A vonatkozó fontosabb nemzetközi egyezmények és az ILO esetjoga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vonatkozó fontosabb nemzetközi egyezmények és az ILO esetjoga"

Átírás

1 Készítette: Dr. Laboda József jt. Munkajogi szakjogász képzés II. évfolyam 2010/2011. tanév első félévi vizsgakérdések Kérdés: A munkaharc hazai szabályozása, az évi VII. törvény a sztrájkról. Mindenekelőtt a történelmi hűség szempontjából érdemes leszögeznünk, hogy a sztrájk, mint a munkavállalókat megillető kollektív munkabeszüntetés joga hosszabb történeti fejlődésen ment keresztül, amíg elnyerte mai alapvető szabadságjogi jellegét. Témánk szempontjából ugyanakkor nem képezi feladatunk tárgyát e folyamat részletes bemutatása, amely a szerződésszegés elleni büntetőjogi eszközökkel történő fellépéstől, napjainkig elvezetett. Feladatunk sokkal inkább a mai szabályozás bemutatása a rendszerváltás időszakában született évi VII. törvény fényében. Nem mellőzve az Országgyűléshez Kara Ákos és Kontúr Pál kormánypárti képviselők önálló indítványaként beterjesztett és XII. 23-án elfogadott (258 igen, 112 nem 0 tartózkodás) T/2036 számú törvényjavaslat 1 ismertetését sem, amelynek a évi 201. számú Magyar Közönyben december 30. (csütörtök) napján történt kihirdetéssel, hatályba léptetése is megtörtént. Az így megszavazott a hatályos sztrájktörvény módosítását tartalmazza. A sztrájk fogalma Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint: a sztrájk a munkavállalók egy vagy több csoportja, illetve a szakszervezet által kezdeményezett, a munkavállalók közös gazdasági és szociális érdekeinek biztosítására szolgáló, időleges munkabeszüntetés annak érdekében, hogy a munkavállalók kikényszeríthessék valamilyen követelésük teljesítését, illetve ellenállásukat fejezzék ki valamivel szemben, vagy így nyilvánítsák ki sérelmüket, esetleg más munkavállalókat támogassanak követeléseikben, vagy szolidaritást vállaljanak azokkal sérelmeikben. 2 A vonatkozó fontosabb nemzetközi egyezmények és az ILO esetjoga évi C. törvény a Torinóban október 18-án kelt Európai Szociális Karta kihirdetéséről 6. cikk: A béralku megkötésére irányuló tárgyalások folytatására való jog tényleges gyakorlásának biztosítására és elismerik 4. a dolgozók és a munkaadók jogát az érdekkonfliktusok esetén történő kollektív fellépésre, beleértve a sztrájkhoz való jogot is, azon kötelezettségek függvényében, amelyek a korábban életbe lépett kollektív szerződésekből eredhetnek évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről 8. cikk: d) az adott ország törvényeivel összhangban gyakorolt sztrájkjogot Dr. Breznai Tibor által lektorált: A Munkajog Nagy kézikönyve CompLex Kiadó Kft. Budapest oldal.

2 2000. LII. törvénnyel kihirdetett C87-es ILO egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szól 1948.évi Egyezmény. 3 4 ILO Szervezkedési Szabadság Bizottsága [SZSZB] (Comittee of Frieedom of Association) gazdag esetjoga. 5 A magyar sztrájkjogi szabályozás Legmagasabb szintű jogforrás az Alkotmány 70/C. ( 2)-(3) bekezdésének rendelkezése szerint a sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei között lehet gyakorolni, s amelyet ún. 2/3-os szavazati arány mellett szükséges elfogadni. Amiért is: A sztrájkban való részvétel önkéntes, az abban való részvételre, illetve az attól való tartózkodásra senki nem kényszeríthető. A jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozókkal szemben a munkabeszüntetés befejezését célzó kényszerítő eszközökkel nem lehet fellépni. [sztrájk tv. 1. (2) bek.] A részletszabályozást a sztrájkjoggal kapcsolatban pedig, a évi CLXXVIII. törvénnyel módosított évi VII. törvény a sztrájkról tartalmazza. Az sztrájkról szóló évi VII. törvény szabályozása A sztrájk joga a [sztrájk tv. 1. (1) bek.] értelmében a dolgozókat illeti meg, akik gazdasági és szociális érdekeik biztosítására folytathatják azt. A gyakorlatban, és általában érvényesülő megoldás viszont az, hogy a sztrájkot a munkavállalók érdekvédelmét és érdekképviseletét ellátó szakszervezetek szervezik meg ténylegesen. A szolidaritási sztrájk esetében ugyanakkor speciális szabályként [sztrájk tv. 1. (4) bek.] a szakszervezetek azok, akiket kifejezetten megillett a kezdeményezés joga, s ebben az esetben az előzetes egyeztetés is mellőzhető. Az előzőek alapján arra is szükséges felhívni a figyelmet, hogy egy munkavállalót nem illett meg a sztrájk joga, annak ilyen módon való gyakorlása a munkaviszony megszüntetését eredményezheti. A sztrájkjog korlátozása A sztrájkhoz való jog azonban nem korlátlan [sztrájk tv. 3. (3) bek.], mert Nincs helye sztrájknak, ha az az életet, az egészséget, a testi épséget vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy elemi kár elhárítását gátolná. A sztrájktörvény 3. (2) bekezdés első fordulata szerint: Nincs helye sztrájknak az igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi, rendészeti szerveknél, és a polgári nemzetbiz Dr. Kajtár Edit Sztrájkjog PDF (előadás vázlat és ajánlott szakirodalom) PTE

3 tonsági szolgálatoknál. E rendelkezés alkotmányellenessége sem a [673/B/1990. AB határozat], sem pedig a [88/B/1999. AB határozat] 6 által nem került megállapításra. A sztrájktörvény 3. (2) bekezdés második fordulata szerint: Az államigazgatási szerveknél a Kormány 7 és az érintett szakszervezetek megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga. Ugyanakkor ez a megoldás a köztisztviselők sztrájkjogáról annak korlátozó tartalma miatt, mind az Európai Szociális Karta fentebb idézett cikkével, mind pedig az ILO SZSZB joggyakorlatával ellentétben áll. A sztrájk kezdeményezésének szabályai A sztrájkot megelőzően az érintett sztrájkot szervezőknek (sztrájkbizottság) és munkáltatónak vagy adott esetben munkáltatóknak előzetes egyeztetést kell lefolytatniuk a munkaügyi konfliktus békés feloldására, amelyhez ki kell jelölniük, az arra felhatalmazottakat. A kijelölést a Kormánynak kell 5 napon belül megtennie, amennyiben az érintett munkáltató nem határozható meg. Ha több munkáltató az érintett, kérelemre ki kell jelölniük a képviselőjüket [sztrájk tv. 2. (2) bek.]. Az érintett kollektív szerződésben a felek az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokat vagy pl.: az elégséges szolgáltatás mértékének meghatározását már korábban is szabályozhatják. Sőt ez a megoldás preferálható, mert az ezzel kapcsolatos érdekütközéssel a feleknek nem kell terhelniük az aktuális érdekkonfliktusukat, s az elősegítheti az előzetes egyeztetés sikerét is. Amennyiben a sztrájkbizottság kezdeményezte az előzetes egyeztetést és eleget is tett törvényi kötelezettségének, és ha az pl.: munkáltatói felróható magatartás miatt elmarad, a sztrájk kezdeményezhető [sztrájk tv. 2. (1) bek. b)] és jogszerű is. 8 Ágazati sztrájk esetén irányadó bírósági joggyakorlatot az EBH számú jogesete tartalmazza. A sztrájk jogszerű megkezdésének feltétele az is, hogy az érintett felek az előzetes egyeztetést legalább 7 napig folytatták és az nem vezetett eredményre [sztrájk tv. 2. (1) bek. a)]. Ugyanakkor az egyeztetéshez képest a feleket megilleti, hogy álláspontjukat megváltoztassák, (új egyeztetést nem kell tartaniuk még abban az esetben sem, ha más igényt is fogalmaznak meg) ettől még a sztrájk nem válik jogellenessé EBH és EBH számú jogesetek. Az egyeztetés alatt, mintegy a munkáltatói meggyezési szándékának előmozdítására, egy alkalommal legfeljebb 2 órás figyelmeztető sztrájk [sztrájk tv. 2. (3) bek.] tartható. A figyelmeztető sztrájkkal kapcsolatosak az EBH és a BH számú jogesetek. Azonban több szakszervezet részvétele esetén is csak egy figyelmeztető sztrájkra kerülhet sor.[ebh ] A sztrájk lefolytatása Annak ellenére, hogy a törvény részletes magatartási szabályokat nem határoz meg a felek számára a [sztrájk tv. 1. (3) bek.] mégis követelményként mondja ki, hogy: A sztrájkjog gyakorlása során a munkáltatóknak és a munkavállalóknak együtt kell működni. A sztrájkjoggal való visszaélés tilos. Éppen ez okból: a [381/H/ számú] 9 a sztrájk szervezésével kapcsolatos adatvé- Magyar Közlöny 1994/8. szám. 8 Jogtár CD CompLex Kiadó Kft. Budapest Döntvények Tára BH

4 delmi biztosi a j á n l á s kimondja, hogy a munkáltató bérszámfejtési indokkal nem jogosult sztrájkban való részvételt illetően a munkavállalótól előzetes nyilatkozatot kérni a részvételt illetően. A Legfelsőbb Bíróság [EBH ; BH ] számú eseti döntéseiben kimondta, hogy: A munkáltató eljárása nem jogszabálysértő, ha a veszteségeinek csökkentése érdekében a sztrájkban részt nem vett munkavállalóit olyan feladatok ellátására utasítja, amelyek egyébként a sztrájkoló munkavállalók munkakörébe tartoznak. Erre tekintettel a nem sztrájkoló munkavállalónak rendkívüli munkavégzés elrendelése sem tilos [1989. évi VII. tv. 1. (2) és (3) bek.]. A feleket a jogszabály erejénél fogva [sztrájk tv. 4. (1) bek.] a sztrájk ideje alatt is terheli az egyeztetési kötelezettség, illetve kötelesek gondoskodni a személy- és vagyonvédelemről. Annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez - így különösen a közforgalmú tömegközlekedés és a távközlés terén, továbbá az áram, a víz, a gáz és egyéb energia szolgáltatását ellátó szerveknél -, csak úgy gyakorolható a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja. Ennek mértéke és feltételei a sztrájkot megelőző egyeztetés tárgyát képezik. Ugyanakkor az VII. törvény szabályozására alapítottan a Legfelsőbb Bíróság eseti döntése 10 kimondta azt is, hogy önmagában az, hogy a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál a sztrájk gátolja a még elégséges szolgáltatás teljesítését, az nem szolgálhat alapul a sztrájk jogellenességének megállapításához. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság az EBH számú elvi határozatában azt is kifejtette, hogy: A kollektív szerződés a sztrájktörvénnyel ellentétesen nem írhatja elő, hogy sztrájk jogszerűen csak a még elégséges szolgáltatás mértékében való megállapodás esetén tartható [1992. évi XXII. törvény 13. (2) (3) bekezdés; évi VII. törvény 3. (1) bekezdés, 4. (2) bekezdés]. A 10 Jogtár CD CompLex Kiadó Kft. Budapest Döntvények Tára BH

5 azt nem a munkavállalók vagy érdekképviseleteik és nem a gazdasági és szociális érdekeik védelmében kezdeményezték vagy a kezdeményezők megsértették az előzetes egyeztetés kötelezettségét; Alkotmányba ütköző célra irányul; bírósági döntési hatáskörbe tartozó egyedi munkáltatói intézkedéssel vagy mulasztással szemben kezdeményezték; a KSZ hatályának ideje alatt kezdeményezték a kollektív szerződésben rögzített megállapodás megváltoztatása érdekében. A sztrájktörvény [sztrájk tv.3. (1) bek. d) pont] e rendelkezésének jogszerűségét a jogbiztonság követelményére tekintettel, mind az Alkotmánybíróság, mind pedig a Legfelsőbb Bíróság megerősítette. [1061/B/1990. AB határozat, BH , BH ] A március 27-én megvalósult szakszervezeti sztrájk nem minősül jogellenesnek, ha a évi bérfejlesztéssel, és a évi bérfelzárkóztatással függött össze, és ezeket a kollektív szerződés nem rendezte (1989. évi VII. törvény 3. ). A évi CLXXVIII. törvénymódosítás

6 Megváltozott a [sztrájk tv. 2. (1) bek. a)] új szövege: a vitatott kérdést érintő kollektív munkaügyi vitában megtartott egyeztető eljárás hét napon belül nem vezetett eredményre, vagy Itt a módosítás lényegében technikai jellegű az eredeti szöveg még a jelenleg hatályos (1992. évi XXII. tv.) Mt. előtti (1967. évi II. tv.) egyeztetési paragrafusára hivatkozott, mivel a sztrájktörvény is korábban került kiadásra. Megváltozott a [sztrájk tv. 3. (1) bek. a)] új szövege: ha az 1. (1) bekezdésébe, (3) bekezdésébe, a 2. (1) bekezdésébe vagy a 4. (2) bekezdésébe ütközik, Itt a módosítás az, hogy a jogellenes sztrájk fogalomkörébe bekerült az is, ha a felek a sztrájk gyakorlása során nem működnek együtt, illetve ha a sztrájkjoggal visszaélés történik. Továbbá, ha a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál a sztrájk a még elégséges szolgáltatás teljesítését gátolja. Megváltozott a [sztrájk tv. 4. (2) bek.] új szövege: Annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez - így különösen a közforgalmú tömegközlekedés és a távközlés terén, továbbá az áram, a víz, a gáz és egyéb energia szolgáltatását ellátó szerveknél -, csak úgy gyakorolható a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja. Az itteni módosítás lényege, hogy a korábbi szöveghez képest törlésre került az, hogy a még elégséges szolgáltatásról történő megállapodás a mértéket és a feltételeket érintően, a felek közötti előzetes egyeztetés tárgyát képezi. A törvény új bekezdéssel egészült ki a [sztrájk tv. 4. (3) bek.] szövege: A még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit törvény megállapíthatja. Törvényi szabályozás hiányában a sztrájkot megelőző egyeztetés során kell a még elégséges szolgáltatás mértékéről és feltételeiről megállapodni; ebben az esetben a sztrájk akkor tartható meg, ha a felek a megállapodást megkötötték, vagy ennek meghiúsulása esetén bármelyikük kérelmére a munkaügyi bíróság jogerős határozata megállapította a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit. A törvény új bekezdéssel egészült ki a [sztrájk tv. 4. (4) bek.] szövege: A munkaügyi bíróság (3) bekezdés szerinti eljárására az 5. (1) bekezdésének hatásköri és illetékességi szabályait kell alka l- mazni. A munkaügyi bíróság öt napon belül, nemperes eljárásban, szükség esetén a felek meghallgatása után határoz. A munkaügyi bíróság határozata ellen a közléstől számított öt napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az ügy összes iratával együtt a beérkezése napján fel kell terjeszteni a másodfokú bírósághoz. A másodfokú bíróság öt napon belül határoz. A fenti két új bekezdés szerint a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit ezek után törvény állapíthatja meg. Amíg ilyen nem történik, a felek vagy megegyeznek, vagy ha nem, a bíróság dönt, de ezek hiányában jogszerű sztrájk nem tartható. A sztrájktörvény fenti módosítására figyelemmel pl.: a MÁV illetve az érintett MÁV Csoport tagoknál már most függetlenül attól, hogy jelenleg nincs sztrájk helyzet, illetve bejelen-

7 tés a még elégséges szolgáltatások vonatkozásában a tárgyalások a felek között megkezdődtek. A cél az együttműködő szakszervezetek szerint az lenne, hogy a KSZ körében a mérték és a feltételek meghatározásra kerülhessenek előzetesen. Mert ez esetben egy sztrájkot megelőző egyeztetés sikerét a sztrájkkal kapcsolatos megállapodást illetően már nem terhelné a még elégséges szolgáltatás meghatározásának kötelezettsége. Annak belátása viszont, hogy a még elégséges szolgáltatás mértékének és feltételeinek megállapítása egy MÁV menetrenddel összefüggésben egy nem peres eljárásban a bíróságot 5 napos határidővel lehetetlen helyzetbe hozza, nem lehet vita tárgya. Sőt az sem látszik célszerűnek, ha azt nem a felek, hanem esetleg a felek megállapodásnak hiányában végső soron azt a törvény állapítaná meg. Nem szükségtelen végezetül itt ebben a körben megjegyezni azt is, hogy a munkajogi szakma a még elégséges szolgáltatás mértékének és feltételeinek megállapítása vonatkozásában a felek megállapodásának hiányában, nem a bírósági vagy törvényi szabályozást tartotta volna célravezetőbb jogalkotói megoldásnak. Hanem egy olyan döntőbírói megoldás alkalmazását, ahol a döntőbíró a felek által eléje terjesztett menetrendek alapján maga dönthetné el azt, hogy azok közül melyiket válassza. Ez esetben a felek a még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei tekintetében egymástól szélsőséges mértékben eltérő ajánlatott nem is tehetnének, mivel adott esetben fennállna annak a veszélye, hogy a döntőbíró a másik ajánlat elfogadásával hátrányukra is dönthetne.

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK

AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szerzők: Dr. Balogh Ádám Dr. Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPISMERETEK

MUNKAJOGI ALAPISMERETEK MUNKAJOGI ALAPISMERETEK (tansegédlet) VASÚTÉPÍTŐ PROJEKTMENEDZSER TANFOLYAM Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre Budapest 2009 2 1. Általános rész 1.1. A jog fogalma MUNKAJOGI ISMERETEK A jog a társadalom magatartási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! h a t á r o z a t o t:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! h a t á r o z a t o t: 1204/A/2006.AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára

Részletesebben

6. Mpf. 690141/20*5/2. \,r^ 2015-87-10, táea 2015 Ju L 17. J - -

6. Mpf. 690141/20*5/2. \,r^ 2015-87-10, táea 2015 Ju L 17. J - - \ VI US ±. Fővárosi Törvényszék ^, w y.ct.r.,:,, ^. ^ ^ f e ; lajstt^ ^ " mint másodfokú bíróság......: - C ^ y s z á m : p o s t á n l G y ü i 'tc lá d á b a / S i * m * s y w «f t I E - r n a i l s n

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK,

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK, LUXNÉ VINCZE JUDIT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK, KONFLIKTUSKEZELÉS ÉS ÉRDEKVÉDELEM GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS TARTALOM BEVEZETÉS... 2 HÁTTÉR... 5 A kelet-közép európai rendszerváltás hatása a munkaügyi kapcsolatokra...

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA *

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Bitskey Botond ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Évek óta vitatott kérdés mind az alkotmányjogászok, ügyvédek, emberjogi aktivisták, mind a döntéshozók, politikusok között, hogy szükség van-e átfogó

Részletesebben

M U N K A J O G. III. évfolyam. - szigorlati jegyzet -

M U N K A J O G. III. évfolyam. - szigorlati jegyzet - M U N K A J O G III. évfolyam - szigorlati jegyzet - 4. A munkajog kialakulása és története Magyarországon Korai törvények: az 1840:XVI.tc. a kereskedősegédek jogviszonyát is szabályozta 1840:XVII.tc.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 30., péntek Tartalomjegyzék 17/2014. (V. 30.) AB határozat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. (5) bekezdése a felmondás

Részletesebben

2001. évi XVI. törvény

2001. évi XVI. törvény - 1-2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 3.o. 1) A munkajog kialakulása

Részletesebben

Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzetietnikai alapú és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra

Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzetietnikai alapú és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzetietnikai alapú és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra Szalai Péter: I. Bevezetés A jelen tanulmánynak az a

Részletesebben

Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével?

Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével? Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével? Varga Zoltán* A tanulmány az uniós irányelvek közvetlen hatályával

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN *

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * 1) Az új Munka Törvénykönyve (továbbiakban új Mt.) jelentős szerkezeti változtatást hajtott végre a jelenleg

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TANÁCSADÓ TESTÜLETE. 309/2/2011 (III.25.). TT. sz állásfoglalása

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TANÁCSADÓ TESTÜLETE. 309/2/2011 (III.25.). TT. sz állásfoglalása AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TANÁCSADÓ TESTÜLETE 309/2/2011 (III.25.). TT. sz állásfoglalása Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. hatályáról Az Ebktv. rendelkezéseinek

Részletesebben

CZUGLERNÉ IVÁNYI JUDIT HAJDÚ JÓZSEF GYULAVÁRI TAMÁS MORVAI KRISZTINA PAP ENIKO SZABÓ ISTVÁNNÉ

CZUGLERNÉ IVÁNYI JUDIT HAJDÚ JÓZSEF GYULAVÁRI TAMÁS MORVAI KRISZTINA PAP ENIKO SZABÓ ISTVÁNNÉ CZUGLERNÉ IVÁNYI JUDIT HAJDÚ JÓZSEF GYULAVÁRI TAMÁS MORVAI KRISZTINA PAP ENIKO SZABÓ ISTVÁNNÉ A FÉRFIAK ÉS NOK KÖZÖTTI EGYENLO BÁNÁSMÓD MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ VONATKOZÓ IRÁNYELVEINEK TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. április 10. 2015. 8. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3061/2015. (IV. 10.) AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról 434 3062/2015. (IV. 10.)

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munka világában speciális és kiszolgáltatott helyzetben vannak a várandós és a kisgyermeket nevelő nők. Ők fokozott

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V. ügyvéd részére. Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V. ügyvéd részére. Tisztelt Ügyvéd Úr! Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V [ ] ügyvéd részére [ ] Tisztelt Ügyvéd Úr! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) küldött beadványában elsődlegesen a külföldi adattovábbítással

Részletesebben

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés

Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív Szerződés 1990. év április hónapban megkötött szerződés az 1999. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2002. március hó Fa- és Bútoripari Szakmai Kollektív

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben