A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának"

Átírás

1 KARD ÉS TOLL 2006/1 A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának tapasztalatai Juhász Zsolt õrnagy A szerzõ által november 1-je és július 31-e között elvégzett vizsgálat célja a külföldi katonai szolgálatra jelentkezõ katonák fizikai kondícióparamétereinek meghatározása és elemezése volt. Az alapfogalmak meghatározása és a rövid történelmi áttekintés követõen a külföldi katonai szolgálatra jelentkezõk fizikai alkalmasság-vizsgálatáról írt. Számos statisztikai információt ad a munkaköri kategóriák meghatározásáról, a magyar katonák keringési szervrendszerének, a kar és törzs izomzatának helyi izomerõ-állóképességének állapotáról. Indokoltnak látja a jelenlegi fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer fejlesztését, a munkaköri kategóriák alapján történõ osztályozást és az egész rendszer megfelelõ és célirányos alkalmazását. The author examined a one-year-long period of the Hungarian Defence Forces regarding the Hungarian solders physical ability testing. The aim of this test was to determine and analyse the parameters of physical conditon of military personal applying to foreign military service. After definitions of the fundamental concepts and short historical summary the author wrote about the system of physical ability testing of personal applying to foreign military service. The author gives several statistical information on definition of job categories, on cardio-vascular circulation system s stability data of the Hungarian soldiers and on the local endurance of arms and trunk muscles. The author point out reasonability of developing the present system of physical ability testing, to develope an adequate classification of different service groups, and to work out appropriate and effective usage of the whole system. A év Magyarország haderejének reformfolyamatai szempontjából fontos mérföldkõnek számít. November 3-án leszerelt az utolsó sorkatona, majd azt követõen még ugyanazon hónap 16-án kihirdetésre került a évi CV. törvény 1, mely hazánk önkéntes haderõre történõ átállásáról szól. Új, más jellegû személyi feltételek teremtõdtek. Azóta bõ egy év telt el és a nemzetközi biztonságpolitikai szerepvállalásunk továbbra is töretlen maradt, elismertségünk növekedett. Katonáink áldozatkész, példaértékû munkájában a mindenkori egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság-vizsgálat alapvetõ szerepet játszik. Az átállás számos új kérdést vetett fel, így többek között a témához szorosan kapcsolódó fogalomrendszer kiegészítését, pontos meghatározását, bõvítését is. Bár ezek egy része már létezõ, régebben is használt fogalmak (munkaköri alkalmas évi CV. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl. 58

2 JUHÁSZ ZSOLT: A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai ság-vizsgálat, fizikai alkalmasság, önkéntes haderõ, külföldi katonai szolgálat) mégis, hazánkat illetõen, csak most váltak igazán idõszerûvé, ezért megkísérelem azok jelentéstartalmának áttekintését Munkaköri alkalmasság vizsgálat annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben, munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és annak képes-e megfelelni. 2 A fizikai alkalmasságról a 4/2003. (I.31.) HM rendelet a 2. (1) pontban a következõképpen határoz: Hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: hivatásos katonai szolgálat) egészségileg, pszichikailag és fizikailag azok alkalmasak, akiknek nincs olyan fizikai vagy pszichikai elváltozásuk, betegségük vagy fogyatékosságuk, mely a katonai szolgálat teljesítését nem teszi lehetõvé, illetve annak során egészségi állapotuk jelentõs rosszabbodásának veszélye nem várható. 3 A fizikai alkalmasság-vizsgálat olyan egészségi, pszichológiai, teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások összességeként értelmezhetõ, amelyek egy adott munkakör betöltéséhez, illetve adott munkafeladatok elvégzéséhez szükséges adottságok és képességek meglétét (pályaalkalmasság) vizsgálja. 4 Az önkéntes haderõ nem más, mint egy Olyan fegyveres erõ, amelynek tagjai nem törvényben elõírt kötelezettség alapján, hanem önként látják el a katonai szolgálatot. 5 A külföldi szolgálat az elõzõ fogalomhoz szorosan és szervesen kapcsolódóan, az az általános hadkötelezettség, ami az Alkotmányban és a honvédelmi törvényben a külföldön történõ katonai szolgálatra egészségileg, szellemileg és fizikailag alkalmas személyek részére, a meghatározott katonai szolgálatteljesítési kötelezettségek teljesítésérõl szól, melyeket törvények, jogszabályok és különbözõ katonai szabályzatok, utasítások szabályoznak. 6 A fizikai alkalmasság-vizsgálat általánosságban Magyarország haderejének szervezeti felépítése és létszáma a történelem során folyamatosan változott, átalakult attól függõen, hogy az adott kor politikai helyzete mit kívánt. Volt, amikor önálló haderõként (Mátyás király fekete serege) vagy más hadsereg részeként mûködött (Osztrák Magyar Monarchia) és volt, amikor valamilyen szövetség tagjaként létezett (Varsói Szerzõdés ) és létezik (NATO 1999-tõl) a mai napig is. Az új típusú, nemzetbiztonságot érintõ kihívások következményeként új és más jellegû feladatok hárulnak katonáinkra. A különbözõ külföldi mûvele- 2 Kovács Péter: Gondolatok a Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének kutatási témakörként történõ értelmezéséhez. ZMNE közlemények, 9. évfolyam, 1. szám, Budapest, 2005., 196. o. 3 4/2003. (I.31.) HM rendelet a hivatásos és szerzõdéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minõsítésérõl, 2. (1). 4 Kovács Péter: Gondolatok a Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének kutatási témakörként történõ értelmezéséhez. ZMNE közlemények, 9. évfolyam, 1. szám, Budapest, 2005., 196. o. 5 Hadtudományi Lexikon A L, Akadémiai Nyomda, Budapest, évi XCV. Törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról 2. (32). 59

3 KARD ÉS TOLL 2006/1 ti és hadmûveleti területeken vállalt szerepünk egyre nagyobb, és a felelõsség terhe is tovább növekszik. A sikeres, eredményes munkához a szellemi, szakmai felkészültség mellett fontos a megfelelõ fizikai erõnléti állapot, a fizikai alkalmasság. Azt, hogy kinek milyen fokú edzettségi mutatókkal kell rendelkeznie, nagyban befolyásolja, és egyben meghatározza a kapott feladat jellege, mely a katona beosztásától függõen lehet szellemi, fizikai, valamint ezek keveréke. A jó fizikai állóképesség korrelál a jó pszichológiai állóképességgel. Tervszerûen, tudományos alapokra építve, felkészíthetõek a kívánt teljesítményszint elérésére. A felkészültségi szint elbírálásában a végrehajtó szerv, a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézete (a továbbiakban MH EVI), és azon belül az alkalmasság-vizsgáló osztályok kötelékében mûködõ Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály. Munkáját többek között a 4/2003. (I.31.) HM rendelet szabályozza. A rendelet négy kategóriát különböztet meg attól függõen, hogy a szakmai feladat milyen jellegû. Külföldön történik vagy honi területen, hadmûveleti vagy mûveleti területen. Természetesen az is meghatározó tényezõ, hogy a feladat (a munka) fizikai vagy szellemi természetû és az könnyû, nehéz, kevert vagy esetleg egyoldalúan csak fizikai vagy csak szellemi jellegû tevékenység. A 20/2002. (IV.10.) HM rendelet az érvényben lévõ követelményrendszernek megfelelõen a különbözõ munkaköri beosztások fizikai terhelése alapján négy követelményszintet állít: T1 (216 pont), T2 (230 pont), T3 (240 pont) és T4 (260 pont) jelöléssel. A T1 és T2 jelölésû kategória az ülõ- és a könnyû fizikai munkavégzéssel, a T3 és T4 jelölésû kategória a közepes és nehéz fizikai munkavégzéssel járó munkaköri beosztásokat jelöli. Ennek megfelelõen a négy kategóriában a funkcionális szervrendszerek alap-, közép-, felsõ- és emelt szintû edzettségi állapota a munkaköri beosztáshoz kapcsolódó edzettségi követelmény. 7 A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatának követelményrendszere A külföldi katonai szolgálatra jelentkezõ katonák fizikai alkalmasságának elbírálása az állományba vételhez hasonlóan a tervezett munkaköri beosztás fizikai igénybevétele alapján történik. Ez a fegyveres béketeremtõ, békefenntartó, vagy különleges megterhelést jelentõ katonai szakfeladat idõkorlátozás nélküli végrehajtása a funkcionális szervrendszerek emelt szintû edzettségi állapotát vizsgálja (T4). A béketeremtõ, illetve békefenntartó szolgálat törzsében, vagy nem fegyveres szolgálat ellátása saját szakmájában, illetve NATO beosztás ellátása annak idõtartamától függetlenül a funkcionális szervrendszerek felsõ szintû edzettségi állapotát határozza meg követelményként (T3). Az egy évet meghaladó tanulmány (pl. katonai oktatási intézményben) vagy kutatómunka végzése a funkcionális szervrendszerek középszintû edzettségi állapotát írja elõ (T2). Az egy évnél rövidebb ideig tartó tanulmányok, vagy kutatói munka végzése esetén a funkcionális szervrendszerek alapszintû edzettségi állapota a követelmény (T1). 8 7,8 Kovács Péter: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. Doktori (PhD) értekezés 2005., 41. o. 60

4 JUHÁSZ ZSOLT: A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai 1. ábra. Az elvégzett vizsgálatok munkaköri kategóriák szerinti megoszlása A motoros képességek (a kondicionális és koordinációs képességek) 9 fejlettségi szintjének mérése és annak értékelése, minõsítése többféle képpen történhet. A 4/2003. (I.31.) HM rendelet csak bizonyos vizsgálati módszereket határoz meg. A Magyar Honvédségben a külföldi katonai szolgálatra történõ fizikai alkalmasság vizsgálati módszerek közül vannak olyan mozgásformák, melyek a keringésrendszeri állóképesség, vannak, melyek a helyi izomerõ-állóképesség vizsgálatára szolgálnak. Az úszás, kerékpározás, gyaloglás és a futás az elõbbit, míg a mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás, a függésben történõ karhajlítás-nyújtás (húzódzkodás), a hanyattfekvésbõl történõ felülés az utóbbit hivatott vizsgálni. Bár a katonanõk létszáma fokozatosan növekszik, a jelenlegi katonanõ állomány nagysága még nem mondható számottevõnek, ami a külföldön szolgálatot teljesítõ csapataink nõi állomány létszámában is megmutatkozik. A jelzett idõszakban végzett vizsgálatokon résztvevõk nemenkénti megoszlása: 8% nõ, 92% férfi. Az alkalmasok létszámának magas értéke szembetûnõ lehet: a vizsgálatokon részt vett 1980 fõbõl 1875 volt alkalmas és 105 fõ alkalmatlan, ami az állomány magas fokú felkészültségére engedhet következtetni. A tapasztalatok azonban mást mutatnak. A magas fizikai alkalmasságot mutató értékek a rendszer sajátosságával magyarázhatóak, mely a terhelés intenzitását tekintve nem ad elfogadható objektív képet a katonák keringési szervrendszerének állapotáról. Ezért a rendelet módosítása folyamatban van (az új rendelet hatályba lépése 2006-ban várható). 9 Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana, Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest,

5 KARD ÉS TOLL 2006/1 2. ábra. A hanyattfekvésbõl felülés munkaköri, nemenkénti átlag ismétlésszámai A munkaköri kategóriák vizsgálata során a funkcionális szervrendszerek emelt szintû edzettségi állapotára utaló (T4) munkakörbe jelentkezõk száma volt a legmagasabb. Ennek az a magyarázata, hogy a kiutazók nagy része hadmûveleti területre kerül, és ott lát el fegyveres szolgálatot. Az adott beosztás sajátosságából fakadó fokozott stressz és az idõjárási tényezõk indokolják a magas fizikai felkészültségi szintet. A funkcionális szervrendszerek felsõ szintû edzettségi állapotára utaló (T3) munkakörökbe, a különbözõ törzs és NATO (3 éves) beosztásokba jelentkezõk száma alacsonyabb, hiszen alapvetõen a (T4) beosztások vannak többségben. A funkcionális szervrendszerek alapszintû edzettségi állapotára utaló T1 T2 jelölés a különbözõ külföldi tanfolyamokra jelentkezõk létszámát mutatja, melyek közül az egy évnél rövidebb ideig tartó tanfolyamokra jelentkezõk száma a magasabb (T1) (1. ábra). A rendelet által meghatározott, két perces idõintervallumon belül végrehajtott ismétlésszámok a kategóriáktól függõen eltérõ eredményeket mutattak. A férfiak esetében fokozatosan emelkedett, míg a nõk esetében meglepõ módon a (T3 T4) kategóriában ez csökkenõ tendenciával járt. A T1 T2 kategória feltûnõ emelkedése azzal magyarázható, hogy a külföldi tanulmányokra jelentkezõ katonák nemcsak T1 T2 munkakörben szolgáló személyek lehetnek, hanem a másik háromban szolgálók is, ami aztán emiatt rendkívül heterogénné teszi a vizsgált állományt, de egyben magyarázatot is ad arra, hogy az értékek miért magasabbak a másik kategóriához képest (2. ábra). 10 A vállöv izomerõ-állóképességének tesztelésére hivatott mellsõ fekvõtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás eredménye, a munkaköri kategóriákhoz tartozó és 10 Kovács Péter: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területei. Doktori (PhD) értekezés 2005., o. 62

6 JUHÁSZ ZSOLT: A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai 3. ábra. Mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás munkaköri, nemenkénti átlag ismétlésszámai 4. ábra. Munkaköri kategóriák alapján történt keringés rendszeri állóképesség vizsgálatának átlag MET 11 értékei az arra jellemzõ követelményszintek miatt emelkedõ (ismétlésszámban kifejezett) teljesítményt mutat (3. ábra). A tárgyidõszakban megvizsgált katonák szív-keringési szervrendszerének, és az azzal szoros kapcsolatban lévõ légzõszervrendszer, együttesen az úgynevezett cardiorespiratorikus szervrendszer állapotát tekintve megfigyelhetõ, hogy a munkaköri körülmények nehezedésével arányosan az értékek is emelkednek (4. ábra). Az eredményes küldetések végrehajtásához elengedhetetlenek az emberi szervezet testtömeg kilogrammra felvett maximális oxigénfelvételén keresztül kifejezett teljesítmény értékek mérései. A (T2) kategória MET-ben kifejezett teljesítmény mutatói, az ide vonatkozó rendelet (4/2003. HM r.) sajátosságának tudható be. Az említett kategóriába nemcsak azok a katonák tartoznak, akik beosztásukból fakadóan szellemi és könnyû fizikai munkát végeznek, hanem azok is, akik (T3) vagy akár (T4) munkakörben tevékenykednek. 11 Az emberi szervezet egy testtömeg kilogrammra felvett maximális oxigénfelvételét MET-nek nevezzük (1 MET = 3,5 ml/kg/perc). O2 63

7 KARD ÉS TOLL 2006/1 5. ábra. A mozgásformák alapján történt szívkeringés-rendszeri állóképesség vizsgálatának statisztikai adatai Az összesített, nemek alapján bontott eredményekbõl, érzékelhetõ, hogy a nemi differenciából fakadó különbségek miatt a hölgyek állóképességi mutatói alulmaradnak a férfiakétól. A kardiorespiratórikus edzettségi állapot meghatározása a relatív aerob kapacitás becslésével történt a 3200 m-es síkfutás, a 4 km-es gyaloglás és a 10 km-es kerékpár ergométeres terhelések alapján. A számított MET, illetve VO 2 max (O 2 ml/kg/perc) értékek nemenként jelentõs eltéréseket mutattak. A nemi differencia leginkább a futás mozgásformánál volt szembetûnõ. A férfiak aerob kapacitása a 3200 méteres síkfutás esetében magasabb volt, mint a nõké. A 4 km-es gyaloglás a futáshoz és a 10 km-es kerékpár ergométeres terheléshez viszonyítva csökkenõ aerob kapacitást mutatott. A három mozgásforma egymáshoz viszonyított MET értékei a terhelési protokolloknak megfelelõen alakultak. Ennek értelmében a legalacsonyabb relatív aerob kapacitás a 4 kilométeres gyaloglásnál volt tapasztalható, és a legnagyobb pedig a 3200 méteres síkfutásnál. (5. ábra). 12 A MET-ben meghatározható teljesítmény, nagyban prognoztizálhatja a fizikai felkészültség szempontjából a különbözõ küldetések sikerének valószínûségét. Természetesen más, egyéb feltételek is közrejátszanak egy küldetés sikerében és valószínûleg a fizikailag megfelelõen felkészült katona csak növeli a rábízott feladat sikeres végrehajtásának esélyét. * * * Az új típusú biztonsági kockázatok megjelenésével egyre nagyobb jelentõséggel bír a külföldi katonai szolgálatra történõ fizikai alkalmasság-vizsgálat. Az eddigi kutatási 12 Kovács Péter: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. Doktori (PhD) értekezés 2005., o. 64

8 JUHÁSZ ZSOLT: A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai tapasztalatok alapján indokolttá vált a Magyar Honvédségnél alkalmazott külföldi katonai szolgálatra történõ fizikai alkalmasság-vizsgálati módszerek folyamatos fejlesztése, valamint a speciális feladatokhoz szükséges, célirányosan kidolgozott differenciált vizsgálati eljárások alkalmazása. FELHAZNÁLT IRODALOM évi CV. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl. 2 Kovács Péter: Gondolatok a Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének kutatási témakörként történõ értelmezéséhez. ZMNE közlemények, 9. évfolyam, 1. szám, Budapest, o. 3 4/2003. (I.31.) HM rendelet a hivatásos és szerzõdéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minõsítésérõl. 4 Hadtudományi Lexikon A L, Akadémiai Nyomda, Budapest, évi XCV. Törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról. 6 Kovács Péter: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. Doktori (PhD) értekezés, ZMNE Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest,

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Juhász Zsolt Magyar Honvédség, Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14.

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14. A fizikai alkalmasság-vizsgálati és állapotfelmérési rendszer aktuális változásai és tapasztalatai Juhász Zsolt őrnagy MH Honvéd Egészségügyi é Központ, Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet,

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

SPECIÁLIS KATONAI BEOSZTÁSOK ORVOSI ÉS PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

SPECIÁLIS KATONAI BEOSZTÁSOK ORVOSI ÉS PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON NAGYNÉ BERECZKI SZILVIA SPECIÁLIS KATONAI BEOSZTÁSOK ORVOSI ÉS PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON THE HISTORY OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE TESTS FOR SPECIAL ARMY ASSIGNMENTS

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben,

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

7/2006. (III. 21.) HM rendelet 7/2006. (III. 2) HM rendelet a hivatásos és szerzodéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá

Részletesebben

Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat munkáltató támogató programja

Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat munkáltató támogató programja Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat munkáltató támogató programja KLADEK ANDRÁS nyá. ezredes KOROKNAY CSABA alezredes HM HVK Hadmûveleti és Kiképzési Csoportfõnökség DR. KUTI FERENC alezredes Magyar

Részletesebben

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus, őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Alkalmasság-

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Túri Viktória százados 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Túri Viktória százados A pszichés terhelés hatása különleges

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGKOCKÁZATI TÉRKÉPE, A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK HELYŐRSÉGI KÜLÖNBSÉGEI

A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGKOCKÁZATI TÉRKÉPE, A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK HELYŐRSÉGI KÜLÖNBSÉGEI IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Sótér Andrea soter.andrea@hekprev.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGKOCKÁZATI TÉRKÉPE, A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK HELYŐRSÉGI KÜLÖNBSÉGEI Absztrakt A

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába

Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába Doktori (PhD) értekezés Készítette: Tudományos témavezető: Bányai Kornél Dr. habil. Molnár Ferenc

Részletesebben

A hivatásos állomány nyugdíjrendszere *

A hivatásos állomány nyugdíjrendszere * KARD ÉS TOLL 2006/2 A hivatásos állomány nyugdíjrendszere * Kovács Mária nyá. alezredes A rendszerváltást követõen bekövetkezett társadalmi változást, szükségszerûen követte a hadsereg szinte folyamatos

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A KATONAI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG ALAPFOGALMAI

A KATONAI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG ALAPFOGALMAI A KATONAI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG ALAPFOGALMAI Varga István 1 A modern emberréválás történelmi folyamatának mai ismeretében megalapozottan gondolhatjuk, hogy valamely emberi közösségi tevékenységre való

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. augusztus 26., szerda 119. szám Tartalomjegyzék 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet A Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens Dr. Révai Róbert AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK ÉS A PREVENCIÓ SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS VESZÉLYHELYZETEK TÜKRÉBEN A RENDÉSZETI SZERVEKNÉL Doktori (PhD) értekezés Tudományos témavezetı:

Részletesebben

Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára

Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára Kádár Pál Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára A szerzõ a honvédelmi miniszter 23/2008. (HK 4.) HM utasításában létrehozott, az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatát

Részletesebben

H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat

H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE ALAPOZOTT ÖSSZEHASONLÍTÓ LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE ALAPOZOTT ÖSSZEHASONLÍTÓ LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA Dr. Szilágyi Zsuzsanna Ph.D., orvos ezredes 1 dr. Németh András orvos dandártábornok 2 dr. Csukonyi Csilla Ph.D., adjunktus 3 : A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben