TÁMOP /2-C

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008"

Átírás

1 Brettner Zsuzsanna Madácsy József Jó gyakorlatok 2012

2 Bevezetés Számos projekt kapcsán fordítottak figyelmet arra a résztvevők, hogy megmutassák és megosszák a szakemberekkel, az érdeklődőkkel innovatív képességeik repertoárját, mintául szolgáló fejlesztési tevékenységüket a hasonló vagy azonos dilemmákkal szembesülő kollégákkal. Összhangban a nemzetközi és a hazai gyakorlattal fontos feladatunknak tekintjük a pályázat elkészítése során megvalósult fejlesztések kipróbálása -, valamint az alkotó folyamat során felhalmozódott ismereteink, tapasztalataink közzétételét. A szociális szakemberek képzését egy olyan elméleti oktatási és gyakorlati felkészítési folyamatnak tekintjük, melyben szükséges és elengedhetetlen a bennünket körülvevő társadalmi és gazdasági változásokból fakadó szükségletekre, új helyzetekre reagálni, valamint reflektív módon közelíteni az adott célcsoport problémáihoz. Képzéseinkben kulcskompetenciaként kezeljük a reflektív tanulás és a reflektív gondolkodás elsajátítását. A tanulási során megvalósulhat a visszacsatolás közvetlenül a tevékenység folyamatában vagy azt követően, valamint a szakirodalom megkülönbözteti a funkcionális reflexiót, mely az eredményesség érdekében végzett (ön)kritikai folyamatokra utal. A visszacsatolás különböző szintjeit is figyelhetjük meg, egyrészt a tevékenység közben azonnal vagy a befejezést követően is reagálhatunk a folyamatokra, a történésekre. A reflektív szakemberré válás folyamatában nélkülözhetetlen a szisztematikus, elméleti tudást is integráló, elmélyült elemző, értelmező értékelés tanulása, gyakorlati munkamódszerekbe való átültetése. Véleményünk szerint az pályázat kereti között megvalósult tananyagfejlesztés: - Sikeres: a hallgatók visszajelzése (lásd BA tananyagok kipróbálás), valamint a diákokkal való közös munka során észlelt változások egyértelműen pozitívnak tekinthetők.

3 - Innovatív: projekt futamideje alatt kidolgozott szakirányú továbbképzések a szociális területen jelentkező társadalmi szükségletekre nyújt alternatív megoldási javaslatot, mind tartalmában, mind megközelítésmódjában. - A multiplikátorhatás tetten érhető: a megvalósított tananyagfejlesztés, új képzési anyagok kidolgozás nem csak a tanszék oktatási kínálatát növeli, hanem szervesen kapcsolódik az egész életen át tartó tanulás európai koncepciójához, mely hozzájárul a szociális szakemberek személyes és szakmai fejlődési folyamatát is szolgálni. Az összes tantárgy fejlesztése nem valósulhatott meg a projekt kereti között, azonban további teljes illetve részleges fejlesztési folyamatot indított el más kurzusok esetében is, így a projekt nettó hatása tovább szélesíthető. - Fenntartható: a tananyag fejlesztése a tanszéki oktatóközösség belső igényéből fakadt, a továbbiakban is saját oktatási tevékenységünket segíti elő, valamint az új, innovatív tantárgyi elemek, a szakirányú továbbképzések és a kifejlesztett vagy implementált oktatási módszerek az alapképzésekbe jelentkező fiatalok, valamint a tudásukat gyarapítani vágyó szakemberek számára is vonzóbbá tehetik a képzési palettánkat. Az egyes képzési elemek jó gyakorlatának bemutatása 1. Pszichoszociális készségfejlesztés I. A kurzusnak különös jelentőséget ad, hogy a BA képzésbe belépő hallgatók először találkoznak a nem frontális oktatás módszerével, első ízben tapasztalják meg a tapasztalati alapú tanulás élményét, az új, még ismeretlen évfolyamtársak előtti megszólalás nehézségeit. A kurzus átalakítása során megfogalmazott céloknak megfelelően a hallgatók egyéniszemélyes, valamint szociális kompetenciáinak fejlődése valósul meg. A szociális

4 kompetenciák fejlesztése hozzájárul a személyes és szakmai fejlődés folyamatához, valamint elősegíti a fogékony és rugalmas interakció-kontrollt. A kompetencia fejlődés mérése reflektív önértékelés során valósult meg.a megkérdezett hallgatók válaszaiból kiderült, hogy a kurzus tartalmát, módszereit megértették, a csoportmunka során a nyílt, őszinte kommunikációt emelték ki. Jó gyakorlatnak tekintjük a kurzus tematikájában megjelenő céltudatos, progresszív előrehaladási folyamatot, ahol az önismeretet elősegítő szituációs és kommunikációs gyakorlatok lehetővé teszik a hallgatók személyiségének megismerését, a kreativitás kibontakoztatását. A gyakorlatok során tudatosan egymásra épülő gyakorlatok megismertetik a hallgatókkal a szociális munka alapvető értékeit, módszereit, a csoportmunka szabályait, a kommunikáció fontosságát, a konfliktusok kezelésnek módozatait és ne utolsó sorban a reflektivitás jelentőségét a szociális munkában. A kurzus fontos mérföldköve a hallgatók szakmai személyiségének építkezésében, a szakmai identitásformálódás folyamatában. Jó gyakorlatok közé soroljuk, a csoportok - oktatótól függetlenül - azonos tantárgyi tematika mentén való haladását. A szakmai szocializáció fontos részét képező kurzus esetében a hallgatók az azonos feladatok elvégzése során hasonló élményeket tapasztalnak meg a félév folyamán. Minden csoportban kitűzött oktatói célként jelent meg a szimmetrikus, partneri viszony kialakítása valamint a bizalmi légkör kialakítása. Az oktatók magatartása a hallgatók számára mintaként szolgálhat a későbbiekben a professzionális segítő kliens kapcsolat megvalósításában. (Balikó Eszter, Mucsi Georgina tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 2. Szakmai módszertani készségfejlesztés I. A szakmai módszertani készségfejlesztés kettős célt valósított meg az adott félév során, egyrészt az Egyéni esetkezelés előadásin elhangzott elméleti ismereteket szemináriumi

5 keretek között mélyítették el a hallgatók. A módszer ismert és más tudományterületen is használt, bevált módszer, azonban jó gyakorlatnak tekintjük, hogy a szemináriumot gyakorló szakember vezette, aki saját szociális munka praxisában szerzett tapasztalatait az esetek kapcsán megosztotta a diákokkal. Hiteles közlései segítették a hallgatók szakmai identitásformálódását is. Az esetdosszié elkészítése fejlesztette a hallgatók rendszerezett információgyűjtésre, feldolgozásra, elemzésre irányuló képességének fejlesztését. Az eset megoldása segítette a szociális munkások kompetenciahatárainak megtapasztalását, átgondolását. Az eset értékelése, az események, történések, beavatkozások értékelése fontos része a leendő segítő szakember önreflektív tanulási folyamatának. Az esetek prezentációja is szerves része a tanulási folyamatnak, a hallgatók benyomásokat, tapasztalatokat szerezhetnek a szociális szakemberek gyakorlati munkájában kiemelkedő jelentőséggel bíró esetmegbeszélő csoportok működéséről, valamint az esetbemutatás folyamatáról. A hallgatótársak kérdései, felvetései, javaslatai szimulálják a kollégák kritikai reflexióit, segítenek az észrevételek helyes, az esetmegoldást előrevivő módon történő értelmezésének elsajátításában. Az eltérő megközelítésmódok, benyomások megismerése megalapozza, továbbfejleszti a diákok kritikai gondolkodását, valamint megszilárdítja a reflektivitás jelentőségét a professzionális segítő szakemberré válás folyamatában. (Csürke József, Mihaldinecz Csaba tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 3. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. A kurzus szervesen kapcsolódik a közösségi szociális munka elméleti hátterének, munkamódszerének megismeréséhez. Jó gyakorlatnak tekintjük a hallgatók kis csoportos formában végzett tevékenységét, melyek miniprojektek kivitelezésében valósultak meg. A miniprojektek kidolgozása során a hallgatók

6 számára a két legfontosabb feladat az adott célcsoport szükségleteinek felismerése és felmérése, valamint a termékeny együttműködés egyúttal hatékony kommunikáció kialakítása a célcsoport tagjaival és a területen dolgozó szakemberekkel. A projektek a szociális munka legkülönbözőbb területein valósultak meg, mely a hallgatók érzékenységét igazolja a gyermek és fiatalok, valamint a hajléktalan emberek problémái iránt. A félév során kreatív ötleteket valósítottak meg, mint a gyermeknapi rendezvények Pécs halmozottan hátrányos helyzetű szegregátumában és a PTE Gyermekgyógyászati Klinika Neuropszichiátriai osztályán. A sellyei iskola tanulóinak pécsi kirándulást szerveztek. A pécsi hajléktalanokkal közösen kerti munkát végeztek Pécs frekventált közterületén, adományokat gyűjtöttek a hajléktalanok számára. A projektek megvalósítása során a hallgatók egy adott csoport szükségleteire reflektáltak, a közös munka számos hallgatói interakciót eredményezett, elősegítette a teamben végzett szociális munka gyakorlatának megtapasztalását, elsajátítását. A projektek újszerű módon járultak hozzá a tanulási folyamathoz, a közösségi szociális munka területén a szakmai készségfejlesztés megvalósulásához. A projektek növelték a hallgatók önkéntes munka iránti elköteleződését, a megvalósított programokat követően a hallgatók egy jelentős csoportja tovább folytatta tevékenységét az adott célcsoporttal, mint önkéntes. (Erdős Márta, Boros Julianna, Mucsi Georgina tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 4. Komplex addiktológiai modul A Komplex addiktológiai modul oktatásmódszertani fejlesztései két kurzuson kerültek kipróbálásra a es tanév során: - Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai, - Addiktológiai modulgyakorlat. A Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai című kurzuson alkalmazott módszert részben átvittük a levelező tagozaton, mesterszakon meghirdetett önsegítésről és terápiás

7 közösségekről szóló kurzusra is Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai Az őszi szemeszterre ütemezett Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai című kurzus lényege, hogy a páratlan heteken a hallgatók különböző önsegítő csoportok tagjaiként józanodó szenvedélybetegekkel találkoznak, akiket a kurzus oktatója hív meg a tantermi órákra, a páros heteken pedig szakirodalmi feldolgozás, továbbá a kurzus fejlesztése nyomán élményfeldolgozás zajlik. A kurzus kiemelten hangsúlyozott elemei a józanodókkal történő valós, közvetlen találkozás révén megvalósuló élményszerű tanulás, és ennek reflektív elmélyítése. A kurzus legfontosabb előfeltételeként említhető az a körülmény, hogy Pécs városa Budapest után az egyik 12 lépéses csoportokkal legjobban ellátott terület az országban. Ez nagymértékben köszönhető annak, hogy a környék addiktológiai ellátásokat nyújtó intézményeinek jelentős része vagy kifejezetten merít a 12 lépéses módszerből (Minnesotamodell), vagy legalább támogató, kooperatív viszonyt táplál a 12 lépéses csoportokkal. Előbbiek között említhetőek a Szigetvári Addiktológiai Osztály, az INDIT Közalapítvány drogrehabilitációs intézményei (Mérföldkő Egyesület, Változóház), valamint a komlói Leo Amici drogrehabilitációs intézmény. Az említett szakellátási intézmények mellett jelentős fejleménynek mondható, hogy a városban néhány éve alapellátási szinten (BÁZIS Közösségi Szolgálat) is elkezdődött a 12 lépéses módszer alkalmazása. (A módszer különböző intézményi alkalmazásai természetesen az ország más pontjain is megjelentek.) Mindezek az elmúlt évtizedekben lezajlott ellátás-fejlődési trendek, valamint maga az önsegítő mozgalom terjedése egyértelműen igazolják, hogy a munkaerőpiac számára képződő leendő szakembereknek szükségük van ilyen irányú módszerspecifikus ismeretekre. Úgy tűnik, legalábbis a józanodó populáció egyes csoportjai esetében (Madácsy 2011), hogy a hosszú távú megtartásban, visszaesés-megelőzésben az olcsónak mondható, extramurális kezelési formáknak, köztük az önsegítő vagy kvázi-önsegítő (AE, Kékkereszt etc.) csoportoknak egyelőre nincs intézményi alternatívája a kapacitáskorlátokba ütköző ambuláns ellátás legfeljebb gyógyszeres kezelést nyújthat, szemben a támogató sorstárs közösség terápiás hatásával, s a forráshiánnyal küszködő egészségügyi ellátórendszerben ilyen alternatíva felbukkanása nem is várható. E csoportok munkája az elsődleges prevencióban is számottevő. Az önsegítő mozgalom terjedésének facilitációja, módszereinek

8 széleskörű alkalmazása összhangban van a nemzeti drogstratégiai célkitűzésekkel. (Nemzeti Stratégia ; Nemzeti Drogstratégia Tervezet ). A kurzus fő célkitűzései között az alábbiak szerepelnek: A kurzus során megszerzendő ismeretek, kompetenciák, készségek A józanodókkal folytatott beszélgetések szakszerű, strukturált összegzése, elemzése A józanodók életvilágának, tapasztalatainak, szemléletének és saját erőforrásainak közvetlen megismerése A leendő klientúra iránti érzékenység fejlődése A szakirodalom kritikus, értékelő megismerése, az ismeretek prezentációja Az élményszerűen megszerzett ismeret és a szakirodalmi ismeret integrációja Önismeret fejlődése, saját előítéletek, sztereotípiák, attitűdök, motivációk feltárása Szakmai identitás és fejlődés monitorozásának készsége, a szakmai munka várható kihívásaira való előhangolódás (pl. a kliensek motiválhatóságának kérdése, manipuláció felismerése, érzelmi kitettség, bevonódás mértéke) A megszerzett ismeretek, kompetenciák, s a készségekben való fejlődés mérésének módja reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka hallgatói referátumok és az általuk (vagy az oktató által) kezdeményezett moderált vita reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka

9 Ismeretek alkalmazási lehetőségeinek felismerése (prevenció, megkeresés, nappali ellátás, ambuláns ellátások, közösségi ellátás, esetkezelés, rehabilitáció, utógondozás etc. színterein) reflektív napló és szemináriumi csoportmunka A páratlan héten esedékes józanodó vendégekkel való találkozás szokásos menete, hogy a vendégek 2-3 fő, lehetőség szerint férfiak és nők vegyesen a 1,5 órás szeminárium 2/3-át a józanodók aktív szenvedélybetegségben töltött életszakaszáról, illetve a józanodás időszakáról szóló elbeszélései töltik ki, a rendelkezésre álló idő fennmaradó részében pedig hallgatói kérdések, hozzászólások alapján beszélgetés zajlik. A páros heteken hallgatói referátumok segítségével áttekintjük az előző heti vendégek addikció-típusához kapcsolódó szakirodalmat, illetve megvitatjuk a vendégekkel való beszélgetésből leszűrődött tapasztalatokat. Ezekre az élménymegbeszélésekre a hallgatók kb. 1 oldal terjedelemben írt élménybeszámolóval készülnek. Az élménybeszámolókat a fenti célkitűzéseknek megfelelően szerkesztett instrukciók szerint készítik el: 1. Írja le röviden a beszélgetést, kiemelve az Ön szerint lényeges elemeket, illetve azokat a mozzanatokat, amelyekre felfigyelt. 2. Hogyan hatott a beszélgetés személyesen Önre, milyen érzések, gondolatok merültek fel Önben? Indított-e el Önben valamilyen személyes változást? 3. A tanulmányai során (vagy másutt) szerzett elméleti és gyakorlati ismeretei közül melyek köthetők a beszélgetésen tapasztaltakhoz? 4. Hogyan hatott a beszélgetés szakmai önképére, fejlődésére? 5. Véleménye szerint hogyan alkalmazhatók a beszélgetés tapasztalatai az addiktológiai szociális munkában? A kurzus teljesítésének további feltétele egy önsegítő csoport meetingjére való ellátogatás, illetve erről a fenti szempontok alapján készített írásbeli beszámoló. A visszajelzések, reflexiók alapján elmondható, hogy a józanodó szenvedélybetegekkel való személyes találkozások sokak számára magas érzelmi töltetű, gyakran megrendítő erejű élményt jelentenek. Mit sem tudva érkeztem meg kedden az első Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai órámra, s beülvén örömmel tapasztaltam, hogy végre

10 1 gyakorlatias, face to face szemléltető, hiteles, tárgyilagos és érzékelhető közelségbe kerülhettem 3, a poklok poklát megjárt emberrel, olyan emberekkel, akik valóban a leendő klienskör közül valók. Felemelő volt látni és hallani végre hús és vér szenvedélybeteg embereket magammal szemben, nem pedig csak olvasni, hallani róluk. olvasható az egyik hallgatói reflexióban. Egy másik hallgató arról számol be, hogy Számomra ez az alkalom [Narcotics Anonymous] volt a legmegrázóbb, nagyon mélyen megérintett. Többször volt már drogosokkal kapcsolatos órám, illetve találkoztam már szemtől szemben függőkkel, szintén egy-egy óra keretében. De ez most valahogy más volt. Nem egy alkalommal könnyeztem a beszámolók során. Elgondolkodtam rajta, hogy valójában mennyire csekély kis dolog elég ahhoz, hogy az emberek ilyen mélyre lecsússzanak, és mekkora dolog az, ha valaki ebből részben önerőből, részben egy kis segítséggel, de mégis ki tud mászni. Az idézetből látszik, hogy a hallgató nem csupán érzelmi megérintődéséről számol be, hanem igyekszik önmaga számára keretbe foglalni az elméleti tanulmányokat, az önerő vs. felsőbb erő dilemmáját, a 12 lépéses csoportok által megfogalmazott elv, a kontroll-visszanyerés kontrollfeladással való elérésének paradoxalitását. Számos más esetben felbukkan a hallgatói reflexiókban az, hogy a felépülőkkel való találkozás tapasztalata elősegíti az elméleti ismeretek elmélyítését: Megfigyelésem szerint a beszámolókban nagy hangsúly helyeződött a társfüggő kapcsolatok bemutatására. Mindhárom vendégünk társfüggésben állt a családjában megjelenő alkoholistával. Elmondásuk szerint a társfügés nem szűnik meg azzal, ha az alkoholfüggő felépül betegségéből. A függés áthelyeződhet egy másik személyre, vagy akár egy állatra is kivetülhet ( ). Véleményem szerint pontosabb definíciót kaphattunk arról, hogy mit jelent valójában a társfüggés, ismereteink hasznos tudásanyaggal bővültek. Egy másik reflexió szerint Számomra ez a kurzus egy nagyon pozitív csalódás. Várakozással túlfűtve ültem be az előadásra. Az első benyomástól kicsit megijedtem, mert félelmet és tartózkodást váltottak ki belőlem a vendégek. Ez az érzés viszonylag hamar elmúlt, melyet a józanodók nyíltsága, őszintesége segített elő. Az egyetemi évek alatt sokat tanultunk és hallottunk már az alkoholizmusról és az alkoholistákról és ez a tudás értelmet kapott számomra, sokkal könnyebben értettem meg a folyamatokat. A kurzus hasznos szűrő funkciót is képes betölteni. Előfordul, hogy egy-egy hallgatóban tudatosul, hogy egyelőre nem képes túljutni a szenvedélybetegekkel szembeni ellenérzésein, s ennek konklúziójaképpen más ellátási területek felé kezd orientálódni. Ugyanakkor nem egy esetben oldódnak a hallgatók szenvedélybetegekkel szembeni előítéletei, az ítélkező, moralizáló attitűd átvált a betegségkoncepció szerinti szemléletmódba, s ezzel együtt az empatikus, elfogadó attitűd is megjelenik: Nagyon

11 szívesen hallgattam volna őket tovább, nem is gondoltam, hogy ennyire tetszeni fog az előadásuk. Úgy érzem, lehet tőlük tanulni, az ő tapasztalatukból okulni. Szerintem ugyanúgy szeretetre méltó emberek az alkoholisták, mint bárki más, eddig az volt a benyomásom, hogy inkább irtózni kellene tőlük, pedig ők igazából betegek és nem kellene őket elítélni ezért. A józanodókkal való beszélgetések több visszajelzés szerint eredményeznek olyan felismeréseket, ismeretgyarapodást, melyek a gyakorlatban felhasználhatónak tűnnek. Az egyik reflexióban az olvasható, hogy Szerintem nagyon hasznos dolgokat hallhattunk az órán, amit a későbbi életünkben, és a praxisunk során is fel tudunk használni, megelőzve azokat a helyzeteket, hogy valaki tanácstalan helyzetbe kerüljön alkoholfüggősége miatt, továbbá hasznos tanácsokkal tudjuk ellátni mind az alkoholbetegeket, mind az ilyen problémákkal küszködő emberek családtagjait. Egy másik hallgató már konkrétabb felhasználási javaslattal él: [A Névtelen Szerencsejátékosok által tartott] előadás családiasnak nevezhető hangulata, és az előadók őszinteségre való törekvése elgondolkodtatott. Úgy gondolom, sokkal célravezetőbb lenne, ha a drogprevenciós előadások nem tömegméretű eseményekké fajulnának (itt az általános iskolai, gimnáziumi évek során megrendezett eseményekre gondolok). Ismét más hallgató, miután leírja, hogy az egyik felépülő vendégünk számára kevésbé tűnt motiváltnak, részben arra utal, hogy egy az addiktológiai szociális munkában nélkülözhetetlen képesség terén, a manipuláció felismerésében érez magában fejlődést. Szakmai fejlődésemet ez a beszélgetés [Névtelen Szerencsejátékosok] nagymértékben elősegítette, úgy gondolom, hogy egyre könnyebben észreveszem az esetleges manipulációt vagy hazugságokat és azt, hogy ki az, aki ténylegesen motivált a felépülésben, amelyet felhasználhatok majd későbbi munkám során, továbbfejleszthetem még kialakulóban lévő ilyen jellegű készségeimet. Ezen tapasztalatok segíthetik a különféle elméletek gyakorlatba történő átültetését és alkalmazását, a szakmai személyiségem fejlődését. Összegezve a tapasztalatokat, a kurzus során a hallgatók mély impulzusokkal gazdagodnak a józanodókkal való beszélgetések során. Elméleti ismereteik átszíneződnek, elmélyülnek a tapasztaltak révén. A feldolgozó szemináriumi munka folyamán láthatóvá válik a vendégekkel folytatott beszélgetések hatása, érdeklődésük, szakmai öntudatuk és felelősségérzetük fejlődése. Reflexióik, illetve azok szemináriumi feldolgozása elősegíti élményeik, benyomásaik, illetve az ezek által elinduló változási folyamatok tudatosítását, artikulációját. A kurzus egyik sajátos karakterisztikuma, hogy megjelenik benne éppen az a reciprocitás, amely az önsegítő csoportok sajátja: a találkozások kölcsönösen hasznot hoznak

12 mindkét fél, úgy a vendégek, mint a hallgatók számára: a vendégeknek szolgálattételi, üzenettovábbítási, a hallgatóknak pedig ismeret- és tapasztalatgyarapodási lehetőséget jelent. Továbbgyűrűző hatásként említhető, hogy az oktatási módszert részben átvittük a levelező tagozatos mesterszakos hallgatók önsegítésről és terápiás közösségekről szóló kurzusára, melynek egyik hallgatója visszajelezte, hogy városában korábban nem látott sikerrel alkalmazta a kurzuson tanultakat, a józanodó szenvedélybetegek segítségével tartott prevenciós előadást. (Madácsy József tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 4.2. Addiktológiai modulgyakorlat A tavaszi félévben esedékes Addiktológiai modulgyakorlat című tárgy tervezésekor prioritást kapott az a szempont, hogy a kurzus a hatodik szemeszterben, közvetlenül a féléves egyéni terepgyakorlati félév előtt kerül meghirdetésre. Ennek megfelelően azok a hallgatók számára, akik addiktológiai irányban kívánják ismereteiket elmélyíteni, szakmai tájékozódási, orientációs lehetőséget biztosít, amely elősegíti terepválasztásukat. Ebből természetszerűleg adódó célkitűzés, hogy a hallgatók a modulgyakorlaton kapjanak intézménylátogatásokkal nyerhető, kevésbé mély, de széleskörű betekintést az ellátási formákba. Kedvező feltételként említhető, hogy az addiktológiai alap- és szakellátások terén Pécs város és környéke országos viszonylatban relatíve jó helyzetben van. Ez lehetővé teszi, hogy az ellátások széles spektrumával ismertessük meg a hallgatókat. A kurzus jelenleg zajló fejlesztése során, a Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai című kurzushoz hasonlóan, nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy olyan tanulási környezetet alakítsunk ki, amely lehetővé teszi az élményszerű tapasztalat- és ismeretszerzést, a szakmai gyakorlatok és az addiktológiai szociális munka jogi környezete, illetve a nemzetstratégiai célkitűzések kritikai összevetését, valamint az előzőekkel kapcsolatos hallgatói reflexiók feldolgozását. Az említett célkitűzéseknek leginkább megfelelő szerkezetnek az tűnt, hogy páratlan heteken végezzük az intézménylátogatásokat amennyiben a fogadóintézmények időbeosztása ezt lehetővé teszi, a páros heteken pedig feldolgozó szemináriumokat tartunk. Az intézménylátogatások keretében a 2012 májusában lezárult kurzuson a FÜGE Drogprevenciós Központba, a Pszichiátriai Klinikára, a BÁZIS Közösségi Szolgálatba, az Alternatíva Ifjúsági Egyesületbe (melyen keresztül bemutatásra kerül a TÉR Közösségi Szolgálat és a Bulisegély Szolgálat is), a Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Ellátásába, a Drogambulanciára, illetve a kovácsszénájai Mérföldkő Drogrehabilitációs Intézetbe (melynek

13 révén egyúttal a védett munkahelyek kérdése és a Félutas Ház is bemutatásra került) jutottunk el. Az intézménylátogatások első részében meghallgattuk az ott dolgozó szakemberek intézményt és szakmai tevékenységet bemutató előadását, majd teret engedtünk a hallgatói kérdéseknek, az ezek nyomán kialakuló beszélgetéseknek. Szerencsés véletlen, hogy a tanszéki szaknapok keretében a hallgatók ebben az évben egy addiktológust hívtak meg, aki a Büntető törvénykönyv tervezett szigorításáról tartott előadást és beszélgetést, így kapacitáltuk az ezen való hallgatói részvételt, ily módon informálisan a kurzus részévé téve azt. A szemináriumi munka egy részében, hallgatói referátumok segítségével foglalkoztunk a szenvedélybeteg-ellátásokat szabályozó törvényekkel és rendeletekkel, illetve a hallgatói reflexiókkal. A hallgatói reflexiók a fejlesztés keretében szerkesztett reflektív napló vezetésével valósultak meg, melyeket a hallgatók legalább kéthetente frissítettek, illetve a naplóban megfogalmazódó gondolatok megbeszélésével. A napló a reflektáláshoz a következő kereteket adta meg: Hallgató neve: Kurzuscím: Évszám/szemeszterszám: Oktató neve: A kurzussal kapcsolatos várakozások, tanulási célok: A kurzus témájához kapcsolódó korábbi ismeretek, készségek, tapasztalatok:

14 A kurzus során szerzett ismeretek, készségek, belátások: A kurzus teljesítéséhez kapcsolódó önálló munkák, feladatok, gondolatok: A kurzus során végzett saját munka értékelése: A kurzus során elért tanulmányi, szakmai fejlődés: További fejlődési lehetőségek: A csoportmunkával kapcsolatos reflexiók (szeminárium esetén): A kurzus értékelése: Oktatói véleményezés (a kurzus oktatója tölti ki): A kurzus során szerzett ismeretek, készségek, belátások mezőbe a hallgatók főleg intézménylátogatási tapasztalataikat írták le az alábbi instrukcióknak megfelelően: - beszámolók az egyes intézménylátogatásokról (adatok, intézményműködés, szakmai

15 program, az intézménybe delegálható klienskör, szakmai és szubjektív reflexiók); - az addiktológiai ellátásokra mint rendszerre (pl. intézményközi együttműködésben pozitívumok/hiányosságok) vonatkozó reflexiók; - olvasmányok összefüggésbe hozatala az intézménylátogatásokon tapasztaltakkal (minimum a félév során tárgyalt 4 alapolvasmány: az alkoholstratégia, a drogstratégia, illetve az évi III. tv. és az 1/2000-es SzCsM rendelet); - előny, ha a hallgató képes a tapasztaltak és olvasottak integrált, problémaérzékeny, kritikai értékelésére (pozitívumok/negatívumok). A reflektív naplókban megfogalmazott gondolatok alapján elmondható, hogy a hallgatók jó része meglehetősen határozott tanulási célokkal rendelkezik, s ennek megfelelő elvárásokat támaszt a kurzussal szemben. Az egyik hallgató azt írja, hogy az ellátórendszer feltérképezésével remélem, hogy egyrészt tovább bővül tudásom, másrészt, hogy kirajzolódik a kurzus végére, az addiktológia mely területe felé érzem a legnagyobb elhivatottságot, hogy azután abba az irányba összpontosítsam energiám. Egy másik naplóban megfogalmazott várakozásokban már a kritikai szemlélet előjelei mutatkoznak: Bízom benne, hogy az elméleti tudásunk mellé gyakorlati tapasztalatokat is szerzünk. Célnak azt tartom például, hogy megismerjük az intézmények tényleges működését, hiszen elméletben és a gyakorlatban nem biztos, hogy ugyanúgy valósulnak meg. Fontosnak tartom az intézményekben dolgozó szakemberek által elvégzett feladatok és munkakör bemutatását, mert esetleg egyszer nekünk is helyt kell állnunk és legalább felkészülten, nem pedig tájékozatlanul. Ismét más napló nemcsak a potenciális terepgyakorlati helyre, hanem az álláskeresésre is előretekint: Remélem, e kurzus segít áttekinteni azokat a lehetőségeket, amelyek közül gyakorlati helyet, esetleg munkahelyet találunk. Mások a szakmai felkészülést hangsúlyozzák: [Célom] Minél több intézmény megismerése, mert a szakember számára rendkívül fontos, hogy ismerje az intézményhálózatot, ahova klienseit delegálni tudja. S ha ismeri az intézményeket, találkozott az ott dolgozókkal, akkor ezt még inkább

16 felelősséggel teheti. Tanulási célként az intézmények közötti eligazodást és látóköröm szélesítését tűzném. Jelen keretek között aligha lehet arra vállalkozni, hogy bemutassuk az információk és tapasztalatok hatalmas tárházát, mely az intézménylátogatásokon, a gyakorló szakemberek beszámolói, kérdésekre adott válaszai során felgyülemlett. Az egyik általánosabb megfogalmazás szerint Az óra számomra azért bizonyult hasznosnak, mert az efféle intézményekről igazából még nem sok tudásom volt. Úgy érzem, hogy egy nagyon részletes és átfogó képet kaptam az intézményről, és egy kicsit a magyarországi droghelyzetről is. Egy másik hallgatói reflexió az elméleti ismeretek gyakorlat révén történő elmélyítését, illetve alkalmazásuk szükségességét emeli ki: Sok fogalom itt tisztázódott le, pl.: Mi a nappali, közösségi ellátás, hogy is zajlik ez gyakorlatban, és igazából szerintem szinte minden intézményben hallottam valami olyat a gyakorlati munkájukkal kapcsolatban, amiről az órákon nem volt szó. A szociális MUNKA, avagy a szociális munkás maga, talán tényleg gyakorlatban válik majd szakemberré, akkor, amikor nem csak megtanulja a Rogers, Freud, Adler... és még folytathatnám munkásságát,és gyógyító módszereit, mert azt bárki megteheti. Hanem akkor, amikor face to face kliensekkel, (én jelen esetben majd drogfüggőkkel) találom szemben magam, s a saját személyiségemmel együttesen kell majd élesben kezelnem s lereagálnom az adott impulzusokat. A szakmai fejlődés természetesen nemcsak az ismeretek bővülését, hanem a személyiség, a készségek és képességek fejlődését is jelenti. Az egyik hallgató azt írja, hogy Szakmai fejlődésnek értékelem, hogy a szemináriumokon gyakorolhattuk a véleménynyilvánítást, eltérő vélemények ütköztetésének módját, az érvelést, a ventillációt. Egy másik vélemény szerint Számomra nagyon pozitív élmény volt találkozni különböző helyen dolgozó szociális munkásokkal. Az elhivatottság érzését erősítették meg bennem. Mint egy további véleményben megfogalmazódik, Arra jöttem rá, hogy ehhez a munkához elengedhetetlen a türelem, a szabályok szigorú betartatása, a határozottság, fegyelem, közben meg az odafigyelés és a segítőkészség. És

17 mivel ez a terület [a nappali ellátás] nem túl sikerorientált, azt gondolom, hogy a türelemnek és a kitartásnak nagymértékben meg kell lennie. És nagy hangsúlyt kell fektetni a szakmai személyiség fejlődésére, a kiégés megelőzése miatt. Megerősödött bennem az a gondolat, hogy a fiatalok körében hatékonyabb prevencióra van szükség, illetve a designer drogok veszélyességének hangsúlyozása. A kurzus célkitűzései szempontjából pozitívumként értékelhető a szakmai önreflexió, a saját fejlődési irányok kijelölésének megjelenése: Úgy gondolom, hogy ehhez a munkához magas szintű önismeret szükséges (ebben még fejlődnöm kell), továbbá szükséges készség még a tolerancia, empátia. Igen lényeges elem a reflektív naplókban a holisztikus, integrált, s egyben kritikai szemlélet fejlődésének megjelenése: A kurzus során hallott elbeszélésekből még ilyen tapasztalatlanul is kimondhatom, hogy az állam e területen történő beavatkozása csekély. A legnagyobb probléma az anyagi források hiánya, amit megemlített több szakember is, hogy megesik az is, hogy nem tudják a jövő hónapban milyen finanszírozásból fedezik a szolgáltatás költségeit. A prevenció jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen itt még nem szükséges egy félbetört emberi életet helyrehozni és talán kevesebb ember kerülne be a rehabilitációs intézményekbe. Itt nagy szerepe lenne például az iskolai szociális munkának, ami szintén anyagi forrás hiányában nem valósulhat meg minden oktatási intézményben bár tudjuk, hogy a fiataloknál ez az a színtér ahol elsődlegesen be lehetne avatkozni. Egy másik reflexió szerint A kurzus végén ismertetett különböző kábítószerek törvényi és szakmai szabályozásának hátterét vizsgálva, bennem nagyon rossz érzések voltak. Először a mai drogpolitikai tervezet volt az, amiben visszalépést láttam az eddigiekhez képest. A drogfogyasztók kriminalizálásával szerintem semmit nem fog elérni a mostani kormány csak azt, hogy egyre több börtönre lesz szükség és a probléma egyáltalán nem fog csökkeni. A különböző forráselvonások az alacsony küszöbű programoktól szintén egyre rosszabb helyzetbe hozzák az addiktológiával foglalkozó szakembereket. Eltolódik a szenvedélybetegek kezelése a drága, hosszú ideig tartó rehabilitációs otthonokba. Pedig szerintem inkább az olcsóbb és megelőző programok

18 támogatása lenne a megfelelő irány. Az ártalomcsökkentés megszüntetését, legalábbis állami forrási szinten szintén aggályosnak tartom, hiszen ezek a programok fontosak, és életeket menthetnek. Nagyon rossz dolog az is, hogy hazánkban egyáltalán nem foglalkoznak törvényhozási szinten az alkohollal, ami pedig a magyar társadalom egyik legnagyobb problémája. Nincsen kormányzati szintű stratégia az alkoholbetegek gyógyítására, visszaszorítására. Itt is sokkal inkább a drága rehabilitációs ellátások működnek ahelyett, hogy prevencióval, és különböző törvényi lehetőségekkel visszaszorítanák az alkoholfogyasztást, sőt, a mostani kormány első döntései között volt, hogy az otthon pálinkafőzést legalizálta ismét. A fentiekben elsősorban a pozitívumokra koncentráltunk, a reflektív tanulási környezet kialakításának tapasztalataihoz azonban természetesesen nehézségek, problémák is társulnak. Ezek között első helyen említendő a naplóbejegyzések gyakori felszínessége, annak egyértelmű jelei, hogy a hallgatók egy része mechanikus iskolai feladatként igyekszik letudni a naplóírást, némileg érthetően, ha figyelembe vesszük, hogy reflektív tanulási kultúrával nem rendelkeznek, a közoktatásban azt nem sajátítják el. Problémát jelent továbbá az egészleges, integratív látásmód kialakításának nehézsége, bár való igaz, hogy ismereteik adott szintjén még komoly feladatot jelent az egyes ellátási formákkal kapcsolatos impulzusok befogadása, feldolgozása. A következő fejlesztési lépések tervezésében érdemes lesz ezekre a területekre koncentrálni. A kurzus amellett, hogy lehetőséget ad nagy mennyiségű gyakorlatközeli információ és szakmai tapasztalat élményszerű elsajátítására, és támogatja a kritikai reflexiót, további járulékos hasznot hajt: - lehetőséget kínál a hallgatók szakemberek körében szerzendő kapcsolati tőkéjének növelésére, - erősíti a Tanszék és az addiktológiai ellátórendszerben dolgozó munkatársak

19 kapcsolatait, - lehetőséget ad a szakmai aktualitások nyomon követésére (jelenleg különös tekintettel a dizájnerdrogokkal kapcsolatos szakmai kihívásokra), - megteremti a hallgatókkal szemben támasztott munkaerőpiaci elvárások monitorozásának lehetőségét, - a felhalmozott tapasztalatok más kurzusokba is beépülhetnek (pl. az érzékeny adatok Irodalom: védelmére vonatkozó gyakorló szakemberi megállapítások az etika oktatásban). (Madácsy József tantárgyfejlesztési anyaga alapján) Madácsy, J. (2011): Portrait of a Typical Member of the Hungarian Alcoholics Anonymous: Results of an Empirical Study. In: B. Erdős, M. Kelemen, G. Csürke, J. Borst, J. (eds.): Reflective Recovery: Health Learning in Twelve Step Communities. Budapest: Oriold & Co. Publisher, Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelése érdekében Nemzeti Drogstratégia Tervezet Elérés: munkaanyagok 5. Gyermekvédelmi modul, gyermekvédelmi modulgyakorlat A modulgyakorlat átalakítása során kitűzött cél, mely szerint egy egymásra épülő, az egyes elemeket szervesen összekötő koherens oktatási csomag jöjjön létre, megvalósultnak és követendő gyakorlatnak tekintjük. A tantárgyelemek összehangolását a lehető legegyszerűbb módon valósítottuk meg, az oktatók közötti interakciókat tettük gyakoribbá, a tanév folyamán rendszeresen tájékoztattuk egymást az előrehaladásról, a nehézségekről és a felmerült dilemmákról. Jó gyakorlatnak tekintjük a hallgatót a Képzési Kimeneti Követelményekben

20 megfogalmazott kompetenciákkal való szembesítést. Az elméleti képzés harmadik évében a diákok összegezhetik eddigi fejlődésüket és kijelölhetik a lehetséges fejlődési irányokat. A folyamatot a reflektív portfólió elkészítésével segítettük, melyben az elvárt kompetenciákhoz hozzárendelték jelenlegi ismereteiket, készségeiket, képességeiket (lásd portfóliók). A hallgatók összegezték jelenlegi tudásukat, megfogalmazták a fejlődéssel kapcsolatos reflexióikat. A hallgatói portfóliók többségében megfogalmazást nyert a szakmai identitásformálódás, a szakmai elköteleződés megerősödése a félév során. A portfólió készítés eddig a tanévig nem képezte a teljesítés feltételeit, az oktatók is reflektálni kívántak a gyakorlatban megjelenő, a munkáltatók által elvárt integrált tudás összegzésének igényére. A hallgatói aktivitás terén megvalósult változás kiemelkedő jelentőségű a számunkra, a hallgatók motiváltabbá, érdeklődőbbé váltak a modul kurzusai alatt, melyhez a modulgyakorlat alatt megtervezésre került projektek jelentős mértékben hozzájárultak. Megvalósítottnak tekintjük a tanulás önálló szervezését, melyet a hallgatók felé, mint elérendő célt nem kommunikáltunk, számunkra rejtett tantervként jelent meg. A projektek tervezése során az önálló és a csoportos tanulás megvalósult valamint az önálló tanulási folyamat beolvadt a kooperatív tanulás folyamatába, az adott, a hallgatók által választott kérdéskörhöz kapcsolódó elméleti tudás kiszélesítésébe. Az aktivitás erősödéséhez az oktatási módszer változtatása is sikeresen járult hozzá, a hallgatók a nem frontális oktatási környezetben motiváltabbá váltak. A diákok döntő többsége megértette a reflektív tanulás lényegét, megtanulták a szakmai reflexió jelentőségét az identitásformálódás folyamatában, melyet a hetedik szemeszter terepgyakorlata alatt tovább fogjuk monitorozni. (Brettner Zsuzsanna tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 6. Összegzés helyett

BA addiktológiai komplex modul

BA addiktológiai komplex modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból egyetemi docens Széchenyi Egyetem PLESZKI Szociális tanulmányok tanszék Értelmiségnevelés nem hozott anyagból A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Visszajelző kérdőív. KÉPZÉS IDEJE 2014. március 27 május 9. NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/3. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. május 9.

Visszajelző kérdőív. KÉPZÉS IDEJE 2014. március 27 május 9. NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/3. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. május 9. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. március

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR Melyik tréningcéget válasszam? Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?!

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben