Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Óvodavezetıi programja - Óvodavezetıi pályázat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Óvodavezetıi programja - Óvodavezetıi pályázat"

Átírás

1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Óvodavezetıi programja - Óvodavezetıi pályázat Készítette: Pályáztató: Görögné Pichner Bernadett Bánd Község Önkormányzata Beosztása: Óvodavezetı Cím: Bánd, Petıfi S. u. 19. Bánd, Petıfi S. u. 60. Tel: 88/ Dátum: Bánd, február 29.

2 2 Tartalom Bevezetı Célmeghatározás Óvodánk ma helyzetelemzés Az intézmény személyi jellemzıi Helyi társadalmi környezetünk Az intézmény tárgyi feltételei Tartalmi munka az óvodában Külsı kapcsolataink Gazdasági munka Vezetıi program Személyi jellemzık gyermekek, dolgozók Társadalmi környezet szülık, családok Intézményfenntartás, tárgyi feltételek Pedagógiai munka az óvodában Az óvoda kapcsolatai Gazdálkodás, gazdasági munka Összegzés 14. Melléklet: Szakmai önéletrajz 15.

3 3 Bevezetı A Bándi Óvoda értékének a családias jellegét, a gyermekeikért felelısséget érzı családok közösségét tartom. Az óvoda vezetıjeként az elmúlt években végzett munka, az óvodai kollektíva összetartása, kihívást jelentett. Arra törekedtem, hogy megfeleljek az önkormányzat elvárásának, folyamatosan szem elıtt tartva a törvényi változásokat, az újabb tanügy-igazgatási követelményeket, a nehezedı gazdasági helyzetet és a változó társadalmi környezetet - beleértve a családok életmódjának átalakulását. Kinevezésemtıl kezdıdıen kiemelt feladatomnak tekintem, hogy a bándi óvodába járó gyermekek egyre kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb környezetben, jó hangulatú légkörben nevelkedjenek, és a szülık biztonságban, jó helyen tudhassák gyermekeiket. Az itt folyó hatékony, korszerő nevelımunka jól képzett, összehangoltan dolgozó, hivatástudattal rendelkezı alkalmazottak együttes munkája kell, hogy legyen. Fontos, hogy mindannyian a gyermekekért, a jól mőködı óvodáért ténykedjünk. Felnıtt és gyermek számára egyaránt szükséges az egyénre irányuló törıdés, a pozitív megnyilvánulásokra való odafigyelés és a korrekt ıszinteség. Jó elmondani, hogy az intézmény minden szempontból gyermekközpontú. Tapasztalom a szülık bizalmát és együttmőködését, a fenntartó önkormányzat igen pozitív, a gyermeknevelést támogató hozzáállását. Pályázati programom tartalmazza a megvalósítandó célokat, azt az alaphelyzetet, amelyre az elkövetkezı évek épülhetnek, az ebbıl eredı feladatokat, beleépítve a külsı nevelési tényezık ismertetését. Mellékelem továbbá szakmai önéletrajzomat.

4 4 1. Célmeghatározás Óvodavezetıi munkámban az alábbi célok megvalósulását tartom a legfontosabbnak: Az óvoda törvényes mőködési feltételeinek biztosítása - pedagógiai munka - tanügy-igazgatás - költséghatékony gazdálkodás A gyermekek érdekeit szem elıtt tartva, a szülık igényeinek figyelembevételével - szükség szerint egyeztetve az igényeket és a lehetıségeket - a szakmaiság érvényesítése. Az óvoda gazdasági terveknek, lehetıségeknek megfelelı mőködtetése a leggazdaságosabb módon. A gyermeknevelés jó ügyét minden megragadható eszközzel megtartani az intézményben és a családokban. 2. Óvodánk ma helyzetelemzés, Az intézmény személyi jellemzıi Az intézmény 2011 szeptemberétıl két óvodai csoportot mőködtet, a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelı, homogén csoportfelosztásban. Minden helybeli gyermek óvodai felvétele biztosított. A szülıknek gyermekük 3 éves kora elıtti munkába állásában is tudunk segíteni. A létszámhatár eléréséig fogadunk gyermekeket más településrıl is, ügyelve arra, hogy ezek a gyermekek ne kényszerüljenek a késıbbiekben óvodaváltásra, és a mi intézményünkbıl kerüljenek iskolába. Minden szülı kérte gyermeke német nemzetiségi óvodai nevelését annak ellenére, hogy a családok alig 50%-a német nemzetiségő (becsült arány). Az óvoda dolgozói létszáma 6 fı, az óvónık létszáma 3 fı. A pedagógusok munkaidejét úgy szerveztük, hogy a szükséges átfedési idıt biztosítani tudjuk: az egyik csoport 10 órát, a másik napi 6 és fél órát tart nyitva. A dajka munkaideje a csoportban

5 5 szükséges munkavégzése mellett nem teszi lehetıvé az óvoda nyitvatartási idın túli takarítását, valamint a két óvodai csoportban végzett feladatai miatt túlterhelt. A konyha dolgozói (2 fı) ellátják a gyermekeket mindkét csoportban, a munkahelyi étkezık, valamint a szociális étkezık számára a fızést. A konyha mőködtetésével kapcsolatos számos feladatuk és felelısségük van áruátvételtıl az ételkiadásig, továbbá a raktárkezelés, a rendelések összeállítása, takarítás, étlap összeállítás, élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos feladatok. A logopédiai, fejlesztıpedagógiai, gyógypedagógiai igények ellátására heti 5 órában van lehetıség, a feladatot a megfelelı végzettségekkel rendelkezı szakember megbízással látja el. A dolgozók mindegyikének megvan a feladatához szükséges képzettsége és vizsgája Helyi társadalmi környezetünk Az óvodai gyermeklétszám az elmúlt években növekedett, a demográfiai trendek sem mutattak jelentıs csökkenést. Az óvodába gondozott, ápolt gyermekek járnak, megfelelı családi háttérrel és szülıi gondoskodással. Kirívó esettel, családi problémával ritkán találkoztunk, anyagi- és munkahelyi gondokkal idınként. A szociális, kulturális környezet egyre kevésbé segíti a német nyelvi nevelés feladatainak megvalósítását, egyre kevesebb családban elsıdleges a német nyelv. Az iskolaválasztás sem mindig indokolja a német nyelv elsajátítását. Kevesen kerülnek a Herendi Iskolába, az óvodásokat jellemzıen nem azonos iskolába íratják a szülık. A családok életszínvonala, kulturáltsága megfelelı. Kirívóan nehéz körülmények között élı, kulturálisan elmaradott családokat nem tapasztalunk. Az utóbbi években megnıtt az egyedül, testvér nélkül nevelkedı óvodások száma (33%), ugyanakkor a nagycsaládban élı gyerekek is többen lettek (35%). Az egyedüliként nevelkedı gyermekek beilleszkedése a csoport életébe speciális feladatot jelent a pedagógusok számára. A szülık munkaideje kitolódott a késı délutáni órákra, néhány családban több mőszakban dolgoznak a szülık. A nagyszülık segítsége kevésbé jellemzı, mint korábban. A gyermekek érkezése és távozása az óvodából kitolódott. Sok a késés

6 6 reggel és délután is. A gyermekek jelentıs része 9-10 órát tölt az intézményben, hét közben keveset tudnak együtt lenni szüleikkel Az intézmény tárgyi feltételei Tárgyi feltételeink jók. A csoportszobák mérete megfelelı, a gyermekek komfortérzetéhez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. A tornaszobát csoportszobává alakítottuk a megırzött régebbi bútorok felhasználásával. Elegendı és megfelelı minıségő játékaink vannak. A szakmai munkához szükséges eszközöket folyamatosan készítjük, ill. szükség szerint vásároljuk. Önkormányzati pályázattal nyert pénzbıl tudtuk lecserélni függönyeinket (a varrás szülıi hozzájárulással történt), az öltözı bútorait (méretre igazítás szülıi segítséggel), a csoportszoba asztalait, székeit, valamint az ágyakat, továbbá a mosdó törülközıtartóját. Az udvaron új kerti asztal és pad van. A homokozóhoz takaróponyvát vásároltunk, kicseréltük az iroda foteljait. A gyermekfektetık tárolásához szekrény készült. A gyerekeknek nemzetiségi fellépı ruhát készítettünk, szintén szülıi hozzájárulással. A játszótér átalakítása, szabványosítása befejezıdött 2008-ban, pályázati támogatással, határidıre. A játszótér felülvizsgálata szerzıdés alapján rendszeres. Esztétikus és praktikus kerítés épült az óvodaudvar lezárására. A homokozó fölé árnyékolót építtettünk (szülıi és pályázati támogatással). Az épület villamos hálózatát és a villanyórát korszerősítettük, a külsı falon vakolatjavítás történt. A sok munka és fejlesztés ellenére a játszóudvar rendezetlen, és az óvodaépület kívülrıl nem túl esztétikus Tartalmi munka az óvodában Az óvodai nevelés az érvényben lévı 1998-ban készült, 2004-ben felülvizsgált és 2010-ben módosított - helyi pedagógiai program alapján történik. A nevelés során a programban kiemelt területek (nemzetiségi nevelés, a környezet tevékeny

7 7 megismerése, a mozgáskultúra fejlesztése) és a részterületek egyaránt megvalósulnak. Az óvodát iskolára alkalmas gyermekek hagyják el. A minıségbiztosítási programunk 2009 júniusáig szabta meg feladatainkat. A bevált gyakorlatot folytatja a nevelıtestület. Foglalkoztunk az intézményértékelési feladatokkal, a teljesítményértékeléssel. Az évrıl évre megfogalmazott vélemények (szülık és gyermekek véleménye) segítik munkánkat. A kérdıívek értékelésébıl kiderül, hogy az óvoda feladatellátását, az itt folyó tartalmi munkát jónak, magas színvonalúnak ítélik az óvodahasználók. A gyermekek szeretnek óvodába járni, a szülık szívesen bízzák ránk gyermekeiket. A belsı óvodai környezet és légkör, a gyermekek óvodán kívüli megnyilvánulásai az óvodai nevelésben végzett tartalmi munka erısségét tükrözik. A 2006 decemberétıl évente szakértıi vélemény készül a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítı támogatás igényléséhez, a megvalósulás alátámasztásához. A szakvélemény törvényességi, pedagógiai, tartalmi szempontok, valamint a nevelımunkára vonatkozó intézményi feladatok, személyi és tárgyi feltételek értékelését tartalmazza Külsı kapcsolataink Az óvoda szerves része a faluközösségnek. A rendezvényeken való részvételeink, a meghívások, a község támogatásáról biztosítanak minket. A Szülık közösségének tevékenysége megmozgatja a faluközösséget, sokan támogatják az óvodásokat. A fenntartó önkormányzat, a képviselık támogató hozzáállása az intézmény színvonalas mőködtetése érdekében példaértékő. A lehetıségekhez mért anyagi támogatást és az erkölcsi elismerést egyaránt megkapja az óvoda. A védını kötelezı feladatán kívül is fontosnak tartja a gyermekekkel való foglalkozást. Egészségnap szervezésével, fogadóórákkal az óvodában, szakanyagok eljuttatásával, adatszolgáltatással, információkkal segíti munkánkat. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei minden szükséges esetben a rendelkezésünkre állnak, a rendszeres jelzırendszeri megbeszéléseken kívül is. A Herendi Általános Iskola és az óvoda kapcsolattartása rendszeres volt. Gyermekek és óvónık iskolalátogatása, nyílt napok szervezése nyújtottak a kapcsolattartáshoz

8 8 keretet. Ugyanakkor számos megkeresést kapunk iskolákból, ahová a bándi óvodából írattak be gyereket Gazdasági munka Éves költségvetések alapján, a gazdálkodást tekintve részben önálló intézményként mőködünk, a törvényességnek és a helyi rendeleteknek megfelelıen. Az egyes, nagyobb összeget jelentı kiadásokat a fenntartóval egyeztetjük. Minden esetben keressük a gazdaságos megoldásokat, így a mőködésben nagy szerepe van a helyi erık igénybevételének, a szülık és hozzátartozók, valamint a közhasznú dolgozók munkájának. Az óvoda maga többcsatornás finanszírozású: az intézményi költségvetésen kívül jelentıs szerepe van az óvónık és dolgozók értékteremtı tevékenységének (eszközkészítés és javítás, lehetıség szerint pályázatírás, rendezvényszervezés) és a szülık hozzájárulásának (rendezvények bevételei, havi rendszeres hozzájárulás, eszközök, alapanyagok stb.). 3. Vezetıi program A célokból, jelenlegi helyzetünkbıl, valamint az óvodával szembeni elvárásokból következnek az elkövetkezı idıszak tennivalói. A vezetıi program a megkezdett munka folytatását hangsúlyozza, szem elıtt tartva az óvoda mőködését veszélyeztetı tényezıket, megvillantva lehetıségeinket Személyi jellemzık gyermekek, dolgozók A felvételi elıjegyzések, és egyéb információk alapján a következı nevelési év végéig nagy valószínőséggel 2 óvodai csoport mőködtetése indokolt. Az azt követı

9 9 évek gyermeklétszáma jelenleg csak becslés lehet. A törvényben elıírt, a gyermek 3 éves korától kötelezı óvodáztatás Bándon nem jelent változást, ugyanis az önkormányzat legalább 16 éve biztosítja minden gyermek számára a férıhelyet, annak lehetıségét, hogy a gyermekek 3 évesen óvodába járhassanak. Ugyanezt a szülık is igényelni szokták. Amennyiben a gyermeklétszám 20 fı alá csökkenne (4 éven belül nem valószínő), érdemes elgondolkodni az egységes óvoda- bölcsıde bevezetésén, ami képzési kötelezettséggel jár, és a tárgyi feltételekben változtatást tesz szükségessé. A jelenlegi dolgozói létszámmal feladataink elláthatók. Külsı segítségre a közcélú dolgozók és falugondnokság közremőködésére - szükség van az intézmény zavartalan mőködéséhez azokon a területeken, amelyekhez nem rendelkezünk dolgozókkal: pl. konyhai kisegítı munka táppénz, szabadságolás alatt; az óvodaudvar rendben tartására rendszeresen; karbantartás, hibaelhárítás, felújítások elvégzésére; a csoportszoba nyitvatartási idın túl történı takarítása. Fontos, hogy az óvónık továbbra is részt vehessenek az óvodai élet feladatainak megfelelı tematikájú képzéseken, nyelvi fejlesztı, vagy módszertani kurzusokon. Gyakran halljuk, idınként tapasztaljuk is, hogy egyre növekszik a magatartási, vagy szocializációs problémákkal küzdı, vagy megkésett fejlıdéső gyermekek száma, akik normál közösségekben nevelhetık. Az ı nevelésük is folyamatos szakmai felkészülést, bıvülı ismereteket igényel. Az elkövetkezı években ezen ismeretek folyamatos elsajátítására és gyakorlati alkalmazására minden eszközzel (tanfolyamok, szakirodalom, kommunikációs technikák elsajátítása) törekedni kell. A szakmai fejlıdéshez szükséges anyagi támogatás (pl. tanfolyamdíj, útiköltség térítés, szakkönyvvásárlási lehetıség), valamint idı biztosítását fontosnak tartom. Az elmúlt évek során kiépített, és jól mőködı logopédiai ellátás jelenlegi módon történı megtartása nagyon fontos az intézmény számára. Kevés óvoda mondhatja el magáról, hogy minden gyermek vizsgálatát, szőrését és megsegítését a legideálisabb életkorban sikerül megoldani, nincs ellátatlan gyermek az intézményben. Probléma esetén az óvodakezdést megelızıen is kaphatnak segítséget a bándi szülık. A közétkeztetés szempontjából számunkra legideálisabb a helyben mőködı konyha, amely az óvodásoknak egészséges, frissen készített és elegendı mennyiségő ételt biztosít. Ennek megtartása elsısorban a gyermekek érdekét szolgálja. A kisétkezések rugalmassága lehetıvé teszi az egyéni igények, ízlések korlátozott figyelembe vételét, segíti a gyerekeket a szokatlan ízekkel megbarátkozni, így az egészséges táplálkozás szokásainak kialakításával nevelı értékő.

10 Társadalmi környezet szülık, családok Az elkövetkezı években a szülık és az óvoda kapcsolatának erısítése, a kapcsolattartás formáinak átgondolása kell, hogy elıtérbe kerüljön. A szülıt érdekeltté kell tenni, hogy az óvoda élete iránt érdeklıdjön, abban részt kívánjon venni akkor is, ha munkavégzése, életmódja miatt önmagától ezt nem jelzi. A már meglévı és jól bevált lehetıségeken kívül (tartalmas szülıi értekezlet, munkadélután, beszélgetı idı, óvoda által szervezett programok, ünnepélyek, napi beszélgetés a gyermek átadásakor, átvételekor) a szülık, nagyszülık felvállalt feladatokkal is részt vehetnek az óvoda életében. A lehetıségek bıvítésére az óvoda legyen nyitott, tartsa szem elıtt a szülık ez iránti igényeit. Tapintatosan fokozza a családok kedvét az együttmőködésre. Folytatni kívánom a nevelıtestülettel közösen az óvoda és a családok közötti kommunikáció erısítését - az ıszinte odafordulás, empátia és segítıszándék jegyében - addig a pontig, amíg a szülı képes elfogadni. Feladatunk, hogy megismerjük és elfogadjuk partnereink szokás és szabályrendszerét, és tapintatosan befolyásoljuk ıket az életmód jó szokásainak alakításában. A gyermekekrıl folyamatos, érdemi tájékoztatást kell nyújtani a szülık számára, valamint a nevelımunkát segítı érdemi információt kérni a családoktól. A szülıket szükséges tájékoztatni a német nemzetiségi óvodai nevelésrıl, módszereinkrıl és elveinkrıl még a beíratás elıtt, errıl beszélni kell szülıi értekezleteken is. Igény estén megismertetjük a szülıkkel azokat a játékokat és tevékenységeket, amelyeket német nyelven folytatunk. A gyermekvédelem kialakult gyakorlatában továbbra is az idıben történı észlelést, az óvó védı intézkedéseket (az óvodai környezet balesetmentesítése, tudatos szabályalakítás stb.) tartom elsıdlegesnek, valamint a gyermeket megilletı jogok érvényesülését az óvodán belül. Idıben fel kell ismerni a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket. Élni kívánunk a rendelkezésünkre álló szakemberek segítségével.

11 Intézményfenntartás, tárgyi feltételek Az óvoda üzemeltetése és fenntartása az állami hozzájárulás változásával, a fenntartási költségek növekedésével a jövıben még nagyobb terhet jelent az önkormányzatnak. Ennek mérséklésére törekedni kell takarékossággal, optimális gyermeklétszámmal való mőködéssel, kistérségi társulásokban való részvétellel. A tárgyi feltételek javítása folyamatos feladat. A közintézményben az eszközök fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Elhasználódásuk mértékében azokat gyakran javítani, idınként cserélni kell. Az óvodaudvar rendezettségének és az óvodaépület esztétikumának javítására szeretnék megoldást keresni a következı idıszakban (költségvetési forrás, önerı, pályázat ) Szakmai eszközellátottságunk korszerősítésére a különbözı programcsomagokhoz való kedvezményes hozzáférést tartom fontosnak a Goethe Intézet és az UDPI által biztosított lehetıségek kiaknázásával ( Hans Hase nyelvoktató programcsomag, kompetencia alapú nevelés programcsomagja). Nevelési programunk tárgyi szükségletei címszóval a pedagógiai programban megfogalmazódik 5 évre elıre, milyen eszközszükséglettel valósítható meg az óvodában a gyermekek nevelése, fejlesztése. Ez olyan továbbfejlesztést célzó és biztosító perspektíva, amely az óvoda jövıjére vonatkozóan konkrét, megbízható információt nyújt; általa biztosítható az intézmény szakmai munkája Pedagógiai munka az óvodában A vezetıi program pontjában kifejtett célok (óvoda-szülı kapcsolat, kommunikáció, tájékoztatás) erısítése a pedagógiai munkánk megítélését is képesek pozitívan befolyásolni. Vallom, hogy az óvodai nevelésrıl alkotott kép - az objektív megítélés lehetıségén túl - nagyon sok szubjektív elemet tartalmaz. Az intézményrıl kialakult vélemény elsısorban attól függ, hogy érzik magukat intézményünkben, közösségünkben a szülık. A pedagógiai munkát továbbra is a helyben, magunknak készített nevelési program szerint végezhetjük. Programunk fontos erıforráseleme szociokulturális- és

12 12 természeti értékekben bıvelkedı környezetünk, valamint az óvodapedagógusok képzettsége. Tartalmazza a korábbi hagyományt, olyan tapasztalati elemeket, amelyek a pedagógiai sajátosságokban kiemelten jelentkeznek. A program érvényességi ideje még 4 év. A helyi óvodai nevelési program az óvónık munkájához keretet biztosít (a hangsúly az alapelveken van), meghagyva a pedagógus szabadságát, önállóságát a tevékenységek és módszerek megválasztásához. Ezért szükséges, hogy az óvónık gyakran jussanak információkhoz, szakmai anyagokhoz, kitekinthessenek más intézmények tevékenységére, részt vehessenek szakmai megbeszéléseken. Fontos a nemzetiségi óvónık szakmai munkaközösségének munkájában való részvételünk, valamint a Goethe Intézet kurzusai. A nemrég kidolgozott új nemzetiségi óvodai irányelvek megismerésére még ebben a félévben lehetısége lesz óvodánk óvodapedagógusainak képzés, konferencia keretében az UDPI szervezésében. Az irányelvek és az ebbıl fakadó feladatok nagy valószínőséggel megjelennek majd a helyi nevelési programunkban, és hatással lehetnek az óvodai nevelımunkára is. Ezekkel, és minden más adódó lehetıséggel élni kell. Az óvodai nevelést megújító törekvések között találhatók olyan innovatív elemek, amelyek részben, vagy részleteiben beépíthetık a német nemzetiségi óvodai nevelésbe is. A kompetencia alapú óvodai nevelés egyes tematikus elemének átvétele, valamint a Deutsch mit Hans Hase elnevezéső nyelvoktató program megismerése, és átgondolt felhasználása szerepel terveim között a következı nevelési évtıl, ill. a hozzáférést követıen folyamatosan Az óvoda kapcsolatai Az óvoda Helyzetelemzés fejezetében felvázolt kapcsolatrendszere (2. 5.) jól kiépített, és megfelelıen mőködik. Ennek ápolására, igény szerinti továbbfejlesztésére szükség van. A kapcsolattartás erısítését a Nevelési Tanácsadó szakembereivel a logopédus személyén keresztül látom megvalósíthatónak. A tanácsadó szolgáltatásait probléma esetén vesszük igénybe, de a helyi, sokrétő feladatellátás miatt erre ritkán van szükség.

13 13 A tanácsadó szervezésében mőködtetett szakmai munkaközösség a logopédus számára biztosítja a kapcsolattartás lehetıségét. A Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének munkáját adatszolgáltatással segítjük a jövıben is Gazdálkodás, gazdasági munka Az intézmény mőködtetésében és fejlesztésében feladatomnak tekintem továbbra is a gazdaságos megoldások keresését. A rendelkezésre álló költségvetés megfontolt, takarékos felhasználására kell törekedni. Lehetıség szerint a költségvetésben helyet biztosítani a dolgozók jutalmazására. Az egyes beruházások kivitelezésekor, vásárlások alkalmával a garantált minıség mellett a megfelelı árakat is szem elıtt kell tartani. A karbantartási, hibaelhárítási feladatokat lehetıleg az önkormányzaton belül, segítség, felajánlások formájában valósítsuk meg. Az óvodáért, az óvodás gyermekek neveléséhez a megfelelı környezet kialakításáért a jobbító szándékú, felelısséget érzı szülık támogató segítségére építek szervezett társadalmi munka, munkadélután keretében.

14 14 4. Összegzés Öt évvel ezelıtti terveimet és a jelenlegi elképzeléseimet is a nevelési alapelveink, adottságaink, hagyományaink és a nemzetiségi kötıdés szellemében fogalmaztam meg. Vezetési programom a folyamatosságra, a megkezdett munka folytatására épül. A legfontosabb, hogy az óvoda, mint szervezet zavartalanul mőködjön, és minden tevékenység a gyermekek érdekében történjen. Tisztában vagyok az intézmény feltételrendszerével, az emberi értékekkel, ami komoly erıforrása óvodánknak. Van rálátásom a közoktatás rendszerét érintı átalakulási folyamatokra, változásokra. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintem, melyet nyílt, szeretetteljes légkörben, együttmőködésben valósítunk meg.

15 15 Melléklet Szakmai önéletrajz Adatok: Név: Görögné Pichner Bernadett Sz. adatok: Veszprém, Lakhely: Bánd, Petıfi u. 19. Elérhetıség: / Munkahely: Bándi Német Nemzetiségi Óvoda január 1-tıl Iskolák képesítések: Eszterházy Károly Fıiskola, Budapest kistérségi tanügy-igazgatási szakértı továbbképzés, szakvizsga program Veszprém élelmezésvezetı szakképesítés, képesítés HACCP rendszer kidolgozására Eszterházy Károly Fıiskola, Eger tanügy-igazgatási szakértıi diploma Apáczai Csere János Tanítóképzı Fıiskola Soproni Óvóképzı Intézete felsıfokú óvónıi diploma, német nyelvő óvónıi diploma Lovassy László Gimnázium, Veszprém - gimnáziumi érettségi / angol nyelv (német nyelv TIT) Herendi általános Iskola / német nyelv

16 16 Képzések: Deutsch mit Hans Hase in Kindergarten und Vorschule (2012.) Workshop Zukunfstfähig: Minderheitensprache wird gelebt Bad Zwischenahn / Deutschland (2011.) Veronika zeneprojekt (2010.) Offener Kindergarten Fortbildung in Deggendorf, in Budaörs und Törökbálint (2009.) Intézményértékelési feladatok, módszerek Teljesítményértékelés Intézményi önértékelés (2009.) Kärntner Singwoche am Turnersee / Österreich (2007.) Deutsch im Kindergarten, ein Methodikkurs Pécs 2006.) Kreativitás és nyelv MNOÖ szervezésében (2000.) Óvodai nevelési program készítése Óvodavezetıi tanfolyam és tréning Számítástechnikai ismeretek, szövegszerkesztés Részképesség zavarok korai felismerése Családpedagógia

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁROSI BÖLCSİDE 2010. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A VÁROSI BÖLCSİDE 2010. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A VÁROSI BÖLCSİDE 2010. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Királyné Csernánszki Ilona bölcsıdevezetı 1/8 Városi Bölcsıde 8130 Enying, Vas G.u.8. Tel: 22/372-063 e-mail:enyingbolcsi@citromail.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 66. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a mőködésének 2014. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. május 28-i

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi mőködésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére 5. számú elıterjesztés Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. november 19-i ülésére Tárgy: Javaslat az óvodapedagógusokat megilletı kötelezı illetménypótlékok mértékének

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Tárgy: A Szeged-Csanádi Egyházmegye szakmai beszámolója a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tárgy: A Szeged-Csanádi Egyházmegye szakmai beszámolója a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Szeged-Csanádi Egyházmegye szakmai beszámolója a 2010. évi gyermekvédelmi

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

267/2011. számú elıterjesztés

267/2011. számú elıterjesztés 267/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy a II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben