TÁMOP /2-C

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008"

Átírás

1 Brettner Zsuzsanna Madácsy József Jó gyakorlatok 2012

2 Bevezetés Számos projekt kapcsán fordítottak figyelmet arra a résztvevők, hogy megmutassák és megosszák a szakemberekkel, az érdeklődőkkel innovatív képességeik repertoárját, mintául szolgáló fejlesztési tevékenységüket a hasonló vagy azonos dilemmákkal szembesülő kollégákkal. Összhangban a nemzetközi és a hazai gyakorlattal fontos feladatunknak tekintjük a pályázat elkészítése során megvalósult fejlesztések kipróbálása -, valamint az alkotó folyamat során felhalmozódott ismereteink, tapasztalataink közzétételét. A szociális szakemberek képzését egy olyan elméleti oktatási és gyakorlati felkészítési folyamatnak tekintjük, melyben szükséges és elengedhetetlen a bennünket körülvevő társadalmi és gazdasági változásokból fakadó szükségletekre, új helyzetekre reagálni, valamint reflektív módon közelíteni az adott célcsoport problémáihoz. Képzéseinkben kulcskompetenciaként kezeljük a reflektív tanulás és a reflektív gondolkodás elsajátítását. A tanulási során megvalósulhat a visszacsatolás közvetlenül a tevékenység folyamatában vagy azt követően, valamint a szakirodalom megkülönbözteti a funkcionális reflexiót, mely az eredményesség érdekében végzett (ön)kritikai folyamatokra utal. A visszacsatolás különböző szintjeit is figyelhetjük meg, egyrészt a tevékenység közben azonnal vagy a befejezést követően is reagálhatunk a folyamatokra, a történésekre. A reflektív szakemberré válás folyamatában nélkülözhetetlen a szisztematikus, elméleti tudást is integráló, elmélyült elemző, értelmező értékelés tanulása, gyakorlati munkamódszerekbe való átültetése. Véleményünk szerint az pályázat kereti között megvalósult tananyagfejlesztés: - Sikeres: a hallgatók visszajelzése (lásd BA tananyagok kipróbálás), valamint a diákokkal való közös munka során észlelt változások egyértelműen pozitívnak tekinthetők.

3 - Innovatív: projekt futamideje alatt kidolgozott szakirányú továbbképzések a szociális területen jelentkező társadalmi szükségletekre nyújt alternatív megoldási javaslatot, mind tartalmában, mind megközelítésmódjában. - A multiplikátorhatás tetten érhető: a megvalósított tananyagfejlesztés, új képzési anyagok kidolgozás nem csak a tanszék oktatási kínálatát növeli, hanem szervesen kapcsolódik az egész életen át tartó tanulás európai koncepciójához, mely hozzájárul a szociális szakemberek személyes és szakmai fejlődési folyamatát is szolgálni. Az összes tantárgy fejlesztése nem valósulhatott meg a projekt kereti között, azonban további teljes illetve részleges fejlesztési folyamatot indított el más kurzusok esetében is, így a projekt nettó hatása tovább szélesíthető. - Fenntartható: a tananyag fejlesztése a tanszéki oktatóközösség belső igényéből fakadt, a továbbiakban is saját oktatási tevékenységünket segíti elő, valamint az új, innovatív tantárgyi elemek, a szakirányú továbbképzések és a kifejlesztett vagy implementált oktatási módszerek az alapképzésekbe jelentkező fiatalok, valamint a tudásukat gyarapítani vágyó szakemberek számára is vonzóbbá tehetik a képzési palettánkat. Az egyes képzési elemek jó gyakorlatának bemutatása 1. Pszichoszociális készségfejlesztés I. A kurzusnak különös jelentőséget ad, hogy a BA képzésbe belépő hallgatók először találkoznak a nem frontális oktatás módszerével, első ízben tapasztalják meg a tapasztalati alapú tanulás élményét, az új, még ismeretlen évfolyamtársak előtti megszólalás nehézségeit. A kurzus átalakítása során megfogalmazott céloknak megfelelően a hallgatók egyéniszemélyes, valamint szociális kompetenciáinak fejlődése valósul meg. A szociális

4 kompetenciák fejlesztése hozzájárul a személyes és szakmai fejlődés folyamatához, valamint elősegíti a fogékony és rugalmas interakció-kontrollt. A kompetencia fejlődés mérése reflektív önértékelés során valósult meg.a megkérdezett hallgatók válaszaiból kiderült, hogy a kurzus tartalmát, módszereit megértették, a csoportmunka során a nyílt, őszinte kommunikációt emelték ki. Jó gyakorlatnak tekintjük a kurzus tematikájában megjelenő céltudatos, progresszív előrehaladási folyamatot, ahol az önismeretet elősegítő szituációs és kommunikációs gyakorlatok lehetővé teszik a hallgatók személyiségének megismerését, a kreativitás kibontakoztatását. A gyakorlatok során tudatosan egymásra épülő gyakorlatok megismertetik a hallgatókkal a szociális munka alapvető értékeit, módszereit, a csoportmunka szabályait, a kommunikáció fontosságát, a konfliktusok kezelésnek módozatait és ne utolsó sorban a reflektivitás jelentőségét a szociális munkában. A kurzus fontos mérföldköve a hallgatók szakmai személyiségének építkezésében, a szakmai identitásformálódás folyamatában. Jó gyakorlatok közé soroljuk, a csoportok - oktatótól függetlenül - azonos tantárgyi tematika mentén való haladását. A szakmai szocializáció fontos részét képező kurzus esetében a hallgatók az azonos feladatok elvégzése során hasonló élményeket tapasztalnak meg a félév folyamán. Minden csoportban kitűzött oktatói célként jelent meg a szimmetrikus, partneri viszony kialakítása valamint a bizalmi légkör kialakítása. Az oktatók magatartása a hallgatók számára mintaként szolgálhat a későbbiekben a professzionális segítő kliens kapcsolat megvalósításában. (Balikó Eszter, Mucsi Georgina tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 2. Szakmai módszertani készségfejlesztés I. A szakmai módszertani készségfejlesztés kettős célt valósított meg az adott félév során, egyrészt az Egyéni esetkezelés előadásin elhangzott elméleti ismereteket szemináriumi

5 keretek között mélyítették el a hallgatók. A módszer ismert és más tudományterületen is használt, bevált módszer, azonban jó gyakorlatnak tekintjük, hogy a szemináriumot gyakorló szakember vezette, aki saját szociális munka praxisában szerzett tapasztalatait az esetek kapcsán megosztotta a diákokkal. Hiteles közlései segítették a hallgatók szakmai identitásformálódását is. Az esetdosszié elkészítése fejlesztette a hallgatók rendszerezett információgyűjtésre, feldolgozásra, elemzésre irányuló képességének fejlesztését. Az eset megoldása segítette a szociális munkások kompetenciahatárainak megtapasztalását, átgondolását. Az eset értékelése, az események, történések, beavatkozások értékelése fontos része a leendő segítő szakember önreflektív tanulási folyamatának. Az esetek prezentációja is szerves része a tanulási folyamatnak, a hallgatók benyomásokat, tapasztalatokat szerezhetnek a szociális szakemberek gyakorlati munkájában kiemelkedő jelentőséggel bíró esetmegbeszélő csoportok működéséről, valamint az esetbemutatás folyamatáról. A hallgatótársak kérdései, felvetései, javaslatai szimulálják a kollégák kritikai reflexióit, segítenek az észrevételek helyes, az esetmegoldást előrevivő módon történő értelmezésének elsajátításában. Az eltérő megközelítésmódok, benyomások megismerése megalapozza, továbbfejleszti a diákok kritikai gondolkodását, valamint megszilárdítja a reflektivitás jelentőségét a professzionális segítő szakemberré válás folyamatában. (Csürke József, Mihaldinecz Csaba tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 3. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. A kurzus szervesen kapcsolódik a közösségi szociális munka elméleti hátterének, munkamódszerének megismeréséhez. Jó gyakorlatnak tekintjük a hallgatók kis csoportos formában végzett tevékenységét, melyek miniprojektek kivitelezésében valósultak meg. A miniprojektek kidolgozása során a hallgatók

6 számára a két legfontosabb feladat az adott célcsoport szükségleteinek felismerése és felmérése, valamint a termékeny együttműködés egyúttal hatékony kommunikáció kialakítása a célcsoport tagjaival és a területen dolgozó szakemberekkel. A projektek a szociális munka legkülönbözőbb területein valósultak meg, mely a hallgatók érzékenységét igazolja a gyermek és fiatalok, valamint a hajléktalan emberek problémái iránt. A félév során kreatív ötleteket valósítottak meg, mint a gyermeknapi rendezvények Pécs halmozottan hátrányos helyzetű szegregátumában és a PTE Gyermekgyógyászati Klinika Neuropszichiátriai osztályán. A sellyei iskola tanulóinak pécsi kirándulást szerveztek. A pécsi hajléktalanokkal közösen kerti munkát végeztek Pécs frekventált közterületén, adományokat gyűjtöttek a hajléktalanok számára. A projektek megvalósítása során a hallgatók egy adott csoport szükségleteire reflektáltak, a közös munka számos hallgatói interakciót eredményezett, elősegítette a teamben végzett szociális munka gyakorlatának megtapasztalását, elsajátítását. A projektek újszerű módon járultak hozzá a tanulási folyamathoz, a közösségi szociális munka területén a szakmai készségfejlesztés megvalósulásához. A projektek növelték a hallgatók önkéntes munka iránti elköteleződését, a megvalósított programokat követően a hallgatók egy jelentős csoportja tovább folytatta tevékenységét az adott célcsoporttal, mint önkéntes. (Erdős Márta, Boros Julianna, Mucsi Georgina tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 4. Komplex addiktológiai modul A Komplex addiktológiai modul oktatásmódszertani fejlesztései két kurzuson kerültek kipróbálásra a es tanév során: - Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai, - Addiktológiai modulgyakorlat. A Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai című kurzuson alkalmazott módszert részben átvittük a levelező tagozaton, mesterszakon meghirdetett önsegítésről és terápiás

7 közösségekről szóló kurzusra is Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai Az őszi szemeszterre ütemezett Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai című kurzus lényege, hogy a páratlan heteken a hallgatók különböző önsegítő csoportok tagjaiként józanodó szenvedélybetegekkel találkoznak, akiket a kurzus oktatója hív meg a tantermi órákra, a páros heteken pedig szakirodalmi feldolgozás, továbbá a kurzus fejlesztése nyomán élményfeldolgozás zajlik. A kurzus kiemelten hangsúlyozott elemei a józanodókkal történő valós, közvetlen találkozás révén megvalósuló élményszerű tanulás, és ennek reflektív elmélyítése. A kurzus legfontosabb előfeltételeként említhető az a körülmény, hogy Pécs városa Budapest után az egyik 12 lépéses csoportokkal legjobban ellátott terület az országban. Ez nagymértékben köszönhető annak, hogy a környék addiktológiai ellátásokat nyújtó intézményeinek jelentős része vagy kifejezetten merít a 12 lépéses módszerből (Minnesotamodell), vagy legalább támogató, kooperatív viszonyt táplál a 12 lépéses csoportokkal. Előbbiek között említhetőek a Szigetvári Addiktológiai Osztály, az INDIT Közalapítvány drogrehabilitációs intézményei (Mérföldkő Egyesület, Változóház), valamint a komlói Leo Amici drogrehabilitációs intézmény. Az említett szakellátási intézmények mellett jelentős fejleménynek mondható, hogy a városban néhány éve alapellátási szinten (BÁZIS Közösségi Szolgálat) is elkezdődött a 12 lépéses módszer alkalmazása. (A módszer különböző intézményi alkalmazásai természetesen az ország más pontjain is megjelentek.) Mindezek az elmúlt évtizedekben lezajlott ellátás-fejlődési trendek, valamint maga az önsegítő mozgalom terjedése egyértelműen igazolják, hogy a munkaerőpiac számára képződő leendő szakembereknek szükségük van ilyen irányú módszerspecifikus ismeretekre. Úgy tűnik, legalábbis a józanodó populáció egyes csoportjai esetében (Madácsy 2011), hogy a hosszú távú megtartásban, visszaesés-megelőzésben az olcsónak mondható, extramurális kezelési formáknak, köztük az önsegítő vagy kvázi-önsegítő (AE, Kékkereszt etc.) csoportoknak egyelőre nincs intézményi alternatívája a kapacitáskorlátokba ütköző ambuláns ellátás legfeljebb gyógyszeres kezelést nyújthat, szemben a támogató sorstárs közösség terápiás hatásával, s a forráshiánnyal küszködő egészségügyi ellátórendszerben ilyen alternatíva felbukkanása nem is várható. E csoportok munkája az elsődleges prevencióban is számottevő. Az önsegítő mozgalom terjedésének facilitációja, módszereinek

8 széleskörű alkalmazása összhangban van a nemzeti drogstratégiai célkitűzésekkel. (Nemzeti Stratégia ; Nemzeti Drogstratégia Tervezet ). A kurzus fő célkitűzései között az alábbiak szerepelnek: A kurzus során megszerzendő ismeretek, kompetenciák, készségek A józanodókkal folytatott beszélgetések szakszerű, strukturált összegzése, elemzése A józanodók életvilágának, tapasztalatainak, szemléletének és saját erőforrásainak közvetlen megismerése A leendő klientúra iránti érzékenység fejlődése A szakirodalom kritikus, értékelő megismerése, az ismeretek prezentációja Az élményszerűen megszerzett ismeret és a szakirodalmi ismeret integrációja Önismeret fejlődése, saját előítéletek, sztereotípiák, attitűdök, motivációk feltárása Szakmai identitás és fejlődés monitorozásának készsége, a szakmai munka várható kihívásaira való előhangolódás (pl. a kliensek motiválhatóságának kérdése, manipuláció felismerése, érzelmi kitettség, bevonódás mértéke) A megszerzett ismeretek, kompetenciák, s a készségekben való fejlődés mérésének módja reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka hallgatói referátumok és az általuk (vagy az oktató által) kezdeményezett moderált vita reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka reflektív napló és szemináriumi csoportmunka

9 Ismeretek alkalmazási lehetőségeinek felismerése (prevenció, megkeresés, nappali ellátás, ambuláns ellátások, közösségi ellátás, esetkezelés, rehabilitáció, utógondozás etc. színterein) reflektív napló és szemináriumi csoportmunka A páratlan héten esedékes józanodó vendégekkel való találkozás szokásos menete, hogy a vendégek 2-3 fő, lehetőség szerint férfiak és nők vegyesen a 1,5 órás szeminárium 2/3-át a józanodók aktív szenvedélybetegségben töltött életszakaszáról, illetve a józanodás időszakáról szóló elbeszélései töltik ki, a rendelkezésre álló idő fennmaradó részében pedig hallgatói kérdések, hozzászólások alapján beszélgetés zajlik. A páros heteken hallgatói referátumok segítségével áttekintjük az előző heti vendégek addikció-típusához kapcsolódó szakirodalmat, illetve megvitatjuk a vendégekkel való beszélgetésből leszűrődött tapasztalatokat. Ezekre az élménymegbeszélésekre a hallgatók kb. 1 oldal terjedelemben írt élménybeszámolóval készülnek. Az élménybeszámolókat a fenti célkitűzéseknek megfelelően szerkesztett instrukciók szerint készítik el: 1. Írja le röviden a beszélgetést, kiemelve az Ön szerint lényeges elemeket, illetve azokat a mozzanatokat, amelyekre felfigyelt. 2. Hogyan hatott a beszélgetés személyesen Önre, milyen érzések, gondolatok merültek fel Önben? Indított-e el Önben valamilyen személyes változást? 3. A tanulmányai során (vagy másutt) szerzett elméleti és gyakorlati ismeretei közül melyek köthetők a beszélgetésen tapasztaltakhoz? 4. Hogyan hatott a beszélgetés szakmai önképére, fejlődésére? 5. Véleménye szerint hogyan alkalmazhatók a beszélgetés tapasztalatai az addiktológiai szociális munkában? A kurzus teljesítésének további feltétele egy önsegítő csoport meetingjére való ellátogatás, illetve erről a fenti szempontok alapján készített írásbeli beszámoló. A visszajelzések, reflexiók alapján elmondható, hogy a józanodó szenvedélybetegekkel való személyes találkozások sokak számára magas érzelmi töltetű, gyakran megrendítő erejű élményt jelentenek. Mit sem tudva érkeztem meg kedden az első Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai órámra, s beülvén örömmel tapasztaltam, hogy végre

10 1 gyakorlatias, face to face szemléltető, hiteles, tárgyilagos és érzékelhető közelségbe kerülhettem 3, a poklok poklát megjárt emberrel, olyan emberekkel, akik valóban a leendő klienskör közül valók. Felemelő volt látni és hallani végre hús és vér szenvedélybeteg embereket magammal szemben, nem pedig csak olvasni, hallani róluk. olvasható az egyik hallgatói reflexióban. Egy másik hallgató arról számol be, hogy Számomra ez az alkalom [Narcotics Anonymous] volt a legmegrázóbb, nagyon mélyen megérintett. Többször volt már drogosokkal kapcsolatos órám, illetve találkoztam már szemtől szemben függőkkel, szintén egy-egy óra keretében. De ez most valahogy más volt. Nem egy alkalommal könnyeztem a beszámolók során. Elgondolkodtam rajta, hogy valójában mennyire csekély kis dolog elég ahhoz, hogy az emberek ilyen mélyre lecsússzanak, és mekkora dolog az, ha valaki ebből részben önerőből, részben egy kis segítséggel, de mégis ki tud mászni. Az idézetből látszik, hogy a hallgató nem csupán érzelmi megérintődéséről számol be, hanem igyekszik önmaga számára keretbe foglalni az elméleti tanulmányokat, az önerő vs. felsőbb erő dilemmáját, a 12 lépéses csoportok által megfogalmazott elv, a kontroll-visszanyerés kontrollfeladással való elérésének paradoxalitását. Számos más esetben felbukkan a hallgatói reflexiókban az, hogy a felépülőkkel való találkozás tapasztalata elősegíti az elméleti ismeretek elmélyítését: Megfigyelésem szerint a beszámolókban nagy hangsúly helyeződött a társfüggő kapcsolatok bemutatására. Mindhárom vendégünk társfüggésben állt a családjában megjelenő alkoholistával. Elmondásuk szerint a társfügés nem szűnik meg azzal, ha az alkoholfüggő felépül betegségéből. A függés áthelyeződhet egy másik személyre, vagy akár egy állatra is kivetülhet ( ). Véleményem szerint pontosabb definíciót kaphattunk arról, hogy mit jelent valójában a társfüggés, ismereteink hasznos tudásanyaggal bővültek. Egy másik reflexió szerint Számomra ez a kurzus egy nagyon pozitív csalódás. Várakozással túlfűtve ültem be az előadásra. Az első benyomástól kicsit megijedtem, mert félelmet és tartózkodást váltottak ki belőlem a vendégek. Ez az érzés viszonylag hamar elmúlt, melyet a józanodók nyíltsága, őszintesége segített elő. Az egyetemi évek alatt sokat tanultunk és hallottunk már az alkoholizmusról és az alkoholistákról és ez a tudás értelmet kapott számomra, sokkal könnyebben értettem meg a folyamatokat. A kurzus hasznos szűrő funkciót is képes betölteni. Előfordul, hogy egy-egy hallgatóban tudatosul, hogy egyelőre nem képes túljutni a szenvedélybetegekkel szembeni ellenérzésein, s ennek konklúziójaképpen más ellátási területek felé kezd orientálódni. Ugyanakkor nem egy esetben oldódnak a hallgatók szenvedélybetegekkel szembeni előítéletei, az ítélkező, moralizáló attitűd átvált a betegségkoncepció szerinti szemléletmódba, s ezzel együtt az empatikus, elfogadó attitűd is megjelenik: Nagyon

11 szívesen hallgattam volna őket tovább, nem is gondoltam, hogy ennyire tetszeni fog az előadásuk. Úgy érzem, lehet tőlük tanulni, az ő tapasztalatukból okulni. Szerintem ugyanúgy szeretetre méltó emberek az alkoholisták, mint bárki más, eddig az volt a benyomásom, hogy inkább irtózni kellene tőlük, pedig ők igazából betegek és nem kellene őket elítélni ezért. A józanodókkal való beszélgetések több visszajelzés szerint eredményeznek olyan felismeréseket, ismeretgyarapodást, melyek a gyakorlatban felhasználhatónak tűnnek. Az egyik reflexióban az olvasható, hogy Szerintem nagyon hasznos dolgokat hallhattunk az órán, amit a későbbi életünkben, és a praxisunk során is fel tudunk használni, megelőzve azokat a helyzeteket, hogy valaki tanácstalan helyzetbe kerüljön alkoholfüggősége miatt, továbbá hasznos tanácsokkal tudjuk ellátni mind az alkoholbetegeket, mind az ilyen problémákkal küszködő emberek családtagjait. Egy másik hallgató már konkrétabb felhasználási javaslattal él: [A Névtelen Szerencsejátékosok által tartott] előadás családiasnak nevezhető hangulata, és az előadók őszinteségre való törekvése elgondolkodtatott. Úgy gondolom, sokkal célravezetőbb lenne, ha a drogprevenciós előadások nem tömegméretű eseményekké fajulnának (itt az általános iskolai, gimnáziumi évek során megrendezett eseményekre gondolok). Ismét más hallgató, miután leírja, hogy az egyik felépülő vendégünk számára kevésbé tűnt motiváltnak, részben arra utal, hogy egy az addiktológiai szociális munkában nélkülözhetetlen képesség terén, a manipuláció felismerésében érez magában fejlődést. Szakmai fejlődésemet ez a beszélgetés [Névtelen Szerencsejátékosok] nagymértékben elősegítette, úgy gondolom, hogy egyre könnyebben észreveszem az esetleges manipulációt vagy hazugságokat és azt, hogy ki az, aki ténylegesen motivált a felépülésben, amelyet felhasználhatok majd későbbi munkám során, továbbfejleszthetem még kialakulóban lévő ilyen jellegű készségeimet. Ezen tapasztalatok segíthetik a különféle elméletek gyakorlatba történő átültetését és alkalmazását, a szakmai személyiségem fejlődését. Összegezve a tapasztalatokat, a kurzus során a hallgatók mély impulzusokkal gazdagodnak a józanodókkal való beszélgetések során. Elméleti ismereteik átszíneződnek, elmélyülnek a tapasztaltak révén. A feldolgozó szemináriumi munka folyamán láthatóvá válik a vendégekkel folytatott beszélgetések hatása, érdeklődésük, szakmai öntudatuk és felelősségérzetük fejlődése. Reflexióik, illetve azok szemináriumi feldolgozása elősegíti élményeik, benyomásaik, illetve az ezek által elinduló változási folyamatok tudatosítását, artikulációját. A kurzus egyik sajátos karakterisztikuma, hogy megjelenik benne éppen az a reciprocitás, amely az önsegítő csoportok sajátja: a találkozások kölcsönösen hasznot hoznak

12 mindkét fél, úgy a vendégek, mint a hallgatók számára: a vendégeknek szolgálattételi, üzenettovábbítási, a hallgatóknak pedig ismeret- és tapasztalatgyarapodási lehetőséget jelent. Továbbgyűrűző hatásként említhető, hogy az oktatási módszert részben átvittük a levelező tagozatos mesterszakos hallgatók önsegítésről és terápiás közösségekről szóló kurzusára, melynek egyik hallgatója visszajelezte, hogy városában korábban nem látott sikerrel alkalmazta a kurzuson tanultakat, a józanodó szenvedélybetegek segítségével tartott prevenciós előadást. (Madácsy József tantárgyfejlesztési anyaga alapján) 4.2. Addiktológiai modulgyakorlat A tavaszi félévben esedékes Addiktológiai modulgyakorlat című tárgy tervezésekor prioritást kapott az a szempont, hogy a kurzus a hatodik szemeszterben, közvetlenül a féléves egyéni terepgyakorlati félév előtt kerül meghirdetésre. Ennek megfelelően azok a hallgatók számára, akik addiktológiai irányban kívánják ismereteiket elmélyíteni, szakmai tájékozódási, orientációs lehetőséget biztosít, amely elősegíti terepválasztásukat. Ebből természetszerűleg adódó célkitűzés, hogy a hallgatók a modulgyakorlaton kapjanak intézménylátogatásokkal nyerhető, kevésbé mély, de széleskörű betekintést az ellátási formákba. Kedvező feltételként említhető, hogy az addiktológiai alap- és szakellátások terén Pécs város és környéke országos viszonylatban relatíve jó helyzetben van. Ez lehetővé teszi, hogy az ellátások széles spektrumával ismertessük meg a hallgatókat. A kurzus jelenleg zajló fejlesztése során, a Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai című kurzushoz hasonlóan, nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy olyan tanulási környezetet alakítsunk ki, amely lehetővé teszi az élményszerű tapasztalat- és ismeretszerzést, a szakmai gyakorlatok és az addiktológiai szociális munka jogi környezete, illetve a nemzetstratégiai célkitűzések kritikai összevetését, valamint az előzőekkel kapcsolatos hallgatói reflexiók feldolgozását. Az említett célkitűzéseknek leginkább megfelelő szerkezetnek az tűnt, hogy páratlan heteken végezzük az intézménylátogatásokat amennyiben a fogadóintézmények időbeosztása ezt lehetővé teszi, a páros heteken pedig feldolgozó szemináriumokat tartunk. Az intézménylátogatások keretében a 2012 májusában lezárult kurzuson a FÜGE Drogprevenciós Központba, a Pszichiátriai Klinikára, a BÁZIS Közösségi Szolgálatba, az Alternatíva Ifjúsági Egyesületbe (melyen keresztül bemutatásra kerül a TÉR Közösségi Szolgálat és a Bulisegély Szolgálat is), a Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Ellátásába, a Drogambulanciára, illetve a kovácsszénájai Mérföldkő Drogrehabilitációs Intézetbe (melynek

13 révén egyúttal a védett munkahelyek kérdése és a Félutas Ház is bemutatásra került) jutottunk el. Az intézménylátogatások első részében meghallgattuk az ott dolgozó szakemberek intézményt és szakmai tevékenységet bemutató előadását, majd teret engedtünk a hallgatói kérdéseknek, az ezek nyomán kialakuló beszélgetéseknek. Szerencsés véletlen, hogy a tanszéki szaknapok keretében a hallgatók ebben az évben egy addiktológust hívtak meg, aki a Büntető törvénykönyv tervezett szigorításáról tartott előadást és beszélgetést, így kapacitáltuk az ezen való hallgatói részvételt, ily módon informálisan a kurzus részévé téve azt. A szemináriumi munka egy részében, hallgatói referátumok segítségével foglalkoztunk a szenvedélybeteg-ellátásokat szabályozó törvényekkel és rendeletekkel, illetve a hallgatói reflexiókkal. A hallgatói reflexiók a fejlesztés keretében szerkesztett reflektív napló vezetésével valósultak meg, melyeket a hallgatók legalább kéthetente frissítettek, illetve a naplóban megfogalmazódó gondolatok megbeszélésével. A napló a reflektáláshoz a következő kereteket adta meg: Hallgató neve: Kurzuscím: Évszám/szemeszterszám: Oktató neve: A kurzussal kapcsolatos várakozások, tanulási célok: A kurzus témájához kapcsolódó korábbi ismeretek, készségek, tapasztalatok:

14 A kurzus során szerzett ismeretek, készségek, belátások: A kurzus teljesítéséhez kapcsolódó önálló munkák, feladatok, gondolatok: A kurzus során végzett saját munka értékelése: A kurzus során elért tanulmányi, szakmai fejlődés: További fejlődési lehetőségek: A csoportmunkával kapcsolatos reflexiók (szeminárium esetén): A kurzus értékelése: Oktatói véleményezés (a kurzus oktatója tölti ki): A kurzus során szerzett ismeretek, készségek, belátások mezőbe a hallgatók főleg intézménylátogatási tapasztalataikat írták le az alábbi instrukcióknak megfelelően: - beszámolók az egyes intézménylátogatásokról (adatok, intézményműködés, szakmai

15 program, az intézménybe delegálható klienskör, szakmai és szubjektív reflexiók); - az addiktológiai ellátásokra mint rendszerre (pl. intézményközi együttműködésben pozitívumok/hiányosságok) vonatkozó reflexiók; - olvasmányok összefüggésbe hozatala az intézménylátogatásokon tapasztaltakkal (minimum a félév során tárgyalt 4 alapolvasmány: az alkoholstratégia, a drogstratégia, illetve az évi III. tv. és az 1/2000-es SzCsM rendelet); - előny, ha a hallgató képes a tapasztaltak és olvasottak integrált, problémaérzékeny, kritikai értékelésére (pozitívumok/negatívumok). A reflektív naplókban megfogalmazott gondolatok alapján elmondható, hogy a hallgatók jó része meglehetősen határozott tanulási célokkal rendelkezik, s ennek megfelelő elvárásokat támaszt a kurzussal szemben. Az egyik hallgató azt írja, hogy az ellátórendszer feltérképezésével remélem, hogy egyrészt tovább bővül tudásom, másrészt, hogy kirajzolódik a kurzus végére, az addiktológia mely területe felé érzem a legnagyobb elhivatottságot, hogy azután abba az irányba összpontosítsam energiám. Egy másik naplóban megfogalmazott várakozásokban már a kritikai szemlélet előjelei mutatkoznak: Bízom benne, hogy az elméleti tudásunk mellé gyakorlati tapasztalatokat is szerzünk. Célnak azt tartom például, hogy megismerjük az intézmények tényleges működését, hiszen elméletben és a gyakorlatban nem biztos, hogy ugyanúgy valósulnak meg. Fontosnak tartom az intézményekben dolgozó szakemberek által elvégzett feladatok és munkakör bemutatását, mert esetleg egyszer nekünk is helyt kell állnunk és legalább felkészülten, nem pedig tájékozatlanul. Ismét más napló nemcsak a potenciális terepgyakorlati helyre, hanem az álláskeresésre is előretekint: Remélem, e kurzus segít áttekinteni azokat a lehetőségeket, amelyek közül gyakorlati helyet, esetleg munkahelyet találunk. Mások a szakmai felkészülést hangsúlyozzák: [Célom] Minél több intézmény megismerése, mert a szakember számára rendkívül fontos, hogy ismerje az intézményhálózatot, ahova klienseit delegálni tudja. S ha ismeri az intézményeket, találkozott az ott dolgozókkal, akkor ezt még inkább

16 felelősséggel teheti. Tanulási célként az intézmények közötti eligazodást és látóköröm szélesítését tűzném. Jelen keretek között aligha lehet arra vállalkozni, hogy bemutassuk az információk és tapasztalatok hatalmas tárházát, mely az intézménylátogatásokon, a gyakorló szakemberek beszámolói, kérdésekre adott válaszai során felgyülemlett. Az egyik általánosabb megfogalmazás szerint Az óra számomra azért bizonyult hasznosnak, mert az efféle intézményekről igazából még nem sok tudásom volt. Úgy érzem, hogy egy nagyon részletes és átfogó képet kaptam az intézményről, és egy kicsit a magyarországi droghelyzetről is. Egy másik hallgatói reflexió az elméleti ismeretek gyakorlat révén történő elmélyítését, illetve alkalmazásuk szükségességét emeli ki: Sok fogalom itt tisztázódott le, pl.: Mi a nappali, közösségi ellátás, hogy is zajlik ez gyakorlatban, és igazából szerintem szinte minden intézményben hallottam valami olyat a gyakorlati munkájukkal kapcsolatban, amiről az órákon nem volt szó. A szociális MUNKA, avagy a szociális munkás maga, talán tényleg gyakorlatban válik majd szakemberré, akkor, amikor nem csak megtanulja a Rogers, Freud, Adler... és még folytathatnám munkásságát,és gyógyító módszereit, mert azt bárki megteheti. Hanem akkor, amikor face to face kliensekkel, (én jelen esetben majd drogfüggőkkel) találom szemben magam, s a saját személyiségemmel együttesen kell majd élesben kezelnem s lereagálnom az adott impulzusokat. A szakmai fejlődés természetesen nemcsak az ismeretek bővülését, hanem a személyiség, a készségek és képességek fejlődését is jelenti. Az egyik hallgató azt írja, hogy Szakmai fejlődésnek értékelem, hogy a szemináriumokon gyakorolhattuk a véleménynyilvánítást, eltérő vélemények ütköztetésének módját, az érvelést, a ventillációt. Egy másik vélemény szerint Számomra nagyon pozitív élmény volt találkozni különböző helyen dolgozó szociális munkásokkal. Az elhivatottság érzését erősítették meg bennem. Mint egy további véleményben megfogalmazódik, Arra jöttem rá, hogy ehhez a munkához elengedhetetlen a türelem, a szabályok szigorú betartatása, a határozottság, fegyelem, közben meg az odafigyelés és a segítőkészség. És

17 mivel ez a terület [a nappali ellátás] nem túl sikerorientált, azt gondolom, hogy a türelemnek és a kitartásnak nagymértékben meg kell lennie. És nagy hangsúlyt kell fektetni a szakmai személyiség fejlődésére, a kiégés megelőzése miatt. Megerősödött bennem az a gondolat, hogy a fiatalok körében hatékonyabb prevencióra van szükség, illetve a designer drogok veszélyességének hangsúlyozása. A kurzus célkitűzései szempontjából pozitívumként értékelhető a szakmai önreflexió, a saját fejlődési irányok kijelölésének megjelenése: Úgy gondolom, hogy ehhez a munkához magas szintű önismeret szükséges (ebben még fejlődnöm kell), továbbá szükséges készség még a tolerancia, empátia. Igen lényeges elem a reflektív naplókban a holisztikus, integrált, s egyben kritikai szemlélet fejlődésének megjelenése: A kurzus során hallott elbeszélésekből még ilyen tapasztalatlanul is kimondhatom, hogy az állam e területen történő beavatkozása csekély. A legnagyobb probléma az anyagi források hiánya, amit megemlített több szakember is, hogy megesik az is, hogy nem tudják a jövő hónapban milyen finanszírozásból fedezik a szolgáltatás költségeit. A prevenció jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen itt még nem szükséges egy félbetört emberi életet helyrehozni és talán kevesebb ember kerülne be a rehabilitációs intézményekbe. Itt nagy szerepe lenne például az iskolai szociális munkának, ami szintén anyagi forrás hiányában nem valósulhat meg minden oktatási intézményben bár tudjuk, hogy a fiataloknál ez az a színtér ahol elsődlegesen be lehetne avatkozni. Egy másik reflexió szerint A kurzus végén ismertetett különböző kábítószerek törvényi és szakmai szabályozásának hátterét vizsgálva, bennem nagyon rossz érzések voltak. Először a mai drogpolitikai tervezet volt az, amiben visszalépést láttam az eddigiekhez képest. A drogfogyasztók kriminalizálásával szerintem semmit nem fog elérni a mostani kormány csak azt, hogy egyre több börtönre lesz szükség és a probléma egyáltalán nem fog csökkeni. A különböző forráselvonások az alacsony küszöbű programoktól szintén egyre rosszabb helyzetbe hozzák az addiktológiával foglalkozó szakembereket. Eltolódik a szenvedélybetegek kezelése a drága, hosszú ideig tartó rehabilitációs otthonokba. Pedig szerintem inkább az olcsóbb és megelőző programok

Csürke József A SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS SZAKIRÁNYA TEREPGYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE TÁMOP 5.4.4.

Csürke József A SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS SZAKIRÁNYA TEREPGYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE TÁMOP 5.4.4. Csürke József A SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS SZAKIRÁNYA TEREPGYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE 2012 A terepgyakorlati munkát előkészítő és megvalósító, annak monitorozásában közreműködő kollégáink,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Madácsy József. Komplex addiktológiai modul a szociális munka BA törzsképzésben. A Modul kidolgozásában közreműködő munkatársak:

Madácsy József. Komplex addiktológiai modul a szociális munka BA törzsképzésben. A Modul kidolgozásában közreműködő munkatársak: Madácsy József Komplex addiktológiai modul a szociális munka BA törzsképzésben A Modul kidolgozásában közreműködő munkatársak: Prof. Dr. Kelemen Gábor Molnár Dániel Dombrádi Zita 1. Tantervi környezet

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014 Játék határokkal modellprogram 2012-2014 Tartalom 3 I. Előzmények 10 II. A program rövid ismertetése 11 III. Az egyes programelemek részletes bemutatása 12 A. Prevenciós programelemek 12 1. Rendhagyó osztályfőnöki

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Rubeus Egyesület Szedervessző www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Műhelytanulmány Budapest 2015 Bogács Ernő, Csillag Mirna, Dr. Hüse

Részletesebben

HÍD - I tantárgyainak képzése

HÍD - I tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Híd a munka világába segédanyag

Híd a munka világába segédanyag DOBBANTÓ PROGRAM Híd a munka világába segédanyag Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

A felfedeztető tanulás támogatásának eszköze a tanártovábbképzés és a tanári mentorálás során: a PISCES modul

A felfedeztető tanulás támogatásának eszköze a tanártovábbképzés és a tanári mentorálás során: a PISCES modul Réti Mónika Á. Majer Anna: A felfedeztető tanulás támogatásának eszköze a tanártovábbképzés és a tanári mentorálás során: a PISCES modul H Á T T É R T A N U L M Á N Y készült a TÁMOP 3.1.1. projekt 3.

Részletesebben

SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA

SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA TARTALOM AZ ÉRTÉKELT PROGRAM CÉLJA, CÉLCSOPORTJAI, FELÉPÍTÉSE... 3 AZ ALPROJEKTET ÉRTÉKELŐ KUTATÁS

Részletesebben

CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura

CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura HogyAN BONTHATÓK LE A LÁTHATÓ és LÁTHATATLAN FALAK? Kooperatív kutatás a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális gátak lebontásáról A szerzők

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Molnár Katalin A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE(?) 1 I. rész A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENLEGI GYAKORLATÁBÓL BEVEZETÉS

Molnár Katalin A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE(?) 1 I. rész A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENLEGI GYAKORLATÁBÓL BEVEZETÉS Molnár Katalin A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE(?) 1 I. rész A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENLEGI GYAKORLATÁBÓL BEVEZETÉS Amikor a rendészeti kommunikáció témakörében kiírt pályázatról

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 tanulmány Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 Nagy József Oktatáspolitika: viták és távlatok 24 Molnár Zsuzsa Mit tudnak a középiskolások mechanikából? 35 F. Dárdai

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben