hárfaféle). A líra 2002-ig Olaszország pénzneme is volt. A líra a lexikon szerint a latin libra szóból származik, ami súlymérték megnevezése volt. A két "líra" között a mérlegelés verses skandálás teremt kapcsolatot. LR szavak, magyar Az RL gyökbıl a magyarban is csak néhány szó és személynév származik. Magyar LR gyökszavak: lári-fári, lıre. A kéttagú RL szavak lr lr lrv lrk lrm lrn lrt LR, összehasonlító táblázat ará=kitárta, paár=szájtátó l-ári-fári ore = átönt l-ıre ore = átkoz lóri /papagáj, kiabál/ arbe = sáska óren = fenyıfa oreh = leszedi l-árva L-ırinc l-urkó 678

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

Egyedülálló magánhangzó gyökök jasán = régi, elavult ó! /indulatszó, lemondás/ ha-, he- = a, az ez

Egyedülálló magánhangzó gyökök jasán = régi, elavult ó! /indulatszó, lemondás/ ha-, he- = a, az ez Copyright: Krizsa Katalin A nyelvek közös gyökvázai: a magyar és a héber gyöknyelv. Gyöknek (gyökváznak) az egy vagy kétszótagú szavak mássalhangzóit nevezzük. A magánhangzóval kezdődő gyökszavak mindig

Részletesebben

Magánhangzóval kezdődő szavak

Magánhangzóval kezdődő szavak MAGYAR GYÖKÖK ÉS GYÖKSZAVAK Az egyetlen - X - magánhangzóból álló gyökszavak száma 6 A, Á E, É I O, Ö U, Ü összes a! a /névelő/ e! ó! ő ú! 6 Magánhangzóval kezdődő szavak Az összehasonlító gyökszótárban

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI BEVEZETÉS A TAROT-HOZ Elmélet (i) 0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI Mottó: "Ha a Tarot-t kézbe veszed, mondj el elıtte egy imát, terítsd ki lelked imaszınyegét és borulj le Isten elıtt a tudásért, mert az életet

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Ked ves Ba rá tom! Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a fo lyó ba lépsz, úgy

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. évfolyam 4. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

A Magyar Értelmező Kéziszótár torzításai és hazugságai a magyar szavak eredetéről

A Magyar Értelmező Kéziszótár torzításai és hazugságai a magyar szavak eredetéről KOLUMBÁN SÁNDOR A Magyar Értelmező Kéziszótár torzításai és hazugságai a magyar szavak eredetéről Íme, a finnugor elméletet igazoló tudományos érv: TREFORT ÁGOSTON-nak 1877-ben, közoktatási miniszterként

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását,

Részletesebben

A római szekér. magyar napló

A római szekér. magyar napló magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Fe hér Bé la, Horváth Antal, Kalász Márton, Kő Pál,

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása FORDÍTOTTA HORVÁTH Z. ZOLTÁN SZERKESZTETTE SÁRI LÁSZLÓ SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása ÍRÁS KIADÓ Budapest A mő eredeti címe:

Részletesebben

FEHÉR HANGOK. az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA. XIV. évfolyam JÚNIUS 2007. 6. szám

FEHÉR HANGOK. az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA. XIV. évfolyam JÚNIUS 2007. 6. szám FEHÉR HANGOK az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA XIV. évfolyam JÚNIUS 2007. 6. szám BESZÉLJÜNK FEHÉR HANGON! A fehér zaj a különféle zörejek, beszédhangok, háttérzajok

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL Fordította: GORETITY JÓZSEF VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: BHKTOP ПEJIEBИH Empire,V ПobectЬ ο Hactoящem

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben