Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén"

Átírás

1 Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not only in HVAC but also in the fields of food and chemical industry. To begin with, it is important to define the velocity and temperature distribution of the air led into the room no matter what the air supply system is like. In slot diffusers, air usually leaves the outlet cross section as plain free jet, which is a typical feature. In order to provide economic, comfortable and efficient ventilation, we need to be aware of the comportment of the air jet, the description of which can be found in various specialied books. However, the principles these books write about mainly apply to general air jets that are not limited from any sides. Air jets always contact some surface from either side because of the tangential air supply system s special features. In our research, we studied the flow characteristics of a room equipped with slot diffusers in the laboratory of the Department of Building Service and Process Engineering of Budapest University of Technology and Economics, taking into consideration the effect walls have on free air jets. Due to the lack of reference books about the configuration of vertical supply and ehaust in engineering practice, we used measuring investigation. Beveetés A érintõleges légveetési rendserekre (LVR-re) jellemõ résbefúvó anemostátok alkalmaása nemcsak a épületgépésetben, hanem sámos vegyipari, élelmiseripari területen igen elterjedt. Általánosságban elmondható, hogy minden LVR-nél alapvetõ fontosságú a helyiségbe beveetett levegõt jellemõ sebesség- és hõmérsékletmeõ ismerete. A résbefúvó anemostátok jellegetessége, hogy a levegõ legtöbbsör sík sabadsugárként hagyja el a kifúvási kerestmetsetet. A épületgépéseti alkalmaások jelentõs résében eeket a légsugarakat legtöbbsör valamilyen felület korlátoa, így egy ún. tapadási pont -tól a sugár feltapad a felületre, majd aon kúsva halad tovább, növelve eel a sellõés hatásosságát. A hatékony, gadaságos és komfortos sellõés bitosítása érdekében eért lényeges ismernünk a különböõ felületek légsugárra gyakorolt hatásait, valamint a tapadási pont helyetének váltoását. 1 MScI.évf.hallgató,BME, 2 egyetemi tanársegéd, BME Épületgépéseti és Gépéseti Eljárástechnika Tansék. A cikket lektorálta: dr. Magyar Tamás ny. egyetemi adjunktus Cikkünkben a BME Épületgépéseti és Gépéseti Eljárástechnika Tansékének Légtechnikai Laboratóriumában található, résbefúvó anemostáttal ellátott helyiség áramlási visonyait visgáltuk, különös tekintettel a falfelület légsugárra gyakorolt hatásaira. A általunk visgált függõleges befúvás mennyeet alatti elsívás konfigurációho jelenleg igen kevés a referált sakirodalom, így a probléma megoldására elsõ körben a méréses visgálati módsert alkalmatuk. 1. A résbefúvó anemostátok visgálatának módserei és céljai A épületgépéseti gyakorlatban alkalmaott anemostátok mindig egy adott LVR-he tartonak, így visgálatuk többnyire beépített állapotban, a légveetési rendserrel együttesen történik. Mint ismeretes, a fõbb visgálati módserek a követkeõk: analitikus módser; numerikus simuláció alkalmaása, méréses módser [2]. Tekintettel arra, hogy a általunk visgált résbefúvó konfigurációho kevés a referált sakirodalom, elsõ körben a méréses módsert alkalmatuk a falfelület légsugárra gyakorolt hatásának visgálatára. Általánosságban elmondható, hogy minden LVR-nél alapvetõ fontosságú a helyiségbe beveetett levegõt jellemõ sebesség- és hõmérsékletmeõ ismerete. E fiikai jellemõk fõként a anemostát, illetve a helyiség geometriájától, a beveetett levegõ mennyiségétõl- és hõmérsékletétõl függenek. A említett fiikai mennyiségek jelentõsen befolyásolják a légátöblítés hatásosságát, a adott helyiségben tartókodók komfortéretét, valamint a sellõés gadaságosságát [4]. 2. A visgálati célok megfogalmaása A Beveetésben már említettük a résbefúvó anemostátok aon jellegetességét, mely serint a levegõ legtöbbsör sík sabadsugárként hagyjael Befúvás u a s sélességû kifúvási s kerestmetsetet (1. ábra)[1]. A mérnöki gyakorlatban alkalmaott résbefúvó anemostátokat a érintõleges LVR-re tekintettel többnyire határoló felület mellett helyeik el. E lehet menynyeet, falfelület (mint esetünkben is), esetleg egy másik légsugár határoló felülete [8]. A elmondottak alapján 1. ábra definiálható egy tapa- 8 Magyar Épületgépéset, LX. évfolyam, 211/11. sám

2 dási pont (síkban), vagy pedig tapadási óna (térben), ahol egy átmeneti tartományt követõen érvényesül a Coandaeffektus, így a sabadsugár feltapad a felületre, majd aon kúsva halad tovább, növelve eel a sellõés hatásosságát (1. ábra) [1], [5]. A sellõés hatékonyságának növelése érdekében tehát nagyon lényeges ismernünk a tapadási pont váltoását a befújt térfogatáram függvényében. Ennek megfelelõen tehát lényeges sempont, hogy eeket a visgálatokat mindig a üemeltetési állapotban, de legalább a anemostátok beépített helyetében kell lefolytatni. A fentiek ismeretében a megvalósítani kívánt visgálati céljaink a követkeõk: sebesség és hõmérséklet mérése a befúvás környeetében, a sebesség- és hõmérsékletprofilok meghatároása a mért adatokból, a tapadási pont helyetének visgálata a térfogatáram-, befúvási hõmérséklet és a befúvási sög váltotatásával, és a falra feltapadt levegõsugár viselkedésének megfigyelése. A megvalósítani kívánt céloknak megfelelõen visgálatainkat a követkeõ metodika serint végetük: 1. Irodalomkutatás, a légtechnikai mérésekre vonatkoó sabványok és mûsaki elõírások feldolgoása. 2. A visgált helyiség geometriai felmérése, a mérõsobát kisolgáló légtechnikai rendser kapcsolási rajának elkésítése, majd a mérések megterveése. 3. Elõmérések lefolytatása iotermikus állapotban. A elõmérések során a helyiség méreteivel arányosan 171 mérési pontot vettünk fel, majd a kiértékelést elvégeve és sakirodalmi adatokkal össehasonlítva [3], [4] at tapastaltuk, hogy a felvett mérési pontok sáma elsõ körben megfelelõ. 4. A elõmérések során kapott eredmények ismeretében különböõ mérési soroatok felvétele iotermikus, aniotermikus (hûtött) és ferdesögû iotermikus légbefúvás alkalmaása esetén. 5. Kiértékelés, javaslattétel, további visgálati célok meghatároása. 3. Elméleti háttér 3.1. Sabadsugarak [1] A sík sabadsugarak legfontosabb sajátosságai a követkeõkben foglalhatók össe: a áramvonalak görbülete kicsi, eért a nyomás a sabadsugáron belül köel aonos a külsõ nyomással; vastagsága lineárisan nõ a kifúvástól mért távolság függvényében; a sabadsugár kedeti sakasában a sebesség a kerestmetset legalább egy pontjában egyenlõ a kifúvási sebességgel; a befúvástól távolodva a sebességek fokoatos leépülése tapastalható, ugyanakkor a sabadsugárban mért térfogatáram értéke növeksik, hisen áramlása során adott mennyiségû környeeti levegõt indukál magába. A így elvont környeeti levegõ helyére újabb légmennyiség áramlik, e pedig elõsegíti a sabadsugár körül a sekunder áramlások kialakulását; p 1 2. ábra p Coanda effektus [1] A résbefúvó anemostát köelében lévõ felület görbíti a belépõ légsugár áramvonalait, így aokra merõlegesen a nyomás váltoik. A Euler-egyenletet áramvonalra megoldva adódik, hogy a görbületi köéppont felé haladva csökken a levegõ nyomása. Ennek eredményeként a légsugár és a falfelület köött a környeetinél kisebb nyomás alakul ki (p 2 < p 1 ), aminek hatására a légsugár feltapad a falfelületre, majd aon kúsva halad tovább (2. ábra). 4. A mérések lefolytatása A visgált helyiség egy 33 [m] alapterületû, 2,7 [m] belmagasságú, hõsigetelt mérõsoba a Légtechnikai Laboratóriumban (3. és 4. ábra) Befúvás u i [m/s], ti [ C] y s H = 26 [mm] Elsívás SZ F* F A levegõellátást bitosító precíiós klímasekrény névleges térfogatárama 4 [m 3 /h]. A mellékágakban lévõ pillangóselepeket nyitott állásba helyeve, valamint sûrõ elõtti fojtást alkalmava a helyiség méreteinek megfelelõen 1 2 [m 3 /h] mennyiségû levegõt juttatunk a térbe, amelynek pontos értékét mérõperemmel mértük. A légtechnikai rendser teljes mértékben recirkuláltatott. PC CRAC 3. ábra. A mérés elrendeése felülnéetben Jelmagyaráat: CRAC Computer Room Air Conditioning (precíiós klímasekrény); F* fojtás a sabad áramlási kerestmetset csökkentésével; F fojtóelem; SZ légsûrõ; PC adatgyûjtõ sámítógép; Δp mp a mérõperemmel mért nyomáskülönbség [Pa], Δp s a sûrõn mért nyomásesés [Pa] F Magyar Épületgépéset, LX. évfolyam, 211/11. sám 9

3 L LEKTORÁLT CIKK Elsívás Álmennyeet Befúvás u ma /u [1] 1, u i [m/s], ti [ C],8,6,4,2 4. ábra. A mérés elrendeése oldalnéetben A 5. ábrán látható, tanséki gyártmányú hõdrótos mérõsonda poícionálása a síkban sámítógépes softver segítségével történik, a beállított lépéskööknek megfelelõen, a 4. ábrán látható mérési síkban. A sebesség- és hõmérsékletméréséhe alkalmaott hõdrótos mérõmûser megfelel a MSZ EN ISO :23 sabvány követelményeinek. A visgált fiikai mennyiségek mérését a MSZ EN 246:22 elõírásai alapján végetük. 5. ábra. A hõdrótos mérõsonda 5. Kiértékelés 5.1. Iotermikus légbeveetés A mérési síkon belül különböõ magasságokban ( irány) mért maimális sebességeket (u ma ) ostva a kifúvási kerestmetsetben lévõ sebességgel (u ), a /s dimenió nélküli távolság függvényében a 6. ábrán látható dimeniótlan sebességeloslást kapjuk [1], [4]. A diagramban megfigyelhetõ, hogy a befúvás köelében (/s 15) a sabadsugárban mért maimális sebesség köel aonos a befúvási sebességgel (kedeti sakas). A belépõ éltõl távolodva a lassuló sakasban a dimeniótlan sebességek csökkenése, 15 1 s / [1] 6. ábra. Dimeniótlan sebességek adott térfogatáram mellett tapastalható. A tapadási pontot követõen a mért sebességértékek ingadoása figyelhetõ meg, ami többnyire a sugár körül jelentkeõ sekunder áramlásoknak, valamint a köeli fal hatásának kösönhetõ [3]. Utóbbi legfontosabb jellemõje, hogy a falfelület görbíti a belépõ légsugár áramvonalait, aminek hatására a 3. pontban leírt módon a fal és a légsugár köött csökken a nyomás, majd a tapadási pontban megindul a levegõ feltapadása a falfelületre. A befúvás követlen köelében mért sebességprofil köel ideálisnak tekinthetõ [1], ebben a kerestmetsetben még nem jelentkeik sem a sekunder áramlások, sem pedig a fal hatása. A tapadási pontho tartoó érintkeési kerestmetsetben aonban a 7. ábrán látható asimmetrikus sebességprofilt kapjuk. A itt mért sebességértékekre jól illesthetõ a normális eloslás eloslásfüggvénye. Igen semléletes képet kapunk a helyiségben kialakuló sebességmeõ és a tapadási pont váltoásáról, ha a egyes kerestmetsetekben mért maimális sebesség helyének váltoását ábráoljuk a kifúvástól mért dimeniótlan távolság függvényében [3]. A 8. ábrán (lásd a követkeõ oldalon) megfigyelhetõ, hogy a befúvás köelében (/s 14) a maimális sebességek köel egy függõleges egyenesre esnek, tehát a beveetett levegõ itt még sabadsugárként viselkedik. Távolodva a befúvástól, a sebességértékek sóródása tapastalható, a sabadsugár tengelye elhajlik uma 28 4 [mm] köött, majd követi a nyomáscsökkenés irányát. A ábrán pirossal jelölt tapadási pontot követõen a levegõ a falfelületen kúsva halad tovább. Valamennyi mérési soroatra elkésítve a maimális sebesség helyének váltoását bemutató diagramot, meghatároható u[ m/s] 1,5 1,,5 [ mm], Sebességprofil a érintkeési kerestmetsetben F(u) 1,,5 5,,,5 1, u[ m/s] 7. ábra A érintkeési kerestmetsetben mért értékek eloslásfüggvénye 1 Magyar Épületgépéset, LX. évfolyam, 211/11. sám

4 s / [1] Iotermikus befúvás Aniotermikus befúvás s / [1] uma [mm] ábra. A maimális sebesség helyének váltoása a tapadási pont helyének váltoása a térfogatáram-csökkentés függvényeként (9. ábra). A ábrán megfigyelhetõ, hogy a térfogatáram csökkentésével a tapadási pont egyre köelebb kerül a befúvási kerestmetsethe, tehát minél kisebb a bejuttatott levegõ mennyisége, annál hamarabb megindul a légsugár feltapadása a falfelületre Aniotermikus légbeveetés Hûtött levegõ befúvása esetén megismételtük a elõõ pontban bemutatott kiértékelést, amelynek eredményeként a 9. ábrán a tapadási pont váltoását ábráoltuk a iotermikus állapottal össehasonlítva. A ábrán megfigyelhetõ, hogy a tapadási pont hol köeledik a befúvásho, hol pedig távolodik attól a térfogatáram csökkenésével. Ennek a ingadoásnak egyik oka lehet a elõmérésekhe felvett mérési pontok sámának nem megfelelõ megválastása, esetleg a sûrûségnövekedés miatti súlyerõ hatása. Hûtött légbefúvás esetén a tapadási pont váltoásának pontosabb meghatároása érdekében javasolni fogjuk a mérési pontok sámának növelését. Aniotermikus légbeveetésnél további érdekesség a befújt levegõ köepes túlhõmérsékletének váltoása a befúvástól mért dimeniótlan távolság függvényében (1. ábra) [7]. Itt ϑ a befúvási hõmérséklet és a környeeti hõmérséklet köötti különbség, ϑ m pedig a irányban mért köepes légsugár-hõmérséklet és a környeeti hõmérséklet különbsége. A ábra alapján a beveetett légsugár hõmérsékletprofilja a falfelület irányába elhajlik, követi a maimális sebesség helyének váltoását egésen a tapadási pontig, így ennek irányába tehát csökken a hõmérséklet. Látható, hogy a tapadási pont hatása nemcsak a sebesség-, hanem a hõmérsékletprofil segítségével is kimutatható. A /s 4 köötti tartományban a dimeniótlan hõmérsékletek jó köelítéssel függõleges egyenesre esnek, tehát a falra feltapadt levegõrétegben a hõmérséklet eloslása köel homogén Ferdesögû iotermikus légbeveetés 4 V [m 3/h] s / [1] , 9. ábra. A tapadási pont váltoása különböõ térfogatáramoknál,2,4,6 1. ábra. Aniotermikus sabad légsugár köepes túlhõmérséklete Ferdesögû iotermikus légbefúvásnál a falfelület irányába kényserített levegõ kedetben a falra feltapadva, aon kúsva áramlik (11. ábra). A iotermikus- és aniotermikus visgálatokkal semben itt nem tapadási-, hanem leválási pontot kell keresnünk. ahol a falon áramló levegõréteg leválik a felületrõl. A 11. ábrán megfigyelhetõ, hogy a befúvástól a leválási pontig a maimum sebességértékek függõleges egyenesre esnek. A leválási pontot követõen aonban már kevésbé egyenletes a maimális sebesség eloslása, a falról levált levegõ keveredik a helyiség levegõjével. uma [mm] A maimális sebesség helyének váltoását bemutató diagram segítségével megfigyeltük a leválási pont váltoását a térfogatáram függvényében. A 12. ábrán látható, hogy a térfogat-,8 1, 1,2 leválási pont 11. ábra. A maimális sebesség helyének váltoása ferdesögû iotermikus légbeveetésnél 1,4 2 1,6 s / [1] Magyar Épületgépéset, LX. évfolyam, 211/11. sám 11

5 áram csökkentésével a I. sakason a befúvási kerestmetset felé moog a leválási pont. A II. sakason aonban csökkenõ tendencia mutatkoik, majd egésen kis térfogatáramoknál ismételten a befúvás felé köeledik a leválási pont (III. sakas). Hasonlóan a hûtött légbefúvásnál tapastalt ingadoásho, a leválási pont váltoásának ingadoását is okohatja a mérési pontok sámának nem megfelelõ megválastása. Ennek megfelelõen a továbbiakban javaslatokat tesünk a mérési pontok és soroatok sámának növelésére a kiértékelés pontosságának és megbíhatóságának javítása érdekében. I. II. III. s / [1] 1 V [m 3/h] ábra. A leválási pont váltoása ferdesögû iotermikus befúvásnál 6. Javaslatok, további visgálati célok A kiértékelés során láttuk, hogy a elõmérések lefolytatásáho fölvett mérési pontok sáma ugyan elegendõ arra, hogy kimutassuk a sekunder áramlások és a falfelület hatását. Sintén megfelelõ volt a mérési pontok sáma a tapadási pont váltoásának visgálatára iotermikus állapotban. Mint tapastaltuk, abban a esetben, ha a leválási pont, illetve a aniotermikus tapadási pont váltoását seretnénk visgálni, már finomabb léptékeés sükséges a mérési pontok fölvételekor. Tovább növelhetõ a pontosság a mérési soroatok sámának növelésével, így a tapadási pont és a leválási pont váltoásának meghatároása is pontosabbá, megbíhatóbbá válik A falsík köelében a mérési pontok sámának növelésével lehetõség nyílik a fali légsugár vastagságának tanulmányoására. A mérõrendser alkalmas átalakításával a fali levegõréteg visgálatán túlmenõen tanulmányoható a padló köelében kialakuló légáramlás, melynek visgálatával meghatároható a sík padló légsugárra gyakorolt torlastó hatása. A mérõhelyiség kedveõ kialakításából lehetõség adódik további méréses visgálatok elvégésére a résbefúvó anemostát helyetének váltotatásával. Ebben a esetben visgálható, hogy a résbefúvó faltól különböõ távolságokban történõ elhelyeésével hogyan váltoik a tapadási és a leválási pont, a sabadsugár síksöge, valamint a fali levegõréteg vastagsága. További céljaink köött serepel a cikkben bemutatott visgálatok elvégése numerikus simuláció alkalmaásával. Ennek során a mérési eredményekkel történõ validálást követõen lehetõség nyílik olyan visgálatok lefolytatására is, amelyek a méréses módserrel csak körülményesen végehetõk el. Eek köé tartoik többek köött a áramlás viualiációja, valamint a helyiségben kialakuló sennyeõanyag-eloslás visgálata. Irodalom [1] Lajos T.: A áramlástan alapjai, 4. kiadás. Budapest, Lajos Tamás, 28. [2] Sücs Ervin: A modelleés elmélete és gyakorlata. Forrás: Modell.htm#Tartalom [3] J. Moureh, D. Flick: Airflow characteristics within a slot-ventilated enclosure. International Journal of Heat and Fluid Flow 26 (25) [4] Hsin Yua, Chung-Min Liao, Huang-Min Liang: Scale model study of airflow performance in a ceiling slot-ventilated enclosure: isothermal condition. Building and Environment 38 (23) [5] Jean Moureh, Denis Flick: Wall air jet characteristics and airflow patterns within a slot ventilated enclosure. International Journal of Thermal Sciences 42 (23) [6] Fekete Menyhárt: A légtechnika elméleti alapjai. Mûsaki Könyvkiadó, Budapest, [7] Hsin Yu, Chung-Min Liao, Huang-Min Liang, Kuo-Chih Chiang: Scale model study of airflow performance in a ceiling slot-ventilated enclosure: Non-isothermal condition. Building and Environment 42 (27) [8] Dr. Bánhidi Lásló: Épületgépéset a gyakorlatban I. kötet, 6. fejeet. Verlag Dashöfer Kiadó, Budapest, Magyar Épületgépéset, LX. évfolyam, 211/11. sám

MEREVSZÁRNYÚ REPÜLŐGÉPEK VEZÉRSÍK-RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA 3 REPÜLŐKÉPESSÉG

MEREVSZÁRNYÚ REPÜLŐGÉPEK VEZÉRSÍK-RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA 3 REPÜLŐKÉPESSÉG Dr. Óvári Gula 1 - Dr. Urbán István 2 MEREVSZÁRNYÚ REPÜLŐGÉPEK VEZÉRSÍK-RENDSZEREINEK KILKÍTÁS 3 cikk(soroatban)ben a merev sárnú repülőgépek veérsík rendserinek terveését és építését követheti nomon lépésről

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP)

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) Tájökológiai Lapok 3 (2): 281 290. (2005) 281 ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) BARDÓCZYNÉ SZÉKELY EMÕKE 1, BARDÓCZY EMÕKE 2, BARCZI ATTILA 1, PENKSZA KÁROLY

Részletesebben

Felújítás Épületgépészet

Felújítás Épületgépészet Felújítás Épületgépészet Magyar Zoltán Háttér-információk Hatályba lépés: 2003. január 4. Bevezetési határidő az egyes tagállamokban: 2006. január 4. Energia megtakarítási lehetőség: 22% 2010-ig Megtérülési

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 251-258. PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Lajos Sándor Mérnöktanár, Miskolci Egyetem,Ábrázoló geometriai

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 JAK-52 OKTATÓ REPÜLŐGÉP EGY KONSTRUKCIÓS PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI FESTO FLUIDSIM SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 0 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok 0. május 0. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Ellátási-láncok modellezése szimulációval

Ellátási-láncok modellezése szimulációval Ellátási-láncok modellezése szimulációval 1 Ellátási-láncok modellezése szimulációval PROF. DR. BENKŐJÁNOS SZIE, GödöllőMűszaki Menedzsment Intézet Modellezési szempontból egy ellátási-lánc a termeléstől

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA

MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA Multidiszciplináris tudományok 3. kötet (2013) 1. sz. pp. 21-26. MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens, ME GÉIK Ábrázoló Geometriai tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros,

Részletesebben

TARTÁLY LÉGRITKÍTÁSÁNAK TERMODINAMIKAI MODELLEZÉSE

TARTÁLY LÉGRITKÍTÁSÁNAK TERMODINAMIKAI MODELLEZÉSE TARTÁLY LÉGRITKÍTÁSÁNAK TERMODINAMIKAI MODELLEZÉSE FÁBRY Gergely Szent István Egyetem Gödöllő Géészmérnöi Kar, Környezetiari Rendszere Intézet Műszai Tudományi Dotori Isola 213 Gödöllő, Páter Károly u.

Részletesebben

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings SZIKRA Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

Részletesebben

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Boros Dorottya Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szabadka, Szerbia dorottya93@gmail.com Összefoglaló: A dolgozatunkban bemutatunk

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 3 Gödöllı 2005 208 ÁLLATJÓLLÉT A MŐSZAKI GYAKORLATBAN Pazsiczki Imre FVM Mezıgazdasági Gépesítési

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2 A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2 1 hallgató, Debreceni Egyetem TTK, e-mail: zoli0425@gmail.com 2 egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Természetföldrajzi

Részletesebben

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 309 319. HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci

Részletesebben

A légszűrők z. F veszteségtényezője is kiszámítható a következő kifejezés alapján: z. , ahol. ç ø

A légszűrők z. F veszteségtényezője is kiszámítható a következő kifejezés alapján: z. , ahol. ç ø A LÉGSZŰRŐK NYOMÁSVESZTESÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA UTOLJÁRA MÓDOSÍTVA: 2015.02.02. A MÉRÉS CÉLJA A laboratóriumi mérés során egy adott személyautóban alkalmazott különböző típusú légszűrőket kell

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. 31.3.2005 PE 355.758v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. 31.3.2005 PE 355.758v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Kölekedési és Idegenforgalmi Biottság 31.3.2005 PE 355.758v01-00 MÓDOSÍTÁS 1-5 Ajánlási javaslat második olvasatra Paolo Costa A gépjárművek ei és utasbitonsági

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2000. március 24-25. KORSZRŰ ULTIÉDIÁS KARBANTARTÁS TÁOGATÁS arkovics Róbert Abstract An ongoing research project of the INCO-Copernicus program at the Technical

Részletesebben

Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása

Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása Dr. Szánthó Zoltán* Astract Due to energetic and economic reasons it is worth using storage tanks connected in parallel in domestic hot water

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás angol magyar Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr! Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Dear Sir, Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Dear Madam,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás magyar angol Tisztelt Elnök Úr! Dear Mr. President, Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Tisztelt Uram! Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Tisztelt

Részletesebben

Összetett hajtómű fogszámainak meghatározása a fordulatszám ábra alapján és összeállítási rajz segédlet

Összetett hajtómű fogszámainak meghatározása a fordulatszám ábra alapján és összeállítási rajz segédlet Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépés és Bitonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intéet Össetett hajtómű fogsámainak meghatároása a fordulatsám ábra alapján és össeállítási raj segédlet

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 67

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 67 Rózsavölgyi Zsolt** Kulcsszavak: szerkezet épsége (integritása), kazánüzemi károsodások, állapotellenőrzés Keywords: structure integrity, failures of boiler service, condition control There are short revue

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA

XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA XXI. KICK-BOX VILÁGKUPA Szeged, 2015. május 21-24. Összes pénzdíj: 12.700 EUR! A VERSENY RENDEZŐJE: Magyar Kick-box Szakszövetség Tigers Kick-box Szabadidő és Sportegyesület Szeged HELYSZÍN: Szeged, Városi

Részletesebben

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

Élelmiszeripari energiamegtakarítás lehetősége hűtő levegőáram helyi alkalmazásával

Élelmiszeripari energiamegtakarítás lehetősége hűtő levegőáram helyi alkalmazásával RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.6 Élelmiszeripari energiamegtakarítás lehetősége hűtő levegőáram helyi alkalmazásával Tárgyszavak: hűtés; levegőáram; energiamegtakarítás; nyomás;

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN ÉRETEZÉS ELLENŐRZÉS STATIUS TERHELÉS ESETÉN A méreteés ellenőrés célkitűése: Annak elérése hog a serkeet rendeltetésserű hasnálat esetén előírt ideig és előírt bitonsággal elviselje a adott terhelést anélkül

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K Mikó Balázs Budapesti M szaki F iskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ABSTRACT

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban Possibilities of Hungarian Inventory Modelling in European Union The Economic Order Quantity (EOQ) Model was the first inventory

Részletesebben

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai TÓTH : Merev test (kbővített óraválat) Merev test mogása Eddg olyan dealált "testek" mogását vsgáltuk, amelyek a tömegpont modelljén alapultak E aal a előnnyel járt, hogy nem kellett foglalkon a test kterjedésével

Részletesebben

Studia Mundi - Economica Vol. 2. No. 3.(2015) A KREATÍV MUNKAERŐPIACI MAGATARTÁSFORMÁK FEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

Studia Mundi - Economica Vol. 2. No. 3.(2015) A KREATÍV MUNKAERŐPIACI MAGATARTÁSFORMÁK FEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE A KREATÍV MUNKAERŐPIACI MAGATARTÁSFORMÁK FEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE Összefoglalás THE NEED TO DEVELOP CREATIVE LABOR MARKET BEHAVIOR Csehné Papp Imola PhD egyetemi docens Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína Baranyi Péter DSc Távközlési és Médiainformatika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem *** 3D Internet alapú Kontrol és Kommunikáció

Részletesebben

EED implementation in Hungary

EED implementation in Hungary Information on standardisation work for energy audits and ESCOs EED implementation in Hungary Zoltán MAGYAR, PhD Head of Department Budapest University of Technology and Economics Department of Building

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

sorozat CD4 Katalógus füzetek

sorozat CD4 Katalógus füzetek sorozat CD4 Katalógus füzetek Bosch Rexroth AG Pneumatics sorozat CD4 3/2 szelep, sorozat CD4 Qn = 900 l/min, Menetes csatlakozás G1/8, egyoldali működtetésű, elektromos csatlakozóhoz, B-forma 3 5/2 szelep,

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN REFINEMENT AND CALIBRATION OF THE FLOW SYSTEM IN TOKAJ-MOUNTAIN WITH ISOTOPES AND WATER CHEMICAL SURVEYS

Részletesebben

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Szabó József, Dr. Kazinczy László. Mszaki Szemle 32 45

Szabó József, Dr. Kazinczy László. Mszaki Szemle 32 45 Aljjavítási lehet@ségek ismertetése, különös tekintettel a hézagnélküli pályák stabilitásának fenntartására Introduction of Technologies of Repairing Railway Sleepers in Special Respect for the Maintenance

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER Modell: OHBIN-9805 Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót a készülék üzembehelyezése és használata előtt és őrizze meg ezt az információt jövőbeli használatra.

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (2) A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA Összefoglalás MIHÁLY LÁSZLÓ MILLER GYÖRGY A fuvarozók szervezik a közúti szállítást, a gépjárművezetők

Részletesebben

EGY KERESZTPOLARIZÁCIÓS JELENSÉG BEMUTATÁSA FIZIKAI HALLGATÓI LABORATÓRIUMBAN

EGY KERESZTPOLARIZÁCIÓS JELENSÉG BEMUTATÁSA FIZIKAI HALLGATÓI LABORATÓRIUMBAN Fiia Modern fiia GY KRSZTPOLARIZÁCIÓS JLNSÉG BMUTATÁSA FIZIKAI HALLGATÓI LABORATÓRIUMBAN DMONSTRATION OF AN OPTICAL CROSS- POLARIZATION FFCT IN A STUDNT LABORATORY Kőhái-Kis Ambrus, Nag Péter 1 Kecseméti

Részletesebben

12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia 2011. Június 2-3.

12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia 2011. Június 2-3. 12. Haszongépjármű Műszaki Konferencia 2011. Június 2-3. HALDEX újdonságok és változások 2011-ben Innovative Vehicle Technology 6/13/2011 Küldetés A Haldex szabadalmazott és innovatív járműtechnológiai

Részletesebben

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. FLÜLTN BVONT SZRSZÁOK ALKALAZÁSA A KÉPLÉKNYALAKÍTÁSBAN Végvári Ferenc Abstract Surface coating technologies of tools were characterised

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja: VÜT... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA

EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA Iványi Tibor, ivanyit@tigris.klte.hu Csukás Levente, csukasl@fox.klte.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem Informatikai és Számító Központ Abstract The well

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Ignácz Ferenc*. Bell Márton** **IbB Hungary Mérnöki Szakértıi Iroda, Budapest, H-1163. Hungary (Tel: +36(1)403 1040; e-mail: ignacz@ibbhungary.hu).

Ignácz Ferenc*. Bell Márton** **IbB Hungary Mérnöki Szakértıi Iroda, Budapest, H-1163. Hungary (Tel: +36(1)403 1040; e-mail: ignacz@ibbhungary.hu). Számítógépes jármőmodellek kiegészítése két- és háromdimenziós látótér modellekkel valamint ezek validálása láthatósági kísérletekkel, tekintettel a 2007/38/EK irányelv követelményeire Ignácz Ferenc*.

Részletesebben

A felület vizsgálata mikrokeménységméréssel

A felület vizsgálata mikrokeménységméréssel Óbuda University e Bulletin Vol. 2, No. 1, 2011 A felület vizsgálata mikrokeménységméréssel Kovács-Coskun Tünde, Bitay Enikő Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kovacs.tunde@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő. K Á L M Á N S Y S T E M K F T H - 1 1 2 5 B U D A P E S T, T R E N C S É N I U 1 6 E-mail : cskalman@kalmankfkiparkhu TELEFON / FAX : 00 36 1 3922260 KS-30660-WI MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ,

Részletesebben

A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia

A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia MŰSZERES ANALITIKA ANALYSIS WITH INSTRUMENT A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia Kulcsszavak: Raman

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA '. ' : '.,.. ;. > ' ~. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. A GÉPKOCSIRONCSOK SZÉTSZERELÉSI ÉS RECYCLING STRATÉGIÁJA ÉS FOLYAMATAI Varga András Ph.D. hallgató Konzulens:

Részletesebben

Ph. D. értekezés tézisei

Ph. D. értekezés tézisei Ph. D. értekezés tézisei Szabó István: NAPELEMES TÁPELLÁTÓ RENDSZEREKBEN ALKALMAZOTT NÖVELT HATÁSFOKÚ, ANALÓG MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYKÖVETŐ ÁRAMKÖR ANALÍZISE Konzulens: dr. Szabó József Budapest, 1997.

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata

ANYAGTECHNOLÓGIA. Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata ANYAGTECHNOLÓGIA Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata Mucsi Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet ejtmucsi@uni-miskolc.hu Grindability test

Részletesebben

1002D STRUKTÚRÁJÚ, KRITIKUS ÜZEMBIZTONSÁGÚ RENDSZER (SCS 1 ) ELEMZÉSE DISZKRÉT-DISZKRÉT MARKOV MODELLEL

1002D STRUKTÚRÁJÚ, KRITIKUS ÜZEMBIZTONSÁGÚ RENDSZER (SCS 1 ) ELEMZÉSE DISZKRÉT-DISZKRÉT MARKOV MODELLEL Dr. Forgon Miklós mk. ezredes ZMNE olyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Elektronikai Tanszék forgon.miklos@zmne.hu Neszveda József főiskolai docens, irányítástechnikai szakmérnök MF Kandó Villamosmérnöki

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei Timár Gábor 1 Kubány Csongor 2 Molnár Gábor 1 1ELTE Geofizikai Tanszék, Ûrkutató Csoport 2Honvédelmi Minisztérium, Térképészeti

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

XVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVI. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2011. március 24 25. VÁLTOZÓ LKDÉSŰ ÉS VÁLTOZÓ PROFILÚ NTK NAGYPONTOSSÁGÚ KÉNYGUNKÁLÁSA OLÁH László iklós, dr. GYNG Csaba, dr. ÉSZÁROS Imre Abstract

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

Elmélet. Lindabról. Comfort és design. A termékek áttekintése / jelmagyarázat. elmélet. Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód

Elmélet. Lindabról. Comfort és design. A termékek áttekintése / jelmagyarázat. elmélet. Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód Elmélet Lindabról Comfort és design A termékek áttekintése / jelmagyarázat Elmélet Mennyezeti anemosztátok Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód Csatlakozódobozok Fali befúvók Sugárfúvókák Ventiduct

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben