TÁJ-BB-11 KR-2 Tom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30."

Átírás

1 A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék DR. JOUBERT KÁLMÁN KSH Népességtudományi Kutató Intézet A pályázatban megfogalmazott célok teljesülésérõl, az elért eredményekrõl és a megvalósítás során alkalmazott kutatási módszerekrõl, eljárásokról az alábbiakban számolunk be 1. Annak, hogy a professzionális magyar hadsereg a hazai és nemzetközi elvárásoknak megfeleljen, hatékonyan és megbízhatóan mûködjön, egyik nélkülözhetetlen eleme a katonák alkalmassági minõsítési feltételrendszerének korrekt kidolgozása. Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmassági minõsítési feltételrendszerének kidolgozása humánbiológiai vonatkozásban több alrendszer kialakítását, koordinált együttmûködést tett szükségessé. A létrehozott alrendszerek egyike a humánbiológiai/antropológiai feltételrendszer 2 (HBAF), amely a pályázat címében megfogalmazott célokat foglalja magában és illeszkedik más szakterületek (élettani jellemzõk, fizikai teljesítmény-mérés, pszichikai állapot-mérés stb.) feltételrendszeréhez is. 1 A 2003 októberében beadott pályázati tervben szereplõ célok közül a megrövidült idõ és a közel felére csökkent pénzkeret miatt az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõ nõk vizsgálatára nem került sor. Továbbá a tervezett 1500 fõ helyett, csak 1091 önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõ férfi részletes vizsgálatára volt lehetõség. A jövõben megvalósítandó célnak tartjuk külsõ szakemberek bevonásával mûködõ, számítógépes háttérrel rendelkezõ laboratórium létrehozását, amely a szakemberek irányításával folyamatosan monitorozná a már bevizsgált állományt, folyamatos képet adva a professzionális hadsereg állapotáról. 2 A szakmai, módszertani háttérrõl a vonatkozó szakirodalmi hivatkozásokkal a pályázatban részletesen beszámoltunk, ezért erre most nem térünk ki. 127

2 Az önkéntes katonák új, komplex alkalmassági minõsítési rendszerének a HBAF keretében történõ kidolgozásához egyrészt a korábbi kutatások komplex adatbázisait, másrészt pedig a pályázat keretében elvégzett kutatási program során gyûjtött adatokat vettük alapul. 1. Az évben országos reprezentatív mintára építetve. A 18 éves sorkötelesek testfejlettségének, egészségi állapotának és szocio-demográfiai jellemzõinek vizsgálata c. kutatási program keretében mintegy 8000 ifjúról vettünk fel adatokat. A sorköteles-vizsgálat adatbázisában szereplõ adatok közül az új komplex alkalmassági minõsítési rendszer kidolgozásához a következõ változókat, illetve változócsoportokat vettük figyelembe: 28 antropometriai méret: a katonai szolgálatra való alkalmasság, helyesebben szólva: az alkalmasság korlátozással, az alkalmatlanság, illetve ideiglenesen alkalmatlanság minõsítéshez kapcsolódó az egészségi állapotra vonatkozó anamnesztikus és aktuális adatok. A vérnyomás szisztolés és diasztolés értéke. A Raven teszt (Raven Standard Progresszív Mátrixok Plusz) felvételével az értelmi és problémamegoldó képesség pontértéke. Néhány szocio-demográfiai adat, úgymint: a sorköteles iskolázottsága, a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége, a lakóhely településtípusa kerültek felhasználásra. Itt kell megjegyeznünk, hogy az évi sorköteles-vizsgálat adatai a 18 éves fiúk legnagyobb adatbázisára épülõ országos referenciaértékek, amelyek nemzetközi vonatkozásban is egyedülálló tudományos és gyakorlati értéket képviselnek. 2. A pályázati munka keretében 2004-ben 1091 önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõn az egyébként szokásos, rendszeresített vizsgálatok mellett az alábbi speciális mérésekre, adatgyûjtésekre került sor: 34 antropometriai méretet vettünk fel. Elvégeztettük a Raven teszt felvételét (Raven Standard Progresszív Mátrixok Plusz). Néhány szocio-demográfiai adatot is felvettünk, úgymint: az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõ életkora, iskolázottsága, lakóhelye, foglalkozása, családi állapota, a szüleinek (anya, apa) legmagasabb iskolai végzettsége. A szokásos, rendszeresített vizsgálatok keretében felvett adatok közül az alábbiak átvételére került sor: A vérnyomás szisztolés és diasztolés értéke, a katonai szolgálatra való alkalmasság minõsítése, úgymint: alkalmas, korlátozással alkalmas, egészségi, pszichológiai fizikai-erõnléti ok miatt katonai szolgálatra alkalmatlan. Továbbá a minõsítéssel összefüggõ egyéb adatok. 128

3 A KATONAI SZOLGÁLATRA JELENTKEZÕK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelõ, hatékonyan és megbízhatóan mûködõ professzionális Magyar Honvédség, egyik nélkülözhetetlen feltétele a katonák alkalmassági minõsítési feltételrendszerének korrekt kidolgozása. Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmassági minõsítési feltételrendszerének kidolgozásához humánbiológiai vonatkozásban több alrendszer kialakítását, koordinált együttmûködését teszi szükségessé. A létrehozott alrendszerek egyike a humánbiológiai/antropológiai feltételrendszer (HBAF), amely a pályázat címében megfogalmazott célokat foglalja magában és illeszkedik más szakterületek (élettani jellemzõk, fizikai teljesítmény-mérés, pszichikai állapot-mérés stb.) feltételrendszeréhez is. A pályázati munka adatháttere Az önkéntes katonák új, komplex alkalmassági minõsítési rendszerének a HBAF keretében történõ kidolgozásához részben a korábbi kutatás komplex adatbázisai (az évi sorköteles-vizsgálat országos referenciaértékei), részben pedig a pályázat keretében elvégzett kutatási program során gyûjtött adatok képezik alapját. Az évi sorköteles-vizsgálatban mintegy 8000, 18 éves ifjú antropológiai, egészségi és szocio-demográfiai adatfelvételére került sor országos reprezentatív mintán. Az évi sorköteles-vizsgálat antropológiai adatai a magyar 18 éves ifjak legnagyobb reprezentatív adatbázisára épülõ országos referenciaértékek, amelyek nemzetközi vonatkozásban is egyedülálló tudományos és gyakorlati értéket képviselnek. A pályázat keretében 1091 önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõ férfi speciális vizsgálatára került sor. Ennek keretében a szokásos alkalmassági vizsgálatok mellett a testméretek, a testi fejlettség és a testösszetétel vizsgálatához 34 antropometriai méretet, a jelentkezõk értelmi, problémamegoldó képességének a megítélésére Raven tesztet, a családi társadalmi háttér elemzéséhez pedig szocio-demográfiai adatokat vettek fel. Eredmények A vizsgált önkénteseknek alig több mint fele (52,6%) minõsült katonai szolgálatra alkalmasnak. 9,2%-uk korlátozással volt alkalmas, 38,2% pedig katonai szolgálatra alkalmatlannak minõsült. Ez az alkalmatlansági arány rosszabb, mint az évben vizsgált 18 éves sorköteleseknél talált arány: akkor ugyanis 39,2% volt alkalmas, 12,8% korlátozással alkalmas és 26,4% az alkalmatlan. Megjegyzendõ, egyrészt, hogy az önkéntesek 7 évvel idõsebbek a sorköteleseknél (életkor átlaguk 25 év), másrészt, vélhetõen azért jelentkeztek katonai szolgálatra, mert egészségileg, fizikailag arra alkalmasnak tartották magukat. 129

4 Az önkéntesek alkalmassági csoportjainak antropometriai méret átlagai nem különböznek statisztikailag jelentõs mértékben egymástól. Ezzel szemben megállapíthatjuk, hogy a sorkötelesek reprezentatív mintájának és az önkéntesek antropometriai méreteinek döntõ többsége statisztikailag jelentõsen igen erõsen szignifikánsan eltér egymástól. Azt is megfigyelhetjük, hogy a tápláltsággal összefüggõ méretek többségében az önkéntesek átlagértéke a nagyobb. Az önkéntesek antropometriai méreteit a legalább 8 osztályt végzett 18 éves sorkötelesekével egybevetve megállapíthatjuk, hogy az antropometriai méretek döntõ többsége statisztikailag jelentõsen, igen erõsen szignifikánsan, eltér egymástól. Az is megfigyelhetõ, hogy a tápláltsággal összefüggõ méretek többségében az önkéntesek átlagértéke a nagyobb. Lényegében ugyanez az összefüggés állapítható meg az alkalmasnak minõsült önkéntesek és az említett sorköteles-minta átlagértékeinek összehasonlítása során. Az antropometriai adatok átlagértékei alapján az önkénteseknek a sorkötelesekhez viszonyított a fentiek szerint vélelmezhetõ tápláltsági többletének humánbiológiai értelmezéséhez a szomatotípusok meghatározása szükséges. A testalkat becslésére, a szomatotípusok meghatározására a leggyakrabban használt testalkatbecslõ módszer, a Carter által módosított Heath Carter-féle módszer került alkalmazásra. A módszer alapján minden egyes önkénteseknek és sorköteleseknek meghatározásra került a szomatotipusa. Az önkéntesek szomatotípusainak megoszlását alkalmassági csoportonként vizsgálva a következõ megállapítások tehetõk: A fizikailag alkalmatlanok körében a leggyakoribb a mezo-endomorf (43%), valamint a mezomorfiás endomorf (18,6%) és legalacsonyabb a centrális csoportba tartozók aránya (9,3%). Ez azt jelzi, hogy a fizikai alkalmasság feltételeinek vélhetõen a tényleges súlyfelesleg és a relatív elhízottság miatt nem tudtak megfelelni. A szomatotipizálással kapcsolatos eredményeket a korábbi antropometriai méretek elemzésének eredményeivel összevetve a következõ megállapításokat tehetjük: A katonai szolgálatra alkalmas férfiak közül ajánlatos kiszûrni azokat akiknél már a jelentkezésnél számottevõ zsírfelesleg kialakulása állapítható meg. Ezt célszerûen az E/P és az UFA-indexek megfelelõ határértékeinek megadásával érhetjük el (pl.: 75. percentilisnél kisebb indexértékek). Az alkalmasság meghatározásánál a testfelépítés, alkati adottságok mellett fontos figyelembe venni az értelmi, problémamegoldó képességet (Raven-teszt) és az iskolázottság mértékét is. 130

5 A KATONAI SZOLGÁLATRA JELENTKEZÕK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Az iskolázottság és a Raven teszt érték figyelembevételének megalapozottságára a korábbi munkáink eredményei mellett nem csupán a szomatotipizálásnál tapasztaltak hívják fel a figyelmet, hanem a pályázati munka során megállapított összefüggések is. Ilyenek például a sorkötelesek antropometriai és Raven teszt átlagértékei és percentilisei között a iskolázottság mértéke szerinti különbségek. Vagy a különbözõ Raven percentilis csoportokba tartozó önkéntesek végzett osztályátlagai közötti eltérések. Mindezek alapján az alkalmasság monitorozásának kidolgozásához a következõk megfontolását javasoljuk. A jelenlegi alkalmassági vizsgálati rendszer által alkalmasnak minõsített önkéntesek terhelhetõségi feltételeinek kedvezõbbé tételéhez egy tápláltsági-alkati szûrõ (E/P index és UFA index megfelelõ határértékeivel) és intellektuális szûrõ, limit (Raven teszt bizonyos minimumértéke, és nyolc osztálynál magasabb iskolai végzettség) beépítése véleményünk szerint kedvezõbbé tenné az önkéntesek fizikai és szellemi terhelhetõségét. A vizsgálati adatok és az eredmények további elemzésével hamarosan további javaslatokat teszünk egy alkalmassági-vizsgáló laboratórium felállítására, illetve mûködései feltételeinek és céljainak a meghatározására. 131

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

Részletesebben

Tanulmánykötet. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Tanulmánykötet. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt Tanulmánykötet - Tanulmánykötet Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

A felsõfokú tanintézetek összehasonlító rangsorát meghatározó indikátorrendszer kidolgozása

A felsõfokú tanintézetek összehasonlító rangsorát meghatározó indikátorrendszer kidolgozása Mûhely Prof. Dr. Katona Tamás, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára E-mail: tamas.katona@juris.uszeged.hu A felsõfokú tanintézetek összehasonlító rangsorát meghatározó indikátorrendszer

Részletesebben

TÁJ-BB-13 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-13 KR-2 Tom 2005.05. 30. Szomatoinfra diagnosztikai rendszer bevezetése és alkalmazása egy komplex katona-egészségügyi és fizikális állapot meghatározására tervezett rendelõintézetnél DR. SZACSKY MIHÁLY Mûegyetemi Természet- és

Részletesebben

Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében

Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében Miklós István Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében A kulturális intézményrendszer vizsgálata szociológiai kvantitatív (kérdõíves) módszerekkel számos olyan kérdést vet

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben

AZ APM-INTELLIGENCIATESZTTEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK A DEBRECENI EGYETEM TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁBAN 2002 2008 KÖZÖTT

AZ APM-INTELLIGENCIATESZTTEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK A DEBRECENI EGYETEM TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁBAN 2002 2008 KÖZÖTT GÉNIUSZ MŰHELY 4. AZ APM-INTELLIGENCIATESZTTEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK A DEBRECENI EGYETEM TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁBAN 2002 2008 KÖZÖTT (Experiences Of The APM Intelligence Test In The Talent

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Juhász Zsolt Magyar Honvédség, Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Szemerszki Marianna A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI STUDENTS IN NON-STATE HIGHER EDUCATION No. 269 RESEARCH RESEARCH Szemerszki Marianna A nem

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA FOGYATÉKKAL ÉS FOKOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL ÉLŐK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS ÉLETMÓDJELLEMZŐI Készítette: Dr. Osváth Péter egyetemi adjunktus Programvezető: Dr. Radák Zsolt

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. július augusztus (608 634. o.) GALASI PÉTER NAGY GYULA A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére 2000 májusától

Részletesebben

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 A magyar felsőoktatás átalakulásának egyik legfontosabb eredménye, hogy

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 1033 Budapest, Fő tér 3. Óbuda Békásmegyer lakosai egészségi állapotának javításáért és egészségügyi ellátásának fejlesztéséért 2004 2010 Óbudaiak Egészségéért Közösen Egészségügyi

Részletesebben

A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II.

A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II. Készítette: Székely András Szilas Roland Szentkirályi András

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni?

Hol szeretnék továbbtanulni? Hol szeretnék továbbtanulni? Harminc magyarországi állami gimnáziumban tanulók körében végzett adatfelvétel eredményei 2014 2014/5 2/45 Hol szeretnék továbbtanulni? - 2014 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben