szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel."

Átírás

1 v kező SZILIKÁTZÁRVÁNYOK KELETKEZÉSÉNEK ÉS JELENLÉTÉNEK VIZSGÁLATA ÖNTÖTTVASBAN* NÁNDORI okl, K i V o n a t kohómémökmek GYULA" a Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyújtott és elfogadott kan didátusi értéke zéséből Aspiránsvezető: Hajtó Nándor, a műszaki tudományok kandidátusa opponensek : Horváth Zoltán, a műszaki tudományok kandidátusa; Vécsei Béla, a műszaki tudományok kandidátusa Az értekezés megvédésének Bíráló Bizottsága: Gillemot László, az MTA levelező tagja, elnök; Énekes Sándor, a műszaki tudományok kandidátusa, titkár; Káldor Mihály, a műszaki tudományok kandidátusa; Visnyovszky László, a műszaki tudományok kandidátusa; Zorkóczy Béla, a műszaki tudományok kandidátusa Az értekezés beadásának időpontja: 1958 május 28 Az értekezés megvédésének időpontja: 1960 június 23 Az öntöttvaslbasn az oxigén jelentős része szilikát alakban van jelen Az ömüittvas fémmikroszkópon látható és nem látható méretű szilikátzárványokat tartalmaz A szubmikroszkópikus méretű zárványokat főleg azok az Öntöttvasak tartalmazzák, aínelyek Mntartahna 1,0% alatt van, így főleg az ipari Öntöttvasak Ezért általában a szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel az öntöttvas fénmmikroszkópon felismenhető méretű szilikátzárványai SiO2ve1 telített üveges, lzotróp mangánszilrkátok, szerkezeti és optikai tulajdonságaik alapján megíágyjeznekf Si és Mnnal dezoxidált acélokban felismerhető szilikátokéval Ilyen szihkawk foleg olyan öntöttvasfürdőben keletkeznek, amelyek kb 1% és ennél több Mnt tartalmaznak _A szilikátzárványok keletkezését az öntöttvasolvasztás metallurgiai viszonyai teszlk lelhetove A C + 0 = CO reakció megindulásához hiányoznak a fizikai felté * Megjelent ugyann yen cimen a K L öntöde, 9 jelent továbbá (1958), oldalain Kivonatosan mega követ címeken és helyeken: Beitrag zur Untersuchung Von Silikatein Aschlusse m Gussplsen, Freiberger Forschungshefte 359 (1961), 122; Contribution a l'étude des de mclusions sulikates dans les fontes, Fonderie (Paris), 200 (1962), 378; Über den Oxidationsver Iauf bel Gusselsen auf Grund ungarischer Forschungen, Giesserei, 47 (19) (1960), 535 docen: Dr Nándmi Gyula a Nehézipari Műszaki Egyetem Öntészeti Tanszékén tanszékvezető 3

2 _ no telek, így a jelen levő C nem akadályozza meg az oldott FeO révén meginduló szilikátkéwpződést Az öntöttvas oxigéntartalma a fürdőben keletkezett szilikátok fizikai tulajdonságától függ Ha könnyen koaguláló folyékony szilikátcseppek keletkeznek, úgy a fürdőből könnyen eltávozhatnak, és ezáltal csökken az öntöttvas oxigéntartalma Erre a folyamatra az öntöttvas Mmtartalmxa gyakorolja a legnagyobb hatást, mert könnyen koaguláló nagy méretű sziwldkátcsevppek keletkezését segíti elő HCCJlEIIOBAHI/IE BOBHI/IRHOBEIlI/IH l/i HAIII/IHI/IH CI/IIII/IKATllblx BKJllOHEHl/lI/I B HYFYHE üp 11 HaHÖopu P E 3 IO M E 3HaHl/lTellbllaíl qactb Kucnopona B B npmcytctbyet uyryne BHZLG cmmxara Ilyryu conepml/it CPIJII/IKBTHBIG Bkmouemssi pasnnuuux pasuepos, Bmmznbie n ne BPllll/lMble non MeTannorpaqn/iuecxum Im/IKpOCl(OHOM Bxmouemm cyömuxpockonnqecxnx paamepos cozxep MEJTCH, FJIaBHblM OŐpaSOM, s qyryixax, coaepmanne Maprauua B KOTOpHX He nocturaet 1,0 %, T e, B OCHOBHOM, B HpOMLIHIJIEHHBIX uyryhax Ho npnumie CHIII/IKaTIlblc Bmnouenua npomsxmnermmx uyryhob OŐBNHOFO coctaba pacnosnaiorcsi c öonsmnm Tpynon CHJII/IKaTHbIe sxmoueman uyryna, paanuqnmbxc c nomouimo IHGTaJIJIOFpaqJMHCCKOTO MI/IKPOCKOHEI, creknosnaubie I/ISOTpOHHbIC cunnxaru MapraHua HaCbIlueHHbIC nsyokncmo Kpemma, CBOHM cipyxtypubui 14 onmuecknm CBOÜCTBEIM ananornuum CHJH/IKaTaAl, HpHCyTCTByIOLILI/IMBCTaJlílX, uocctahobnehhbix xpenxuuem mm nxaprauuexi Takuc cum/mani 0Őpa3yl0TCíi, rnabhmm 0Öpa30M, s uyryhhbix BaHHaX, conepmaune Mapranua KoTopux pabho mm npebmmaet 1 % BosMomuocTb BOSHHKHOBGHHH Cl/lJII/IKaTHbIX BKIIIOHEHHÜ COSIIHGTCH AleTaHIlyprI/IHCC KMMH ycnobmhmu nnabku qyryha Hm; Hauana peakunn C + O:CO otcytctbyiot qmsnuecxue ycnomm, noarozviy npucyrcrsyiomnü ymepon, He npenmctbyet oöpaaosaumo cunnkata, Haunuaiomemycyi önarozxapa pactbopehhoü oxmcn meneaa FeO Conepmaane ludcnopona B uyryuc sasncm OT cpuanuecimx CBOÍ/ÍCTB CHIIHKaTOB, oöpasoaasmnxca BBaHHe Ecnu BOSHHKaIOT neme Koarynupyioume HUUIKHC Kannn cunnxara mm nerko MOFyT ynanmbcsx M3 Hamm, npuatom conepmauue Kncnopozxa B qyryhe, ymehbmaetca Han ÖCuIbIJlee BJlI/IHHHC Ha STOT npouecc oxasmaaet coaepmaune Maprauua 13 uyryhe, "raic Kan mapraheu cnocoöcnsyer oöpasosaxndxo Kpymxux, IICFKO KOaFYJII/IpyIOHII/IX Karon Kanenb emin ITNTERSUCHUNG DEB ENTSTEHUNG UND ANWESENHEIT VON SILIKATEINSCHLÜSSEN IN GUSSEISEN Dr, Gy NÁNDORI ZUSAMMENFASSUNG Im Gusseisen ist ein bedeutender Teil des Sauerstoffs in Form von Silikaten zugegen Das Gusseisen enthált Sílákateinsclilüsse mit einem Ausmass, das teilweise unter Metallmikronskop zu sethen ist, teilweise aber nicht Einschlüsse mit submikroskopischen Ausmass siwnd hauptsáchliclh ín solchem Gusseisen vorhanden, dessen Mn Gehalt unter 10, liegt, das sind also vor allem in industriellen Gusseísensorten Deshalb können also die Silikateinschlüsse der índustriellen Gusseísensorte üvblicher Zusammensetzung schwer entdeckt werden Silikateinscüilüsse, die unter Metallmikroskop erkennbar sind, enthalten mit Srioggesáttigte glasartige Isotrope Mangansilikate, die auf Grund íhrer strukturellen und optischen Eigenschaften mit den Silikaten ín den mit Si und Mn desoxydierten Stáhlen übereinstimmen Solche Silikate hauptsáchlích ín einem solchen Gusseisenbad, das etwa 1% und mehr Mn en át entlslteíhen Das Entstehen der Sílíkateinschlüsse wírd durch die metallurgischen Verrháltnísse des Gusseisenschmelzen ermögliciht Damit sich die Reaktion C + O _ CO einstellt, fehlen die physíkalischen Bedingungen daher verhindert das anwesende C infolge wdezs gelösuten FeO, die Sílikatbildung nwicht Der Saueznstoffgehalt des GussA eisens hángt von den physikalischen Eigenscheften der im Bad entstandenen Silikate 4

3 Wenn Ieieht koagulíerende flüssíge Sílíkattropfeín entstehen, so können síe sich lewícht vom Bad entferneíí und dadurch vermindert sich der Sauerstoffgeihalut des Gusseísens Der MnGehalt des Gusseísens übt auf díwesen Prozess die grösste Wírkung aus, da es die Entstehung leícwht koagulierender grosser Silíkattropfen föwrdert INVESTIGATING INTO THE FORMATION AND PRESENCE OF SILICATE INCLUSIONS IN CASTIRON Dr Gy NÁNDORI S U M M A R Y A substantíal part of bhe oxygen ín castíron ís contaíned ín the fowrm of sílicate The castiron contaíns sílicate inclusíons wíth a size visívble and not vísíble by metal mícroscope The ínclusíons of submícroscopic síze are contaíned mainly by the sastíron with an Mn content lower tahan 1,00/0, so maínly by the índustrial cazstíroans For that reason generally the sílícate ínclusíon of the índustríal castíron oí the usual composítíon may be recognized only wíth difficulty The sílícate inclusíons of castiron with a size whích may be recognízed by metal mícroscope, containing vítreous isotropíc manganese síliwcates saturated by SwiO2, agree on their structural and optícal prorpertíes wíth those of the sílicates whích may be recognized ín the steel dezoxydísewd by Si ami Mn Suoh sílícates are created maínly i:n castíron bath contaíníng 1% and more Mn Creatíng of the sílícate inclusíons ín made possible by the metallurgícal círcumstance of castiron smelting The cowndívtions necessary for the startíng of the reactíon C + O = CO are absent so the C being present does not hínder the silicate formatíon started by the FeO solved The oxygen content of the castíron depends upon the physícal propertíes of the sílicates formed ín the bath If easíly coagulatíng líquid sílicate drops are formed, fhey may ewasíly leave the bath so obtaíning a decrease ín the Mn content of the castiron Thís process is mostly effected by the Mn content of the castiron promotíng the forming Oíf easily coagulating sílicate drops of great size UÉTUDE DES PROBLÉMES CONCERNANT LA FORMATION ET LA PRÉSENCE DES INCLUSIONS DE SILICATE DANS LA FONTE Dr Gy NÁNDORI R É S U M É Dans la fownte la majoríté du volume doxygene est présente sous la forme (les sílicates La fonate conítíent des inclusions de sílicate aux dímensíorns en partis discerníbles et en partie nondíscemíbles á l'aide d'un mícroscope métallíque Les ínclusíons submícroscopíques swont, en premier líeu, contenues dans des fontes á teneur en Mn audessous de 1,0% donc dans les fontes índustrielles Par conséquent, les inclusíons de silícate des fontes de composítíon ordínaire sont_ en général, dífficiles á reoonnaitre Les inclusions de sílícate dansíes fontes pouvant étre diswcernées par microscope métallíque renfemnent des sílícates de manganése vítreux, ísotropes, sawturés de SiOg et sont identiques, quant á leurs propríétés structurales et optíques, aux silícates qubn peut reconnaitre dans des aciers desoxydés par Sí et Mn Ces silícates se produisent surtout dans des baíns de fente contenant 1% et encore plus de Mn La formation des inclusíons de silicate est rendue possible par les conditions métadlurgiques du fondage de la Íosnte A amorcer la réactíon C + O = CO, les conditions physíques manquenwt, de sorte que le C présent Wempéche pas Ja formatíon de silícate due au FeO díssous La teneur en oxygéne de la fonte dépend des pro Driétés physiques des sílicates Íormés dans le bain S'í1 se forme des gouttes de sílicate liquides facíle á coaguler, elles peuvent sortir facilement du baín, de sorte que Ia teneur en oxygéne de 1a fonte se diminue Ce processus est influencé partículíérement per Ia teneur en Mn de la fente promouvanit la formatíon des gouttes de sílicate aux dimensions ímxportantes fawcile á cowaguler 5

4

5

6 Dr NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM A KÖZLEMENYEI XIV KÖTET A Nehézipari Műszaki Egyetem oktatói által a tudományok doktora, tudományok kandidátusa fokozat; i11 doktori cím elnyeréséért benyújtott és elfogadott disszertációk, továbbá a Nehézipari Műszaki Egyetem Bánya, Kohó és Gépészmernöki Karán megvédett egyetemi doktori disszertációk rövid kivonatai az 19w6063as évekből SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG Dr BÉDA GYULA felelős szerkesztő Dr FALK RICHÁRD _ GELEJI SÁNDOR Dr KÁLDOR MIHÁLY Dr ifj SÁLYI ISTVÁN Dr TAKÁCS ERNŐ Dr TERPLÁN ZÉNÓ Dr VINCZE ENDRE MISKOLC 1967

7 Az ábrák legtöbbjét a szenkesztők irányításával HERCZEG műszaki készítette ISTVÁNNÉ rajzoló Saj tó alá rendezte Dr TERPLÁN ZÉNÓ egyetemi tanár irányításával Dr VINCZE ENDRE egyetemi docens 9 Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc

8 Drahos Maschek Horváth Czibere Huszthy Béda Vereskői Szombatfalvy Gál Kapolyi Obádovícs A NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM MAGYAR NYELVÜ KÖZLEMÉNYEI TARTALOMJEGYZÉK ' Nándort Gyula, tszv egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Szilikátzárványok keletkezésének és jelenlétének vizsgálata öntöttvasban István, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: A hipoidkúpfogaskerékpárok geometriai méretezésének alapjai ' Lévai IIDTE, tszv egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Egyenesélű szerszámmal lefejthető Íoggörbe és a foggörbe evolutája nem kör alakú hengeres kerekeknél Tivadar, okl gépészmémök: Hengerszimmetrikus bugák hevítése Zoltán, tszv egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora: A cinkkohászatban lejátszódó folyamatok termodinamikája Tibor, tszv egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: A nemlineáris hővezetésprobléma vizsgálata potenciálelméleti alapon László, egyetemi adjunktus: Fogpirofilnk meghatározása számítással a Szaladnya Sándor, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Differenciálhenugeres egyvezérlőélíi hidraulikus másolwóberendezés sztatikus pontosságvizsgálata : Gyula, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Módszera képlékeny hullám vizsgálatára 1 Gribovszki László, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Maradó feszültségek hőálló ötvözetekben v Kozák Imre, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Vékony falú cső korlátozott rugalmasképlékeny alakváltozása belső nyomás hatására János, egyetemi docens: Az S és Mntartalom szerepe a szürke öntöttvas minőségét jellemző tulajdonságok változására ' Zambó János, tszv egyetemi tanár, az MTA levelező tagja: Bányaüzemek telepítésének legfőbb paraméterei Árpád, okl gépészmérnök: Az acél Ms pontjának meghatározása ' Ádám Antal, okl bányakutatómérnök, a műszaki tudományok kandidátusa: A földiáram és a földmágneses tér kapcsolatában jelentkező anizotropia ("magnetotellurikus anizotropia") és meghatározási módja J Gyula, egyetemi docens: Differenciálegyenletrendszerek sajátértékproblémái és a sajátértékek kiszámítása digitális matematikai gép felhasználásával ' Szarka Zoltán, egyetemi adjunktus: Kiegyenlítöszámítás a mátrixkalkulus alapján István, okl, mérnökközgazdász: A teljesítmények emelésének szükségessége lehetőségei a magyar szénbányászatban és László, okl bányarnérnök: Bányabiztosítószerkezetek optikai Ieszültségvizsgálata m

9 Czibere Molnár, Vincze Kovács Steiner ' Sulcz Ferenc tszv egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa: SiemensMartinkemencék hőüzemének vizsgálata önműködő szabályzásuk szempowntjából 2 Tarján Iván, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: A bányalevegö felmelegedésével illetve lehűlésével kapcsolatos néhány alapvető kérdés vizsgálataa Bíró Attila, okl kohómérnök: Áramlási és hőátadási vizsgálat mélykemencékben ' Péntek István okl kohómérnök: Földgázbefúvással dolgozó nagyolvasztó metallurgiai és hőtechnikai viszonyainak elemzése _ x Németh Károly, okl vegyészmérnök: A levegőkiválasztásos flotálás Tibor, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Méretezési eljárás erősen ívelt pwrofilos lapátokból álló egyenes szárnyrács tervezéséhez : Farkas Ottó, egyetemi docens: Vizsgálatok maximálisan kéntelenítő nagyolvasztósalaltok összetételének kialakítására ' Márföldi Gábor, okl villamosmérnök: Fúrt lyukak többcsatornás irányított áramterű ellenállásszelvényezése Sándor, okl bányamérnök: Közelszintes telepek együttes feltárása ésfejtése Forrai Sándor, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Különleges, főleg centralizációs és rekonstrukciós bányászati és ipari létesítmények telepítési helyének műszakigazdasági analitikus vizsgálata Endre, egyetemi docens a matematikai tudományok kandidátusa: Komplex trigonometriai függvényegyenletek megoldása és néhány alkalmazása Ferenc, egyetemi tanársegéd: Külfejtések kritikus mélységének és legkedvezőbb termelési kapacitásának meghatározása Patvaros József, tudományos munkatárs, a műszaki tudományok kandidátusa: Bányavágathálózatok racionális telepítése Ferenc, egyetemi adiunktus, a műszaki tudományok kandidátusa: Maradékanomáliaszámítás 263 [OC!

10 * TIXVJbI MI/IIJJKOÍIbILIíOFO HOIII/ITEXHI/IHECKOPO lihc'1'tttvt,x THÍHÉÍÍOIHI IIPÜMMIIIZIEPIHÜCTII (BEHPPIISI) (JOJLBJPHxCAAHI/IIG ILp,'[ Haltüopu: Hccilcnulzzlullu noaunlumnouuu n nmmuxsx cmunzrrnrax unnuwueunü n llyryne jlp H Llpaxotu: Ocnonu rcoxxouqnvxocnn)ro punnemz rn11o1r,'1,rnux xmmqecxnx xyóqawnnx nap 111) li Jlecau: Crmxtamtast xruc'rpyuou'ro_xn c npsuxoíí npomaoü xzpnnux sgyóu n zmo IIIOTD IZPIIBOÍÍ nyón cslyrlac IIOHRVIYIIJX unnrnmpnqecnnx nonec n ÍLp T Mautelc: Píarpen numuilprxuecnnx CHAIMPTDHÍIHBIX óonnanol; JLp í) Xopeam: 1%]mouuuaxxxnta nporzoccon, nporonamnmx n xre1'a1n_yprzrrr mnma jlp T lluóepe: Jlc(:1e,1ona1un' npomexrm neannníínoí"x TGHJOIIpOBOIIIIOCTII Ha, ornone rropnn 1Io'rexln,11a:1:t JLp 'I Xycmu: Orrpe_'ncaenur(sIIpO(Í)H'Í('Í'Íayóoxs pncutyrnnqxr nytexu jlp Ill Ca/ldÖHbílZ Il'(:Je,1ona1nxe wznwrrluocnofí rouuoctn JLHLIMPO]JBHIIIIEIJIEHOFO ILIIJIIIIIIIPH'IC('I(OL'O rn,'q)a1;;xx1uec1;oro nortupnoru omqyxvxonamra e oxnoü _vnpann:nnn1eí'í 1:pox11:o17i ILp II 53011: Merog: 11cc'1e,1o1;zu11n1 Hztacluxtluníi BOJIHM [Lp '[, Fpuőocc/cu: OwrsvroIxxhtn uanpmrconxro Tepx1oc'roí'ír:nx 1: cmanax flp II, Koaalc: Orpaur1qeriliazr y)rpyroimnctnuecna:1 gtmpopxtalnn; rommctouuofi Tpyóhr rrojn mnannoxr xu1_v'rpehhero Jannonnn [Ip H Bepezuiceu: lirmmne co,1epn:ah11n cepu n uapvaxma xianonertns; cnoücrr xapanwopnzgvuuunx uzmccrno coporo qyrynn [Lp H : líaxnuní'imno xxnpnxuvrplx PEZBIOIIIOIXIISI pvmn11:n1; 11) A CoMőczmgianbsLz: Onp0,Ie'Ie1un uornm Ms ctajn [llv A AOaM: AIIKBWIDOIIIHI(MarnurorosxzxyplluocIzan mnxantponnn) npoaranuxnuznmu r cmmxr c zsommnn Toumx 11 unxrumr xtarnunnaxn ITOSIPM, u xwrox né? onpclojehllfí LLp 171II Oőczüosutt: ÍÍpOŐJHLNILI nuaqenuíí cncuwnxx,'1x1cpqjepehnna'unnax ypanuennü 11 pacqcr coócuwsoanhxx unnqounü c nouonuuo :+ne1:'1*])0h1l0l'1hindponofi xxarosxzvnluecnoü xrannnnbt JS Capmi: Honncrxcalmonunfi xlzrrpxxtmoro pacueta [Lp pacuew na oouone [Lp II Fa/l: Hooóxo,'xnxroc'rh u BO13NIOJHEIO(*'I'II IIOIHJIIIOHIIJ! 11pnx13no,'urre71nnnwrxr Tpyqzt n _xfr0;[ih0í'iiipomimiijioiiiiovtii BHP [Lp II Runnüu: Owrnuecnnqw IIPlIbTFallIH) nanpnznvuxtsu p_xf,'r,unuuux upenefi,'[p, (h, lllv/lbq: ÍÍl'c'l(','10I'a IIIG 'rr'n:1o1301*o poznnxm 1Ím!eHcBÍ2lpu'o1ionm;11x HOHGÜ v muxn zapuuuu nx ab'i'omh'fifio('iíofo 1uarysm]nmnmIH jlp, II Tzlpfm: Hvc'm,1onuvxlrie uelctyropxux nmtpncon, munmnxuux c narpebnm mn (uxnzuuuennxxxr maxruoro Bnxjlyxál '; 47 öl 73% 102% 105! JLp A Bzzpo: An uunhamlllorunxn _Y(','IUBIHI n ycixonnn TCHJUIIepGJIENIII Ireunx 13 UJHYFNIHX 11) JT, Helznletc: Anzmus )IG'I'a'ITI_V[JPII'JGCIRIIX n 'ren'tn'rexurarmcnnx yoxunnnfx [Lovonnux mucfi, paónrauuurxx c,1_y"rlexx IIpIIjÍ)0,'[HOI'0 rasszt 111), Ií HeMem: *Í3'I()'J'HIIIIH c BHJIGIIGHIIOJXI Bozuyxa

11 _7[p_ T_ ljuőepe: Pacqemnuü MBTOIL npoemnponanrm npsmoü pememn, oőpaayemoü IIOIIETICBJIH TypŐHHhL (' lioiiatkamii CUJIBHO HBOFHyTOFO HPOÓHJIH 113, O díaplcauz: líccnegxoxxaunn nonyuexuxa coctaba MaKCHMBSIBHO oóeccepnnamlunx IOMGHHBIX mnaxou fip 1' Mapgóeaböu: Cermnounpoxazume POIIpWFHHJIGIíIIH nmxaznmt n IÍIÍOFOHÜHHJBIYÖH HüHPÉLBIIGIíHOM IIOIÍB TORR jlp 111 IVÍO/lbllap: Comrecmay] noxromonlza n nmexma ropnzaonranlxmx njacton JIp, II] (Doppau: TexzmHoauouoxmtleclcoo anaznttrrltlecltoe Ilccnegxosanxte Macn" nanoamnmi ocoómx, rgmmxmx: oópaaoxr uenwpaxxnaaaxnouurxx n pexoncxrpvnnxxo)nmx ropumx n HPOMIJIILYIUHIIHX coopvaxralmfi JLIL i) Buliue: Pemeuno uoxmnoucnbxx TpIIFOIIUMOTpIJ*l('('HHX iiiyhiiiihoiihjlhhx II ypawsueuníi HÜKOTODHB IIDI/IMOPDI HX HPYIMBHOIWIH JIp tb Koeau: OHpeJLeJeHIIO Rpunmecxoü myónnm n nanónnoe őnaronpnirrnnü MOIIIHOCTIT OTIIDHTHX paspagotnr: HpOIHBOJICTBBIHIOILÍ 111) H Flameapouz: PRIUIOHHJIBHOG pacnonosnerllte cewnü ropnux mapaócvror: JÍlp (I) IUINEÜHEP: PacrreT octatnlihofi nnoxmsmxr o, 53; SMS) ? 450

12 NIITTEILUNGEN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÁT FÜR DIE SCHWERINDUSTRIE MISKOLC (UNGARN) INHALTSVERZEICHNIS 3 Dr Gy Nándori: Untersuchung der Ewntsteahuííg und Anwesezuheít von Silíkateínschlüsísen ín Gusseísen Dr I Drahos: Grundlagen der geometrischeíí Dimensíoníerung von Hypoídkegelzahnradpaaren 7 31 Dr I Lévai: Mit geradschneídígem XVerkzeug abwálzbare Zahnflanke und Zahnflankenevolute beí níchtkreísíörmígeíí zylíndríschen Rádern Dr T Maschek: Erwármuung zylíndríschsymmetrischen Byöcke Dr Z Horváth: Thermodynamik der Prozesse ín der Zinkmetallurgíe w 61 Dr T Czibere: Untersuchung des Problems der níchtlínearen Wármeleitung auf potentíaltheoretíscheír Bíasísw ' Dr L Huszthy: Bestimmung der Zahnprofíle durch Berechnung Dr S Szaladnya Statische Genauigkeitsprüfung dífferentíalzylindríscher hydraulischer Nachformvorríchtungen mít einer Führungskante Dr Gy Béda: Eíné Methodc zur Untersuchung von DÍaSUSCÍTSűI Wcllen Dr L Gribovszki: Bleíbende Spannungen ín vszárínebestáíndígen Legíerungen Dr I Kozák: Verhinderte elastíschplastísche Deformatíon eínes dünwandígen Röhres ínfolge ínneren Drucks 161 Dr J Vereslcői: Einfluss des S und MnGehalts auf díe Ánderung der díe Ceualítát des Graugusses charakterísíerendem Eígenschaften Dr J Zambó: Die wichtígeren Parameter der Anlage Von Grubenbetríeben Dr Á Szombatfalvy: Bestímmung des MsPunktes des Stahls Dr A Ádám: Anisotropíe ím Zusamwmenhang mít dem Erdsvtrom und dem erdw magnetíschen Feld (Magnewtotellurísche Anísotropíe) und ihre Bestimmungsmethode Dr J Gy Obádovics: Eígenwertprobleme der Dífferentíalgleichungssysteme und Berechnung der Eígenwerte Mitvtels eínerelektronischen digítalen Rechenmaschinew195 Dr Z Szarka: Ausgleíchsrechnung auf Grund des Matrízenkalküls Dr I Gál: Notwendígkeit und Möglíchkeíten der LeistungSteígerung ím Ungarischen Kohlenbergbau Dl" L Kapolyi: Optísche Spannungsprüfung von Ausbauelementen ín den Gruben Dr F Sulcz: Prüfung des Wármebetriebs von SíemensMaríinÖfen hinsichtlích íhrerautomatíschen Regelung 267 Dr I Tarján: Untersuchung einíger grundlegenden Fragen bezüglích der Erwármung bzw Abkühlung des Grubenwetters Dr A Bíró: Strömungs und Wárníeübertragungsverháltnísse ín Tíeföten Dr I Péntek: Analyse der metallurgíschen und wármetechnischen Verháltnísse eines mit Eínblasen von Erdgas arbeitenden Hochofens Dr K Németh: Flotation mit LuftAusscheídung 301 2% 451

13 E F Dr T Czibere: Berechnungsverfahren zur Projektíerung eines geraden Schaufelgitters mit stark gewölbten Profilschaufeln O Farkas: Prüfungen zwecks Feststellung der Zusammensetzung von Hochofenschlacken maximale Entschwefelung für Dr G Márföldi: Mehrkanálige Widerstandsprofilierung der bohrlöcher in orientiertem Strömungsfeld Dr S Molnár: Gemeinsame Ausrichtúng und Abbau von zueínander nahegelagerten Flözen Dr S Forrai: Technischwwtschaíthche analytische Untersuchung de; Anlageorts besonderer Gruben und Industrieanlagen haupátsáchlich bei Konzentration und Rekonstruktion Vincze: Löwsung und einíge Anwendungen komplexer trigonometríscher Funktíonalgleichungen Kovács: Bestimmung der krítíschen Teufe und der günstigen Förderkapazítát von Tagebauen Dr J Patvaros: Rawtíonelle Anlage von Grubenstreckennetzen Dr F Steiner: RestawnomalieRechnung 381 Í

14 I I L J, J K PUBLICATIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF THE HEAVY INDUSTRIES MISKOLC (HUNGARY) INDEX ' Gy Nándori Investigating ínto the formation and presence of silicate incluv sions ín castiron Drahos: Bases of the geometrícal dímensíoning of hypoid bevel gear couples Lévai: Tooth curve which may be hobbed by straight edgewd tool and tooth curve evolute for not cxrcular cylindrical wheels ' T Maschek: Heatíng of symmetrical cylínder profile ingots ' Z Horváth: Thermodynamics of the processes taking place ín the ziwncíc metallurgy Dr T Czibere: Examiníng the problem of not linear heat conductíon based on the theory of potentials ' L Huszthy: Determining the tooth profíles by calculatíon ' S Szaladnya: Examining the statical accuracy of a differential cyliwnderhydraulic copyíng attachmewnt with owne controllmg edge ' Gy Béda: A method for investigating the plastic wave Gribovszki: Remaining stresses ín heatresístíng alloys ' I Kozák: Limited plasticelastic defowmatíon of thín Walled tube caused by internal pressure Vereskői: Effect of the S and Mn contents on the change ín properties characterízing the quality of the grey carst íron ' J Zambó: Main parameters of deternainíng the location of mines ' Á Szombatfalvy: Determining the Ms powint of the steel Dr A, Ádám: Anisotropy presenting itself in the relation of the earth currents and geomwagtnetic fíeld (magnetotelluric anisotropr and íts method of determination Gy Obádovics: Eingenvalue problems of ditíferential equatioun system and determining the eígenvalues by electroníc digítal computer ' Z Szarka: Compensating computation based on matrix calculus ' I Gál: Necessity and possibílíties of increasíng outpout ín the hungarían coal mining industry LA Kapolyi: Photooptícal analysis of support systems ín mínes ' F Sulcz: Investigating the heat regime oí SiemensMartín furnaces from _: the poínt of view of automatic regulatíon ' I Tarján: Investígation of some principal problems related to the warming or cooling of mine atmosphuere ' A Bíró: Stream and heat transfer relations ín deep furnaces '_ I Péntek: Analysíng the metallurgical and heattechnical relation of a blast furnace working with natural gas injection Németh: Flotation by air separating

15 T _ F Czibere: Dimensíoning method for projecting a straight flange grid consisting of swtrongly arched profiled blades Dr O Farkas: Investígatians ín order to form the composítion of maximally desulfurizing blast fumace slags Dvr G Márföldi: Multichannel reswístance borehole logginug with directed current field Dr, S Molnár: Simultanous development and working of nearly horizontal coal seams Dr S Forrai: Technicoecononlical and analytical ínvestigation of the location of special, maínly centralízing and reconstructional mining and industrial plants Dr E Vincze: Solving and sonue applications of complex trigownometrical functional equatíons Kovács: Determinatíon of the critical depth and most favounable productiown capacity of surface míning Dr J Patvaros: Rational locationw of roadway networks ín mines Dr F Steiner: Calculation of residuals

16 T Á I ANNALES DE ILUNIVERSITE DE LINDUSTRIE LOURDE DE MISKOLC, (HONGRIE) TABLE DES MATIERES ' Gy Nándort Isértude des provblémes concemant la formation eila présence des ínclusions de silicate dans la Íonte ' I Drahos: Principes du dimensíonnement géométrique des paires de roues denbées coniques nypoides ' I Lévai: Izexannen de la courbe de dent a tailxlewr en développanwte par un outil a tajlle droirte et de son évolut pour des roues cylindriques znoncirculaires Maschek: Réchauffement des lingots cylindriques symétriques ' S Szaladnya: Lexamen de la précision statique d'un machine a copier hyd raulique au cylindre différentiel et équipé dun seul taillant de commande i Z Horváth Les conwditions thermodynamiques des processus se déroulant lors du traitemenít métallurgique du zinc ' T Czibere: Ijétude du probleme de la conduction nonlinéaire de chaleur a partim de la théorie de potentiel ' L Huszthy: Détermination des profiles de dent par calcul ' Gy Béda: Une méthode pour Íexamen dé Ionde plastique L Gribovszki: Conwtraintes résíduelles dans des alliages résistant a la chaleur Kozák: Linvestigation de la déiormation élasticoplastique d'un tuyau a paroi mince a Ieffet d'une pression intérieure ' J Vereskői: Leffet des teneurs en S et Mn sur 121 modification des propriétés caractéristiques pour la qualité de la fonte grise ' J Zamnbó: Les parametres princípaux du choix de la place des sieges Szombatfalvy: La détermínation du poinwt Ms de Iacier A Ádám: Lanisotropie des relations entre les courant telluriques et le champ géomagneétique (anisotropie magnétotellurique) et maéthode pour sa détemniwnation ' J Gy Obádovics: Problemes des valeurs propres des systemes déquations différentielles etleur calcul afaide d'une calculatrice électronique digitale ' Z Szarka: Calcul dégalisation basé sut le calcul de matrica ' I Gál: La nécessité et les possibilités daugmenter les rendements dans l'industrie charbownniere howngroise ' L Kapolyi: Izétude par méthodes photoélastiques des sollicitations agissant sur le soutenement miwnier ' F Sulcz: Eétude des conditioans thermiques des fours SiemensMartin en vue de leur réglage automatique I_ Tarján: ILétude de quelques questiouns fondamentales touchant Iéchauífement le refroidissement atmosphere miniere et de 1 A Bíró: Condítions rhéologíques et transmissíon de chaleur dans des fours profonds

17 S E S I _ 1967 Péntek: ILalnalyse des conditions thermiques et métallurgiques d'un haut fourneau opéré par insufflation gaz naturel de ' K, Németh: Flottatíon par séparation (fair T Czibere: Méthode de dimensiownnemewnt pour la construction d'un aubage droit composé des aubes au profil fortemelnt bovmbé ' O Farkas: Étude des possibilités dobtenier des scories hautfoumeau deffet désulfurant maxímal ' G Márföldi: Sondage de résistance de champ de courant de mesure directionnel, multícanal des trous de forage Molnár: Préparation et abattage commun des couches quasihorizontales Forrai: ILétude analytique technícoéconomique du choíx de la place des établissemenrts miniers et industriels spéciaux surtout revconstruits et centralisés Vincze: La solution et qúelques domaines dapplication des équations fonctionnelles trigonométriques ' F Kovács: La détermination de la capacité optimale et de 1a profonder critíque des explitatiorxs ciel ouvert a a J Patvaros: Emplacement raticxnnel des systemes de galeries milniéres ' F Steiner: Le calcul de Íanomalíe résiduelle Felelős kiadó; Dr Béda Gyula Megjelent 500 példányban, 40 A 5 ív terjedelemben Borsod megyei Nyomdaipuaari Vállalat, Miskolc Mb 'v: Marton Szilárd 10162

18

Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni.

Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni. ELEKTROMOS BÁNYASZELLÖZTETÉSI MODELLEK FELHASZNÁLÁSA TERVEZÉSHEZ ÉS 0KTATÁSHOZ* KRAUSE DIETRICH egyetemi tnársegéd (Bányászti Akdémi Bányművelési Intézet (Mélyművelés) Freiberg/Szi) Áltlános rész A jó

Részletesebben

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 141. évfolyam 2008/2. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Részletesebben

CONTENT. 94 Self-compacting concrete with aggregate BARITMIX-1. 99 Rock and Pebble Quarry Day 2008. 100 Holcim Cement-beton Kisokos.

CONTENT. 94 Self-compacting concrete with aggregate BARITMIX-1. 99 Rock and Pebble Quarry Day 2008. 100 Holcim Cement-beton Kisokos. építôanyag 2008/4 TARTALOM 94 BARITMIX-1 adalékanyaggal készült öntömörödő beton Szendrei Zsolt Nagy Bernadett Dr. Salem Georges Nehme 99 Kő- és Kavicsbányász Nap 2008 Dr. Gálos Miklós Kárpáti László 100

Részletesebben

UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL

UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL THESIS OF PHD DISSERTATION WRITTEN BY: SÁNDOR BODZÁS certified

Részletesebben

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár

XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár XV. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT 2007, Kolozsvár Egy tudományos szervezet tevékenységében a szakmai találkozók a létjogosultságot és a kitűzött célok eléréséhez vezető utat jelentik. Ugyanez a helyzet

Részletesebben

ZALAVÁRI Process morphemes

ZALAVÁRI Process morphemes ZALAVÁRI Process morphemes Zalavári Process morphemes FOLYAMAT ÉS FORMA A balta formája a hasítás. Arisztotelész Metafizika A kézhez-álló világ formái olykor annyira magától értetődőnek tűnnek, mintha

Részletesebben

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban.

Kohászat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Anyagtudomány Felsőoktatás Hírmondó 146. évfolyam 2013/1. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította

Részletesebben

CONTENT. 25 Society and professional news

CONTENT. 25 Society and professional news építôanyag 2008/1 TARTALOM 2 Köszöntő 3 Volfram-karbid/kobalt bázisú keményfémek II. Laczkó László Eniszné Bódogh Margit 7 Folyóiratszemle 8 Polietilén társítása újrahasznosított gumiőrleménnyel és rétegszilikáttal

Részletesebben

JOURNAL OF FOOD PHYSICS ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK. Vol. XXII.

JOURNAL OF FOOD PHYSICS ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK. Vol. XXII. JOURNAL OF FOOD PHYSICS ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK Vol. XXII. INTERNATIONAL SOCIETY OF FOOD PHYSICISTS NEMZETKÖZI ÉLELMISZERFIZIKAI TÁRSASÁG CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPJÁRMŐ INDÍTÓMOTOROK FEJLESZTÉSE

SZEMÉLYGÉPJÁRMŐ INDÍTÓMOTOROK FEJLESZTÉSE Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR SZEMÉLYGÉPJÁRMŐ INDÍTÓMOTOROK FEJLESZTÉSE Ph.D. értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Nagy Lajos okleveles gépészmérnök SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo építôanyag 2009/1 TARTALOM 2 Az OSC (oxigéntároló képesség) teljesítménynövelése Al 2 diffúziógátat tartalmazó CeZrO 4 szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

16. BIRIS, S. et al. (2011): FEM model to study the influence of tire pressure on agricultural tractor wheel deformations. Engineering for rural

16. BIRIS, S. et al. (2011): FEM model to study the influence of tire pressure on agricultural tractor wheel deformations. Engineering for rural MELLÉKLETEK M1. IRODALOMJEGYZÉK 1. AHMED, O. B. GOUPILLON, J. F. (1997): Predicting the ride vibration of an agricultural tractor. Journal of Terramechanics. Vol. 34. (1), 1-11. p. 2. ANSORGE, D. GODWIN,

Részletesebben

XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka

XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Kolozsvár 2014. március 20 21.

Részletesebben

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM ÉPÍTÔANYAG 2007/1 A fi nomkerámia-, üveg-, cement-, mész-, beton-, tégla- és cserép-, kő- és kavics-, tűzállóanyag-, szigetelőanyag-iparágak szakmai lapja SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Dr. Gömze A. László elnök

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XVI 2013 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s FŐSZERKESZTŐ Editor in Chief TANÁCSADÓ TESTÜLET Advisory Board PAPP G ÁDÁM J (elnök/chair)

Részletesebben

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8.

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8. É Volume ÉVFOLYAM XII 2009 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövőnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 36. évfolyam 2003/3. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja.

Részletesebben

A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN

A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 76. kötet (2009), p.13-15. A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN Dr. Somosvári Zsolt egyetemi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KÚPOS CSIGA-, TÁNYÉRKERÉK-, ÉS SZERSZÁM FELÜLETEK KAPCSOLÓDÁSÁNAK ELEMZÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KÚPOS CSIGA-, TÁNYÉRKERÉK-, ÉS SZERSZÁM FELÜLETEK KAPCSOLÓDÁSÁNAK ELEMZÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KÚPOS CSIGA-, TÁNYÉRKERÉK-, ÉS SZERSZÁM FELÜLETEK KAPCSOLÓDÁSÁNAK ELEMZÉSE PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: BODZÁS SÁNDOR okleveles gépészmérnök főiskolai

Részletesebben

A VIV csoport. Die VIV gruppe. The VIV group. minôség, megbízhatóság, megújulás

A VIV csoport. Die VIV gruppe. The VIV group. minôség, megbízhatóság, megújulás A VIV csoport A VIV Csoport fôvállalkozási, generál kivitelezési, tervezési, gyártási, kivitelezési és karbantartási tevékenységet folytat Magyarországon és az Európai Unió országaiban az ipar, energetika,

Részletesebben

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Képzés és Gyakorlat Training & Practice VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN ABSZTRAKTKÖTET Sopron, 2014. november 27. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

Záró beszámoló. a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ 2008. június 1. 2011. május 31. közötti tevékenységéről

Záró beszámoló. a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ 2008. június 1. 2011. május 31. közötti tevékenységéről Záró beszámoló a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ 2008. június 1. 2011. május 31. közötti tevékenységéről 2 Történeti áttekintés Az Universitas-Győr Nonprofit Kft Járműipari,

Részletesebben

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI MÛVÉSZETI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MÛVÉSZETÉRT VICTOR VASARELY INTERNATIONAL ART CONTEST FOR ART IN PUBLIC SPACE

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI MÛVÉSZETI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MÛVÉSZETÉRT VICTOR VASARELY INTERNATIONAL ART CONTEST FOR ART IN PUBLIC SPACE VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI MÛVÉSZETI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MÛVÉSZETÉRT VICTOR VASARELY INTERNATIONAL ART CONTEST FOR ART IN PUBLIC SPACE AZ ELSÔ LÉPÉSEK THE FIRST STEPS LES PREMIERS PAS ERSTE SCHRITTE VICTOR

Részletesebben

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Részletesebben

Összefoglalás. 2000 a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada - a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada

Összefoglalás. 2000 a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada - a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada Összefoglalás Sulyok Zoltán, Turóczi András: A TPLAN villamosenergia-rendszer üzemzavarvizsgáló program A TPLAN villamosenergia-rendszer üzemzavar-vizsgáló programcsomagját egy nagyon gyors és hatékony

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XIV/1 2011 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds

Részletesebben