Tárgy: Dunaújváros, 225 hrsz.-ú ingatlanon lévő nyomásszabályzó állomás rekonstrukció építési engedélye.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Dunaújváros, 225 hrsz.-ú ingatlanon lévő nyomásszabályzó állomás rekonstrukció építési engedélye."

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/1915/3/2013. Hiv. szám: SZEREGIO-2191/2013. Ügyintéző: Kertész László Ügyintézőjük: Hambrus Zsolt : (06-88) : (06-88) Tárgy: Dunaújváros, 225 hrsz.-ú ingatlanon lévő nyomásszabályzó állomás rekonstrukció építési engedélye. E.ON Ddt-i Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió jogerős: Szekszárd, Keselyűsi u. 2. HATÁROZAT A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az E.ON Ddt-i Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió (továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi létesítménynek jelen határozatban foglalt általános és műszaki jellemzőkkel, valamint feltételekkel történő építésére engedélyt ad. 1. A létesítmény építtetője és üzemeltetője: E.ON Ddt-i Gázhálózati Zrt Pécs, Búza tér 8/a. (adószáma: , KSH: ) 2. A létesítmény helye: Dunaújváros, 225 hrsz. megnevezése: Dunaújváros, 225 hrsz.-ú ingatlanon lévő nyomásszabályzó állomás rekonstrukció rendeltetése: körzeti nyomásszabályzó állomás jellege: állandó 3. Műszaki jellemzők: a) a nyomásszabályzó állomás elhelyezése: Dunaújváros, 225 hrsz. berendezések típusa: KBM-42 CF-100 KBM-42 CF-80 üzemi nyomás (OP): p be = 6,0 bar, p ki = 1,0 bar p be = 1,0 bar, p ki = 0,03 bar MIP: 1,3 bar 0,04 bar teljesítmény (m 3 /h): gáz mennyiségmérő típusa: nincs Villámvédelem: Révész Zoltán tervező (VT ) msz. villámvédelemi terve szerint. az állomás tűzvédelmi besorolása: A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. a robbanás veszélyes zónák: 1-es zóna (szekrények belső tere) 2-es zóna (biztonsági lefúvatók környezete) 8200 Veszprém, Budapest út 2. : (06-88) : 8210 Veszprém, Pf.: 1098 : (06-88)

2 b) a beépített gázvezeték átmérője: D 323,9x7,1 D 219,1x4,5 építés hossza (m): anyaga: MSZ-EN /2009. L245 NB szigetelés: DIN szerint 2 mm vtg. PE bevonat 4. Biztonsági övezet: A nyomásszabályzó állomás biztonsági övezete a V számú elhelyezési helyszínrajz szerint a tervezett kerítéssel körbevett terület (13,5x7,2 m), melyet védőzónaként kell értelmezni. A nyomásszabályzó állomás védőövezetével érintett ingatlanok: Dunaújváros hrsz. művelési ág érintettség 225 kivett áruház építéssel és biztonsági övezettelérintett 5. Biztonsági övezeten belül betartandó tilalmak és korlátozások: A biztonsági övezeten belül tilos: a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése; c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; d) az elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; e) a robbantási tevékenység; f) anyagok elhelyezése, tárolása; g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; h) az elosztóvezeték biztonsági övezetének teljes terjedelmében ha) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények (bokrok, cserjék, szőlő stb.) ültetése, hb) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, hd) egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével, he) a tereprendezés; i) a gázelosztó vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása. A biztonsági övezettel érintett 225 hrsz.-ú ingatlanon előírt korlátozások és tilalmak érvényesítésére használati jogot kell alapítani és a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a létesítmény üzembe helyezése előtt gondoskodni kell. Az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonosokat (vagyonkezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető (vagy annak megbízottja) köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét (a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul) köteles bejelenteni a bányakapitányságnak. 6. A szakhatóságoknak tárgyi ügyben adott állásfoglalása, döntése: a) kikötés nélkül járult hozzá az építési engedély kiadásához: 2 / 7

3 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ü. sz.: 4926/2013.) Dunaújváros MJV Jegyzője (ü. sz.: /2013.) b) hatáskör hiányát állapította meg: Fejér Megyei Kormányhivatal (ü. sz.: FE-09D/ÉPÍT/574-2/2013.) 7. Az építtető köteles: a. A Bányakapitányságnak bejelenteni: az építési tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal, a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét és képesítését az építési munka megkezdése előtt legalább 8 nappal. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - a Bányakapitányság az építési munkák végzését felfüggeszti., a műszaki felülvizsgálat időpontját legalább 8 nappal korábban, az építés során bekövetkezett súlyos balesetet. b. A kivitelezéssel kapcsolatban: az építést Várai László tervező (GO-T ) V munkaszámú gázelosztó vezetéki tervének és mellékleteinek megfelelően végezni; az engedélyezési záradékkal ellátott terv l példányát a kivitelezőnek átadni, és megkövetelni a munkahelyen való tartását; a közművek keresztezéséhez, megközelítéséhez a szükséges szakfelügyeletet a közműnyilatkozatokban előírtak szerint biztosítatni; az elkészült vezetékszakaszokon a vezeték takarását megelőzően műszaki felülvizsgálatot tartani. 8. A létesítmény használatbavételét a Bányakapitányságtól kell kérelmezni a D terv egyidejű megküldése mellett. A sikeres használatbavétel az üzembe helyezés feltétele. 9. Az építési engedély nem mentesíti az építtetőt az egyéb jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 10. Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított két évig hatályos és a létesítéssel kapcsolatos polgárjogi igényt nem dönt el. Az építési engedély hatályát veszti, ha jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát nem hosszabbították meg, vagy az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított tíz éven belül a sajátos építmény használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá. A bányafelügyelet, ha az építési tevékenységet nem kezdték meg, az építési engedélyt a hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelemre egy évvel meghosszabbítja, ha az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem módosultak, vagy ha a módosítások az engedély tartalmát nem érintik. Az engedély több alkalommal is meghosszabbítható, de a hosszabbítások együttes időtartama a tíz évet nem haladhatja meg. A kivitelezés csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában kezdhető meg. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a (7500 Ft), amelyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egyszámlájára kell előzetesen befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a B211 kódszámot is fel kell tüntetni. 3 / 7

4 INDOKOLÁS A létesítmény építtetője július 09-én kérelemmel fordult a Bányakapitánysághoz a tárgyi gázellátás építésének engedélyezése ügyében. A Bányakapitányság a határozat meghozatalakor megállapította, hogy: a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírtakat; az építtető építési jogosultságát a 225 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa (Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.) előzetes tulajdonosi nyilatkozatával igazolta; a tervező (a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szerepel) nyilatkozatot tett, miszerint a tervezett létesítmény gyógyhelyet és gyógyvíz lelőhelyet nem érint, valamint helyi védettség alatt álló területet nem érint; a tervező az engedélyezési tervet az érintett közművekkel egyeztette, nyilatkozata szerint a terv az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak megfelel, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az érintett szakhatóságok előzetes állásfoglalásait a tervező beszerezte. A Bányakapitányság a rendelkező rész 1-3. pontjaiban foglaltakat a Rendelet 17. a) pontja alapján állapította meg. Az 4. pontban meghatározott biztonsági övezetet az építtető kérelme szerint, a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) IV. fejezet előírásai alapján állapította meg a Bányakapitányság. A rendelkező rész 5. pontja a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 19/A. (2) és (3) bekezdésén alapul. Az ingatlantulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a használati jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését a Vhr. 19/A. (5) bekezdése írja elő. A tervező előzetesen megkereste 267/2006. Korm. rendelet 2. melléklete szerint érintett szakhatóságokat és a rendelkező rész 6. pontjában a Bányakapitányság a beszerzett állásfoglalásokat emelte be rendelkezésébe. A szakhatóságok indoklásai: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ü. sz.: 4926/2013.) Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8/a., KÜJ: , KSH: ) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalását kérte a Dunaújváros, belterület 225 hrsz nyomásszabályzó állomás rekonstrukciójára vonatkozó engedély kiadásához. Várai László tervező (GÁZTERV Tervező és Szolgáltató Kft., 8600 Siófok, Báthory Fej. u. 13.) által februárjában készített tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy tárgyi ingatlan vízbázis védőterületet, egyedi táj értéket, természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet és barlang védőövezetét nem érinti, valamint a tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá. Az ügyintézési határidő leteltének napja: A felügyelőség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta. így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban; rendelet) 1. melléklet VI. részének 8.1 pontja alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja Ft, azaz huszonháromezer forint. Kérelmezó az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. A jogorvoslati eljárásban a szakhatósági közreműködésért fizetendő díj a rendelet 6/A. (2) bekezdése alapján a rendelet 1. melléklet VI. részének 8.1 pontjában meghatározott díjtétel 50 %-a, jelen eljárás esetében 0.5 x Ft = Ft, azaz tizenegyezer- ötszáz forint. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, vízügyi, táj-. és 4 / 7

5 természetvédelmi érdeket nem sért, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tevékenység nem okoz környezetkárosítást, ezért a szakhatósági hozzájárulást előírások nélkül megadom. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban; Ket.) 44. (9) bekezdése alapján. A Felügyelőség hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban; Korm. rendelet) és 32., illetékességét a Korm. rendelet 5. (2) bek. és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a Ket. 21. (1) bek. c) pontja határozza meg. A szakhatósági állásfoglalást a Korm. rendelet 39. (1) bekezdése szerint, valamint a bányászatról szóló évi XLVIII. tv. 5. (1) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, valamint a 2. számú mellékletének 9. alpontja alapján eljárva adtam meg. A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V. 15.) KöM rendelet szerint intézkedtem. Dunaújváros MJV Jegyzője (ü. sz.: /2013.) A Gázterv Tervező és Szolgáltató Kit. (8600 Siófok, Báthory fejedelem u. 13.) megkereste osztályunkat,. hogy a Dunaújváros területén földgázhálózat megerősítése tárgyú tervdokumentációról építésügyi szempontból szakhatósági véleményt adjunk. A benyújtott dokumentumok, tervek és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, hogy a tervezett építési tevékenység az általános építési szabályoknak, építési előírásoknak, az OTÉK előírásainak megfelel, a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel nem ütközik. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Hozzájárulásom nem ad mentesítést az egyéb szükséges engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. Fenti szakhatósági állásfoglalásomat az CXL. törvény (KET.) 44 -a, valamint Dunaújváros Megyei Jogú VárosKözgyűlésének Dunaújváros Épitesi Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 19/2003. (V. 16.) önkormányzati rendeletének előírásai adtam ki. Az önálló jogorvoslatot a KET. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. számú melléklet, illetékességét a 343/2006. (XlI.23.) Korm. r (1) bekezdése állapítja meg. Fejér Megyei Kormányhivatal (ü. sz.: FE-09D/ÉPÍT/574-2/2013.) A GÁZTERV Tervező és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Báthory fejedelem u. 13.) a Dunaújváros Vasmű u. 225 hrsz.-ú ingatlanon lévő nyomásszabályzó állomás reko rekonstrukciója ügyében előzetes szakhatósági eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy a megkeresés örökségvédelmi hatáskört nem érint. A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így figyelemmel a régészeti örökség és a műemléki érték védelemmel kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 13. -ára nincs hatásköröm előzetes szakhatósági állásfoglalást kiadni. s a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt. Félhívom azonban az engedélyes figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. (2) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben az építkezés során régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytalott tevékenységei azonnal abbahagyni, a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, illetve a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után! 5 / 7

6 A fentiekre tekintettel a kivitelezési munkák örökségvédelmi érdekeknek megfelelő végzése érdekében javaslom, hogy a beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.) és az Intercisa Múzeumot (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4., Tel.: 25/ ) 8 nappal korábban írásban értesítse. Hatóságom hatáskörét a Kr a és illetékességét a Kr. 2. (1) bekezdés a) pontja alapján az. l. számú melléklet 6. pontja határozza meg. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló : évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. (3) bekezdése alapján döntöttem az előzetes szakhatósági eljárásom megszüntetéséről. Állásfoglalásomat a Ket. 44. (3) bekezdésére és 71. (1) bekezdésére figyelemmel végzés formájában hoztam meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. A 7.a. pont a Rendelet 12. (2) a) pontján, a 16. (2) bekezdésén, a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 3. -nak, valamint a Szabályzat VII. fejezet 1.1. pontjában előírtaknak szerzett érvényt; a 7.b. pont a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdésén és a Rendelet 10. a) pontján alapul, biztosítva a közművek üzemeltetői és az útkezelő kivitelezéssel kapcsolatos előírásainak érvényesítését. A műszaki felülvizsgálat elrendelését a Szabályzat VII. fejezet 1.1. pontja indokolja. A használatbavételi eljárás lefolytatására vonatkozó felhívást - a 8. pontban - a Rendelet 17. e) pontja alapján írta elő a Bányakapitányság, míg az üzembe helyezés feltételére vonatkozó rendelkezést a Rendelet 20. (1) szerint tette. A 9. pontban foglaltakat a Rendelet 10. ba) pontja támasztja alá. A 10. pont szerinti, az építési engedély hatályának és meghosszabbításának megállapítását a Rendelet 11. -a írja elő. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. (2) b) pontjába meghatározottak alapján az építőipari kivitelezési tevékenység folytatása során építtetői fedezetkezelő közreműködése nem szükséges, mert a beruházás összköltsége nem haladja meg az uniós közbeszerzési értékhatárt. A kérelmező a Bt. 43. (9c) bekezdés alapján az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját teljesítette. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a 2004.évi CXL. törvény (Ket.) 98. (1) és 99. (1) bekezdés alapján biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. -a írja elő. A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. (1) e) pontjában, valamint a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg. Veszprém, július 31. dr. Káldi Zoltán bányakapitány 6 / 7

7 Kapják (tértivevénnyel ): 1. Címzett 2. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.7626 Pécs, Búza tér8/a. 3. Dunaújváros MJV Jegyzője 2400 Dunaújváros, Városháza tér Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8002 Székesfehérvár, Pf.: LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt Budapest, Rádl árok Irattár 7 / 7

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) 576-635 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. június 14-én SzMB Bányászati Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben