Megértés Útja Egyesület. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megértés Útja Egyesület. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabály 2013. 02. 04."

Átírás

1 Megértés Útja Egyesület Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály Miskolci Törvényszék 11.Pk /2013/2. számú végzésben írtak szerint

2 Megértés Útja Egyesület 1.. Az Egyesület neve: Megértés Útja Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2.. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet, mely elsődlegesen a 3. -ban jelölt célok megvalósítása érdekében tevékenykedik. 3.. Az Egyesület célja: Az Egyesület célja az ember, mint önálló érték fókuszba állítása, emelése és ennek kommunikálása. Cél a tagok és az érdeklődők körében lelki-szellemi egyensúly megteremtése. Az emberek egymás közötti kapcsolódásainak felemelése az egyén emelésén, segítésén, tudatosodási törekvésének támogatásán keresztül, össztársadalmi javulás elérése érdekében. Cél a magyar kulturális és tradicionális értékek felkutatása, megőrzése és népszerűsítése, ideértve kiemelten a nyelvet. A magyar kultúra és nyelv, valamint az idegen nyelvek és kultúrák közötti hasonlóság keresése, felfedezése, felmutatása és kihangsúlyozása. Ezen belül is az egyetemes emberi értékek kiemelése és a ma embere számára használható formába való öntése és átadása. Új utak, új lehetőségek nyitása a ma embere számára ezek megtalálására. A magyar kultúra és nyelv és idegen kultúrák és nyelvek közötti egyezések felfedezésének feltárásának erkölcsi, tudásbeli és dologi támogatása és finanszírozása. Az Egyesület hosszútávú céljának tekinti a közoktatással való együttműködést. Az iskolai oktatást kiegészítendő társadalmi szerepet vállalhasson a fiatalok egészséges lelki fejlődésének elősegítésében, együttműködve más civil szervezetekkel és a közoktatással. Az általa képviselt értékekkel és tudásanyaggal álhasson ennek szolgálatába Az Egyesület céljának tekinti az emberek megismertetését a lélek, a szellem és test harmóniájával. Az ember belső világának, egészségének segítését a pozitív szemlélet, egymás tisztelete és az önismeret szerepével a mindennapi Életben, az össztársadalmi javulás fontosságát hangsúlyozva. Célja felkutatni, felkarolni azon személyeket, akik önálló szellemi termékkel, alkotásokkal, művekkel és kiemelt tudással és tapasztalattal rendelkeznek az Egyesület céljainak megvalósításához. Minél szélesebb körhöz eljuttatni, népszerűsíteni ezen tudást és értékeket, nyomtatott könyvek, kiadványok formájában és elektronikus médián keresztül. Az Egyesület célja a tagjai, és az általa támogatott szerzők képzése, forráskutató munkájuk mindennemű támogatása. Az Egyesület tevékenységével az emberek magasabb életminőségének elérését, testi, lelki és szellemi fejlődését, jobb közérzetét, boldogabb, harmonikusabb, egészségesebb, teljesebb életvitel kialakítását célozza. Kulturális, hagyományőrző, oktatási és tanácsadási programok, rendezvények, tanfolyamok és műhelyek szervezése, népszerűsítése és lebonyolítása a tagság és a szélesebb hazai és

3 nemzetközi nyilvánosság számára, melyen keresztül a tevékenységében, programjain résztvevők életében pozitív változás jelenik meg. Az Egyesület a céljaival össze nem függő tevékenységet, valamint azzal összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak támogatást nem nyújt. Az Egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed és kiemelten törekszik nemzetközi kapcsolatok kialakítására is. 4.. Az Egyesület feladatai: - A 3. -ban megjelölt célok minél sikeresebb megvalósítása, e körben ismeretterjesztés, népszerűsítés, rendezvények, programok, tanfolyamok, előadások, találkozók, szakmai összejövetelek szervezése, tanácsadás, műhelyek, klubok, fórumok, stb. létrehozása és működtetése - A céljaival kapcsolatos információ terjesztése, könyv- és kiadványírás, szerkesztés, kiadás, terjesztés, fordítás, cikkek publikálása - A művészek, szerzők, előadók, oktatók, tagok munkájának és alkotói tevékenységük és szellemi alkotásaik támogatása, például szerzői jogdíjak, munkajogdíjak juttatása. - Az általa támogatott szerzők alkotásainak idegen nyelvekre való lefordítása, külföldi megjelentetése, terjesztése és népszerűsítése - Valamennyi korosztály megismertetése a nemzeti- és egyetemes kulturális értékekkel, hagyományokkal, az egészséges emberi élethez szükséges szemlélet kialakítása és terjesztése, mentálhigiénés szemlélet terjesztése és ezzel kapcsolatos tanácsadás, az egészség, a sport és rekreáció szerepének bemutatása és népszerűsítése, az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődés elősegítése - Tagjainak nevelése, képzése, oktatása személyes és közösségi fejlődésük érdekében, közösségi élet kialakítása, táborok, programok, rendezvények hazai és nemzetközi szervezésével alternatív lehetőségek bemutatása - Bemutatókkal, kiadványokkal, programokkal széles körben elősegíteni az Egyesület tevékenységét, annak népszerűsítésén keresztül - Oktatási anyagok, jegyzetek, munkafüzetek elkészítése - Vélemény-nyilvánítás, hasonló tevékenységet végző szervekkel együttműködés 5.. Az Egyesület jogi személy. 6.. Az Egyesület székhelye: 3528 Miskolc, Jósva utca Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások elfogadásához a Vezetőség határozata szükséges.

4 Az általa kiadott és terjesztett művekből, alkotásokból, és a tagok és az általa támogatott művészek, szerzők szellemi tőkéjének, értékeinek átadásából az őt megillető mértékben, és egyéb forrásokból származó pénzeszközökből képződik. 8.. Az Egyesület tagjai Az Egyesület tagja bárki lehet. A tagság magánszemélyekből és jogi személyekből állhat. Pártoló tag lehet az a magyar, vagy külföldi magán illetve jogi személy aki anyagi hozzájárulásával segíti az Egyesület működését, és pártoló tagként kíván az Egyesületben közreműködni. 9.. A rendes tagok Rendes tagok azok, akiket az Egyesület Vezetősége a tagok sorába felvesz. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes, és jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a tagdíj megfizetésére. A rendes tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján az Egyesület Vezetőségének a joga. A felvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A rendes tag jogai: -szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, -az Egyesület bármely tisztségére és szerveibe választható és választhat, -javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással fordulhat a Egyesület Vezetőségéhez. A jogi személy tag jogait és kötelezettségeit képviselője útján gyakorolhatja, illetve teljesítheti (vagyis így választhat és választható). A tag kötelezettsége, hogy közreműködjék a Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, megtartsa az Alapszabály rendelkezéseit, és - a pártoló tagokat kivéve - fizesse a tagdíjat. A belépési nyilatkozatot az Egyesület Vezetőségénél kell írásban benyújtani. A Vezetőség a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt a tagfelvételről és a döntését írásban, az átvételt igazolható módon közli az érintettel. A tagfelvételi kérelmet elutasító döntéssel szemben az érintett 15 napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűlés felé. A közgyűlés a soron következő ülésén határoz a jogorvoslati kérelemről. A tagsági jogviszony pozitív döntés esetén az első fokon a Vezetőség, jogorvoslat esetén a közgyűlés döntésével létesül. 10. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán-, vagy jogi személy, aki adományaival, munkájával vagy erkölcsi támogatásával segíti az Egyesület munkáját, és pártoló tagként kíván az Egyesületben közreműködni. A pártoló tag önként léphet be az Egyesületbe, illetve léphet ki az Egyesületből. A felvételi kérelemben a felvételt kérőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, és tudomásul veszi. A felvételi kérelem elbírálására a Vezetőség jogosult. A pártoló tagot a rendes tagok jogai nem illetik meg, és kötelezettségeik sem terhelik. A pártoló tag jogosult adományainak felhasználásáról részletes számadást kérni az Egyesülettől, amely köteles az említett adományokkal elszámolni. 11. A tagság megszűnése: - kilépéssel, - kizárással, - elhalálozással, - a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével

5 A kilépést írásban kell közölni a Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. A kilépés a közlésnek a tisztségviselőhöz való igazolt megérkezésének napján hatályosul. A Vezetőség határozattal kizárhatja a Egyesületnek azt a tagját, legyen az akár rendes, akár pártoló tag, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követő 30 napon belül. A kizárás tárgyában tartott vezetőségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban a távolmaradását alapos okkal nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. A kizárással fenyegetett tagnak lehetőséget kell adni védekezése előadására. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. A vezetőség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez. A közgyűlés a fellebbezést a soron következő ülésén megvitatja és arról érdemben dönt titkos, minősített többséggel meghozott határozattal. A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt tag tagsági viszonya a vezetőség által hozott kizáró határozat jogerőre emelkedésnek napján szűnik meg. Fellebbezés benyújtása esetén, ha a vezetőség által hozott kizáró határozatot a közgyűlés helyben hagyja, úgyszintén, ha bírósági jogorvoslat esetén a bíróság a közgyűlés által hozott kizáró határozatot hagyja helyben, a tagsági jogviszony a közgyűlés általi kizáró határozat meghozatalának napján szűnik meg. 12. Közgyűlés A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A rendes Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalni az Egyesület éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló számviteli beszámolót. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosult tagság 50 %- a +1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlést az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes. Ha megismételt taggyűlés az eredetitől eltérő napon kerül megtartásra, úgy ismételt meghívót kell valamennyi tagnak küldeni a szükséges figyelmeztetésekkel ellátva, ideértve különösen, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

6 A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: - tisztségviselők, ügyintézők és képviselő szervek tagjainak megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, - az Alapszabály jóváhagyása és módosítása, - az éves költségvetés megállapítása, - az Egyesület, más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának kimondása, - döntés azokban az ügyekben, melyeket az alapszabály hatáskörébe rendel. - az ügyintéző és képviseleti szerv, a Vezetőség tagjainak visszahívása. Az Alapszabály módosításához, a tag kizárásához, és az Egyesület feloszlásának kimondásához és a Vezetőség tagjának visszahívásához a rendes tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges Vezetőség A Közgyűlések között a Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző szervezete a Vezetőség". A Vezetőség a Közgyűlés által megválasztott 3 tagú testület, amely egyben a Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. A Közgyűlés a Vezetőség tagjait 5 évre választja. Tagjai: az Egyesület Elnöke, Alelnöke és Titkára. A Vezetőség: - összehívja a Közgyűlést, - irányítja és szervezi az Egyesület folyamatos működését, - gondoskodik a Közgyűlés határozatának végrehajtásáról, - koordinálja a tagok tevékenységét, - kidolgozza, és a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását, - döntés azokban az ügyekben, melyeket az alapszabály hatáskörébe rendel. Vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni. A Vezetőség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek, és jogok vállalásáról - a közgyűlés illetve a tagok felé - beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni. A Vezetőség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely, a Vezetőség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. A Vezetőség akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Minden vezetőségi tagot egy szavazat illet meg. A Vezetőság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Vezetőség az ügyrendjét maga határozza meg. Az ülések összehívásáról és előkészítéséről a Titkár gondoskodik.

7 Az Egyesület Elnöke: - Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Elnök. Az Elnök irányítja, szervezi és vezeti a Egyesületet és a Vezetőség tevékenységét. - Általánosan és önállóan képviseli az Egyesületet. - Gyakorolja az aláírói és utalványozási jogkört. - Az Egyesület pénzállományait kezeli. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint a Egyesület alkalmazottai felett. - Kapcsolatot tart más szervekkel. - Gyakorolja a döntési jogkört mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, a Vezetőség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének hatáskörébe. - Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály és az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy a Vezetőség a hatáskörébe utal. - Az elnök az Egyesület más tisztségviselőit is meghatalmazhatja meghatározott ügyekben történő eljárásra. - Az Elnököt a Vezetőség tagjai segítik munkájában. Az Egyesület Alelnöke : - Segíti az Elnököt munkájában. - Az Elnököt akadályoztatása esetén, ennek időtartamára helyettesíti. - Általánosan és önállóan képviseli az Egyesületet. - Gyakorolja az aláírói és utalványozási jogkört. - Az Egyesület pénzállományait kezeli. Az Egyesület Titkára: - a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit. - Gondoskodik a Vezetőség üléseinek összehívásáról és előkészítéséről. - Általánosan és önállóan képviseli az Egyesületet. - Gyakorolja az aláírói és utalványozási jogkört. - Az Egyesület pénzállományait kezeli. VISSZAHÍVÁS: A vezetőség tagjai alapos okkal visszahívhatóak. Alapos oknak minősül különösen, ha a vezetőségi tag a feladatait nem látja el, a tevékenységével vagy mulasztással az egyesület működését, céljainak megvalósulását veszélyezteti vagy annak kárt okoz, vagy valamely okból a tisztség betöltésére méltatlanná vagy érdemtelenné válik. A visszahívásról a Közgyűlés dönt. A visszahívási eljárást lefolytató közgyűlés összehívását bármely tag jogosult írásban kezdeményezni az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követő 30 napon belül. A Vezetőség a kezdeményezés alapján 30 napon belül köteles kitűzni a közgyűlést az annak összehívására irányadó szabályok betartásával. A visszahívás tárgyában tartott közgyűlésről az érintettet külön is értesíteni kell tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon úgy, hogy az érintett az értesítést legalább a közgyűlést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. A visszahívás tárgyában tartott közgyűlés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt és a közgyűlés egyébként határozatképes A visszahívással fenyegetett vezetőségi tagnak lehetőséget kell adni védekezése előadására.

8 Az érintett a védekezését a visszahívás tárgyában tartott közgyűlésen szóban vagy legkésőbb az közgyűlés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A visszahívás tárgyában a Közgyűlés titkos szavazással dönt, minősített többséggel. A visszahívás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. A közgyűlés visszahívó határozatával szemben az érintett a határozat közlésétől számított 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A visszahívás a visszahívó határozat meghozatának napjától hatályos, amennyiben a visszahívott személy a határozatot tudomásul veszi. Fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés visszahívó határozatát a bíróság helyben hagyja, a visszahívás a közgyűlés visszahívó határozatának meghozatala napjától hatályos Képviselet Az Egyesület Elnöke, Alelnöke és Titkára általánosan és önállóan jogosultak az Egyesület képviseletére, vezethetik a Közgyűlést, illetve ellátják a Vezetőség által rájuk bízott feladatokat. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök, az Alelnök és a Titkár rendelkezik önálló aláírási joggal. 15. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre Az Egyesület megszűnik az alábbiak szerint: Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az Egyesület Közgyűlése rendelkezik. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését megállapították és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű szellemi értékek megőrzésére kell fordítani. 17. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat.

9 18. Záró rendelkezések A Egyesület Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az Egyesület Vezetősége jogosult. A Vezetőség állásfoglalása a Egyesület valamennyi tagjára, illetve szervére kötelező. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó rendelkezései, valamint az egyesületi határozatok az irányadóak. Jelen, a Miskolci Törvényszék 11.Pk /2013/2.szám alatti végzésben írtak szerint módosított, egységes szerkezetű Alapszabályt a közgyűlés felhatalmazása alapján az egyesület képviseletében annak elnöke írja alá. Budapest, február 4. Megértés Útja Egyesület Deres Anita elnök