Megbízható partner az energetikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízható partner az energetikában"

Átírás

1 Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) Fax: (+36-1)

2 Az MVM OVIT Zrt., az MVM Csoport tagjaként, Magyarország legkiterjedtebb tevékenységi körû villamosenergia-hálózati létesítô, kivitelezô vállalata. Hat évtizede végzi a nagyfeszültségû távvezetékek és transzformátorállomások létesítését, karbantartását és fejlesztését. A nagy hagyományokkal rendelkezô cég tevé keny ségei alapvetôen a magyar átviteli hálózathoz és a hazai erômûvekhez kapcsolódnak, emellett rendszeresen vállal létesí tési, karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatokat a vasúttár saságok, az áramszolgáltatók és áramhálózati társaságok, az ipari nagyfogyasztók és külföldi megrendelôk részére is. MVM OVIT Zrt., as a member of the MVM Group, is the electric power network constructing and implementing company of Hungary with the widest scope of activities. It has performed for six decades the construction, maintenance and improvement of highvoltage transmission lines and transformer stations. The activities of the company, which possesses great traditions, are basically to do with the Hungarian transmission network and the national power plants. Along with this, it regularly undertakes construction, maintenance, reconstruction and development tasks for the railway companies, the power suppliers and power network companies, as well as major industrial consumers and foreign clients. Cégfilozófiánk Az MVM OVIT Zrt. társasági filozófiája, hogy szel le mi és anyagi erôforrásaival hosszú távon megbízható, versenyképes, magas szakmai színvonalú közremûködôje legyen mind a hazai, mind a nemzetközi energetikai iparnak. our Company Philosophy The company philosophy of MVM OVIT Zrt. is to, in the long term, be a reliable, competitive, highstandard contributor, with its intellectual and material resources, to the national and international energy market.

3 Tartalom Kezdetek The beginnings Közelmúlt és jelen Recent past and present Fontos mozzanatok és egyedülálló fejlesztések a társaság életében Important moments and unique developments in the life of the company Az MVM OVIT Zrt. mû kö dé sét meghatározó kapcsolatrendszer System of connections determining the operation of MVM OVIT Zrt. Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés Construction of power transmission lines and railway overhead line systems Alállomás-létesítés Substation construction Erômûvi tevékenység Power plant activity Villamosenergia-rendszerek üzemeltetése Operation of electricity supply systems Nehézszállítás Heavy transport Acélszerkezet-gyártás Steelwork manufacturing Távközlés Telecommunications Hotel*** OVIT Hotel*** OVIT Fôbb árbevételi mutatóink Net sales revenue Az MVM OVIT Zrt. Integrált Rendszere Integrated System of MVM OVIT Zrt. Terveink, jövôképünk Plans and visions Contents

4 Kezdetek A társaság 1949 márciusában állami vállalatként alakult. Elsôdleges feladata a II. világháború után sérült vagy lerombolt magyar hálózat újjáépítése és javítása, majd késôbb a hálózat bôvítése, karbantartása és üzemeltetése volt. Ebben az idôszakban kezdôdött az erômûvi kapacitások és hálózati kapcsolatok nagy léptékû növelése, valamint a hálózatszerelô technológiák kidolgozása és a gépesítettség kiszélesítése tôl elindult az országos villamosenergiaháló zat egyesítésének többéves folyamata, 1953-tól pe dig kezdetét vette a 220 kv feszültségszintû táv - vezetékek építése. A 60-as években jelent meg Magyarországon a 400 kv-os feszültségszint, a 70-es években pedig a társaság olyan feladattal került szem be, amely abban az idôben még az egész világon ritkaság volt: egy igen nagy átviteli képességû, 750 kv-os összeköttetés létrehozása Magyarország és Szovjetunió (ma Ukrajna) között. Az MVM OVIT Zrt. mindenkor nagy szakmai felkészültséggel hozta létre az új technológiákat, szerezte be a legkorszerûbb eszközöket, saját fejlesztésû és gyártású szerszámok és kisgépek sorát alkalmazta, miközben olyan nemzetközi szakmai elismerést szerzett, amely a cég megítélésére máig is érezhetô hatással van. 7 The company was founded in March of 1949 as a state enterprise. Its primordial task was to reconstruct and repair the Hungarian network damaged or destroyed after World War II, then later to extend, maintain and operate the network. This period saw the beginning of increasing on a large scale the power plant capacities and network connections, as well as of elaborating the network installation technologies and widening the degree of mechanisation. The several years process of uniting the domestic electric power network started from 1952, and as from 1953 we commenced building the 220 kv voltage level transmission lines. The 400 kv voltage level appeared in Hungary in the 60 s and in the 70 s the company faced a task which was counted as a rarity all over the world at that time: establishing a 750 kv interconnection of a very great transmission capacity between Hungary and the Soviet Union (today Ukraine). It was with great professional preparedness at all times that MVM OVIT Zrt. established the new technologies, procured the most up-to-date devices, used the series of tools and small machines that it developed and produced itself, while it acquired an international professional recognition which has had a marked influence on the judgement of the company even to this day. The beginnings

5 Közelmúlt és jelen december 31-én a korábbi állami vállalat átalakult, általános jogutódként létrejött az Országos Villa mostávvezeték Részvénytársaság. A társaság a vál lalat tevékenységi körét teljes egészében megtartotta, viszont a saját tulajdonú hálózat létesítési, fenntartási és kezelôi szerepkörét a hálózatok új tulajdonosaival kötött szerzôdéseken alapuló vállalkozói tevékenység váltotta fel. A szükséges szervezeti változtatás biztosította a cég al kalmazkodását a megváltozott külsô körülményekhez, segítve a piacérzékeny magatartás és munka stílus kialakítását, amelynek köszönhetôen meghatározó (piacvezetô) szerepre tett szert a villamos e ner getika teljes spektrumában. A XXI. században a társaság szervezetében és mûködésében az elsô jelentôs átalakulás január 1-jével történt meg, amikor az Üzemviteli Igazgatóság közel 500 fôs állománya, ezzel egy idôben az átviteli hálózat üzemeltetése a MAVIR ZRt.-hez került át. E nagy változás ellenére a társaság tovább erôsödve, piaci jelenlétét megôrizve, s néhány területen jelentô sen bôvítve, pótolni tudta az üzemvitel kiesô árbe vételét. A társaság az üzemviteli tevékenység mint egy szakadatlan folytatásaként, pályázat útján, elnyerte a Mol Nyrt. Dunai Finomító villamosenergiaellátását szolgáló berendezések üzemeltetését. A társaság új profilokat nyitott az atomerômûvi, a táv közlési és az ipari nagyfogyasztói területeken, ame lyek szakszerû kiszolgálásához átvette a más cé geknél felszabaduló, speciális felkészültségû, nagy gyakorlattal rendelkezô szakembergárdát. Összességében ez több mint 200 új belépôt jelentett a Paksi 9 On 31 December 1991 the former state enterprise was transformed, the National Power Line Company came into being as a general legal successor. The company retained to the full extent the scope of activities of the enterprise, but the role of constructing, maintaining and operating its own network was substituted by a contracting activity concluded with the new owners of the networks. The necessary organisational change ensured the adaptation of the company to the changed external circumstances, helping the development of a market sensitive behaviour and working method, thanks to which it has obtained a dominant (market leading) role in the entire spectrum of the electric energy industry. In the 21st century the first significant transformation in the organisation and operation of the company occurred on 1 January 2006, when some 500 people of the Operations Management were transferred to the MAVIR ZRt. (MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd.) In spite of this great change, the company was able to become even stronger, and preserved and in certain areas highly expanded its presence in the market and was able to recover the lost sales revenue of the operation activity. As a ceaseless continuation of this activity, the company competed for and the tender to operate the equipment serving the electric power supply of Mol Nyrt. Danube Refinery. The Company opened up new profiles in the areas of nuclear power plant, telecommunication and big industrial consumers, recruiting from other specialised companies, a crew of professionals with special experience and qualifications. In total this meant 200 new entrants from the staff of the Paks Nuclear Power Plant Zrt., ATOMIX Kft., MVM Zrt., Mol Nyrt. Recent and current events

6 Közelmúlt és jelen Közelmúlt és jelen Atomerômû Zrt., az ATOMIX Kft., az MVM Zrt., a Mol Nyrt. és a Schneider Electric Zrt. állományából. Acélszerkezeti Üzletigazgatóságunk a piaci igényt fel ismerve, a meglévô erôforrásokat kihasználva és továbbfejlesztve a hazai igények zavartalan kiszolgá lása mellett több ezer tonna ipari acélszerkezet gyártását kezdte meg az európai piacra, 2006 szeptemberétôl pedig az üzletigazgatóság tevékenységi köre a paksi Forgácsoló üzem feladatainak in teg rálásával is bôvült. A társaságnál az elmúlt években elindult változás január 1-jén újabb mérföldkövéhez érkezett. Az eddigi három igazgatóság mellé egy új, a Karbantartási Igazgatóság társult, amely a társaság erômûvi karbantartási, projektmegvalósítási és szolgáltatási tevékenységeit végrehajtó szervezete lett. Feladata az erômûvekben felmerülô karbantartási, felújítási, lé tesítési és egyes szolgáltatási munkák végrehajtása, kiemelten az MVM Csoport erômûveiben. A szervezeti struktúra (lásd hátul a mellékletben) január 1-jei változásai a társaság hosszú távú terveiben felvázolt célokkal összhangban történtek. A korábbi Mûszaki Igazgatóság szétválasztásával lét re jött a Hálózati Igazgatóság és a Termelési Igazga tó ság. A Hálózati Igazgatóság a cég hagyományos tevékenységének megfelelôen az alaphálózati és eh hez kapcsolódó szakterületi, létesítési, karbantar tá si, üzemeltetési feladatokat látja el. A korábbi Kor rózióvédelmi, acélszerkezeti és gépjavítási üz let igazgatóság bázisán létrejött Termelési Igazgató ság hoz pedig a szállítási és az acélszerkezeti üzletág tartozik. Mivel ez utóbbi üzletág piaci térnyerése az utóbbi években felgyorsult, fejlesztése kiemelt fontosságúvá vált, ennek leképzôdése a gyártási folyamatokhoz jobban igazodó, azokat kiszolgáló új szervezeti egységek létrejötte. Az igazgatóságok át szer vezéséhez igazodóan, valamint a projektszemlélet erôsítése érdekében átalakult a Vállalkozási Igaz ga tóság szervezete is. A Karbantartási Igazgatóság elnevezése pedig a jelenlegi és jövôbeli feladatait jobban tükrözô Erômûvi és Karbantartási Igazgatóságra változott ben a társaság új középtávú stratégiát fogadott el, amelyben új célként a vasúti fejlesztésekben való aktív részvételt jelölte meg. Vasútépítô gép park jának fejlesztésével, valamint hálózatszerelô szak embereinek továbbképzésével egyidejûleg a tár saság 2011-ben elnyerte elsô vasúti felsôvezeték-kor szerûsítési megbízatásait. Így a társaság több mint negyed évszázados vontatási alállomás-létesítési tapasztalataival együtt komplex szolgáltatást tud nyúj tani a vasúti fejlesztési feladatok területén március 1-jén megalakult a társaság Erômûvi Gépgyártási Üzletigazgatósága, valamint megkezdte mûködését a korábban a Transelektro Ganz-Röck tulaj donában álló gyárlétesítmény bázisán az erômûvi és ipari kazánokat, egyedi gépeket és készülékeket gyár tó Erômûvi gépgyártási üzem április 18-án a társaság cégneve közgyûlésének döntése értelmében MVM OVIT Országos Villamostáv vezeték Zrt.-re változott Recent and current events and Schneider Electric Zrt. Recognising the market demand, exploiting and developing further the existing resources, the Steel Work Business Management started along with the smooth supply of the national demands the production of industrial steel work of several thousand tons for the European market, and as from September of 2006 the scope of activities of the Business Management was enlarged also with the integration of the tasks of the machining plant of Paks. The change started at the company in the previous years arrived at a new milestone on 1 January The number of the three managements existing until that time was increased by the addition of a new one, the Maintenance Directorate, which became the organisation of the company carrying out power plant maintenance, project implementation and service provision activities. Its task is executing the maintenance, reconstruction, construction and other service provision works, with high priority in the power plants of the MVM Group. The changes of the organisational structures effected on 1 January 2010 (see in the enclosure at the back) were made in accordance with the purposes, challenges and expectations outlined in the longterm plans of the company. The Power Transmission Network Directorate and the Production Directorate came into being by the separation of the former Technical Directorate. The Power Transmission Network Directorate performs the construction, maintenance and operation tasks of the basic network and of the professional field attached to this. The Production Directorate established on the base of the former Corrosion Protection, Steel Work and Machine Repair Business Management includes the Transportation Plant and the Steel Work Business Management. Since the market headway of this latter business branch has accelerated in recent years, its development has become of highlighted importance, the consequence of this is the creation of new organisational units better adapting to the manufacturing processes and attending to them. Accommodating to the management reorganisation and in order to strengthen the project approach, the organisation of the Business Directorate has also undergone a transformation. The name of the Maintenance Directorate has changed to Power Plant and Maintenance Directorate, better reflecting its present and future tasks. In 2010 the company adopted a new, medium-term strategy, specifying in it as one of the new objectives an active participation in railway development. Parallel with improving its railway construction machinery pool, and with a futher education of its network-installer specialists, the Company won its first assignments in 2011 for the modernisation of the railway overhead lines (for railway electrification). Thus the company, supported by its experience of more than 25 years in the field of establishing of motive-power substations, is able to provide complex services in the area of railway development. On 1 March 2011, the Business Management of Power Equipment Machinery group was established, while the Power Equipment Machinery Plant started its operations on the facility base of the factory being formerly owned by Transelektro Ganz-Röck, by manufacturing power-plant and industrial boilers, and individual machineries and devices. On 18 April 2012, the Company s official name was changed, in accordance with the resolution of its General Assembly, to MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. (MVM OVIT National Power Line Company Ltd.). Recent and current events

7 Fontos mozzanatok és egyedülálló fejlesztések a társaság életében Fontos mozzanatok és egyedülálló fejlesztések a társaság életében Megépítette az elsô magyarországi 120, 220, 400 kv-os távvezetékeket, és hálózati kapcsolatot létesített a határos országokkal Nevéhez fûzôdik Európa elsô 750 kv-os távvezetéke magyarországi szakaszának építése és a 750 kv-os nemzetközi összeköttetés üzemeltetése Európában elsôként dolgozta ki és alkalmazta a kv-os szerkezetek feszültség alatti üzem közbeni karbantartásának, javításának tech nikáját és eszközrendszerét Kifejlesztette a provizórikus távvezetékoszloprend szert és 400 kv-os feszültségszinten, amelyek használata váratlan viharkárok vagy tervszerû átépítések esetén töredékére csökkenti a fontos hálózati elemek üzemszüneti idejét Kifejlesztette az ideiglenes alállomási portálokat, hogy 120 kv-os mezôfelújítás közben végig üzemben maradhasson a transzformátor Új technológiát dolgozott ki a évvel ezelôtt épült és az idôjárás eróziós hatásaitól veszélyesen elöregedett alállomási beton portálszerkezetek kiváltására A talaj olajszennyezésének kiküszöbölésére saját ter vei szerint alakítja át a szabadtéri nagy transzformátorok alapozását, olajgyûjtô-ágyazatát Az átviteli hálózati alállomások irányítástechnikájának megújításában az MVM OVIT Zrt. mindvégig a fejlesztés élvonalában, nagy szellemi hozzáadott érték hányaddal vett és vesz részt. Az ÜRIK-projekt kere tében valódi technológiai újdonságként fejlesztet- ték ki az automatikus szinkronellenôrzô készüléket és az SF6 gyûjtôsínfeszültség-érzékelô szondát is Teljes körû technológiát hozott létre és alkalmaz az optikai kábelek új vagy meglévô távvezetékekre való telepítésére és szerelésére Többéves fejlesztômunka eredményeként 1998-ban megkezdte saját tervezésû, korszerû kisfeszültségû segédüzemi berendezésének sorozatgyártását Magas színvonalra emelte a napi állapotismerethez kapcsolódó ugyanakkor piackonform diagnosztikai tevékenységét Belépett a vasúti felsôvezeték-építési piacra, és saját tervezésû mobil betonozó szerelvényt állított munkába A távközlési szakterület az elmúlt évek során felkészült a digitális és IP-alapú telekommunikációs kihívásokra, és megteremtette az alapjait egy nemzeti gerincszolgáltatásnak mind a kormányzati, mind az iparági szektor irányában A bemutatott eredmények, vállalkozások és fejleszté sek csak példák, melyek társaságunk szándéka szerint azt hivatottak igazolni, hogy az MVM OVIT Zrt. több mint hat évtizedes hagyományai alapján, kiérlelt és elkötelezett társasági filozófiájának megfelelôen hosszú távon a hazai villamosenergia-szolgáltatás meg bízható, versenyképes és magas szakmai színvona lú közremûködôje, alkotórészese kíván maradni The company built the first 120, 220, 400 kv transmission lines in Hungary and established network connections with the bordering countries Its name is associated with the construction of the Hungarian section of the first 750 kv transmission line in Europe and with the operation of the 750 kv international interconnection It was the first in Europe to elaborate and apply the technique and devices of the maintenance and repair of the kv structure under voltage during operation It developed the provisional pylon system for and 400 kv voltage levels, the use of which reduces to minimal length the standstill time of the important network elements in the case of unexpected storm damages or planned reconstructions It developed the temporary substation portals in order that the transformer could remain in operation at all time during the 120 kv field renewal It developed a new technology to replace the substation concrete portal structures built years ago and dangerously age-worn from the erosion effects of the weather It converts the foundation and oil-collecting bedding of the outdoor big transformers according to its own plans in order to eliminate the contamination of the soil by oil Regarding control engineering of substations of transmission networks, the company has always been at the leading edge of developments, contributing a high intellectual value-added share. In the framework of the ÜRIK Project, the automatic sync checking device, and the SF6 busbar voltage sensing probe too, were developed as real technological innovations The Company has established and uses a complete technology for installing and mounting optical cables on new or existing transmission lines As a result of several years development work, it started in 1998 the serial production of own-planned, up-to-date, low-voltage auxiliary equipment It has elevated onto a high standard its diagnostic activity related to the knowledge of the day-to-day condition at the same time conforming to the market The Company has taken up the activity of constructing railway overhead line systems, and put into ser vice a self-devised, mobile concreting train In the past years the telecommunications department of the Company has prepared for the digital and IP-based telecommunication challenges, and set up the base of the national backbone network service towards the government sector and the energy industry set The results, projects and developments presented are only examples which are destined to confirm in accordance with the intention of our company that MVM OVIT Zrt. wishes to remain a reliable, competitive and high-standard contributor to and creative participant of the national electric power supply service in the long run on the basis of its traditions of more than six decades in compliance with its matured and committed company philosophy. Important moments and unique developments in the life of the company Important moments and unique developments in the life of the company

8 Az MVM OVIT Zrt. mûködését meghatározó kapcsolatrendszer Az MVM OVIT Zrt. mûködését meghatározó kapcsolatrendszer Hatóságok, felügyeletek Supervisory Authorities and Inspectorates Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Magyar Energia Hivatal, környezetvédelmi szervezetek National Tax and Customs Administration, National Health Insurance Fund Administration, Hungarian Labour Inspectorate, National Health Insurance Fund, Hungarian Energy Office, Environmental Organizations Közgyûlés General Assembly Tulajdonosi irányítás Shareholders Control MVM Zrt., önkormányzatok MVM Zrt., Local Governments Felügyelôbizottság Supervisory Board Hálózatirányítás Network Control MAVIR ZRt., Fôelosztó-hálózati irányítók MAVIR ZRt., Main Distribution Network Control Vevôk Customers Alapvetô cél az MVM OVIT Zrt. imázsának, ismertségé nek és elismertségének ápolása, fenntartása, amely hez a cég minden fórumot felhasznál. A társa ság nak napi kapcsolata van az MVM Zrt.-vel és az MVM cégcso port tagjaival, a legnagyobb meg rendelôkkel, a tár sa dalmi és a szakmai szervezetekkel (Magyar Elek tro techni kai Egyesület, Energetikai Berendezés Gyártók Szövetsége, Magyar Kapcsolt Energia Tár sa ság, ISO 9000 Fórum, Magyar Szabvány ügyi Testület, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Nemzeti Akkre ditáló Testület, Vil lamosenergia-ipari Társaságok Mun kaadói Szövetsége, Eurelectric Magyarországi Tagozat, Magyar Iparjog védelmi és Szer zôi Jogi Egyesület, Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Acélszerkezeti Szövetség). Érdekképviseletek Representative Bodies Szakszervezetek, üzemi tanács Trade Unions, Works Council Társadalmi, civil szervezetek Non-governmental Organizations Szakmai szervezetek Professional Organizations Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Energetikai Berendezés Gyártók Szövetsége, Magyar Kapcsolt Energia Társaság stb. Hungarian Electrical Engineering Association, Confederation of Electrical Equipment Manufacturers, Hungarian Cogeneration Association, etc. Igazgatóság Directorate Munkavállalók Employees Szakemberképzés, -utánpótlás Vocational Training, Employee Succession Oktatási intézmények Institutions of Education Bankok Banks Beszállítók Vendors Biztosítók Insurance Companies Minôsítô, szabályozó intézetek Certifying Bodies and Regulatory Authorities Első Magyar Tanúsító Zrt., Magyar Szabványügyi Testület stb. National Quality Assurance, Hungarian Standards Institution, etc. The basic objective is to foster and maintain the image, recognition and reputation of MVM OVIT Zrt., for which the company makes use of every forum. The company has a day-to-day connection with MVM Zrt. and the members of the MVM Group, with the biggest clients, social and professional organisations (Hungarian EURELECTRIC Association, Hungarian Electrical Engineering Association, Hungarian Cogeneration Association, Hungarian Chamber of Engineers, ISO 9000 Forum, Confederation of Electrical Equipment Manufacturers, Hungarian Association for the Protection of Industrial Property and Copyright, Hungarian Standards Institution, Scientific Association for Infocommunications Hungary, Hungarian Accreditation Board, Employers Associations of Electricity Undertakings, Hungarian Association of Transport Operators, Hungarian Steel Association). 15 System of connections determining the operation of MVM OVIT Zrt. System of connections determining the operation of MVM OVIT Zrt.

9 Substation construction Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés Construction of power transmission lines and railway overhead line systems Alállomás-lé te sí tés

10 Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés A nagyfeszültségû távvezetékek létesítése, revitalizá ciója, karbantartása az MVM OVIT Zrt. több mint hat évtizedes szakmai hagyományokkal rendelkezô, jelenleg is kiemelkedôen fontos, belföldön és külföldön egyaránt elismert stratégiai üzletága. Tervezés Az MVM OVIT Zrt. távvezeték-tervezési szakterülete a nagyfeszültségû szabadvezetékes tervezési munkák mellett elôzetes, illetve részletes megvalósíthatósá gi tanulmányok, nyomvonal-elemzô alternatívák elkészíté sét, engedélyeztetési eljárások lebonyolítását, komp lett rekonstrukciók elôzetes diagnosztikai fel mé rését, a kiviteli, illetve megvalósulási tervek el ké szítését is vál lalja. Nagy gyakorlattal és számos referen ciá val rendelkezik szigetelô- és szerelvénycserék, sodronycse rék, OPGW-k, ADSS kábelek, kü lön bözô szabványosí tási munkák, illetôleg provizórikus osz lop kiváltások (üzemzavar, szabványosítás) tervezésében. Új nagyfeszültségû távvezetékek létesítése Az MVM OVIT Zrt. megalakulása óta folyamatosan végzett távvezeték építô-szerelô tevékenysége a magyar villamosenergia-rendszer meghatározó ki vi telezô hátterét jelenti. A 35, 120, 220, 400 és 750 kv-os öszszesen mintegy km nyomvonal-hosszúságú sza badvezeték építésében, a szerelési és kar bantartási technológiák kimunkálásában az MVM OVIT Zrt. elismert szakmai rangot, vállalkozásaival belföldön és külföl dön egyaránt kitûnô referenciákat szerzett. 19 Development, revitalization and maintenance of high voltage power transmission lines are the both nationally and internationally recognised strategic business divisions of MVM OVIT Zrt., a company having over six decades of professional experience and still being a prominent player in the market. Designing Besides the designing of high voltage overhead line networks, the design engineers of MVM OVIT Zrt. undertake to prepare preliminary or detailed feasibility surveys, identify alternatives upon route analysis, to carry out the arrangement of permission procedures, to implement preliminary diagnostic surveys of complete reconstructions, and to prepare execution plans and as-built drawings. The Company has comprehensive professional experiences and several references in the following fields: replacement of insulators and fittings, changing cable, OPGW, ADSS cable exchange, and the designing of diverse standardising works or provisional pylon solutions (disturbance, standardisation) planning. Construction of New High Voltage Power Transmission Lines Since its establishment, MVM OVIT Zrt., by means of its transmission line construction and installation activities, has served as a prominent background to electric power system implementation in Hungary. As a contractor, MVM OVIT Zrt. has acquired recognised professional rank and excellent national and international references in the field of constructing altogether some 10,000 kilometers of 35, 120, 220, 400 and 750 kv overhead lines, as well as in the development of installation and maintenance technologies. Construction of power lines and railway overhead line systems

11 Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés Az MVM OVIT Zrt. Hálózati Igazgatóságának Távvezeték Üzletigazgatósága Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb távvezeték építô-szerelô kapacitásával rendelkezik, amelyet a mindenkori piaci igényekhez igazított leg kor szerûbb eszközökkel, folyamatosan fejlesztett tech nológiákkal, mérnökszolgálattal, mezôgazdasági kárszakértôkkel, minôsített alvállalkozókkal támogat. Meglévô távvezetékek karbantartása, szerkezeti elemek javítása, cseréje kikapcsolással vagy feszültség alatt Az MVM OVIT Zrt. szakemberei több évtizedes tapasz talattal rendelkeznek a nagyfeszültségû távvezetékek karbantartási, javítási munkái területén. Álla potfelmérés elvégzése után javaslatot készítenek a költségminimum elvének figyelembevételével az el végzendô karbantartási munkákra, azok cikluside jére, az egyedi javítási munkákra, a cserélendô szer kezeti elemekre, szerelvényekre. Komplex szol gál tatásként a diagnosztika elvégzése után ter ve zéssel, a be é pítendô anyag biztosításával, a kar bantartási, javítási munka elvégzésével, azok dokumentálásával állnak a megrendelôk rendelkezésé re. Feszültség mentesítési nehézségek esetén az MVM OVIT Zrt. komplex, saját fejlesztésû technológiával és eszközökkel képes az üzem közbeni beavat kozások elvégzésére is. Nyiladéktisztítási igény esetén nagy teljesítményû szárzúzó munkagépeket használ. Üzemzavar-elhárítási munkálatok távvezeték-sérülések esetén Az MVM OVIT Zrt. az átviteli és a fôelosztó-hálózat üzemeltetôi számára egyedülállóan hatékony, komplex ügyeleti rendszert mûködtet. Ennek részeként a regionálisan szervezett munkacsoportok igény esetén az ország bármely területén azonnal meg tudják kezdeni a hibahely behatárolását, a helyszín biztosí tását, a hiba felmérését. A helyszíni adatok gyors ki ér tékelése után szakértôk haladéktalanul ja vaslatot tesznek az alkalmazandó javítási módozatokra, anyagokra, technológiákra. A kivitelezést vég zô szakemberek egyedi raktárbázisra és eszközparkra támaszkodva (speciális nagyteljesítményû mun kagépek, provizórikus oszlopok stb.) szükség esetén tervezôi, technológiai helyszíni mûvezetéssel azonnal megkezdik a helyreállítást. Rekonstrukció, szabványosítás, felhasítás Az MVM OVIT Zrt. évrôl évre növekvô jelentôségû tevékenysége az üzemelô távvezetékek komplex vagy részleges rekonstrukciója. A távvezeték-üzletág szakemberei igény esetén álla potfelmérési és diagnosztizálási tevékenység elvégzése után kiviteli tervet és technológiát készíte nek a felújítandó munkarészekre, javaslatot tesznek a beépítendô anyagokra, a használandó knowhow-ra. A vevôi igények alapján létrejött szerzôdés szerint az MVM OVIT Zrt. Integrált Rendszere követelményei The Power Line Business Management of MVM OVIT Zrt. Power Transmission Network Directorate has one of the largest transmission line construction and installation capacities in Central and Eastern Europe, which is supported by advanced devices and continuously improved technologies, engineering service, and agricultural damage appraisers as well as certified sub-contractors meeting actual market demands. Maintenance of Existing Power Transmission Lines, Repair or Replacement of Structural Units Either on Dead or Live Circuits The experts employed by MVM OVIT Zrt. have several decades of professional experience in the field of high voltage transmission line maintenance and repair. Following the performance of condition survey, proposals are made with the consideration of the principle of cost minimisation relevant to the maintenance works to be implemented, the cycle time thereof, the special repair works, the structural units to be replaced and to fittings. As a complex service after the diagnostics are done the experts are at the client s disposal with designing, the provision of materials to be built in, the implementation of maintenance and repair works, as well as the documentation thereof. For the case of difficulties with disconnection, MVM OVIT Zrt. has complex, own-developed technologies for the execution of interventions during operation. When trees are to be cut to provide an alley for the line, high performance machines are used for crushing the boughs. Troubleshooting in the case of Power Transmission Line Breakage For those operating transfer and mains networks, MVM OVIT Zrt. maintains a uniquely effective and complex after-hours-service. As a part of this service, the regionally organised work teams upon request are able to start identifying the location of failure, to secure the site and to examine the fault in any part of the country immediately. Following swift evaluation of the data collected on the site, the experts make proposals without delay for the repair methods to be applied and for the materials and technologies to be used. The experts carrying out the implementation are able to start restoration immediately relying on the specific storage base and device pool (special high performance machinery, provisional pylons, etc.) if necessary, under control of foremen specialised in design and technology. Reconstruction, Standardisation, Splitting Complex or partial reconstruction of functioning transmission lines is a business activity of MVM OVIT Zrt. with a year by year growing importance. The experts of the transmission line business unit upon request will prepare execution plans and develop technologies following the performance of the condition survey and diagnostics relevant to the work stages requiring reconstruction, and make proposals for the materials to be used and the know-how to be applied. In accordance with the contract concluded on the basis of a particular Customer s demands MVM OVIT Zrt. will perform the required intervention in Construction of power lines and railway overhead line systems Construction of power lines and railway overhead line systems

12 Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés nek megfelelôen végzi el a szükséges beavatko zásokat. A társaság távvezetéki szakterületének mér - nökei számos felújítási technológia kidolgozásá ban vettek részt (pl. korelloszlopok korrózióvédel me, beton alaptestek felújítása stb.). Új ipari parkok létesítése, az autópálya-projektek, vasút-villamosítás, egyéb mezôgazdasági vagy ipari létesítmények számos esetben igénylik meglévô táv vezetékek szabványosítását, kitérítését, áthelyezését. Az üzletág komplex szolgáltatásként kulcs rakész projektek lebonyolítását vállalja (ve ze tékjogi engedélyezés, tervezés, kivitelezés, megvalósulásiterv-készítés). Ideiglenes távvezetékoszlopok létesítése A távvezetékek üzembiztonságának növelése, a kényszerû vagy tervezett feszültségmentes idôszakok csökkentése, ezáltal a közvetlen üzemeltetôi és fogyasztói károk minimalizálása valamennyi szolgáltató alapvetô érdeke. Az MVM OVIT Zrt. ter ve zô mérnökei a villamosenergia-szolgáltatás folya ma tosságának biztosítására kidolgozták azt a szer ke zetegyüttest és technológiacsoportot, amelyek alkalmazásával a távvezeték adott szakaszán folyó bármilyen munkavégzés idôtartamára biztosítani lehet a távvezeték folyamatos üzemben tartását. A többször és sokolda lúan felhasználható ideiglenes ( provizórikus vagy vész -) távvezetékoszlopokat az MVM OVIT Zrt. 120, 220 és 400 kv-os változatban megtervezte és legyártotta, mechanikai jellemzôit a Budapesti Mûszaki Egyetem közremûködésével, nagymintamé résekkel tesztelte, és számos üzemzavari vagy tervszerû átépítéssel járó esetben rendszeresen alkalmazza is. Optikai kábelhálózat létesítése Az optikai kábel a korszerû információátviteli rendszerek jelhordozója. Nagy elônye a hagyományos ká belekkel szemben, hogy a jelátvitelt sem a villamos, sem a mágneses eredetû zavarok nem befolyásolják. A villamos szabadvezeték-hálózatok építésében nagy tapasztalatokkal rendelkezô MVM OVIT Zrt. a ma gyarországi optikai jelátviteli gerinchálózat létesítésében, folyamatos bôvítésében jelentôs részt vállalt és vállal. A rendelkezésre álló speciális gép- és eszközparkkal, kidolgozott technológiával és a megvalósí táshoz szükséges adaptációs tervezéssel, szere léssel és mérésekkel együtt az MVM OVIT Zrt. távveze té ki szakte rülete az optikai jelátviteli kábelek üze melô vagy új távvezetékekre való telepítését (védôvezetôbe in tegrált OPWG, illetve fémmentes önhordó ADSS ká beltípusok beépítésével) teljes körû kivitelezésben vállalja. Vasúti felsôvezeték-rendszerek építése és rekonstrukciója Az MVM OVIT Zrt. a évtôl folyamatosan bekap csolódott a nagyvasúti villamos felsôvezetékrend szerek építési, valamint a meglévô rendszerek rekonstrukciós feladataiba, összhangban a nemzeti infrastruktúra fejlesztését megcélzó állami programok kal. Az MVM OVIT Zrt. szakemberei jogosultak és compliance with the specifications of the Integrated System of the company. The design engineers of the company have been involved in the development of a great number of renovation technologies (for instance, the corrosion protection of Korell-steel pylons, renovation of concrete bases, etc.). The construction of new industrial parks, motorway projects, electricity supply of railways, other agricultural or industrial facilities, in several instances require the standardisation, the alteration of the route or relocation of the existing transmission lines. The division undertakes the execution of turnkey projects as a complex service (line permit procedure, design, implementation, as-built drawings). Erection of Temporary Transmission Line Pylons The fundamental interest of every service supplier is to enhance the service reliability of transmission lines, to mitigate inevitable and planned novoltage periods, consequently the minimization of direct losses on both the supplier s and the customer s sides. To ensure uninterrupted electric power supply the design engineers of MVM OVIT Zrt. have developed a collective structure and technology group, with the application of which, continuous operating of the transmission line can be ensured for the time of any work execution on a particular section of the transmission line. The provisional pylons for transmission lines, which can be reused several times any in a versatile way, were designed and produced by MVM OVIT Zrt. in versions 120, 220 and 400 kv, and the mechanical characteristics of such pylons were tested with the participation of the Budapest University of Technology by way of large sample measurements, and in many cases involving disturbance or scheduled reconstruction, it is regularly applied in practice. Construction of Optical Cable Network Optical cables are the signal carriers of modern data transmission systems. The advantage of optical cables compared to traditional cables is that data transmission is not interrupted either by electric or magnetic interferences. MVM OVIT Zrt., with its great professional experience in the field of constructing electric overhead-line networks, has taken and will take significant part in the construction and continuous expansion of optical data transmission main lines in Hungary. With the available pool of special machinery and devices, thoroughly developed technologies and adaptive designing, installation and measurements required for implementation, MVM OVIT Zrt. undertakes the complete execution of optical data transmission cable installation both on in-service and new transmission lines (with the installation of OPWG integrated in protective conductor, or metal free selfcarrying ADSS cable types). Construction and reconstruction of railway overhead line systems From year 2010, MVM OVIT Zrt. has been continuously involved with the construction of new overhead lines for railway electrification, as well as with the reconstruction projects of existing systems, in accordance with public programmes aiming at the improvement of the national infrastructure. MVM OVIT Zrt. s experts are professionally prepared and hold the right to perform tasks in the area of railway infrastructure. In the scope of these tasks, MVM OVIT Zrt. undertakes with responsibility and as part Construction of power lines and railway overhead line systems Construction of power lines and railway overhead line systems

13 Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés szakmailag felkészültek a vasúti infrastruktúra területén való munkavégzésre, amely munkavégzés során a vasúti pálya tartozékainak kivitelezését a vállalat alapvetô tevékenységi körében, a több évtizedre visszanyúló kivitelezôi és szolgáltatói tapasztalatok alapján felelôsséggel vállalja. A vasút-villamosítási fejlesztésekben a távvezeték-építô szakmai potenciálokat felhasználva, az MVM OVIT Zrt. vállal oszlopalapozási munkákat közútról és vasútról elvégezve, valamint oszlopgyártási és -szerelési feladatokat, felsôvezeték-rendszerek, betápláló rendszerek szere lését és kiépítését, térvilágítási felépítmények komplett kivitelezését. Ügyfélkapcsolat: Vállalkozási Igazgatóság Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Szakmai-kivitelezôi kapcsolat: Távvezeték Üzletigazgatóság Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Alállomás-lé te sí tés 24 Substation construction Construction of power transmission lines and railway overhead line systems Távvezeték-létesítés és vasúti felsôvezeték-szerelés of the company s core activities, the construction of the accessories of railway tracks, on the basis of the company s experiences in construction and service provision going back several decades. Utilizing the Company s potential with regard to the construction of overhead electrical power lines, MVM OVIT Zrt. undertakes to carry out tower foundation jobs both from public roads and from railway lines, tower manufacturing and installation tasks, and complete implementation of overhead-systems, erection and installation of feeder systems and of spatial lighting superstructures. Customer Contact: Business Directorate Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Technical Contracting Contact: Power Line Business Management Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Construction of power lines and railway overhead line systems

14 Alállomás-létesítés Az alállomás-létesítés az MVM OVIT Zrt. egyik hagyomá nyos, alapvetô tevékenysége, fontos stratégiai üzletága. Tevékenységi területek és szolgáltatások: Nagy- és középfeszültségû alállomások létesítése Alállomás-létesítési részmunkák elvégzése: tervezés, építészeti kivitelezés, villamos technológiai szerelés és üzembe helyezési tevékenység Alállomások rekonstrukciója, bôvítése, primer és szekunder készülékek cseréje Erômûvek villamos berendezéseinek tervezése, kivi telezése, üzembe helyezése Karbantartás, üzemzavar-elhárítás alállomásokon és erômûvekben Diagnosztika (transzformátorok, primer készülékek, védelem és irányítástechnikai berendezések stb.) Villamos technológiai szekrények teljes szerelése, elosztóberendezések gyártása Nagy- és középfeszültségû alállomások létesítése Az MVM OVIT Zrt. alállomási szakterülete szakembereinek magas szintû felkészültsége, valamint megalapozott piaci ismeretei bázisán képes és kész komp lett nagy- és középfeszültségû alállomások zöld mezôs, teljes kivitelezésére fôvállalkozásban: a tervezéstôl az üzembe helyezésig. E vállalkozása során elônyösen hasznosítja egyéb, az idôk folyamán tudatosan és célszerûen kifejlesztett kiszolgáló és kiegészítô kapacitásait (szállítás, gyártás, távközlés, szakszolgálatok). A megrendelôk igényeihez alkal- 27 Substation construction is one of the traditional, basic business activities, an important strategic business line of MVM OVIT Zrt. Field of activities and services: Construction of high- and medium-voltage substations Performance of partial works of substation construction: design work, architectural construction, electrical technological installation and commissioning activity Reconstruction, extension of substations, replacement of primary and secondary devices Design, construction and commissioning of the electrical equipment of power plants Maintenance, troubleshooting at substations and in power plants Diagnostics (transformers, primary devices, protection and control engineering equipment etc.) Complete installation of electrical technological cabinets, manufacturing of distribution devices. Construction of high- and medium-voltage substations MVM OVIT Zrt. is ready and able on the basis of the high-level preparedness and well-founded market knowledge of its specialists to completely implement in green field, in main contracting framework, high- and medium-voltage substations, from the design work to commissioning. During this business project it makes an advantageous use of its ancillary and supplementary capacities developed consciously and expediently in the course of time (transportation, manufacturing, telecommunication, specialised services). Complying with the demands of the clients, it ensures the procurement, installation, commission- Construction of substations

15 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés maz kodva biztosítja a nemzetközi szinten fellelhetô legkorszerûbb berendezések, villamos készülékek be szerzését, beépítését, üzembe helyezését, karbantartását és hibaelhárítását. Alállomás-létesítési részmunkák elvégzése Tervezés Az alállomás-tervezés alapfeladata a kivitelezési munkákhoz szükséges tervek biztosítása az építôsze relô tevékenységhez. A munkák többsége az át viteli hálózat, a fô- és középfeszültségû elosztóhálózat területén való létesítés, bôvítés, karbantartás tervezôi kiszolgálása. Fôbb tervezô szakterületek: építészet, primer, szekunder, ez utóbbin belül véde lem-, irányítástechnika, hírközlés, elszámolási mérés, installáció, vagyonvédelem szakterületekre oszthatók. A tervezési részleg az elvi, kiviteli, gyártmány- és megvalósulási terveket a legújabb számítógépes ter vezô szoftverekkel készíti, mûszaki leírások, elren dezési rajzok áramutas és szerelési tervrajzok, anyagjegyzékek, listák formájában. Alállomás-építészet Az MVM OVIT Zrt. alállomási szakterületen végzett é pí tôipari tevékenysége a társaság egyik fon tos, a 90-es évek elejétôl dinamikusan fejlôdô szol gál ta tá sa: a társaság a geodéziai munkáktól a mû sza ki átadásig valamennyi mélyépítési, alapozási, vas be ton-szerelési, építômesteri és szakipari munka ki vitelezé sé re képes. A kulcsrakész, zöldmezôs beruházások fô vállalkozója, de vállalkozik résztevékeny ségek vég zésére is. Az MVM OVIT Zrt. elvégzett és folyamatban lévô épí tôipari munkái jelentôs részben a hazai nagyfe szültségû átviteli, illetve fôelosztó-hálózathoz kapcsolódó létesítések, felújítások, bôvítések, kapaci tását azonban egyéb megbízások keretében is hasz nosítja így például a vasúttársaságok (MÁV Zrt., GYSEV Zrt.) vontatási alállomásainak kivitelezési munkái során. Az MVM OVIT Zrt. építôipari tevékeny sége a rendelkezésre álló, magasan kvalifikált szakembergárdára és korszerû munkagép-, eszközés szerszámparkra és a több évtizedes tudásbázisra épül. Villamos technológiai szerelés Az MVM OVIT Zrt. alállomás-létesítési stratégiai tevékenységének részeként a nagyfeszültségû alállomások, ipari létesítmények villamos technológiai szerelésénél valamennyi munkafázis elvégzésére képes, úgymint különbözô elosztó-, védelmi és irányítástechnikai szekrények installációja, primer és szekunder berendezések, készülékek kábelezése, primer készülékek, transzformátorok telepítése, kábelnyomvonalak kiépítése, kábelek behúzása, bekötése. Ezen a szakterületen nagy gyakorlattal, hosszú ideje vállalkozik komplett vagy résztevékenységek végzésére. A villamoselosztó-hálózaton kívül jelen van és részt vesz ipari létesítmények kis-, közép- és nagyfeszült ing, maintenance and troubleshooting of the most up-to-date equipment and electrical devices to be found on an international level. Accomplishment of substation construction partial works Planning The basic task of the substation planning is to provide designs necessary for the construction works, for the building and fitting activity. The majority of the work covers designing services for the construction, extension and maintenance in the area of the transmission network, the high- and medium-voltage distribution network. The major special planning areas can be divided into the professional fields of: architecture, primary, secondary, and within this latter, the protection, control engineering, telecommunication, account metering, installation and property protection. The planning division prepares the schematic, construction, product and as-built designs with the newest computer design software in the form of technical descriptions, layout plans, current path and installation blueprints, schedules of materials and lists. Substation architecture The construction activity of MVM OVIT Zrt. is one of the important services of the company, dynamically developing from the beginnings of the 90 s: the company is able to implement all the civil engineering, foundation, reinforced concrete installation, master building and craft works from the geodesic works to the technical handover. It is the main contractor of turnkey, green-field investment projects, but undertakes to perform partial activities as well. The construction works of MVM OVIT Zrt. both accomplished and those being just in progress, are in a considerable part constructions, renewals, extensions associated with the national high-voltage transmission and/or main distribution network, but it makes use of its capacities in the framework of other assignments as well e.g. construction of the traction substations of the railway companies (MÁV Zrt., GYSEV Zrt.). The construction activity of MVM OVIT Zrt. is built on the available, highly qualified staff of specialists and on the fleet of up-to-date prime movers, devices and tools, as well as on the knowledge base of several decades. Electrical technological installation MVM OVIT Zrt. is able to perform as a part of its substation construction strategy activity all the work phases in the electrical technological installation of the high-voltage substations, the industrial facilities such as the installation of different distribution, protection and control engineering cabinets, primary and secondary equipment, cabling of devices, installation of primary devices and transformers, construction of cable trace, drawing out and connection of cables. In this professional field it has undertaken to perform complete or partial activities with much practice for a long time. In addition to the electrical distribution network, the Company is present and takes part in the installation of low-, medium- and high-voltage systems of industrial objects. The integrated system of design, Construction of substations Construction of substations

16 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés ségû rendszereinek szerelésében. A tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás egysége ebben az esetben is mûködik. Szakszolgálati és üzembe helyezési tevékenység Az alállomás-létesítés komplex tevékenységének részeként az alállomási szakterület szakszolgálati munkatársai végzik az ajánlatkészítéstôl a tervezésen át az üzembe helyezésig a speciális megrendelôi igényeket is kiszolgáló védelem- és irányítástechnikai rendszerek összeállítását, konfigurálását, a primer és szekunder berendezések helyszíni beüzemelését. A szekunder technikában jártas szakemberek otthonosan mozognak nemcsak a magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózati állomásain, hanem különbözô áramszolgáltatók, vasúti vontatási alállomások, erômûvek és ipari üzemek területén is, ahol az üzembe helyezések során számtalan alka lom mal bizonyították felkészültségüket és szakértelmüket. Alállomások, ipari létesítmények rekonstrukciója, bôvítése, készülékek cseréje Az évtizedekkel ezelôtt épített nagyfeszültségû átviteli és fôelosztó-hálózati állomások üzembiztos mûködtetéséhez szükséges a nagyfeszültségû készülékek cseréje (primer rekonstrukció) korszerû meg bízható készülékekre, illetve az úgynevezett szekunder rekonstrukció, amelynek során az alállomási védelemés irányítástechnikai rendszer korszerûsítését kell elvégezni. Az MVM OVIT Zrt. kivitelezôként komoly szakértelem mel és nagy pontossággal végzi az üzemelô alál lo mások és különféle ipari létesítmények rekonstruk cióját, melynek során általában igen szoros határidôre kell a rekonstrukció egyes fázisait kivitelez ni, és a lekapcsolási tervnek megfelelôen üzembe helyezni. Erômûvek villamos berendezéseinek tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése Az MVM OVIT Zrt. alállomási, erômûvi és karbantartási szakterületei hatékony és összehangolt munkájuk kal folyamatosan végzik erômûvi környezetben teljes villamos és gépészeti tervezési, kivitelezési és karbantartási feladatokat. Ez a tevékenység kiterjed az erômûvek nagyfeszültségû kitáplálásától kezdve a különféle kisfeszültségû berendezések installációjára, üzembe helyezésére és karbantartására, például turbinavezérlôkre, tûzvédelemi rendszerekre, mo torokra, szivattyúkra, irányítástechnikai PLC-re, és egyéb gyengeáramú berendezésekre. Fôbb megrendelôink: MVM Paksi Atomerômû Zrt., MVM GTER Zrt., Tatabánya Fûtôerômû Kft., Miskolci Fûtôerômû Kft. stb. Karbantartás, üzemzavar-elhárítás alállomásokban, erômûvekben és ipari létesítményekben Az MVM OVIT Zrt. alállomások kivitelezése mellett jelentôs karbantartási szolgáltatást végez a nagy implementation, commissioning, operating, maintenance and troubleshooting works in this respect too. Special service providing and commissioning activity As a part of its complex activity in substation construction, the technicians of the specialist services perform the assembly and configuration of the protection and control engineering systems, the on-site commissioning of primary and secondary equipment meeting the special demands of the clients from the preparation of offer through the design work to commissioning. The specialists, well-versed in the secondary engineering, feel at home not only at the power transmission network stations of the Hungarian electric energy system, but also in the area of the different power suppliers, railway traction substations, power plants and industrial plants, where in the course of the commissioning operations they have proven their preparedness and expertise in innumerable cases. Reconstruction, extension of substations and industrial facilities, replacement of devices The foolproof operation of the high-voltage transmission and main distribution network stations built decades ago requires the replacement of the highvoltage devices (primary reconstruction) with up-todate reliable devices, the secondary reconstruction as it is termed, in the course of which the substation protection and control engineering system must be revamped. As a contractor, MVM OVIT Zrt. performs with serious expertise and great accuracy the reconstruction of the working substations and the various industrial facilities, during which the individual phases of the reconstruction have to be implemented generally by a very close deadline and commissioned in accordance with the disconnection plan. Design, construction, commissioning of the electrical equipment of power plants MVM OVIT Zrt. performs continuously with the efficient and coordinated participation of the specialists of the professional fields of substation construction and power plant maintenance in power plant environment complete electrical and mechanical design, construction and maintenance tasks. This activity covers starting from the high-voltage de-supply of power plants, to the installation, commissioning and maintenance of the various low-voltage devices, for example turbine controllers, fire protection systems, motors, pumps, control engineering PLCs and other low-current equipment. Our main clients: MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd., MVM GTER Zrt., Tatabánya Heating Power Station Kft., Miskolc Heating Power Station Kft., etc. Maintenance, troubleshooting in substations, power plants and industrial facilities MVM OVIT Zrt. performs besides the construction of substations considerable maintenance services on the high-voltage transmission network, on the main distribution network of power supply companies, in power plants and major industrial plants. Construction of substations Construction of substations

17 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés feszültségû átviteli hálózaton, áramszolgáltatói társaságok fôelosztó-hálózatán, erômûvekben és nagyobb ipari üzemekben. A területi alállomás-létesítési üzemek jelentôs szakem bergárdával, eszközökkel, gépekkel és mérô beren dezésekkel rendelkeznek az alállomási készülékre kiterjedô karbantartási feladatok magas szintû elvég zé séhez, melyekhez folyamatos képzési, oktatási tevékenység társul. A hagyományos készülékek karbantartása során az MVM OVIT Zrt. alállomási szakemberei korszerû mérô- és diagnosztizáló berendezéseket használnak, ezáltal a karbantartásra fordított idô jelentôsen lerövidül. A korszerû karbantartásmentes készülékek diagnosztikai vizsgálataiból az üzemeltetô a készülék állapotának megfelelô karbantartást határozhat meg. Az állapotfüggô karbantartást magas mûszaki színvonalú diagnosztikai eszközpark, karbantartási szoftver (a bázisadatok tárolására) segítségével, nagy ta pasztalatokkal rendelkezô szakembereink végzik. Karbantartási szolgáltatások: Nagy/Nagy, Nagy/Középfeszültségû, HKV, segédüzemi transzformátorok és szabályzók karbantartása, diagnosztikai vizsgálata Transzformátorok olajának kezelése, kondicionálása Nagy- és középfeszültségû alállomási készülékek (megszakítók, szakaszolók, mérôváltók) diagnosztikája és karbantartása Nagy- és középfeszültségû SF6 gáz- és légszigetelésû tokozott berendezések karbantartása Középfeszültségû épített cellás készülékek karbantartása Nagyfeszültségû készülékek (megszakítók, szakaszolók) mûhelyben történô felújítása, revíziója Szakaszoló hajtások és szigetelôk cseréje Szekunder rendszerek (védelem- és irányítástechnika stb.) karbantartása Az MVM OVIT Zrt. az átviteli és a fôelosztó-hálózat vonatkozásában egyedülállóan hatékony, komplex ügyeleti rendszert mûködtet. Ennek részeként a re - gionálisan szervezett munkacsoportjaink igény esetén az ország bármely területén az utazási idô figyelembe vételével gyakorlatilag azonnal meg tudják kezdeni a hibahely behatárolását, a helyszín biztosítását, a hiba felmérését. A helyszíni adatok gyors kiértékelése után a sza kértôk haladéktalanul javaslatot tesznek az alkalma zandó javítási módozatokra, anyagokra, technoló giák ra. A kivitelezést végzô szakemberek egyedi raktárbázisra és eszközparkra támaszkodva (speciális nagyteljesítményû munkagépek, provizórikus oszlopok, tartalék készülékek stb.) szükség esetén tervezôi, technológiai helyszíni mûvezetéssel azonnal megkezdik a helyreállítást. Diagnosztika A villamos berendezések komplex állapotismere te gazdaságos és üzembiztos üzemeltetésük elôfeltétele. A villamos diagnosztika elônyös, mert biztosítja a nap rakész állapotismeretet; a potenciális meghibásodás korai felismerését, az üzemzavari kiesések The regional substation construction plants have a significant staff of specialists, devices, machines and measuring instruments for the high-level performance of the maintenance tasks covering the substation devices, which are associated with continuous teaching and training activity. During the maintenance of the conventional devices the substation specialists of MVM OVIT Zrt. use upto-date measuring and diagnostic equipment, hereby the time spent on maintenance becomes considerably shorter. From the diagnostic tests of the up-to-date maintenance-free devices, the operator can determine a maintenance conforming to the condition of the devices. The maintenance, depending on the condition, is accomplished by our highly experienced specialists using high technical level diagnostic device stock, maintenance software (for storing the data). Maintenance services: Maintenance, diagnostic testing of High/High, High/ Medium-voltage, HKV, auxiliary transformers and regulators Handling, conditioning the oil of transformers Diagnostics and maintenance of high- and mediumvoltage substation devices (breakers, isolators, measurement converters) Maintenance of high- and medium-voltage SF 6 gasand air-insulated armour-clad equipment Maintenance of medium-voltage built devices with cells Renewal, revision in workshop of high-voltage devices (breakers, isolators) Replacement of isolating drives and insulators Maintenance of secondary systems (protection and control engineering etc.) In respect of the transmission and main distribution network MVM OVIT Zrt. operates an incomparably efficient, complex inspection duty system. As a part of this, our regionally organised working groups can start practically at once in any area of the country in consideration of the time of travelling, the localisation of the fault, putting the site at disposal and the survey of the fault. After the quick evaluation of the on-site data the experts make proposals without delay for the repair methods to be applied, for the materials and technologies. The specialists performing the implementation start the restoration at once by relying on a special warehouse base and fleet of devices (special high-duty working machines, provisory columns, standby devices etc.) with design, technology site management, if needed. Diagnostics The complex knowledge of the condition of the electrical equipment shall be a precondition for its economical and foolproof operation. Construction of substations Construction of substations

18 Alállomás-létesítés Alállomás-létesítés megelôzhetôségét; a szükséges, de egyben elégséges beavatkozás, azaz az állapotfüggô karbantartás tervezhetôségét; eredôben a költségminimumon való üzemeltetés lehetôségét. Kollégáink nemzetközi szinten részt vesznek a legújabb diagnosztikai módszerek fejlesztésében és azok gyakorlati alkalmazásának bevezetésében; CIGRÉtagság és kapcsolat révén. Az MVM OVIT Zrt. komplex diagnosztikát ajánl, amely nek összetevôi: Az egyes villamos berendezések sajátosságainak, illetve a vonatkozó elôírásoknak és szabványoknak megfelelô egyenkénti mérés, kiértékelés Szükség, igény és lehetôség szerint kombinált egyes esetekben akkreditált diagnosztika alkalmazása (pl. szigetelôolaj hibagáz-analízise (HGA) és termovízió) Egyedi és komplex szakértôi értékelés, állapotfelmé rés Az MVM OVIT Zrt. által végzett diagnosztika garanciái az 1996 óta mûködtetett minôségügyi rendszer, egyes tevékenységek akkreditált státusza, valamenynyi kijelölt mérôeszköz folyamatosan kalibrált állapotának biztosítása, vevôi auditok, igény és lehetôség szerint párhuzamos, valamint összehasonlító mérések végzése egyéb hazai és nemzetközi laboratóriumokkal, korszerû mûszerpark, képzett, gyakorlott, szakmailag elismert mérôszemélyzet. Diagnosztikai szolgáltatásaink: Szigetelôolaj-vizsgálat, HGA akkreditált szolgáltatás Hôtérképezés Mérôtranszformátor-hitelesítés a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal közös szolgáltatás Nagyfeszültségû mérések Villamosfogyasztás-mérés Transzformátorok karbantartási és diagnosztikai tevékenysége Komplex diagnosztika, szakvélemény készítése Elérhetôség: Diagnosztikai üzem Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Villamos technológiai szekrények elôszerelése, elosztóberendezések gyártása Az MVM OVIT Zrt. Alállomási Üzletigazgatóságának szakemberei nagy gyakorlattal rendelkeznek a nagyfeszültségû alállomások, ipari létesítmények tech nológiai szerelésében, karbantartásában és javításában. A beépített készülékek és berendezések optimális kiválasztása mindenkor garanciát jelent az MVM OVIT Zrt. tevékenységének megbízhatóságára, minôségére. Az MVM OVIT Zrt ban többéves fejlesztômun ka eredményeként kezdte meg a korszerû kisfeszültségû segédüzemi berendezések sorozat gyártását. Az Alállomás tervezési és technológiai osz tály tervei alapján a Központi alállomás létesíté si üzem mûhelyében folyik a jelenlegi igényeknek meg felelô, The electrical diagnostics is advantageous, because it ensures the up-to-date knowledge of the condition, the early recognition of the potential failure, the capability of preventing the losses due to operating troubles, the ability to plan the intervention necessary, but sufficient at the same time, that is of the condition-dependent maintenance, ensuing from this the possibility of operation at minimum cost. Our colleagues participate on an international level in the development of the most modern diagnostic methods and in the introduction of their practical application; due to the CIGRÉ membership and relationship. MVM OVIT Zrt. offers complex diagnostics, the components of which are as follows: Measurement and evaluation one-by-one corresponding to the peculiarities of the individual electrical equipment, as well as complying with the relevant regulations and standards Application of diagnostics combined accredited in certain cases according to need, demand and possibility (e.g. insulating oil error gas analysis (HGA) and thermo-vision). Individual and complex expert evaluation, condition survey The guarantees of the diagnostics performed by MVM OVIT Zrt. are the quality system operated since 1996, the accredited status of certain activities, provision for the continuously calibrated condition of all the designated measuring devices, performance, customers audits, performance of parallel and comparative measurements, as possibility permits, with national and international laboratories, up-to-date stock of instruments, trained, experienced, professionally recognised measuring personnel. Our diagnostic services: Insulating oil test, HGA accredited service Heat mapping Measuring transformer calibration a service shared with the Hungarian Trade Licensing Office High-voltage measurements Electricity consumption metering Maintenance and diagnostic activity of transformers Complex diagnostics, preparation of expert opinion Contact information: Diagnostic Plant Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Preliminary installation of electrical technological cabinets, manufacturing of distribution equipment The specialists of the Substation Business Management of MVM OVIT Zrt. have a great experience in the installation, maintenance and repair of the high-voltage substations and industrial facilities. The optimal selection of the built-in devices and equipment means a guarantee at all times for the reliability and quality of the company s activity. The MVM OVIT Zrt. began in 1998 as a result of several years development work the serial production of up-to-date low-voltage auxiliary equipment. The preliminary installation and quality inspection of the protection and control engineering cabinets of the alternating and direct current low-voltage Construction of substations Construction of substations

19 Alállomás-létesítés 36 váltakozó és egyenáramú kisfeszültségû kapcsoló- és elosztóberendezések, védelmi és irá nyí tástechnikai szekrények elôszerelése és minô ség vizsgálata. Valamennyi komplett egység rendel kezik a MEEI XII. 31. keltû típusvizsgálati tanúsítványával Az MVM OVIT Zrt. ezen túlmenôen licencjogokkal rendelkezik különbözô gyártmányú elosztó típuscsaládok szerelésére, melyeket nemcsak alállo mási, hanem ipari környezetben is felhasznál. Ez biztosítja szerelôkapacitásának optimális kihasználását. switching and distribution devices meeting the demands of today are carried on in the the Central Substation Construction Plant on the basis of the plans of the Department of Substation Design and Technology. All the complete units possess MEEI type testing certificate dated In addition to the aforesaid, MVM OVIT Zrt. holds licences for the installation of distributor type families of various makes, using them not only in substationenvironments but also in industrial environments. This ensures that the Company s installation capacities are utilized at an optimum level. Ügyfélkapcsolat: Vállalkozási Igazgatóság Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Szakmai-kivitelezôi kapcsolat: Alállomási Üzletigazgatóság Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Steelwork manufacturing Acélszerkezet-gyártás Contact address: Substation Business Management 1158 Budapest, Körvasút sor 105 Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Technical Contracting Contact: Business Directorate 1158 Budapest, Körvasút sor 105 Telephone: (+36 1) Fax: (+36 1) Erômûvi tevékenység Power plant activity Construction of substations

20 Erômûvi tevékenység A társaság erômûvi karbantartási, létesítési, projektmegvalósítási és szolgáltatási tevékenységeit integráló szervezete január 1-jén alakult meg. Az Erômûvi és Karbantartási Igazgatóság feladata az erômûvekben felmerülô karbantartási, felújítási, létesítési és egyes szolgáltatási munkák vállalkozásba vétele és végrehajtása, kiemelten az MVM Csoport erômûveiben. Erômûvi tevékenységeink: Atomerômûvi villamos és irányítástechnikai tevékenység Atomerômûvi gépész szerelô és karbantartó tevékenység Erômûvi gépész karbantartás Erômûvi technológiatervezési munkák Erômûvi tervezés Erômûvi gépgyártás 39 It was on 1 January 2008 that the organisation of the company integrating the power plant maintenance, construction, project implementation and service providing activities, the Power Plant and Maintenance Directorate was founded. Its task is taking into contract and executing the maintenance, renewal, construction and certain service works arising in the power plants, with high priority in the power plants of the MVM Group. Power plant activities: Electrical and control engineering activity in nuclear power plants Nuclear power plant operation and maintenance activity Power plant machine maintenance activity Power plant technology design works Power plant design Power equipment manufacturing Power plant activity

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói rontó Emese: A nő örök Új vezetés Új lehetőségek építőipari Nívódíjat Nyert a szegedi főgyűjtő kihívásokról beszélgettünk elismerést a Colas-alterra szerezte meg 2011. MáJus XV. évf. 1. szám ÁtalakítÁsok

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2014 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár polgár mestereként köszöntöm Önöket. Évszázadokon

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON VISY ZSOLT THE ROMAN LIMES IN HUNGARY ZSOLT VISY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGI SZAKASZA MINT A RÓMAI BIRODALOM EURÓPAI LIMESÉNEK RÉSZE Visy Zsolt THE HUNGARIAN SECTION OF THE

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben