Általános tájékoztatás. Eseti Támogatási Csoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tájékoztatás. Eseti Támogatási Csoport"

Átírás

1 Általános tájékoztatás Eseti Támogatási Csoport Ferencvárosi élelmiszertámogatás Ferencvárosi gyermekétkezési támogatás Ferencvárosi gyógyszertámogatás Ferencvárosi Iskolakezdési támogatás Jogosítvány megszerzésének támogatása a Ferencvárosban Ferencvárosi karácsonyi támogatás Ferencvárosi közgyógytámogatás Ferencvárosi köztemetés Ferencvárosi rendkívüli támogatás Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás Ferencvárosi oktatási támogatás Minden támogatás esetében az eljárás menete megegyezik. Az ügyirat érkezésekor, valamint az eljárás minden szakaszában az ügyintéző a mindenkori hatályos jogszabály(ok) alapján megvizsgálja, hogy illetékes-e az ügyben eljárni, illetve van-e hatásköre az intézkedésre. Amennyiben illetékességének vagy hatáskörének hiányát állapítja meg, az ügyiratot haladéktalanul de legkésőbb 8 napon belül átteszi a hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez, melyről a kérelmezőt (bejelentőt) és egyéb érintetteket értesíti. Amennyiben azt állapítja meg az ügyintéző, hogy az ügyben a csoportnak illetékessége és hatásköre is van, megvizsgálja a kérelmet, hogy a jogszabály(ok) által előírt mellékletek, szükséges iratok, igazolások rendelkezésre állnak-e. Hiányos beadvány esetén, határidő kitűzésével az ügyintéző felhívja az ügyfelet a hiány pótlására azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, és a határidő meghosszabbítását sem kérelmezte, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok, iratok alapján dönt. Abban az esetben, ha a kérelmező nem jogosult a támogatás megállapítására kérelme elutasításra kerül. Jogszabályok: - Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról - közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény - 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról - temetőkről és a temetkezésekről szóló évi XLIII. tv., - a temetőkről és temetkezésről szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 1. Élelmiszertámogatás Az élelmiszertámogatás a kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben a 70. életévüket betöltött személyek, illetve a négy- vagy többgyermekes családok számára nyújtható év eleji, idényjellegű támogatás. A kérelmek benyújtásának határideje tárgyév március 31. napja. A támogatás összege személyenként illetve gyermekenként egységesen 5.000,- forint. 2. Gyermekétkeztetési támogatás Az önkormányzat által működtetett, valamint a nem kerületi működtetésű, állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézmények (óvoda, általános iskola) Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló családok nappali tagozatos gyermekei, tanulói részére az étkezésük biztosításához kérelemre gyermekétkeztetési kedvezményt nyújt. A szociálisan rászorult családok esetében: - amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az ,- forintot, a

2 térítési díj csökkentésének mértéke 25 %, - amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a ,- forintot, a térítési díj csökkentésének mértéke 50 %. Amennyiben a gyermek vagy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, valamint a gyermekvédelmi törvény alapján normatív gyermekétkeztetési támogatásra jogosult, úgy a gyermekétkeztetési támogatás nem állapítható meg a számára. 3. Ferencvárosi gyógyszertámogatás A Ferencvárosban élő időskorúak részére a Ferencvárosi gyógyszertámogatás jövedelem alapján évente két alkalommal, továbbá a kérelmező jövedelmétől függetlenül évente egy alkalommal adható. A támogatás összege személyenként 5.000,- forint. A Ferencvárosban élő időskorúak részére a Ferencvárosi gyógyszertámogatás jövedelem alapján évente két alkalommal adható. A támogatás összege személyenként 5.000,- forint. A Ferencvárosi gyógyszertámogatásra évente két alkalommal jogosult, az a kérelmező aki - a kérelem benyújtásakor a hetvenedik életévét betöltötte, - ferencvárosi állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, - családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a ,- forintot, - aki érvényes közgyógyellátásban nem részesül, illetve közgyógytámogatásra nem jogosult. A kérelemhez csatolni szükséges a család jövedelméről szóló igazolást. A Ferencvárosi gyógyszertámogatásra évente egy alkalommal jövedelmi helyzetére tekintet nélkül jogosult az a kérelmező, aki - a kérelem benyújtásakor a hetvenedik életévét betöltötte, - ferencvárosi állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, - alanyi-, normatív, illetve méltányossági jogcímen érvényes közgyógyellátásban részesül. 4. Iskolakezdési támogatás Az iskolakezdési támogatásra jogosultak köre: a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy a három vagy többgyermekes, vagy a tartósan beteg gyermeket nevelő családok nappali tagozaton (általános, középés szakiskolás) tanuló gyermekei. A támogatás tanulónként egységesen 3.000,- forint, ami a törvényes képviselő kérelemére kerül megállapításra. A kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 30. napja. 5. Jogosítvány megszerzésének támogatása a Ferencvárosban Az önkormányzat a kerületben legalább egy éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulók részére az érettségi letételéig a B típusú jogosítvány megszerzéséhez ,- forint/fő összegben támogatást nyújt. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az alábbiakat: a) legalább egy éves Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása, b) a költségek igazolásáról kiállított, névre szóló, eredeti számla, c) iskolalátogatási igazolás, d) fél évnél nem régebben kiállított B kategóriás vezetői engedély bemutatása. 6. Ferencvárosi karácsonyi támogatás A karácsonyi támogatásra jogosultak köre: a rendszeres nyugellátásban, illetve rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülők, a tartósan, vagy súlyosan beteg gyermeket nevelők, valamint a 3 vagy annál több gyermeket nevelő családok, az időskorúak járadékában részesülők, és az egészségkárosodásukra tekintettel a Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatásban részesülők. A karácsonyi támogatásra való egy főre jutó jövedelemhatár egységesen ,-Ft. A kérelmek benyújtási ideje tárgyév szeptember 15. napjától november 30. napjáig tart. A kérelemhez mellékelni szükséges a család havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, iskolalátogatási igazolás, stb.

3 7. Ferencvárosi közgyógytámogatás Közgyógytámogatásra való jogosultságot szerezhet a Budapest IX. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező személy, amennyiben - a 70. életévét nem töltötte be, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a ,- Ft-ot, - a 70. életévét betöltötte, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a ,- Ft-ot, - a 75. életévét betöltötte, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a ,- Ft-ot, - a 85. életévét betöltötte, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a ,- Ft-ot. Minden kategóriában feltétele a támogatásnak, hogy a kérelmező ne rendelkezzen érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal, és az egy főre jutó havi nettó jövedelme ne haladja meg a jogosultsági értékhatárt, ugyanakkor a havi rendszeresen szedett gyógyszer költéségének meg kell haladnia az 5.700,- Ft-ot, ami jelenleg legkisebb öregségi nyugdíj 20 %-a. A támogatás összege kizárólag a közgyógyellátásra kiadható gyógyszerekre vonatkozóan állapítható meg, maximum ,- Ft összegben. Aki érvényes közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, az igazolványa érvényességi ideje alatt nem jogosult a közgyógytámogatásra. A kérelemhez csatolni szükséges a család havi nettó jövedelméről szóló igazolást, a közgyógyellátásra kiadható gyógyszerszükségletről a kezelőorvos által kiállított igazolása alapján kiállított gyógyszerenkénti költségekről szóló gyógyszerköltségéről gyógyszertári igazolás. 8. Ferencvárosi köztemetés Közköltségen történő temetés kérelemre - hozzátartozói/kórházi kérelemre indul. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy. Köztemetésre akkor kerül sor, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az elhunyt személy eltemettetésről kötelesek gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta; b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. Amennyiben az eltemettetésre köteles személy fellelhető, az önkormányzat határidő tűzésével felszólítja, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről. A települési önkormányzat részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a költségek megtérítése alól. 9. Ferencvárosi rendkívüli támogatás Önkormányzat rendkívüli támogatást nyújt a kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, akik emiatt önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzetet jelentő kiadások különösen: betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, vagy a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódó kiadások.

4 A rendkívüli támogatás egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, azaz ,- Ft, egyedülálló kérelmező, illetve egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, azaz ,- Ft. A kérelemhez csatolni szükséges igazolásokat a család havi nettó jövedelméről, milyen célból kéri a támogatás megállapítását, 10. Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a Budapest IX. kerületi lakóhelyen vagy bejelentett tartózkodási helyén legalább két éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermek saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja. A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a gyermek születését követő két éven belül. Kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. Magyar Államkincstár határozatát a Start-számla megnyitásáról. Támogatás mértéke gyermekenként egységesen ,- Ft. A születési támogatás összegéből minimum ,- Ft összeget életkezdési támogatás jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Törvény szerinti Start számlára kell utalni. Ennek érdekében a törvényes képviselő köteles a kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító adatokat, valamint nyilatkoznia szükséges az átutalásra kerülő összeg nagyságáról. A támogatás összegére egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 11. Oktatási támogatás Az önkormányzat a kerületben az önkormányzat által működtetett és Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények (általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére - az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja, valamint - a osztályban az állami támogatáson felül, a szükséges tankönyvek megvásárlásához kiegészítő támogatást nyújt. A közoktatási intézmény adatszolgáltatása alapján történik a támogatás megállapítása, így az érintett tanuló törvényes képviselőjének külön kérelmet nem kell benyújtania. A tanuló részére megállapított kiegészítő támogatás a köznevelési intézmény fenntartója részére kerül utalásra. Az önkormányzat a Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül működő köznevelési intézményekben (általános iskolák) tanuló, Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos a 4-8. osztályában tanulók részére a család jövedelmi helyzetétől függetlenül legfeljebb ,- forint erejéig segítséget nyújt a tankönyvek árának kifizetéséhez. A kérelemhez mellékelni szükséges a köznevelési intézmény által kiállított, a tankönyvek árát bizonyító igazolást. 12. Lakhatást segítő támogatás Az önkormányzat kérelemre a lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre tekintettel évente egyszeri alkalommal legfeljebb forint támogatást biztosíthat Budapest Főváros IX. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére. A lakhatást segítő támogatás tekintetében a rendkívüli élethelyzet különösen: - a lakásbérleti jogviszony felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás veszélye elhárul, vagy - közös költség és közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon a kérelmező nem tudja rendezni, vagy - a tartós kórházi kezelés, vagy - a kérelmező munkaviszonyból származó jövedelmemmel nem rendelkezik, vagy munkaviszonya legalább 3 hónapja megszűnt és új munkahelyet nem tudott létesíteni, vagy - a családot ért elemi kár, vagy előre nem tervezhető, váratlan kiadás költsége merült fel, ami a lakhatást veszélyezteti.

5 A lakhatást segítő támogatásban részesített személy köteles visszafizetni a támogatás összegét, amennyiben kérelme során a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tett, vagy nem az adott célra használta fel a kapott támogatást.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport Általános tájékoztatás Rendszeres Ellátási Csoport cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105 e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu - Ferencvárosi jövedelempótló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei

Általános rendelkezések. A rendelet célja, alapelvei Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. Hatásköri szabályok 5. Eljárási szabályok

4. Hatásköri szabályok 5. Eljárási szabályok Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben