Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályairól Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 32. (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdésében, a 37/A. (3) bekezdésében, a 45. (1)-(3) bekezdéseiben, a 47. (1) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, az 58/B. (2) bekezdésében, a 60. (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. -ában, a 94/A. (1) bekezdés c) pontjában és 132. (4) bekezdés c)-d) pontjaiban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18..(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyaroszág Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kelebia Község Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 2. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és az önkormányzat feladata, de a helyi közösségeknek (pl.: munkahelyi, vallási, baráti, szakmai, érdekvédelmi közösségeknek) a tagjaikért viselt felelősségén túl az egyén is felelősséggel tartozik önmagáért és családjáért. 2. A rendelet hatálya 3. A rendeletet alkalmazni kell a Kelebia Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő, a Törvény 3. (1)-(4) bekezdéseiben, a 6. -ában és a 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre a 32/A. figyelembevételével.

2 4. A Törvényben előírt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló tárgykörről a képviselő-testület külön jogszabályban rendelkezik. II. FEJEZET 3. Hatáskörök és jogorvoslatok 5. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket első fokon a) a képviselő-testület gyakorolja a aiban meghatározott önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában kérelmek esetében, b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) gyakorolja az önkormányzati segély, a szociális célú tűzifa megállapítása és a május 1. előtt méltányosságból megállapított és folyósított ápolási díj ügyekben, c) 1 a polgármester gyakorolja a hajléktalan személyek ellátását, valamint halaszthatatlan esetben az önkormányzati segély és kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálását, a január 1-je előtt a Szt. Erzsébet Otthonházban intézményi jogviszonyt létesítettek esetében a térítési díj megállapítását, a méltányossági közgyógyellátásra jogosultság megállapítását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján (2) A tanyagondnoki szolgáltatás ügyében a polgármester intézkedik. (3) A Törvény 5. (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás nyújtásáról a Kelebiai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) mindenkori szociális ügyintézője gondoskodik. (4) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja, valamint az idősek otthonába történő elhelyezés ügyekben a Szent Erzsébet Otthonház (a továbbiakban: szociális intézmény) vezetője dönt. (5) A családsegítés alapszolgáltatásról a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetője gondoskodik. (6) A támogató szolgáltatás alapszolgáltatásról, valamint a fogyatékos személyek otthona és az időskorúak gondozóháza szakosított ellátásokról a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetője intézkedik. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások, segélyek ügyében hozott polgármesteri vagy bizottsági döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani, melyet a képviselő-testület bírál el. (2) A képviselő-testület másodfokú határozata ellen a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz lehet keresettel élni jogszabálysértésre hivatkozással. A keresetlevelet az I. fokú határozatot hozó szervnél kell benyújtani, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül. 1 Módosította a 1/2014. (II.06.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja február 10.

3 (3) A jegyzői hatáskörben hozott döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala bírál el. (4) A szociális intézmény vezetőjének intézkedése esetén az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni. III. FEJEZET Eljárási rendelkezések 7. (1) A kérelmet írásban, az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével a) az e rendeletben foglalt ellátási formák - a 24. (2) bekezdés b)-d) pontjaiban, a (3)-(5) bekezdéseiben foglalt kivétellel - iránti kérelmet, melynek az önkormányzati segély, az önkormányzati segély formájában nyújtott kamatmentes kölcsön, a köztemetés ügyek esetében kötelező mellékletét képezi a 2. sz. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozat, a Hivatal Szociális Osztályán, b) a tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelmet - amennyiben a 24. (2) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt alapszolgáltatást nyújt -, a polgármesterhez a Hivatalban, c) a támogató szolgáltatás alapszolgáltatás iránti kérelmet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetőjéhez a kelebiai telephelyén működő irodában kell benyújtani, d) a fogyatékos személyek otthona és az időskorúak gondozóháza szakosított ellátások iránti kérelmet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetőjéhez kell benyújtani. (2) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek klubja, valamint az idősek otthonába történő elhelyezés szolgáltatás kérésével a szociális intézmény vezetőjéhez kell fordulni. (3) A kérelem szóban történik a) a tanyagondnoki szolgáltatás esetén - az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - közvetlenül a tanyagondnok felé vagy a Hivatalban működő diszpécser szolgálaton keresztül, b) a családsegítés alapszolgáltatás esetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának kelebiai telephelyén működő irodában. (4)A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek igazolnia kell családja vagyoni, jövedelmi viszonyait. (5) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámítás a Törvény 10. (2)-(6) bekezdései alapján történik. (6) A kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készít a Hivatal. (7) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit már bármely más ügyben vizsgálták, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. (8) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, a támogatás bizonyítási eljárás nélkül -, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.

4 IV. FEJEZET Pénzbeli ellátások Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 4. Aktív korúak ellátása 8. Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételei, az ellátás összege, felülvizsgálata és megszüntetése a Törvény 33-37/C. -ai alapján történik. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel, a 3. sz. melléklet szerint. 9. (2) A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv: a) Kelebia község Önkormányzata b) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családsegítő Szolgálatának Kelebiai Kirendeltsége (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat címe: Kelebia, Ady E. u. 114.) (1) A rendszeres szociális segélyezett: Együttműködési eljárás szabályai a) Az együttműködésre kijelölt szervvel a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 15 napon belül köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot nyilvántartásba vétel céljából, b) A távollét, illetve meg nem jelenés okát hitelt érdemlően igazolni, c) A nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési programról megállapodást kötni, d) A segély folyósításának időtartama alatt háromhavonta egy alkalommal az előírt napon és időpontban a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni, e) A beilleszkedést segítő programokon megjelenni. (2) A Családsegítő Szolgálat: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartásba vétele, illetve a nyilvántartásba vétel céljából meg nem jelenő személyek együttműködése

5 elmulasztásáról, a mulasztás oka kivizsgálásának eredményéről visszajelzés az ellátást folyósító jegyző számára, b) minden hónap 25. napjáig megküldi a változásokról szóló jelentést. (3) Beilleszkedést segítő programok típusai: a) munkavégzésre történő felkészítés b) tanácsadás (egyéni, csoportos, tréning) c) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok szervezése. (4) Együttműködés megszegésének esetei: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál, b) a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedést segítő programról, c) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti, d) három havonta egy alkalommal az előírt napon és időpontban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg. e) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. (5) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 37/B.. (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni. 6. Lakásfenntartási támogatás 11. A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása és megszüntetése a Törvény 38. -a alapján történik. 7.Az önkormányzati segély megállapítása, kifizetése, folyósítása, a felhasználás ellenőrzése 12. (1) A Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Az önkormányzati segély adható: a.) eseti segély, b.) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása, c.) temetési segély formájában.

6 (3) Halaszthatatlan esetben a polgármester is adhat önkormányzati segélyt, melynek mértéke legfeljebb 4.000,-Ft összegig terjedhet. Ezen felül a polgármester ellátja a hajléktalan személy önkormányzati segélyezését. 13. (1)Önkormányzati segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetében 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át. (2)Az önkormányzati segély legmagasabb összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegénél nem lehet magasabb. (3) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a- legalább ,- Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége ,- Ft. (4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy jogosult, ahol a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. A segély összege a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb ,- Ft. 2 (5)Kivételes méltánylást érdemlő alábbi esetekben a Bizottság felfelé eltérhet az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól, melynek összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 300 %-át: - elemi kár, - baleset, - betegség, - haláleset. olyan köznevelési intézmény által szervezett oktatási program igénybe vételéhez kéri a szülő, vagy kezdeményezi az oktatási intézmény, amely a tanuló teljesítményének, tudásának gyarapítását eredményezi, de a szülő a többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul (1) A megállapított önkormányzati segély folyósítása készpénzben vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. (2) A készpénzben megállapított önkormányzati segélyt a jogosult a Hivatal pénztárában veheti fel. Kérésre vagy a pénztári kifizetés eredménytelensége esetén posta útján kell a segélyt kiutalni. (3) Az önkormányzati segély természetbeni támogatásként is nyújtható. (4) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás bemutatására kötelezhető. 2 Módosította a 1/2014. (II.06.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja február Módosította a 7/2014. (V.23.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja május 26.

7 15. A rászoruló önkormányzati segély iránti kérelmének tartalmaznia kell, hogy a folyósítást konkrétan milyen probléma indokolja és az várhatóan milyen időszakra szól, továbbá milyen összegű segély folyósítására lenne szüksége. Jeleznie kell azt is, ha a segélyt - részben vagy egészben - kamatmentes kölcsön formájában kéri. 16. (1) Önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A kölcsön vissza nem térítendő segéllyel együtt is nyújtható. (3) A kölcsön nyújtása különösen indokolt az alábbi esetekben: a) az egyes társadalombiztosítási ellátások utólagos folyósítása miatt, b) természeti csapás, elemi kár, c) haláleset, d) a lakásépítéshez, vásárláshoz felvett hitel visszafizetése miatt, e) villanyszámla, illetve gázszámlatartozás. (4) Kamatmentes kölcsön állapítható meg annak a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, és b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. (5) Nem részesíthető kölcsönben a (4) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő személy, ha a) rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, vagy b) a korábban igénybe vett kölcsön teljes összegét nem törlesztette le, vagy késedelmesen fizette vissza. 17. (1) A kölcsön legfeljebb egy éves időtartamra adható, mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörös összegéig terjedhet. Folyósítása - a dolog természetéhez illően - havonként, de egy összegben is történhet. A visszafizetés módját esetenként kell meghatározni. (2) Azonnali visszatérítési kötelezettség terheli azt a személyt, aki nem a valóságos adatok, tények közlésével vagy egyéb módon félrevezette az eljáró szervet. (3) A kölcsön folyósítására vonatkozó kölcsönszerződést e rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. 18. Kivételes méltánylást érdemlő alábbi esetekben a képviselő-testület felfelé eltérhet a 16. (4) bekezdés a) pontjában és a 17. (1) bekezdésében foglaltaktól: - elemi kár, - baleset, - betegség, - haláleset.

8 Szociális célú tűzifa juttatás 18/A. ( 1) Szociális célú tűzifa juttatására jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % át. (2) Tűzifa-juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, legfeljebb 5 m3 mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában. (3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a szociális juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. (4) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a) aktív korúak ellátására jogosult, d) időskorúak járadékára jogosult, c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, d) aki esetében a kihűlés és fagyhalál veszélye fenn áll. (5) Kivételes méltánylást érdemlő esetekben a Bizottság felfelé eltérhet az (1) bekezdésben foglaltaktól: - elemi kár, - baleset, - betegség, - haláleset. 18/B. (1) A tűzifa iránti kérelmeket január 31. napjáig lehet benyújtani azzal, hogy tűzifa vásárlás céljából benyújtott és még el nem bírált önkormányzati segély iránti kérelmeket tűzifa iránti kérelemnek kell tekinteni. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik. V. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások 19. (1) A hatáskör gyakorlója pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátás formájában is nyújthat: a) lakásfenntartási támogatást, b) önkormányzati segélyt, c) szociális célú tűzifa-juttatást. (2) A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás különösen az

9 a) élelmiszer, b) a tankönyv, c) a tüzelő segély, d) a közüzemi díjak, e) a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 8. Köztemetés 20. A köztemetés elrendelése a Törvény 48. -a alapján történik. 9. Közgyógyellátás 21. (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot annak kell megállapítani, aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, azaz a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot összeghatárra tekintet nélkül annak a személynek kell megállapítani a) aki a szociális otthon gondozottja és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12 %-át, vagy b) az a művese kezelt beteg, aki legalább fél éve művese-kezelésre jár. 22. A közgyógyellátás méltányosságból iránti kérelemhez csatolni kell a) a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátásokról, b) a 23. (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező művese kezelt beteg és legalább fél éve művese-kezelésre jár. 10. Szociálpolitikai Kerekasztal 23. Az önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a mindenkori Szociális Bizottság tagjai.

10 VI. FEJEZET A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 11. Az ellátások formái és igénybevétele 24. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít. (2) Alapszolgáltatások: a) a tanyagondnoki szolgáltatás, b) az étkeztetés, c) a házi segítségnyújtás, d) az idősek klubja. (3) Az önkormányzat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával kötött ellátási szerződés alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosít: a) a családsegítés, b) a támogató szolgáltatás. (4) Szakosított ellátási forma: a) az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona. (5) Az önkormányzat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával kötött ellátási szerződés alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást biztosít: a) ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona, b) önkormányzati elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza. 25. (1) Az ellátás igénybevételét a) a 24. (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a polgármester intézkedése; b) a 24. (2) bekezdés b)-d) és a (4) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a szociális intézmény vezetőjének döntése, c) a 24. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban és az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt esetben a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja vezetőjének intézkedése, alapozza meg. (2) A szociális intézmény vezetője a beérkező kérelmeket, illetve a beutaló döntéseket nyilvántartásba veszi és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről. (3) A szociális intézmény vezetője soron kívüli, illetve sürgősségi alapon a következő esetekben biztosíthat férőhelyet: a) Soron kívüli elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha: - az egészségügyi intézmény a jogosult további gondozását nem biztosítja, - a jogosult tartósan önmaga ellátásra képtelen állapotban van és nincs ápolását, gondozását vállaló hozzátartozó vagy más személy, - a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni. b) Sürgősségi (azonnali) elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha a jogosult életét, egészségét,

11 testi épségét közvetlenül súlyosan fenyegető helyzetben van és nincs elhelyezését, valamint ellátását vállaló hozzátartozó vagy más személy. (4) A soron kívüli elhelyezést a szolgáltatást kérelmezéskor jelezni kell, és intézmény vezetője dönt. Alapszolgáltatások 12. Tanyagondnoki szolgáltatás 26. (1) A képviselő-testület a külterületi lakosság alapellátásának biztosítására tanyagondnoki szolgáltatást működtet a Törvény 60. -a alapján. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás részletes szabályait és feladatait e rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai program tartalmazza. (3) A tanyagondok által ellátandó körzetek határai: a) I. sz. Tanyagondnoki Szolgálat (ellátási terület: Vasútföld, Sztipityjárás, Szkenderjárás, Bácsborista, Vermesjárás, Négyesjárás, Fődijárás), b) II. sz. Tanyagondnoki Szolgálat (ellátási terület: Halastószél, Petőfi S. u., Széchenyi u., Táncsics M. u., Dózsa Gy. u., Szabadság u., Somogyi B. u., Bacsó B. u., Újfalu). 13. Étkeztetés 27. (1) A képviselő-testület az étkeztetést a Törvény 62. -a alapján biztosítja a szociálisan rászorultaknak. (2) 4 Szociálisan rászorult különös tekintettel: a) a 65. év feletti egyedül élő személy, b) rokkantsági, rehabilitációs ellátásban részesülő személy, c) az időskorúak járadékában részesülő személy, d) az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy fogyatékosságát bármilyen módon igazolja, e) az a személy, akinek egészségi állapota a háziorvos igazolása alapján indokolja. (3) Az étkeztetést ebéd formájában az önkormányzat által fenntartott konyha, hétvégén és egyéb ünnepnapokon szerződés alapján egyéb főzőhely biztosítja. 14. Házi segítségnyújtás 28. A képviselő-testület a házi segítségnyújtást a Törvény 63. -a alapján biztosítja. 4 Módosította az 1/2014. (II.06.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja február 10.

12 15. Családsegítés 29. (1) A képviselő-testület a családsegítést a Törvény 64. -a alapján biztosítja. (2) A családsegítés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint. 16. Támogató szolgáltatás 30. (1) A képviselő-testület a támogató szolgáltatást a Törvény 65/C. -a alapján biztosítja. (2) A támogató szolgáltatás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint. 17. Nappali ellátás 31. A képviselő-testület idősek klubja nappali ellátást működtet a Törvény 65/F. a) pontja alapján. Szakosított ellátási formák 32. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 18. Idősek otthona 33. A képviselő-testület a Törvény 68. -a alapján ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet. 19.Fogyatékos személyek otthona 33/A. (1) A képviselő-testület a Törvény 69. -a alapján ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthonát működtet. (2) Az ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona szakosított ellátás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint.

13 20. Időskorúak gondozóháza 33/B. (1) A képviselő-testület a Törvény 82. -a alapján önkormányzati elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházát működtet. (2) Az ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona szakosított ellátás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint. VII. FEJEZET 21. A szociális ellátások megállapítása, kifizetése, folyósítása és ellenőrzése 34. (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális rászorultság elbírálásáról határozatot hoz. (2) A határozat azonnali végrehajtás lehet elrendelni, ha a) életveszély miatt vagy a közbiztonság érdekében az szükséges, illetőleg az azonnali végrehajtás elmaradása jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, b) a határozat valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik. (3) A támogatás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni. (4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban a Törvény 17. -ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. 35. (1) A jogerősen megállapított támogatásokat a Hivatal folyósítja az alábbiak szerint: a) A megállapított aktív korúak ellátását, a május 1. előtt méltányosságból megállapított ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást és önkormányzati segélyt utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. b) Ha a havi rendszeres szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. c) Az önkormányzati segélyt és a kamatmentes kölcsönt a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 8 napon belül kell kifizetni. Halaszthatatlan esetben - feltéve, ha a kérelmező lemondott a fellebbezési jogáról vagy a határozat azonnal végrehajtható - azonnal gondoskodni kell a segély kifizetéséről. (2) A támogatások kifizetése - az ügyfél kérése szerint - történhet: házipénztárból, vagy lakossági folyószámlára való átutalással. (3) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésénél a Törvény 17. -a alapján jár el.

14 VIII. FEJEZET Záró rendelkezések 22. Hatálybalépés 36. (1)E rendelet január 1. napján lép hatályba. 23. Önkormányzati rendelkezések 37. (1) Rendelkezéseit a folyamatban lévő és a megalkotásáig el nem bírált ügyekben - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - is alkalmazni kell. (2) A május 1. napja előtt méltányosságból megállapított és folyósított ápolási díjra vonatkozóan a 18/2007. (XII. 21.) rendelet szabályait kell alkalmazni. 24. Hatályon kívül helyező rendelkezések 38. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(XI.1.) rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2012.(VI.29.) rendelet Maczkó József polgármester Oltyánné Kozla Erika jegyző

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben