Megbízható partner az energetikában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízható partner az energetikában"

Átírás

1 Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) Fax: (+36-1)

2 Az OVIT ZRt., az MVM Csoport tagjaként, Magyarország leg ki - ter jed tebb tevékenységi körû villamosenergia-hálózati lé te sí - tô, kivi te lezô vállalata. Hat évtizede végzi a nagy fe szült ségû táv ve ze tékek és transzformátorállomások létesítését, kar ban - tar tását és fej lesz tését. A nagy hagyományokkal ren del kezô cég tevé keny ségei alap ve tôen a magyar átviteli háló zat hoz és a hazai erômûvekhez kapcsolódnak, emellett rendsze re sen vállal léte sí tési, karban tar tási, felújítási és fejlesztési fela da - tokat az áram szol gá l ta tók és áram hálózati társaságok, az ipari nagyfogyasztók és kül földi meg ren delôk részére is. OVIT, as a member of the MVM Group, is the electric power network constructing and implementing company of Hungary with the widest scope of activities. It has performed for six decades the construction, maintenance and improvement of high-voltage transmission lines and transformer stations. Traditionally, the activities of the company are basically linked up with the Hungarian transmission network and the national power plants. Along with this it regularly undertakes construction, maintenance, reconstruction and development tasks for the power suppliers and power network companies, major industrial consumers and foreign clients as well. CÉGFILOZÓFIÁNK Az OVIT ZRt. társasági filozófiája, hogy szellemi és anyagi erôforrásaival hosszú távon megbízható, versenyképes, magas szakmai színvonalú közre - mû ködôje legyen mind a hazai, mind a nemzetközi energetikai iparnak. OUR COMPANY PHILOSOPHY The company philosophy of OVIT is to be a reliable, competitive, high-standard contributor with its intellectual and material resources in the long run to the national and the international energy market.

3 Tartalom Kezdetek The outsets Közelmúlt és jelen Recent past and present Fontos mozzanatok és egyedül álló fejlesztések az OVIT életében Important moments and unique developments in the life of OVIT Az OVIT ZRt. mû kö dé sét meg ha tá ro zó kap cso lat rend szer System of connections determining the operation of OVIT Távvezeték-létesítés Construction of power transmission lines Alállomás-létesítés Substation construction Erômûvi tevékenység Power plant activity Villamosenergia-rendszerek üzemeltetése Operation of electricity supply systems Nehézszállítás Heavy transport Acélszerkezet-gyártás Steelwork manufacturing Távközlés Telecommunications Hotel*** OVIT Hotel*** OVIT Fôbb árbevételi mutatóink Net sales revenue Az OVIT ZRt. Integrált Rendszere Integrated System of OVIT Terveink, jövôképünk Plans and visions Contents

4 Kezdetek Az OVIT 1949 márciusában állami vállalatként alakult. Elsôdleges feladata a II. világháború után sérült vagy lerombolt magyar hálózat újjáépítése és javítása, majd késôbb a hálózat bôvítése, karbantartása és üzemeltetése volt. Ebben az idôszakban kezdôdött az erômûvi kapacitások és hálózati kapcsolatok nagy léptékû növelése, valamint a hálózatszerelô technológiák kidolgozása és a gépesítettség kiszélesítése tôl elindult az országos villamosenergia-hálózat egyesítésének többéves folyamata, 1953-tól pedig kezdetét vette a 220 kv-os feszültségszintû távvezetékek építése. A 60-as években jelent meg Magyarországon a 400 kv-os feszültségszint, a 70-es években pedig az OVIT olyan feladattal került szembe, amely abban az idôben még az egész világon ritkaság volt: egy igen nagy átviteli képességû, 750 kv-os öszszeköttetés létrehozása Magyarország és Szovjetunió (ma Ukrajna) között. Az OVIT mindenkor nagy szakmai felkészültséggel hozta létre az új technológiákat, szerezte be a legkorszerûbb eszközöket, saját fejlesztésû és gyártású szerszámok és kisgépek sorát alkalmazta, miközben olyan nemzetközi szakmai elismerést szerzett, amely a cég megítélésére máig is érezhetô hatással van. 7 The company was founded in March of 1949 as a state enterprise. Its primary task was to reconstruct and repair the Hungarian network damaged or destroyed after World War II, then later to extend, maintain and operate the network. This period saw the beginning of increasing on a large scale the power plant capacities and network connections, as well as of elaborating the network installation technologies and widening the degree of mechanisation. The several years' process of uniting the domestic electric power network started from 1952, and as from 1953 we commenced building the 220 kv voltage level transmission lines. The 400 kv voltage level appeared in Hungary in the 60s and in the 70s OVIT faced a task which was counted as a rarity all over the world at that time: establishing a 750 kv interconnection of a very great transmission capacity between Hungary and the Soviet Union (today Ukraine). It was with great professional preparedness at all times that OVIT established the new technologies, procured the most up-to-date devices, applied the series of tools and small machines of own development and production, while acquiring an international professional recognition which has had a marked influence on the judgement of the company even today. The outsets

5 Kö zel múlt és je len december 31-én az OVIT átalakult, általános jog - utódként létrejött az Országos Villamostávvezeték Részvénytársaság. A társaság a vállalat tevékenysé gi körét teljes egészében megtartotta, viszont a saját tulajdonú hálózat létesítési, fenntartási és kezelôi sze repkörét a hálózatok új tulajdonosaival kötött szerzôdéseken alapuló vállalkozói tevékenység váltot ta fel. A szükséges szervezeti változtatás biztosította a cég alkalmazkodását a megváltozott külsô körülményekhez, segítve a piacérzékeny magatartás és munkastí lus kialakítását, amelynek köszönhetôen meghatá ro zó (piac - vezetô) szerepre tett szert a villamos ener getika teljes spektrumában. A XXI. században az OVIT szervezetében és mûködésében az elsô jelentôs átalakulás január 1-jével történt meg, amikor az Üzemviteli Igazgatóság közel 500 fôs állománya, ezzel egy idôben az átviteli hálózat üzemeltetése a MAVIR ZRt.-hez került át. E nagy változás ellenére az OVIT tovább erôsödve, piaci jelenlétét megôrizve, s néhány területen jelentôsen bôvítve, pótolni tudta az üzemvitel mintegy 4,5 Mrd Ft-os kiesô árbevételét is, sôt az elôzô évit képes volt meghaladni. Az OVIT az üzemviteli tevékenység mint egy szakadatlan folytatásaként pályázott, és nyerte el a Mol Dunai Finomító villamos energia-ellátását szolgá - ló berendezések üzemeltetését. 9 On 31 December 1991 OVIT was transformed, the National Power Line Company came into being as a general legal successor. The company retained to the full extent the scope of activities of the enterprise, but the role of constructing, maintaining and operating its own network was substituted by a contracting activity concluded with the new owners of the networks. The necessary organisational change ensured the adaptation of the company to the changed external circumstances, helping the development of a market sensitive behaviour and working method, thanks to which it has obtained a dominant (market leading) role in the entire spectrum of the electric energy industry. In the 21st century the first significant transformation in the organisation and operation of OVIT occurred on 1 January 2006, when some 500 persons of the Operations Management was transferred to the MAVIR ZRt. In spite of this great change, Ovit was able to become even stronger, and preserved and in certain areas highly expanded its presence on the market and was able to recover the lost sales revenue of about HUF 4,5 billion sales revenue, and could even surpass that of the preceding year. As a ceaseless continuation of the operational activity, OVIT competed for and won the operation of the equipment serving for the electric power supply of Mol Danube Refinery. Recent past and present

6 Kö zel múlt és je len Kö zel múlt és je len Új profilokat nyitott az atomerômûvi, a távközlési és az ipari nagyfogyasztói területeken, amelyek szakszerû kiszolgálásához átvette a más cégeknél felszabaduló, speciális felkészültségû, nagy gyakorlattal és helyismerettel rendelkezô szakembergárdát. Összes - ségében ez több mint 200 új belépôt jelentett a Paksi Atomerômû Zrt., az ATOMIX Kft., az MVM Zrt., a Mol Nyrt. és a Schneider Electric Zrt. állományából. Acélszerkezeti Üzletigazgatóságunk a piaci igényt felismerve, a meglévô erôforrásokat kihasználva és továbbfejlesztve a hazai igények zavartalan kiszolgálása mellett több ezer tonna ipari acélszerkezet gyártását kezdte meg az európai piacra, 2006 szeptemberétôl pedig az üzletigazgatóság tevékenységi köre a paksi Forgácsoló üzem feladatainak integrálásával is bôvült. Az OVIT-nál az elmúlt években elindult változás január 1-jén újabb mérföldkövéhez érkezett. Az eddigi három igazgatóság mellé egy új, a Karbantartási Igazgatóság társult, amely a társaság erômûvi karbantartási, projektmegvalósítási és szolgáltatási tevékenységeit végrehajtó szervezete lett. Feladata az erômûvekben felmerülô karbantartási, felújítási, létesítési és egyes szolgáltatási munkák vállalkozásba vétele és végrehajtása, kiemelten az MVM Csoport erômûveiben. A szervezeti struktúra (lásd hátul a mellékletben) legutóbbi, január 1-jei változásai az OVIT hosszú távú terveiben felvázolt célokkal, kihívásokkal és elvárásokkal összhangban történtek. A korábbi Mûszaki Igazgatóság szétválasztásával létrejött a Hálózati Igazgatóság és a Termelési Igazgatóság. A Hálózati Igazgatóság a cég hagyományos tevékenységének megfelelôen az alaphálózati és ehhez kapcsolódó szakterületi létesítési, karbantartási, üzemeltetési feladatokat látja el. A korábbi Korrózióvédelmi, acélszerkezeti és gépjavítási üzletigazgatóság bázisán létrejött Termelési Igazgatósághoz a Szállítási üzem és az acélszerkezeti üzletág tartozik. Mivel ez utóbbi üzletág piaci térnyerése az utóbbi években felgyorsult, fejlesztése kiemelt fontosságúvá vált, ennek leképzôdése a gyártási folyamatokhoz jobban igazodó, azokat kiszolgáló új szervezeti egységek létrejötte. Az igazgatóságok átszervezéséhez igazodóan, valamint a projektszemlélet erôsítése érdekében átalakult a Vállalkozási Igazgatóság szervezete is. A Kar bantartási Igazgatóság elnevezése pedig a jelenlegi és jövôbeli feladatait jobban tükrözô Erômûvi és Kar bantartási Igazgatóságra változott The Company opened up new profiles in the areas of nuclear power plant, telecommunication and big industrial consumers, recruiting a crew of professionals with special experience, qualifications and local knowledge, formerly working for other specialized companies. In totality this meant 200 new entrants from the staff of the Paks Nuclear Power Plant Zrt., ATOMIX Kft., MVM Zrt., Mol Nyrt. and Schneider Electric Zrt. Recognising the market demand, exploiting and developing further the existing resources the Steel Work Business Management started along with the smooth supply of the national demands the production of industrial steel work of several thousand tons for the European market, and as from September of 2006 the scope of activities of the Business Management was enlarged also with the integration of the tasks of the machining plant of Paks. The change started at OVIT in the previous years arrived at a new milestone on 1 January The number of the three managements existing until that time was increased by the addition of a new one, the Maintenance Directorate, which became the organisation of the company carrying out power plant maintenance, project implementation and service provision activities. Its task is taking into contract and executing the maintenance, reconstruction, construction and other service provision works, with high priority in the power plants of the MVM Group. The last changes of the organisational structures effected on 1 January 2010 (see in the enclosure at the back) were made in accordance with the purposes, challenges and expectations outlined in the long-term plans of OVIT. The Power Transmission Network Directorate and the Production Directorate came into being by the separation of the former Technical Directorate. The Power Transmission Network Directorate performs the construction, maintenance and operation tasks of the basic network and of the professional field attached to this. The Production Directorate established on the base of the former Corrosion Protection, Steel Work and Machine Repair Business Management includes the Transportation Plant and the Steel Work Business Management. Since the market headway of this latter business branch has accelerated in the recent years, its development has become of highlighted importance, the mapping of this is the creation of new organisational units better adapting to the manufacturing processes and attending to them. Accommodating to the management reorganisation and in order to strengthen the project approach, the organisation of the Business Directorate has also undergone a transformation. The name of the Maintenance Directorate has changed to Power Plant and Maintenance Directorate, better reflecting its present and future tasks. Recent and current events Recent and current events

7 Fon tos moz za na tok és egye dü lál ló fej lesz té sek az OVIT éle té ben Fon tos moz za na tok és egye dü lál ló fej lesz té sek az OVIT éle té ben Megépítette az elsô magyarországi 120, 220, 400 kv-os távvezetékeket, és hálózati kapcsolatot létesített a határos országokkal. Nevéhez fûzôdik Európa elsô 750 kv-os távvezetéke magyarországi szakaszának építése és a 750 kv-os nemzetközi összeköttetés üzemeltetése. Európában elsôként dolgozta ki és alkalmazta a kv-os szerkezetek feszültség alatti üzem közbeni karbantartásának, javításának technikáját és eszközrendszerét. Kifejlesztette a provizórikus távvezetékoszlop-rendszert és 400 kv-os feszültségszinten, amelyek használata váratlan viharkárok vagy tervszerû átépítések esetén töredékére csökkenti a fontos hálózati elemek üzemszüneti idejét. Kifejlesztette az ideiglenes alállomási portálokat, hogy a 120 kv-os mezôfelújítás közben végig üzemben maradhasson a transzformátor. Új technológiát dolgozott ki a évvel ezelôtt épült és az idôjárás eróziós hatásaitól veszélyesen elöregedett alállomási beton portálszerkezetek kiváltására. A talaj olajszennyezésének kiküszöbölésére saját tervei szerint alakítja át a szabadtéri nagy transzformátorok alapozását, olajgyûjtô ágyazatát. Az átviteli hálózati alállomások irányítástechnikájának megújításában az OVIT mindvégig a fejlesztés élvonalában, nagy szellemi hozzáadott értékhányaddal vett és vesz részt. Az ÜRIK-projekt keretében valódi technológiai újdonságként fejlesztették ki az automatikus szinkronellenôrzô készüléket és az SF6 gyûjtôsínfeszültség-érzékelô szondát is. Teljes körû technológiát hozott létre és alkalmaz az optikai kábelek új vagy meglévô távvezetékekre való telepítésére és szerelésére. Többéves fejlesztômunka eredményeként 1998-ban megkezdte saját tervezésû, korszerû kisfeszültségû segédüzemi berendezésének sorozatgyártását. Magas színvonalra emelte a napi állapotismerethez kapcsolódó ugyanakkor piackonform diagnosztikai tevékenységét. A bemutatott eredmények, vállalkozások és fejlesztések csak példák, melyek cégünk szándéka szerint azt hivatottak igazolni, hogy az OVIT több mint hat évtizedes hagyományai alapján, kiérlelt és elkötelezett társasági filozófiájának megfelelôen hosszú távon a hazai villamosenergia-szolgáltatás megbízható, versenyképes és magas színvonalú közremûködôje, alkotórészese kíván maradni Ovit built the first 120, 220, 400 kv transmission lines in Hungary and established network connection with the bordering countries. Its name is associated with the construction of the section in Hungary of the first 750 kv transmission line in Europe and with the operation of the 750 kv international interconnection. It was the first in Europe to elaborate and apply the technique and devices of the maintenance and repair of the kv structure under voltage during operation. It developed the system of the provisory pylons on and 400 kv voltage level, the use of which reduces to minimal length the standstill time of the important network elements in the case of unexpected storm damages or planned reconstructions. It developed the temporary substation portals in order that the transformer could remain in operation at all time during the 120 kv field renewal. It developed a new technology to replace the substation concrete portal structures built years ago and dangerously age-worn from the erosion effects of the weather. It converts the foundation and oil-collecting bedding of the outdoor big transformers according to its own plans in order to eliminate the contamination of the soil by oil. Regarding control engineering of substations of transmission networks, Ovit has always been at the leading edge of developments, contributing a high intellectual value-added share. In the framework of the ÜRIK Project the automatic sync checking device and the SF6 busbar voltage sensing probe too, were developed as real technological innovations. The Company has established and uses a complete technology for installing and mounting the optical cables on new or existing transmission lines. As a result of several years' development work, it started in 1998 the serial production of own planned, up-to-date low-voltage auxiliary equipment. It has elevated onto a high standard its diagnostic activity related to the knowledge of the day-to-day condition and conforming to the market at the same time. The results, projects and developments presented are only examples which are destined to confirm in accordance with the intention of our company that OVIT wishes to remain a reliable, competitive and high-standard contributor to and creative participant of the national electric power supply service in the long run on the basis of its traditions of more than six decades in compliance with its matured and committed company philosophy. Important moments and unique developments in the life of OVIT Important moments and unique developments in the life of OVIT

8 Az OVIT ZRt. mûködését meghatározó kapcsolatrendszer Az OVIT ZRt. mûködését meghatározó kapcsolatrendszer Tulajdonosi irányítás Shareholders Control Hatóságok, felügyeletek Supervisory Authorities and Inspectorates VPOP, APEH, OEP, OMMF, Magyar Energia Hivatal, Környezetvédelmi szervezetek Hungarian Customs and Finance Guard, Hungarian Tax and Financial Guard Administration, Hungarian Labour Inspectorate, National Health Insurance Fund, Hungarian Energy Office, Environmental Organizations Közgyûlés General Assembly MVM Zrt., önkormányzatok MVM, Local Governments Felügyelôbizottság Supervisory Board Hálózatirányítás Network Control MAVIR ZRt., Fôelosztó-hálózati irányítók MAVIR Main Distribution Network Control Vevôk Customers Alapvetô cél az OVIT imázsának, ismertségének és elismertségének ápolása, fenntartása, amelyhez a cég minden fórumot felhasznál. A társaságnak napi kapcsolata van az MVM-mel és az MVM cégcsoport tagjaival, a legnagyobb megrendelôkkel, a társadalmi és a szakmai szervezetekkel (Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége, Kapcsolt Energetikai Társaság, Magyar Elektrotechnikai Egyesület stb.). 15 Érdekképviseletek Representative Bodies Szakszervezetek, üzemi tanács Trade Unions, Works Council Társadalmi, civil szervezetek Non-governmental Organizations Igazgatóság Directorate Munkavállalók Employees Bankok Banks Beszállítók Vendors Biztosítók Insurance Companies The basic objective is to foster and maintain the image, recognition and notoriety of OVIT, for which the company makes use of every forum. The company has a day-to-day connection with the MVM and the members of the MVM Group, with the biggest clients, social and professional organisations (Association for Energetic Equipment Manufacturers, COGEN Hungary, Hungarian Electrotechnical Association etc.). Szakmai szervezetek Professional Organizations MEE, EBSZ, MKET stb. Hungarian Electrotechnical Association, Association for Energetic Equipment Manufactures, COGEN Hungary Szakemberképzés, -utánpótlás Vocational Training, Employee Succession Oktatási intézmények Institutions of Education Minôsítô, szabályozó intézetek Certifying Bodies and Regulatory Authorities TÜV, MSZT stb. TÜV, Hungarian Standards Institution, etc. System of connections determining the operation of OVIT System of connections determining the operation of OVIT

9 Táv ve ze ték-lé te sí tés Construction of power transmission lines

10 Távvezeték-létesítés A nagyfeszültségû távvezetékek létesítése, revitalizációja, karbantartása az OVIT ZRt. több mint hat évtizedes szakmai hagyományokkal rendelkezô, jelenleg is kiemelkedôen fontos, belföldön és külföldön egyaránt elismert stratégiai üzletága. Tervezés A Távvezeték Üzletigazgatóság Távvezeték tervezési és technológiai osztálya a nagyfeszültségû szabadvezetékes tervezési munkák mellett elôzetes, ill. részletes megvalósíthatósági tanulmányok, nyomvonalelemzô alternatívák elkészítését, engedélyeztetési eljárások lebonyolítását, komplett rekonstrukciók elôzetes diagnosztikai felmérését, a kiviteli és megvalósulási tervek elkészítését is vállalja. Nagy gyakorlattal és számos referenciával rendelkezik szigetelô- és szerelvénycserék, sodronycserék, OPGW-k, ADSS kábelek, különbözô szabványosítási munkák, illetôleg provizorikus oszlopkiváltások (üzemzavar, szabványosítás) tervezésében. Új nagyfeszültségû távvezetékek létesítése Az OVIT megalakulása óta folyamatosan végzett távvezeték-építô és -szerelô tevékenysége a magyar 19 Development, revitalization and maintenance of high voltage power transmission lines are the both nationally and internationally recognised strategic business divisions of OVIT, a company having over six decades of professional experience and still being a prominent player of the market. Designing Besides the designing of high voltage overhead line networks the Department of Power Line Design and Technology, as a department of the Power Line Business Management undertakes to prepare preliminary or detailed feasibility surveys, identifies alternatives upon route analysing, to carry out the arrangement of permission procedures, to implement preliminary diagnostic surveys of complete reconstructions, and to prepare execution plans and as-built drawings. The Company has comprehensive professional experiences and several references in the field of the replacement of insulators and fittings, cable, OPGW, ADSS cable exchange, and the designing of diverse standardising works or provisional pylon solutions (disturbance, standardisation). Construction of New High Voltage Power Transmission Lines Since the establishment, OVIT has performed transmission line construction and installation activities serving by these a prominent background in electric power system implementation. As contractor, OVIT Construction of power transmission lines

11 Távvezeték-létesítés Távvezeték-létesítés villamosenergia-rendszer meghatározó kivitelezô hátterét jelenti. A 120, 220, 400 és 750 kv-os összesen mintegy km nyomvonal hosszúságú szabadvezeték építésében, a szerelési és karbantartási technológiák kimunkálásában az OVIT ZRt. elismert szakmai rangot, vállalkozásaival belföldön és külföldön egyaránt kitûnô referenciákat szerzett. Az OVIT Hálózati Igazgatóságának Távvezeték Üzlet - igazgatósága Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb távvezeték-építô és -szerelô kapacitásával rendelkezik, amelyet a mindenkori piaci igényekhez igazított legkorszerûbb eszközökkel, folyamatosan fejlesztett technológiákkal, mérnökszolgálattal, mezôgazdasági kárszakértôkkel, minôsített alvállalkozókkal támogat. Meglévô távvezetékek karbantartása, szerkezeti elemek javítása, cseréje kikapcsolással vagy feszültség alatt Az OVIT szakemberei több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a nagyfeszültségû távvezetékek karbantartási, javítási munkái területén. Állapotfelmérés elvégzése után javaslatot készítenek a költségminimum elvének figyelembevételével az elvégzendô karbantartási munkákra, azok ciklusidejére, az egyedi javítási munkákra, a cserélendô szerkezeti elemekre, szerelvényekre. Komplex szolgáltatásként a diagnosztika elvégzése után tervezéssel, a beépítendô anyag biztosításával, a karbantartási, javítási munka elvégzésével, azok dokumentálásával állnak a megrendelôk rendelkezésére. Feszültségmentesítési nehézségek esetén az OVIT komplex, saját fejlesztésû technológiával és eszközökkel rendelkezik az üzem közbeni beavatkozások elvégzésére. Nyiladéktisztítási igény esetén nagyteljesítményû szárzúzó munkagépeket használ. Üzemzavar-elhárítási munkálatok távvezeték-sérülések esetén Az OVIT ZRt. az átviteli és a fôelosztóhálózat üzemeltetôi számára egyedülállóan hatékony, komplex ügyeleti rendszert mûködtet. Ennek részeként a regionálisan szervezett munkacsoportok igény esetén az ország bármely területén azonnal meg tudják kezdeni a hibahely behatárolását, a helyszín biztosítását, a hiba felmérését. A helyszíni adatok gyors kiértékelése után szakértôk haladéktalanul javaslatot tesznek az alkalmazandó javítási módozatokra, anyagokra, technológiákra has acquired recognised professional rank and excellent national and international references in the field of constructing altogether some 10,000 km long routes of 120, 220, 400 and 750 kv overhead lines, as well as in the development of installation and maintenance technologies. The Power Line Business Management of the OVIT Power Transmission Network Directorate has one of the largest transmission line construction and installation capacities in Central and Eastern Europe, which is supported by advanced devices and continuously improved technologies, engineering service, and agricultural damage appraisers as well as certified subcontractors meeting actual market demands. Maintenance of Existing Power Transmission Lines, Repair or Replacement of Structural Units Either on Dead or Live Circuits The experts employed by OVIT have several decades of professional experience in the field of high voltage transmission line maintenance and repair. Following the performance of condition survey, proposals are made with the consideration of the principle of cost minimisation relevant to the maintenance works to be implemented, the cycle time thereof, the special repair works, the structural units to be replaced and to fittings. As a complex service after the diagnostics are done the experts are at the client s disposal with designing, the provision of materials to be built in, the implementation of maintenance and repair works, as well as the documentation thereof. For the case of difficulties with disconnection the OVIT has complex, own developed technologies and devices for the execution of interventions during operation. When trees are to be cut to ensure the alley for the line, high performance machines are used for crushing the boughs. Troubleshooting in the case of Power Transmission Line Breakage For those operating transfer and mains networks, OVIT maintains a uniquely effective and complex after-hours-service. As a part of this service system the regionally organised work teams upon request are able to start to identify the location of failure, to secure the site and to examine the fault on any part of the country immediately. Following swift evaluation of the data collected on the site the experts make proposals without delay for the repair methods to be applied and for the materials and technologies to be used. Construction of power transmission lines Construction of power transmission lines

12 Távvezeték-létesítés Távvezeték-létesítés A kivitelezést végzô szakemberek egyedi raktárbázisra és eszközparkra támaszkodva (speciális nagyteljesítményû munkagépek, provizorikus oszlopok stb.) szükség esetén tervezôi, technológiai helyszíni mûvezetéssel azonnal megkezdik a helyreállítást. Rekonstrukció, szabványosítás, felhasítás Az OVIT-nak évrôl évre növekvô jelentôségû tevékenysége az üzemelô távvezetékek komplex vagy részleges rekonstrukciója. A távvezeték üzletág szakemberei igény esetén állapotfelmérés és diagnosztizálás tevékenység elvégzése után kiviteli tervet és technológiát készítenek a felújítandó munkarészekre és javaslatot tesznek a beépítendô anyagokra. A vevôi igények alapján létrejött szerzôdés szerint az OVIT ZRt. Integrált Rendszere követelményeinek megfelelôen végzi el a szükséges beavatkozásokat. A Távvezeték Tervezési és Technológiai Osz tály számos felújítási technológia kidolgozásában vett részt (pl. korell oszlopok korrózióvédelme, beton alaptestek felújítása stb.). Új ipari parkok létesítése, az autópálya-projektek, vasút-villamosítás, egyéb mezôgazdasági vagy ipari létesítmények számos esetben igénylik meglévô távvezetékek szabványosítását, kitérítését, áthelyezését. Az üzletág komplex szolgáltatásként kulcsrakész projektek lebonyolítását vállalja (vezetékjogi engedélyezés, tervezés, kivitelezés, megvalósulási terv). Ideiglenes távvezetékoszlopok létesítése A távvezetékek üzembiztonságának növelése, a kényszerû vagy tervezett feszültségmentes idôszakok csökkentése, ezáltal a közvetlen üzemeltetôi és fogyasztói károk minimalizálása valamennyi szolgáltató alapvetô érdeke. Az OVIT tervezômérnökei a villamosenergia-szolgáltatás folyamatosságának biztosítására kidolgozták azt a szerkezetegyüttest és technológiacsoportot, amelyek alkalmazásával a távvezeték adott szakaszán folyó bármilyen munkavégzés idôtartamára biztosítani lehet a távvezeték folyamatos üzemben tartását. A többször és sokoldalúan felhasználható ideiglenes ( provizórikus vagy vész -) távvezetékoszlopokat az OVIT 120, 220 és 400 kv-os változatban megtervezte és legyártotta, mechanikai jellemzôit a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közremûködésével, nagyminta-mérésekkel tesztelte, és számos üzemzavari vagy tervszerû átépítéssel járó esetben rendszeresen alkalmazza is. Optikai kábelhálózat létesítése Az optikai kábel a korszerû információátviteli rendszerek jelhordozója. Nagy elônye a hagyományos ká The experts carrying out the implementation are able to start restoration immediately relying on the specific storage base and device pool (special high performance machinery, provisional pylons, etc.) if necessary, under control of foremen specialised in designing and technology. Reconstruction, Standardisation, Splitting Complex or partial reconstruction of functioning transmission lines is a business activity of OVIT with a year by year growing importance. The experts of the transmission line business unit upon request will prepare execution plans and develop technologies following the performance of the condition survey and diagnostics relevant to the work stages requiring reconstruction, and make proposals for the materials to be built in. In accordance with the contract concluded on the basis of a particular Customer s demands, OVIT will perform the required intervention in compliance with the specifications of the Integrated System of OVIT. The Department of Power Line Design and Technology has been involved in the development of a great number of renovation technologies (for instance the corrosion protection of Korell-steel pylons, renovation of concrete bases, etc.). The construction of new industrial parks, motorway projects, electricity supply of railways, other agricultural or industrial facilities in several instances require the standardisation, the alteration of the route or relocation of the existing transmission lines. The division undertakes the execution of turnkey projects as a complex service (line permit procedure, designing, implementation, as-built drawings). Erection of Temporary Transmission Line Pylons The fundamental interest of every service supplier is to enhance the service reliability of transmission lines, to mitigate inevitable and planned no-voltage periods, consequently the minimization of direct losses on both the supplier s and the customer s sides. To ensure uninterrupted electric power supply the design engineers of the OVIT have developed a collective structure and technology group, with the application of which continuous operating of the transmission line can be ensured for the time of any work executed on a particular section of the transmission line. The provisional pylons for transmission lines, which can be reused several times in a versatile way, were designed and produced by OVIT in versions 120, 220 and 400 kv, and the mechanical characteristics of such pylons were tested with the participation of the Budapest University of Technology and Economics by way of large sample measurements, These have been used in many cases involving disturbance or scheduled reconstruction it is regularly applied in practice. Construction of Optical Cable Network Optical cables are the signal carriers of modern data transmission systems. The advantage of optical cables Construction of power transmission lines Construction of power transmission lines

13 Távvezeték-létesítés belekkel szemben, hogy a jelátvitelt sem a villamos, sem a mágneses eredetû zavarok nem befolyásolják. A villamos szabadvezeték-hálózatok építésében nagy tapasztalatokkal rendelkezô OVIT a magyarországi optikai jelátviteli gerinchálózat létesítésében, folyamatos bôvítésében jelentôs részt vállalt és vállal. A rendelkezésre álló speciális gép- és eszközparkkal, kidolgozott technológiával és a megvalósításhoz szükséges adaptációs tervezéssel, szereléssel és mérésekkel együtt az OVIT Hálózati Igazgatósága az optikai jelátviteli kábelek üzemelô vagy új távvezetékekre való telepítését (védôvezetôbe integrált OPWG, illetve fémmentes önhordó ADSS kábeltípusok beépítésével) teljes körû kivitelezésben vállalja. Ügyfélkapcsolat: Vállalkozási Igazgatóság Telefon: Fax: Szakmai-kivitelezôi kapcsolat: Távvezeték Üzletigazgatóság Telefon: Fax: compared to traditional cables is that data transmission is not interrupted either by electric or magnetic interferences. The OVIT has taken and will take significant part in the construction and continuous expansion of optical data transmission main lines in Hungary with its great professional experience in the field of constructing electric overhead-line networks. With the available pool of special machinery and devices, thoroughly developed technologies and adaptive designing, installation and measurements required for implementation, the Power Transmission Network Directorate of OVIT undertakes the complete execution of optical data transmission cable installation both on in-service and new transmission lines (with the installation of OPWG integrated in protective conductor, or metal free self-carrying ADSS cable types). Customer Contact: Business Directorate Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Technical Contracting Contact: Power Line Business Management Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Alállomás-lé te sí tés Substation Construction Construction of power transmission lines

14 Alállomás-létesítés Az alállomás-létesítés az OVIT egyik hagyományos, alapvetô tevékenysége, fontos stratégiai üzletága. Az Alállomási Üzletigazgatóság vállalkozási palettája: Nagy- és középfeszültségû alállomások létesítése Alállomás-létesítési részmunkák elvégzése: tervezés, építészeti kivitelezés, villamos technológiai szerelés és üzembe helyezési tevékenység Alállomások rekonstrukciója, bôvítése, primer és szekunder készülékek cseréje Erômûvek villamos berendezéseinek tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése Karbantartás, üzemzavar-elhárítás alállomásokon és erômûvekben Diagnosztika (transzformátorok, primer készülékek, védelem és irányítástechnikai berendezések stb.) Villamos technológiai szekrények teljes szerelése, elosztóberendezések gyártása. Nagy- és középfeszültségû alállomások létesítése Az OVIT Alállomási Üzletigazgatósága szakembereinek magas szintû felkészültsége, valamint megalapozott piaci ismeretei bázisán képes és kész komplett nagy- és középfeszültségû alállomások zöldmezôs, teljes kivitelezésére fôvállalkozásban: a tervezéstôl az üzembe helyezésig. E vállalkozása során elônyösen hasznosítja egyéb, az idôk folyamán tuda- 27 The substation construction is one of the traditional, basic business activities, an important strategic business line of OVIT. Contracting palette of the Substation Business Management: Construction of high- and medium-voltage substations Performance of partial works of substation construction: design work, architectural construction, electrical technological installation and commissioning activity Reconstruction, extension of substations, replacement of primary and secondary devices Design, construction and commissioning of the electrical equipment of power plants Maintenance, trouble-shooting at substations and in power plants Diagnostics (transformers, primary devices, protection and control engineering equipment etc.) Complete installation of electrical technological cabinets, manufacturing of distribution devices. Construction of high- and medium-voltage substations The Substation Business Management of OVIT is able and ready on the basis of the high-level preparedness and well-founded market knowledge of its specialists to completely implement in green field, in main contracting framework high- and medium-voltage substations, from the design work to commissioning. During this business project it makes an advantageous use of its ancillary and supplementary capacities developed consciously and expediently in the course of time (transportation, manufacturing, Substation construction

15 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés tosan és célszerûen kifejlesztett kiszolgáló és kiegészítô kapacitásait (szállítás, gyártás, távközlés, szakszolgálatok). A megrendelôk igényeihez alkalmazkodva biztosítja a nemzetközi szinten fellelhetô legkorszerûbb berendezések, villamos készülékek beszerzését, beépítését, üzembe helyezését, karbantartását és hibaelhárítását. Alállomás-létesítési részmunkák elvégzése Tervezés Az alállomás-tervezés alapfeladata a kivitelezési munkákhoz szükséges tervek biztosítása az építô-szerelô tevékenységhez. E tevékenységet az üzletigazgatóság Alállomás tervezési és technológiai osztálya végzi el. A munkák többsége az átviteli hálózat, a fô- és középfeszültségû elosztóhálózat területén történô létesítés, bôvítés, karbantartás tervezôi kiszolgálása. Fôbb tervezô szakterületek: építészet, primer, szekunder, ez utóbbin belül védelem-, irányítástechnika, hírközlés, elszámolási mérés, installáció, vagyonvédelem szakterületekre oszthatók. A tervezési részleg az elvi, kiviteli, gyártmány- és megvalósulási terveket a legújabb számítógépes tervezô szoftverekkel készíti, mûszaki leírások, elrendezési rajzok áramutas és szerelési tervrajzok, anyagjegyzékek, listák formájában. Alállomás-építészet Az OVIT építôipari tevékenysége a társaság egyik fontos, a 90-es évek elejétôl dinamikusan fejlôdô szolgáltatása. Vállalkozási palettájának szerves részeként a Hálózati Igazgatóság alállomási szakterületen a geodéziai munkáktól a mûszaki átadásig valamennyi mélyépítési, alapozási, vasbeton-szerelési, építômesteri és szakipari munka kivitelezésére képes. A kulcsrakész, zöldmezôs beruházások fôvállalkozója, de vállalkozik résztevékenységek végzésére is. Az OVIT elvégzett és folyamatban lévô építôipari munkái jelentôs részben a hazai nagyfeszültségû átviteli, illetve fôelosztó-hálózathoz kapcsolódó létesítések, felújítások, bôvítések, kapacitását azonban egyéb megbízások keretében is hasznosítja (például MÁV-projektek). Az OVIT építôipari tevékenysége a ren delkezésre álló, magasan kvalifikált szakembergárdára és korszerû munkagép-, eszköz- és szerszám parkra és a több évtizedes tudásbázisra épül. Villamos technológiai szerelés Az OVIT ZRt. Hálózati Igazgatósága alállomás-létesítési stratégiai tevékenységének részeként a nagyfeszültségû alállomások villamos technológiai szerelésénél valamennyi munkafázis elvégzésére képes, úgymint különbözô elosztó-, védelemi és irányítástechnikai szekrények installációja, primer és szekunder berendezések, készülékek kábelezése, primer telecommunication, specialised services). Complying with the demands of the clients, it ensures the procurement, installation, commissioning, maintenance and trouble-shooting of the most up-to-date equipment, electrical devices to be found on an international level. Accomplishment of substation construction partial works Planning The basic task of the substation planning is to provide designs necessary for the construction works for the building and fitting activity. This activity is performed by the Department of Substation Design and Technology of the Substation Business Management. The majority of the works covers designing services for the construction, extension and maintenance in the area of the transmission network, the high- and medium-voltage distribution network. The major special planning areas can be divided to the professional fields of: architecture, primary, secondary, within this latter the protection, control engineering, telecommunication, account metering, installation and property protection. The planning division prepares the schematic, construction, product and as-built designs with the newest computer design software in the form of technical descriptions, layout plans, current path and installation blueprints, schedules of materials and lists. Substation architecture The construction activity of OVIT is one of the important services of the company, dynamically developing from the beginnings of the 90s. As an organic part of its contracting palette, the Power Transmission Network Directorate is able to implement all the civil engineering, foundation, reinforced concrete installation, master building and craft works from the geodesic works to the technical handover. It is the main contractor of turnkey, green-field investment projects, but undertakes to perform partial activities as well. The construction works of OVIT accomplished and being just in progress are in a considerable part constructions, renewals, extensions associated with the national high-voltage transmission and/or main distribution network, but it makes use of its capacities in the framework of other assignments as well (e.g. MÁV projects). The construction activity of OVIT is built on the available, highly qualified staff of specialists and on the fleet of up-to-date prime movers, devices and tools, as well as on the knowledge base of several decades. Electrical technological installation The Power Transmission Network Directoratet of OVIT is able to perform as a part of its substation construction strategy activity all the work phases in the electrical technological installation of the highvoltage substations, such as the installation of different distribution, protection and control engineering cabinets, primary and secondary equipment, Substation construction Substation construction

16 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés készülékek, transzformátorok telepítése. Ezen a szakterületen nagy gyakorlattal, hosszú ideje vállalkozik komplett vagy résztevékenységek végzésére. Szakszolgálati és üzembe helyezési tevékenység Az alállomás-létesítés komplex tevékenységének részeként a Központi szakszolgálati üzem végzi az ajánlatkészítéstôl a tervezésen át az üzembe helyezésig a speciális megrendelôi igényeket is kiszolgáló védelemés irányítástechnikai rendszerek összeállítását, konfigurálását, a primer és szekunder berendezések helyszíni beüzemelését. Az Alállomási Üzletigazgatóság szekunder technikában jártas szakemberei otthonosan mozognak nemcsak a magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózati állomásain, hanem különbözô áramszolgáltatók, vasúti vontatási alállomások, erômûvek és ipari üzemek területén is, ahol az üzembe helyezések során számtalan alkalommal bizonyították felkészültségüket és szakértelmüket. Alállomások rekonstrukciója, bôvítése, készülékek cseréje Az évtizedekkel ezelôtt épített nagyfeszültségû átviteli és fôelosztó-hálózati állomások üzembiztos mûködtetéséhez szükséges a nagyfeszültségû készülékek cseréje (primer rekonstrukció) korszerû megbízható készülékekre, illetve az úgynevezett sze- kunder rekonstrukció, amelynek során az alállomási védelem- és irányítástechnikai rendszer korszerûsítését kell elvégezni. Az OVIT ZRt. kivitelezôként komoly szakértelemmel és nagy pontossággal végzi az üzemelô alállomások és különféle ipari létesítmények rekonstrukcióját, melynek során általában igen szoros határidôre kell a rekonstrukció egyes fázisait kivitelezni, és a lekapcsolási tervnek megfelelôen üzembe helyezni. Erômûvek villamos berendezéseinek tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése Az Alállomási Üzletigazgatóság a társigazgatóságok (például az Erômûvi és Karbantartási Igazgatóság) hatékony és összehangolt közremûködésével folyamatosan végez erômûvi környezetben teljes villamos és gépészeti tervezési, kivitelezési és karbantartási feladatokat. Ez a tevékenység kiterjed az erômûvek nagyfeszültségû kitáplálásától kezdve a különféle kisfeszültségû berendezések installációjára, üzembe helyezésére és karbantartására, például turbinavezérlôkre, tûzvédelmi rendszerekre, motorokra, szivattyúkra, irányítástechnikai PLC-re, és egyéb gyengeáramú berendezésekre. Fôbb megrendelôink: Paksi Atomerômû Zrt., MVM- GTER Zrt., Tatabánya Fûtôerômû Kft., Miskolci Fûtôerômû Kft. stb cabling of devices, installation of primary devices and transformers. In this professional field it has undertaken to perform complete or partial activities with much practice for a long time. Special service providing and commissioning activity As a part of its complex activity in substation construction, the Central Specialist Services Plant performs the assembly and configuration of the protection and control engineering systems, the on-site commissioning of primary and secondary equipment meeting the special demands of the clients from the preparation of offer through the design work to commissioning. The specialists well-versed in the secondary engineering of the Substation Business Management feel at home not only at the power transmission network stations of the Hungarian electric energy system, but also in the area of the different power suppliers, railway traction substations, power plants and industrial plants, where in the course of the commissioning operations they have proved their preparedness and expertise in innumerable cases. Reconstruction, extension of substations, replacement of devices The foolproof operation of the high-voltage transmission and main distribution network stations built decades ago requires the replacement of the highvoltage devices (primary reconstruction) with up-todate reliable devices, the secondary reconstruction as it is termed, in the course of which the substation protection and control engineering system must be revamped. As a contractor, OVIT performs with serious expertise and great accuracy the reconstruction of the working substations and the various industrial facilities, during which the individual phases of the reconstruction have to be implemented generally by a very close deadline and commissioned in accordance with the disconnection plan. Design, construction, commissioning of the electrical equipment of power plants The Substation Business Management performs continuously with the efficient and coordinated participation of the associate managements (e.g. the Power Plant and Maintenance Directorate) in power plant environment complete electrical and mechanical design, construction and maintenance tasks. This activity covers starting from the high-voltage de-supply of power plants the installation, commissioning and maintenance of the various low-voltage devices, for example turbine controllers, fire protection systems, motors, pumps, control engineering PLCs and other low-current equipment. Our main clients: Paks Nuclear Power Plant Zrt., MVM GTER Zrt., Tatabánya Heating Power Station Kft., Miskolc Heating Power Station Kft. etc. Substation construction Substation construction

17 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés Karbantartás, üzemzavar-elhárítás alállomásokban és erômûvekben Az OVIT ZRt. Alállomási Üzletigazgatósága alállomások kivitelezése mellett jelentôs karbantartási szolgáltatást végez a nagyfeszültségû átviteli hálózaton, áramszolgáltatói társaságok fôelosztó-hálózatán, erômûvekben és nagyobb ipari üzemekben. A területi alállomás-létesítési üzemek jelentôs szakembergárdával, eszközökkel, gépekkel és mérôberendezésekkel rendelkeznek az alállomási készülékre kiterjedô karbantartási feladatok magas szintû elvégzéséhez, melyekhez folyamatos képzési, oktatási tevékenység társul. A hagyományos készülékek karbantartása során az OVIT alállomási szakemberei korszerû mérô- és diagnosztizáló berendezéseket használnak, ezáltal a karbantartásra fordított idô jelentôsen lerövidül. A korszerû karbantartásmentes készülékek diagnosztikai vizsgálataiból az üzemeltetô a készülék állapotának megfelelô karbantartást határozhat meg. Az állapotfüggô karbantartást magas mûszaki színvonalú diagnosztikai eszközpark, karbantartási szoftver (a bázisadatok tárolására) segítségével, nagy tapasztalatokkal rendelkezô szakembereink végzik. Az Alállomási Üzletigazgatóság karbantartási szolgáltatásai: Nagy/Nagy, Nagy/Középfeszültségû, HKV, segédüzemi transzformátorok és szabályzók karbantartása, diagnosztikai vizsgálata Transzformátorok olajának kezelése, kondicionálása Nagy- és középfeszültségû alállomási készülékek (megszakítók, szakaszolók, mérôváltók) diagnosztikája és karbantartása Nagy- és középfeszültségû SF6 gáz- és légszigetelésû tokozott berendezések karbantartása Középfeszültségû épített cellás készülékek karbantartása Nagyfeszültségû készülékek (megszakítók, szakaszolók) mûhelyben történô felújítása, revíziója Szakaszoló hajtások és szigetelôk cseréje Szekunder rendszerek (védelem- és irányítástechnika stb.) karbantartása Az OVIT ZRt. az átviteli és a fôelosztó-hálózat vonatkozásában egyedülállóan h atékony, komplex ügyeleti rendszert mûködtet. Ennek részeként a regionálisan szervezett munkacsoportjaink igény esetén az ország bármely területén az utazási idô figyelembe vételével gyakorlatilag azonnal meg tudják kezdeni a hibahely behatárolását, a helyszín biztosítását, a hiba felmérését. A helyszíni adatok gyors kiértékelése után a szakértôk haladéktalanul javaslatot tesznek az alkalmazandó javítási módozatokra, anyagokra, technológiákra. A kivitelezést végzô szakemberek egyedi raktárbázisra és eszközparkra támaszkodva (speciális nagyteljesítményû munkagépek, provizorikus oszlopok, tartalék készülékek stb.) szükség esetén tervezôi, technológiai helyszíni mûvezetéssel azonnal megkezdik a helyreállítást Maintenance, trouble-shooting in substations and power plants The Substation Business Management of OVIT performs besides the construction of substations considerable maintenance services on the high-voltage transmission network, on the main distribution network of power supply companies, in power plants and major industrial plants. The regional substation construction plants have a significant staff of specialists, devices, machines and measuring instruments for the high-level performance of the maintenance tasks covering the substation devices, which are associated with continuous teaching and training activity. During the maintenance of the conventional devices the substation specialists of OVIT use up-to-date measuring and diagnosing equipment, whereby the time spent on maintenance becomes considerably shorter. From the diagnostic tests of the up-to-date maintenance-free devices the operator can determine a maintenance conforming to the condition of the devices. This condition-dependent maintenance is implemented by our experienced staff with a diagnostic equipment pool of high technical quality, and maintenance software (for storing the data). Maintenance services of the Substation Business Management: Maintenance, diagnostic testing of High/High, High/Medium-voltage, HKV, auxiliary transformers and regulators Handling, conditioning the oil of transformers Diagnostics and maintenance of high- and mediumvoltage substation devices (breakers, isolators, measurement converters) Maintenance of high- and medium-voltage SF6 gasand air-insulated armour-clad equipment Maintenance of medium-voltage built devices with cells Renewal, revision in workshop of high-voltage devices (breakers, isolators) Replacement of isolating drives and insulators Maintenance of secondary systems (protection and control engineering etc.) In respect of the transmission and main distribution network OVIT operates an incomparably efficient, complex inspection duty system. As a part of this, our regionally organised working groups can start practically at once - in any area of the country in consideration of the time of travelling, the localisation of the fault, putting the site at disposal and the survey of the fault. After the quick evaluation of the on-site data the experts make proposals without delay for the repair methods to be applied, for the materials and technologies. The specialists performing the implementation start the restoration at once by relying on a special warehouse base and fleet of devices (special high-duty working machines, provisory columns, standby devices etc.) with design, technology site management, if needed. Substation construction Substation construction

18 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés Diagnosztika A villamos berendezések komplex állapotismerete gazdaságos és üzembiztos üzemeltetésük elôfeltétele. A villamos diagnosztika elônyös, mert biztosítja a naprakész állapotismeretet; a potenciális meghibásodás korai felismerését, az üzemzavari kiesések megelôzhetôségét; a szükséges, de egyben elégséges beavatkozás, azaz az állapotfüggô karbantartás tervezhetôségét; eredôben a költségminimumon való üzemeltetés lehetôségét. Kollégáink nemzetközi szinten részt vesznek a legújabb diagnosztikai módszerek fejlesztésében és azok gyakorlati alkalmazásának bevezetésében; CIGRÉ-tagság és kapcsolat révén. Az OVIT ZRt. komplex diagnosztikát ajánl, melynek összetevôi: Az egyes villamos berendezések sajátosságainak, illetve a vonatkozó elôírásoknak és szabványoknak megfelelô egyenkénti mérés, kiértékelés Szükség, igény és lehetôség szerint kombinált egyes esetekben akkreditált diagnosztika alkalmazása (például szigetelôolaj vizsgálata, hibagázanalízise (HGA) és termovízió). Egyedi és komplex szakértôi értékelés, állapotfelmérés Ujjlenyomat-diagnosztika, azaz a készülék(ek) kezdeti állapotának komplex rögzítése, majd az újabb vizsgálati adatok alapján életútjuk figyelése, élettartamuk becslése Az OVIT ZRt. által végzett diagnosztika garanciái az 1996 óta mûködtetett minôségügyi rendszer, egyes tevékenységek akkreditált státusza, valamennyi kijelölt mérôeszköz folyamatosan kalibrált állapotának biztosítása, vevôi auditok, igény és lehetôség szerint párhuzamos, valamint összehasonlító mérések végzése egyéb hazai és nemzetközi laboratóriumokkal, korszerû mûszerpark, képzett, gyakorlott, szakmailag elismert mérôszemélyzet. Diagnosztikai szolgáltatásaink: Szigetelôolaj-vizsgálat, HGA akkreditált szolgáltatás Hôtérképezés akkreditált szolgáltatás Mérôtranszformátor-hitelesítés a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal közös szolgáltatás Nagyfeszültségû mérések Villamosfogyasztás-mérés Transzformátorok karbantartási és diagnosztikai tevékenyége Komplex diagnosztika, szakvélemény készítése Elérhetôség: Diagnosztikai üzem Telefon: Fax: Villamos technológiai szekrények elôszerelése, elosztóberendezések gyártása Az OVIT Alállomási Üzletigazgatóságának szakemberei nagy gyakorlattal rendelkeznek a nagyfeszültségû alállomások szerelésében, karbantartásában és javítá Diagnostics The complex knowledge of the condition of the electrical equipment shall be a precondition for its economical and foolproof operation. The electrical diagnostics is advantageous, because it ensures the up-to-date knowledge of the condition, the early recognition of the potential failure, the capability of preventing the losses due to operating troubles, the ability to plan the intervention necessary, but sufficient at the same time, that is of the condition-dependent maintenance, ensuing from this the possibility of operation at minimum cost. Our colleagues participate on international level in the development of the most modern diagnostic methods and in the introduction of their practical application; due to the CIGRÉ membership and relationship. OVIT offers complex diagnostics, the components of which are as follows: Measurement and evaluation one-by-one corresponding to the peculiarities of the individual electrical equipment, as well as complying with the relevant regulations and standards Application of diagnostics combined accredited in certain cases according to need, demand and possibility (e.g. insulating oil analysis, error gas analysis (HGA) and thermo-vision). Individual and complex expert evaluation, condition survey Fingerprint diagnostics, that is the complex recording of the initial condition of the device(s), then monitoring their course of life based on the more recent test data, estimation of their lifetime. The guarantees of the diagnostics performed by OVIT are the quality system operated since 1996, the accredited status of certain activities, provision for the continuously calibrated condition of all the designated measuring devices, performance, customers' audits, performance of parallel and comparative measurements, as possibility permits, with national and international laboratories, up-to-date stock of instruments, trained, experienced, professionally recognised measuring personnel. Our diagnostic services: Insulating oil test, HGA accredited service Heat mapping accredited service Measuring transformer calibration a service common with the Hungarian Trade Licensing Office High-voltage measurements Electricity consumption metering Maintenance and diagnostic activity of transformers Complex diagnostics, preparation of expert opinion Contact information: Diagnostic Plant Telephone: (+36 1) Fax: (+36 27) Preliminary installation of electrical technological cabinets, manufacturing of distribution equipment The specialists of the Substation Business Management of OVIT have a great experience in the installation, maintenance and repair of the high-voltage substations. The optimal selection of the built-in devices and equipment means a guarantee at all times for the reliability and quality of OVIT's activity. Substation construction Substation construction

19 Alállomás-létesítés sában. A beépített készülékek és berendezések optimális kiválasztása mindenkor garanciát jelent az OVIT tevékenységének megbízhatóságára, minôségére. Az OVIT ZRt ban többéves fejlesztômunka eredményeként kezdte meg a korszerû kisfeszültségû segédüzemi berendezések sorozatgyártását is. Az Alállomás tervezési és technológiai osztály tervei alapján a Központi alállomás létesítési üzem mûhelyében folyik a jelenlegi igényeknek megfelelô, váltakozó és egyenáramú kisfeszültségû kapcsoló- és elosztóberendezések védelmi és irányítástechnikai szekrények elôszerelése és minôségvizsgálata. Valamennyi komplett egység rendelkezik a MEEI XII. 31. keltû típusvizsgálati tanúsítványával. Ügyfélkapcsolat: Vállalkozási Igazgatóság Telefon: Fax: Szakmai-kivitelezôi kapcsolat: Alállomási Üzletigazgatóság Telefon: Fax: OVIT began in 1998 as a result of several years' development work the serial production of up-to-date low-voltage auxiliary equipment as well. The preliminary installation and quality inspection of the protection and control engineering cabinets of the alternating and direct current low-voltage switching and distribution devices meeting the demands of today are carried out at the the Central Substation Construction Plant on the basis of the plans of the Department of Substation Design and Technology. All the complete units possess MEEI type testing certificate dated Substation construction Contact address: Substation Business Management 1158 Budapest, Körvasút sor 105 Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Technical Contracting Contact: Business Directorate 1158 Budapest, Körvasút sor 105 Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Erômûvi tevékenység Power plant activity

20 Erômûvi tevékenység A társaság erômûvi karbantartási, létesítési, projektmegvalósítási és szolgáltatási tevékenységeit integráló szervezete január 1-jén alakult meg. Az Erômûvi és Karbantartási I gazgatóság feladata az erômûvekben felmerülô karbantartási, felújítási, létesítési és egyes szolgáltatási munkák vállalkozásba vétele és végrehajtása, kiemelten az MVM Csoport erômûveiben. Az Erômûvi és Karbantartási Igazgatóság tevékenységi palettája: Atomerômûvi villamos és irányítástechnikai tevékenység Atomerômûvi gépész szerelô és karbantartó tevékenység Erômûvi gépész karbantartás Karbantartási koordinációs tervezési és technológiai munkák Energetikai gépgyártás 39 The organisation of the company integrating the power plant maintenance, construction, project implementation and service providing activities was founded on 1 January The Power Plant and Maintenance Directorate s task is taking into contract and executing the maintenance, renewal, construction and certain service works arising in the power plants, with high priority in the power plants of the MVM (Hungarian Power Companies). The activity palette of the Power Plant and Maintenance Directorate: Electrical and control engineering activity in nuclear power plants Mechanical fitting and maintenance activity in nuclear power plants Mechanical maintenance in power plants Maintenance coordination design and technology works Energy machine manufacturing Power plant activity

M e g b í z h a t ó p a r t n e r a z e n e r g e t i k á b a n

M e g b í z h a t ó p a r t n e r a z e n e r g e t i k á b a n M e g b í z h a t ó p a r t n e r a z e n e r g e t i k á b a n A R e l i a b l e P a r t n e r i n E n e r g e t i c s OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1)

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of Contents 2. Tartalomjegyzék Table of Contents Köszöntő 3 Greetings Az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának beszámolója a -es üzleti évről 6 Annual Report of

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Cégtörténet/Our History

Cégtörténet/Our History Autópálya/Highways Cégtörténet/Our History Cégünk 1996-ban alakult a Gyár- és Gépszerelõ Vállalat (GYGV) dunaújvárosi területi fõmérnökségébõl, átvéve a szerelõvállalat dolgozóit, berendezéseit és piacainak

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Szereléstechnika/Installation

Szereléstechnika/Installation Szereléstechnika/Installation Cégtörténet/Our History Cégünk 1996-ban alakult a Gyár- és Gépszerelõ Vállalat (GYGV) dunaújvárosi területi fõmérnökségébõl, átvéve a szerelõvállalat dolgozóit, berendezéseit

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria LIII. évfolyam 3. szám 2013 KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat Szerkeszti: a szerkesztõbizottság A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria Dalmay Gábor Dr. Haskó Ferenc

Részletesebben

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BS) / BSc in Logistics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-B

Részletesebben

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Puskás László MVM Paks II. Zrt engedélyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető XXIII. Magyar Minőség Hét Budapest, 2014.

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

Éves Jelentés Annual Report

Éves Jelentés Annual Report 2012 Éves Jelentés Annual Report 2012 KÉPEKBEN 2012 IN PICTURES Február ı February Március ı March Április ı April Január ı January Január ı January Május ı May Távvezeték-bontási munka a ciprusi Moni

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

General presentation 2011. GA Magyarország Kft.

General presentation 2011. GA Magyarország Kft. General presentation 2011 GA Magyarország Kft. Energie und Kraftanlagen Group Business focus The companies in the Alpiq Anlagentechnik Group are leading providers of infrastructure services for all aspects

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

Építészeti termékek Architechtural Products

Építészeti termékek Architechtural Products Építészeti termékek Architechtural Products Építészeti termékek A magyar építőipari piacon közel 20 éve jelenlévő Építészeti Termékgyártó Központ a KÉSZ csoport tagjaként gyárt, értékesít és szerel építészeti

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt Felelős kiadó / Responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató / General Director Felelős szerkesztő / Responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikő kommunikációs

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK!

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! 1 HOGYAN VERJÜNK EGY FULL HOUSE-T? Mátó Melinda & Papp Csilla Robert Bosch Power Tool Kft. 2 ELA Award 2015 EREDMÉNYEINK: +34% PRODUKTIVITÁS: SZABAD TERÜLET: 1000m 2 SOR MÉRET:

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 3 Több mint egy évtizedes gyártási tapasztalat, csúcstechnológia

Részletesebben

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name Address Web site E - mail CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. www.cortex.hu info@cortex.hu Identification Product Termék Sector

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN

SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN Szoftver verifikáció és validáció (BMEVIMMD052) 2013. december 11., Budapest Kara Péter András doktorandusz BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 1 kv feletti energetikai létesítmények létesítési követelményeinek változása az új MSZ EN szabványokból adódóan Gábor András okl.

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a projekt Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Az IT ma Havonta 850 millió aktív felhasználó a facebookon Az előadásom alatt 1,400,000 tweet

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető HÜK A Hálózat Üzemeltetési Központ működése Előadó: Somogyi István MAVIR Üzemeltetés irányítási osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások, 2004 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services, 2004 (with tables

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. HUNGARY Budapest R70 OFFICE COMPLEX 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 2 0 1 4 Az irodaépület bemutatása INTRODUCTION Az R70 Office Complex irodaház a pesti oldalon a Blaha Lujza tér és a Keleti pályaudvar

Részletesebben

Middle Tisza District Environment and Water Directorate. Information tools of flood risk mapping

Middle Tisza District Environment and Water Directorate. Information tools of flood risk mapping Middle Tisza District Environment and Water Directorate Information tools of flood risk mapping Presented by: László Kummer Aims Fulfilling the European Parlaiment s and Council s 2007/60/EC Directive

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 Összefoglalás A konferencia kiadványhoz készített cikk a fejlesztés alatt álló építőipari kockázatelemző szoftver

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben