M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv"

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) , (52) , fax.: M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv Felelős tervező: Törzsszám: VO- 2 /2014 Ügyiratszám: TERV-211/2014. Gábor István okl. építészmérnök településrendező tervező a Magyar Építész Kamara tagja TT Nagyhaju Attila okl. településmérnök településrendező tervező a Magyar Építész Kamara tagja TT Tartalomjegyzék Előzmények Az érintett terület és környezetének településrendezési szempontú ismertetése Települési karakter jellemzői A módosítás során elérendő célok összegzése Javaslat a településszerkezeti terv módosítására Szabályozási koncepció javaslat a szabályozási terv módosítására A javasolt változás (módosítás) infrastrukturális igénye, fejlesztése A javasolt változás (módosítás) környezeti (és vizuális) hatásai A rendezési terv módosítását befolyásoló területrendezési meghatározottságok április

2 Előzmények Az M35-ös autópálya folytatása Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezdeményezte. Térségi és nagytérségi meghatározottságok: Az M35 autópálya Debrecen (4.sz. főút Berettyóújfalu (tervezett M4 autópálya) közötti szakasza az M4 autópálya Berettyóújfalu és Nagykereki közötti szakasszal együtt a Transzeurópai Közlekedési Hálózat részeként a Balti-tengert a Fekete-tengerrel összekötő (un. Lancuti vonal) távlati gyorsforgalmi vonalon belül többek közt a Kassa-Debrecen-Nagyvárad gyorsforgalmi kapcsolatokat is biztosítani fogja. A hivatkozott két autópálya szakasz által kap kapcsolatot 1. ütemben az Észak-erdélyi autópálya a magyarországi gyorsforgalmi hálózattal. A Debreceni Nemzetközi repülőteret az M35 autópálya bekötő (Debrecen-déli elkerülő) út elnevezése (Repülőtéri út) egyben funkciójának pontos meghatározását is jelenti a hozzávetőlegesen 5,3 km hosszú út járulékos beruházás az autópálya szakasz megépítésének szemszögéből. Mindkét útszakasz szerepel: - az Országos Területrendezési tervben (2003. évi XXVI. törvény, továbbiakban: OTrT) - a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvényben (Aptv., a jelenleg hatályban lévő mellékletben nem a teljes M35 Debrecen- Berettyóújfalu közötti szakasz szerepel.) - a gyorsforgalmi- és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2001. (VI.29.) Korm. határozatban. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja alapján, azaz a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 1. mellékletében: mint gyorsforgalmi út az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu (a Debrecen déli elkerülővel M sz. főút között 2x1 főút) című fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak tekinthető. Az M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. (6) bekezdése alapján tárgyalásos egyeztetési eljárás szerint kerül lefolytatásra. Tervezési terület: M35-ös autópálya folytatása Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszán: a 4. sz. főközlekedési út (hrsz.: 0411/1), 0411/2, 0412/99 hrsz., 0412/15 hrsz-ú út, 0412/53 hrsz., Bp-Záhony vasúti fővonal, 0417/145,, hrszú mg-i területek, sz. országos mellékút (hrsz.: 0419/1-2, 0417/50), 0421 hrsz-ú külterületi út, 0424/86 hrsz-ú mg-i terület, 0431, 0435, 0434/3, 0436 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági út, 0438/2 (un. Szepesi út, Sárga dülő), 0479/12 hrsz-ú mg-i terület, 0475/2, 0454/2 hrsz-ú csatorna, 0491 hrsz-ú út, 0492/26, 0492/48 hrsz-ú mg-i terület, 0463/2 hrsz-ú Debrecen-Nagykereki vasútvonal, 0498/7 hrsz-ú mg. terület, 0499 hrsz-ú út, 0510 hrsz-ú Kondoros-csatorna, tervezett 22m szélességű gyűjtőút, 47. sz. főközlekedési út, 0518/75 hrsz-ú kerékpárút, 0518/76 és 0518/55 hrsz-ú mg-i terület., 0517 hrsz-ú un. Szotyori bekötőút, 0515/10, 0515/63 hrsz-ú mg. terület., 47. sz. főközlekedési út és a Debrecen közigazgatási határa által határolt terület. A módosítási igény: Jelen módosítás célja egyrészt a hatályos településrendezési terveken jelölt M35 (hatályos terven M47) autópálya nyomvonal korrekciója, illetve szabályozása. Ezzel együtt a tervezett nyomvonal déli részén új autópálya csomópont kijelölése és szabályozása, új bekötőút kijelölése és szabályozása a 47. sz. főközlekedési útig. A felülvizsgálat - a hatályos rendezési terveken is szereplő Debrecen délnyugati részét érintő autópálya szakaszát a nyomvonal kijelölési, környezeti vizsgálati és engedélyezési eljárás új, a jelenlegi nyomvonaltól nyugatra határozta meg. Ezen felülvizsgálat mellett került kijelölésre a déli 2x1 sávra tervezett főútként jelzett bekötőút is. Ezen szakaszok megvalósulásával teljessé válik a Debrecent nyugatról elkerülő úthálózat, mely a 4. sz. főúttól a 47. sz. főútig biztosítja a közúti forgalom városon kívüli átvezetését, illetve csökkenti a város forgalmi és környezeti terhelését. 2

3 A módosítás lényegi elemei: A fenti felülvizsgálati eljárásokban kijelölt nyomvonalak átvezetése a településrendezési eszközökre, azzal a lényegi módosítással, mely vizsgálja és feltárja Debrecen közigazgatási területén a tervezett nyomvonallal járó területhasználati, infrastrukturális és környezeti változásokat, valamint az esetlegesen szükséges beavatkozások településrendezési vonatkozásait meghatározza (pl. autópálya nyomvonal menti véderdősáv kijelölése, ellátó infrastrukturális elemek módosítása) és szerkezeti, ill. szabályozási eszközökkel a tervmódosításokat a nyomvonal kijelöléssel együtt átvezeti. Ezen tervezési folyamat lényegi része az állami főépítész által összehívott egyeztető tárgyalás, melyen a tervezett módosítást az érintett államigazgatási szervek, önkormányzatok, önkormányzati szervek, partnerségi egyeztetés eredményeként bejelentkező partnerek, szervezetek véleményezik. Az érintett terület és környezetének településrendezési szempontú ismertetése A vonalas jellegű infrastruktúra révén a módosítással érintett területek kijelölését egyrészt a hatályos településrendezési eszközökön jelölt és megszűnő nyomvonal menti területek, másrészt a tervezett új nyomvonal által igénybevett ingatlanok határozták meg. Debrecen településszerkezeti tervét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatával állapította meg. A hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási elemei így a jóváhagyáskor hatályos országos előírások szerint készültek. A tervezési területen belüli területfelhasználások: mezőgazdasági tanyás területek (Mt) mezőgazdasági korlátozott használatú területek (Mk) különleges honvédelmi terület (Kho) egyéb ipari gazdasági terület (Ge) vasúti közlekedési terület (Köv) a 100-as vasúti fővonal és a 106-os vasúti mellékvonal erdőterületek (E) A módosítással érintett területek megszűnő nyomvonal mentén: mezőgazdasági tanyás területek (Mt) mezőgazdasági korlátozott használatú területek (Mk) erdőterületek (E) a megszűnő nyomvonal véderdő jelölése vasúti közlekedési terület (Köv) a 100-as vasúti fővonalat más ponton keresztezi A módosítással érintett területek új nyomvonal tekintetében: mezőgazdasági tanyás területek (Mt) mezőgazdasági korlátozott használatú területek (Mk) egyéb ipari gazdasági terület (Ge) csökkenése a Déli Ipari Park területén vasúti közlekedési terület (Köv) a 100-as vasúti fővonal az új autópálya nyomvonal mentén és a 106-os vasúti mellékvonal keresztezése a bekötőút mentén egyéb rendeltetésű terület (Egy) Tócó-csatorna keresztezésével 3

4 A helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 8/2003. (V. 23.) Kr. számú rendelettel fogadta el. A hatályos szabályozási tervben elsőrendű közlekedési célú közterületként került kijelölésre, mint az M47 autópálya nyomvonala, a módosítás után ugyanezen rendeltetési zónaként kerül feltüntetésre a megváltozott nyomvonalnak megfelelően. Amennyiben véderdő kerül kijelölésre, annak rendeltetési zónáját védelmi rendeltetésű erdőzónaként kell meghatározni. A megszűnő nyomvonalon az illeszkedés elvét, a jelenlegi területhasználatot, az egységes területfelhasználás meghatározását is figyelembe véve kell a rendeltetési zónákat rögzíteni. Települési karakter jellemzői morfológia: A módosítással érintett terület a Hajdúhát és Dél-Hajdúság kistájak találkozásánál fekszik. A löszös fedettségű egykori hordalékkúp-síkságot csak eróziós-deróziós völgyek tagolják ilyen a Tócó-völgy is. A terület morfológiájához tartozó kultúrtörténeti táji elemek az un. kunhalmok két jellegzetes példája a Basahalom és a Kamarás-halom. A terület szegényes felszíni vízkészlete (elsősorban a Tócó) alacsony vízhozamú és rossz vízminőségű. funkció vizsgálat: A terület intenzív mezőgazdasági hasznosítását csak az un. Szepes településrész bontja meg, melyen tanyás jellegű területhasználat és telekrendszer fűződik fel a Sárga dűlőre. A Tócó völgyét keresztező bekötőút nyomvonala mentén ökológiai értékű elemek jelennek meg. E terület egyben belvízveszélyeztetettséget is jelent. közlekedés: A terület közlekedési rendszere a mezőgazdasági területhasználat kiszolgálására épül. A tervezési terület északi határán a 4. sz. főútra vezetett autópálya lecsatlakozást ezen főútszakasz 2x2 sávos bővítésre tervezett Debrecen és Hajdúszoboszló között. A sz. országos mellékút a tervezett autópálya nyomvonallal Ebes közigazgatási területén keresztezi. A területet két vasúthálózati elem érinti. A 100-as vasúti fővonal, melynek 160 km/h-s sebességre fejlesztés tervezése folyamatban van. A másik vasúti mellékvonal, a 106-os Debrecen-Nagykereki vasút jövőbeli hálózatfejlesztés igényével Nagyváradig vezethető ki. közmű ellátás: A terület infrastruktúrális igényeit elsősorban a repülőtéri ipari park leendő közműigénye jelenti. A másik megoldandó feladat a terület belvízrendezése. A tervezett nyomvonalat különböző intenzitású belvízveszélyeztetett területek érintik. tervezési terület belvíz veszélyeztetettsége HBM-i TRT függelék A módosítás során elérendő célok összegzése A módosítás célja, hogy a nyomvonalak áthelyezésével és szabályozási kijelölésével együtt minden településszerkezeti és szabályozási meghatározottságok kerüljenek feltüntetésre, amelyek érdemben befolyásolhatják a megvalósuló infrastrukturális elemek környezetében lévő területhasználatokat, infrastruktúrákat. Javaslat a településszerkezeti terv módosítására A módosítással érintett közlekedési nyomvonalak (M35 és déli elkerülő út) mentén jelenleg mezőgazdasági tanyás területfelhasználás (Mt) helyett általános közlekedési terület (Köá) kerül rögzítésre. Ezzel egyidejűleg a hatályos terven rögzített általános közlekedési terület (Köá) helyett mezőgazdasági tanyás területfelhasználás (Mt) és a megszüntetendő nyomvonal déli részén mezőgazdasági korlátozott használatú terület (Mk) kerül rögzítésre. 4

5 településszerkezeti terv javaslata határa tervezési terület hatályos szerinti M35 nyomvonal terv új M35 nyomvonal változások tervlapja 5

6 Szabályozási koncepció javaslat a szabályozás módosítására A szabályozási terv módosítási javaslatában egyrészt szerepeltetni kell az összes olyan területigényes beavatkozást, mely a közlekedési terület infrastruktúrájának biztosítását szolgálja, a megváltozott környezet infrastrukturális ellátásának területigényeit jeleníti meg, másrészt a közlekedési terület megvalósulásával, annak környezeti hatásait, mint korlátozó tényezőket is rögzíteni kell a szabályozás során. A javasolt változás (módosítás) infrastrukturális igénye, fejlesztése A területen a javasolt módosítással jelentős infrastruktúra fejlesztés igény jelenhet meg, tekintettel az érintett területrészek vízrendezési az érintett tervezett területfelhasználások ellátási igényeit. A javasolt változás (módosítás) környezeti (és vizuális) hatásai A város nyugati külterületén áthaladó közlekedési folyosó mind környezeti hatásait tekintve (emissziós, de mezőgazdasági területek használatát is befolyásoló infrastrukturális hatásait), mind a közlekedési folyosóról belátható városkörnyéki térség táji elemeit is figyelembe véve szabályozási megoldásokkal védendő területhasználatokat igényel (a környező mezőgazdasági területek építésjogi korlátozásai tájképvédelmi érdekből). Megvizsgálandó az, hogy ezen érdekek beilleszthetők-e a hatályos szabályozási keretekbe. A kistáji környezet értékes elemei, a kunhalmok tájképi védelme (is) indokolt. A Forster Gyula Nemzeti Örökség gazdálkodási és Szolgáltatási Központ által év elején rendelkezésre bocsájtott régészeti adattárban rögzített védett régészeti területek mellett a nyomvonal régészeti feltárása, ill. leletmentése az autópálya építési eljárásrendjében biztosított. A felmerülő védettségek feltüntetése a rendezési terv részét képezik. 6

7 A rendezési terv módosítását befolyásoló területrendezési meghatározottságok Országos és térségi szerkezeti tervnek való megfelelés: OTrT szerkezeti tervlapján területfelhasználás szempontjából a tervezési terület mezőgazdasági térség kategóriába sorolt. Az MTrT térségi területfelhasználási tervén a tervezési terület szintén mezőgazdasági térségbe sorolt. A módosítás nem változtatja meg a térségi területfelhasználási kategóriát, és nem ellentétes a térségi szerkezeti tervlapon jelölt közlekedési hálózati elemekkel, ill más infrastrukturális hálózattal sem. 1. Az alábbi Országos övezeti tervlapok érintik a tervezési területen megjelenő módosítást: - országos ökológiai hálózat övezete - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete - jó termőhelyi adottságú szántó terület övezete - országos vízminőség védelmi terület övezete - kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete - országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete országos ökológiai hálózat övezete kiváló termőhelyi adottságú szántó terület jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete országos vízminőség védelmi terület övezet kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 7

8 2. Az alábbi megyei övezeti tervlapok érintik a tervezési területen megjelenő módosítást: - ökológiai folyosó övezete - az ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete, - a honvédelmi terület övezete - rendszeresen belvízjárta terület övezete - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete ökológiai folyosó övezete ásványi nyersanyag-vagyon terület övezete honvédelmi terület övezete rendszeresen belvízjárta terület övezete térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 3. Területrendezési megállapítások: A jelen településrendezési terv módosítása után az átvezetésre kerülő infrastrukturális elemek (M35 gyorsforgalmi út és déli bekötőút) az országos és térségi szerkezeti tervekkel, ill. az érintett országos és térségi övezeti tervlapokkal együtt összhangban jelenik meg. A módosítással megjelenő fenti úthálózati elemek mind kiterjedésükben, mind elhelyezkedésükben megfeleltethetők az országos és megyei TrT-ben is szereplő azonos elnevezésű elemeknek. Jelen módosítás során a településrendezési terv területfelhasználási elemei csak kis mértékben változnak a beépítésre szánt területet érintő bekötőút mentén csökken a beépítésre szánt terület így a területrendezési megfelelőség biztosítható. 8

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával Miskolc, 2014. Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI DUMA VIKTOR MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES 2005. MÁRCIUS A 10. sz. főút forgalmi adatai Forgalomnagyság a 10 sz. fő út 14+529-21+202 kmsz közötti

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben