Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo"

Átírás

1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií SR Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo Edita Zacharová Ján Herich Anton Kvassay Bratislava 2015

2 Úvod Milí priatelia, dostáva sa vám do rúk publikácia o súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach regionálneho školstva (ďalej len neštátne školy ), ktorou chceme najmä rodičom, ale aj širokej verejnosti poskytnúť v krátkosti základné informácie o existencii, fungovaní a štatistických ukazovateľoch neštátnych škôl v systéme vzdelávania v Slovenskej republike za ostatných dvadsaťštyri rokov. Na záver publikácie uvádzame aktuálny zoznam neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR. Zdrojom štatistických údajov sú ročenky školstva a databázy Centra vedecko-technických informácií SR. V tejto publikácii uverejňujeme len tie neštátne školy, ktoré poskytujú vzdelávanie a výchovu podľa v súčasnosti platného zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a boli zriadené na základe vydaného rozhodnutia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) o súhlase poskytovať výchovu a vzdelávanie v súlade s platnými všeobecnoprávnymi normami. Takéto školy sú subvencované štátom a podliehajú kontrole. Vzdelanie získané v neštátnych školách, ktoré ministerstvo zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky je rovnocenné vzdelaniu získanému v ostatných školách a podľa čl. 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky sa môže vzdelávanie poskytovať za úhradu. Vznikom prvých neštátnych škôl po roku 1989 sa umožnilo rodičom po vyše štyridsaťročnej dobe opäť uplatniť svoje základné demokratické právo slobodného výberu vzdelávania pre ich deti a rovnako sa vytvorilo aj konkurenčné prostredie medzi poskytovateľmi vzdelávania. Dúfame, že touto publikáciou prispejeme k zvýšeniu informovanosti o neštátnych školách v Slovenskej republike. 2

3 Časť I. Všeobecný legislatívny rámec Na začiatku 90. rokov minulého storočia sa zriaďovateľská kompetencia škôl zo štátu rozšírila aj na iné právnické a fyzické osoby, ako aj na štátom uznané cirkvi alebo náboženské spoločnosti. Táto možnosť bola daná novelizáciou zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č.171/1990 Zb. V súlade s touto novelizáciou zákona boli prijaté ďalšie právne normy, ktoré detailnejšie upravovali postup zriaďovania takýchto škôl a ich pôsobenie, išlo najmä o vyhlášku č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl a vyhlášku č. 280/1994 Zb. o súkromných školách, ktoré boli v platnosti až do , kedy nadobudol účinnosť nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon ). Zriaďovanie neštátnych škôl v Slovenskej republike rieši zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona zriaďovateľom súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia, môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je riadne registrovaná v Slovenskej republike podľa vnútroštátnych platných právnych predpisov. Zriaďovateľom cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia môže byť štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť. Zriadiť neštátnu školu môže zriaďovateľ až na základe vydaného rozhodnutia ministerstvom o súhlase zriadenia takéhoto subjektu, ktorému predchádzalo zo strany zriaďovateľa splnenie podmienok, uvedených vo vyššie spomenutom zákone. Neštátne školy v Slovenskej republike nemožno považovať za úplne nezávislé ( independent private school ) tak, ako ich spravidla takto označujú v niektorých štátoch Európskej únie a vo svete, keďže neštátne školy na Slovensku sú povinné dodržiavať platnú školskú legislatívu, štátom stanovené vzdelávacie programy (kurikulum) a sú subvencované štátom dostávajú rovnaké finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako štátne* školy (normatívne financovanie na žiaka). Takmer vo všetkých štátoch Európskej únie zriaďovanie neštátnych škôl, ktoré poskytujú povinné základné vzdelávanie je buď riešené priamo v ústave, alebo z jednotlivých článkov ústavy pre občanov explicitne vyplýva slobodný výber tohto vzdelávania. Vo väčšine krajín Európskej únie si ponecháva štát kontrolu nad zriaďovaním neštátnych škôl, ktoré poskytujú povinnú školskú dochádzku tým, že im zákonným spôsobom ukladá povinnosť dodržiavať podmienky, smerujúce k zabezpečeniu štandardného vzdelania, porovnateľného v štátnych školách. * Pojem štátne vnímame v kontexte ako školy zriadené podľa 19 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. obcou, samosprávnym krajom alebo krajským školským úradom. 3

4 Sústava škôl Školy, zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona prostredníctvom vzdelávacích programov, poskytujú na seba nadväzujúce stupne vzdelania a tvoria v súčasnosti nasledovnú sústavu: materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, základné umelecké školy, jazykové školy, školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Tieto druhy škôl, okrem materskej a jazykovej školy, sa ďalej členia na typy. Typ školy bližšie určuje, na aký odbor vzdelávania je škola zameraná, ďalej organizáciu školy, alebo ktorým žiakom sa vzdelávanie zabezpečuje (napr. žiakom so zdravotným znevýhodnením, žiakom s nadaním a pod.). Uvedené druhy škôl, okrem materskej školy a jazykovej školy, sú právnickými osobami, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene. Materské školy, jazykové školy ako aj základná škola, ktorá nemá všetky ročníky, môžu byť právnickými osobami, ak tak určí ich zriaďovateľ. Sústava školských zariadení Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia Školský klub detí Školské stredisko záujmovej činnosti Centrum voľného času Školský internát Školské hospodárstvo Stredisko odbornej praxe Špeciálne výchovné zariadenia Diagnostické centrum Reedukačné centrum Liečebno-výchovné sanatórium Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Školské účelové zariadenia Škola v prírode Zariadenia školského stravovania Stredisko služieb škole Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Takáto škola je v sieti škôl a školských zariadení SR evidovaná pod názvom spojená škola. 4

5 Názov neštátnej školy Názov súkromnej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. Na začiatku názvu súkromnej školy musí byť uvedené slovo súkromná v príslušnom tvare. V názve súkromnej školy môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje jeho zriaďovateľa. So súhlasom ministerstva môže škola používať aj historický alebo čestný názov školy. Názov cirkevnej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. V názve cirkevnej školy sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa. Taktiež môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca. Názov neštátnej školy sa používa na úradných pečiatkach a všetkých listinách, vydaných touto školou. Financovanie neštátnych škôl Financovanie súkromných a cirkevných škôl: Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zo štátneho rozpočtu sa v Slovenskej republike zabezpečuje financovanie neštátnych škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie rovnako, ako pri štátnych školách. Rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaďovateľom neštátnych škôl na kalendárny rok vychádza z normatívne určených objemov pre jednotlivé školy, ktorý je určený aj počtom jej žiakov. Normatív je súčtom mzdového a prevádzkového normatívu školy. Podmienky za akých možno neštátnej škole prideliť finančné prostriedky presne upravuje spomínaný zákon. Jednou z podmienok na pridelenie finančných prostriedkov je aj vypracovanie správy o hospodárení školy za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila. Ministerstvo môže zriaďovateľovi súkromnej školy znížiť objem finančných prostriedkov až o 15 % ak: ak bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, ak bol zistený vyšší počet žiakov v triedach, ako stanovuje školský zákon, bola zistená odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v školách v rámci školských vzdelávacích programov menšia ako 70 %. Financovanie neštátnych školských zariadení, materských škôl, základných umeleckých škôl a jazykových škôl: Neštátne školské zariadenia, materské školy, základné umelecké školy a jazykové školy sú financované prostredníctvom podielových daní. Finančné prostriedky na úhradu nákladov, spojených s ich činnosťou, sa prideľujú obciam a samosprávnym krajom podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2005 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 5

6 Ďalšími zdrojmi financovania neštátnych škôl môžu byť aj príspevky od zriaďovateľov, dary, zisky z podnikateľskej činnosti a príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť. Tieto prostriedky sú určené na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie. Zriaďovateľ neštátnej školy prerokuje s radou školy a s riaditeľom školy výšku príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie od žiakov alebo rodičov, pričom riaditeľ neštátnej školy je povinný na žiadosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o použití týchto finančných prostriedkov. Výchovno-vzdelávacie programy Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov, ktorými sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. V súlade so školským zákonom ministerstvo vydáva a zverejňuje štátne vzdelávacie programy, vymedzujúce povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa stupňa poskytovaného vzdelania. Školský vzdelávací program poskytuje školám možnosť profilácie voliteľného obsahu vzdelávania v rámci počtu disponibilných hodín, určených v štátnych vzdelávacích programoch a stáva sa základným dokumentom školy, ktorý vydáva riaditeľ školy. Školským vzdelávacím programom môže byť aj medzinárodný vzdelávací program, ktorý odsúhlasuje ministerstvo. Výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovných programov, ktoré musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, ustanovenými školským zákonom, kontroluje Štátna školská inšpekcia. Inšpekcia Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve, ktorý plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno technických podmienok, vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách a na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, ďalej kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní a monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania. Všetky neštátne školy ministerstvom zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, podliehajú pravidelnému hodnoteniu a kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie. 6

7 Rada školy S účinnosťou od sa zriaďuje aj v neštátnych školách rada školy, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k školským vzdelávacím programom, koncepčným zámerom rozvoja školy a na základe výberového konania navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy a vyjadruje sa aj k návrhu na jeho odvolanie. Riaditeľ neštátnej školy a školského zariadenia Na návrh rady školy alebo školského zariadenia, pri ktorých sa rada školy podľa zákona zriaďuje, riaditeľa neštátnej školy vymenúva zriaďovateľ. Riaditeľ neštátnej školy musí byť bezúhonný a musí mať kvalifikačné predpoklady, okrem iného aj odbornú a pedagogickú spôsobilosť na stupeň odboru vzdelania pre príslušný druh a typ školy. Kompetencie riaditeľa sú ustanovené v 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počet žiakov a počet tried V neštátnych školách je počet žiakov v triedach spravidla nižší, ako v porovnateľnom druhu alebo type štátnej školy. Najvyšší počet žiakov v triede alebo v skupine, ak sa trieda delí na skupiny stanovuje školský zákon. Prijímacie konanie Prijatím nového školského zákona sa prijímacie konanie tak v neštátnych, ako aj v štátnych školách zjednotilo. Na vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestych rokov jeho veku; výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov. Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu (gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium so šesťročným vzdelávacím programom), môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu (gymnázium, konzervatórium) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie, úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka. Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie, v príslušnom roku ukončil úspešne ôsmy ročník základnej školy, alebo získal nižšie stredné vzdelanie. Ide o žiakov ôsmych alebo deviatych ročníkov. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku, alebo posledný ročník ukončil neúspešne. 7

8 Termíny prijímacieho konania: Materská škola: od 15. februára do 15. marca. Deti do materskej školy sa môžu prijímať priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadostí zákonného zástupcu dieťaťa pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Základná škola: od 15. januára do 15. februára. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole do spádovej školy, alebo súkromnej, či cirkevnej školy podľa výberu. Miesto a čas zápisu určí a zverejní zriaďovateľ. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Základná umelecká škola: od 1. apríla do 15. júna. Podmienkou na prijatie do základnej umeleckej školy je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu, alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore. Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred. Jazyková škola: termíny a kritéria prijímania určuje riaditeľ jazykovej školy. Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné doručenie riadne vyplnenej prihlášky, doručenie dokladu o zaplatení školného a zápisného a splnenie kritérií na prijatie na štúdium. Stredná škola: termíny konania a kritéria prijímacích skúšok zverejní riaditeľ strednej školy. Talentové skúšky: od 25. marca do 15. apríla v odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Ostatné odbory vzdelávania: a) v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok b) v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok c) v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášky na vzdelávanie na tlačive, schválenom ministerstvom, na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. V odôvodnených prípadoch môžu sa podať dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie v strednej škole je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača O prijatí uchádzača rozhoduje riaditeľ na základe výsledkov prijímacieho konania, vydaním rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. 8

9 Rodičia Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Uchádzač o štúdium, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, môže podať žiadosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia o prijatí/neprijatí. Žiadosť sa podáva riaditeľovi neštátnej školy, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Riaditeľ môže žiadosti vyhovieť sám, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným predpisom alebo v rozpore s vnútornými predpismi školy. Ak riaditeľ cirkevnej školy nevyhovie žiadosti, postúpi žiadosť zriaďovateľovi. Ak riaditeľ súkromnej školy nevyhovie žiadosti, môže sa žiadateľ domáhať svojich práv v zmysle Občianskeho súdneho poriadku. Zápis na štúdium Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi neštátna stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Zmluva Súčasne s vykonaním zápisu o prijatí žiaka môžu neštátne školy vyžadovať od zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo od plnoletého uchádzača prijatého na štúdium, podpísanie zmluvy o štúdiu. V súvislosti s tým je potrebné pripomenúť, že zmluva je právny úkon, zakladajúci určitý (konkrétny) právny vzťah medzi dvoma, príp. viacerými subjektmi. Zmluvný vzťah je prejavom vôle, založený na dohode zmluvných strán a podmienky, zakotvené v zmluve, odsúhlasujú dobrovoľne zmluvné strany svojimi podpismi. Zmluva má obsahovať podstatné náležitosti akými sú napr. vymedzené vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, sankcie v prípade nedodržania zmluvných povinností a uvedenie termínu na ako dlho sa zmluva uzatvára. Zmluvu o štúdiu podpisuje plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca dieťaťa a nedodržanie takejto zmluvy je vecou občiansko-právneho konania, ktoré nespadá do pôsobnosti ministerstva. Takmer každý človek si uvedomuje veľký význam vzdelania. Rodičia chcú nepochybne dať svojim deťom čo najlepšie vzdelanie, a preto pri výbere neštátnej školy, obdobne ako pri štátnej škole, očakávajú zo strany školy tie najlepšie výsledky. Pri výbere neštátnej školy je dôležité zhodnotiť niektoré faktory, podmieňujúce následnú spokojnosť so školou. Uvádzame aspoň zopár otázok, ktorých odpovede môžu napomôcť rodičom pri ich voľbe: ako ďaleko z miesta bydliska bude dieťa dochádzať do školy; aký má škola schválený školský vzdelávací program; aký výchovný vplyv presadzuje škola (kresťanský, humanistický a pod.) aké má škola stanovené pravidlá disciplíny (napr. nosenie uniformy, zákaz piercingu, dlhých vlasov u chlapcov, povinná účasť na podujatiach školy a pod.); ako škola pristupuje k rozvoju sociálnej zodpovednosti a ku školským povinnostiam; akým spôsobom a aké stravovanie škola zabezpečuje; aké voľno-časové aktivity mimo vyučovania škola poskytuje; akú starostlivosť škola zabezpečuje o dieťa so špeciálno-výchovnými potrebami; akými najmodernejšími materiálno-technickými prostriedkami škola disponuje; 9

10 akú úroveň vzdelania škola poskytuje, na základe získaných výsledkov externého hodnotenia žiakov (Monitor, Maturita); aký má škola stabilný a kvalifikovaný pedagogický zbor; aké medziľudské vzťahy sú medzi vedením školy a učiteľmi, učiteľmi a rodičmi, a učiteľmi a žiakmi; aké je estetické prostredie školy; aká je finančná náročnosť úhrady za vzdelávanie a výchovu. Rodičia majú možnosť oboznámiť sa so školou nielen počas otvorených dní, ktoré organizujú niektoré školy, ale aj zo správ o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, ktoré sú školy povinné zverejniť na obvyklom prístupnom mieste školy a na svojom webovom sídle, ak ho má škola zriadené. Neštátne školy, najmä súkromné, sa niekedy chápu aj ako alternatívne školy, čo nie je celkom presné označenie, keďže skôr ide iba o alternatívu vo vzťahu k zriaďovateľovi školy. Pojem alternatívny je odvodený z latinského slova alter, čo znamená iný. Zjednodušene vyjadrené, alternatívne vzdelávanie sa odlišuje od tradičného (klasického) vzdelávania najmä svojou filozofiou a inováciami. Alternatívna škola má iný pohľad na výchovu a vzdelávanie, má vypracovaný odlišný výchovno-vzdelávací program, prevládajú v nej iné formy a metódy práce, či iné riadenie a organizácia vyučovania ako je to zaužívané v tradičných školách. Nie je našou ambíciou vymedzovať v tejto publikácii všetky znaky alternatívneho vzdelávania, chceme len upriamiť pozornosť na ich základné odlišnosti; napríklad o výrazne nižší počet žiakov v triedach, ba v niektorých usporiadanie tried podľa veku dieťaťa vôbec nie je (bez ročníkového usporiadania). Taktiež niektorý povinný vyučovací predmet nemusí byť usporiadaný v jednej vyučovacej hodine v trvaní 45 minút, ale môže sa vyučovať v blokoch, či v epochách, alebo sa predmet prelína v rámci iných vyučovacích predmetov. Klasifikácia zväčša v takýchto školách nie je, hodnotenie výkonov žiakov je skôr slovné, s dôrazom na motiváciu dieťaťa učiť sa a na jeho dosiahnuté pozitívne výsledky. Úsilím alternatívnych škôl je predovšetkým orientácia na dieťa, jeho potreby a schopnosti. Pre informáciu uvádzame niektoré príklady alternatívnych škôl: Maria Montessoriová ( ), talianska lekárka, pedagogička, priekopníčka a organizátorka za presadzovanie práv dieťaťa. V roku 1907 v Ríme vytvorila originálne edukačné prostredie s výrazným pedocentrizmom pod názvom Casa dei bambini. Dieťa chápe ako aktívnu bytosť, ktorá je schopná samostatne si budovať vlastnú osobnosť. Rozvrh hodín a organizácia dňa vychádza zo záujmu detí a flexibility ich potrieb. Učiteľ vystupuje v roli poradcu a staršieho partnera dieťaťa. Rudolf Steiner ( ), rakúsky filozof a pedagóg, zakladateľ waldorfskej školy, s antropozofickou koncepciou. Prvá waldorfská škola vznikla v roku 1919 pre deti zamestnancov továrne Waldorf-Astória. Hlavnou pedagogickou zásadou waldorfských škôl je rešpektovanie vývinových potrieb dieťaťa, s cieľom vychovať slobodného a dobrého človeka. Vyučovanie prebieha v tzv. epochách, uplatňuje sa eurytmia (umenie vyjadriť pohybom umelecké dielo alebo vlastný zážitok). Helena Parkhurstová ( ), americká učiteľka, ktorá spolupracovala s M. Montessoriovou, vytvorila daltonský učebný plán, podľa ktorého má každý žiak vytvorený svoj vlastný program práce, pričom pri napĺňaní jeho výsledkov postupuje vlastným tempom a zodpovedá za svoj úspech učenia. Célestin Freinet ( ), francúzsky učiteľ, zakladateľ aktívnej pracovnej školy, v ktorej dieťa na základe pozorovania, skúseností, vnútorného prežívania a experimentovania rozvíja prirodzenou cestou svoju zvedavosť, čím sa podporuje jeho túžba k vzdelávaniu. Školská trieda podľa Freineta je priestor rozčlenený na viaceré pracovné časti, s rozličným vybavením (tlačiarňou, nástenkou, pracovnou 10

11 tabuľou, knižným archívom, umeleckými potrebami a inými didaktickými pracovnými pomôckami). Peter Petersen ( ), nemecký pedagóg, zakladateľ pokusnej školy pri univerzite v Jene, tvorca tzv. jenského plánu. Žiaci v škole nie sú organizovaní podľa rovnakého veku do tried, ale vytvárajú skupiny presahujúce ročník, podľa nerovnakých vekových skupín. Vytvoril týždenné pracovné plány, keďže tradičný rozvrh hodín neuznával. Svojím pedagogickým snažením podporoval u detí ich osobnostné a morálne vlastnosti, prostredníctvom rozličných podnetných situácií (Boh, príroda, ľudská spoločnosť). Alternatívne vzdelávacie programy schvaľuje ministerstvo podľa súčasne platnej legislatívy v rámci experimentálneho overovania. V tomto období ministerstvo eviduje, experimentálne overovanie alternatívnych školských vzdelávacích programov, realizovaných na Súkromnej základnej škole waldorfského typu a Súkromnej základnej škole s pedagogickou koncepciou Marie Montessori. Obe školy pôsobia v Bratislave. V niektorých neštátnych školách sa uplatňujú aj zahraničné modely vzdelávania, s posilnením výučby cudzích jazykov, alebo podľa metodicky prepracovaného vzdelávacieho modelu S. Kovalikovej, známeho pod názvom Integrated Thematic Instruction, v preklade Integrované tematické vyučovanie. V porovnaní s inými krajinami je realizácia alternatívnych modelov vzdelávania v slovenských školách zastúpená v menšej miere. Ich voľba je vecou historických daností krajiny, ako aj osobnej slobody rodičov, ich predstáv o vzdelávaní, určitých životných postojov, hodnôt a názorov, ktoré uprednostňujú v rodine. V súvislosti s alternatívnym vzdelávaním na Slovensku možno konštatovať, že tak ako sú jeho zástancovia, sú aj jeho kritici. I napriek tomu sa však domnievame, že nie je ani tak dôležité delenie na alternatívne alebo tradičné školy, ale najmä to, aby dieťa chodilo do školy s dôverou, bez strachu a obáv a z dieťaťa vyrástla zdravá osobnosť so všeobecne platnými ľudskými a morálnymi hodnotami. Vzťah žiakov k súčasnej škole Ústav informácii a prognóz školstva v Bratislave zrealizoval na reprezentatívnej vzorke žiakov základných a stredných škôl empirický výskum zameraný na vzťah žiakov k súčasnej škole. V roku 2009 bola vydaná rovnomenná publikácia a následne bola tejto téme venovaná celoštátna konferencia. Z výsledkov výskumu vyberáme niektoré časti týkajúce sa rozdielov medzi neštátnymi a štátnymi školami vo vzťahu žiakov k škole, vyučovaciemu procesu a k učiteľom. Z výberového súboru žiakov základných škôl približne každý druhý (52,3 %) chodí do školy väčšinou rád a 8,2 % veľmi rád. Takmer tretina respondentov (30,4 %) uviedla, že do školy chodí väčšinou nerada a 9 % chodí do školy nerado. Záporný postoj k chodeniu do školy je o niečo vyšší u žiakov stredných škôl. Vyše polovica respondentov (51,9 %) stredných škôl uviedla, že do školy chodí väčšinou rada, 6,3 % opýtaných navštevuje školu veľmi rado. Negatívny postoj k dochádzke vyjadrilo spolu 41,9 % žiakov, z toho 34,6 % priznalo, že do školy chodia väčšinou neradi a 7,3 % veľmi neradi. Z výsledkov výskumu ďalej vyplynulo, že 69,4 % žiakov základných škôl pri skúšaní prežíva najmä strach a obavy, že dostanú zlú známku, a 43,9 % má pri skúšaní trému a nervozitu. 11

12 Len v malej miere žiaci prežívajú radosť z toho, že môžu preukázať svoje vedomosti (cirkevné školy: 14,1 %, súkromné školy 11,9 % a štátne 9,1 %). Z uvedeného je zrejmé, že najlepšie sa počas skúšania cítia respondenti z neštátnych škôl, ktorí uvádzali vo vyššom počte prežívanie pokoja a pohody počas skúšania. Prieskum ukázal, že záujem učiteľov stredných a základných škôl o problémy svojich žiakov je veľmi nízky. Potvrdilo ho len 22,4 % žiakov. Napriek tomu väčšina žiakov škôl uviedla (takmer 84 %), že má svojich učiteľov rada a váži si ich, aj keď vnímajú určité veci, ktoré sa im nepáčia. Z pohľadu zriaďovateľa sa zistilo, že do školy radšej chodia žiaci neštátnych základných škôl (75,8 %), ako štátnych (59,8 %). Možno konštatovať, že približne každý piaty žiak neštátnej základnej školy chodí do školy veľmi rád, v prípade štátnej základnej školy je to len 7,6 %. Tabuľka VZŠ1 Odpovede žiakov základných škôl na otázku ako radi chodia do školy škola Zdroj údajov: ÚIPŠ Do školy chodím : veľmi rád väčšinou rád väčšinou nerád veľmi nerád spolu štátna 7,6% 52,2% 31,1% 9,2% 100,0% neštátna 20,6% 55,6% 17,5% 6,3% 100,0% celkove 8,2% 52,3% 30,4% 9,0% 100,0% Približne každý štvrtý žiak neštátnej základnej školy (27,4 %) uvádzal, že sa v škole cíti veľmi dobre a nenašiel sa ani jeden, ktorý by sa cítil veľmi zle. Pre porovnanie u žiakov štátnych škôl sa zle cíti 19,2 %, čo je takmer 20 % opýtaných a 4,3 % z nich dokonca sa cíti veľmi zle. Štatisticky významné diferencie sa prejavili aj v stredných školách. Do štátnych škôl chodí rado (odpoveď veľmi rád alebo rád) 56,4 % žiakov, v neštátnych školách je to 70,4 %. 12 % žiakov neštátnych škôl chodí veľmi rado v porovnaní s 5,5 % v štátnych škôl. Žiaci neštátnych stredných škôl teda výrazne radšej chodia do školy ako žiaci štátnych stredných škôl. Tabuľka VZŠ2 - Odpovede žiakov stredných škôl na otázku ako radi chodia do školy škola Zdroj údajov: ÚIPŠ Do školy chodím : veľmi rád väčšinou rád väčšinou nerád veľmi nerád spolu štátna 5,5% 50,9% 36,3% 7,3% 100,0% neštátna 12,0% 58,4% 22,9% 6,6% 100,0% celkove 6,3% 51,9% 34,6% 7,3% 100,0% V neštátnych základných školách 41,3 % žiakov uviedlo, že to, čo sa učia, ich väčšinou zaujíma - pre porovnanie v štátnych základných školách to bolo 27,1 % žiakov. Za veľmi dobrú atmosféru na vyučovaní sa vyjadrilo 19,4 % žiakov neštátnych a 13,1 % žiakov štátnych základných škôl. Pri zisťovaní, či môžu žiaci stredných škôl pred učiteľom prejaviť svoj názor, úplne s týmto výrokom súhlasilo 25,5 % žiakov cirkevných stredných škôl, 20,9 % žiakov súkromných stredných škôl a 18,6 % žiakov štátnych stredných škôl. S výrokom či sú učitelia spravodliví, úplne súhlasilo 13,6 % žiakov súkromných stredných škôl, 10,1 % žiakov cirkevných škôl a 8,4 % žiakov štátnych škôl. Veľmi výrazný je výsledok žiakov cirkevných stredných škôl, ktorí majú so svojimi spolužiakmi iba pozitívne vzťahy: veľmi dobrý vzťah má 58,6 % žiakov, dobrý vzťah má 12

13 41, 4 % žiakov. Žiadny žiak cirkevnej strednej školy neuviedol, že má so svojim spolužiakmi skôr zlý, alebo zlý vzťah. Čo sa týka žiakov súkromných stredných škôl, nadpolovičná väčšina žiakov uviedla 55,2 %, že má so svojimi spolužiakmi veľmi dobrý vzťah, niečo vyše tretiny žiakov 34,3% má so spolužiakmi dobrý vzťah, 7,5 % žiakov má skôr zlý vzťah a 3 % žiakov má so spolužiakmi zlý vzťah. Z uvedeného vyplýva, že 10,5 % žiakov súkromných stredných škôl uviedlo, má so spolužiakmi skôr zlý vzťah. Pre porovnanie, takmer rovnaký počet žiakov štátnych stredných škôl uviedlo, že majú so svojimi spolužiakmi buď veľmi dobrý vzťah 47,9 % alebo dobrý vzťah 47,6 %. Skôr zlý vzťah má so svojimi spolužiakmi 3,7 % žiakov štátnych stredných škôl a zlý vzťah má 0,8 % žiakov. Záverom uvádzame výsledky, ktoré ukázali, že najviac času v každodennej príprave na vyučovanie venujú žiaci cirkevných stredných škôl (142 minút), pričom žiaci v štátnych stredných školách venujú každodennej príprave 108 minút a žiaci súkromných stredných škôl sa učia len 93 minút, čo je v porovnaní omnoho menej, ako na ostatných uvedených školách. Nie je našou snahou v tejto publikácii analyzovať komplexne spomenuté výsledky výskumu. Avšak aj tieto parciálne údaje môžu byť reflexiou pre zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl, aby sa venovali tým problémom, ktoré môžu pri ich odstránení napomôcť zlepšeniu kvality neštátnych škôl, a to aj v oblasti vzťahu žiaka ku škole. 13

14 Časť II. Vývoj neštátneho školstva v základných ukazovateľoch Integrálnou súčasťou školskej sústavy sa od začiatku deväťdesiatych rokov stali cirkevné a súkromné školy. Začali vznikať v roku 1990 na základe zákona č. 171/1990 Zb., ktorým sa novelizoval školský zákon č. 29/1984 Zb. a zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Neštátne školstvo prinieslo alternatívu k štátnej škole a vytvorilo predpoklad pre naplnenie práva rodičov na výber školy pre svoje deti podľa svojho presvedčenia a svedomia. Zakladanie škôl prebiehalo "zdola", z iniciatívy rodičov, pedagógov, cirkevných predstaviteľov a podnikavých jedincov. Prvá súkromná materská škola vznikla v roku Cirkevné materské školy sa objavili až v roku V súčasnosti v školskom roku 2014/15 je 171 neštátnych materských škôl (z toho 101 súkromných a 70 cirkevných), ktoré navštevuje 8,5 tisíc detí, čo tvorí 5,4 % detí v materských školách. Cirkevné základné školy začali pôsobiť už v roku 1990, prvá súkromná základná škola vznikla v roku V roku 2014 bolo v 162 neštátnych základných školách (47 súkromných a 115 cirkevných) 28,9 tisíc žiakov, t. j. 6,8 % všetkých žiakov základných škôl. Prvé dve cirkevné gymnáziá vznikli v roku V nasledujúcom boli otvorené aj prvé tri súkromné gymnáziá. V súčasnosti je v 92 neštátnych školách (35 súkromných, 57 cirkevných) 15,8 tisíc žiakov. Podiel žiakov tvori 21,1 %, čo znamená, že každý piaty žiak gymnázia študuje v neštátnej škole. Neštátne stredné odborné školy a konzervatóriá vznikali od roku Dnes v 109 neštátnych školách (88 súkromných a 21 cirkevných) je 18,4 tisíc žiakov tvoriacich 12,6 % z celkového počtu žiakov týchto druhov strednej školy. 1. Materské školy Materské školy (MŠ) podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Výchova a vzdelávanie spravidla 3- až 5- ročných detí sa zabezpečuje prostredníctvom vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje pred primárne vzdelanie. Retrospektívny vývoj počtu detí v materských školách Počet detí predškolského veku má dlhodobo klesajúci trend. Populácia 3- až 5-ročných, ktorá tvorí referenčnú skupinu detí v materských školách, sa od roku 1993 znížila o 60,9 tisíc (pokles o 25,9 %). Dôležité je však, že táto populácia začala od roku 2007 z dôvodu vekového posunu prvorodičiek mierne rásť. Podľa aktuálnej demografickej prognózy by mala kulminovať v roku Dôsledok rastu sa už niekoľko rokov prejavuje v nepostačujúcej kapacite voľných miest a v náraste nevyhovených žiadostí o umiestnenie v materských školách. V prvej polovici deväťdesiatych rokov zasiahli do vývoja materských škôl snahy o koncepčné zmeny zamerané na hľadanie miesta a funkcie týchto zariadení v transformujúcej sa sústave školstva. Následkom nejasných zámerov bol rapídny pokles zaškolenosti detí. Ukazovateľ hrubej zaškolenosti klesol vtedy z 0,92 na 0,71. Od roku 1993 však opäť rástol a zvýšil sa z 0,78 na 0,93 v roku V ostatných rokoch sa pohybuje na úrovni 0,87. Počet detí v materských školách klesal pomalšie ako referenčná populácia. Od roku 1993 sa znížil o 27,6 tisíca (pokles o 15,0 %). V súčasnosti navštevuje materské školy 156,4 tisíc detí. Podiel detí v neštátnych materských školách dosahuje 5,4 %, z toho cirkevné 2,5 % a súkromné 2,9 %. Kvantitatívny nárast v týchto školách nastal hlavne po roku 2003 a

15 Tabuľka MŠ1: Vývoj počtu detí v neštátnych a štátnych materských školách rok cirkevné súkromné % cirkevných školy školy % súkromných štátne školy spolu ,04% ,22% ,04% 361 0,22% ,10% 523 0,31% ,10% 482 0,28% ,12% 447 0,27% ,22% 336 0,21% ,29% 336 0,22% ,35% 333 0,22% ,40% 346 0,23% ,45% 318 0,21% ,88% 598 0,40% ,07% 777 0,55% ,40% ,10% ,48% ,47% ,50% ,71% ,61% ,89% ,69% ,83% ,98% ,00% ,28% ,19% % % ,52% ,90% Zdroj: CVTI SR Vývoj počtu detí v súkromných materských školách bol do roku 2003 stacionárny. Následne ukazovateľ rástol, od roku 2006 až do súčasnosti vykazuje intenzívny rastúci trend. V prvej súkromnej materskej škole v roku 1993 bolo 65 detí. V súčasnosti je v 101 školách 4,5 tisíc detí. Graf MŠ Vývoj počtu detí v neštátnych MŠ od roku cirkevné školy súkromné školy

16 Vývoj počtu detí v cirkevných materských školách bol v celom sledovanom období rastúci, tempo rastu sa však výrazne menilo. V prvej fáze do roku 2003 bolo mierne, následná druhá fáza bola výraznejšia. V nej najintenzívnejšie tempo bolo v rokoch 2004 až 2006 a 2011 až Prvé dve cirkevné materské školy vznikli roku 1995, bolo v nich 68 detí. V súčasnosti je v 70 školách 3,9 tisíc detí. Triedy v materských školách Celkový počet tried v materských školách sa od roku 1993 znížil z 7,9 tisíc na 7,7 tisíc, t. j. o 4,5 %. Na neštátnych školách tento ukazovateľ exponenciálne vzrástol z 3 na 450. V prípade súkromných materských škôl to bol nárast z 3 na 265 tried. Počet tried v cirkevných školách vzrástol z 3 v roku 1995 na súčasných 185. Tabuľka MŠ2: Vývoj počtu tried v neštátnych a štátnych materských školách rok cirkevné súkromné štátne spolu Zdroj: CVTI SR Naplnenosť tried predškolských zariadení prevažne klesala. V štátnych školách sa od roku 1993 znížila z 23,1 na súčasných 20,4 detí na triedu. V súkromných to bol pokles z 21,7 na 17,1 detí. Cirkevné materské školy mali najvyššiu naplnenosť. Aj ony však mierne poklesli, a to z 22,7 v roku 1995 na 21,3 v roku

17 Učiteľky v materských školách V porovnaní s rokom 1993 znížil sa celkový počet učiteliek v materských školách z 15,8 tisíc na 15,2 tisíc, t. j. o 4,2 %. Tabuľka MŠ3: Vývoj počtu učiteliek v materských školách rok cirkevné súkromné štátne spolu Zdroj: CVTI SR V súkromných školách však počet vzrástol zo 6 na súčasných 559 a v cirkevných z 6 na 364 učiteliek. Priemerný počet detí na učiteľku materskej školy* klesal. V štátnych školách to bolo z 23,2 na súčasných 20,8. Najvýraznejšie tento pomer klesol v súkromných materských školách a to z 21,7 na 16,2. V cirkevných sa znížil z 22,7 na 21,6 detí na učiteľku. Graf MŠ2 600 Vývoj počtu učiteliek v neštátnych MŠ od roku cirkevné školy súkromné školy * Priemerný počet detí na učiteľku sa špeciálne pre materské školy počíta ako 2-krát počet detí v MŠ, delený počtom učiteliek. 17

18 Počet materských škôl Od roku 1993 sa znížil celkový počet materských škôl o 586, a to z 3,5 tisíc na 2,9 tisíc. Relatívny pokles predstavoval 16,9 %. Počet neštátnych škôl exponenciálne rástol z 1 na 171. Tabuľka MŠ4: Vývoj počtu neštátnych a štátnych materských škôl rok cirkevné súkromné štátne spolu Zdroj: CVTI SR Vyrovnané tempo rastu mal vývoj cirkevných škôl, ktorý sa od roku 1995 zvýšil z 2 na 70. Súkromné materské školy, ktoré rástli v dvoch odlišných fázach, príbúdali hlavne po roku V priebehu desiatich rokov sa ich počet zvýšil z 16 na 101. V roku 1993 pripadalo na jednu štátnu školu 53 detí, v roku 2001 to bolo 47 detí. Od vtedy veľkosť škôl rástla, teraz je to v priemere 54 detí/školu. V súkromných školách vzrástol pomerový ukazovateľ z 32,8 na súčasných 44,8. V cirkevných školách to bolo ešte výraznejšie, a to z 34 detí na 56,2 detí/ školu. Graf MŠ3 180 Vývoj počtu neštátnych materských škôl od roku súkromné školy cirkevné školy

19 2. Základné školy Základné školy (ZŠ) poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa vzdelávacích programov. Absolvovaním vzdelávacieho programu pre 1. stupeň žiaci získavajú primárne vzdelávanie. Ukončením vzdelávacieho programu pre 2. stupeň sa získava nižšie stredné vzdelanie. Na základnej škole sa plní povinná školská dochádzka, ktorá končí spravidla v prvom ročníku strednej školy. Retrospektívny vývoj počtu žiakov v základných školách Vývoj počtu žiakov základných škôl má dlhodobo klesajúci trend. Od začiatku 90. rokov sa znižoval v priemere o 14,2 tisíc za rok. Do roku 2013 poklesol z 721,1 tisíc na 425,7 tisíc žiakov, t.j. o 41 %. Tabuľka ZŠ1: Vývoj počtu žiakov neštátnych a štátnych základných škôl rok cirkevné súkromné % cirkevných školy školy % súkromných štátne školy spolu ,11% ,31% ,23% ,66% 49 0,01% ,80% 96 0,01% ,85% 527 0,08% ,83% 544 0,08% ,83% 144 0,02% ,86% 197 0,03% ,89% 174 0,03% ,92% 180 0,03% ,07% 279 0,04% ,23% 385 0,06% ,36% 503 0,09% ,56% ,21% ,73% ,31% ,76% ,45% ,84% ,58% ,89% ,66% ,01% ,78% ,04% ,86% ,10% ,93% ,20% ,01% ,32% ,14% ,49% ,29% Zdroj: CVTI SR Neštátne školy naopak zaznamenávali nárast žiakov, ich podiel na celkovom počte sa neustále zvyšoval. U cirkevných škôl vzrástol na 5,5 % a súkromných na 1,3 %. V súčasnosti je na 115 cirkevných školách 23,4 tisíc žiakov a v 47 súkromných školách 5,5 tisíc žiakov. 19

20 Graf ZŠ Vývoj počtu žiakov v neštátnych ZŠ od roku cirkevné školy súkromné školy Triedy v základných školách Celkový počet tried v základných školách klesal pomalšie ako ukazovateľ žiakov, od roku 1990 sa znížil z 28,4 tisíc na 23,1 tisíc, t. j. o 18,4 %. Tabuľka ZŠ2: Vývoj počtu tried v základných školách rok cirkevné súkromné štátne spolu V neštátnych základných školách počet tried rástol, v cirkevných sa zvýšil z 26 na 1,3 tisíc a v súkromných z 3 na 385 tried. Pomerový ukazovateľ počtu žiakov na triedu v sledovanom období klesal. V štátnych základných školách sa naplnenosť tried znížila o 7 žiakov, a to z 25,4 (1990) na 18,5 v roku V cirkevných základných školách ukazovateľ klesol z 29,5 na 18,3 žiak/trieda. V súkromných školách bola naplnenosť najnižšia, aj tá sa znižovala o dvoch žiakov z 16,3 na súčasných 14,3 žiak/trieda. 20

21 Učitelia v základných školách Počet učiteľov základných škôl rástol do roku 1999, čo súviselo so zavádzaním 9-tych ročníkov. Od vtedy výrazne klesá, znížil sa z 42,2 tisíc na 34,8 tisíc učiteľov, t. j. o 20 %. Tabuľka ZŠ3: Vývoj počtu učiteľov v základných školách rok cirkevné súkromné štátne spolu Počet učiteľov v cirkevných školách vzrástol najmä v rokoch 1990 až 1993, a to zo 46 na V ďalších rokoch bolo tempo rovnomerné. V rokoch 2013 a 2014 prekročil hranicu 2 tisíc učiteľov. Počet učiteľov v súkromných školách taktiež rástol. Napríklad v roku 2004 sa medziročne zvýšil viac ako dvojnásobne. V súčasnosti dosahuje počet 721 učiteľov. Pomerový ukazovateľ počtu žiakov na učiteľa klesal. V štátnych školách sa znížil z 19,4 na 12,4 v roku Pomer ukazovateľov klesal aj v cirkevných školách, a to z 16,7 na 11,5 žiak/učiteľ. Najnižšiu hodnotu tohto ukazovateľa mali súkromné základné školy. Táto sa od roku 1993 znížil z 9,8 na 7,6 žiak/učiteľ. Graf ZŠ Vývoj počtu učiteľov v neštátnych ZŠ od roku cirkevné súkromné

22 Počet základných škôl Vývoj počtu škôl prebiehal v dvoch odlišných fázach. Do roku 1996 vzrástol z 2,4 tisíc na 2,5 tisíc, potom nastúpila dlhá fáza poklesu, v ktorej sa počet znížil na súčasných škôl. Tabuľka ZŠ4: Vývoj počtu základných škôl rok cirkevné súkromné štátne spolu Neštátne základné školy mali naopak v sledovanom období rastúci trend. V rokoch 1990 až 1993 sa počet cirkevných škôl prudko zvýšil z 2 na 81. V nasledujúcich rokoch bol rast už mierny, v súčasnosti dosahuje stav 115 škôl. Vývoj súkromných škôl bol nerovnomerný. K výraznejšiemu nárastu došlo po roku 2000, keď sa počet zvýšil z 7 na dnešných 47 škôl Priemerná "veľkosť" škôl, meraná počtom žiakov na školu sa znižovala. Kým v roku 1990 mala priemerná štátna škola 306 žiakov v roku 2014 to bolo o sto menej, 201 žiakov. Podobne veľkosť cirkevných škôl poklesla z 384 na 203 žiakov. Súkromné školy mali výrazne nižší pomer, v súčasnosti veľkosť dosahuje 117 žiak/škola. Graf ZŠ Vývoj počtu neštátnych základných škôl od roku 1990 súkromné cirkevné

23 3. Gymnáziá Gymnázium (G) je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Retrospektívny vývoj počtu žiakov v gymnáziách Počet žiakov gymnázií dlhodobo rástol. Rast do roku 2003 bol intenzívny, v tejto fáze došlo k navýšeniu žiakov o 80,8 %. Nasledujúcich päť rokov zotrvával vývoj na stacionárnej úrovni 99,8 tisíc. Od roku 2009 ukazovateľ klesá, v súčasnosti dosahuje 74,9 tisíc žiakov. V priebehu šiestich rokov tak klesol až o jednu štvrtinu. Neštátne gymnáziá mali do roku 2008, keď dosiahli úroveň 19,9 tisíc žiakov, rastúci rovnomerný vývoj. Ročne v nich pribúdalo v priemere 1,1 tisíc, čo znamená, že na celkových prírastkoch sa podieľali takmer polovicou. V ostatných rokoch počet žiakov poklesol o 21 %. V súčasnosti navštevuje neštátnu školu 15,8 tisíc, čo predstavuje 21,1 % žiakov gymnázií. Tabuľka G1: Vývoj počtu žiakov neštátnych a štátnych gymnázií rok cirkevné súkromné % cirkevných školy školy % súkromných štátne školy spolu ,29% ,01% 133 0,22% ,29% 359 0,57% ,22% 656 0,96% ,24% ,41% ,68% ,75% ,55% ,01% ,17% ,64% ,02% ,08% ,81% ,41% ,04% ,24% ,28% ,11% ,61% ,22% ,74% ,24% ,43% ,37% ,99% ,46% ,28% ,69% ,67% ,77% ,75% ,20% ,68% ,34% ,89% ,43% ,01% ,72% ,06% ,78% ,21% ,00% ,12% ,99% Zdroj: CVTI SR Počet žiakov v cirkevných gymnáziách kulminoval v roku 2008 na úrovni 15,7 tisíc, do roku 2014 sa znížil až o 23,2 % na 12,1 tisíc žiakov. Trajektória žiakov v súkromných gymnáziách dosiahla maximum 4,2 tisíc taktiež v roku Od vtedy klesá len mierne, v súčasnosti dosahuje hladinu 3,7 tisíc žiakov. 23

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL 1 A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL Zákon č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 2003.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Názov: Univerzita J. Selyeho

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Zákon č. 300/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky. Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 300/1993. számú törvénye

Zákon č. 300/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky. Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 300/1993. számú törvénye 1 Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 300/1993. számú törvénye A CSALÁDI ÉS UTÓNÉVHASZNÁLATRÓL Zákon č. 300/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky O MENE A PRIEZVISKU 1993. szeptember 23.

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom 954 01 www.mssedmokraska.sk I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 Felvételi szabályok II/2 Részösszeg fizetés alapszabályai II/3

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2006/2007 Bratislava 2006 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 Všeobecné informácie a pokyny...5 1.1 Organizácia školského roka 2006/2007...5 1.1.1 Vyučovanie...5 1.1.2

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o Ž i a d o s ť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok Kérelem az egyszeri támogatáshoz

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2007/2008 Bratislava 2007 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY...5 1.1 Organizácia školského roka 2007/2008... 5 1.1.1 Testovanie vedomostnej

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Iskolai

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Anglicko Jutalom : 1 000 za mesiac beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Anglicko A belépés időpontja:

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016/2017 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2016/2017 Schválený na pedagogickej rade dňa : 5. 9. 2016 Mgr.

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFER a tanulók kulcsfontosságú

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BEVEZETŐ AZONOSÍTÓ ADATOK Názov a adresa školy Az iskola

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fórum Kisebbségkutató Intézet nyelvhasznalat-2012-borito-2_layout 1 19. 3. 2012 11:48 Page 1 Tárgymutató adóhivatal 7, 16 alkalmazott 7, 8, 15, 25, 41 43, 45 alkotmány 3, 20 államnyelvtörvény 27, 29, 31 32, 37, 39, 47 anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SPOSOB ZRIADENIA, PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE Zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-71, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Mesto Šamorín Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 08.

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004.

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004. 1 A Tt. 365/2004. sz. törvénye AZ EGYES TERÜLETEKEN VALÓ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI VÉDELEMRŐL, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről (diszkrimináció

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2015/2016

Plán práce na školský rok 2015/2016 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2015/2016 Schválený na pedagogickej rade dňa : 7. 9. 2015 Mgr.

Részletesebben

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 1 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa

Részletesebben

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004.

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004. 1 A Tt. 365/2004. sz. törvénye AZ EGYES TERÜLETEKEN VALÓ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI VÉDELEMRŐL, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről (diszkrimináció

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST

O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST 1 A Tt. 253/1994 sz. törvénye Zákon č. 253/1994 A VÁROSOK FŐPOLGÁRMESTEREINEK ÉS A KÖZSÉGEK POLGÁRMESTEREINEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS BÉRVISZONYAIRÓL O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV

Részletesebben

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők:

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők: É R T E S Í T É S Gúta Város ezúton értesíti a nyilvánosságot, hogy 2016. augusztus 12-én,13-án és 14 én megrendezi a 32. Gútai Vásárt és a hagyományos búcsút. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ZÁKONNÍK PRÁCE. Tt. 311/ /2001 Z. z. z 2. júla Kelt: július 2.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ZÁKONNÍK PRÁCE. Tt. 311/ /2001 Z. z. z 2. júla Kelt: július 2. 1 Tt. 311/2001. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE Kelt: 2001. július 2. z 2. júla 2001 Módosítva: Tt. 165/2002., hatályos 2002. április 1-től Tt. 408/2002., hatályos 2002. július 25-től

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Zákon O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY a o zmene niektorých zákonov

Zákon O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY a o zmene niektorých zákonov 1 A Tt. 37/2014. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGÁRÓL, valamint egyes törvények módosításáról 37/2014 Z. z. Zákon O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY a o zmene

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

V. ročník V. évfolyam December 2005 2. číslo 2. szám 2005. december

V. ročník V. évfolyam December 2005 2. číslo 2. szám 2005. december ŠÚRSKY spravodaj Noviny obyvateľov Hrubého Šúru S Ú R I H í r a d ó Hegysúr lakosainak lapja V. ročník V. évfolyam December 2005 2. číslo 2. szám 2005. december V tomto roku oslavovala naša obec 760-te

Részletesebben

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta)

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov / Nyilatkozat a betöltött tisztségekről, állásokról, tevékenységekről és vagyoni helyzetről podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben