Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó vezeték építési engedélye a 8. sz. főút keresztezése a ,8 km szelvényben E / H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32., KSH: , KÜJ: ) kérelme alapján a tárgyi létesítménynek jelen határozatban foglalt általános és műszaki jellemzőkkel, valamint feltételekkel történő megépítésére építési engedélyt ad. 1. A létesítmény építtetője: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt Nagykanizsa, Zrínyi M. u A létesítmény üzemeltetője: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Régió 8200 Veszprém, Mártírok útja Építendő létesítmény helye: Öskü 901/2, 902/1, 045, 051/32, 051/33, 052, 071/11 és 071/12 hrsz. megnevezése: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó vezeték rendeltetése: gázelosztó vezeték jellege: állandó 4. Műszaki és biztonsági jellemzők: építendő gázelosztó vezeték: átmérője (mm): D63x5,8 D32x3,0 tervezett építési hossz (m): gázelosztó vezeték anyaga: MSZ EN szerinti PE 100/G SDR11 tervezési nyomása (bar): 4 4 üzemnyomása (bar): 4 4 MSZ EN szerinti PE 100/G SDR11

2 2 / 7 5. Biztonsági övezet: Az elosztóvezeték biztonsági övezete az Öskü 901/2, 902/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában, a nyomvonal minkét oldalán 2,0 m, a többi ingatlan vonatkozásában 1,0 m. A gázvezeték nyomvonalával és biztonsági ingatlanok: Öskü hrsz. művelési ág érintettség 901/2 kivett közút 902/1 kivett beépítetlen terület 045 kivett országos közút 051/32 legelő 051/33 legelő 052 kivett saját használatú út 071/11 szántó 071/12 szántó 6. Biztonsági övezeten belül betartandó tilalmak és korlátozások: A vezeték biztonsági övezetén belül tilos: a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése; c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; d) a vezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; e) a robbantási tevékenység; f) anyagok elhelyezése, tárolása; g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; h) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, i) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése; j) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés; k) a kézzel végzett régészeti feltárás és a keresztező, megközelítő nyomvonalas létesítmény elhelyezése kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése; l) a tereprendezés. A vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

3 3 / 7 A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető (vagy annak megbízottja) köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét (a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul) köteles bejelenteni a Bányakapitányságnak. 7. Egyéb feltételek: A kivitelezés földmunkáit a Laczkó Dezső Múzeummal (8200 Veszprém, Török I. u. 7.) történt előzetes egyeztetés után, a múzeum régész szakemberének jelenlétében, régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A munkák során a szükséges régészeti szakfeladatok elvégzésének lehetőségét biztosítani kell. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett a beruházás területére eső régészeti emlékeket, objektumokat fel kell tárni. A régészeti megfigyelésről készült jelentést a munkák befejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának. A földmunkák megkezdéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát 8 nappal korábban írásban értesíteni kell. 8. Az építtető köteles: 8.1. A Bányafelügyeletnek írásban bejelenteni: az építési tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal, a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét és képesítését az építési munka megkezdése előtt legalább 8 nappal. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - a Bányafelügyelet az építési munkák végzését felfüggeszti. a műszaki felülvizsgálat időpontját legalább 8 nappal korábban, az építés során bekövetkezett súlyos balesetet A kivitelezéssel kapcsolatban: a nyomásszabályzó állomás és gázelosztó vezeték építését és bontását Légrádi Magdolna tervező ( ) 740 munkaszámú tervének és mellékleteinek megfelelően végezni, az engedélyezési záradékkal ellátott terv l példányát a kivitelezőnek átadni, és megkövetelni a munkahelyen való tartását; Öskü Község Önkormányzatának Ö-109-8/2014 számon én kiadott közútkezelői hozzájárulásában meghatározott feltételeket betartani, a közművek keresztezéséhez, megközelítéséhez a szükséges szakfelügyeletet a közmű-nyilatkozatokban előírtak szerint biztosítatni; az elkészült gázvezetéken a vezeték takarását megelőzően műszaki felülvizsgálatot tartani. 9. Próbaüzem: A megépített gázelosztó vezetékre a Bányafelügyelet a gázelosztó vezeték gáz alá helyezésétől számított 6 hónapra próbaüzemi engedélyt ad.

4 4 / 7 A próbaüzem feltételei: a megépített rendszer építtetői végellenőrzése után a felelős gázüzemi vezető írásbeli intézkedése alapján lehet megkezdeni és irányításával hajtható végre; megkezdését a Bányafelügyeletnek be kell jelenteni, a próbaüzemről részletes jelentést kell készíteni. 10. Jelen létesítési engedély a határozat jogerőssé, és végrehajthatóvá válásától számított 2 évig hatályos. Az építési engedély hatályát veszti, ha jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát nem hosszabbították meg, vagy az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított tíz éven belül a sajátos építmény használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá. A bányafelügyelet, ha az építési tevékenységet nem kezdték meg, az építési engedélyt a hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelemre egy évvel meghosszabbítja, ha az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem módosultak, vagy ha a módosítások az engedély tartalmát nem érintik. Az engedély több alkalommal is meghosszabbítható, de a hosszabbítások együttes időtartama a tíz évet nem haladhatja meg. 11. Az építési engedély nem mentesíti az építtetőt az egyéb jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 12. A megépített földgáz elosztóvezeték használatbavételét a Bányafelügyelettől kell kérelmezni a megvalósulási terv egyidejű megküldése mellett. 13. Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 14. A Bányakapitányság elrendeli határozatának hirdetményi közlését. A határozat közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. A határozat ellen a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik naptól számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a (jelen esetben Ft), amelyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egyszámlájára kell előzetesen befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a B211 kódszámot is fel kell tüntetni. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jogvagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. I N D O K O L Á S Építtető április 22-én kérelemmel fordult a Bányafelügyelethez a tárgyi gázellátás építésének engedélyezése ügyében. A Bányafelügyelet a kérelemről az ügyfeleket a évi

5 5 / 7 CXL. törvény (Ket.) 29. (3) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése és a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43/A. (2) bekezdése alapján értesítette. Az értesített ügyfelek az eljárás során nem nyilatkoztak, kérelmet nem nyújtottak be. A Bányafelügyelet a kérelem elbírálása során megállapította, hogy: a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírtakat; az építtető építési jogosultságát az alábbiak szerint igazolta: hrsz. igazolás módja 901/2 megállapodás 902/1 vezetékjogi megállapodás 045 megállapodás 051/32 vezetékjogi megállapodás 051/33 VBK/3743-2/2014. sz. vezetékjogi engedély 052 vezetékjogi megállapodás 071/11 vezetékjogi megállapodás 071/12 VBK/3743-2/2014. sz. vezetékjogi engedély a tervező (MMK tervezői névjegyzékében szerepel) az engedélyezési tervet az érintett közművekkel egyeztette, nyilatkozata szerint a terv az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak megfelel. A Bányafelügyelet a rendelkező rész 1-4. pontjaiban foglaltakat a Rendelet 17. a) pontja alapján állapította meg. Az 5. pontban meghatározott biztonsági övezetet az építtető kérelme szerint, a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) IV. fejezet előírásai alapján állapította meg és a Rendelet 17. a) pontja előírása alapján rendelkezte a Bányafelügyelet. A Bányafelügyelet a rendelkező rész 6. pontjában a biztonsági övezeten belül betartandó tilalmakat és korlátozásokat a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 19/A. (3), (6) és (7) bekezdése alapján határozta meg. A Bányafelügyelet a kérelem örökségvédelmi szempontjait szakkérdésként vizsgálta, és megállapította, hogy az eljárás tárgyát képező beruházással érintett ingatlan a 8865 egyedi azonosító számú nyilvántartott régészeti lelőhelyet érinti. A 7. pontban előírt feltételeket a évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/E. (5) bekezdése és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 24. (3) bekezdése alapján írta elő, figyelemmel arra, hogy a nagyberuházás esetén a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. A Kötv. 22. (5) bekezdés b) és ba) pontja alapján a tárgyi beruházás miatt szükséges régészeti megfigyelést a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum - Veszprém megyében a Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.) - végezheti. A Kr. 17. (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti

6 6 / 7 megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti feltárásról készült jelentés megküldésére vonatkozó kötelezést a Kr. 8. (4) bekezdés aa) pontja írja elő. A földmunkák megkezdéséről szóló értesítést a kivitelezési munkák örökségvédelmi érdekeknek megfelelő végzése indokolja. A termőföld minőségi védelmének szakkérdését nem kellett vizsgálni, mert a talajvédelmi hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala által a termőföld időleges más célú hasznosítására lefolytatott eljárásában már vizsgálta a szakkérdést. A Bányafelügyelet a környezetvédelmi, természetvédelmi szakkérdések vizsgálata során megállapította, hogy a termőföld más célú hasznosítási eljárásban a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatóságként részt vett és az általa tett előírásokon kívül további előírás nem indokolt, figyelemmel arra, hogy a más célú hasznosítási engedélyben foglaltakat be kell tartani. A Bányafelügyelet a 8.1. pontban a Rendelet 12. (2) bekezdése a) pontjának, a 16. (2) bekezdésében, a 9/2013. (III.22) NFM rendelet 3. (1) bekezdésében, valamint a Szabályzat VII. fejezet 1.1. pontjában előírtaknak szerzett érvényt; a 8.2. pontban foglaltakat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdése és a Rendelet 10. a) pontja alapján rendelte el, biztosítva a közművek üzemeltetői és az útkezelő kivitelezéssel kapcsolatos előírásainak érvényesítését. A műszaki felülvizsgálat elrendelését a Szabályzat VII. fejezet 1.1. pontja indokolja. A 9. pontban a 6 hónapos próbaüzemet az üzemeltető kérelme alapján engedélyezte a Bányafelügyelet, mert az teljesítette a Rendelet 44. h) pontjában előírtakat. A próbaüzem feltételei a Rendelet 17. c) pontja előírásán alapulnak. A 10. pont a Rendelet 11. -án, a 11. pont a Rendelet 10. ba) pontján, a 12. pont a Rendelet 20. (1) bekezdésén alapul. A Bányakapitányság a határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése alapján, a határozat hirdetményi közlését a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése alapján rendelete el, továbbá a jogorvoslati határidő számítására vonatkozó tájékoztatást a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (2)-(3) bekezdése alapján adta, tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontja alapján a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. [13. és 14. pont] Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. (2) b) pontjában meghatározottak alapján az építőipari kivitelezési tevékenység folytatása során építtetői fedezetkezelő közreműködése nem szükséges, mert a beruházás összköltsége nem éri el a évi C. törvény szerinti közösségi értékhatárt. Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. (9c) bekezdése alapján rendezett. A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. (1), 99. (1) és a Bt. 43/B. (3) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. -a írja elő.

7 7 / 7 A Bányafelügyelet a határozatát a Bt. 44. (1) e) pontjában, valamint a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg. Veszprém, május 22. Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából dr. Káldi Zoltán bányakapitány Kapják (tértivevénnyel): 1. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt Nagykanizsa, Zrínyi M. u E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Régió 8200 Veszprém, Mártírok útja Öskü Község Önkormányzata 8191 Öskü. Szabadság tér Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Budapest, Váci út Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház u Horváth György 8220 Balatonalmádi, Kisfaludy u Pálffy Csaba Imre 5900 Orosháza, Makói u Gáspár László 8189 Öskü, Völgy u Kohler Melinda Annamária 8191 Öskü. Völgy u Magyar Telekom Nyrt Tapolca, Gyulakeszi út 4., Pf.: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Székesfehérvár, Királysor l/a. 12.Bakonykarszt Zrt.8100 Várpalota, Péti út Magyar Közút Nonprofit Zrt Veszprém, Mártírok útja Irattár

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT

Részletesebben

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Kulcsszavas keresés a dokumentumban! Kattintson annak az eljárásfajtának a nevére, amivel kapcsolatban információra lenne szüksége. Kattintás után a kívánt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben