szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel."

Átírás

1 v kező SZILIKÁTZÁRVÁNYOK KELETKEZÉSÉNEK ÉS JELENLÉTÉNEK VIZSGÁLATA ÖNTÖTTVASBAN* NÁNDORI okl, K i V o n a t kohómémökmek GYULA" a Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyújtott és elfogadott kan didátusi értéke zéséből Aspiránsvezető: Hajtó Nándor, a műszaki tudományok kandidátusa opponensek : Horváth Zoltán, a műszaki tudományok kandidátusa; Vécsei Béla, a műszaki tudományok kandidátusa Az értekezés megvédésének Bíráló Bizottsága: Gillemot László, az MTA levelező tagja, elnök; Énekes Sándor, a műszaki tudományok kandidátusa, titkár; Káldor Mihály, a műszaki tudományok kandidátusa; Visnyovszky László, a műszaki tudományok kandidátusa; Zorkóczy Béla, a műszaki tudományok kandidátusa Az értekezés beadásának időpontja: 1958 május 28 Az értekezés megvédésének időpontja: 1960 június 23 Az öntöttvaslbasn az oxigén jelentős része szilikát alakban van jelen Az ömüittvas fémmikroszkópon látható és nem látható méretű szilikátzárványokat tartalmaz A szubmikroszkópikus méretű zárványokat főleg azok az Öntöttvasak tartalmazzák, aínelyek Mntartahna 1,0% alatt van, így főleg az ipari Öntöttvasak Ezért általában a szokásos összetételű ipari Öntöttvasak szilikátzárványaá nehezen ismerhetők fel az öntöttvas fénmmikroszkópon felismenhető méretű szilikátzárványai SiO2ve1 telített üveges, lzotróp mangánszilrkátok, szerkezeti és optikai tulajdonságaik alapján megíágyjeznekf Si és Mnnal dezoxidált acélokban felismerhető szilikátokéval Ilyen szihkawk foleg olyan öntöttvasfürdőben keletkeznek, amelyek kb 1% és ennél több Mnt tartalmaznak _A szilikátzárványok keletkezését az öntöttvasolvasztás metallurgiai viszonyai teszlk lelhetove A C + 0 = CO reakció megindulásához hiányoznak a fizikai felté * Megjelent ugyann yen cimen a K L öntöde, 9 jelent továbbá (1958), oldalain Kivonatosan mega követ címeken és helyeken: Beitrag zur Untersuchung Von Silikatein Aschlusse m Gussplsen, Freiberger Forschungshefte 359 (1961), 122; Contribution a l'étude des de mclusions sulikates dans les fontes, Fonderie (Paris), 200 (1962), 378; Über den Oxidationsver Iauf bel Gusselsen auf Grund ungarischer Forschungen, Giesserei, 47 (19) (1960), 535 docen: Dr Nándmi Gyula a Nehézipari Műszaki Egyetem Öntészeti Tanszékén tanszékvezető 3

2 _ no telek, így a jelen levő C nem akadályozza meg az oldott FeO révén meginduló szilikátkéwpződést Az öntöttvas oxigéntartalma a fürdőben keletkezett szilikátok fizikai tulajdonságától függ Ha könnyen koaguláló folyékony szilikátcseppek keletkeznek, úgy a fürdőből könnyen eltávozhatnak, és ezáltal csökken az öntöttvas oxigéntartalma Erre a folyamatra az öntöttvas Mmtartalmxa gyakorolja a legnagyobb hatást, mert könnyen koaguláló nagy méretű sziwldkátcsevppek keletkezését segíti elő HCCJlEIIOBAHI/IE BOBHI/IRHOBEIlI/IH l/i HAIII/IHI/IH CI/IIII/IKATllblx BKJllOHEHl/lI/I B HYFYHE üp 11 HaHÖopu P E 3 IO M E 3HaHl/lTellbllaíl qactb Kucnopona B B npmcytctbyet uyryne BHZLG cmmxara Ilyryu conepml/it CPIJII/IKBTHBIG Bkmouemssi pasnnuuux pasuepos, Bmmznbie n ne BPllll/lMble non MeTannorpaqn/iuecxum Im/IKpOCl(OHOM Bxmouemm cyömuxpockonnqecxnx paamepos cozxep MEJTCH, FJIaBHblM OŐpaSOM, s qyryixax, coaepmanne Maprauua B KOTOpHX He nocturaet 1,0 %, T e, B OCHOBHOM, B HpOMLIHIJIEHHBIX uyryhax Ho npnumie CHIII/IKaTIlblc Bmnouenua npomsxmnermmx uyryhob OŐBNHOFO coctaba pacnosnaiorcsi c öonsmnm Tpynon CHJII/IKaTHbIe sxmoueman uyryna, paanuqnmbxc c nomouimo IHGTaJIJIOFpaqJMHCCKOTO MI/IKPOCKOHEI, creknosnaubie I/ISOTpOHHbIC cunnxaru MapraHua HaCbIlueHHbIC nsyokncmo Kpemma, CBOHM cipyxtypubui 14 onmuecknm CBOÜCTBEIM ananornuum CHJH/IKaTaAl, HpHCyTCTByIOLILI/IMBCTaJlílX, uocctahobnehhbix xpenxuuem mm nxaprauuexi Takuc cum/mani 0Őpa3yl0TCíi, rnabhmm 0Öpa30M, s uyryhhbix BaHHaX, conepmaune Mapranua KoTopux pabho mm npebmmaet 1 % BosMomuocTb BOSHHKHOBGHHH Cl/lJII/IKaTHbIX BKIIIOHEHHÜ COSIIHGTCH AleTaHIlyprI/IHCC KMMH ycnobmhmu nnabku qyryha Hm; Hauana peakunn C + O:CO otcytctbyiot qmsnuecxue ycnomm, noarozviy npucyrcrsyiomnü ymepon, He npenmctbyet oöpaaosaumo cunnkata, Haunuaiomemycyi önarozxapa pactbopehhoü oxmcn meneaa FeO Conepmaane ludcnopona B uyryuc sasncm OT cpuanuecimx CBOÍ/ÍCTB CHIIHKaTOB, oöpasoaasmnxca BBaHHe Ecnu BOSHHKaIOT neme Koarynupyioume HUUIKHC Kannn cunnxara mm nerko MOFyT ynanmbcsx M3 Hamm, npuatom conepmauue Kncnopozxa B qyryhe, ymehbmaetca Han ÖCuIbIJlee BJlI/IHHHC Ha STOT npouecc oxasmaaet coaepmaune Maprauua 13 uyryhe, "raic Kan mapraheu cnocoöcnsyer oöpasosaxndxo Kpymxux, IICFKO KOaFYJII/IpyIOHII/IX Karon Kanenb emin ITNTERSUCHUNG DEB ENTSTEHUNG UND ANWESENHEIT VON SILIKATEINSCHLÜSSEN IN GUSSEISEN Dr, Gy NÁNDORI ZUSAMMENFASSUNG Im Gusseisen ist ein bedeutender Teil des Sauerstoffs in Form von Silikaten zugegen Das Gusseisen enthált Sílákateinsclilüsse mit einem Ausmass, das teilweise unter Metallmikronskop zu sethen ist, teilweise aber nicht Einschlüsse mit submikroskopischen Ausmass siwnd hauptsáchliclh ín solchem Gusseisen vorhanden, dessen Mn Gehalt unter 10, liegt, das sind also vor allem in industriellen Gusseísensorten Deshalb können also die Silikateinschlüsse der índustriellen Gusseísensorte üvblicher Zusammensetzung schwer entdeckt werden Silikateinscüilüsse, die unter Metallmikroskop erkennbar sind, enthalten mit Srioggesáttigte glasartige Isotrope Mangansilikate, die auf Grund íhrer strukturellen und optischen Eigenschaften mit den Silikaten ín den mit Si und Mn desoxydierten Stáhlen übereinstimmen Solche Silikate hauptsáchlích ín einem solchen Gusseisenbad, das etwa 1% und mehr Mn en át entlslteíhen Das Entstehen der Sílíkateinschlüsse wírd durch die metallurgischen Verrháltnísse des Gusseisenschmelzen ermögliciht Damit sich die Reaktion C + O _ CO einstellt, fehlen die physíkalischen Bedingungen daher verhindert das anwesende C infolge wdezs gelösuten FeO, die Sílikatbildung nwicht Der Saueznstoffgehalt des GussA eisens hángt von den physikalischen Eigenscheften der im Bad entstandenen Silikate 4

3 Wenn Ieieht koagulíerende flüssíge Sílíkattropfeín entstehen, so können síe sich lewícht vom Bad entferneíí und dadurch vermindert sich der Sauerstoffgeihalut des Gusseísens Der MnGehalt des Gusseísens übt auf díwesen Prozess die grösste Wírkung aus, da es die Entstehung leícwht koagulierender grosser Silíkattropfen föwrdert INVESTIGATING INTO THE FORMATION AND PRESENCE OF SILICATE INCLUSIONS IN CASTIRON Dr Gy NÁNDORI S U M M A R Y A substantíal part of bhe oxygen ín castíron ís contaíned ín the fowrm of sílicate The castiron contaíns sílicate inclusíons wíth a size visívble and not vísíble by metal mícroscope The ínclusíons of submícroscopic síze are contaíned mainly by the sastíron with an Mn content lower tahan 1,00/0, so maínly by the índustrial cazstíroans For that reason generally the sílícate ínclusíon of the índustríal castíron oí the usual composítíon may be recognized only wíth difficulty The sílícate inclusíons of castiron with a size whích may be recognízed by metal mícroscope, containing vítreous isotropíc manganese síliwcates saturated by SwiO2, agree on their structural and optícal prorpertíes wíth those of the sílicates whích may be recognized ín the steel dezoxydísewd by Si ami Mn Suoh sílícates are created maínly i:n castíron bath contaíníng 1% and more Mn Creatíng of the sílícate inclusíons ín made possible by the metallurgícal círcumstance of castiron smelting The cowndívtions necessary for the startíng of the reactíon C + O = CO are absent so the C being present does not hínder the silicate formatíon started by the FeO solved The oxygen content of the castíron depends upon the physícal propertíes of the sílicates formed ín the bath If easíly coagulatíng líquid sílicate drops are formed, fhey may ewasíly leave the bath so obtaíning a decrease ín the Mn content of the castiron Thís process is mostly effected by the Mn content of the castiron promotíng the forming Oíf easily coagulating sílicate drops of great size UÉTUDE DES PROBLÉMES CONCERNANT LA FORMATION ET LA PRÉSENCE DES INCLUSIONS DE SILICATE DANS LA FONTE Dr Gy NÁNDORI R É S U M É Dans la fownte la majoríté du volume doxygene est présente sous la forme (les sílicates La fonate conítíent des inclusions de sílicate aux dímensíorns en partis discerníbles et en partie nondíscemíbles á l'aide d'un mícroscope métallíque Les ínclusíons submícroscopíques swont, en premier líeu, contenues dans des fontes á teneur en Mn audessous de 1,0% donc dans les fontes índustrielles Par conséquent, les inclusíons de silícate des fontes de composítíon ordínaire sont_ en général, dífficiles á reoonnaitre Les inclusions de sílícate dansíes fontes pouvant étre diswcernées par microscope métallíque renfemnent des sílícates de manganése vítreux, ísotropes, sawturés de SiOg et sont identiques, quant á leurs propríétés structurales et optíques, aux silícates qubn peut reconnaitre dans des aciers desoxydés par Sí et Mn Ces silícates se produisent surtout dans des baíns de fente contenant 1% et encore plus de Mn La formation des inclusíons de silicate est rendue possible par les conditions métadlurgiques du fondage de la Íosnte A amorcer la réactíon C + O = CO, les conditions physíques manquenwt, de sorte que le C présent Wempéche pas Ja formatíon de silícate due au FeO díssous La teneur en oxygéne de la fonte dépend des pro Driétés physiques des sílicates Íormés dans le bain S'í1 se forme des gouttes de sílicate liquides facíle á coaguler, elles peuvent sortir facilement du baín, de sorte que Ia teneur en oxygéne de 1a fonte se diminue Ce processus est influencé partículíérement per Ia teneur en Mn de la fente promouvanit la formatíon des gouttes de sílicate aux dimensions ímxportantes fawcile á cowaguler 5

4

5

6 Dr NEHEZIPARI MÜSZAKI EGYETEM A KÖZLEMENYEI XIV KÖTET A Nehézipari Műszaki Egyetem oktatói által a tudományok doktora, tudományok kandidátusa fokozat; i11 doktori cím elnyeréséért benyújtott és elfogadott disszertációk, továbbá a Nehézipari Műszaki Egyetem Bánya, Kohó és Gépészmernöki Karán megvédett egyetemi doktori disszertációk rövid kivonatai az 19w6063as évekből SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG Dr BÉDA GYULA felelős szerkesztő Dr FALK RICHÁRD _ GELEJI SÁNDOR Dr KÁLDOR MIHÁLY Dr ifj SÁLYI ISTVÁN Dr TAKÁCS ERNŐ Dr TERPLÁN ZÉNÓ Dr VINCZE ENDRE MISKOLC 1967

7 Az ábrák legtöbbjét a szenkesztők irányításával HERCZEG műszaki készítette ISTVÁNNÉ rajzoló Saj tó alá rendezte Dr TERPLÁN ZÉNÓ egyetemi tanár irányításával Dr VINCZE ENDRE egyetemi docens 9 Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc

8 Drahos Maschek Horváth Czibere Huszthy Béda Vereskői Szombatfalvy Gál Kapolyi Obádovícs A NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM MAGYAR NYELVÜ KÖZLEMÉNYEI TARTALOMJEGYZÉK ' Nándort Gyula, tszv egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Szilikátzárványok keletkezésének és jelenlétének vizsgálata öntöttvasban István, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: A hipoidkúpfogaskerékpárok geometriai méretezésének alapjai ' Lévai IIDTE, tszv egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Egyenesélű szerszámmal lefejthető Íoggörbe és a foggörbe evolutája nem kör alakú hengeres kerekeknél Tivadar, okl gépészmémök: Hengerszimmetrikus bugák hevítése Zoltán, tszv egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora: A cinkkohászatban lejátszódó folyamatok termodinamikája Tibor, tszv egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: A nemlineáris hővezetésprobléma vizsgálata potenciálelméleti alapon László, egyetemi adjunktus: Fogpirofilnk meghatározása számítással a Szaladnya Sándor, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Differenciálhenugeres egyvezérlőélíi hidraulikus másolwóberendezés sztatikus pontosságvizsgálata : Gyula, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Módszera képlékeny hullám vizsgálatára 1 Gribovszki László, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Maradó feszültségek hőálló ötvözetekben v Kozák Imre, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Vékony falú cső korlátozott rugalmasképlékeny alakváltozása belső nyomás hatására János, egyetemi docens: Az S és Mntartalom szerepe a szürke öntöttvas minőségét jellemző tulajdonságok változására ' Zambó János, tszv egyetemi tanár, az MTA levelező tagja: Bányaüzemek telepítésének legfőbb paraméterei Árpád, okl gépészmérnök: Az acél Ms pontjának meghatározása ' Ádám Antal, okl bányakutatómérnök, a műszaki tudományok kandidátusa: A földiáram és a földmágneses tér kapcsolatában jelentkező anizotropia ("magnetotellurikus anizotropia") és meghatározási módja J Gyula, egyetemi docens: Differenciálegyenletrendszerek sajátértékproblémái és a sajátértékek kiszámítása digitális matematikai gép felhasználásával ' Szarka Zoltán, egyetemi adjunktus: Kiegyenlítöszámítás a mátrixkalkulus alapján István, okl, mérnökközgazdász: A teljesítmények emelésének szükségessége lehetőségei a magyar szénbányászatban és László, okl bányarnérnök: Bányabiztosítószerkezetek optikai Ieszültségvizsgálata m

9 Czibere Molnár, Vincze Kovács Steiner ' Sulcz Ferenc tszv egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa: SiemensMartinkemencék hőüzemének vizsgálata önműködő szabályzásuk szempowntjából 2 Tarján Iván, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: A bányalevegö felmelegedésével illetve lehűlésével kapcsolatos néhány alapvető kérdés vizsgálataa Bíró Attila, okl kohómérnök: Áramlási és hőátadási vizsgálat mélykemencékben ' Péntek István okl kohómérnök: Földgázbefúvással dolgozó nagyolvasztó metallurgiai és hőtechnikai viszonyainak elemzése _ x Németh Károly, okl vegyészmérnök: A levegőkiválasztásos flotálás Tibor, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Méretezési eljárás erősen ívelt pwrofilos lapátokból álló egyenes szárnyrács tervezéséhez : Farkas Ottó, egyetemi docens: Vizsgálatok maximálisan kéntelenítő nagyolvasztósalaltok összetételének kialakítására ' Márföldi Gábor, okl villamosmérnök: Fúrt lyukak többcsatornás irányított áramterű ellenállásszelvényezése Sándor, okl bányamérnök: Közelszintes telepek együttes feltárása ésfejtése Forrai Sándor, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa: Különleges, főleg centralizációs és rekonstrukciós bányászati és ipari létesítmények telepítési helyének műszakigazdasági analitikus vizsgálata Endre, egyetemi docens a matematikai tudományok kandidátusa: Komplex trigonometriai függvényegyenletek megoldása és néhány alkalmazása Ferenc, egyetemi tanársegéd: Külfejtések kritikus mélységének és legkedvezőbb termelési kapacitásának meghatározása Patvaros József, tudományos munkatárs, a műszaki tudományok kandidátusa: Bányavágathálózatok racionális telepítése Ferenc, egyetemi adiunktus, a műszaki tudományok kandidátusa: Maradékanomáliaszámítás 263 [OC!

10 * TIXVJbI MI/IIJJKOÍIbILIíOFO HOIII/ITEXHI/IHECKOPO lihc'1'tttvt,x THÍHÉÍÍOIHI IIPÜMMIIIZIEPIHÜCTII (BEHPPIISI) (JOJLBJPHxCAAHI/IIG ILp,'[ Haltüopu: Hccilcnulzzlullu noaunlumnouuu n nmmuxsx cmunzrrnrax unnuwueunü n llyryne jlp H Llpaxotu: Ocnonu rcoxxouqnvxocnn)ro punnemz rn11o1r,'1,rnux xmmqecxnx xyóqawnnx nap 111) li Jlecau: Crmxtamtast xruc'rpyuou'ro_xn c npsuxoíí npomaoü xzpnnux sgyóu n zmo IIIOTD IZPIIBOÍÍ nyón cslyrlac IIOHRVIYIIJX unnrnmpnqecnnx nonec n ÍLp T Mautelc: Píarpen numuilprxuecnnx CHAIMPTDHÍIHBIX óonnanol; JLp í) Xopeam: 1%]mouuuaxxxnta nporzoccon, nporonamnmx n xre1'a1n_yprzrrr mnma jlp T lluóepe: Jlc(:1e,1ona1un' npomexrm neannníínoí"x TGHJOIIpOBOIIIIOCTII Ha, ornone rropnn 1Io'rexln,11a:1:t JLp 'I Xycmu: Orrpe_'ncaenur(sIIpO(Í)H'Í('Í'Íayóoxs pncutyrnnqxr nytexu jlp Ill Ca/ldÖHbílZ Il'(:Je,1ona1nxe wznwrrluocnofí rouuoctn JLHLIMPO]JBHIIIIEIJIEHOFO ILIIJIIIIIIIPH'IC('I(OL'O rn,'q)a1;;xx1uec1;oro nortupnoru omqyxvxonamra e oxnoü _vnpann:nnn1eí'í 1:pox11:o17i ILp II 53011: Merog: 11cc'1e,1o1;zu11n1 Hztacluxtluníi BOJIHM [Lp '[, Fpuőocc/cu: OwrsvroIxxhtn uanpmrconxro Tepx1oc'roí'ír:nx 1: cmanax flp II, Koaalc: Orpaur1qeriliazr y)rpyroimnctnuecna:1 gtmpopxtalnn; rommctouuofi Tpyóhr rrojn mnannoxr xu1_v'rpehhero Jannonnn [Ip H Bepezuiceu: lirmmne co,1epn:ah11n cepu n uapvaxma xianonertns; cnoücrr xapanwopnzgvuuunx uzmccrno coporo qyrynn [Lp H : líaxnuní'imno xxnpnxuvrplx PEZBIOIIIOIXIISI pvmn11:n1; 11) A CoMőczmgianbsLz: Onp0,Ie'Ie1un uornm Ms ctajn [llv A AOaM: AIIKBWIDOIIIHI(MarnurorosxzxyplluocIzan mnxantponnn) npoaranuxnuznmu r cmmxr c zsommnn Toumx 11 unxrumr xtarnunnaxn ITOSIPM, u xwrox né? onpclojehllfí LLp 171II Oőczüosutt: ÍÍpOŐJHLNILI nuaqenuíí cncuwnxx,'1x1cpqjepehnna'unnax ypanuennü 11 pacqcr coócuwsoanhxx unnqounü c nouonuuo :+ne1:'1*])0h1l0l'1hindponofi xxarosxzvnluecnoü xrannnnbt JS Capmi: Honncrxcalmonunfi xlzrrpxxtmoro pacueta [Lp pacuew na oouone [Lp II Fa/l: Hooóxo,'xnxroc'rh u BO13NIOJHEIO(*'I'II IIOIHJIIIOHIIJ! 11pnx13no,'urre71nnnwrxr Tpyqzt n _xfr0;[ih0í'iiipomimiijioiiiiovtii BHP [Lp II Runnüu: Owrnuecnnqw IIPlIbTFallIH) nanpnznvuxtsu p_xf,'r,unuuux upenefi,'[p, (h, lllv/lbq: ÍÍl'c'l(','10I'a IIIG 'rr'n:1o1301*o poznnxm 1Ím!eHcBÍ2lpu'o1ionm;11x HOHGÜ v muxn zapuuuu nx ab'i'omh'fifio('iíofo 1uarysm]nmnmIH jlp, II Tzlpfm: Hvc'm,1onuvxlrie uelctyropxux nmtpncon, munmnxuux c narpebnm mn (uxnzuuuennxxxr maxruoro Bnxjlyxál '; 47 öl 73% 102% 105! JLp A Bzzpo: An uunhamlllorunxn _Y(','IUBIHI n ycixonnn TCHJUIIepGJIENIII Ireunx 13 UJHYFNIHX 11) JT, Helznletc: Anzmus )IG'I'a'ITI_V[JPII'JGCIRIIX n 'ren'tn'rexurarmcnnx yoxunnnfx [Lovonnux mucfi, paónrauuurxx c,1_y"rlexx IIpIIjÍ)0,'[HOI'0 rasszt 111), Ií HeMem: *Í3'I()'J'HIIIIH c BHJIGIIGHIIOJXI Bozuyxa

11 _7[p_ T_ ljuőepe: Pacqemnuü MBTOIL npoemnponanrm npsmoü pememn, oőpaayemoü IIOIIETICBJIH TypŐHHhL (' lioiiatkamii CUJIBHO HBOFHyTOFO HPOÓHJIH 113, O díaplcauz: líccnegxoxxaunn nonyuexuxa coctaba MaKCHMBSIBHO oóeccepnnamlunx IOMGHHBIX mnaxou fip 1' Mapgóeaböu: Cermnounpoxazume POIIpWFHHJIGIíIIH nmxaznmt n IÍIÍOFOHÜHHJBIYÖH HüHPÉLBIIGIíHOM IIOIÍB TORR jlp 111 IVÍO/lbllap: Comrecmay] noxromonlza n nmexma ropnzaonranlxmx njacton JIp, II] (Doppau: TexzmHoauouoxmtleclcoo anaznttrrltlecltoe Ilccnegxosanxte Macn" nanoamnmi ocoómx, rgmmxmx: oópaaoxr uenwpaxxnaaaxnouurxx n pexoncxrpvnnxxo)nmx ropumx n HPOMIJIILYIUHIIHX coopvaxralmfi JLIL i) Buliue: Pemeuno uoxmnoucnbxx TpIIFOIIUMOTpIJ*l('('HHX iiiyhiiiihoiihjlhhx II ypawsueuníi HÜKOTODHB IIDI/IMOPDI HX HPYIMBHOIWIH JIp tb Koeau: OHpeJLeJeHIIO Rpunmecxoü myónnm n nanónnoe őnaronpnirrnnü MOIIIHOCTIT OTIIDHTHX paspagotnr: HpOIHBOJICTBBIHIOILÍ 111) H Flameapouz: PRIUIOHHJIBHOG pacnonosnerllte cewnü ropnux mapaócvror: JÍlp (I) IUINEÜHEP: PacrreT octatnlihofi nnoxmsmxr o, 53; SMS) ? 450

12 NIITTEILUNGEN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÁT FÜR DIE SCHWERINDUSTRIE MISKOLC (UNGARN) INHALTSVERZEICHNIS 3 Dr Gy Nándori: Untersuchung der Ewntsteahuííg und Anwesezuheít von Silíkateínschlüsísen ín Gusseísen Dr I Drahos: Grundlagen der geometrischeíí Dimensíoníerung von Hypoídkegelzahnradpaaren 7 31 Dr I Lévai: Mit geradschneídígem XVerkzeug abwálzbare Zahnflanke und Zahnflankenevolute beí níchtkreísíörmígeíí zylíndríschen Rádern Dr T Maschek: Erwármuung zylíndríschsymmetrischen Byöcke Dr Z Horváth: Thermodynamik der Prozesse ín der Zinkmetallurgíe w 61 Dr T Czibere: Untersuchung des Problems der níchtlínearen Wármeleitung auf potentíaltheoretíscheír Bíasísw ' Dr L Huszthy: Bestimmung der Zahnprofíle durch Berechnung Dr S Szaladnya Statische Genauigkeitsprüfung dífferentíalzylindríscher hydraulischer Nachformvorríchtungen mít einer Führungskante Dr Gy Béda: Eíné Methodc zur Untersuchung von DÍaSUSCÍTSűI Wcllen Dr L Gribovszki: Bleíbende Spannungen ín vszárínebestáíndígen Legíerungen Dr I Kozák: Verhinderte elastíschplastísche Deformatíon eínes dünwandígen Röhres ínfolge ínneren Drucks 161 Dr J Vereslcői: Einfluss des S und MnGehalts auf díe Ánderung der díe Ceualítát des Graugusses charakterísíerendem Eígenschaften Dr J Zambó: Die wichtígeren Parameter der Anlage Von Grubenbetríeben Dr Á Szombatfalvy: Bestímmung des MsPunktes des Stahls Dr A Ádám: Anisotropíe ím Zusamwmenhang mít dem Erdsvtrom und dem erdw magnetíschen Feld (Magnewtotellurísche Anísotropíe) und ihre Bestimmungsmethode Dr J Gy Obádovics: Eígenwertprobleme der Dífferentíalgleichungssysteme und Berechnung der Eígenwerte Mitvtels eínerelektronischen digítalen Rechenmaschinew195 Dr Z Szarka: Ausgleíchsrechnung auf Grund des Matrízenkalküls Dr I Gál: Notwendígkeit und Möglíchkeíten der LeistungSteígerung ím Ungarischen Kohlenbergbau Dl" L Kapolyi: Optísche Spannungsprüfung von Ausbauelementen ín den Gruben Dr F Sulcz: Prüfung des Wármebetriebs von SíemensMaríinÖfen hinsichtlích íhrerautomatíschen Regelung 267 Dr I Tarján: Untersuchung einíger grundlegenden Fragen bezüglích der Erwármung bzw Abkühlung des Grubenwetters Dr A Bíró: Strömungs und Wárníeübertragungsverháltnísse ín Tíeföten Dr I Péntek: Analyse der metallurgíschen und wármetechnischen Verháltnísse eines mit Eínblasen von Erdgas arbeitenden Hochofens Dr K Németh: Flotation mit LuftAusscheídung 301 2% 451

13 E F Dr T Czibere: Berechnungsverfahren zur Projektíerung eines geraden Schaufelgitters mit stark gewölbten Profilschaufeln O Farkas: Prüfungen zwecks Feststellung der Zusammensetzung von Hochofenschlacken maximale Entschwefelung für Dr G Márföldi: Mehrkanálige Widerstandsprofilierung der bohrlöcher in orientiertem Strömungsfeld Dr S Molnár: Gemeinsame Ausrichtúng und Abbau von zueínander nahegelagerten Flözen Dr S Forrai: Technischwwtschaíthche analytische Untersuchung de; Anlageorts besonderer Gruben und Industrieanlagen haupátsáchlich bei Konzentration und Rekonstruktion Vincze: Löwsung und einíge Anwendungen komplexer trigonometríscher Funktíonalgleichungen Kovács: Bestimmung der krítíschen Teufe und der günstigen Förderkapazítát von Tagebauen Dr J Patvaros: Rawtíonelle Anlage von Grubenstreckennetzen Dr F Steiner: RestawnomalieRechnung 381 Í

14 I I L J, J K PUBLICATIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF THE HEAVY INDUSTRIES MISKOLC (HUNGARY) INDEX ' Gy Nándori Investigating ínto the formation and presence of silicate incluv sions ín castiron Drahos: Bases of the geometrícal dímensíoning of hypoid bevel gear couples Lévai: Tooth curve which may be hobbed by straight edgewd tool and tooth curve evolute for not cxrcular cylindrical wheels ' T Maschek: Heatíng of symmetrical cylínder profile ingots ' Z Horváth: Thermodynamics of the processes taking place ín the ziwncíc metallurgy Dr T Czibere: Examiníng the problem of not linear heat conductíon based on the theory of potentials ' L Huszthy: Determining the tooth profíles by calculatíon ' S Szaladnya: Examining the statical accuracy of a differential cyliwnderhydraulic copyíng attachmewnt with owne controllmg edge ' Gy Béda: A method for investigating the plastic wave Gribovszki: Remaining stresses ín heatresístíng alloys ' I Kozák: Limited plasticelastic defowmatíon of thín Walled tube caused by internal pressure Vereskői: Effect of the S and Mn contents on the change ín properties characterízing the quality of the grey carst íron ' J Zambó: Main parameters of deternainíng the location of mines ' Á Szombatfalvy: Determining the Ms powint of the steel Dr A, Ádám: Anisotropy presenting itself in the relation of the earth currents and geomwagtnetic fíeld (magnetotelluric anisotropr and íts method of determination Gy Obádovics: Eingenvalue problems of ditíferential equatioun system and determining the eígenvalues by electroníc digítal computer ' Z Szarka: Compensating computation based on matrix calculus ' I Gál: Necessity and possibílíties of increasíng outpout ín the hungarían coal mining industry LA Kapolyi: Photooptícal analysis of support systems ín mínes ' F Sulcz: Investigating the heat regime oí SiemensMartín furnaces from _: the poínt of view of automatic regulatíon ' I Tarján: Investígation of some principal problems related to the warming or cooling of mine atmosphuere ' A Bíró: Stream and heat transfer relations ín deep furnaces '_ I Péntek: Analysíng the metallurgical and heattechnical relation of a blast furnace working with natural gas injection Németh: Flotation by air separating

15 T _ F Czibere: Dimensíoning method for projecting a straight flange grid consisting of swtrongly arched profiled blades Dr O Farkas: Investígatians ín order to form the composítion of maximally desulfurizing blast fumace slags Dvr G Márföldi: Multichannel reswístance borehole logginug with directed current field Dr, S Molnár: Simultanous development and working of nearly horizontal coal seams Dr S Forrai: Technicoecononlical and analytical ínvestigation of the location of special, maínly centralízing and reconstructional mining and industrial plants Dr E Vincze: Solving and sonue applications of complex trigownometrical functional equatíons Kovács: Determinatíon of the critical depth and most favounable productiown capacity of surface míning Dr J Patvaros: Rational locationw of roadway networks ín mines Dr F Steiner: Calculation of residuals

16 T Á I ANNALES DE ILUNIVERSITE DE LINDUSTRIE LOURDE DE MISKOLC, (HONGRIE) TABLE DES MATIERES ' Gy Nándort Isértude des provblémes concemant la formation eila présence des ínclusions de silicate dans la Íonte ' I Drahos: Principes du dimensíonnement géométrique des paires de roues denbées coniques nypoides ' I Lévai: Izexannen de la courbe de dent a tailxlewr en développanwte par un outil a tajlle droirte et de son évolut pour des roues cylindriques znoncirculaires Maschek: Réchauffement des lingots cylindriques symétriques ' S Szaladnya: Lexamen de la précision statique d'un machine a copier hyd raulique au cylindre différentiel et équipé dun seul taillant de commande i Z Horváth Les conwditions thermodynamiques des processus se déroulant lors du traitemenít métallurgique du zinc ' T Czibere: Ijétude du probleme de la conduction nonlinéaire de chaleur a partim de la théorie de potentiel ' L Huszthy: Détermination des profiles de dent par calcul ' Gy Béda: Une méthode pour Íexamen dé Ionde plastique L Gribovszki: Conwtraintes résíduelles dans des alliages résistant a la chaleur Kozák: Linvestigation de la déiormation élasticoplastique d'un tuyau a paroi mince a Ieffet d'une pression intérieure ' J Vereskői: Leffet des teneurs en S et Mn sur 121 modification des propriétés caractéristiques pour la qualité de la fonte grise ' J Zamnbó: Les parametres princípaux du choix de la place des sieges Szombatfalvy: La détermínation du poinwt Ms de Iacier A Ádám: Lanisotropie des relations entre les courant telluriques et le champ géomagneétique (anisotropie magnétotellurique) et maéthode pour sa détemniwnation ' J Gy Obádovics: Problemes des valeurs propres des systemes déquations différentielles etleur calcul afaide d'une calculatrice électronique digitale ' Z Szarka: Calcul dégalisation basé sut le calcul de matrica ' I Gál: La nécessité et les possibilités daugmenter les rendements dans l'industrie charbownniere howngroise ' L Kapolyi: Izétude par méthodes photoélastiques des sollicitations agissant sur le soutenement miwnier ' F Sulcz: Eétude des conditioans thermiques des fours SiemensMartin en vue de leur réglage automatique I_ Tarján: ILétude de quelques questiouns fondamentales touchant Iéchauífement le refroidissement atmosphere miniere et de 1 A Bíró: Condítions rhéologíques et transmissíon de chaleur dans des fours profonds

17 S E S I _ 1967 Péntek: ILalnalyse des conditions thermiques et métallurgiques d'un haut fourneau opéré par insufflation gaz naturel de ' K, Németh: Flottatíon par séparation (fair T Czibere: Méthode de dimensiownnemewnt pour la construction d'un aubage droit composé des aubes au profil fortemelnt bovmbé ' O Farkas: Étude des possibilités dobtenier des scories hautfoumeau deffet désulfurant maxímal ' G Márföldi: Sondage de résistance de champ de courant de mesure directionnel, multícanal des trous de forage Molnár: Préparation et abattage commun des couches quasihorizontales Forrai: ILétude analytique technícoéconomique du choíx de la place des établissemenrts miniers et industriels spéciaux surtout revconstruits et centralisés Vincze: La solution et qúelques domaines dapplication des équations fonctionnelles trigonométriques ' F Kovács: La détermination de la capacité optimale et de 1a profonder critíque des explitatiorxs ciel ouvert a a J Patvaros: Emplacement raticxnnel des systemes de galeries milniéres ' F Steiner: Le calcul de Íanomalíe résiduelle Felelős kiadó; Dr Béda Gyula Megjelent 500 példányban, 40 A 5 ív terjedelemben Borsod megyei Nyomdaipuaari Vállalat, Miskolc Mb 'v: Marton Szilárd 10162

18

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) -

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utnév(ek) Dr. Dr.Hc. DSc. Farkas Ott Cím(ek) 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - E-mail(ek) drfarkas.otto@chello.hu

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2003. március 21-22. RÉSZECSKE ELRENDEZŐDÉS JELLEMZÉSE AL/SIC KOMPOZITBAN Kovács Jenő - Gácsi Zoltán Abstract The mechanical properties of the ceramic particle-reinforced

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv

HORVÁTHJÁNOS s AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK. Krivojvrogi vörösv erős AVASÉRCEKDÚSÍTÁSÁBAN ELÉRTEREDMÉNYEINK HORVÁTHJÁNOS s ZIPSZER KONRÁD A dolgozat részletesen foglalkozik a Krivojvrogi vörösv vasérc dúsítási technológiájának kialakításával, figyelembe véve a dúsítandó

Részletesebben

MINŐSÉGÉT JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK VÁLTOZÁSÁRA

MINŐSÉGÉT JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK VÁLTOZÁSÁRA 350/0át A S ÉS MnTARTALOM SZEREPE A SZÜRKE ÖNTÖTTVAS MINŐSÉGÉT JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK VÁLTOZÁSÁRA K i v o n t VERESKÖI JÁNOS* okl kohómémöknek Nehézipri Műszki Egyetem Kohómérnöki Krához benyújtott és

Részletesebben

ilyen vizsgálódások nagyon hasznosak, mert segítségükkel egységesen tudjuk magyarázni folyamatok op-

ilyen vizsgálódások nagyon hasznosak, mert segítségükkel egységesen tudjuk magyarázni folyamatok op- A CINKKOHÁSZATBAN LEJÁTSZÓDÓ FOLYAMATOK TERMODINAMIKÁJA K i v o n t HORVÁTH ZOLTÁN* műszki tudományok kndidátusánuk Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyújtott és elfogdott doktori értekezéséböl opponensek

Részletesebben

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon TERASZOK.HU Élet a teraszon A KristallRoll egy innovatív, teleszkópos oldalsínekkel és speciális feszítő rendszerrel ellátott függőleges napellenző, szélvédő oldalfal. Ez az ideális megoldás, hogy verandáját,

Részletesebben

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási Carsharing rendszerek szolgáltatási minôségét elemzô és értékelô módszer 2. rész: A módszer lépései és alkalmazása A carsharing szolgáltatás sikerességének feltétele a magas szolgáltatási minőség megfelelő

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK Lifting Heben Emelés Pushing Drucken Nyomatás Pulling Ziehen Húzás UNIQUE FEATURES EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN EGYEDÜLÁLLÓ JELLEMZŐK

Részletesebben

Ecsedi István: Korlátok az üreges forgástest alakú tárcsák csavarási merevségére... 7,

Ecsedi István: Korlátok az üreges forgástest alakú tárcsák csavarási merevségére... 7, TARTALOMJEGYZÉK Ecsedi István: Egy tétel a rugalmas kontinuumok kiegészítő energiájáról.......... J Ecsedi István: Egy hővezetési problémáról........................... 13 Ecsedi István' I-lőelvezetés

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

Termékismertető. Wilo-Sevio AIR,

Termékismertető. Wilo-Sevio AIR, Termékismertető Wilo-Sevio AIR, le Innovatív choix de levegőztető l optimisation. rendszerek 02 Hatékony szennyvíztisztítás Traitement Hatékony szennyvíztisztítás efficace des eaux usées Wilo levegőztető

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

PREPARATION OF INSTRUMENTS / MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE

PREPARATION OF INSTRUMENTS / MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE _ H-4032 Debrecen, Lóverseny u. 5. Tel./fax: + 36 52 486 034 e-mail: info@emd.hu U PREPARATION OF INSTRUMENTS / TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, TÁROLÁS CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

SZIGETELT LÉGVEZETÉKEK COVERED OVERHEAD CONDUCTORS ISOLIERTE FREILEITUNGEN

SZIGETELT LÉGVEZETÉKEK COVERED OVERHEAD CONDUCTORS ISOLIERTE FREILEITUNGEN COVERED OVERHEAD CONDUCTORS ISOLIERTE FREILEITUNGEN Szigetelt vezeték gyártás: A FUX Rt. 1996-tól szigetelt légvezetéket gyárt, amelyet az ISO 9001-nek megfelelő minőségirányítási rendszernek megfelelően

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Festival de la Francophonie 2014. Concours «dis-moi dix mots à la folie!»

Festival de la Francophonie 2014. Concours «dis-moi dix mots à la folie!» Festival de la Francophonie 2014 Concours «dis-moi dix mots à la folie!» Réalisez des productions littéraires avec vos classes autour de la poésie, du conte, du théâtre! Premier prix : un séjour pédagogique

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 15.5.2008 MÓDOSÍTÁS 61 292 Jelentéstervezet Malcolm Harbour (PE404.659v01-00) az egyetemes szolgáltatásról, valamint

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR EN 900 ISO Típusú Hengeres biztosító betétek Typ Zylindrische Sicherungseinsätze Type ilindrical fuse-links Az erõsáramú biztosító betétek villamos áramkörök, készülékek és

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Ő É Ő Á É ö ő í Á ö ű í ö É ö ö ö ö ö íö í ö ű ü ő ő ő Í ű Ü ő ő ő ő Ü ő í ú ő í ő Ú Í ü ö ü í ö ö í Á í í í ö É Á Ú É ű í Í í Ú ü ö Á Á ü Ü ü Ó ü Ü Í ő Í ü ő í ü ő ő ő í Ű Á Á Ú Ú őí ő ű Ú í ű Ü ű ü ű

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

UROLOGY / UROLÓGIA PREPARATION OF INSTRUMENTS MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE PRE_HU-EN_V.1./2010

UROLOGY / UROLÓGIA PREPARATION OF INSTRUMENTS MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE PRE_HU-EN_V.1./2010 _ H-4032 Debrecen, Lóverseny u. 5. Tel./fax: + 36 52 486 034 e-mail: info@emd.hu U UROLOGY / TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK CHAPTERS PAGE/OLDAL FEJEZETEK TOOLS FOR CLEANING PRE 1 TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK PRE

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok ő H Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí s.r.o.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

A forgóelosztós befecskendezc-szivattyú mbködésének és a hozam egyenlctlenségének hatása a motor mbködésére

A forgóelosztós befecskendezc-szivattyú mbködésének és a hozam egyenlctlenségének hatása a motor mbködésére A forgóelosztós befecskendezc-szivattyú mbködésének és a hozam egyenlctlenségének hatása a motor mbködésére Dr. Teberean Ioan, Dr. Bâlc Gavril, Dr. Csibi Vencel Kolozsvári Mszaki Egyetem Abstract In this

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA. PhD-értekezés tézisei

ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA. PhD-értekezés tézisei MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

MIKRON HSM 300 Száraz megmunkálás vagy minimál mennyiségû kenés

MIKRON HSM 300 Száraz megmunkálás vagy minimál mennyiségû kenés MIKRON HSM 300 Száraz megmunkálás vagy minimál mennyiségû kenés Tulajdonságok Minimál kenéssel vagy grafitpor elszívással A bõvíthetõ gép, interfésszel az automatizáláshoz Integrált olajköd vagy grafitpor

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére For english version turn to page 2. Deutsche Version siehe Seite 3. Kivonat a különleges szállítási feltételekből Ajánlat neve: Igényjogosultság: Érvényességi terület: Érvényességi időszak: Érvénytartam:

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Dr. Horváth Géza Születési hely és idő: Esztergom, 1948. jun. 22. Házas, 1 fiú és 2 leány gyermek Munkahely: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, egyetemi

Részletesebben

/ /2011. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatikai Szak Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács május 26-i üléséről

/ /2011. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatikai Szak Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács május 26-i üléséről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 400.007/ /2011. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatikai Szak Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács

Részletesebben

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Joó Balázs Designing olted connections according to European standards The suject of the article is the

Részletesebben

Szervizeszközök Service Equipments

Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 749 Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 750 Pratika Bus 36 0 016 áramszükséglet: 220V, 50Hz térfogat:

Részletesebben

PARASITOLOGY HUNGARICA

PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA 8. kötet Tomus 8. Szerkeszti Dr. KASSAI Tibor és Dr. MURAI Éva A Magyar P a r a z i t o l ó g u s o k Társasága és a Természettudományi M ú z e u m folyóirata

Részletesebben

openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról

openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról Leírás az openbve-vel kompatibilis sound.cfg fájl készítéséhez használható parancsokról 1. oldal openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról A leírás az openbve-hez készíthető

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Kábelvédő csövek. Protective Conduits

Kábelvédő csövek. Protective Conduits Kábelvédő csövek és tartozékok Protective Conduits and Accessories flexibilis. Az Univolt kábelvédő csöveinek jellegzetes tulajdonsága, a nagy mechanikai terhelhetőség és tartós minőség- folyamatos igénybevétel

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Munkahely: Név: Kissné Dr. Svéda Mária Leánykori név: Svéda Mária Születési hely, év: Miskolc, 1975. november 5. Anyja neve: Simkó Mária Julianna Családi állapot: férjezett

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Dr. l\/iilasovszky Béla

Dr. l\/iilasovszky Béla 1 I k ı! li Í 1 J I' -ze ıı Dr. l\/iilasovszky Béla (1900-1973) DR. MILASOVSZKY BÉLA 1900-1973. Született 1900. április 21-én, Szepes vármegyében, Szomolnokon. Dolgos életútját szülőföldjén, a szomolnokhutai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

GSS 700 P # 94220 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. P.O.Box 8 Poèernická 120 CZ-360 05 Karlovy Vary

GSS 700 P # 94220 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. P.O.Box 8 Poèernická 120 CZ-360 05 Karlovy Vary GSS 700 P D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94220 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Hungary KFT Kossuth u. 72 H-8420 Zirc info@gude.hu www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

Publikációk jegyzéke

Publikációk jegyzéke Dr. Zergi István egyetemi adjunktus Publikációk jegyzéke ( Szakcikkek, Tanulmányok ) 1. A PTK 1072 típusú számológép használata. Tanszéki segédlet NME Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék, Miskolc, 1978.

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

Levegõs- és szuperelasztikus gumis kerekek

Levegõs- és szuperelasztikus gumis kerekek IV. Levegõs- és szuperelasztikus gumis kerekek Levegõs kerekek, mûanyag keréktárcsával 64 Levegõs kerekek, acéllemez keréktárcsával RP, RB RPN PNB 66 Levegõs kerekek, gépi használatra - MP sorozat LP,

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. SZUPRAVEZETŐS KÍSÉRLETEK IPARI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGGEL Experiments with superconductors and possible industrial applications Kósa

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

Forgórakodó alkalmasása a Csongrádmegyei Erdőgazdaságban

Forgórakodó alkalmasása a Csongrádmegyei Erdőgazdaságban Tehát az adott esetben az erdészet évi faanyagmozgatási terve 15300 m 3 lesz. A bázis a trend, ill. egyéb adatok kimunkálását lásd a következő lapszámban megjelenő,,a gépkocsis faanyagszállítás elemzése

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network T-05 Temperature sensor TH-05 Temperature, humidity sensor THP- 05 Temperature, humidity, air pressure, air velocity, wet sensors indoor

Részletesebben

Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei. Viczián Gergely

Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei. Viczián Gergely Ph.D. értekezés tézisei Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei Viczián Gergely okleveles villamosmérnök-közgazdász Témavezető: Kollárné Dr. Hunek Klára

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben