9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11."

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/ /2012. Eper Gábor :(06-88) ; : (06-88) Tárgy: Szil I - kavics évi kitermelési MÜT HIDRÁNS Mezőgazdasági és Mezőgazdasági Szolgáltató Kft Szil Város u. 3. H A T Á R O Z A T JOGERŐS : A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a HIDRÁNS Mezőgazdasági és Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. (9326 Szil, Város u. 2., Adószám: , továbbiakban Bányavállalkozó) által, a Szil I. - kavics védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett évekre szóló kitermelési Műszaki Üzemi Tervének (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és a következő feltételekkel: jóváhagyja, 1. A műszaki üzemi terv hatálya: a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 4 év. 2. Engedélyezett termelés: A kitermelhető nyersanyag kavics (nyersanyag kód: 4300), mennyisége m 3 évente. 3. A termelvény veszteség mértéke: A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi. 4. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: a Szil 0236/2 hrsz.-ú ingatlan a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 5. Rendelkezés biztosítékról: 5.1. A Bányakapitányság a biztosíték összegét Ft-ban (azaz ötszázötvenegyezer) határozza meg A Bányakapitányság a bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék hatósági letéttel elfogadja. A Bányavállalkozó köteles a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Bányakapitánysággal óvadéki szerződést kötni és az annak megfelelően kialakított letéti szerződést a bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása 1 / 5

2 esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti 6. További bányakapitánysági előírások: 6.1 A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni A MÜT hatálya alatt az alábbi tájrendezési feladatokat maradéktalanul végre kell hajtani: A parti és a víz alatti rézsűk 32 O -os dőlésszögű kialakítása a bányatelek teljes területén. A védőtöltéseken tárolt humuszos fedő visszaterítése a szárazon maradt területekre. 7. Szakhatóságok Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség 789/2013 számú szakhatósági állásfoglalásában a MÜT jóváhagyásához szakhatósági hozzájárulását feltételek közlésével adta meg: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi ás Vízügyi Felügyelőség hozzájárul a Rábapatona I. kavicsbánya évi termelési Műszaki Üzemi Tervéhez az alábbi feltétellel: A bányászati tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. Amennyiben a tevékenység során a környezet veszélyeztetését, károsítását okozzák, az okozó tevékenységet kötelesek azonnal befejezni. Ezen kívül kötelesek gondoskodni a bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. Meghibásodás, baleset vagy havária eset miatt a talajra (külszínen), illetve a környezetbe kerülő veszélyes hulladékot, veszélyes anyagot azonnal össze kell gyűjteni úgy, hogy a környezetszennyezés-, károsodás ne következhessen be. Környezetszennyezés bekövetkezése esetén a kárelhárítást a 219J2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. (1) alapján azonnal meg kell kezdeni, a környezetszennyező eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek. Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható HM Hatósági Hivatal /2012. számú végzésében hatáskörének hiányát állapította meg és szakhatósági eljárását megszüntette Szil Zsebeháza - Rábapordány Községek Körjegyzője 52-2/2013 sz. végzésében hatáskörének hiányát állapította meg és szakhatósági eljárását megszüntette. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A053 kódszámot is fel kell tüntetni. 2 / 5

3 I N D O K O L Á S A Bányavállalkozó november 28-án a Szil I. - kavics védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be. A Bányakapitányság a kérelmet és mellékleteit az évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. -a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII.19. ) Korm. rendelet (Vhr.) 13. és 14. -a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelemhez a szakhatósági eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot és a bányatérképek alapjául szolgáló bányamérési adatokat nem csatolták, ezért ezek pótlására végzést bocsátott ki. A Bányavállalkozó az előírt hiánypótlást határidőben teljesítette, így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt. A tervezett bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján nem minősülnek termőföldnek. A tervezett ingatlan igénybevétel a VBK/3029/2/2007. számon elfogadott ingatlan igénybevételi ütemtervnek megfelel, ezért e körben rendelkezni nem kellett. A MÜT-öt a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok a rendelkező részben érvényesített állásfoglalásukat, döntésüket a következőkkel indokolták: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság VBK/3432-4/2012. számon megkereséssel fordult a Felügyelőséghez, hogy a tárgyi műszaki üzemi terv elbírálásához szükséges szakhatósági állásfoglalását kérje. A Felügyelőség a mellékletként megküldött engedélyezési dokumentációt a hatáskörébe tartozó vízvédelmi, vízgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a természet- ás tájvédelemi, a hulladékgazdálkodási, valamint a zaj- és rezgésvédelmi szempontokból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbiakat állapította meg: - A tevékenység végzése zajvédelmi szempontból nem jár a környezet zajterhelésének jelentős és tartós megnövekedésével. - A bányatelken tevékenységhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül. A kavicsbánya működése során a munkagépek és szállítójárművek közlekedéséből és a kitermelési tevékenységből származó diffúz levegőterhelés várható. A szállítási útvonalakon a környezeti levegőterhelés a tervezett szállítások következtében várhatóan növekedni fog. de összességében nem várható jelentős változás. - Az érintett ingatlanok nem védettek és nem részei Natura 2000 területnek, azonban részei az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény l8. (5) bekezdése alapján az ökológiai folyosó övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. - A tevékenységnek vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik, környezetszennyezés bekövetkezte esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. - Tárgyi tevékenység nem tartozik a mód. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá. Fentiek szerint a tevékenység a kérelemhez mellékelt Műszaki Üzemi Tervben leírtak alapján, valamint jelen előírások betartása mellett környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi érdekek megsértését kizáró módon elvégezhető. 3 / 5

4 A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket 44. (9) bekezdés zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a módosított környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. számú melléklet VI. fejezet 8.2 pontja szerinti összegben december 6-án átutalásra került. A szakhatóság hatásköre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006, (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltakon, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági ós igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet I. számú melléklete IV. fejezetén alapul. HM Hatósági Hivatala: A Veszprémi Bányakapitányság VBK/3432-5/2012. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Szil I. kavics bányatelken működő bányaüzem termelési műszaki üzemi terve tárgyában. A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati ás Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. Szil Zsebeháza - Rábapordány települések Körjegyzője: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága megkeresésére helyi természetvédelmi szempontból a Szil I. kavics védnevű bányatelek területén található bányaüzem műszaki üzemi tervét áttanulmányoztam. Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.(XlI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 4/A. (2) bekezdése és 3. mellékletének 13. pontja szerinti bevonási feltétel nem áll fenn, így tárgyi ügyben hatásköröm hiányát állapítom meg, ezzel egyidejűleg a /2012. számú szakhatósági végzésemet visszavonom. Végzésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 45/A. (3) bekezdése alapján hoztam meg. A jogorvoslatról a Ket. 44. (9) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. Hatáskörömet és illetékességemet Korm. rendelet 3. melléklet 13. pontja határozza meg. A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 1. Vhr. 14. (3) bekezdés alapján, az ügyfél kérelmének megfelelően. 2. Bt. 27. (4) bekezdés alapján, figyelemmel a MÜT-ben szereplő kitermelési mennyiségekre. 3. A Bt. 27. (4) bekezdés és a Vhr 13. (3) bekezdés ha) és hc) pontjai sem termelvény- sem ásványvagyon veszteség figyelembevételét nem indokolják, mivel nyilvántartott ásványvagyon visszahagyását a MÜT nem tervezi, a már kitermelt ásványvagyont a kitermelést követő technológiai folyamatok (rakodás, szállítás) során számításba vehető veszteség nem éri. 4 / 5

5 4. Bt. 27. (4), figyelemmel a Vhr. 13. (2) bekezdésére, tekintettel arra, hogy az igénybevételre tervezett ingatlan a Bányavállalkozó tulajdonát és képezi és ezt az ingatlan tulajdoni lapjával a igazolta. 5. A Bt. 41. (7) és Vhr. 25. (5)-(8) bekezdéseire való tekintettel a Bányavállalkozó által mellékelt költségtervben foglalt part- és tereprendezés elvégzésével a horgásztó újrahasznosítási cél megvalósítható. A part- és tereptrendezési munkák kimutatott költségeit ( ) a Bányakapitányság jelenértéken fogadja el. Ez a biztosítéki összeg nem veszi figyelembe a MÜT hatálya alatt várható inflációs hatásokat. A Bányakapitányság a KSH adatai alapján számított, 3,9 %-os infláció mértékével korrigált biztosítéki összeget határozott meg a következő képlettel: Biztosíték(ezer forintra kerekítve)= *(1+0,039) 4 = Ft 6.1. A 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. (1) bekezdése alapján A Bt. 36. (2) és Vhr. 22. (1) bekezdések alapján az újrahasznosítási célnak megfelelő területkialakítás érdekében tekintettel arra is, hogy MÜT végrehajtását követően a Bányavállalkozó a bánya bezárását kívánja majd kezdeményezni. A Bt. 43. (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. A Bányakapitányság hatásköre a Bt. 44. (1) a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. A fellebbezési jog a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. Veszprém, február 19. dr. Káldi Zoltán bányakapitány Kapják: (tértivevénnyel) 1. Címzett 2. Szil Zsebeháza Rábapordány Körjegyzője, 9326 Szil Hunyadi tér HM Hatósági Hivatal 1885 Budapest Pf Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr 5. Irattár 5 / 5

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) 576-635 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó

Részletesebben