A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :"

Átírás

1 A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : Az Egyesület működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre vonatkozó adatokat, alapvető elveket és előírásokat Az Egyesület szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, Az Egyesület szerveinek feladatait,és működésének részletszabályait. Az SZMSZ betartása az Egyesület tagjainak elsőrendű kötelezettsége I. Általános rész 1.) Az egyesület főbb adatai : Neve: Pécs Városi Tenisz Club Székhelye: Pécs Veress E. u 4. Postacíme: Pécs Veress E u 4. Alakulásának időpontja: Számlaszáma: Adószáma: Törvényes Felügyeleti Szerv: Baranya Megyei Bíróság Bírósági bejegyzésének száma és kelte : Pk / ) Az egyesület működésének alapelvei: 1. Jelen SZMSZ a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a számvitelről szóló 2000.évi CI. törvény rendelkezéseire tekintettel készült. 2. A 2.1. pontban felsorolt jogszabályok valamint az egyesületre vonatkozó egyéb kötelező jogszabályok Egyesületen belüli végrehajtását, továbbá az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseiből eredő részletszabályokat jelen SZMSZ tartalmazza. 3. Jelen SZMSZ ben nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály az irányadó. II. Szervezeti Felépítés 1.) Tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése Az Alapszabály 8.. szerint 2.) Az Egyesület Szervei Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Fegyelmi és Etikai Bizottság ( nem állandó bizottság ) 3.) A Sportegyesület szervezeti egységeinek főbb feladatai és határozatai 3.1. Közgyűlés A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés (alapszabály 13..) amelyet évente legalább egyszer, legkésőbb minden év május 20.-ig össze kell hívni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörét az alapszabály 16..-a tartalmazza. A közgyűlés határozatait a Határozatok Könyvében kell rögzíteni, oly módon, hogy abból a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv és Határozatok könyve szabadon megtekinthető a sportegyesület sportirodájában ( Pécs Veress E. u 4.) 3.2. Elnökség A sportegyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az Elnökség a döntések során testületként jár el. Az Elnökség személyi összetételét (9 fő) a közgyűlés választja az Alapszabály 18..-a alapján. Az Elnökség működésének szabályait az Alapszabály 22. -a határozza meg.

2 Az elnökségi ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni. Az elnökségi ülés kezdetekor az elnökség jegyzőkönyvezetőt és egy fő hitelesítőt választ. A napirend elfogadására és kiegészítésére az Elnök tesz javaslatot. Az Elnökségi ülés előtt szóban előterjesztett napirendi javaslatot csak akkor lehet napirendre venni, ha a jelenlévő és határozatképes elnökség 2/3 os többséggel ezt elfogadja. Az Elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet, az elnökségi ülést követő nyolc napon belül írásba kell foglalni és hitelesíteni szükséges. Az elnökség kivételes és sürgős esetekben a sportegyesület folyamatos és zavartalan működése céljából írásban, faxon is hozhat döntést. Írásbeli szavazást az elnök, távolléte esetén az alelnök rendelhet el. Az így hozott döntést a következő elnökségi ülésen meg kell erősíttetni. A szavazás módjára és érvényességére az Alapszabály 22..-ban foglaltak az irányadók. Az Elnökség munkáját az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök irányítja az Alapszabály a alapján Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság az alapszabály 25.. a alapján dolgozik. Elnökét és tagjait a Közgyűlés választja meg. Működési rendjét maga állapítja meg. Az elnöke tanácskozási joggal részt vesz a sportegyesület elnökségének munkájában. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a sportegyesület elnökénél az elnökség összehívását, ha tudomására jutott adatok, tények alapján lényeges kérdésekben intézkedések szükségesek. Az elnök ilyen esetekben 15 napon belül köteles az elnökségi ülést összehívni. A Felügyelő Bizottság az elnökség üléseiről készült emlékeztető kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban bármely elnökségi határozat újratárgyalását kezdeményezheti. Tevékenységéről a közgyűlésnek évente egy alkalommal köteles beszámolni Fegyelmi és Etikai Bizottság A Fegyelmi és Etikai Bizottságról az alapszabály a rendelkezik. Feladata a fegyelmi jogkör első fokon történő gyakorlása, a bejelentett vagy hivatalból észlelt etikai ügyek kivizsgálása. Nem lehet a Bizottság tagja az, aki a Sportegyesület más tisztségviselője. Feladatait az Elnökség által jóváhagyott Fegyelmi Szabályzat előírása szerint végzi. 4.) A Tisztségviselők feladatai 4.1. Elnök Az elnök a klub legfőbb tisztségviselője, feladatait az alapszabály 23.. /2/ pontjában meghatározottak szerint látja el. A két elnökségi ülés közötti időben képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben. Utasítási jogkörrel rendelkezik az ügyvezető és a többi alkalmazott irányába. Utalványozási jogkört gyakorol a Számviteli politika szabályzatban foglaltaknak megfelelően Ft azaz egyszázezer forintot meghaladó kötelezettség vállalás esetén az alelnök vagy más elnökségi tag ellenjegyzése szükséges. Folyamatosan értékeli a sportegyesület tevékenységét és munkáját Alelnök Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén az alapszabály a szerint az utalványozási jog kivételével - teljes jogkörrel helyettesíti Őt. Tartós akadályoztatás esetén ( 30 napot meghaladó ) az utalványozási jogkörrel kapcsolatos kérdésekben az elnökség felhatalmazhatja az alelnököt az utalványozásra. Kötelezettségvállalást ez esetben is csak egy másik elnökségi taggal együtt tehet. Az alelnök utasítási joggal az elnök távollétében jogosult. 5./ Operatív irányítás formája 5.1. Ügyvezetés Az elnökség a sportegyesület operatív irányítására ügyvezetőt alkalmaz, aki munkaviszony alapján látja el az SZMSZ ben és a munkaköri leírásában előírt feladatokat. Az alapvető munkáltatói jogokat az elnökség ( munkaviszony létesítése, megszüntetése, jutalmazás ), az egyéb munkáltatói jogokat ( szabadság, közvetlen utasítás stb.) az Elnök gyakorolja.

3 Az ügyvezető - felelős a sportegyesület gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, - a szerződéses vállalkozóval együtt elkészíti a sportegyesület költségvetési tervezetét, a gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, - elkészíti vagy elkészítteti és folyamatosan karbantartja a sportegyesület gazdasági, és egyéb szabályzatait, - gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az elnök Ft azaz egyszázezer forintot meg nem haladó utalványozása és kötelezettségvállalása esetén. - Ellátja a munkaköri leírásában foglaltakat III. FEJEZET A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 1./ A sportegyesület tevékenységével kapcsolatos szabályok a) A tagsági viszony létrejötte és megszűnése, tagdíj A tagsági és pártoló tagsági viszony írásbeli kérelemmel kezdeményezhető. Tagsági kérelem csak akkor kezdeményezhető, ha a jelölt a kérelem benyújtása előtt az alapszabály 8..- ban előírt időtartamú pártoló tagsággal rendelkezik. A tagsági viszony létrejöttekor az aktuális félévre eső tagsági díj 8 napon belüli befizetése szükséges, ennek elmulasztása a tagsági viszony meghiúsulásával jár. A tagok jogait és kötelezettségeit az alapszabály 9. -a a pártoló tagokét az alapszabály 10. -a tartalmazza. A tagság megszűnhet: - kilépéssel (3. sz. melléklet: lemondó nyilatkozat) - törléssel - kizárással (8.. /10/) A tagok a sportegyesület tartozásaiért nem felelnek. A tagdíj éves összegét, befizetésének rendjét, módját és határidejét első ízben a közgyűlés egy évre, ezt követően az elnökség állapítja meg. Amennyiben a tagfelvételi kérelem adott évben nem teljes évre szól, úgy a tagság a következő egész hónap első napjától számít, és ennek megfelelően vonatkozik az év hátralévő időszakára. A tagsági viszony létrejöttével a sportegyesület rendes tagokat tagsági könyvvel vagy tagsági kártyával (.. és.. sz. melléklet), a pártoló tagok pártoló tagsági kártyával (.. sz. melléklet) látja el. b) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A média kapcsolatok vonatkozásában a sportegyesület tagjainak az alábbi szabályok betartását kell elősegíteniük: A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: - A sportegyesületet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az elnök vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. - Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a média munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. - A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a sportegyesület jó hírnevére és érdekeire. - Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a sportegyesület tevékenységében zavart, a sportegyesületnek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. - A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. - Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az elnök engedélyével adható. c) A sportegyesülettel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása

4 A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munka (megbízási) szerződésben kell rögzíteni. d) Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok, - különösen a cégautó adó szabályai - irányadóak. Saját gépkocsi használatára jogosult kiküldetési rendelvénnyel - a sportegyesület tagsága, tisztségviselői minden olyan utazáshoz, amely a sportegyesület tevékenységével kapcsolatban van. 2./ Kártérítési kötelezettség A sportoló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. Az ügyvezetőt jegyzék és elismervény nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. 3./ Versenynaptár Az elnök a sportegyesület (saját és látogatandó) programjairól versenynaptárt készít. A versenynaptár összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni szakosztályoktól. A versenynaptár tartalmazza az esemény megnevezését, helyét és idejét, a résztvevők körét. A versenynaptárt az éves gazdálkodási tervvel összhangban a közgyűlés hagyja jóvá. Az elnökség a versenynaptár végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 4./ A kapcsolattartás rendje A sportegyesület feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az elnökség, a felügyelő bizottság és az ügyvezető szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Más sportegyesületekkel, szakmai szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel az eredményesebb működés érdekében a sportegyesület együttműködési megállapodást köthet. 5./ A sportegyesület ügyiratkezelése A sportegyesületben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az ügyvezető felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. A sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet és azokról saját költségén másolatot készíthet a sportegyesület ügyvezetőjénél (7633 Pécs Veress E. u 4.) munkaidőben (hétfő-péntek óra) legalább 24 órával előzetesen egyeztetve a es telefonszámon, valamint a fontosabb iratok megtekinthetők a sportegyesület honlapján a címen. 6./ A kiadományozás rendje A sportegyesület tulajdonát képező sportfelszerelést, sporteszközt az elnök és az ügyvezető jogosultak kiadni a sportegyesület szolgáltatásait igénybevevőknek. A kiadományozás tényét írásban rögzíteni kell, feltüntetve a kiadott tárgy megnevezését, a használat időtartamát, a használó nevét és elérhetőségét, aláírásával igazolt anyagi felelősségvállalását. 7./ Bélyegzők használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A sportegyesület bélyegzőit az ügyvezető köteles naprakész állapotban nyilvántartani. A sportegyesületben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: - elnök, távollétében alelnök, - ügyvezető, Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az ügyvezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el.

5 8./ A sportegyesület gazdálkodásának rendje A sportegyesület gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a sportegyesület kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az elnökség feladata. a) A gazdálkodási feladatokat külön a gazdálkodás vitelét elősegítő szabályzatokban (pénzkezelési szabályzat, számviteli politika, leltárkészítési szabályzat) meghatározott módon kell elvégezni. b) Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre az elnök, akadályoztatása esetén alelnök és az ügyvezető jogosult. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egyegy másolati példányát az ügyvezető köteles őrizni. Az SZMSZ az alapszabállyal együtt érvényes,./2009.(vi.18.) Kgy számú elfogadó közgyűlési határozat alapján lépett életbe június 18-án. Pécs, június 4. Juhász István Elnök

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben