Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályairól Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 32. (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdésében, a 37/A. (3) bekezdésében, a 45. (1)-(3) bekezdéseiben, a 47. (1) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, az 58/B. (2) bekezdésében, a 60. (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. -ában, a 94/A. (1) bekezdés c) pontjában és 132. (4) bekezdés c)-d) pontjaiban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18..(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyaroszág Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kelebia Község Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 2. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és az önkormányzat feladata, de a helyi közösségeknek (pl.: munkahelyi, vallási, baráti, szakmai, érdekvédelmi közösségeknek) a tagjaikért viselt felelősségén túl az egyén is felelősséggel tartozik önmagáért és családjáért. 2. A rendelet hatálya 3. A rendeletet alkalmazni kell a Kelebia Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő, a Törvény 3. (1)-(4) bekezdéseiben, a 6. -ában és a 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre a 32/A. figyelembevételével.

2 4. A Törvényben előírt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló tárgykörről a képviselő-testület külön jogszabályban rendelkezik. II. FEJEZET 3. Hatáskörök és jogorvoslatok 5. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket első fokon a) a képviselő-testület gyakorolja a aiban meghatározott önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában kérelmek esetében, b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) gyakorolja az önkormányzati segély, a szociális célú tűzifa megállapítása és a május 1. előtt méltányosságból megállapított és folyósított ápolási díj ügyekben, c) 1 a polgármester gyakorolja a hajléktalan személyek ellátását, valamint halaszthatatlan esetben az önkormányzati segély és kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálását, a január 1-je előtt a Szt. Erzsébet Otthonházban intézményi jogviszonyt létesítettek esetében a térítési díj megállapítását, a méltányossági közgyógyellátásra jogosultság megállapítását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján (2) A tanyagondnoki szolgáltatás ügyében a polgármester intézkedik. (3) A Törvény 5. (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás nyújtásáról a Kelebiai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) mindenkori szociális ügyintézője gondoskodik. (4) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja, valamint az idősek otthonába történő elhelyezés ügyekben a Szent Erzsébet Otthonház (a továbbiakban: szociális intézmény) vezetője dönt. (5) A családsegítés alapszolgáltatásról a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetője gondoskodik. (6) A támogató szolgáltatás alapszolgáltatásról, valamint a fogyatékos személyek otthona és az időskorúak gondozóháza szakosított ellátásokról a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetője intézkedik. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások, segélyek ügyében hozott polgármesteri vagy bizottsági döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani, melyet a képviselő-testület bírál el. (2) A képviselő-testület másodfokú határozata ellen a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz lehet keresettel élni jogszabálysértésre hivatkozással. A keresetlevelet az I. fokú határozatot hozó szervnél kell benyújtani, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül. 1 Módosította a 1/2014. (II.06.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja február 10.

3 (3) A jegyzői hatáskörben hozott döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala bírál el. (4) A szociális intézmény vezetőjének intézkedése esetén az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni. III. FEJEZET Eljárási rendelkezések 7. (1) A kérelmet írásban, az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével a) az e rendeletben foglalt ellátási formák - a 24. (2) bekezdés b)-d) pontjaiban, a (3)-(5) bekezdéseiben foglalt kivétellel - iránti kérelmet, melynek az önkormányzati segély, az önkormányzati segély formájában nyújtott kamatmentes kölcsön, a köztemetés ügyek esetében kötelező mellékletét képezi a 2. sz. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozat, a Hivatal Szociális Osztályán, b) a tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelmet - amennyiben a 24. (2) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt alapszolgáltatást nyújt -, a polgármesterhez a Hivatalban, c) a támogató szolgáltatás alapszolgáltatás iránti kérelmet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetőjéhez a kelebiai telephelyén működő irodában kell benyújtani, d) a fogyatékos személyek otthona és az időskorúak gondozóháza szakosított ellátások iránti kérelmet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának vezetőjéhez kell benyújtani. (2) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek klubja, valamint az idősek otthonába történő elhelyezés szolgáltatás kérésével a szociális intézmény vezetőjéhez kell fordulni. (3) A kérelem szóban történik a) a tanyagondnoki szolgáltatás esetén - az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - közvetlenül a tanyagondnok felé vagy a Hivatalban működő diszpécser szolgálaton keresztül, b) a családsegítés alapszolgáltatás esetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának kelebiai telephelyén működő irodában. (4)A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek igazolnia kell családja vagyoni, jövedelmi viszonyait. (5) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámítás a Törvény 10. (2)-(6) bekezdései alapján történik. (6) A kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készít a Hivatal. (7) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit már bármely más ügyben vizsgálták, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. (8) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, a támogatás bizonyítási eljárás nélkül -, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.

4 IV. FEJEZET Pénzbeli ellátások Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 4. Aktív korúak ellátása 8. Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételei, az ellátás összege, felülvizsgálata és megszüntetése a Törvény 33-37/C. -ai alapján történik. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel, a 3. sz. melléklet szerint. 9. (2) A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv: a) Kelebia község Önkormányzata b) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családsegítő Szolgálatának Kelebiai Kirendeltsége (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat címe: Kelebia, Ady E. u. 114.) (1) A rendszeres szociális segélyezett: Együttműködési eljárás szabályai a) Az együttműködésre kijelölt szervvel a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 15 napon belül köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot nyilvántartásba vétel céljából, b) A távollét, illetve meg nem jelenés okát hitelt érdemlően igazolni, c) A nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési programról megállapodást kötni, d) A segély folyósításának időtartama alatt háromhavonta egy alkalommal az előírt napon és időpontban a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni, e) A beilleszkedést segítő programokon megjelenni. (2) A Családsegítő Szolgálat: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartásba vétele, illetve a nyilvántartásba vétel céljából meg nem jelenő személyek együttműködése

5 elmulasztásáról, a mulasztás oka kivizsgálásának eredményéről visszajelzés az ellátást folyósító jegyző számára, b) minden hónap 25. napjáig megküldi a változásokról szóló jelentést. (3) Beilleszkedést segítő programok típusai: a) munkavégzésre történő felkészítés b) tanácsadás (egyéni, csoportos, tréning) c) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok szervezése. (4) Együttműködés megszegésének esetei: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál, b) a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedést segítő programról, c) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti, d) három havonta egy alkalommal az előírt napon és időpontban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg. e) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. (5) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 37/B.. (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni. 6. Lakásfenntartási támogatás 11. A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása és megszüntetése a Törvény 38. -a alapján történik. 7.Az önkormányzati segély megállapítása, kifizetése, folyósítása, a felhasználás ellenőrzése 12. (1) A Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Az önkormányzati segély adható: a.) eseti segély, b.) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása, c.) temetési segély formájában.

6 (3) Halaszthatatlan esetben a polgármester is adhat önkormányzati segélyt, melynek mértéke legfeljebb 4.000,-Ft összegig terjedhet. Ezen felül a polgármester ellátja a hajléktalan személy önkormányzati segélyezését. 13. (1)Önkormányzati segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetében 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át. (2)Az önkormányzati segély legmagasabb összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegénél nem lehet magasabb. (3) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a- legalább ,- Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége ,- Ft. (4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy jogosult, ahol a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. A segély összege a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb ,- Ft. 2 (5)Kivételes méltánylást érdemlő alábbi esetekben a Bizottság felfelé eltérhet az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól, melynek összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 300 %-át: - elemi kár, - baleset, - betegség, - haláleset. olyan köznevelési intézmény által szervezett oktatási program igénybe vételéhez kéri a szülő, vagy kezdeményezi az oktatási intézmény, amely a tanuló teljesítményének, tudásának gyarapítását eredményezi, de a szülő a többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul (1) A megállapított önkormányzati segély folyósítása készpénzben vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. (2) A készpénzben megállapított önkormányzati segélyt a jogosult a Hivatal pénztárában veheti fel. Kérésre vagy a pénztári kifizetés eredménytelensége esetén posta útján kell a segélyt kiutalni. (3) Az önkormányzati segély természetbeni támogatásként is nyújtható. (4) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás bemutatására kötelezhető. 2 Módosította a 1/2014. (II.06.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja február Módosította a 7/2014. (V.23.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja május 26.

7 15. A rászoruló önkormányzati segély iránti kérelmének tartalmaznia kell, hogy a folyósítást konkrétan milyen probléma indokolja és az várhatóan milyen időszakra szól, továbbá milyen összegű segély folyósítására lenne szüksége. Jeleznie kell azt is, ha a segélyt - részben vagy egészben - kamatmentes kölcsön formájában kéri. 16. (1) Önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A kölcsön vissza nem térítendő segéllyel együtt is nyújtható. (3) A kölcsön nyújtása különösen indokolt az alábbi esetekben: a) az egyes társadalombiztosítási ellátások utólagos folyósítása miatt, b) természeti csapás, elemi kár, c) haláleset, d) a lakásépítéshez, vásárláshoz felvett hitel visszafizetése miatt, e) villanyszámla, illetve gázszámlatartozás. (4) Kamatmentes kölcsön állapítható meg annak a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, és b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. (5) Nem részesíthető kölcsönben a (4) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő személy, ha a) rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, vagy b) a korábban igénybe vett kölcsön teljes összegét nem törlesztette le, vagy késedelmesen fizette vissza. 17. (1) A kölcsön legfeljebb egy éves időtartamra adható, mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörös összegéig terjedhet. Folyósítása - a dolog természetéhez illően - havonként, de egy összegben is történhet. A visszafizetés módját esetenként kell meghatározni. (2) Azonnali visszatérítési kötelezettség terheli azt a személyt, aki nem a valóságos adatok, tények közlésével vagy egyéb módon félrevezette az eljáró szervet. (3) A kölcsön folyósítására vonatkozó kölcsönszerződést e rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. 18. Kivételes méltánylást érdemlő alábbi esetekben a képviselő-testület felfelé eltérhet a 16. (4) bekezdés a) pontjában és a 17. (1) bekezdésében foglaltaktól: - elemi kár, - baleset, - betegség, - haláleset.

8 Szociális célú tűzifa juttatás 18/A. ( 1) Szociális célú tűzifa juttatására jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % át. (2) Tűzifa-juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, legfeljebb 5 m3 mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában. (3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a szociális juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. (4) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a) aktív korúak ellátására jogosult, d) időskorúak járadékára jogosult, c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, d) aki esetében a kihűlés és fagyhalál veszélye fenn áll. (5) Kivételes méltánylást érdemlő esetekben a Bizottság felfelé eltérhet az (1) bekezdésben foglaltaktól: - elemi kár, - baleset, - betegség, - haláleset. 18/B. (1) A tűzifa iránti kérelmeket január 31. napjáig lehet benyújtani azzal, hogy tűzifa vásárlás céljából benyújtott és még el nem bírált önkormányzati segély iránti kérelmeket tűzifa iránti kérelemnek kell tekinteni. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik. V. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások 19. (1) A hatáskör gyakorlója pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátás formájában is nyújthat: a) lakásfenntartási támogatást, b) önkormányzati segélyt, c) szociális célú tűzifa-juttatást. (2) A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás különösen az

9 a) élelmiszer, b) a tankönyv, c) a tüzelő segély, d) a közüzemi díjak, e) a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 8. Köztemetés 20. A köztemetés elrendelése a Törvény 48. -a alapján történik. 9. Közgyógyellátás 21. (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot annak kell megállapítani, aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, azaz a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot összeghatárra tekintet nélkül annak a személynek kell megállapítani a) aki a szociális otthon gondozottja és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12 %-át, vagy b) az a művese kezelt beteg, aki legalább fél éve művese-kezelésre jár. 22. A közgyógyellátás méltányosságból iránti kérelemhez csatolni kell a) a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátásokról, b) a 23. (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező művese kezelt beteg és legalább fél éve művese-kezelésre jár. 10. Szociálpolitikai Kerekasztal 23. Az önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a mindenkori Szociális Bizottság tagjai.

10 VI. FEJEZET A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 11. Az ellátások formái és igénybevétele 24. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít. (2) Alapszolgáltatások: a) a tanyagondnoki szolgáltatás, b) az étkeztetés, c) a házi segítségnyújtás, d) az idősek klubja. (3) Az önkormányzat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával kötött ellátási szerződés alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosít: a) a családsegítés, b) a támogató szolgáltatás. (4) Szakosított ellátási forma: a) az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona. (5) Az önkormányzat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával kötött ellátási szerződés alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást biztosít: a) ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona, b) önkormányzati elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza. 25. (1) Az ellátás igénybevételét a) a 24. (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a polgármester intézkedése; b) a 24. (2) bekezdés b)-d) és a (4) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a szociális intézmény vezetőjének döntése, c) a 24. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban és az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt esetben a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja vezetőjének intézkedése, alapozza meg. (2) A szociális intézmény vezetője a beérkező kérelmeket, illetve a beutaló döntéseket nyilvántartásba veszi és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről. (3) A szociális intézmény vezetője soron kívüli, illetve sürgősségi alapon a következő esetekben biztosíthat férőhelyet: a) Soron kívüli elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha: - az egészségügyi intézmény a jogosult további gondozását nem biztosítja, - a jogosult tartósan önmaga ellátásra képtelen állapotban van és nincs ápolását, gondozását vállaló hozzátartozó vagy más személy, - a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni. b) Sürgősségi (azonnali) elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha a jogosult életét, egészségét,

11 testi épségét közvetlenül súlyosan fenyegető helyzetben van és nincs elhelyezését, valamint ellátását vállaló hozzátartozó vagy más személy. (4) A soron kívüli elhelyezést a szolgáltatást kérelmezéskor jelezni kell, és intézmény vezetője dönt. Alapszolgáltatások 12. Tanyagondnoki szolgáltatás 26. (1) A képviselő-testület a külterületi lakosság alapellátásának biztosítására tanyagondnoki szolgáltatást működtet a Törvény 60. -a alapján. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás részletes szabályait és feladatait e rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai program tartalmazza. (3) A tanyagondok által ellátandó körzetek határai: a) I. sz. Tanyagondnoki Szolgálat (ellátási terület: Vasútföld, Sztipityjárás, Szkenderjárás, Bácsborista, Vermesjárás, Négyesjárás, Fődijárás), b) II. sz. Tanyagondnoki Szolgálat (ellátási terület: Halastószél, Petőfi S. u., Széchenyi u., Táncsics M. u., Dózsa Gy. u., Szabadság u., Somogyi B. u., Bacsó B. u., Újfalu). 13. Étkeztetés 27. (1) A képviselő-testület az étkeztetést a Törvény 62. -a alapján biztosítja a szociálisan rászorultaknak. (2) 4 Szociálisan rászorult különös tekintettel: a) a 65. év feletti egyedül élő személy, b) rokkantsági, rehabilitációs ellátásban részesülő személy, c) az időskorúak járadékában részesülő személy, d) az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy fogyatékosságát bármilyen módon igazolja, e) az a személy, akinek egészségi állapota a háziorvos igazolása alapján indokolja. (3) Az étkeztetést ebéd formájában az önkormányzat által fenntartott konyha, hétvégén és egyéb ünnepnapokon szerződés alapján egyéb főzőhely biztosítja. 14. Házi segítségnyújtás 28. A képviselő-testület a házi segítségnyújtást a Törvény 63. -a alapján biztosítja. 4 Módosította az 1/2014. (II.06.) rendelet. A rendelet hatályba lépésének napja február 10.

12 15. Családsegítés 29. (1) A képviselő-testület a családsegítést a Törvény 64. -a alapján biztosítja. (2) A családsegítés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint. 16. Támogató szolgáltatás 30. (1) A képviselő-testület a támogató szolgáltatást a Törvény 65/C. -a alapján biztosítja. (2) A támogató szolgáltatás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint. 17. Nappali ellátás 31. A képviselő-testület idősek klubja nappali ellátást működtet a Törvény 65/F. a) pontja alapján. Szakosított ellátási formák 32. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 18. Idősek otthona 33. A képviselő-testület a Törvény 68. -a alapján ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet. 19.Fogyatékos személyek otthona 33/A. (1) A képviselő-testület a Törvény 69. -a alapján ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthonát működtet. (2) Az ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona szakosított ellátás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint.

13 20. Időskorúak gondozóháza 33/B. (1) A képviselő-testület a Törvény 82. -a alapján önkormányzati elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházát működtet. (2) Az ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona szakosított ellátás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében történik a működési engedélyben meghatározottak szerint. VII. FEJEZET 21. A szociális ellátások megállapítása, kifizetése, folyósítása és ellenőrzése 34. (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális rászorultság elbírálásáról határozatot hoz. (2) A határozat azonnali végrehajtás lehet elrendelni, ha a) életveszély miatt vagy a közbiztonság érdekében az szükséges, illetőleg az azonnali végrehajtás elmaradása jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, b) a határozat valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik. (3) A támogatás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni. (4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban a Törvény 17. -ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. 35. (1) A jogerősen megállapított támogatásokat a Hivatal folyósítja az alábbiak szerint: a) A megállapított aktív korúak ellátását, a május 1. előtt méltányosságból megállapított ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást és önkormányzati segélyt utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. b) Ha a havi rendszeres szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. c) Az önkormányzati segélyt és a kamatmentes kölcsönt a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 8 napon belül kell kifizetni. Halaszthatatlan esetben - feltéve, ha a kérelmező lemondott a fellebbezési jogáról vagy a határozat azonnal végrehajtható - azonnal gondoskodni kell a segély kifizetéséről. (2) A támogatások kifizetése - az ügyfél kérése szerint - történhet: házipénztárból, vagy lakossági folyószámlára való átutalással. (3) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésénél a Törvény 17. -a alapján jár el.

14 VIII. FEJEZET Záró rendelkezések 22. Hatálybalépés 36. (1)E rendelet január 1. napján lép hatályba. 23. Önkormányzati rendelkezések 37. (1) Rendelkezéseit a folyamatban lévő és a megalkotásáig el nem bírált ügyekben - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - is alkalmazni kell. (2) A május 1. napja előtt méltányosságból megállapított és folyósított ápolási díjra vonatkozóan a 18/2007. (XII. 21.) rendelet szabályait kell alkalmazni. 24. Hatályon kívül helyező rendelkezések 38. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(XI.1.) rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2012.(VI.29.) rendelet Maczkó József polgármester Oltyánné Kozla Erika jegyző

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testület a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VIII.12.) rendelete a szociális ellátásokról (A 3/2004.(II.17.), 9/2004.(VI.25.),17/2004.(XII.21.) 9/2005.(VII.1.),17/2005.(X.14.),3/2006.(II.27.),7/2006.(V.19.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XII.14.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Fejezet Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben