H A T Á R O Z A T. jóváhagyja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. jóváhagyja"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2675-8/2012. A döntés jogerős november 27. Aradi László :(06-88) ; : (06-88) Tárgy: Hegyesd I. dolomit bányatelken működő bányaüzem bányabezárási és tájrendezési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása Hegyesd Község Önkormányzata 8296 Hegyesd Zrínyi u. 1. H A T Á R O Z A T A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Hegyesd Község Önkormányzatának (8296 Hegyesd, Zrinyi u. 1. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Hegyesd I.-dolomit védnevű bányatelek tekintetében beterjesztett bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyására irányuló kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta és azt a következő feltételekkel: jóváhagyja 1. A MÜT-ben előirányzott és jelen határozat 3. pontjában előírt bányabezárási és tájrendezési feladatokat december 31-ig végre kell hajtani. 2. A bányabezárási és tájrendezési tevékenység során Bányavállalkozó ásványi nyersanyag (kavics) kitermelést nem végezhet. 3. Az elvégzendő bányabezárási és tájrendezési feladatok: 3.1. Az elfogadott újrahasznosítási cél: horgásztó és közösségi hely megvalósítására alkalmas állapot kialakítása A bányatelek keleti, délnyugati oldalán és a tó északi oldalán védőtöltés és védőkerítés elhelyezése A tervnek megfelelő fásítás elvégzése. 4. A Bányakapitányság a bányavállalkozó által benyújtott bányabezárási és tájrendezési költségtervet, az abban szereplő Ft biztosítéki összeggel elfogadja. 5. A Bányakapitányság a bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék (hatósági letéttel), elfogadja. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg letétbe helyezésének igazolását a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 8200 Veszprém, Budapest u. 2. : (06-88) : 8210 Veszprém, Pf.: 1098 : (06-88)

2 válásától számított 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 6. A műszaki üzemi terv végrehajtását, a tájrendezés befejezését Bányavállalkozó 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak bejelenteni. 7. Szakhatóságok 7.1. Hegyesd község Önkormányzat Jegyzője 17-8/2012. sz. végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, a szakhatósági eljárást megszüntette A HM Hatósági Hivatal 51471/2012/. hho sz. végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, a szakhatósági eljárást megszüntette Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 24014/12. sz. állásfoglalásában a hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadta: 3.01 A határoló kerítések kialakítása, anyaga olyan legyen, hogy a védelmi - elzáró funkció ellátása mellett nem lehet falszerű, zárt megjelenése Nyílt karsztterületeken a vízbázisok védelme érdekében a terület helyreállításához más helyről hozott humuszos termőtalaj terítése csak rendkívüli esetben, különleges védelmi intézkedések mellett történhet A felső szinten parkoló kialakítása jelen tervben nem engedélyezhető A biológiai helyreállításhoz más helyről hozott humuszos termőtalaj csak akkor használható fel, ha az idegen talajjal együtt behozott magvak nem veszélyeztetik a természeti terület elgyomosodását, nem okoznak flóraszennyezést. A termőtalaj helyett a helyben jellemző kőzetet kell alkalmazni (talajjal kevert dolomitmurva) A rontott vagy instabil területeken található adventív növényfajokat a rekultiváció során (pl. ezüstfa, zöld juhar, bálványfa, cserjék) ki kell irtani A bányaudvarban a műszakilag állékony rézsün kell a 20 db 60x60x60 cm 3 méretű gödröt a tervezett feketefenyővel beültetni. A csemeték rendszeres öntözéséről és esetleges pótlásáról gondoskodni kell A száraz, meleg mikroklímájú területek számos hüllő élőhelyeként is szolgálnak. A helyesen kivitelezett rekonstrukciót úgy kell kivitelezni, hogy az ne okozza az emberi tevékenység következtében kialakult másodlagos élőhelyek teljes megszűnését az ott megtelepedett fajok számára A terület gépjárművek előli lezárásáról gondoskodni kell oly módon (pl. sorompó és mellette árok kialakítása), hogy további szemételhelyezés illetve anyagkihordás ne történjen Az utógondozás során a védő töltés külső oldalán már megtelepedett gyepfelület hiányosságainak pótlásáról és az évente min. 2x alkalommal történő kaszálásról, gyomtalanításról gondoskodni kell A fenyőmagvetés pótlását, gondozását a sarjak megeredéséig kell végezni A tevékenység megkezdéséről, befejezéséről a Felügyelőséget értesíteni szükséges Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság XIX-F- 001/ /2012. sz. állásfoglalásában a hozzájárulását külön kikötés nélkül megadta. 2

3 A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A 057 kódszámot is fel kell tüntetni. I N D O K O L Á S Bányavállalkozó szeptember 13-án érkezett kérelemével a Hegyesd I.-dolomit védnevű bányatelek területén található bányaüzem bányabezárását és tájrendezését kezdeményezte. A Bányakapitányság a kérelmet az évi XLVIII. törvény (Bt.) 42. -a és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII.19. ) Korm. rendelet (Vhr.) 25. és 26. -a, valamint a Bt. 36. (1)-(2) bekezdése (bányavállalkozó tájrendezési kötelezettsége) alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos. A Bányakapitányság hiánypótlásra szólította fel Bányavállalkozót (a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági eljárási díjának megfizetésére). Bányavállalkozó a hiánypótlást teljesítette, ezek után a MÜT bányászati szempontból engedélyezhető volt. A bányatelekkel fedett Hegyesd 043/1és 043/2 hrsz.-ú ingatlan Bányavállalkozó tulajdona. A MÜT-öt a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok a rendelkező részben érvényesített állásfoglalásaikat, döntésüket a következőkkel indokolták: Hegyesd község Önkormányzat Jegyzője: Eljárás során megállapítottam, hogy Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete nem rendelkezik az adott területre helyi jelentőségű védett természeti terület védelmét szabályozó hatályos természetvédelmi önkormányzati rendelettel, ezért hatásköröm hiányát állapítottam meg, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és az eljárást megszüntettem. HM Hatósági Hivatal: A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 3

4 Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: A dokumentáció átvizsgálását követően az alábbiakat állapítottam meg: A bánya területe Veszprém megyében, Hegyesd Község külterületén, a 043/1 és a 043/2 hrsz.- ú ingatlanokon helyezkedik el. A dolomitbánya közvetlen környezetét felszíni vízfolyás nem érinti. A területen állandó vízfolyás nincs. A bánya területe vízbázis védőterületet/védőidomot nem érint. A Hegyesd I. (Hegyesdi dolomitbánya) dolomit védnevű bányatelek területén a közüzemi vízellátást szolgáló létesítmény nem volt. A dolomitbánya területére leeső csapadék részben a bányatóba jut, illetve a dolomit térszínre eső csapadék a mélyebb karsztrétegekbe szivárog. A bánya művelése során a külfejtés területének déli oldalán bányató alakult ki. A tájrendezés során a bányató horgászat, sport horgászatra való felhasználását tervezik, míg az északi felső szintet parkolóként közösségi helyként kívánják felhasználni (kisebb pályák, zárt mobil WC). A bányatelek területe nem országosan védett, de a Balaton törvény hatálya alá tartozó településen van. Térségi jelentőségű tájképvédelmi és komplex tájrehabilitációt igénylő övezetbe tartozik. A bányatelektől keletre és északra m re húzódik az Agár tető ( HUBF 20004) Natura 2000 terület. A korábbi tájrendezési terv a Bányakapitányság döntése alapján újra kidolgozásra került. A dokumentáció szerint a jelenleg tervezett újrahasznosítást cél: horgásztó, míg a felső szinten parkoló közösségi hely kialakítása volt. A tájrendezés során a rézsűrendszert véglegesítik, a tó partvonalait rendezik, valamint a biztonsági létesítmények kerülnek elhelyezésre. Az évi XLVIII. törvény 36.. (1) bekezdése értelmében: A bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni, vagy a természeti környezetbe illően kialakítani. Mivel az átdolgozott tájrendezés a bányavállalkozó lehetőségeihez és a megvalósíthatósághoz is közelebb került, így a rézsű oldalba pionír faj kerül telepítésre, és emellett magvetéssel is megpróbálkoznak. A bányászat során keletkezett nagy bányaudvar eredeti terepnek megfelelő visszarendezését csak további tájseb kialakításával lehetne megvalósítani, de ezen túl a vízbázisok védelme érdekében a terület helyreállításához más helyről hozott humuszos termőtalaj terítése csak rendkívüli esetben, különleges védelmi intézkedések mellett lenne kivitelezhető, nem beszélve a meddő és a termőtalaj értékéről. A természet védelméről szóló évi LIII. tv. (a továbbiakban Tvt.) 19.. (3) bekezdése szerint nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása. Ennek megfelelően tettem kikötésemet (3.04) arra vonatkozóan, hogy a felső szinten nem kell talajtakarás. A bányászati tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a tájrendezés eredményeként a terület újrahasznosításra alkalmassá válik vagy a természeti környezetéhez illeszkedik. A műszaki tájrendezés biztonságtechnikailag kielégítő, hiszen meredek, állékony falak maradtak vissza. A kritikus helyeken a baleset és életveszély megakadályozására kerítéssel zárják körbe a tó feletti felső szintet. A Tvt. 7..(2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges. De a Tvt. 7. (2). bekezdés f) pontja szerint a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. A 20. (1) bekezdése szerint a bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és - ha lehetséges - természetszerű állapotot kell kialakítani. Mivel itt a tájrendezés nem klasszikusan a termeléssel párhuzamosan és kevésbé tervszerűen zajlott, így alakult ki a kétszintes elrendezésű bányaudvar; alsó 4

5 szinten a bányató és fölötte egy magasabb szintű tér. A bányatelket északról határoló környező területek Natura 2000 gyepterületek, amelyekre a nem elvégzett vagy nem megfelelő tájrendezés kedvezőtlen hatással lehet. Ezért fontos a tájrendezés minél gyorsabb és megfelelő elvégzése. A fentiek alapján kikötéseim betartásával a bányabezáráshoz és tájrendezéshez hozzájárulok. Fentiek alapján a pontban előírást tettem. Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: Igazgatáságunkat a Magyar Bányászati ós Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága kereste meg, hogy Hegyesd I dolomit bányatelken működő bányaüzem bányabezárási MÜT jóváhagyása tárgyában adjon ki szakhatósági állásfoglalást. A megkeresés mellékletét képező dokumentáció alapján a talajvédelmi hatóság a jóváhagyó határozat kiadásához külön kikötés nélkül hozzájárult. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a év CXXIX. tv. 32. (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. (1) bekezdése, valamint a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rend. 4/A. (2.) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. (1) bekezdése, valamint a Ket. 21. (1) bekezdése állapítja meg. A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: Bt. 42. (1) bekezdés, figyelemmel arra, hogy bányavállalkozó a MÜT végrehajtásával eleget tesz tájrendezési kötelezettségének Bt. 42. (1) bekezdés, figyelemmel arra, hogy a MÜT-ben előirányzott tájrendezési feladatok megfelelnek a tájrendezési és újrahasznosítási tervnek Bt. 42. (1) bekezdés, tekeintettel a közösségi helyként való használat során a balesetveszélyek elkerülésére Bt. 36. (1) bekezdés szerint, figyelemmel a végső hasznosítási célra, mely horgásztó és közösségi hely kialakítása Bt. 41. (7) és Vhr. 25. (5)-(8) bekezdése. 6. Bt. 36. (1) bekezdés és Vhr. 22. (4) bekezdése évi CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és 3. számú melléklete. A Bt. 43. (9) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. (1) és a 99. (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. (1) a) és n) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. Veszprém, november 8. dr. Káldi Zoltán bányakapitány 5

6 Kapják (tértivevénnyel): 1. Címzett. 2. Hegyesd Önkormányzat Jegyzője, Hegyesd. 3. HM Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Székesfehérvár 5. Veszprém Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiv. Növény- és Talajvédelmi Ig Veszprém, József Attila u Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 7. Irattár. 6

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben