Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk komplex egészségi és pszichés alkalmasság-vizsgálatának elméleti alapjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk komplex egészségi és pszichés alkalmasság-vizsgálatának elméleti alapjai"

Átírás

1 Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk komplex egészségi és pszichés alkalmasság-vizsgálatának elméleti alapjai ANDÓ SÁNDOR alezredes, pszichológus DR. FERENCZY ÁDÁM orvos ezredes DR. VENDREI GÁBOR orvos alezredes DR. SZENKOVITS ADEODÁT közalk. KOVÁCS PÉTER õrnagy KOVÁCS GABRIELLA õrnagy Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet A pályázat kiírására olyan sajátos körülmények között került sor, amikor a világban végbemenõ változások hatására mind mértékében, mind a bekövetkezés valószínûségében módosultak a biztonságot veszélyeztetõ tényezõk. NATOtagságunk óta az Észak-atlanti Szerzõdés V. cikkelye által biztosított garanciák következtében az ország fenyegetettsége alacsonyabb szintre került, amelyre további kedvezõ hatást gyakorolt a várható NATO bõvítési folyamat szomszédos országokat érintõ lépése. Az új tagállamok várható befogadása jelentõsen növeli a Magyar Köztársaság és az egész térség biztonságát. Mindezen kedvezõ folyamatok ellenére továbbra is számolni kell a térségben meglévõ bizonytalanságokkal, valamint a nemzetközi terrorista és bûnözõ csoportok tevékenységével. Ezek új biztonsági kihívásokat jelentenek mind országunk, mind szövetségeseink számára, amelyek megkövetelik egy mozgékonyabb, rugalmasabb és hatékonyabb haderõ létrehozását. Az országunk EU tagsága is új katonai kötelezettségeket jelenthet. Az EU által tervezett katonai szervezetben, illetve az európai, vagy más területeken végrehajtandó katonai tevékenységekben való szerepvállalás ugyancsak a mozgékony, gyorsan bevethetõ csapatok létrehozását indokolja. A fenti megváltozott körülmények együttesen erõsítik a kormány által felvállalt és célul tûzött önkéntes haderõ létrehozásának szükségességét. A módosult és összességében bonyolultabb tevékenységet egy professzionálisan felkészített önkéntes haderõ hatékonyabban képes végrehajtani. Az önkéntes haderõ bármely más típusú hadseregtõl leginkább személyi állo- 115

2 mányban különbözik. A hadkötelezettségen alapuló hadseregekkel történõ összehasonlítás esetén egyértelmû elõnyként kell kiemelni, hogy a szolgálat az állomány tagjai által önként választott életforma, az állománya elkötelezettebb, a közösségek kohéziója szorosabb, képessége magasabb szintû. A haderõ-átalakítás célja a nemzeti és szövetségi követelményeknek, az információs társadalom kihívásainak egyaránt megfelelõ, meghatározott elvek, eljárások és doktrínák alapján felépülõ, képesség alapú haderõ létrehozása, amelynek feladatrendszere, szervezeti felépítése, felszerelése és fegyverzete, valamint személyi állománya és annak kiképzettsége koherens rendszert képez. Az így létrejövõ hadsereg a jövõ kihívásainak megfelelõ szervezetté válik, amely magában hordozza a modernebb haditechnikára és vezetési módokra való áttérés lehetõségét, személyi állományának feltöltöttsége, kiképzettsége magas színvonalú, megfelel a NATO elõírásainak, hosszú távon költség-hatékony megoldást jelent a hadkötelezettségen alapuló haderõvel szemben. Az önkéntes alapon szervezõdõ Magyar Honvédség méreteiben a védelmi felülvizsgálat következtetései és a mûködési feltételektõl függõen a jelenleginél lényegesen kisebb lesz. Mûködési folyamatai igazodva a hosszabb szolgálati idejû állomány felkészítéséhez, valamint az új állományszerkezet biztosításának és foglalkoztatásának eltérõ jellemzõihez nagy mértékben eltérnek a korábbi hadkötelezettségen alapuló rendszertõl. A tárcához tartozó teljes állomány munkavállaló, békeállományának kiegészítése, tartalékképzése önkéntes alapon biztosított. A katonák elkötelezettek, professzionálisan felkészültek. Az állomány szerkezetében bekövetkezõ változások döntõen összhangban vannak a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésére hozott döntésekkel. Tovább csökken a tiszti állomány létszáma, ezen belül az alacsonyabb rendfokozatúak arányának növekedésével megváltozik belsõ szerkezete. Kívánatos, hogy 10 15%-uk határozott idejû jogviszonnyal szolgáljon. Jelentõsen növekszik a tiszthelyettesek száma és aránya, megváltozik a hadsereg napi életében betöltött szerepük. Tekintettel arra, hogy a változás egyik jellemzõ iránya az alacsonyabb, de a korábbiaknál magasabb felelõséggel járó, beosztások irányába terjed, kívánatos, hogy 60 75%-uk határozott idejû jogviszonnyal rendelkezzen, szolgálati idejük elérje a évet. A hadsereg béke mûködéséhez szükséges biztosító-kiszolgáló tevékenységeket a tárca létszámát terhelõ civil munkavállalók vagy külsõ szolgáltatók végzik, illetve azok egy része technikai korszerûsítéssel kiváltásra kerül. Az önkéntes állomány biztosításának költségei a költségcsökkentõ tényezõk ellenére magasak, ezért nagyon fontos, hogy minden állománycsoport a felkészültségének, képzettségének megfelelõ szinten, költség-hatékonyan legyen foglalkoztatva és a munkakörök jól szabályozottak legyenek. Mindezek figyelembe vételével a honvédség egészségügyi képességeit és feladatrendszerét az önkéntes haderõ állományszerkezetének megfelelõen úgy kell átalakítani, hogy képes legyen megfelelni a nemzeti és NATO- 116

3 AZ ÖNKÉNTESEK KOMPLEX EGÉSZSÉGI ÉS PSZICHÉS VIZSGÁLATA tagságból adódó feladatoknak és követelményeknek, ugyanakkor megelõzzük a katonai tevékenységhez kapcsolódó egészségkárosodást. A kötelezõ katonai szolgálatot felváltó önkéntes haderõ kialakítása egészen új megoldásokat igényel, mind a személyi kiválasztásánál, mind a rendszerben tartáson át a szolgálat befejezését követõ idõszak menedzseléséig. A személyi kiválasztás elsõ fontos állomása, a megfelelõ toborzás, majd a megfelelõ beosztásra történõ kiválasztás után a korszerû egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság-vizsgálat. A professzionális haderõ felállításakor igen fontos szempont az ismételt beválási vizsgálatok kutatási módszereinek folyamatos alkalmazása, mely hatalmas segítséget nyújt a megfelelõ ember megfelelõ beosztásba való helyezésénél. Ha ez így van, akkor ez kifejezett elõrelépést jelent a profi katona rendszerbentartásához. Ehhez a tudományos igényû kutatáshoz újszerû megközelítésre, folyamatosan megújuló gyakorlati vizsgálatokra, valamint rövid- és hosszútávú hatásának és hatékonyságának objektív kimutatására szolgáló eljárásokra van szükség. A vizsgálati eredmények elemzésén túl létre kellett hozni külsõ szakemberek bevonásával mûködõ tudományos, számítógépes háttérrel rendelkezõ laboratóriumot, amely megfelelõ szakemberek irányításával folyamatosan monitorozza a bevizsgált állományt, mintegy folyamatos képet adva a professzionális hadsereg állapotáról. A korábban elvégzett vizsgálatainkat megpróbáltuk összevetni a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárások szerint elvégzett vizsgálatok eredményeivel, elõre mutatva, milyen vizsgálati paramétereket látunk fontosnak annak megítélésében, hogy a misszióba jelentkezõ, vagy kiválasztott katona a lehetõ legjobb helyen, a lehetõ legnagyobb hatékonysággal tudjon szolgálni. A 2003 decemberében elnyert pályázat szerint együttmûködve négy különbözõ tudományos intézettel, folyamatosan végezzük azokat a kutatásokat, amelyek elemzése során olyan objektív paraméterek kidolgozására törekszünk, ami kifejezett segítséget ad a profi katona kiválasztásához az egyes kiképzési feladatok végrehajtásához. Az ismételt vizsgálatok során megvizsgáljuk a már kiképzett katona beválását, valamint az esetleges speciális feladatok elvégzéséhez szükséges pszichológiai felkészültségét, felkészítettségét, majd a feladat befejezésével az aktuális pszichológiai állapotát, egészségi állapotát. Ezen paraméterek kiválasztása, kifejlesztése több éves, folyamatos kutatómunkát (idõt, pénzt) igényel. A sorköteles populáció egészségi állapotának vizsgálata A hazai és külföldi humánbiológiai, biodemográfiai kutatások eredményei egyértelmûen bizonyítják, hogy a szocio-demográfiai tényezõk egy adott népesség biológiai állapotát, s így a legfontosabb jellemzõit a testi fejlettséget, a morbiditást és a mortalitást igen jelentõs mértékben befolyásolják. 117

4 A népesség egészének mindkét nemre és az összes korcsoportra kiterjedõ biológiai állapotvizsgálata, anyagi és szervezési okokból eredõen szinte megoldhatatlan. Ezért volt fontos élni egy olyan vizsgálati lehetõséggel, mint amit a Magyar Honvédség keretében történõ sorozás nyújtott a 18 évet betöltött magyar férfiak körében. A 18 éves fiatal felnõtt férfinépesség biológiai állapotának részletes felmérése elõször 1973-ban, majd 1998-ban történt, az akkori sorköteles ifjak országos reprezentatív vizsgálata keretében. Jóllehet a sorkötelesek biológiai állapotának vizsgálata csak a fiatal felnõtt férfiakról ad képet, mindemellett különösen indokolttá teszik a felnõttkor határán levõ 18 éves férfinépesség biológiai- és egészségi-állapotának vizsgálatát. Hazánkban a férfiak születéskor várható átlagos élettartama évek óta 66 év körül van (1998-ban 66,14 év, 1999-ben 66,32 év volt), amely érték közel tíz évvel alacsonyabb, mint a nõké 1 és Európában a legalacsonyabbak között van. A szomszédos Ausztriában, 1998-ban a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 74,8 év, a nõké 80,9 év volt. Továbbá a fentiekkel összefüggésben megállapítható, hogy a férfiaknál a keringési és a rákos betegségekkel kapcsolatos halálozás Európában a legmagasabb és egyre fiatalabb korosztályokat érint. A magyar férfiak fentiekben vázolt igen kedvezõtlen halandósági viszonyai okán fontos lenne képet kapni arról, hogy az ezredforduló idõszakában, milyen Magyarországon a biológiai és társadalmi vonatkozásban is a felnõtté válás idõszakában levõ 18 éves ifjaknak (fiúknak) testi fejlettsége, fizikai állóképessége, egészségi- és pszichikai állapota. Továbbá, hogy milyenek a fontosabb demográfiai és szociális jellemzõi, illetve, hogy milyen különbségek vannak a fontosabb mutatók, mutatócsoportok jellemzõ értékeiben attól függõen, hogy mely társadalmi réteghez, csoporthoz tartoznak, vagy hogy az ország mely régiójában és/vagy mekkora településén élnek. Az évben végrehajtott: A 18 éves sorkötelesek testfejlettségének, egészségi állapotának és szocio-demográfiai jellemzõinek vizsgálata címû kutatási program (a továbbiakban: az évi sorköteles vizsgálat) egy országos reprezentatív mintán valósult meg. Az évi sorköteles-vizsgálat adatfelvételében a sorkötelesek katonai egészségi alkalmassági minõsítések a következõk voltak: Alkalmas (korlátozás nélkül) (A). Alkalmas korlátozással (Az alkalmasság korlátozottságára három fokozat, egy-egy egészségi ok megadásával volt beírható; B, C, D). Ideiglenesen alkalmatlan (I). Alkalmatlan (E). Az alkalmasság korlátozásának vagy az alkalmatlanság okának vezetõ diagnózisát és annak BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. revízió sze- 1 A nõk születéskor várható átlagos élettartama Magyarországon 1998-ban 75,18 év, 1999-ben 75,13 év volt. 118

5 AZ ÖNKÉNTESEK KOMPLEX EGÉSZSÉGI ÉS PSZICHÉS VIZSGÁLATA A vizsgált sorkötelesek megoszlása a katonai szolgálatra való alkalmasság szerint és évben 1. táblázat Az alkalmasság minõsítése évben évben n % n % Az összes vizsgált sorköteles ( ) , ,0 -ból Alkalmas , ,8 -ból Egészségileg károsodott (EK) , ,2 EK-ból Alkalmatlan 391 4, ,4 EK-ból BNO nélkül 407 4,3 rinti) betûjelét és számát kellett a kérdõpont megfelelõ helyére bejegyezni a sorköteles egészségi állapotát vizsgáló orvosnak. Az elemzés igényeinek megfelelõen a fenti csoportosítást a következõ összevonással, és az ehhez kapcsolódó átnevezéssel lehetett a legegyszerûbben alkalmassá tenni az évi sorköteles-vizsgálat hasonló adataival történõ összehasonlításra: Alkalmas, Egészségileg károsodott [A Korlátozással alkalmas (mindhárom lehetséges ok szerint) és az Alkalmatlan (az ideiglenesen alkalmatlanokkal együtt)] és ebbõl Alkalmatlan (az ideiglenesen alkalmatlanokkal együtt). Az 1. táblázatban bemutatjuk a két sorköteles-vizsgálat során mintába került fiatalok egészségkárosodás, illetve alkalmasság szerinti megoszlását. Az adatok tanúsága szerint a két vizsgálat között eltelt 25 esztendõ alatt 17,6 százalékponttal csökkent a katonai szolgálatra korlátozás nélkül alkalmasok, vagy másképpen fogalmazva az egészségkárosodás nélküli sorkötelesek aránya. Az egészségileg károsodottak aránya, az évben vizsgált 18 éves sorkötelesek körében a fentieknek megfelelõen 17,6 százalékponttal több, mint ahányan az évben vizsgáltak között elõfordultak. Az egészségileg károsodottak között az alkalmatlanok aránya 22,3 százalékponttal volt több 1998-ban, mint 25 évvel korábban. Megdöbbentõ módon a katonai szolgálatra alkalmatlannak minõsített sorkötelesek aránya a két vizsgálat között eltelt 25 év alatt több mint hatszorosára nõtt. Amíg 1973-ban egészségi állapota miatt csak minden 25. sorköte- 2 A táblázat évi adataiból a katonai szolgálatra korlátozással alkalmas sorkötelesek és a katonai szolgálatra alkalmatlan sorkötelesek közül csak azok kerültek be a táblázatba, akiknek ismert volt a korlátozás illetve az alkalmatlanság okát jelentõ BNO IX. revízió kódszáma. Ennek megfelelõen a két csoportba tartozó sorkötelesek száma: 1644 és 320 fõ volt, ami az összes vizsgált sorköteles 17,3 százaléka, illetve 3,37 százaléka. 119

6 les minõsült katonai szolgálatra alkalmatlannak, addig az évben vizsgált 18 éves fiatal közül már minden 4. Ezzel összefüggésben fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a két idõszak katonai szolgálatra való alkalmasság minõsítésének alapvetõen eltérõ volt a követelményrendszere. A Magyar Néphadseregnek, az évi felvétel idõszakában a Varsói Szerzõdés igényeinek megfelelõen nagy létszámú hadsereget kellett a sorállományból biztosítania. Ez a fokozott sorozási létszámigény, a mainál sokkal népesebb születési évjáratok mellett is csak úgy volt biztosítható, hogy a mainál lényegesen enyhébbek voltak az alkalmassá minõsítés egészségi állapot feltételei. Tehát a 25 évvel korábban vizsgált sorkötelesek valójában nem olyan mértékben voltak egészségesebbek a maiaknál, mint ahogyan az alkalmassági minõsítések alapján vélhetõ. Miután megállapítást nyert, hogy évben a 18 éves sorköteles fiúk körében lényegesen nagyobb volt az egészségileg károsodottak aránya, mint az évben vizsgáltak között, fontos annak tisztázása, hogy a megbetegedések betegségcsoportok szerinti megoszlása mennyiben egyezik meg, illetve mennyiben tér el a két megfigyelt idõszakban. Mielõtt az adatok bemutatására sor kerül, a következõket kell elõrebocsátani: A sorköteleseknél korábban megállapított és a sorozáskor észlelt megbetegedések besorolását az évi vizsgálatkor a BNO IX. revíziója szerint végezték. Az évi sorköteles-vizsgálatban a betegségek besorolására már a BNO X. revízióját alkalmazták. Mint ismeretes a BNO X. revíziója a korábbihoz képest jelentõs mértékben változott, ennek legszembetûnõbb jele, hogy ameddig a IX. revízió 17 betegségcsoportba sorolta a betegségeket, addig a X. revízió 20 betegségcsoportot különít el. A két idõszak megbetegedéseinek összehasonlításához azonos BNO csoportosítás alkalmazása szükséges. Mivel a bõvebb osztályozásból a szûkebbre áttérni egyszerûbb feladat, így az évi és az évi sorköteles-vizsgálat betegségmegoszlásának összehasonlítása a BNO évi IX. revíziója szerinti csoportosítás alapján történt. Az MH alkalmasság-vizsgálati rendszere és továbbfejlesztésének lehetõségei A jelenleg érvényben lévõ az alkalmasság vizsgálatot szabályozó jogszabályok (a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl és a 4/2003 HM rendelet, A hivatásos és szerzõdéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minõsítésérõl ) megfelelõ keretszabályozást adnak a korszerû egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálat elvégzéséhez és a döntés meghozatalához. Az említett rendeletek figyelembe veszik a Magyar Honvédség egyes beosztásaiban elõforduló pszichés, kémiai, és fizikai kóroki tényezõket, és ezek- 120

7 AZ ÖNKÉNTESEK KOMPLEX EGÉSZSÉGI ÉS PSZICHÉS VIZSGÁLATA hez igazodva adják meg az egyes beosztásokhoz kapcsolódó egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeket. E rendeleteket alkalmazva a jelenlegi általános katonai pályaalkalmasság vizsgálatot közelíteni lehet az ideálisabb, munkaköri, beosztási alkalmasság vizsgálatok felé, amellyel elérhetõvé válik, hogy a beosztás ellátásából adódó igénybevételt az optimálishoz lehessen közelíteni. Így várhatóan csökkenteni lehet a munkavégzéssel kapcsolatban kialakuló egészségkárosodások kockázatát. Az MH Egészségvédelmi Intézetében az elmúlt 10 évben elvégzett több tízezer vizsgálat elemzése alapot adhat a tudományos vizsgálat elindítására. A vizsgálatok széles skálája (mintegy 20 állománykategóriában) alapján tudományos módszerek segítségével megállapítható, milyen sikeres volt az évek során kiválogatott emberek rendszerben maradása, tartása. A vizsgálatok elemzésével kiszûrhetõ, milyen irányban kell erõsíteni vizsgálódásaink lehetséges irányait. A Magyar Honvédség egészségügyi feladatrendszerének többek között egyik legfontosabb pillére a háromoldalú alkalmasság-vizsgálati rendszer, a foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasság-vizsgálatok és az alapellátásban végzett éves szûrõvizsgálatok A sorkatonai szolgálattal összefüggõ orvosi és pszichológiai vizsgálatokat eddig a Megyei Hadkiegészítési Parancsnokságok sorozó fõorvosai és pszichológusai végezték, melyek a törvény módosításával január 1-jével megszûnnek. Jelenleg az MH Egészségvédelmi Intézetben végzett alkalmasság-vizsgálati rendszer az alábbi fõ részekbõl tevõdik össze: egészségi, pszichikai, fizikai és foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasság-vizsgálatokból. A fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer továbbfejlesztésének lehetõségei Az 1997-tõl napjainkig eltelt idõszak fizikai alkalmasságot érintõ tényezõinek tanulmányozása alapján igen fontos szerepe van a fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer továbbfejlesztésének. Ennek célja egy olyan követelményrendszer alkalmazása, amely megfelel a szakmai elvárásoknak, fejlõdést jelent és egyben figyelembe veszi a haderõ minõségi átalakulása során felmerülõ különleges elvárásokat. A továbbiakban alapvetõ feladatként elengedhetetlen felmerülõ alapfogalmak pontos meghatározása. Az érvényben lévõ jogi szabályzó a fizikai alkalmasság vizsgálat és a fizikai alkalmasság ellenõrzése kifejezést használja, azonban az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján, több helyen értelmezési problémák merültek fel. Ezek kiküszöbölésére célszerû a fizikai alkalmasság-vizsgálat és annak idõszakos ellenõrzésének, azaz a fizikai állapot-felmérésnek a definiálása. A fizikai alkalmasság vizsgálat olyan egészségi, pszichológiai, teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások összessége, amelyek egy adott munkakör betöltéséhez illetve adott munkafeladatok elvégzéséhez szükséges adottságok, és képességek meglétét (pályaalkalmasság) vizsgálja. Végrehajtására 121

8 csak a fizikai alkalmasság vizsgálat elvégzésére létrehozott egészségügyi intézmény keretein belül kerülhet sor (HM EVI FAVO, KRK). A Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Bizottság (FAB) által végezhetõ vizsgálat során fizikailag alkalmas illetve fizikailag alkalmatlan minõsítés adható. A fizikai állapotfelmérés olyan vizsgáló eljárások összessége, amelynek célja az adott munkakör betöltésére alkalmas katona aktuális edzettségi állapotának meghatározása. A megfelelõ színvonalú edzettségi állapot a fizikai felkészülés és kiképzés folyamatának eredménye, amely jelentõsen befolyásolja a munkaköri feladat végrehajtását és annak minõségét. A fizikai állapot megfelelõ színvonalának meglétét az arra kijelölt Fizikai Állapotfelmérõ Bizottságok (továbbiakban FÁB) az állományba kerülés után meghatározott idõszakonként ellenõrzik. A fizikailag alkalmas illetve fizikailag alkalmatlan értékelés helyett célszerû a fizikai állapota megfelelõ, valamint a fizikai állapota nem megfelelõ kifejezés használata a fizikai terhelhetõsége jelenleg nem megfelelõ hat hónapon belül ismételt vizsgálata szükséges mellett. Az egymás után kétszer mért nem megfelelõ teljesítmény a fizikai alkalmasság felülvizsgálatát vonja maga után. A fizikai alkalmasság-vizsgálat esetében a feltételrendszer optimalizálódásával az egész alkalmasság-vizsgáló eljárást a munkavégzés függvényében mért élettani paraméterek vizsgálatára célszerû alapozni. A fizikai állapot felmérésére ábra. A vizsgálati rendszer alkalmazásra javasolt mozgásformái

9 AZ ÖNKÉNTESEK KOMPLEX EGÉSZSÉGI ÉS PSZICHÉS VIZSGÁLATA és pontrendszerben történõ kifejezésére a jelenlegi fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer, részben módosított mozgásformákkal alkalmas (1. ábra). Az alkalmazandó mozgásformáknak hatásos ingert kell biztosítani a felkészüléshez, ugyanakkor meg kell felelniük a modern sporttudomány és az egészségvédelem elvárásainak. Az alkalmasság-vizsgálatra és az állapotfelmérésre alkalmazott mozgásanyag terhelési profiljának minél jobban meg kell felelnie az adott munkakör fizikai igénybevételéhez kapcsolódó élettani terhelésnek. A felsorolt szakmai szempontok figyelembe vételével a zömében ülõ munkát végzõ, alacsonyabb fizikai megterheléssel járó munkakörökben (T1, T2 jelölésû követelményszintek) és a magasabb fizikai megterheléssel járó, zömében fizikai munkát jelentõ munkakörökben (T3, T4 jelölésû követelményszintek) egymástól eltérõ mozgásformák választhatósága javasolt (2. táblázat). A fizikai alkalmasság-vizsgálat T1 és T2 jelölésû követelményszintjeinél a haderõ feltöltöttségét befolyásoló tényezõk figyelembevételével a hivatásos és szerzõdéses állományba jelentkezõk 3200 méter síkfutás és 4 km gyaloglás között választhatnak. A katonák esetében ez 3200 méter síkfutást vagy 6 km gyorsított menetet jelenthet. Ebben az esetben a 4 km gyaloglás mozgásforma a fokozatosság elve alapján egy átmeneti lépcsõfokot képez a polgári élet és a fegyveres szolgálat fizikai igénybevétele között. Amennyiben a jelentkezõ eleget tesz a követelményeknek a kiképzés során készülhet fel a nagyobb fizikai igénybevételre. Ugyanezen az elven alapulhat a jelentkezõknél a T3 és T4 jelölésû követelményszint szív és vérkeringési rendszer állóképességét vizsgáló 3200 méter síkfutás és 6 km gyaloglás választhatósága. Az állományban lévõ katonáknál ez a T3 és T4 követelményszintnél 3200 méter síkfutást jelent. A felsorolt Az alkalmazott mozgásformákhoz kapcsolódó maximális pontértékek 2. táblázat Mozgásforma Vizsgálati kategória Követelményszint Maximális pontszám 3200 m síkfutás FAV és FÁF T1, T2, T3, T km gyaloglás FAV T1, T km gyaloglás FAV T3, T km gyorsított menet FAV és FÁF T1, T km kerékpárergometria FAV T1, T2, T3, T m úszás FAV (FÜV) T1, T2, T3, T4 160 spiroergometria FAV T1, T2, T3, T4 160 fekvõtámasz FAV és FÁF T1, T2, T3, T4 100 húzódzkodás FAV és FÁF T1, T2, T3, T4 100 felülés FAV és FÁF T1, T2, T3, T

10 mozgásformák mellett a jelentkezõk és katonák fizikai alkalmasságának megállapítására a vizsgálatot végzõ MH EVI a 10 km kerékpár ergometriás, illetve a spiroergometriás vizsgálatot, valamint katonák esetében a másodfokú FÜV javaslatára alkalmazhatja a 800 méter úszást is. Az erõ-állóképesség felmérésére mind a négy követelményszint esetében a mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás vagy húzódzkodás nyújtón és a hanyattfekvésbõl felülés mozgásformák alkalmazhatóak az egészségvédelmi szempontok alapján módosított végrehajtással (2. táblázat). A fizikai állapotfelmérés során a katona a T1 és T2 követelményszint esetében a 3200 méter síkfutás és 6 km gyorsított menet közül választhat. T3 és T4 követelményszint esetében 3200 méter síkfutást kell teljesítenie. Az erõállóképesség felmérésére mind a négy követelményszint esetében a mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás vagy húzódzkodás nyújtón és a hanyattfekvésbõl felülés mozgásformák alkalmazhatóak az egészségvédelmi szempontok alapján módosított végrehajtással (2. táblázat). A különbözõ mozgásformákhoz kapcsolódó értékelési (pont) rendszernek egyaránt meg kell felelnie a leggyakrabban elõforduló megbetegedések prevenciós követelményeinek, ugyanakkor eleget kell tennie a munkakörök fizikai megterhelésébõl adódó motivációs követelményeknek, és nem utolsósorban az edzéselmélet és edzésmódszertani követelményeknek. Ezek együtt, résztényezõként járulhatnak hozzá a haderõ minõségi átalakítása kapcsán felmerülõ létszámproblémák megoldásához. Ennek alapján a 4 km és a 6 kmgyaloglás maximális pontértéke 160 pont. 160 pont maximális pontérték érhetõ el a 3200 méter futás, a 6 km gyorsított menet, a 10 km kerékpár ergométeres és a spiroergometriás terhelés, valamint a 800 méter úszás mozgásformákban. 100 pont maximális pontérték érhetõ el a fekvõtámasz, a húzódzkodás és a felülés mozgásformák teljesítésekor (3. táblázat). A keringés rendszeri állóképességet felmérõ mozgásanyag egyes intenzitás mutatói az I. korcsoportban (25 éves életkor alatt) 3. táblázat Mozgásforma A 160 ponthoz tartozó idõteljesítmény (min) A 160 ponthoz tartozó sebesség (km/h) MET O2 felvétel (ml/kg/min) Kalóriaigény (kcal/min) 3200 m futás 12: ,50 20,4 10 km kerékpár ergometria 15: ,00 19,2 800 m úszás 16:00 3, ,50 13,2 4 km gyaloglás 28:00 8,6 8,5 29,75 10,2 6 km gyaloglás 41:00 8,6 8,5 29,75 10,2 6 km gyorsított menet 41:00 8,6 9 31,50 10,8 124

11 AZ ÖNKÉNTESEK KOMPLEX EGÉSZSÉGI ÉS PSZICHÉS VIZSGÁLATA A 4 km gyaloglás, a 10 km kerékpár ergométeres terhelés, a 6 km gyorsított menet és a6kmgyaloglás mozgásforma maximális pontértékeihez javasolt idõértékek percben 4. táblázat 4 km gyaloglás Életkor/év férfiak 28:00 28:30 29:00 29:30 30:00 30:30 31:00 nõk 29:00 29:30 30:00 30:30 31:00 31:30 32:00 10 km kerékpárergométeres terhelés férfiak 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 nõk 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 6 km gyorsított menet gyakorló öltözetben és 6 km gyaloglás sportöltözetben férfiak 41:00 41:48 42:30 43:18 44:00 44:48 45:30 nõk 42:00 42:48 43:30 44:18 45:00 45:48 46:30 10 km kerékpár ergométeres vizsgálat során javasolt watt terhelés 5. táblázat 10 km kerékpár ergometria Fizikai követelményszint terhelés (W) / testtömeg (kg) férfiak nõk T4 2,00 1,75 T3 1,75 1,50 T2 1,50 1,25 T1 1,25 1,00 A pontértékekhez kapcsolódó teljesítménymutatók kidolgozása a relatív aerob kapacitás és a MET (metabolikus ekvivalens) mértékegység, amely lehetõvé teszi az alkalmazott mozgásformák intenzitásának összehasonlítását (3. táblázat). Mivel az érvényben lévõ jogszabály 4 km gyaloglás és 10 km teremkerékpározás mozgásformákhoz kapcsolódó teljesítménymutatói 2001-ben FÜV alkalmazásra készültek, azonban átfogóan az egész állomány körében alkalmazásra kerültek, így idõszerû feladat a két mozgásforma teljesítménymutatóinak átdolgozása. A vizsgálati tapasztalatok alapján ez a pontértékekhez tartozó idõértékek csökkenését jelenti (4. táblázat). A 10 km kerékpár ergométeres terhelés esetében igen fontos feladat a testtömegre esõ watt terhelés meghatározása is, amelynek a munkakör fizikai követelményszintjéhez (5. táblázat). 125

12 A jelen közleményben korlátozott terjedelemben tárgyalt témakör a kritikus népegészségügyi mutatók alapján igen fontos társadalmi jelentõséggel bír. A témában felmerülõ kérdések megoldása alapvetõ részfeladata a haderõ jelenleg is folyó minõségi átalakításának. Összefoglalva: a kor követelményeinek megfelelõ, modern honvédség kialakításának egyik alapfeltétele, hogy a különbözõ szerzõdéses beosztási helyeket egészségileg, pszichológiailag és fizikailag is a legalkalmasabb személyek töltsék be. A döntési folyamat során ismerni kell azokat a kóroki tényezõket, amelyek a beosztást ellátó személy egészségére hatással lehetnek a szolgálat teljesítése során. A beosztás ellátásából, a munkavégzés környezetébõl származó, az emberi testre ható összes megterhelés, és az egyén orvosi vizsgálata során kapott egészségügyi adatok ismeretében nyilatkozni lehet a vizsgált személy munkavégzésbõl származó igénybevételérõl. A megfelelõ kiválasztással elérhetõ, hogy a munkavégzés során a szervezet igénybevétele optimális legyen, és így elkerülhetõ maradandó egészségkárosodás kialakulása. A cél a legmegfelelõbb jelentkezõ kiválasztása a neki legmegfelelõbb beosztásra, mert ez lehet a költség-hatékonyság szempontjából is a legjobb megoldás. 126

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14.

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14. A fizikai alkalmasság-vizsgálati és állapotfelmérési rendszer aktuális változásai és tapasztalatai Juhász Zsolt őrnagy MH Honvéd Egészségügyi é Központ, Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet,

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának KARD ÉS TOLL 2006/1 A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának tapasztalatai Juhász Zsolt õrnagy A szerzõ által 2004. november 1-je és 2005. július 31-e között elvégzett vizsgálat célja a külföldi katonai

Részletesebben

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

MH Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály Budapest, 2009. január 22.

MH Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály Budapest, 2009. január 22. A toborzó irodákon keresztül jelentkező leendő szerződéses állomány vizsgálati tapasztalatai (2007. szept - 2008. dec.) Juhász Zsolt őrnagy MH Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Juhász Zsolt Magyar Honvédség, Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG JELENLEGI FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉNEK GYAKORLATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG JELENLEGI FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉNEK GYAKORLATA Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@gmail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG JELENLEGI FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉNEK GYAKORLATA ABSZTRAKT A szerző a Magyar

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@gmail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Absztrakt A szerző a

Részletesebben

A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT

A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT Juhász Zsolt A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT A szerző a bevezető és a rövid történeti áttekintést követően ismerteti néhány NATO tagország fizikai

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése,

Részletesebben

JUHÁSZ ZSOLT alezredes

JUHÁSZ ZSOLT alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács JUHÁSZ ZSOLT alezredes A magyar katonák külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet MHK adatbázis 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai

Részletesebben

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

7/2006. (III. 21.) HM rendelet 7/2006. (III. 2) HM rendelet a hivatásos és szerzodéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP)

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály Dr. Juhász Zsolt alezredes programvezető Pápa, 2015. november 12. Az előadás vázlata I. Jogszabályi háttér (10/2015. (VII. 30.)

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt ISSN 0236 736 X ISBN 963

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 30., csütörtök Tartalomjegyzék 25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet A hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK URBÁN LAJOS AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN Azáltal, hogy békeidőben Magyarország áttért az önkéntes haderőre, számos kihívással, de ugyanakkor

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Az alkalmassági vizsgálatra jelentkezés az alapképzés esetén központilag történik, a mesterképzés esetén a pályázónak önállóan kell intézni.

Az alkalmassági vizsgálatra jelentkezés az alapképzés esetén központilag történik, a mesterképzés esetén a pályázónak önállóan kell intézni. Az alkalmassági vizsgálat Az alkalmassági vizsgálatra jelentkezés az alapképzés esetén központilag történik, a mesterképzés esetén a pályázónak önállóan kell intézni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

TÓTH JÁNOS A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDICIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN

TÓTH JÁNOS A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDICIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola TÓTH JÁNOS A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDICIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

Az edzéselmélet alapjai

Az edzéselmélet alapjai Az edzéselmélet alapjai Általános edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor Az edzéselmélet kialakulása Kikkuli (ie. 1360): Tréning könyv Philostratos : A tréneri tudományról Sötét középkor. Sinclaire

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ MILYEN KONDICIONÁLÓ ESZKÖZÖK ALKALMASAK A MEGÚJULÓ HADSEREG FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁRA? Kovács Péter 42 A honvédelmi feladatok ellátásánál különösen fontos a megfelelő egészségi

Részletesebben

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa 2011.10.06. 08. Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei Rehabilitációfogalma A WHO szerinti

Részletesebben

József István SZERZŐDÉSES KATONÁK ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK ÉS MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Doktori (PhD) értekezés

József István SZERZŐDÉSES KATONÁK ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK ÉS MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Doktori (PhD) értekezés József István SZERZŐDÉSES KATONÁK ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK ÉS MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Doktori (PhD) értekezés 2003 1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása Magyarországon

Részletesebben

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL (általános alapismeretek) Állóképesség: A szervezet azon képessége, amely lehetővé teszi a sportmozgás hosszú ideig, a teljesítmény

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. augusztus 31.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. augusztus 31. CXLII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. augusztus 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 1500/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1501/2015. (VII.

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanév az Honvéd altiszt szakképzésére felvételizők részére

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanév az Honvéd altiszt szakképzésére felvételizők részére A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanév az 54 863 02 Honvéd altiszt szakképzésére felvételizők részére Az oktatási intézmény adatai Név: Magyar Honvédség Altiszti

Részletesebben

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2009. június 15.

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2009. június 15. A fizikai erőnléti állapot mint a hadrafoghatóság egyik alappillére (A 2008. év fizikai alkalmasság-vizsgálatainak és állapotfelméréseinek tapasztalatai) Juhász Zsolt őrnagy MH Honvéd Egészségügyi é Központ,

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

módosító javaslatotokat

módosító javaslatotokat T/7/1. szám Tisztelt Elnök Úr/ Asszony! továbbiakban: Házszabály) 40-41. -a alapján a DEMOKRÁCIAJÁTÉK T/7. számú módosító javaslatotokat " 4. A felvételi eljárás során a jelentkező 500 pontot gyűjthet,

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézetigazgató, egyetemi

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére Az oktatási intézmény adatai Név: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András A gyógytestnevelés a testnevelés alapértéke Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András Szakvezető tanár,

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben