Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 1. Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Az intézmény székhelye: 7751 Szederkény, Pécsi út 23. (80 férőhely) Működési területe: Baranya Megye Az intézményt alapító neve: Baranya Megyei Tanács Az alapítás éve: 1951 Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézményvezető kinevezésének rendje: Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat bízza meg Alaptevékenysége (szakfeladatai): Ápoló-gondozó otthoni ellátás (nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel) Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás A vállalkozási tevékenység mértéke: 5 % 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya kiterjed: - az intézmény vezetőire, - az intézmény dolgozóira, - az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az SZMSZ a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba. 2

3 Az intézmény feladatai Az intézmény jogszabályok és az alapító, fenntartó által előírt feladatai: - szakfeladatai: - ápoló-gondozó otthoni ellátás - munkahelyi vendéglátás - önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai - házi segítségnyújtás-jelzőrendszeres házigondozás működtetése - vállalkozásként végezhető tevékenysége: - mosodai szolgáltatás, igény esetén a Szederkényi Nyugdíjasháznak nyújtandó szolgáltatások Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítése, illetve munkamegosztását az 1. sz. mellékelt tartalmazza. 1. Az intézmény vezetése Személyi felelősség a vezetésben: - igazgató (magasabb vezetői beosztás): kinevezője a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a munkáltatói jogokat a Közgyűlés Elnöke gyakorolja - gazdasági vezető (vezető beosztás): általános igazgató helyettes, az intézmény vezetője nevezi ki és a munkáltatói jogokat is ő gyakorolja - ápolási vezető (főnővér): szakmai igazgatóhelyettes, kinevezője és munkaköri feladatainak meghatározója az intézmény igazgatója - szociális és mentálhigiénés csoportvezető: szakmai igazgatóhelyettes, kinevezője és munkaköri feladatainak meghatározója az intézmény igazgatója - osztályvezető nővér: főnővér helyettese, kinevezője és munkaköri feladatainak meghatározója az intézmény igazgatója, 2. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai gazdasági-műszaki részleg: - pénzgazdálkodás - anyag-, eszköz gazdálkodás - élelmezés ápolási és gondozási csoport: - egészségügyi csoport szociális- és mentálhigiénés csoport - mentálhigiénés csoport - kisegítő részleg 3

4 3. Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell névre szólóan a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben, csoportban elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit. A munkaköri leírások elkészítéséért az intézmény igazgatója a felelős. 4. Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai Intézményvezető: - vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért - képviseli az intézményt külső szervek előtt - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét - gyakorolja a munkáltatói jogokat - ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat - elkészíti illetve elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit - kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel - támogatja az intézmény munkáját segítő szervezetek közösségek tevékenységét - folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját Gazdasági vezető: - felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, pénzügyi fegyelem megtartásáért - elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról - elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági, műszaki szabályzatait - gyakorolja az ellenjegyzési jogkört, illetve az utalványozási jogkört az igazgató ellenjegyzése mellett - kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény anyagellátását Csoportvezetők /részlegvezetők - szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját - a csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek - segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja ebben a körben rábízott feladatokat. Intézményvezető-helyettesek 4

5 - gazdasági vezető az intézményvezető távolléte eseten ellátja az intézmény vezetésével összefüggő halaszthatatlan feladatokat általános helyettesként szakmai helyettes: - ápolási vezető (főnővér) - szociális és mentálhigiénés csoportvezető 5. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek - igazgatói tanács - vezetői értekezlet - csoport értekezlet - dolgozói munkaértekezlet - dolgozói érdekképviseleti szervezetek Igazgatói tanács Az intézményvezető tanácsadó szerveként működik. Üléseit az intézményvezető szükség szerint, de évente legalább két alkalommal hívja össze. Tagjai: intézményvezető ápolási vezető szociális és mentálhigiénés csoportvezető gazdasági vezető A tanács véleményezi és értékeli: - az intézményt érintő szervezeti és működési kérdéseket, - az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket, fejlesztések, felújítások rangsorolását - az intézmény működésével összefüggő terveket, szabályokat, - mindazokat a javaslatokat amelyeket az intézményvezető vagy a tanács tagjai a tanács elé terjesztenek. Vezetői értekezlet Az intézményvezetője szükség szerint de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezleten részt vesznek az intézményvezető, a helyettesek, gazdasági vezető belső szervezeti egységek vezetői. A vezetői értekezlet feladata: - tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról - az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. Csoport értekezlet A csoport vezetői /belső szervezeti egységek/ szükség szerint, de legalább félévenként csoportértekezletet tartanak. A csoport értekezletet a vezetője hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni a csoport valamennyi dolgozóját és az intézmény vezetőjét. A csoport értekezlet feladata: 5

6 - a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére tett intézkedések, - a munkafegyelem értékelése - a szervezeti egység munkáját érintő javaslatok megtárgyalása. Dolgozói munkaértekezlet Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten: - beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, - értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, - értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását - ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessek, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak, Dolgozói érdekképviseleti szervek Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, melynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. AZ intézmény vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekképviseleti szervek működési feltételeinek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A jegyzőkönyvek tartalma: - az ülés helye, időpontja - a megjelentek neve - a tárgyalt napirendi pontok - a tanácskozás lényege - a hozott döntések. Az intézmény működésének főbb szabályai 1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai A munkaviszony létrejötte 6

7 Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor határozott, vagy határozatlan idejű kinevezéssel létesít munkaviszonyt. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a kinevezésben /kinevezés/ okmányban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben jogszabályban előirt adat szolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: - alkalmazottak személyi adatai - ellátottak személyi adatai - ellátottak eü. állapota - vagyongazdálkodás Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató szervek munkatársainak tevékenységet az, intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: - a televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: - az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető jogosult. Az ő eseti engedélye alapján a többi dolgozó is jogosult lehet. - elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató szervek munkatársainak udvarias, konkrét szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel - a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. - a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 7

8 Munkaidő beosztás Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt /ebédidőt/ tartalmazza a következő: - hétfőtől péntekig 1/2 8 órától 16 óráig A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: - irodai nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda: csütörtök: péntek: pénztár nyitvatartása: hétfő-csütörtök: , péntek: ápolók és gondozók /folyamatos munkarend/ reggel 6 órától 14 óráig du. 14 órától 22 óráig este 22 órától 6 óráig - takarítók reggel 6 órától 14 óráig du. 1o órától 18 óráig - konyha reggel 6 órától 14 óráig du. 10 órától 18 óráig - karbantartók reggel 7 órától 15 óráig - gépkocsi vezető reggel 7 30 órától óráig Szabadság A szabadságolás rendje és mértéke a KJT útmutatásai alapján történik. Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezése minden esetben az intézményvezető jogosult, egyéb estekben a közvetlen munkahelyi vezető. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásárról szóló előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a közvetlen felettes a felelős (csoportvezetők, gazdasági vezető, főnővér). A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 8

9 A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata: - ápolási és gondozási részlegnél - főnővér - konyha - élelmezésvezető - mosoda, takarítók szociális és mentálhigiénés csoportvezető - gazdasági részleg gazdasági vezető A helyettesítéssel kapcsolatos egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásban kell rögzíteni. Munkakörök átadása Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetére jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: - az átadás-átvétel időpontját - a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat - a folyamatban levő konkrét ügyeket - az átvevő és átadó észrevételeit - a jelenlevők aláírását, Az átadás-átvételi eljárást a munkaváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik. 2. Az intézmény ügyirat kezelése Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások a lapján kell végezni A kiadmányozás rendje Az intézményben a kiadványozás rendjét az intézményvezető szabályozza. A kiadványozás rendjének szabályait az SZMSZ 1.számú melléklete tartalmazza. Bélyegzők használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláirt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit a GONDNOK köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az intézményben cégbélyegző használatara a következők jogosultak: - intézményvezető - intézményvezető helyettesek: gazdasági vezető, főnővér - élelmezésvezető 9

10 - könyvelő - gondnok Az intézményi körbélyegző használatára jogosultak: - intézményvezető - gazdasági vezető - jogi és szociális ügyintéző. Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a GONDNOK gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése eseten az előírások szerint jár el. 3. Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézménygazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében levő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény vezetőjének feladata. A gazdálkodási feladatokat a külön ÜGYREND-ben meghatározott módon kell végezni. A gazdálkodás vitelét elősegítő szabályzatok - Számla rend - Számviteli Politika - Eszközök és források értékelési Szabályzata - Leltározási és leltárkészítési Szabályzat - Bizonylati Szabályzat - Belső ellenőrzési Szabályzat - Ügyrend - Pénzkezelési Szabályzat - Selejtezési Szabályzat - Munkavédelmi Szabályzat - Tűzvédelmi Szabályzat Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a pénzintézethez, Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles megőrizni. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályozó ügyrendben kell meghatározni. 4. Belső ellenőrzés 10

11 Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért. rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. A belső ellenőrzés magában foglalja az intézményben folyó - szakmai tevékenységgel összefüggő és - gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az intézményi munkaterv melléklete. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell; - az ellenőrzés formáját - az ellenőrzési területeket - az ellenőrzés főbb szempontjait - az ellenőrzött időszak meghatározását - az ellenőrzést végzők megnevezését - az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni Az ellenőrzés tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi. Az ellenőrzések tapasztalatairól az érintetteket a vizsgált terület vezetőit az intézmény vezetője tájékoztatja. Kocsis József igazgató 11

12 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ a a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba. Pécs, nevember

13 1. sz. melléklet Igazgató Ápolási vezető Igazgatóhelyettes Szociális- és mentálhigiénés csoportvezető (főnővér) (gazdasági vezető) - mentálhigiénés csoport - ápolási és gondozási csoport - gazdasági-műszaki részleg - takarítás - osztályvezető - ügyvitel - mosoda - jelzőrendszeres házigondozás - konyha, élelmezésvezetés - karbantartás - gépkocsivezető

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2010. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...4 1.2.1 Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. július 1./ A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

MÓRA FERENC MÚZEUM. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA

MÓRA FERENC MÚZEUM. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA 1 MÓRA FERENC MÚZEUM. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA S Z E G E D 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata B E V E Z E T Ő Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, CÉLJA, HATÁLYA, AZOKAT MEGALAPOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK 1. A szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012.

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 45./2007. (VII. 11.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben