SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Liget u. 1. sz Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT július

2 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Szolgálat adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a Szolgálat működési szabályait. 2./ A szolgáltató legfontosabb adatai 1. Megnevezése: Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2. Székhelye: 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 3. Telephely címe, 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/B. sz. megnevezése: Területi irodája (Ellátottak számára nyitva álló helyiség) 4. Jogelődjének - Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és Bölcsőde (4243 megnevezése, Téglás, Fényes u. 16. sz.) székhelye: - Hajdúhadház Városi Önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata (4242 Hajdúhadház, Kazinczy u. 8. sz.) 5. Közfeladata: Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások biztosítása. 6. Alaptevékenysége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 56. e) pontja szerinti családsegítés keretében szociális, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39. (1) bekezdése szerinti gyermekjóléti szolgálgatást biztosít. 7. Államháztartási szakágazati besorolása: 8. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 9. Illetékessége, működési köre: Más hová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Téglás Város és Hajdúhadház Város közigazgatási területe 10. Irányító szerv neve, Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti székhelye: Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz. 11. Fenntartó neve és Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti székhelye: Intézményfenntartó Társulás 4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz. 12. Gazdálkodási feladatait ellátó szerv neve, címe: Téglás Város Önkormányzatának Városellátó Szervezete 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 2

3 13. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 14. Vezetőjének Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi megbízási rendje: XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján határozott időre megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja a társult települések képviselő-testületi véleményei figyelembe vételével. Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. 15. Foglalkoztatottjaira A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény vonatkozó szerinti közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatási foglalkoztatott munkavállalók. jogviszonyok megjelölése: 16. A feladatellátást Az intézmény a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és szolgáló vagyon: Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által megállapított költségvetésből a hatályos jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát a társult önkormányzatok biztosítják. 17. Vagyon feletti Az intézmény a társult önkormányzatok vagyonrendeleteiben rendelkezés joga: meghatározottak szerint kezeli a használatába adott vagyont. A két önkormányzat közös tulajdonában lévő vagyon feletti rendelkezés jogát a társulási megállapodás szabályozza. 3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A szolgáltató számára jogszabályokban, Társulási Tanácsi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: - a szolgáltató vezetőjére, - a területi iroda vezetőjére, - a szolgáltató dolgozóira, - a szolgáltatónál működő testületekre, szervekre, közösségekre, - a szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az SZMSZ a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Jelen szabályzat egy-egy példányát a munkahelyen a dolgozók számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni, és biztosítani kell azt, hogy abba a dolgozó bármikor beletekintsen. 4./ A Szolgáltató gazdálkodása - A Szolgáltató gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a szolgáltató kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény 3

4 vezetőjének feladata, ennek részletes szabályait az Együttműködési megállapodás alapján a Téglás Város Önkormányzat Városellátó Szervezete, mint önállóan gazdálkodó intézmény határozza meg. - A Szolgáltató vagyonkezelése: a működés az alap- és az azzal összefüggő tevékenységek ellátásának tárgyi feltételeként az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásáról szóló Téglás Város képviselő-testülete 19/2004. (VI.01.) rendelete, valamint a Hajdúhadház Város képviselő testülete 12/2001. /VI.01./ H.Ö. sz. rendelete alapján az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás mellékletét képző Működési és Elszámolási Szabályzatban felsorolt önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon kezelője. - A tevékenységének forrása: a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás költségvetéséből nyújtott támogatás. II. FEJEZET A SZOLGÁLTATÓ FELADATAI 1./A Családsegítő Szolgálatok feladata: A társult települési önkormányzatok működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése. A családsegítés feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., valamint az személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletek alapján végzi. 2./A Gyermekjóléti Szolgálatok feladata: A gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatait az ellátás szabályait, előírásait a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 46/2003. (VIII. 8.) SZCSM rendelettel módosított 15/1998. (IV. 30.) NM. Rendelet és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, valamint 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról határozza meg. 4

5 III. FEJEZET A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Intézményvezető Területi Irodavezető Székhely Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Területi Iroda Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat 1./ A szolgáltató szervezeti felépítésének leírása: A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosító szolgáltató, 2 szervezeti egységből és szervezeti egységenként 2 szakmai egységből (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat) áll. A Szolgáltatónál működő szervezeti egységenként működő szakmai egységek egymással mellérendelő viszonyban vannak. A Szolgáltató hatékonyabb munkája érdekében a szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak fenn, az együttműködés minden lehetőségével élnek. (intézkedések kezdeményezése, stb.) Az intézményvezető szervezi, irányítja és ellenőrzi a Szolgáltatónál folyó munkát és a székhely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai munkáját. A területi iroda szakmai munkáját a területi iroda vezetője szervezi, irányítja, ellenőrzi. Az intézményt az intézményvezető képviseli. 2./ A kapcsolattartás rendje A Szolgáltató hatékonyabb munkája érdekében a belső szerkezeti egységek mind a székhely, mind a területi iroda esetében - egymással szoros kapcsolatot tartanak. A szolgálat vezetője heti 1 napot a területi irodán tölt a személyes kapcsolattartás érdekében. A szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely a másik szervezeti egység működését érintené, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a Szolgáltató szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. 5

6 IV. FEJEZET A SZOLGÁLTATÓ MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI 1) A munkaviszony létrejötte A közalkalmazotti jogviszony határozatlan vagy határozott időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. A kinevezési okmány a hatályos Kjt szerint tartalmazza a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. 2) A Szolgáltató vezetése, kinevezési rendje: - Intézményvezető /magasabb vezető/: Az intézményt - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a 257/2000. (XII.26) Kormányrendelet alapján határozott időre megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört a Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja a társult települések képviselő testületei véleményének figyelembe vételével. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. - Területi irodavezető / vezető/: Pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26) Kormányrendelet 3. (2) bekezdés szerint határozatlan időre. A területi iroda vezetőjének kinevezéséről a szolgálatvezető dönt. Munkáltatója a Szolgáltató vezetője. A területi iroda munkatársai felett az egyes munkáltatói jogokat az SZMSZ ben rögzített módon - gyakorolja. - Gyermekjóléti szolgálat vezető családgondozó / vezető/: A területi irodában betöltött munkakör közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26) Kormányrendelet 3. (2) bekezdés szerint határozatlan időre. Kinevezéséről - a területi irodavezető javaslatára a szolgáltató vezető dönt. Felette az egyes munkáltatói jogokat az SZMSZ ben rögzített módon a területi irodavezető gyakorolja. 3) A munkáltatói jogok delegálása, megosztása A munkáltatói jogokat a szolgáltató dolgozói felett az intézményvezető gyakorolja. A munkáltatói jogok egy részének gyakorlása a hatékony munkavégzés érdekében - megosztásra kerül - a területi iroda munkatársai esetében - a területi iroda vezetőjével az alábbi módon: A területi iroda vezetője javaslatot tesz: területi irodába kinevezhető közalkalmazott személyére, foglalkoztatással kapcsolatos kérdések esetén (pl.: más munkakörbe való áthelyezés, fegyelmi kérdések), kinevezés megszüntetése esetén béren felüli, bér jellegű kifizetések (bérmegtakarítás, jutalom felosztása) esetén A területi iroda vezetőjének delegált feladata, kötelezettsége: Szabadság engedélyezése és nyilvántartása, Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szervezése és biztosítása a munkavállalók részére, 4) A kiadmányozás rendje A kiadmányozási jog az intézmény vezetőjét illeti meg, távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezetőt helyettesítő munkatárs. A területi irodán a kiadmányozás joga a területi irodavezetőé, illetve az őt helyettesítő gyermekjóléti szolgálat vezetőé. 5) A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 6

7 A munkavállaló a munkaköri feladatait a kinevezési okmányban leírtak szerint a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el. A évi I. törvény 52 (1) alapján a munkavállaló köteles a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni, c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, e) munkatársaival együttműködni. (2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. Munkaköri leírások A Szolgáltatónál foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékében vannak részletesen feltüntetve. A munkaköri leírások munkakörre szólóan tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit. A munkaköri leírásokat szervezeti és jogszabályi változások esetén módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: a) az intézményvezető esetében a Társulási Tanács elnöke, b) a székhelyen dolgozók esetében az intézményvezető. c) a területi irodán dolgozók esetében a területi irodavezető. Munkakörök átadása: A Szolgáltatónál személyi változás és/vagy munkakör változás esetén a munkakör átadásáról, illetve átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átadás/átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: - az átadás-átvétel időpontját, - a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, - a folyamatban lévő konkrét ügyeket, - az átadásra kerülő eszközöket, - az átadó és átvevő észrevételeit, - a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást lehetőleg a munkakörváltozást megelőzően le kell bonyolítnai, amennyiben hatósági eljárás van folyamatban 15 napon belül jelezni kell az eljárást lefolytató szerv felé. A titoktartás szabályai A munkavállaló munkája során a személyes titok védelmének érdekében az évilxii. Törvény, az évi LXVI. törvény, az évi III. törvény és az évi XXXI. törvény, valamint a Szociális Szakma Etikai Kódexe az irányadó. A munkavállaló a tudomásásra jutott adatokat és a munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek csupán a hatályos jogszabályokban előírt módon adhatja át, az intézményvezető kivételével azokról harmadik személynek és vagy a médiának nyilatkozatot nem tesz. 7

8 A titoktartási kötelezettség a munkavállalót a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállása alatt, és azt követően is terheli. A titoktartási kötelezettség megszegése fegyelmi vétségnek minősül, a munkavállalóval szemben a Ptk-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak. A szolgáltatónál hivatali titoknak minősülnek a következők: - a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál, az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációk, adatok - az alkalmazottak személyi anyagai - a szolgáltató belső működésével kapcsolatos adatok, információk. 6) Munkaidő és pihenőidő A munkavállalót a Kjt. 56 és 57 -ának megfelelően illeti meg az alapszabadság. A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. A székhely munkatársai szabadság nyilvántartásának vezetéséért az intézményvezető, a területi iroda munkatársai szabadság nyilvántartásának vezetéséért a területi irodavezető a felelős. Az éves rendes szabadság ütemezéséhez előzetesen az intézmény vezetőjével és a területi irodavezetővel egyeztetett tervet köteles készíteni a munkavállaló. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. 7) A munkaidő beosztása A munkarendet a Szolgáltatónál - a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) - a Kjt., az ágazati jogszabályok, és a szakmai követelmények figyelembe vételével az alábbiak határozzák meg: határozatlan és határozott időre kinevezett munkavállaló munkaideje teljes munkaidő esetén: napi 8 óra, heti 40 munkaóra; részmunkaidőben, határozatlan időre kinevezett munkavállaló kérésére:, napi 6 óra, heti 30 óra a gyermekjóléti szolgálat családgondozója számára a munkavégzéshez biztosítani kell a heti munkaidőkeretnek legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez, a szolgáltatónál lépcsőzetes munkaidőkezdés működik : reggel: 7, 7.15, 7.30., 7.45 perc kezdéssel. az ügyfélfogadást a dolgozók az ügyfélfogadási időben biztosítják a munkarend betartását a szolgáltató jelenléti ív vezetésével dokumentálja 8) A helyettesítés rendje A Szolgáltatónál folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve a területi iroda vezetőjének a feladata. Az intézményvezetőt távolléte esetén a napi ügyek vitelében a gyermekjóléti szolgálat helyettesítésre felkért családgondozója helyettesíti. A területi iroda vezetőjét távolléte esetén a napi ügyek vitelében a gyermekjóléti szolgálat vezető családgondozója helyettesíti. 9) A szolgáltató munkáját segítő testületek, szervek, közösségek vezetői értekezlet az önkormányzat szervezésében, vezető/intézményi munkaértekezlet 8

9 csoport értekezlet (belső szervezeti egységek team- megbeszélései) dolgozói érdekképviselet: Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet Vezetői /intézményi munkaértekezlet: A Szolgáltató vezetője legalább negyedévente a Társulási Megállapodásban rögzített módon - a teljes Szolgáltató számára megbeszélést tart: A megbeszélés feladata: tájékozódás az elmúlt időszak eseményeiről, tájékoztatás a szakmai ellenőrzések tapasztalatairól az intézmény gazdasági helyzetének áttekintése szakmai munka áttekintése, értékelése, ellenőrzése jogszabályi változások, új módszerek ismertetése, a szolgáltató aktuális és konkrét tennivalóinak megbeszélése feladatok elosztása; felelősök, határidők kijelölése A megbeszélésről minden esetben feljegyzést kell készíteni. A megbeszélésről minden esetben tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot. Team- megbeszélés: A szakmai egységek legalább havonta egy alkalommal, de szükség szerint gyakrabban tartanak munkaértekezletet. A megbeszélés célja: az egységes munkamenet kialakítása, aktuális feladatok meghatározása, és elosztása, határidők kijelölése, jogszabályi változások naprakész nyomon követése, esetmegbeszélések. A megbeszélésről minden esetben feljegyzés készül, mely a szakmai egység valamennyi munkavállalója számára hozzáférhető helyen van elhelyezve. 10) Dolgozók érdekképviselete: Az érdekképviseleti jogokat a Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács gyakorolja, mely szerveket a hatályos jogszabályok alapján a munkavállalók működtetnek az intézményvezető jóváhagyásával. A munkáltató támogatja, segíti az érdek-képviseleti szervek működését, együttműködik a Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács képviselőivel. 11) A szolgáltatóval munkaviszonyban álló dolgozók egyéb juttatása A szolgáltatónál dolgozókat a Kollektív Szerződésben foglalt juttatások illetik meg. Az 1/2000. (I.7) SzCcM rendelet 5. -sa értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a kollektív szerződés állapítja meg. 1) Nyitva tartás rendje: V. FEJEZET A SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK FŐBB SZABÁLYAI A székhely nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig ig, péntek ig A Szolgáltató székhelyén az ügyfélfogadás: Hétfőn- Szerdán - Csütörtökön: 8 16 óráig Kedden és Pénteken az ügyfélfogadás szünetel. A területi iroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig: óráig, péntek: óráig 9

10 A területi iroda ügyfélfogadási rendje: hétfő, kedd, csütörtök,: óráig, szerda: péntek: nincs ügyfélfogadás A Szolgáltató a Szociális munka napján zárva tart, a fenntartó engedélyével a munkavállalók ezen a napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettségük alól. 2) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a Szolgáltató dolgozóinak meghatározott szabályok betartása mellett kell elősegíteniük. A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: - A Szolgáltatót érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. - Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. - A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a szolgáltató jó hírnevére és érdekeire. - Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a szolgáltató tevékenységében zavart, a szolgáltatónak anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. - A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. - A sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető engedélyével adható. 3) Dohányzás A Szolgáltatónál a székhelyen és a területi irodán egyaránt - a Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának egyes szabályairól szóló XLII. Törvény rendelkezései alapján tilos a dohányzás. 4) A Szolgáltató iratkezelése Az iratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a székhelyen az intézmény vezetője, a területi irodán a területi irodavezető, az ügyirakezeléséért a gyermekjóléti szolgálat vezetője a felelős. A gyermekjóléti alapellátás során a gyermekek élethelyzetének feltárására, sorsának megtervezésére és végigkísérésére a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) alapján létrejövő Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlaprendszer (a továbbiakban: gyermekvédelmi nyilvántartás) szolgál. Az egyéb ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 5) Bélyegzők használata, kezelése 1

11 Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A Szolgáltatónál cégbélyegző használatára a következők jogosultak: - intézményvezető, Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A szolgáltatónál használatos egyéb bélyegzők használatára jogosultak: - területi irodavezető - vezető családgondozó - családgondozók A Szolgáltató területi megosztottsága miatt két cégbélyegző használata vált szükségessé: 1. Székhely: Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4243 Téglás, Liget u Területi iroda Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Irodája 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. 6) A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége A mindenkor hatályos Kjt. kártérítési felelősségre és Mt. munkáltató és munkavállaló kártérítési felelősségének szabályaira vonatkozó rendeletek figyelembe vételével kerül megállapításra. VI. FEJEZET MŰKÖDÉS SZAKMAI ELLENŐRZÉSE A Szolgáltató belső ellenőrzésének megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős. Ellenőrzést gyakorolhatnak: az intézményvezető a területi irodavezető vezető családgondozók Elvégzéséért az intézmény vezetője a felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja a Szolgáltatónál folyó szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat, a szakmai tevékenység hatékonyságának vizsgálatát. A szervezeti egységekben folyó szakmai munkát csak az arra illetékes felügyeleti szervek képviselői vizsgálhatják. - A működést engedélyező szerv a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a gyermekjóléti szolgáltatás esetén legalább kétévente ellenőrzi, hogy a szolgáltató intézmény a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e. - A Szolgáltató szakmai ellenőrzése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) alapján történik. A Gyvt. és az Sztv. rendelkezései alapján a mindenkori működést engedélyező és felügyeleti szerv, valamint a fenntartó legalább évente egyszer ellenőrzi a személyes szociális gondoskodást és a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgálatok működését. 1

12 - A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 33. (1) alapján a gyermekjóléti szolgálat szakmai ellenőrzése a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -a (1) bekezdésének b) pontja szerint történik. VII. FEJEZET Az SZMSZ függelékei: 1. A szolgáltató működésével összefüggő szabályzatok - Adatvédelmi szabályzat - Belső ellenőrzési szabályzat - Iratkezelési szabályzat 2. Gazdasági szabályzatok - Leltárkészítési és leltározási szabályzat (Városellátó Szervezettel közös) - Számviteli politika (Városellátó Szervezettel közös) - Pénzkezelési szabályzat (Városellátó Szervezettel közös) - Kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata (Városellátó Szervezettel közös) 3. Műszaki ellátási szabályzat - Munkavédelmi, munkahelyi baleset kivizsgálása szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Számítástechnikai védelmi szabályzat - Gépjármű használati szabályzat 4. Egyéb, működéssel összefüggő megállapodások - Együttműködési megállapodás Téglás Város Önkormányzat Városellátó Szervezetével 5. Munkaköri leírások Az SZMSZ függelékeinek naprakész állapotban tartásáról a szolgáltató vezetője gondoskodik. A székhelyen és a területi irodában el kell elhelyezni: - a Szervezeti és Működési Szabályzatot - a Szakmai Programot Az SZMSZ hatálybalépése ZÁRÓ RENDELKEZÉS A Szervezeti és Működési szabályzatot Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa.napján megtárgyalta és Határozatával jóváhagyta. Az SZMSZ... napján lép hatályba. Czibere Béla Gerencsérné Fazekas Márta Vígné Balogh Katalin Társulási tanács elnöke Intézményvezető Területi irodavezető Téglás, július 24. 1

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 126/2014.(XI.27.) Kt. Hat. 127/2014.(XI.27.) Kt. Hat. 128/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Telefon/fax: 48/525-271 e-mail: nevtaned@vipmail.hu Edelény, Bányász út 2. 3780 Készítette: Kerekes Imréné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2011. február 1. 2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény főbb

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6.

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Szervezeti Szabály

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben