I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/ Telephelye: 7953 Királyegyháza, Rigópuszta Telefon: 73/ Tevékenységi köre: - Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátása - Ápoló-gondozó otthoni ellátás 1. A helesfai részlegben súlyos és középsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos személyek ápolása, gondozása, akik nem, vagy csak részben oktathatók és gondozásuk csak intézményi keretek között oldható meg: 110 fő valamint, azoknak a pszichiátriai betegeknek az ápolása, gondozása, akik számottevő pszichiátriai kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotuk, nem is rehabilitálhatók, viszont önálló életvitelre nem képesek és állandó intézeti gondoskodást igényelnek: 100 fő 2. A rigópusztai részlegben azon alkoholbetegek ápolása, gondozása történik, akiknek ellátása csak intézeti keretek között oldható meg: 80 fő 3. Munkahelyi vendéglátás: a.) dolgozók, b.) vendégek étkeztetése 4. Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: kisegítő gazdaság 1

2 Működési területe: Baranya Megye Fenntartó és felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Az intézmény jogállása, gazdálkodása Önálló jogi személyként működik, jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. A BMÖ vagyonát kezeli, a jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, éves mérleget, beszámolót készít. Képviselete: Az intézményt az igazgató képviseli. A jogkörét esetenként vagy bizonyos ügyekben az otthon meghatározott dolgozóira átruházhatja. Esetenként, egyes feladatok ellátására teljes jogkörrel eljáró képviselőt bízhat meg, aki intézkedéseiről, közvetlenül a vezetőnek tartozik beszámolni. Az otthon képviseletében az igazgató jogosult egyszemélyben aláírni. Kötelezettségvállalás esetén, együttesen ír alá a gazdasági vezetővel. Távollétében aláírásra jogosultak a helyettesei. Az OTP és a Posta felé aláírásra jogosultak a formanyomtatványon bejelentett dolgozók. Kinevezési, alkalmazási jogkör: A Baranya Megyei Önkormányzat nevezi ki és menti fel az otthon igazgatóját. Az igazgató alkalmazza az intézet állományába tartozó összes dolgozót, kizárólagosan ő gyakorolja a munkáltatói jogokat. 2

3 Fegyelmi jogkör: A fegyelmi jogkör gyakorlója az otthon igazgatója. Jogkörét a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított, évi XXXIII. Törvény szerint gyakorolja. Az igazgató helyettesítése: Az igazgató tartós távolléte esetén gondozási területen az intézetvezető főnővér, gazdasági igazgatási ügyekben a gazdasági vezető helyettesíti. Az igazgató és a főnővér távolléte esetén gondozási vonalon a gazdasági vezető, az osztályvezető ápolók, bevonásával tesz intézkedéseket. Az igazgató és gazdasági vezető távolléte esetén gazdasági ügyekben az otthon főkönyvelője tesz intézkedéseket. A SZMSZ hatálya kiterjed: Az intézmény vezetőire. Az intézmény dolgozóira. Az intézményben működő szervezetekre és közösségekre. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 3

4 II AZ INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÜLÉSE Az intézmény szervezeti felépülésének vázrajzát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az intézet szervezeti tagozódása Feladat ellátása alapján: - ápolási-gondozási részleg - gazdasági-műszaki részleg Az ápolási-gondozási részleg tagozódása: - egészségügyi csoport - mentálhigiénés csoport A gazdasági-műszaki részleg tagozódása: gazdasági csoport - élelmezési csoport, - műszaki-ellátási csoport A csoportok feladatai: EGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT - rendszeres orvosi felügyelet biztosítása - szakorvosi ellátás, - ápolás, gondozás, - az orvos utasítása szerinti kórházi szakrendelés, valamint gyógyszer és gyógyászati - segédeszköz ellátás, - a személyi, környezeti higiénia biztosítása MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT - az intézmény ellátottjainak családi, társadalmi, intézményen belüli, egymás közötti kapcsolatok kialakítása, fenntartása - egyéni és csoportos foglalkoztatás megszervezése, irányítása - a gondozottak érdekvédelme 4

5 GAZDÁLKODÁSI CSOPORT - pénzügyi feltételek biztosítása - gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, éves költségvetés alapján - könyvviteli teendők ellátása - gazdálkodáshoz szükséges készletek beszerzése, nyilvántartása ÉLELMEZÉSI CSOPORT - ellátottak és dolgozók élelmezésének biztosítása MÜSZAKI ELLÁTÁSI CSOPORT - az intézet műszaki ellátásának megszervezése - műszaki berendezések, eszközök folyamatos, biztonságos üzemeltetése, - karbantartása, javítása A vezetés általános elvei III. AZ OTTHON VEZETÉSE Az igazgató felelős a vezetése alatt álló otthon, illetőleg szervezeti egység feladatának maradéktalan ellátásáért. Ennek érdekében minden szakvezető köteles a részére meghatározott hatáskörben és jogkörben gondoskodni a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Az igazgató - folyamatosan ellenőrzi a feladatok ellátását, - a feladatok jobb ellátásához szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megteszi, illetve a felügyeletet ellátó szervhez előterjesztést tesz, - a szervezeti egységeket úgy kell kialakítani, hogy a szervezet irányításában, ellenőrzésében az egyszemélyi vezetés érvényesüljön - a mellérendelt szervek egymásnak nem adhatnak utasítást, - a vezető a döntési munkák előkészítésébe, vonja be a vezetést segítő szerveket, kérje ki a dolgozók véleményét, a szakszervezetet érintő kérdésekben a szakszervezet véleményét. - ellátottakat érintő kérdésekben, az otthonban élők véleményének ismeretében döntsön. 5

6 AZ INTÉZET IGAZGATÓJA 1. Az intézmény élén - szakirányú felsőfokú végzettségű - igazgató áll, aki közvetlenül irányítja az intézet valamennyi részlegét. Feladatát a Baranya Megyei Önkormányzat által jóváhagyott munkaköri leírás alapján végzi. 2. Az igazgató egyszemélyben felelős az intézet működéséért, az intézetben folyó gondozásért, gazdálkodásért, etikai helyzetért, az otthon dolgozóinak a szükséges munkafeltételeinek megteremtéséért, javításáért. 3. Az igazgató a működés hatékonyságának zavartalan biztosítására elkészíti, illetve elkészítteti az otthon: - szabályzatait, - költségvetését, és beszámolóját, - az éves munkaterveket, és beszámolókat, és - gondoskodik folyamatos végrehajtásukról. 4. Az igazgató feladatkörében biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 5. Tanulmányozza az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri, és az intézkedéseivel segíti az ellátottak közösségbe való beilleszkedését. 6. Értékeli a gondozás mutatóit, ellenőrzi az előírt normák betartását, s ennek alapján megteszi szükséges intézkedéseket. 7. Elkészíti, illetve jóváhagyatja az otthon szervezeti-működési szabályzatát és annak mellékleteit, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előirt szabályzatokat, az intézet költségvetési fejlesztési tervét, képzési-, továbbképzési tervét, az éves gondozási tervet, a közvetlen irányítása alatt álló szakvezetők éves tervét, munkaköri leírásait. 8. Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott munkáltatói jogokat, fegyelmi jogkört, gazdasági feladatokat, jogszabályban vagy a felettes szerv által meghatározott feladatokat. 6

7 9. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi - ápolási. gondozási illetve a gazdasági-műszaki részleg munkáját, e feladatkörben ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és munkamegosztást, szervezeti-működési szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását, - az otthonban folyó munkavédelmi tevékenységet: e feladatkörben közvetlenül irányítja a munkavédelmi szervezetet, illetve a munkavédelmi ügyintézőt. - engedélyezi a raktárból való kivételezést 10. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, az értelmi fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel, különféle társadalmi szervezetekkel és tömegszervezetekkel, pszichiátriai betegek önkormányzatával. 12. Kijelöli a belső ellenőrt, meghatározza feladatait, és felügyeletet gyakorol működése felett. 13. Gondoskodik az intézeti ellátást igénybevevők előgondozásáról. 14. Megbízási Szerződést köt a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló ellátottak gondnokaival az ellátottak keresményének, költőpénzének és személyes nyilvántartású letétjének terhére teljesítendő kiadások feltételeiről,.- a felügyeli szerv engedélyével és jóváhagyásával, a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását is figyelembe véve. 15. Kezdeményezi az intézményben gondozott pszichiátriai betegek Szakértői Bizottság általi kétévenkénti felülvizsgálatát, s a vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedések megtételét. 16. Megszervezteti az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását. 17. A jogszabályokban és a felügyeleti szerv által meghatározott feladatokat ellátja. 7

8 18. Az igazgató távollétében a szakmai feladatok biztosításáért az intézetvezető főnővér, a gazdasági-pénzügyi feladatok ellátásáért a gazdasági vezető a felelős. AZ EGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT VEZETŐJE Helesfán az intézetvezető főnővér Rigópusztán a részlegvezető főnővér 1. Feladata az ellátottak egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. 2. Munkáját az intézet igazgatójának közvetlen irányításával végzi 3. A főnővér együttműködik a mentálhigiénés csoporttal, annak vezetőjével. 4. A főnővér az egészségügyi, szakmai feladatait az intézet orvosával, a munkaköréből adódó egyéb feladatokat az intézet igazgatójának közvetlen irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 5. Irányítja és ellenőrzi az egészségügyi csoport dolgozóinak munkáját. A rigópusztai telephelyen külön mentálhigiénés csoport hiányában a mentálhigiénés feladatokat ellátó ápoló illetve ápolók munkáját. 6. Elkészíti a felügyelete alatt munkát végzők szabadság-tervét, figyelemmel követi a szabadságok kiadását. Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását, havi, napi beosztását. 7. Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról. 8. Végzi, illetve irányítja az orvos utasítása alapján a betegek gyógyszerelését. 9. Megszervezi, az ellátottak szűrővizsgálatát. 10. Szervezi, irányítja az intézet dolgozóinak - a mindenkori rendelkezéseknek megfelelő orvosi vizsgálatát 8

9 11. Az igazgatóval egyeztetve szervezi az egészségügyi csoport dolgozóinak rendszeres képzését, továbbképzését, orvos, szakorvos, külső előadó bevonásával. 12. Ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen az egészségügyi csoport vonatkozásában az operatív feladatokat. 13. Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi dolgozó, a munkakörére vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megismerje, és betartsa. 14. Irányítja és ellenőrzi - Helesfán a takarítók és a mosodai dolgozók munkáját, - Rigópusztán a takarítók és a mosodai dolgozók munkáját. Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók havi /napi/ munkabeosztását. - Mind két helyen az eü. csoport vezetője ellenőrzi a mosodai helyiségek tisztaságát, fertőtlenítését, mosástechnológia betartását. A műszaki meghibásodásokat jelzi a műszaki-vezetőnek. 15. Elkészíti, illetve folyamatosan karbantartja az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 16. Év elején elkészíti a gondozási tervet, szem előtt tartva a korszerű gondozási formákat, melyek a gondozás színvonalának emelését szolgálják. Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció elkészítéséről. Gondoskodik a fogyatékosok ápolási és gondozási dokumentációjának elkészítéséről, a mentálhigiénés ápolási dokumentáció, valamint az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséről. 17. Az egészségügyi csoport vezetője hatáskörében - gondoskodik a feladatok elosztásáról, - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, - irányítása alá tartozó dolgozókkal szemben, szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez. 18. Az egészségügyi csoport vezetője kapcsolatot tart - az intézet orvosával, szakorvosával, - az egészségügyi intézményekkel, - az egészségügyi szakiskolákkal. 9

10 19. Közreműködik abban, hogy az élelmezés egészségügyi vonatkozásban célszerű és hatékony legyen. MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT A csoport a helesfai részlegben működik. Rigópusztán 3 fő látja el ezt a feladatot. Irányítója: a mentálhigiénés irányító Munkáját az intézet igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. A mentálhigiénés irányító közvetlenül irányítja a foglalkoztatást, a foglalkoztató nővérek, ápolók munkáját, elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását, a havi /napi/ beosztását, szabadság-tervét, figyelemmel követi a szabadság kiadását. Feladata: 1. A férőhelyüket elfoglalók fogadása. 2. Az ellátottak érdekvédelme, személyes ügyeinek irányítása, intézése. 3. Az ellátottak családi kapcsolatainak segítése, figyelemmel kisérése. 4. Az intézetben élők társas kapcsolatainak segítése. 5. Felelős az intézetben - a gondozási irányelvekben meghatározott - pszichés gondozás és foglalkoztatás irányításáért, ellenőrzéséért. 6. Felkészíti az intézmény dolgozóit a pszichés gondozással kapcsolatos feladatokra, különös figyelemmel az ápoló-gondozó személyzetre. 7. Az ellátottakkal való közvetlen kapcsolata révén maga is részt vállal az otthonban folyó pszichés gondozás feladataiból. 8. A mentálhigiénés irányító együttműködik az intézet orvosaival, az egészségügyi csoport többi tagjával. 9. Éves foglalkoztatási és kultúrtervet készít. 10. Teakonyha üzemeltetés. 10

11 ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ SZEMÉLYZET Szakképzett ápolók feladata: 1. A kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele. 2. Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok végzése. 3. Az ellátottak ruházata, valamint ágyneműcseréje. 4. Az ellátottak testi ápolása. 5. Az orvos által rendelt terápiás kezelések, általános és szakápolói teendők végzése. Lakók szűrővizsgálatra, szakrendelésre való kisérése. 6. Az orvosi utasításnak megfelelő injekciózás, gyógyszerelés. 7. Az ellátottak állandó megfigyelése, észlelt változások jelentése szóban és írásban. 8. A részükre előirt dokumentáció vezetése. 9. Az ellátottak egymás közötti és társadalmi kapcsolatok kialakításának segítése. 10. Segédápolók, /nővérek/ munkájának irányítása. Szakképzetlen ápolók feladata: A szakképesítés nélkül dolgozók feladatai általában azonosak a szakképzett dolgozókéval, de TILOS megbízni illetve minden olyan ápolási teendőt ellátnia, mint pl. injekciózás, vérvétel, stb. mely szakképzettséget igényel. Foglalkoztató ápolók feladata: A helesfai részlegben munkájukat a mentálhigiénés irányító vezetésével végzik. A rigópusztai részlegben közvetlenül a részlegvezető főnővér irányításával látják el feladatukat. 11

12 1. Munkájukat foglalkoztatási és kultúrterv alapján végzik. 2. Azon ellátottak részére, akiknek egészségi és pszichikai állapota megengedi, célszerű és hasznos, valamint érdeklődési körüknek megfelelő elfoglaltságot szerveznek. 3. Különböző foglalkoztatások /munkajellegű, kulturális, szórakoztató, stb./ felügyeletének ellátása, biztosítása. 4. Javaslattétel a foglalkoztatásban résztvevők jutalmazására. Gazdasági nővér feladata: Munkáját az egészségügyi csoport vezetőjének közvetlen irányításával végzi. Részletes feladatait a munkaköri meghatározásban rögzítettük. Általánosságban az ápoló-gondozó tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása. IV. GAZDASÁGI-MÜSZAKI ELLÁTÁS SZERVEZETE GAZDASÁGI VEZETŐ Az otthon gazdasági szervezetének vezetője, a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese. Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri meghatározását. Engedélyezi a textil és fogyóanyagokból a raktári kivételezést. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet. /gazdasági-műszaki ellátást/. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt. Gazdasági intézkedéseket hoz. Elkészíti a gazdasági szervezet ügyrendjét, mely részletesen tartalmazza a szervezet feladatait, a vezetők és más dolgozók hatás-, és jogkörét. A gazdasági vezető felelőssége nem érinti az intézmény igazgatójának és az egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét. A gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése nélkül az intézményt terhelő kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem irható elő, s ilyen intézkedés nem tehető. Távollétében helyettese: a főkönyvelő. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 12

13 GAZDÁLKODÁSI CSOPORT Feladata: - az intézet gazdálkodásának - a számviteli, könyvviteli előírásoknak megfelelő pénzügyi lebonyolítása - a működéshez szükséges eszközök anyagok beszerzése, nyilvántartása, leltározása. selejtezése. - gondnoki teendők ellátása ÉLELMEZÉSI CSOPORT Vezetője: az élelmezésvezető Az élelmezésvezető közvetlen felettes a gazdasági vezető, de kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával, az intézmény orvosával és a főnővérrel is. Közvetlenül irányítja a konyhai dolgozók munkáját és elkészíti a havi, napi beosztásukat. A rigópusztai részlegben, ezen feladatokat, az erre kijelölt dolgozó látja el. Az élelmezésvezető felügyelete alá tartoznak még a személyzeti ebédlőben munkát végző dolgozók. Az irányítása alatt munkát végzők szabadságolási tervét elkészíti, engedélyezi a szabadság kiadását. Szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez. Élelmezésvezető feladata: 1. Ellátottak és dolgozók élelmezésének biztosítása. 2. Élelmiszerek beszerzése, nyilvántartása, étlap készítése, egyéb- különböző előírásoknak megfelelő nyilvántartások vezetése. 3. A konyha és a személyzeti ebédlő, irodák tisztaságának, rendjének ellenőrzése, a közegészségügyi előírások betartása. 4. A konyhai dolgozók egészségügyi vizsgálatának figyelése. 5. Társadalmi tulajdon védelmének biztosítása. 6. Élelmezési raktár készleteinek nyilvántartása. 7. Gondoskodik az irányítása alá tartozó dolgozók munkaterületére vonatkozó munkavédelem és tűzvédelmi előírások megismertetéséről és betartásáról. 13

14 8. Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 9. Rigópusztára a heti nyersanyag biztosítása. 10. Befőzések, sertésvágás megszervezése, lebonyolítása, adminisztrálása. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. MÜSZAKI - ELLÁTÁSI CSOPORT Vezetője: - Helesfán: a műszaki vezető - Rigópusztai részlegben a műszaki ügyintéző A műszaki vezető közvetlen felettese a gazdasági vezető, de kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával, élelmezésvezetőjével, főnővérével. Műszaki vezető feladata: 1. Az intézet műszaki ellátásának, a műszaki berendezése, eszközök folyamatos, biztonságos üzemeltetése, karbantartása, javítása, ill. ezen feladatok megszervezése. 2. Szállítási feladatok, gépkocsi üzemeltetésből eredő előadói teendők ellátása. 3. Karbantartási, felújítási munkák, üzemzavarok elhárítása. 4. Irányítja a gépkocsivezetők, a karbantartó szakmunkások, a fűtők, a portások, valamint a kisegítő gazdaságban és a parkban dolgozók munkáját, elkészíti munkaidő-beosztásukat, ellenőrzi munkájukat. 5. Gondoskodik a műhely ill. építési anyagok beszerzéséről és elszámolásáról, mennyiségi nyilvántartásáról. 6. Nyilvántartja a gépjármű-üzemeltetéssel, parkkal, kisegítő gazdasággal, energia ellátással kapcsolatos készleteket. 14

15 7. Ellátja a tűzrendészeti és munkavédelmi feladatokat. 8. Gondoskodik az irányítása alá tartozó dolgozók munkakörére vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírások megismertetéséről és betartásáról. 9. Elkészíti az irányítása alá tartozók munkaköri leírását. 10. Feladatát éves munkaterv alapján végzi. 11. Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolási tervét, engedélyezi a szabadság kiadását. Szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez. A műszaki vezető és a műszaki ügyintéző feladatait, részletes teendőit a munkaköri leírás tartalmazza. V. VEZETÉST SEGITŐ SZERVEK IGAZGATÓI TANÁCS Az Igazgatói Tanács az intézmény igazgató tanácsadó szerveként működik. A tanács tagjai: igazgató, gazdasági vezető, szakvezetők ill. irányítók, közalkalmazotti tanács elnöke, szakszervezet elnöke A tanács megtárgyalja: - az intézmény egészét érintő szervezési és működési kérdéseket, - az éves munkaterveket és értékeli annak teljesítését, - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, - az éves képzési és továbbképzési tervet, - az etikai helyzetet - továbbá mindazokat a kéréseket, amelyeket az intézet igazgatója vagy a tanács más tagjai előterjesztenek. Az igazgató a tanácsülést szükség szerint hívja össze. Az ülésen elhangzottakról emlékeztető, feljegyzés készül. 15

16 VEZETŐI ÉRTEKEZLET Napi rendszerességgel, az igazgatói irodában a csoportvezetők részvételével értékelik a részlegek, csoportok munkáját. Beszámolnak a csoportok közötti együttműködésről, munkamegosztásról. A munkafegyelem, munkahelyi légkör alakulásáról. A bér és jutalmazás jellegű kérdésekről. A napi feladatok egyeztetése, megbeszélése a munkatervek figyelembevételével történik. CSOPORTÉRTEKEZLET A csoportértekezletet az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelően szakmai, gazdasági egységek, csoportok önálló értekezleteként kell megtartani. Az értekezlet témája többek között: - a csoport eltelt időszakban végzett munkájának megtárgyalása, az észlelt hiányosságok és azok megszüntetésére tett intézkedések megvitatása, - munkafegyelem, etikai helyzet értékelése - a csoport előtt álló feladatok megtárgyalása - dolgozók javaslatainak megvitatása. Az értekezletet a csoportvezetők, irányítók szükség szerint hívják össze. Az értekezleten a lehetőségekhez mérten valamennyi dolgozónak részt kell vennie. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni. MUNKAÉRTEKEZLET Az intézmény valamennyi dolgozóját egységesen érinti. Az igazgató évente legalább két alkalommal tart munkaértekezletet. Az értekezletet az igazgató hívja össze és vezeti. Az értekezleten a lehetőségekhez mérten minden dolgozó részvétele kötelező. Az értekezleten az intézmény igazgatójának beszámolója alapján megtárgyalják: az eltelt időszakban végzett munkát, az etikai helyzetet a következő időszak feladatit. 16

17 Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni. Az értekezleten felvetődő azon kérdésekre, melyekre az igazgató nem tudott választ adni, 5 napon belül szóban kell megválaszolni. LAKÓGYÜLÉS A lakógyűlést az igazgatóval egyeztetve a mentálhigiénés csoport irányítója, - rigópusztai telephely esetében a foglalkoztató ápoló hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal. A lakógyűlésen az otthon összes ellátottjának, valamint dolgozójának részvételét lehetővé kell tenni, de az ápoló-gondozó személyzet és a mentálhigiénés csoport tagjainak ott kell lenni. Az igazgató ismerteti azokat a szabályokat, melyek az együttélésre vonatkoznak. A lakógyűlésen tájékoztatást kell adni az intézmény életéről, eseményeiről, terveiről. Lehetővé kell tenni, hogy az ellátottak és a dolgozók a véleményüket, javaslataikat elmondhassák. A lakógyűlésről emlékeztetőt kell készíteni. Az intézmény igazgatója a lakógyűlésen feltett kérdéseket köteles megválaszolni. TÁRSADALMI BIZOTTSÁGOK Az intézménnyel jogviszonyban álló és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét és érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum látja el, melynek működése a házirend melléklete szerint történik. Tagjai: (intézetünk mindkét telephelyén) Helesfán és Rigópusztán 8-8 fő. Helesfai telephelyen: 2 fő ellátott 2 fő gondnok /ellátott törvényes képviselője/ 3 fő intézeti dolgozó 1 fő a fenntartó önkormányzat képviselője 17

18 Rigópusztai telephelyen: 4 fő ellátott 3 fő intézeti dolgozó 1 fő a fenntartó önkormányzat képviselője Mindkét bizottság meghívott tagja: - az Országos Érdekképviseleti Szervezet helyi szervezetének vezetője. (ÉFOÉSZ Pécs, Uher Mária) - a Pszichiátriai Betegek Önkormányzata, mely az intézetben ellátott pszichiátriai betegekből alakult, és segíti a Vezetés munkáját. VI. AZ INTÉZET MUNKARENDJE Az otthon folyamatosan működő szociális intézmény. Az egységek, részlegek, csoportok részletes munkarendjét az otthon igazgatója a helyi adottságok figyelembevételével készítteti el. 18

19 VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat az intézet vezetésének és gazdálkodásának a helyi viszonyokhoz közvetlenül igazodó alapokmánya. Az alapokmány szabályozza a megfelelő szervezeti formákat és működési módokat. Egyrészt tartalmazza ezek legfontosabb alapelveit, másrészt keretet ad az összes többi működést segítő szabálynak. Az alapokmányt, a jóváhagyást követően az igazgató hirdeti ki. Szervezeti és Működési Szabályzat az intézet valamennyi dolgozójára kötelező érvényű. A SZMSZ mellékletei: Házirend Érdekképviseleti Fórum működésének szabálya Munkaköri leírások A működést biztosító szabályzatok: Kollektív szerződés Számviteli szabályzat Pénzkezelési szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Ellátotti pénzküldemények szabályzata Letéti szabályzat Leltározási és selejtezési szabályzat Élelmezési szabályzat Munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályzat Munkaruha juttatás szabályzata Gépjármű szabályzat Törzsgárda szabályzat Iratkezelési szabályzat Ügyrend E szabályzat kiadásával az március 17.-én kelt SZMSZ, és az erre épülő utasítások hatályukat vesztik. Helesfa, július 25. Villantné Kuhn Anna igazgató 19

20 Záradék: Az alapokmányt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottsága határozatával, az Igazgatási Ügyrendi Bizottság.. határozatában foglalt törvényességi vélemény figyelembe vételével jóváhagyta. Püski Mátyás Bizottság elnöke 20

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 1340-2/2010. Melléklet: 4 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2010. szeptember

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Tartalom. I. Általános és bevezető szabályok 2. oldal. II. Az intézmény (otthon) szervezete 5. old. III. Az intézmény (otthon) vezetése 9.

Tartalom. I. Általános és bevezető szabályok 2. oldal. II. Az intézmény (otthon) szervezete 5. old. III. Az intézmény (otthon) vezetése 9. Tartalom I. Általános és bevezető szabályok 2. oldal II. Az intézmény (otthon) szervezete 5. old III. Az intézmény (otthon) vezetése 9. old IV. Az intézmény nem vezető beosztású munkakörei 17. old V. Vezetést

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

SZEVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HORIZONT OTTHONA 7900 Szigetvár-Turbékpuszta 1. SZEVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Dr. Benkő Kónya Józsefné intézményvezető 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás - ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA Szervezeti és Működési Szabályzata 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSKORÚAK OTTHONA KOMLÓ-MECSEKJÁNOSI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom: 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Aranybárka Otthon 2483 Gárdony Móricz Zs. u.33. Telephely: 2483 Gárdony Móricz Zs. u.29 Szervezeti és Működési Szabályzat Készült:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK Az SZMSZ tartalmazza: Szakfeladatok felépítését egymáshoz való viszonyukat,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.hu DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

TATABÁNYAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZENT GYÖRGY KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TATABÁNYAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZENT GYÖRGY KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TATABÁNYAI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZENT GYÖRGY KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. 08. 27 - től Jóváhagyta: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom Esztergom Megyei

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Hétszínvilág Otthona

Hétszínvilág Otthona TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Hétszínvilág Otthona S Z E K S Z Á R D 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (egységes szerkezetben) I. fejezet. Általános rendelkezések

Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (egységes szerkezetben) I. fejezet. Általános rendelkezések Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) 3 Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben