TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV"

Átírás

1 TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu M35-ös autópálya Derecske Város közigazgatási területét érintő szakaszának Településrendezési eszközök módosítását megalapozó tanulmányterv Tartalomjegyzék: Előzmények 1.) Az érintett terület és környezetének településrendezési szempontú bemutatása, a döntéshez szükséges mélységben. 2.) A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása. 3.) Településszerkezeti koncepció (Javaslat a településszerkezeti terv módosításra) 4.) Szabályozási koncepció, (Javaslat a szabályozási terv módosítására) 5.) A javasolt változás (módosítás) várható infrastrukturális igényei. 6.) A javasolt változás (módosítás) várható környezeti hatásai, az örökségi vagy környezeti értékek sérülésének lehetőségei 7.) A rendezési terv módosítását befolyásoló területrendezési meghatározottságok: Debrecen, május 26. Zsemberi István okl. építészmérnök vezető településtervező - TT/1É területrendező tervező - TR

2 Előzmények: Az M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területén kialakított 4. sz. főútig tartó nyomvonalának továbbépítését lehetőé tevő településrendezési tervmódosítást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) kezdeményezte. Derecske város Településrendezési tervének külterületre vonatkozó módosítását 26/2012.(VII.27.) Kt. sz. rendeletével hagyta jóvá a képviselő testület, mely módosítása az M4 autópálya Berettyóújfalu- országhatár közötti szakasz létesítésével összefüggésben készült. A jelenleg hatályos szabályozási terv az M35-ös autópálya belterülettől nyugati irányban kijelölt nyomvonalát, mint környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal változatot, tengelyével tünteti fel. A nyomvonal tengelye mentén méteres sávot a évi CXXVIII. tv. 17..(1) bek. szerinti védelemben részesíti. A hatályos településszerkezeti terv, az önkormányzat kérésére jelenleg még tájékoztatásul jelöli a Derecske közigazgatási területén kívül, de keleti határvonalának közelében az azóta már hivatalosan is elvetett úgynevezett új keleti nyomvonal tengelyével feltüntetett változatát is. Térségi és nagytérségi meghatározottságok: Az M35 autópálya Debrecen (4.sz. főút Berettyóújfalu (tervezett M4 autópálya) közötti szakasza az M4 autópálya Berettyóújfalu és Nagykereki közötti szakasszal együtt a transzeurópai Közlekedési Hálózat részeként a Balti-tengert a Fekete-tengerrel összekötő (un. Lancuti vonal) távlati gyorsforgalmi vonalon belül többek közt a Kassa- Debrecen- Nagyvárad gyorsforgalmi kapcsolatokat is biztosítani fogja. A hivatkozott két autópálya szakasz által kap kapcsolatot 1. ütemben az Észak-erdélyi autópálya a magyarországi gyorsforgalmi úthálózattal. A Debreceni Nemzetközi repülőtér megközelítését az M35 autópálya bekötő (Debrecen-déli elkerülő) út teszi majd lehetővé. A Derecske város közigazgatási területének déli szélén kiépülő M4 és M35 autópályák kapcsolódását biztosító csomópont kiépítését követően távlatban az M47 gyorsforgalmi út kiépítése és ugyanezen csomóponthoz való kapcsolódása is várható. A kiépítésre tervezett gyorsforgalmi út fejlesztés szerepel: - az Országos Területrendezési tervben (2003. évi XXVI. Törvény - a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvényben - a gyorsforgalmi- és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2001.(VI.29.) Korm. határozatban. - Hajdú-Bihar Megye hatályos területrendezési tervében Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII.6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja alapján, azaz a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 1. mellékletében: mint gyorsforgalmi út az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu (a Debrecen déli elkerülővel M sz. főút között 2x1 főút) című fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak tekinthető. Az M35-ös autópálya Derecske közigazgatási területét érintő szakaszához kapcsolódó településrendezési tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32..(6) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás szerint kerül lefolytatásra. 2

3 Részlet az OTrT től hatályos módosítás Az ország szerkezeti terve c. tervlapjából (A gyorsforgalmi utak számozás, Derecske város jelölése szerkesztői kiegészítés!) M 3 M 3 M35 M35 DERECSKE M 4 M 4 M47 1.) A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása. Jelen telepítési tanulmány a településrendezési terv olyan értelmű módosítását készíti elő, melyben a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező Országos Területrendezési tervvel és megyei területrendezési tervel is összhangban álló, Derecske város közigazgatási területének nyugati részén vezetett nyomvonal szerepel. A módosítás célja egyrészt a hatályos településrendezési terven még csak nyomvonalként jelölt M35 autópálya pontosított nyomvonalának feltüntetése, az autópálya és járulékos létesítményei számára szükséges területek szabályozási tervre történő felvezetése. (Az autópálya, szintbeni és különszintű csomópontok, pihenőhelyek és egyéb létesítmények kisajátításhoz szükséges részletességű szabályozása.) 3

4 Az autópálya megvalósításának biztonságát szolgáló területek szabályozási tervben történő biztosítása. (védősávok, az építési engedély megszerzéséig biztosítandó 500 m szélességű területsáv.) A módosítással szemben támasztott további igény az autópályával érintett környezethez történő illeszkedés településrendezési összhangjának biztosítása, alapul- és figyelembe véve, illetve felhasználva az autópálya tervezése során elkészült vizsgálati, megalapozó, és tervi munkarészeket. A Derecske közigazgatási területén tervezett autópálya nyomvonallal járó területhasználati, infrastrukturális és környezeti változások feltárása, valamint az esetleg szükséges beavatkozások településrendezési vonatkozásainak meghatározása. (Pl. autópálya nyomvonal menti védőerdősáv kijelölése, ellátó infrastrukturális elemek módosítása) és szerkezeti, illetve szabályozási eszközökkel a tervmódosításokat a nyomvonal kijelöléssel együtt átvezetni.) - A mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak változást követtő helyzetére autópálya tervezése során adott ilyen irányú javaslatok településrendezési szempontú értékelése, szükség esetén módosító, kiegészítő javaslatok megfogalmazása. - A külterületi településszerkezeti jelentőségű közmű infrastruktúra, öntöző- és csatorna hálózat, felszíni vízelvezető rendszer autópálya megvalósításával összefüggő autópálya tervezése során adott ilyen irányú javaslatok településrendezési szempontú értékelése, szükség esetén módosító, kiegészítő javaslatok megfogalmazása. - Az autópálya Derecske belterületére gyakorolt közlekedési hatásainak vizsgálata, szükség esetén távlati intézkedési javaslat (javaslatok) megfogalmazása az alátámasztó munkarészben. 4

5 2.) Az érintett terület és környezetének településrendezési szempontú bemutatása, a döntéshez szükséges mélységben. Tervezési terület: Az M35 autópályával kapcsolatos településrendezési tervmódosítás Derecske város igazgatási területének belterülettől nyugatra elhelyezkedő részét érinti, ahol az autópálya észak- déli irányú nyomvonalvezetéssel az igazgatási terület csaknem teljes hosszában végig halad. Az M35 autópálya az igazgatási terület déli szélén a Nagykereki- Berettyóújfalu irányából érkező (majd későbbi ütemben Földes- Püspökladány irányában tovább vezető M4 autópályához csomópont kialakításával fog csatlakozni. A tervezett nyomvonal többségében szántó művelésű területeket érint. Keresztezi a Kösely csatornát, a Derecskei-főcsatornát, a 4816 sz. Hajdúszovát- Hajdúszoboszló (4. sz. főút) irányú országos mellékutat, a 4802 sz. Kaba irányú országos mellékutat, a 4803 sz. Földes irányú mellékutat, a Sárréti- csatornát. Az autópálya tervezett nyomvonala (az igénybe venni tervezett közlekedési területek) a következő szabályozási tervben meghatározott övezeteket érintik: - Má általános mezőgazdasági övezet - V vízgazdálkodási övezet (csatornák) - Köu közúti közlekedési területek övezete Az M35 autópálya nyomvonalának meghatározásához Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), Környezeti hatástanulmány (KHT), Megvalósíthatósági tanulmány került kidolgozásra. A nyomvonal a környezeti adottságok, értékek figyelembe vételével került kijelölésre. Az autópálya tervezett nyomvonala természeti védelem alatt álló (Natura 2000 természetmegőrző különleges területet, tájvédelmi- természetvédelmi területet, ex.-lege védett területet nem érint, halmot nem érint. A tervezett nyomvonal mentén régészeti- örökségvédelmi hatástanulmány is kidolgozásra került, melynek eredményeként a régészeti érdekeltségű területeket lehatároló nyilvántartás kiegészítésre került. (A hatályos szabályozási terv már tartalmazza a régészeti érdekeltségű területek lehatárolását.) 5

6 Derecske Város közigazgatási területének M35-ös autópálya által érintett, nyugati része, a tervezett nyomvonal és a nyomvonal kijelölést befolyásoló környezeti, természeti értékek ábrázolásával. 6

7 3.) Településszerkezeti koncepció (Javaslat a településszerkezeti terv módosításra) Derecske város Településszerkezeti tervének külterületre vonatkozó módosítását 168/2012.(VII.26.) KT.SZ. határozatával hagyta jóvá a képviselő testület, mely módosítása az M4 autópálya Berettyóújfalu- országhatár közötti szakasz létesítésével összefüggésben készült. A jelenleg hatályos településszerkezeti terv tartalmazza az M35 autópálya jogerős környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyugati nyomvonalát, másrészt tájékoztatásul még feltünteti a város kérésére vizsgálat alá vont, azóta már hivatalosan is elvetett úgynevezett új keleti nyomvonalat, amely a közigazgatási terület keleti oldala mellett, de azon kívül vezetett volna. A nyugati nyomvonal tengelye mentén méteres sávot a évi CXXVIII. tv. 17..(1) bek. szerinti védelemben részesíti. A településszerkezeti terv jelen módosítása során a új keleti változat tájékoztató jelölése elhagyásra kerül, a nyugati nyomvonal pedig a környezetvédelmi engedéllyel összhangban (kisebb korrekciókkal) kerül feltüntetésre. A környezeti kapcsolatok vonatkozásában továbbra is csomóponti kapcsolatot jelöl a településszerkezeti terv a Hajdúszovát- Hajdúszoboszló irányú 4816 sz. országos mellékút keresztezésében. Felüljáró kiépítésével vezeti át a településszerkezeti terv a 4802 Kaba és 4803 sz. Földes irányú országos mellékutakat. A mezőgazdasági fő dűlőutak és autópálya kereszteződés viszonylatában új elemként jelenik meg a Kabai útból északi irányban Hajdúszovát felé (északi irányban) vezető mezőgazdasági út autópályán felüljáróval történő átvezetése, valamint a 4803 sz. Földes irányú országos mellékútból déli irányban lecsatlakozó mezőgazdasági út ugyancsak autópályán történő átvezetése. Módosítást jelent az M4- M35 tervezett autópályák M47 távlatban kiépíteni tervezett gyorsforgalmi út csomóponti kapcsolatának megoldása, mely a módosítás nyomán lényegesen kisebb területet fog elfoglalni. A csomópont az önkormányzat kérésére a minimális területigény figyelembe vételével került jelentős átdolgozásra, az értékes szántóterületek kímélése érdekében. (Ez sajnálatos módon csak a szolgáltatási szint csökkenése árán volt megoldható.) A településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei között vizsgálni és szükség szerint szerepeltetni kell a megyei területrendezési terven is szereplő, derecske várost nyugati oldalon elkerülő térségi jelentőségű mellékút nyomvonalát. A településszerkezeti tervben, jelen módosítás során (tekintettel arra, hogy a nyomvonal pontosabb kijelölésével kapcsolatosan még semmilyen előzetes döntés nem született, illetve a kiemelt beruházás megvalósítása érdekében lefolytatásra kerülő tárgyalásos eljárási folyamat behatárolt lehetőségeire is tekintettel), a várost nyugati oldalán elkerülő utat nem kell szerepeltetni. 7

8 4816 Az M35 autópálya Derecske város településszerkezeti tervébe való beillesztésének előzetes javaslata. (Készítette az NIF Zrt. adatszolgáltatása alapján a Cívisterv Bt.) 8

9 4.) Szabályozási koncepció, (Javaslat a szabályozási terv módosítására) A szabályozási terv módosítási javaslatában egyrészt szerepeltetni kell az összes olyan területigényes beavatkozást, mely a közlekedési terület infrastruktúrájának biztosítását szolgája, a megváltozott környezet infrastrukturális ellátásának területigényeit jeleníti meg, másrészt a közlekedési terület megvalósulásával annak környezeti hatásait, mint korlátozó tényezőket is rögzíteni kell a szabályozás során. A szabályozási terv a közlekedési területek kisajátításához szükséges részletességgel szabályozza ki az autópálya, csomópontok, pihenőhelyek és egyéb közlekedésüzemi létesítmények területeit. Feltüntetésre kerülnek az előírás szerinti védőtávolságok, mely autópálya esetén az autópálya tengelyétől mért méter. Szabályozásra kerül továbbá a évi CXXVIII. tv. 17..(1) bekezdés szerinti ugyancsak autópálya tengelyétől számítandó méteres területsáv ami az építési engedély hatályba lépéséig hivatott biztosítani a beruházással járó területigényt, számolva az esetleg időközben szükségessé váló korrekció lehetőségére is. 5. A javasolt változás (módosítás) várható infrastrukturális igényei: A területen a javasolt módosítással jelentős infrastruktúra-fejlesztés igény jelenhet meg, tekintettel az érintett területrészek vízrendezési és az érintett területfelhasználások ellátási igényeire. Az új igényeket tartalmazza az elkészített környezeti hatástanulmány (KHt), a környezetvédelmi engedély és engedélyezési terv. 6. A javasolt változás (módosítás) várható környezeti hatásai, az örökségi vagy környezeti értékek sérülésének lehetőségei: Az M35-ös autópálya várható környezeti hatásainak tisztázására, a szükséges beavatkozások meghatározása céljából Környezeti hatástanulmány készült. Jelen telepítési tanulmány e vonatkozásban hivatkozással él ezen hatástanulmányra, annak megállapításait nem ismétli meg! A város nyugati külterületén áthaladó közlekedési folyosó mind környezeti hatásait tekintve (emissziós, de mezőgazdasági területek használatát is befolyásoló infrastruktúrális hatásait), mind a közlekedési folyosóról belátható térség táji elemeit is figyelembe véve szabályozási megoldásokkal védendő területhasználatokat is igényelhet. A Foster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ által rendelkezésre bocsátott régészeti adattárban rögzített védett régészeti területek mellett a nyomvonal régészeti feltárása, illetve leletmentése az autópálya építési eljárásrendjében biztosított. A felmerülő védettségek feltüntetése a rendezési terv részét képezi. 9

10 7. A rendezési terv módosítását befolyásoló területrendezési meghatározottságok: Az OTrT január 1.-től hatályos módosítása, a bevezetőben bemutatott módon tartalmazza az M35 autópálya településrendezési tervbe beépíteni kívánt, jogerős környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonalát. A megyei területrendezési terv az M35 autópálya nyomvonalát hasonló módon tartalmazza. Az M4 autópálya nyomvonala ugyan a megyei TrT-ben még eltérő módon szerepel, de e tekintetben az OTrT törvény a felsőbb szintű (jelen esetben az OTrT) terv alkalmazását írja elő. A megyei TrT-val való egyezőség a évben elkészített M4 autópálya módosított nyomvonalát tartalmazó módosítás során már megtörtént. (Abban az időben az OTrT módosítása, amely az M4 autópálya jelenlegi építési engedéllyel is rendelkező nyomvonalát tartalmazz, még nem állt rendelkezésre!) A Megyei TrT térségi jelentőségű elemként tartalmaz egy Derecske város belterületének nyugati részén létesítendő várost elkerülő mellékút kiépítésének javaslatát. Az autópálya város belterületére és környezetére gyakorolt esetlegesen forgalom növelő hatását a településrendezési tervmódosítás vizsgálni fogja, és a terv alátámasztó munkarészében, ha szükséges intézkedési javaslatokat fog megfogalmazni. Az elkerülő út településszerkezeti tervben való szerepeltetése egyelőre nem feladata a rendezési tervmódosításnak. Egyrészt nem készült részletes nyomvonaljavaslat, és nem született olyan döntés, amely a településszerkezeti tervben való feltüntetést reálissá és indokolttá tenné, másrész a nemzetgazdasági érdekből kiemelt beruháznak minősített autópálya fejlesztéshez kapcsolódó tárgyalásos településrendezési tervmódosítás rövid folyamata sem ad lehetőséget a településszerkezeti terv nagyobb hatású és más területeit is érintő módosítására. (Későbbi részletesebb vizsgálatok függvényében meghozandó, intézkedések, településszerkezeti beavatkozások megtételére vonatkozó javaslatok megfogalmazása azonban részét képezik a tervezési folyamatnak.) A Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete 10

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/27-18/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben