2. Tétel. háztartás legfontosabb tulajdonsága, hogy fogyaszt. vállalat legfontosabb tulajdonsága, hogy termel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Tétel. háztartás legfontosabb tulajdonsága, hogy fogyaszt. vállalat legfontosabb tulajdonsága, hogy termel"

Átírás

1 2. Tétel A gazdaság szereplői és kapcsolatrendszerük. A vállalkozások szerepe, gazdasági jelentősége. A vállalkozások különböző szempontok szerinti csoportosítása (elsősorban: méret, tevékenységi kör, jogi formák). Szervezeti alapformák (funkcionális, divizionális és mátrix szervezetek) sajátosságai. Az üzleti vállalkozások és nonprofit szervezetek összehasonlítása. Az innovatív szervezetek jellemzői. A gazdaság szereplői: A nemzetgazdaságban minden állampolgár gazdasági szereplő is. A modellezéshez a gazdasági szereplőket csoportosítani kell bizonyos tulajdonságaik alapján, ezek lesznek a gazdasági szektorok. Nemzetgazdasági szinten öt szektort különíthetünk el: háztartás legfontosabb tulajdonsága, hogy fogyaszt vállalat legfontosabb tulajdonsága, hogy termel állam legfontosabb tulajdonsága, hogy szabályoz külföld legfontosabb tulajdonsága, hogy ami külföldön van bank legfontosabb tulajdonsága, hogy pénzt termel Ezek a szektorok a makromodellek főszereplői. Háztartás: azon gazdasági szereplők összessége, amelyek fő célja a szükségletek minél teljesebb kielégítése, a fogyasztás a szükséglet kielégítés érdekében a háztartások jövedelmet szereznek, amit a termelési tényezők szolgáltatása fejében kapnak ez a legnépesebb kategória a háztartás természetes személyek kis csoportja, akik együtt élnek és jövedelmüket, vagyonukat részben vagy egészben közösen kezelik, bizonyos javakat és szolgáltatásokat együtt fogyasztanak, ill. vesznek igénybe a háztartások egyfelől fogyasztási egységek, másfelől pedig gazdasági tevékenységet is folytatnak (pl. mezőgazdasági, építési, kereskedelmi tevékenység)

2 a munkakínálat fő forrásai, mivel a munkaerő újratermelése a háztartások keretében megy végbe meghatározó szerepet játszanak a megtakarításokban, amelyek a pénzügyi intézmények által a pénz- és tőkepiacra juttatva nélkülözhetetlen forrásai a beruházások finanszírozásának. Vállalat: azon gazdasági egységek összessége, amelyek értékesítés céljából árukat (termékeket és szolgáltatásokat) termelnek költségeiket pénzbevételeikből fedezik, tevékenységük célja a profitszerzés hosszú távon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra törekszik ezért kockázatot vállal Állam: a nemzetgazdasági szintű feladatokat ellátó intézmények tartoznak ide, amelyek nem a piacon keresztül elégítenek ki szükségleteket és kiadásaikat adókból és egyéb állami bevételekből fedezik nem önálló intézményi egységek több egység kapcsolódik össze alcsoportonként megkülönböztetjük a központi kormányzatot és a helyi önkormányzatokat Külföld: a külföld nem önmagában, hanem a belföldi gazdasággal való kapcsolata mértékéig érinti az SNA 1 (=nemzeti számlák rendszere) rendszert azt az egységet tekintjük rezidensnek, amelynek hosszabb ideig az adott ország területén van a gazdasági érdekcentruma (min. 1 év) A gazdaság szereplői között sokrétű, kölcsönös kapcsolatrendszer alakul ki, ez egyben a gazdaság struktúráját alkotja. A gazdaság szereplői között erős a kölcsönös függés és egymásrautaltság, ugyanakkor gazdasági tevékenységüket egymástól 1 SNA (System of National Accounts) = a rendszer mutatói tartalmazzák az összes anyagi és nem anyagi jellegű termék és szolgáltatás pénzben kifejezett értékét (mutatói: GO, GDP, NDP, GNI, NNI)

3 gazdaságilag elkülönülten végzik. A gazdaság szereplői egy bonyolult rendszer részeként más számára termelnek javakat és szolgáltatásokat, saját szükségleteiket pedig mások által előállított javakkal és szolgáltatásokkal elégítik ki, miközben fogyasztási és termelési döntéseikkel befolyásolják egymás viselkedését, döntési feltételrendszerét, s ezáltal választását, amelyek további hatással vannak a gazdasági feltételek módosulására. A gazdasági szereplők kapcsolatainak színhelyei a piacok. Az öt gazdasági szektor különböző formában kerül kapcsolatba egymással, amelyek közül a leggyakoribb a piaci adásvétel Négy piacot különböztethetünk meg: 1. Árupiac itt jelennek meg a megtermelt termékek és szolgáltatások az árupiaci csere tárgya kétféle lehet: - fogyasztási cikk: a háztartási szektor szükségleteit elégítik ki - tőkejószág, tőkejavak: a vállalati szektor igényeit elégítik ki más termék vagy szolgáltatás előállítására használják fel 2. Tőkepiac a gazdasági szereplők azokhoz a pénz- ill. megtakarítási forrásokhoz juthatnak hozzá, amelyeket más gazdasági szereplők átmenetileg nem akarnak hasznosítani a megtakarítások kerülnek itt összevonásra 3. Pénzpiac a bankszektor által termelt pénztömeg jelenik meg a bankrendszer és a többi gazdasági szektor közötti kapcsolat formáját jelenti 4. Munkapiac a munkaerő adásvétele történik a piaci adásvétel során az eladó (munkavállaló) és a vevő (munkáltató) szerződést köt, amelyben az eladó kötelezi magát a munka elvégzésére, amiért munkabért kap

4 A vállalkozások szerepe, gazdasági jelentősége. A vállalkozások szerepe Az a termelő és szolgáltató tevékenység, amelyet a gazdálkodók üzletszerűen, saját nevükben és saját kockázatára vagy vagyonszerzési céllal végeznek. Hosszú távon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra törekszik, ezért kockázatot vállal. Áru-pénz kapcsolatban van a külső környezetével: a fogyasztókkal, szállítókkal, pénzintézetekkel, saját munkavállalóival. A vállalkozások jellemzői: alapvető célja van: valamely fogyasztói igény kielégítése vállalkozói nyereség mellett küldetése van piacorientált innovációs kényszer jellemzi, a folyamatos versenyképesség fennmaradása érdekében társadalmi felelősséggel tartozik valamilyen szervezeti keretben dolgozik A vállalkozások gazdasági jelentősége Társadalmi szükségletek kielégítése, mely termelés ill. szolgáltatás formájában valósul meg: - termelés: olyan gazdasági folyamat, amelyben az ember munkával javakból, javakkal szükséglet kielégítésre alkalmas javakat állít elő - szolgáltatás: olyan tevékenység, melynek eredménye termelési és fogyasztási szükségletek kielégítése anélkül, hogy újonnan állítana elő anyagi javakat A vállalati célok és a vállalat társadalmi küldetése szorosan összekapcsolódó mozzanatok: a célok tartósan csak úgy valósulnak meg, ha a vállalat rendszeresen eleget tesz társadalmi küldetésének. A vállalkozások csoportosítása 1. Tulajdonforma szerint

5 - magántulajdonosi - állami tulajdonosi - önkormányzati tulajdonban lévő - szövetkezeti tulajdonban lévő - egyéb közösségi tulajdonosi (alapítványi, testületi) - vegyes 2. Szervezeti forma szerint Egyéni vállalkozás o nincs jogi személyiség o korlátlan felelősség o személyes közreműködés kötelező o egyedül alapítható o nincs kötelező alapító vagyona Társas vállalkozás Jogi személyiséggel nem rendelkező: Közkereseti társaság (KKT) - tagjai személyesen is közreműködnek - korlátlan és egyetemleges felelősség Betéti társaság (BT) - beltagnak és kültagnak is kell lennie - beltag felelőssége korlátlan, személyesen közreműködnek, jogosultak képviseletre - kültag felelőssége vagyoni betétje mértékében korlátozott - kötelező alapító vagyonnal kell rendelkezni (nincs minimum) Jogi személyiséggel rendelkező:

6 Korlátolt felelősségű társaság (KFT) - törzstőkére épül (min. 500 ezer Ft.) - anyagi felelősség a törzstőke erejéig terjed - tagoknak nem kötelező személyesen közreműködni Részvénytársaság (RT) - tőkéjét részvények adják (min. 20 millió Ft, bank esetén min. 2 milliárd Ft.) - előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul meg, tagja kötelezettsége csak a részvény névértékéig vagy kibocsátási értékéig korlátozott - részvény szabadon adható-vehető - személyes közreműködés nem kötelező - egyedül alapítható A részvénytársaság működési formája lehet zártkörű (ZRT) vagy nyilvános (NyRT). Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették. Közhasznú társaság (KHT) A társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereségszerzési cél nélkül szolgáló jogi személy ig kellett átalakítani az összes KHT-t egyéb gazdasági társasággá. Kooperációs társaság (Egyesülés) Csak jogi személyek hozhatják létre közös gazdálkodási tevékenység végzésére. Közös vállalat (KV) Jogi személyek által alapított gazdasági társaság, amely önálló jogi személyként szerepel.

7 3. Tevékenység típusok szerint - ipari - kereskedelmi - mezőgazdasági és erdőgazdálkodási - közlekedési - pénzintézeti 4. Működési terület szerint - helyi vállalkozás (kisboltok) - regionális vállalkozás (Volán társaságok, víz-, gáz- és áram szolgáltatók) - országos (MÁV, COOP, CBA) - nemzetközi (bevásárló központok, T-mobile) 5. Méret szerint Viszonyítási alapok: foglalkoztatottak száma, éves forgalom és éves mérlegfőösszeg - mikro-vállalkozás (1-9 fő): éves forgalom vagy az éves mérlegfőösszeg nem haladja meg a 2 millió eurót - kisvállalat (10-49 fő): éves forgalom vagy az éves mérlegfőösszeg nem haladja meg a 10 millió eurót - közepes vállalat ( fő): az éves forgalom nem haladja meg az 50, vagy az éves mérlegfőösszeg nem haladja meg a 43 millió eurót - nagyvállalat (250- fő): az éves forgalom meghaladja az 50, az éves mérlegfőösszeg pedig a 43 millió eurót - multinacionális vállalat: olyan vállalat, amelynek termelő létesítményei legalább 2 országban vannak, vagy amelyik legalább 2 országban szolgáltat. (A legnagyobbak éves teljesítménye meghaladja egy-egy országét) 6. Tevékenységi kör szerint (termelő, szolgáltató, kereskedelmi) Primer szektor: a természet kincseit aknázzák ki, közvetlenül kapcsolódnak a természethez, pl. mezőgazdaság, bányászat

8 Szekunder szektor: a primer szektor által előállított javakat használja fel, pl. építőipar, feldolgozóipar (termelési eszközt gyártanak, fogyasztási cikket gyártanak) Tercier szektor: közvetlenül elégítik ki a szükségleteket - kereskedelem - szolgáltatóipar: pénzintézetek, biztosítók, javító szolgáltatást végzők, közlekedési vállalatok, személyi szolgáltatást nyújtó vállalatok Szervezeti alapformák (funkcionális, divizionális és mátrix szervezetek) sajátosságai 1. Funkcionális szervezet - az egydimenziós és többvonalas szervezet tipikus példája - az elsődleges munkamegosztás a szervezeti funkciók szerint történik (pl. fejlesztés, termelés, értékesítés, stb.) Jellemzői: - döntési jogkörök centralizáltak - erőteljes szabályozottság - vertikális koordinációs mechanizmus számára kiépített csatornák - technokratikus eszközök segítségével koordinál Előnyei: - jól működik stabil piaci, tudományos-technikai környezetben és nem túl széles termékskála esetén - a specializáció a termelékenység növekedését és az egységköltség csökkenését eredményezi - a folyamatok standardizáltsága csökkentheti a koordináció költségeit Hátrányai: - az alrendszerek erőteljes szegmentáltsága miatt egoista, egymással nem kommunikáló funkciók léte - növekvő diverzifikáció esetén a materiális és információs kapcsolatok nehezen áttekinthetőek

9 - felesleges mennyiségi és minőségi tartalékok keletkezhetnek 2. Divizionális szervezet - a munkamegosztás tárgyi vagy regionális elvű, a szervezetet általában termékek, vevők vagy földrajzi régiók szerint tagolják - divíziók= vállalaton belüli viszonylag autonóm felelősséggel rendelkező egységek - típusai: cost-center, profit-center vagy investment-center divíziók - az operatív divíziók közötti horizontális koordináció nem jellemző Jellemzői: - széles termékskála, heterogén termékek, termékcsaládok kialakításának lehetőségei - viszonylag dinamikus környezet - decentralizált döntések a divíziók között, de centralizált a divízión belül - koordináció leginkább technokratikus eszközökkel - a stratégiai és az operatív feladatok szétválaszthatók 3. Mátrix szervezetek - az elsődleges munkamegosztás szintjén két munkamegosztási elvet egyszerre alkalmaznak - többdimenziós szervezeti forma (pl. funkció-tárgy, funkció-régió stb.) Jellemzői: - kettős irányítás - alacsony szintű formalizáltság és szabályozottság - világosan elkülönült döntési kompetenciák - horizontális és vertikális koordináció - gyakoriak a konfliktusok Előnyei: - komplex, újszerű vállalati feladatok + környezeti elemek nagyfokú

10 - szakmai koncentráció - gyors és közvetlen információáramlás Hátrányai: - szervezeti kultúra hatása - többszörös feladatváltás Az üzleti vállalkozások és a nonprofit szervezetek összehasonlítása Üzleti vállalkozás - olyan emberi tevékenység, melynek célja a fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett - legfontosabb jellemzői: o önállóság: a piaci viszonyok keretei között önálló döntéseket hoz céljai elérése érdekében o profitorientáltság: a vállalat hosszú távú célja a lehető legtöbb profit elérése o kockázatvállalás o csak valóságos piacon működhetnek Nonprofit szervezetek - a piac és a kormány kudarca miatt jöttek létre - céljuk valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése - nem céljuk a profitszerzés - kormánytól független szervezetek, nem részesülnek állami támogatásban - közösségi feladatokat látnak el, a közjó szolgálatában állnak - vannak köztük egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények Összehasonlítás

11 Üzleti vállalkozás Nonprofit szervezet Célja profit orientált szervezet nem profit célok által vezérelt szervezet Kormánytól való függőség kormánytól független független Alapítása szigorú szabályokhoz kötött formális szervezet, gyakran önszerződéssel jön létre Feladatai saját profitjának növelése, termékei, szolg.-i értékesítése közösségi feladatokat lát el Formái BT, KFT, RT közhasznú, v. önhasznú, v. érdek képviseletet ellátó szervezet Bevételei Kiadásai értékesítésből, esetenként állami támogatásból anyagktg., munkabér, rezsiktg., szállítási ktg. egyéni, vállalati adományok, állami támogatás saját bevétel a szervezet létrejöttekor kitűzött célok megvalósítása érdekében felmerült ktg-ek Az innovatív szervezetek jellemzői Innováció fogalma: A fogyasztói igények kielégítésének új, magasabb minőségű módja. Az innováció lehetővé teszi azt, hogy a szervezet a korábbihoz képest új, nagyobb értéket, vagy minőségileg jobb terméket tudjon előállítani és adjon át a fogyasztónak. Általában fő jellemzője az innovációnak, hogy az a vállalatnál folyamatos (nem kampányszerű dolog, mert az nyilvánvalóan nem eredményes). Az innovatív szervezet abból indul ki, hogy mindig vannak olyan új fogyasztói igények, amelynek kielégítése elkerülhetetlen és lehetséges. A nagyvállalatoknak van saját fejlesztési részlegük. Az innovációra való készségnek és képességnek a szervezet egészét át kell hatnia. Legtöbb sikeres innovációt belső vállalatban valósítják meg. Nem mindegy, hogy hol helyezkedik el a szervezeten belül, külön önálló kutató részleg, az egész vállalat egészére épülő vagy egy meghatározott szervezeti egységhez kapcsolódó.

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Alapozó gazdaságtan. Matiscsákné dr. Lizák Marianna. Alapozó gazdaságtan 1

Alapozó gazdaságtan. Matiscsákné dr. Lizák Marianna. Alapozó gazdaságtan 1 Alapozó gazdaságtan 2012-2013. 2013. tanév I. félév Alapozó gazdaságtan 1 A tananyag feldolgozása Kötelező ő irodalom:veres V József (szerk.): Gazdaságpolitika, Aula Kiadó, Budapest, 1999. D. Pálinkó Éva

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

VÁLLALATI GAZDASÁGTAN SZABÓ JÓZSEF SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

VÁLLALATI GAZDASÁGTAN SZABÓ JÓZSEF SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM VÁLLALATI GAZDASÁGTAN SZABÓ JÓZSEF SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR, 2005 Szerző: dr. Szabó József Közreműködtek: Császár Gabriella, Farkas Zsuzsa, Kovács Kinga, Polgár Ádám Kézirat 2 BEVEZETÉS A vállalati

Részletesebben

Közgazdaságtan. SZÜKSÉGLET: Hiányérzet, mely cselekvést vált ki, önmaga megszüntetésére. Pl. Éhes vki és eszik.

Közgazdaságtan. SZÜKSÉGLET: Hiányérzet, mely cselekvést vált ki, önmaga megszüntetésére. Pl. Éhes vki és eszik. Közgazdaságtan Alapfogalmak SZÜKSÉGLET: Hiányérzet, mely cselekvést vált ki, önmaga megszüntetésére. Pl. Éhes vki és eszik. Szükségletek csoportosítása: I. Létfenntartás szempontjából: (3 féle lehet) a.

Részletesebben

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Kádi Anna kadi@cmskft.hu, kadi.anna11@gmail.com telefon: 06 20 9380 720 1 A félév tematikája I. Szervezeti kontextus A szervezetek a gazdaságban szervezet-és

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós

Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Tasi Miklós Kézirat lezárva: 2011. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése.

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. Szükséglet A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. A szükséglet az emberekben felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások iránti igény, amely cselekvésre készteti

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan vázlatok

Vállalatgazdaságtan vázlatok Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci

Részletesebben

Szervezet- és vezetéselmélet (2008)

Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Dobák Miklós: Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Készítette: Láda Judit 1 / 51. oldal 1. A vez.szerv és a szervezetelméletek fejlődésének legfontosabb állomásai 1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai

Részletesebben

Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz

Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz Marketing Marketing Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz Marketing fogalma A piac egészének megismerését és alakítását jelenti, a vállalkozás működése során a fogyasztó igényeit és érdekeit helyezi középpontba.

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben