Ikt.szám: VBK/386-2/ én jogerőre emelkedett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/ én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) : (06-88) Tárgy: Győr, Ipari Park Tibormajori út 01136/42 hrsz.-ú ingatlan gázvezeték kiváltás építési engedélyezési eljárása ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt Győr Puskás T. u H A T Á R O Z A T A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u ) kérelmére, a tárgyban megnevezett létesítmény jelen határozatban foglalt általános és műszaki jellemzőkkel, valamint feltételekkel történő megépítésére é p í t é s i e n g e d é l y t a d. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt Győr, Puskás T. u A létesítmény üzemeltetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Győri Kirendeltség 9000 Győr, Puskás T. u A létesítmény helye: Győr, és 01136/42 hrsz. megnevezése: gázvezeték kiváltás rendeltetése: gázelosztó vezeték jellege: állandó 4. Műszaki és biztonsági jellemzők: gázelosztó vezeték: átmérője (mm): D160x9,1 D110x6,3 D90x8,2 tervezett építési hossz (m): gázelosztó vezeték anyaga: PE 80/G SDR 17,6 PE 80/G SDR 11 üzemnyomása (bar): 4 5. Biztonsági övezet: 8200 Veszprém, Budapest út 2. : (06-88) : 8210 Veszprém, Pf.: 1098 : (06-88)

2 A gázvezeték biztonsági övezete a nyomvonal minkét oldalán 4-4 m. A vezeték nyomvonalával és biztonsági övezetével érintett ingatlanok: Győr művelési ág érintettség hrsz. közterület Gázvezeték nyomvonalával érintett 01136/42 hrsz. beruházási terület Gázvezeték nyomvonalával érintett 6. Biztonsági övezeten belül betartandó tilalmak és korlátozások: A biztonsági övezeten belül tilos: a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése; c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; d) az elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; e) a robbantási tevékenység; f) anyagok elhelyezése, tárolása; g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; h) az elosztóvezeték biztonsági övezetének teljes terjedelmében ha) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények (bokrok, cserjék, szőlő stb.) ültetése, hb) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, hd) egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével, he) a tereprendezés; i) a gázelosztó vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető (vagy annak megbízottja) köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét (a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul) köteles bejelenteni a bányakapitányságnak. 7. Az építtető köteles: 7.1. A Bányakapitányságnak írásban bejelenteni: az építési tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal, a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét és képesítését az építési munka megkezdése előtt legalább 8 nappal. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - a Bányakapitányság az építési munkák végzését felfüggeszti. a műszaki felülvizsgálat időpontját legalább 8 nappal korábban, az építés során bekövetkezett súlyos balesetet A kivitelezéssel kapcsolatban: az építést Horváth Ferenc (GO-T ) tervének és mellékleteinek megfelelően végezni; az engedélyezési záradékkal ellátott terv l példányát a kivitelezőnek átadni, és megkövetelni a munkahelyen való tartását, a közművek keresztezéséhez, megközelítéséhez a szükséges szakfelügyeletet a közmű-nyilatkozatokban előírtak szerint biztosítatni, az elkészült vezetékszakaszon a vezeték takarását megelőzően műszaki felülvizsgálatot tartani. 2 / 8

3 8. Az érintett szakhatóságok feltételek közlésével járultak hozzá az építési engedély kiadásához: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (üsz.:viii-b-005/ /2012; ) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: hivatal) Horváth Ferenc tervező (9141 Ikrény, Ifjúság u. 21.) megkeresésére a Győr, Ipari Park, Tibormajori út 01136/42 hrsz.-ú Ingatlan gázvezeték kiváltás módosításához szükséges előzetes örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja az alábbi feltételekkel: A földmunkák csak folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők! Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tárni. A régészeti tevékenység végzésére a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult (9021 Győr, Széchenyi tér 5.) A lerótt eljárási illetéken túl egyéb eljárási költség nem merült fel. Az állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által, az ügy érdemében hozott döntés, vagy az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (üsz.: /2012, ) Az Észak - dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi ás Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban:felügyelőség) az A-K Építőipari Kft. (Győr, Kardán u. 10.) beruházásában a Győr, 01136/42 hrsz-ú ingatlanon középnyomású gázvezeték építési engedélyezési eljárásban az engedély kiadásához az alábbi feltétellel járul hozzá: - A felszín alatti vízben, illetve a talajban okozott szennyezést, illetve károsodást az engedélyes köteles bejelenteni a Felügyelőségnek. A tervezett létesítmény építése és üzemeltetése során a fenti feltétel betartása mellett jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges. Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 9. Jelen létesítési engedély a határozat jogerőssé, és végrehajthatóvá válásától számított 2 évig hatályos. Az építési engedély hatályát veszti, ha jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát nem hosszabbították meg, vagy az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított tíz éven belül a sajátos építmény használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá. A bányafelügyelet, ha az építési tevékenységet nem kezdték meg, az építési engedélyt a hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelemre egy évvel meghosszabbítja, ha az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem módosultak, vagy ha a módosítások az engedély tartalmát nem érintik. Az engedély több alkalommal is meghosszabbítható, de a hosszabbítások együttes időtartama a tíz évet nem haladhatja meg. A kivitelezés csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában kezdhető meg. 10. Az építési engedély nem mentesíti az építtetőt az egyéb jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 11. A megépített földgáz elosztóvezeték használatba vételét a Bányakapitányságtól kell érni. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. 3 / 8

4 A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a (jelen esetben Ft), amelyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egyszámlájára kell előzetesen befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a B211 kódszámot is fel kell tüntetni. I N D O K O L Á S A létesítmény építtetője január 29-én kérelemmel fordult a Bányakapitánysághoz a tárgyi gázellátás építésének engedélyezése ügyében. A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy: a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírtakat; az építtető építési jogosultságát az érintett ingatlanok tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatával igazolta; a tervező (MMK tervezői névjegyzékében szerepel) az engedélyezési tervet az érintett közművekkel egyeztette, nyilatkozata szerint a terv az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak megfelel. A Bányakapitányság a rendelkező rész 1-4. pontjaiban meghatározta a tervezett gázelosztó vezeték üzemeltetőjét, helyét, megnevezését, rendeltetését és műszaki adatait az R. 17. a) pontja alapján. Az 5. pontban meghatározott biztonsági övezetet az építtető kérelme szerint, a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) IV. fejezet előírásai alapján állapította meg a Bányakapitányság az R. 17. b) pontjára figyelemmel. A rendelkező rész 6. pontjában a biztonsági övezeten belül betartandó tilalmakat és korlátozásokat a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 19/A. (2) és (3) bekezdése írja elő. A Bányakapitányság a 7.1. pontban a Rendelet 12. (2) bekezdésének a) pontjának, a 16. (2) bekezdésének, a 89/2003. (XII.16.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Biztonsági Szabályzat 2. pontjában, valamint a Szabályzat VII. fejezet 1.1. pontja előírtaknak szerzett érvényt; a 7.2. pontban foglaltakat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdése és a Rendelet 10. a) pontja alapján rendelte el, biztosítva a közművek üzemeltetői és az útkezelő kivitelezéssel kapcsolatos előírásainak érvényesítését. A műszaki felülvizsgálat elrendelését a Szabályzat VII. fejezet 1.1. pontja indokolja. A Bányakapitányság a rendelkező rész 8. pontjában a 267/2006. Korm. rendelet 2. melléklete szerint érintett szakhatóságok állásfoglalásait érvényesítette. A szakhatósági állásfoglalások indoklásai: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: Horváth Ferenc tervező a Győr, Ipari Park, Tibormajori út 01136/42 hrsz.-ú ingatlan gázvezeték kiváltás tárgyában szakhatósági megkereséssel fordult a hivatalhoz. A csatolt engedélyezési tervdokumentáció alapján a hivatal megállapította, hogy a tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint. 4 / 8

5 A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. (1)-(2) bekezdése értelmében a fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő. A tervezett földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét a rendelkezésre álló adatok szerint elsődlegesen a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja. A Kötv pontja szerint Régészeti megfigyelés a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kisérése és annak dokumentálása, ami azonban nem terjed(-het) ki régészeti jelenségek nagytömegű feltárására. Amennyiben régészeti emlékek kerülnek elő, úgy a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a további régészeti tevékenységet a megelőző feltárásra vonatkozó szabályok szerint kell folytatni. A megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli szerződést kell kötni (Kötv. 22. (3) bekezdés), és az csak jogerős feltárási engedély birtokában végezhető (Kötv. 20. (1) bekezdés). A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) az előkerülő régészeti emékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. A Kötv 23. (2) bekezdése kimondja hagy a megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a Hivatal álláspontja az irányadó. Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyen végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, szakhatsági állásfoglalást a hivatal a fenti feltételekkel adta meg. A szakhatsági állásfoglalás a közigazgatási hatósági általános szabályairól szóló 2014 évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén, valamint a kulturális Örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről eljárásaikra vonatkozó Általános szabályokról szóló 266/2012 (IX.18.) Korrn. Rendelet 8. (1) b) pontja 1. számú melléklet B. I. 1., 2., IV. 1. pontján alapul. A joghatóságot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. torvény (a továbbiakban: Ket) 18. (1) bekezdésén alapul, a hatáskört a Korm. rendelet 8. és 2. (1) bekezdése, az illetékességet a 288/2010. (XII.21) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése állapítja meg. A jogorvoslati utat a Ket 44. (9) bekezdése állapítja meg. A szakhatósági eljárásért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (1) bekezdése alapján Ft eljárási illetéket kell fizetni. Az állásfoglalás a Ket. 72. (1) bekezdésére figyelemmel tartalmazza az eljárási költség megállapítását. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: A Horváth Ferenc tervező megkereséssel fordult a Felügyelőséghez az A-K Építőipari Kft. (Győr, Kardán u. 10.) beruházásában a Győr, Ipari Park 01136/42 hrsz-ú ingatlanon középnyomású gázvezeték építési engedélyéhez szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt. A csatolt iratanyag áttekintését követően a Felügyelőség /2012. számon hiánypótlást írt a kérelmezőnek, melynek megfelelően az ügyfél csatolta az állásfoglalás kiadásához szükséges 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapot, illetve megfizette az igazgatási szolgáltatási díj összegét. A hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítését követően az állásfoglalás kiadására irányuló megkeresés érdemben elbírálhatóvá vált. A Felügyelőség a hiánypótlásként megküldött engedélyezési dokumentációt a hatáskörébe tartozó vízvédelmi, vízgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a természet- és tájvédelemi, a hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi szempontokból, valamint a környezeti hatások 5 / 8

6 jelentőségének vizsgálata alapján az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket vizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: -A környezeti hatásvizsgálati ás egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mód. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 2/A. (1) bekezdése szerint azon tevékenységek megvalósítása esetén, amelyek szerepeinek a 3. mellékletben, de az ott meghatározott küszöbértéket nem érik el, vagy az egyéb kiválasztási feltételek alá nem esnek, illetve egyéb szakági jogszabályok megfelelő rendelkezési pontjában meghatározott feltételek miatt (jelen esetben: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rend. 4/A. (1) bekezdése, valamint a 2. sz. melléklet 9. pontja alapján,) a Felügyelőségnek vizsgálnia kell, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. - A tervezett gázvezeték a Khvr 3. sz. melléklet 77. ás 95. pontja alapján nem előzetes vizsgálat köteles. - A gázvezeték kiváltása vízhasználattal nem jár. A telepi vízellátást, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetést a tevékenység nem érinti. Fentiek alapján vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontokból jelentős környezeti hatások nem várhatók. - A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a Felügyelőség hatáskörébe tartozó légszennyező anyag kibocsátás történik. A tervezett létesítmény a légszennyezettségi agglomerációk ás zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján a 2. számú, Győr Moson-Magyaróvár zónába tartozik. A létesítmény és annak létesítésekor keletkező kibocsátásokra való tekintettel, valamint a zónabesorolás alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett létesítmény nem jár jelentőskörnyezeti hatással. - Az érintett ingatlan nem országosan védett természeti terület, és nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja. A létesítmény táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, így jelentős környezeti hatás nem várható. - A kialakítandó középnyomású gázvezeték működése hulladékgazdálkodási szempontokat nem érint, hulladékgazdálkodási szempontokból jelentős környezeti hatások nem várhatók. - A tervezett tevékenység során a kivitelezési munkák okoznak időszakos zajterhelést. A gázvezeték üzemeltetéséből határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni, így zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek. - Összességében megállapítható, hogy a tervezett gázvezeték megvalósítása során a megadott feltételek betartása esetén jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. A szakhatóság ezt követően az állásfoglalás kiadása mellett döntött, a rendelkező részben foglalt előírással. A fenti előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés értelmében alakítottuk ki. A Felügyelőség javasolja felhívni az engedélyes figyelmét az alábbiakra: - Amennyiben a kivitelezés során képződő hulladékok menyisége meghaladja az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. VII.26. ) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében rögzített küszöbértékeket, úgy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét képező építési hulladék nyilvántartó lapot a hulladékot kezelő átvételi igazolásával (számlajegyek, - mérlegjegyek) együtt nyújtsa be a Felügyelőségre. A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj, a módosított környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 6 / 8

7 mód. 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. pontjának 8.1 és sorszáma szerinti összege beszedésre került. A szakhatóság hatásköre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm.rend. 4/A. (1) bekezdése, valamint a 2. sz. melléklet 9. pontján, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló mód. 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezetén alapul, állásfoglalását a hivatkozott rendelet 39. (1) bekezdésében biztosított 30 napos ügyintézési határidőn belül adta meg. A 9. pont a Rendelet 11. -án alapul. A 10. pontban foglaltakat a Rendelet 10. ba) pontja, a 11. pont előírását a Rendelet 20. (1) bekezdése írja elő. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. (2) b) pontjában meghatározottak alapján az építőipari kivitelezési tevékenység folytatása során építtetői fedezetkezelő közreműködése nem szükséges, mert a beruházás összköltsége nem haladja meg a 30 millió forintot. A Bányakapitányság felhívja az építtető figyelmét arra, hogy a gázvezeték nyomvonalával és a biztonsági övezetével érintett Győr 01136/42 hrsz.-ú ingatlan tekintetében előírt korlátozások és tilalmak érvényesítésére a Vhr. 19/A. (5) bekezdése alapján vezetékjogot kell alapítani, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a létesítmény üzembe helyezése előtt gondoskodni kell. Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. (9c) bekezdése szerint rendezett. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a 2004.évi CXL. törvény (Ket.) 98. (1) és 99. (1) bekezdés alapján biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. -a határozza meg. A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. (1) e) pontjában, valamint a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg. Veszprém, január 30. dr. Káldi Zoltán bányakapitány 7 / 8

8 Kapják (tértivevénnyel): 1. Címzett. 2. A-K Projekt Éplog Építőipari Kft Győr, Kardán u Horváth Ferenc 9141 Ikrény, Ifjúság u Győr MJV Útkezelő Szervezete 9023 Győr, Eszperantó u FGSZ Zrt Kápolnásnyék, Olajtelep Pf.: E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt Győr, Kandó Kálmán u PANNON-VÍZ Zrt Győr, Gyepszél u Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád út Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9021 Győr, Árpád út Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9021 Győr, Munkácsy M. u Irattár. 8 / 8

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) 576-635 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben