Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának szeptember 7-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Szám: 1062/2011. melléklet: 2 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának szeptember 7-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs intézmény szabályzatainak jóváhagyása Készítette: Koch József, szociális és gyermekvédelmi referens, Intézményfenntartó Osztály A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményrendszerét az elmúlt időszakban több fenntartói intézkedés is érintette. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 113/2010 (XII.2) Kgy. határozatában döntött az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosításáról, 15/2011 (II.22.) Kgy határozat 1.a) pontjában létszámcsökkentést rendelt el, mely 44 álláshely megszűntetését eredményezte, 56/2011.(VI.16) Kgy. határozatában az intézmény alapító okiratának módosításáról. A fenti intézkedések az intézmény feladat ellátási struktúrájának átalakítását, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai programjának és szabályzatainak aktualizálását tették szükségessé. A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai program megfelel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és végrehajtási utasításai előírásainak. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a: - működés rendjét, - a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, - a vezetők helyettesítési rendjét, - a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, - rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendőket, - katasztrófa-, tűz és polgári védelem intézményi rendjét, - az SZMSZ felülvizsgálatának rendjét. A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei az alábbiak: - Alapító Okirat - Organogram - Megállapodás a nevelőszülői díj, a nevelési díj és az ellátmány folyósításáról - Szabályzat a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről. - Megállapodás a nevelőszülői jogviszony létesítésére - Megállapodás hivatásos nevelőszülői jogviszony létesítésére - Iratkezelési Szabályzat - Szabályzat az adat- és információszolgáltatásról - Szabályzat a Befogadó Otthon befogadási rendjéről - Utógondozói szabályzat - Ellátmány Szabályzat - Katasztrófa tűz- és polgári védelem intézményi rendje - Szabályzat az Érdek-képviseleti Fórum működéséről - Az érdekeltségi rendszer - Az intézmény összesített szakmai programja - Lakásotthonok Gyógyszerkezelési Szabályzata

2 - Szabályzat a személyi anyagok kezeléséről - Szoftver védelmi és informatikai eljárásrend - Nemdohányzók védelméről szóló jogszabály alkalmazása a lakásotthonokban - Élelmezési szabályzat - Létszám nyilvántartási szabályzat - Esélyegyenlőségi terv - Szabályzat rendkívüli esemény, bombariadó esetén teendő intézkedésekről - Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai program megfelel az intézmény alapító okiratának, működési rendjének és a jogi szabályozásnak. A dokumentumokat a vezetői értekezlet, valamint az érdekképviseleti szervek megtárgyalták és jóváhagyásra javasolják. (Tekintettel a függelékek terjedelmére, megtekintésükre a bizottsági ülésen, illetve a Hivatalban Koch József szociális és gyermekvédelmi referensnél van lehetőség). Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és szakmai programját a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, szeptember 2. Horváth Zoltán

3 1.sz.melléklet A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

4 I. Általános rendelkezések 1. Az intézmény megnevezése: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (a továbbiakban: BMGYK) Székhelye: 7626 Pécs, Egyetem u A BMGYK a Baranya Megyei Önkormányzat által a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 95. -ában megjelölt szakellátási feladatok végzésére létrehozott, önállóan működő és gazdálkodó közintézmény. (Alapító Okirat szerint) 3. Alaptevékenysége: a./ Gyermekvédelmi szakellátás: gyermekvédelmi szakszolgáltatást biztosít, működteti a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot. b./ Otthont nyújtó ellátás: nevelőszülőnél, gyermekotthonban, különleges gyermekotthonban, speciális gyermekotthonban, anyaotthonban, lakásotthonban, utógondozó otthonban, utógondozói ellátásban részesülők számára külső férőhelyen. c./ Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás: döntés-előkészítő program, nevelőszülői tanfolyam, helyettesszülői tanfolyam, örökbefogadói tanfolyam. családi napközit működtetők képzése 4. Felügyeleti és irányító szervek: Az illetékes miniszter a Gyvt a szerinti gyermekvédelmi feladatok ágazati irányítása keretében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Gyvt ában meghatározott feladat- és jogkörben, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv rendelkezései alapján. A Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala, (Pécs, József A. u. 10.) az általa kiadott működési engedélyben meghatározott szakmai tevékenységek ellenőrzése tekintetében. 5. A képviselet ellátása: A Baranya Megyei Önkormányzat által kinevezett egyszemélyi felelős vezetőként az igazgató képviseli az intézményt, a dokumentumokat aláírásával és a körbélyegző használatával jegyzi. Akadályoztatásakor helyettesítését eseti megbízás alapján a tárgykör szerint illetékes szakmai vezető látja el. 2

5 Az igazgató képviseleti jogkörét szükség esetén eseti megbízással a BMGYK bármely dolgozójára is átruházhatja. Ez a képviseleti jogkör korlátozott. Ha a képviselet anyagi kötelezettségvállalással jár, a képviseletre megbízottnak minden esetben ki kell kérnie a fenntartó előzetes véleményét. 6. Belső szervezeti egységek megnevezése: szakszolgálat, országos módszertani nevelőszülői hálózat, utógondozó szakmai egység, lakásotthonok, gyermekotthonok, megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság, pszichológus munkacsoport, A szervezeti felépítést az 1/A sz. függelék tartalmazza. 7. Jelképek használata: Logó: A kék és zöld színek különböző árnyalataiban megjelenő, rombusz alakzatba foglalt nyíló ajtó egyrészt kifejezi a befogadást az elfogadás értelmében is (nyitott ajtó), hogy otthont jelent minden beutalt gyermeknek(az otthon ajtaja), másrészt a gondozás átmenetiségét (nyitva tartott ajtó), harmadrészt, hogy felkészülten bocsátja ki az életbe gyermekeit gondozás-nevelésük megszűntével (kifele nyíló ajtó) 8. Együttműködés: A Gyvt. meghatározza, hogy mely szervezetek kötelesek együttműködni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében. Az intézményen belüli együttműködést, valamint az intézmény külső kapcsolatait a IV. fejezet tartalmazza. II. A BMGYK feladatai 1. Szakszolgáltatási feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatokat a Gyvt ai, a 92., a 135. és a ok, valamint a végrehajtási rendeletek határozzák meg. Ezek: a./ Az átmeneti és tartós nevelésbe vétel iránti eljárás, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyermek gondozási helye meghatározása érdekében szükséges intézkedések. b./ A gyermek örökbefogadásának, illetve az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbeadásának szakmai előkészítése, az örökbefogadási eljárás lebonyolítása érdekében teendő intézkedések. c./ Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gyámja, hivatásos gyámja, gondozója egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenységének segítésével és szakmai ellenőrzésével összefüggő feladatok. 3

6 d./ Szaktanácsadás keretében szakmai, módszertani segítség nyújtása a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához. e./ Eseti gondnoki, hivatásos gyámi feladatok ellátása a gyámhivatalok kirendelése alapján. f./ Megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése a gyermekek átfogó személyiségvizsgálatára, a gondozási helyre vonatkozó javaslat elkészítése céljából. g./ Utógondozás a gyámhivatal kirendelése alapján utógondozói ellátásba kerülő fiatalok részére. h./ Az ellátások és intézkedések megtétele, azok ellenőrzése során a jogszabályban meghatározott adatok kezelése és továbbítása. i./ Nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatás az otthont nyújtó ellátásban részesülőkről, azok továbbítása meghatározott szervezeteknek. j./ Ügyiratok kezelése. 2. Otthont nyújtó ellátás biztosítása: A Gyvt ai alapján a szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek részére az otthont nyújtó ellátást, a fiatal felnőttek számára az utógondozói ellátást. Az otthont nyújtó ellátás történhet: a./ Nevelőszülőnél: Nevelőszülők kiválasztása, nevelőszülői hálózat működtetése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. A nevelőszülők teljes körű ellátást biztosítanak családias környezetben. A nevelőszülői jogviszonnyal összefüggő jogokat és kötelezettségeket az intézmény vezetőjével kötendő megállapodás tartalmazza. A nevelőszülői hálózat részét képezik a hivatásos nevelőszülők is, akik foglalkoztatási jogviszony keretében látják el feladataikat. A nevelőszülői hálózat működését a nevelőszülői tanácsadók segítik. Az Országos Módszertani Nevelőszülői Hálózaton keresztül országos hatáskorú módszertani feladatok ellátása. Az országos hatáskörű módszertani feladatok középpontjában a nevelőszülői hálózatok közötti együttműködés fejlesztése, a gyakorlati tapasztalatok hasznosítása áll. b./ Lakásotthonban: A befogadó otthon, az anyaotthon, a lakásotthonok és gyermekotthonok egy közös lakásotthoni és gyermekotthoni szakmai egységet alkotnak a szakmai vezető irányításával. A gyámi feladatokat, a speciális gyermekotthon kivételével, (ahol a gyermekotthon vezető látja el az elhelyezett gyermekek gyámságát) a hivatásos gyámok látják el, akik a szakszolgálat szakmai egységéhez tartoznak, szakmai irányításuk a szakaszolgálat szakmai vezetőjének feladata. 4

7 A lakásotthon megszakítás nélküli folyamatos munkarend szerint üzemelő szervezeti egység, amely önálló csoportgazdálkodással biztosítja a teljes körű ellátást, az egyéni gondozási és nevelési tervek végrehajtását. Különleges és speciális szükségletű gyermekek teljes körű ellátása az e célra létrehozott különleges és speciális gyermekotthon és lakásotthonok biztosítják. c./ Befogadó otthonban: A befogadó otthon megszakítás nélküli folyamatos munkarend szerint üzemelő, önállóan gazdálkodó szervezeti egység. Az ideiglenes hatállyal beutalt, vagy a gondozási helyükről önkényesen eltávozott gyermekek számára nyújt ellátást. Az alapvető szükségletek biztosításán túl feladata a gyermek veszélyeztetettsége során kialakult pszichés zavarok enyhítése. d./ Gyermekotthonban: A gyermekotthon megszakítás nélküli, folyamatos munkarend szerint üzemelő, önálló csoportgazdálkodást folytató, több csoportból álló szervezeti egység, a beutaltak számára teljes körű ellátást biztosít. Speciális gyermekotthonban történik a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátása a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján. Különleges szükségletű, tartósan beteg, fogyatékos gyermekek teljes körű ellátását, habilitációját az e célra létrehozott különleges gyermekotthon és lakásotthonok biztosítja e./ Anyaotthonban: Az otthon biztosítja a fiatal anya és gyermeke közös elhelyezését és segíti a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos teendők elsajátításában és ellátásában. A várandós fiatal anyát felkészíti a gyermek fogadására f./ Utógondozó otthonban, külső férőhelyen, félutas házban: Utógondozói ellátást biztosítanak a nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára. A külső férőhelyek számát a fenntartó határozza meg. Az utógondozói ellátás biztosítja az önálló életvitel kialakításának, az otthonteremtési támogatás felhasználásának segítését is. 3. Gazdálkodás: Az alapfeladatokhoz, a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet központi költségvetés, a fenntartó hozzájárulása, a térítési díjak biztosítják, a pályázati lehetőségek széleskörű kihasználása jelentősen hozzájárul a megfelelő infrastruktúra kialakításához, a szakmai színvonal növeléséhez. A gazdálkodás rendjét a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és a Baranya megyei Gyermekvédelmi Központ között hatályban lévő Munkamegosztási megállapodás szabályozza. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 4. Felnőttképzési tevékenység: döntés-előkészítő program nevelőszülők részére, nevelőszülői tanfolyam, örökbefogadói tanfolyam, helyettes szülői tanfolyam szervezése. a tevékenységgel összefüggő egyéb képzés. 5

8 családi napközit működtetők képzése 5. Pszichológiai feladatellátás: A munkacsoporttá szervezett pszichológusok feladatukat a jogszabályban meghatározottak szerint végzik. A feladatellátás hatékonyabbá tételét, a megfelelő szakmai színvonal elérését, a nevelőszülőnél és a lakásotthonokban végzett pszichológusi munka tervszerűbbé tételét hivatott biztosítani a csoport a vezető irányításával. 6. Egyéb feladatok: Titkárság: Az intézmény munkájának hatékonyságát, de különösen a kapcsolatok erősítését szolgáló, a működés jogszerűségét, a gyors tájékoztatást biztosító, illetőleg munkaügyi, pénzügyi és gazdálkodási feladatokat lát el. III. A BMGYK vezetése 1. Az igazgató: A BMGYK egyszemélyi felelős vezetője a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által kinevezett igazgató. Az igazgató által átruházott jogkörben, vezetői megbízással, vezetői feladatokat látnak el a szakmai vezetők, a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője, pszichológus munkacsoport vezetője (továbbiakban: szakmai vezető) és a gyermekotthonok és a lakásotthonok vezetői. A vezetői döntések előkészítéséhez javaslattevő joggal rendelkezik a Vezetői Értekezlet. Működését a IV. fejezet szabályozza. a./ Az igazgató jogköre: képviseli az intézményt, rendelkezik a fenntartó által biztosított költségvetési előirányzattal, biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányít, ellenőriz, munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója felett, elkészíti a szakmai vezetők munkaköri leírását, engedélyezi a szakmai vezetők szabadságát. b./ Az igazgató kizárólagos jogköre: utalványozási jogkör gyakorlása, pénzügyi kötelezettség vállalása, munkaviszony létesítése és megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, az intézmény szervezeti felépítésének kialakítása, az SZMSZ módosításának előkészítése, a szakmai program módosításának előkészítése, a házirend jóváhagyása, a médiáknak nyilatkozattétel, 6

9 nevelőszülői megállapodás megkötése, a szervezeti egységek vezetőinek minősítése, örökbefogadásra javaslattétel a gyámhivatalnak, az éves továbbképzési terv elkészítése. c./ Az igazgató helyettesítése: Az igazgató helyettesítését akadályoztatásakor, távolléte esetén eseti megbízás alapján a megbízott szakmai vezető látja el. A helyettesítésre megbízott gazdasági gazdálkodási vonatkozású ügyekben. Gazdasági-gazdálkodási vonatkozású ügyben köteles igénybe venni a munkaköri leírás szerint illetékes gazdasági ügyintéző segítségét. Kötelezettségvállalást csak tízezer forint erejéig tehet, egyébként a fenntartó előzetes írásbeli hozzájárulásának beszerzése szükséges. 2. Szakmai vezető: a./ Átruházott jogkörben: gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, a munkaköri leírásban foglaltak szerint elkészíti a vezetése alatt dolgozók munkaköri leírását, gondoskodik a szabadságolási ütemterv elkészítéséről és kiadja a szabadságot, kezdeményezi az irányítása alá tartozó vezetők, illetve dolgozók felelősségre vonását, elrendeli a túlmunkát, a helyettesítést, a kiküldetést, engedélyezi az irányítása alá tartozó vezetők, illetve dolgozók továbbképzéseken, szakmai programokon való részvételét, amennyiben annak nincs pénzügyi vonzata, javaslatot tesz a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, aminőségi bérpótlék odaítélésére, előkészíti az irányítása alá tartozó vezetők, illetve a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók minősítését, részt vesz a Vezetői Értekezleten. b./ Feladatköre: A szakmai vezető feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. a munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a hatékonyságot és ésszerűséget szem előtt tartva különös figyelmet fordít a szakmai munkát elősegítő ismeretek elsajátítására és alkalmazására, szakmai tudásának fejlesztésére, munkamódszerek, tapasztalatok hasznosítása, javaslattétel a munka korszerűsítésére, hatékonyabbá tételére, együttműködés az intézmény többi szervezeti egységeivel, a gyermekvédelemben érdekelt intézményekkel, szervezetekkel, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, szakmai program, éves feladatterv és ellenőrzési terv elkészítése, illetve elkészíttetése, a végrehajtás ellenőrzése, az igazgató rendszeres tájékoztatása a szakmai egységek munkájáról, a munkát akadályozó körülményekről, befolyásoló döntésekről, az igazgató helyettesítése során helyettesi minőségében megtett intézkedéseiről, szignálja az ügyiratokat. ellenőrzi az eseménynaplók vezetését, a szakmai egység működéséről rendszeresen beszámol az igazgatónak, haladéktalanul tájékoztatja a rendkívüli eseményekről. 7

10 c./ A szakmai vezető helyettesítése: Távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt szakmai egység vezető, illetve alkalmanként az általa kijelölt dolgozó helyettesíti. 3. A lakásotthonok, gyermekotthonok vezetője: a./ Átruházott jogkörben: irányítja és szervezi a vezetése alá tartozó lakásotthon munkáját, meghatározza a lakásotthon dolgozóinak munkabeosztását, elkészíti a szabadságolási ütemtervet, kiadja a szabadságot, körözteti az engedély nélkül eltávozott gyermekeket, intézkedik a körözés visszavonásáról. b./ Feladatköre: a lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes körű ellátása, figyelmet fordít a szakmai munkát elősegítő ismeretek elsajátítására és alkalmazására, szakmai tudásának fejlesztésére, gazdálkodik az intézmény által biztosított normatívával, szem előtt tartva az ésszerűséget és a takarékosságot, biztosítja a gyermek és szülei közötti kapcsolattartás feltételeit c./ Helyettesítése: Az által kijelölt dolgozó helyettesíti. IV. A BMGYK működése 1. A működés általános elvei: Az intézmény közintézmény jellegéből és feladatiból következően szolgáltató tevékenységet végez. Különös jelentőségű ezért az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód jogszabályi előírásainak következetes érvényesítése, a gyermeki jogok biztosítása és védelme. Kötelező minden dolgozó számára a személyiségi jogok védelme és tiszteletben tartása nemcsak a beutaltak, hanem hozzátartozóik vonatkozásában is. A Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a dolgozók közalkalmazottak, a Gyvt. pedig a meghatározott munkakörben foglalkoztatottakat a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősíti. A munkavégzés során és azon kívül tanúsított dolgozói magatartást ezek a rendelkezések határozzák meg. A dolgozók kötelesek a személyre szóló munkaköri leírásban foglaltakat maradéktalanul teljesíteni. A munkafegyelem, a takarékosság, az ellátottak jogainak és érdekeinek messzemenő figyelembevételével kötelesek feladataikat ellátni. A munkamegosztásból adódóan kötelesek együttműködni. 2. A feladatok tervezése, megosztása, végrehajtása és ellenőrzése: a./ A feladatok jelentős részét a szakmai program határozza meg. Az intézmény szakmai programját az igazgató készíti el, szerves részét képezik a szervezeti egységek által elkészített szakmai programok. Ezeket három évente illetve szükség szerint felül kell vizsgálni. 8

11 A szervezeti egységek vezetői évente írásban beszámolnak a szakmai tevékenységről, különös tekintettel a szakmai programban foglaltak végrehajtására. b./ A szervezeti egységek vezetői éves feladat- és ellenőrzési tervet készítenek, valamint heti munkatervet a kötetlen munkaidőben dolgozók részére. A szervezeti egységek vezetőinek a vezetői értekezleten kell beszámolni az ellenőrzési tapasztalatokról. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének (FEUVE) létrehozásáért és működéséért az intézmény vezetője a felelős. A FEUVE külön szabályzatként az SZMSZ része. c./ A II. fejezetben felsorolt feladatok a 2. számú függelék szerinti felosztásban a szervezeti egységek, a munkacsoportok dolgozóinak feladatát képezik. A feladatoknak az egyes munkakörökön belüli részletezését a munkaköri leírások tartalmazzák. 3. Belső munkakapcsolatok: A szakellátási feladatok hatékony együttműködést követelnek meg, az intézmény működésével kapcsolatos információáramlás pedig a pontos és szakszerű munkavégzéshez elengedhetetlen. a./ Az információáramlás kiemelten fontos eszköze a Vezetői Értekezlet. Funkciója az együttműködés meglapozása, az információk, a tapasztalatok átadása, a döntések előkészítése, a rövidebb-hosszabb távra szóló stratégia kidolgozása. Az igazgató hetente tart vezetői értekezletet. A Vezetői Értekezlet résztvevői: az igazgató, a szakmai vezetők, a pszichológusi munkacsoport vezetője, szakértői bizottság vezetője, a jogász, és a téma jellegétől függően meghívott szakemberek, továbbá a szakszervezeti titkár, abban az esetben, ha a dolgozók széles körét érintő kedvezőtlen munkáltatói intézkedés bevezetése kerül napirendre. b./ A szakmai vezetők, a szervezeti egységek vezetői legalább havonta tartanak értekezletet a közvetlen irányításuk alá tartozó dolgozók részére. Tájékoztatást kell adni az időközben megtartott vezetői értekezleten elhangzottakról is. c./ A gyors tájékoztatásban fontos szerepe van az intézmény informatikai hálózatának. A dolgozók kötelesek naponta figyelemmel kísérni -jüket, valamint az intézmény honlapját. d./ Több szervezeti egységet érintő feladat esetén elengedhetetlen az érintett szakmai vezetők együttműködése, egymás kölcsönös tájékoztatása. A hatékony problémamegoldás érdekében a közös intézkedés, végrehajtás is szükséges lehet. Az ügyiratokat szignáló megjelöli az intézkedésben együttműködni köteles személyeket, a konzultáció szükségességét. A megjelölt személyeknek az intézkedés végrehajtását az ügyiraton jelölni kell. 4. Külső kapcsolatok: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ feladat ellátási kötelezettsége, szervezeti mérete és szakmai potenciálja alapján meghatározó szereplője a megye gyermekvédelmi ellátásának és intézményrendszernek. Ennek megfelelően, elengedhetetlen a jó szakmai és emberi együttműködés az alapellátással és a gyámhivatalokkal, ugyanakkor azon állami, önkormányzati és civil szervezetekkel is, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a gyermekvédelmi feladatok ellátásához. Országos módszertani intézmény státuszából adódóan is meghatározó 9

12 szakmai szerepet tölt be a nevelőszülői hálózatokat működtetők között és jelentős szerepet vállal a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 5. Programok szervezése, hagyományápolás: A szabadidős programokat elsősorban az átmeneti és tartós nevelésbe vett, lakásotthonokban és nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek számára kell szervezni, törekedve a megye és az ország más intézményeiben, a lakókörnyezetben élő gyermekek bevonására is. A programok célja egymás, valamint a szűkebb és tágabb környezet megismerése, természeti és kulturális értékeink megismertetése, a társas együttlét által megkívánt viselkedési mód elsajátítása, az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése és a gyermekek mobilitásának fejlesztése. Nem kis mértékben járulnak hozzá a programok a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség megteremtéséhez és a gyermekek önértékelésének megerősítéséhez. A programok egy része hagyományőrző jelleggel kerül évről-évre megrendezésre, mint a gyermeknap, Luca-nap, farsang, sportnapok, Ki Mit Tud? vetélkedő. Az intézmény dolgozói szakmai ismereteinek bővítését szolgálja, az egyes szakterületeken bevált gyakorlat megismerését segíti, a Szakmai Napok rendezvénysorozat. A módszertani feladatok gazdagítják a programot, amely már hagyományosnak tekinthető. A programok szervezése a szakmai egységek együttműködését, aktív részvételét is szükségessé teszi. 6. A kiadmányozás rendje: A kiadmányozás joga a jogszabályi kivételtől eltekintve az intézmény vezetőjét illeti. A vezető a kiadmányozás jogát a munkakörhöz kapcsolódóan általános megbízással, vagy eseti felhatalmazással átruházhatja. a./ Az igazgató kizárólagos jogkörébe és feladatkörébe tartozó ügyekben kiadmányozásra eseti felhatalmazással a felhatalmazott szakmai vezető jogosult. A felhatalmazást az aláírás felett az iraton rögzíteni kell. b./ Az igazgató általános megbízása alapján, az intézmény jogi személyiségével, ügyféli jogállásával kapcsolatos és az általa irányított szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben az érintett szakmai vezető jogosult aláírásra (fellebbezés, befogadó nyilatkozat, stb.). A megbízás alapján történő aláírás tényét az iraton az aláírás felett rögzíteni kell. c./ Az igazgató 3 napnál hosszabb ideig tartó akadályoztatása esetén a kizárólagos jogkörébe tartozó és a b./ pont alatti általános megbízást nem érintő ügyekben a III./1./c. pont szerint intézkedés meghozatalára jogosult személy a kiadmányozó. Az igazgató távollétét és a helyettesítés tényét az iraton rögzíteni kell. d./ Az intézmény számlája és alszámlái felett az igazgató és a Baranya megyei Önkormányzat Hivatalának kijelölt dolgozója rendelkezik. e./a jogszabály alapján önálló aláírási jog illeti meg: a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetőjét a bizottság feladatkörét illetően, valamint távolléte esetén a helyettesítést ellátó bizottsági tagot, a hivatásos gyámot, a gyámot, az eseti gondnokot, az utógondozót a gyámhivatal kirendelése szerint tett intézkedésekben. 10

13 f./a szakmai vezető eseti felhatalmazás és általános megbízás alapján jogosult aláírni az a./ b./ pontok alatti iratokat. A felsoroltakon kívül jogosult aláírni a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett iratokat. Az aláírás joga távolléte esetén az őt helyettesítőt illeti. g./ A lakás- és gyermekotthon vezetők a feladat és jogkörükben keletkezett iratokat jogosultak aláírni. Az aláírás joga helyettesítésük esetében a helyettesítőt illeti. 7. Az ügyiratok nyilvántartása: Az iktatás rendjére az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók. 8. Bélyegzők használata: A Magyar Köztársaság címerével, körülötte Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 7626 Pécs, Egyetem u. 2. Igazgató felirattal ellátott körbélyegző az igazgató által aláírt, illetve megbízása, eseti felhatalmazása alapján vagy helyettesítőként aláírt iratok kiadmányozásához használható. A bélyegzőt alkalmanként az erre felhatalmazott ügyintéző bocsátja rendelkezésre. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 7626 Pécs, Egyetem u. 2. felirattal és az intézmény számlaszámával ellátott téglalap alakú bélyegzőt elsődlegesen a gazdasági egység dolgozói használják. A szakmai egység vezetők és aláírási joggal rendelkező dolgozók a téglalap alakú bélyegzőt a számlaszám nélkül használják, a szakmai egység vezetők, a gyermekotthon, a lakásotthon nevének és a telephely címének feltüntetésével. 9. Minősítés: Az igazgató munkáltatói jogkörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései szerint minősíti az intézmény dolgozóit. A vezetők minősítésére a vezetői megbízást követő második év elteltével kerül sor. A dolgozók minősítésére a közalkalmazotti jogviszonyuk keletkezését követő 3 év múlva, az igazgató mérlegelésétől függően. A dolgozók minősítése a szakmai vezető javaslata alapján történik. 10. Rendkívüli események: Az intézmény székhelyén és telephelyein történő rendkívüli esemény, bombariadó jelzését, észlelését követően a megszokottól eltérő intézkedésekre van szükség. Rendkívüli eseménynek minősül a haláleset és minden olyan előre nem látható esemény, amely a munka szokásos menetét akadályozza, az intézménybe érkezők, dolgozók és az intézményben élők biztonságát, egészségét, életét az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosultak: az igazgató, az igazgató távolléte esetén a szakmai vezetők, a lakásotthonokban, gyermekotthonokban a gyermekotthon vezetője, az otthonvezető. A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges intézkedésekről a 20. sz. Szabályzat tartalmaz rendelkezést. 11. Katasztrófa, tűz- és polgári védelem intézményi rendje: A katasztrófát megelőző időszak, a veszélyhelyzet kezelése és a helyreállítás időszakának felelős vezetője az igazgató. Távolléte esetén a helyettesítési szabályok alkalmazandók. 11

14 A feladatok részletes szabályozását a 9. számú függelék tartalmazza. 12. Az érdek-képviseleti fórum működése: Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait a fenntartó határozta meg. A működés technikai feltételeit az intézmény biztosítja. Az érdek-képviseleti fórum működésére vonatkozó szabályozást a 10. számú függelék tartalmazza. 13. Érdekeltségi rendszer: A munkavállalókat érintő érdekeltségi rendszert és annak működési szabályait a 11. sz. függelék tartalmazza. 14. Az SZMSZ felülvizsgálata: Az SZMSZ felülvizsgálatát évente, illetve szükség szerint el kell végezni. A felülvizsgálatot kezdeményezheti az igazgató, a dolgozók érdek-képviseletét ellátó szakszervezet, valamint a Közalkalmazotti Tanács. A kezdeményezést, a javaslatot írásban kell eljuttatni az érintettekhez. A módosított szabályzatot elfogadása előtt a Vezetői értekezlet és a módosítást kezdeményezni jogosult szervezetek véleményezik. Az SZMSZ függelékei: 1. Alapító okirat 1/A. Organogram 2. Megállapodás a nevelőszülői díj, a nevelési díj és az ellátmány folyósításáról 2/1. Szabályzat a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről. 3. Megállapodás a nevelőszülői jogviszony létesítésére 3/A. Megállapodás hivatásos nevelőszülői jogviszony létesítésére 4. Iratkezelési szabályzat 5. Szabályzat az adat- és információszolgáltatásról 6. Szabályzat a befogadó otthon befogadási rendjéről 7. Utógondozói szabályzat 8. Ellátmány szabályzat 9. Katasztrófa, tűz- és polgári védelem intézményi rendje 10. Szabályzat az érdek-képviseleti fórum működéséről 11. Az érdekeltségi rendszer 12. Lakásotthonok gyógyszerkezelési szabályzata 13. Szabályzat a személyi anyagok kezeléséről 14. Szoftver védelmi és informatikai eljárásrend 15. Nemdohányzók védelméről szóló jogszabály alkalmazása a lakásotthonokban 16. Élelmezési szabályzat 17. Létszám nyilvántartási szabályzat 18. Esélyegyenlőségi terv 19. Szabályzat rendkívüli esemény, bombariadó esetén teendő intézkedésekről 20. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 21. Házirend 12

15 Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vezetői értekezlet, valamint az érdekképviseleti szervek a mellékelt jegyzőkönyvek szerint megtárgyalták, és a jóváhagyását javasolják. P é c s, szeptember 7. dr. Bogács Ernő igazgató 13

16 2.sz.melléklet Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ szakmai programja

17 A tágabb - nem csak pszichológiai - értelemben vett gyermekkor személyiségfejlődésre gyakorolt hatása, megkérdőjelezhetetlen alaptétele mind a pszichológiának mind a pedagógiának. A gyermek az időt, továbbá a külső és belső ingereket felfokozott intenzitással éli meg. Az ily módon és időben megélt környezeti hatások, az öröklött tényezők mellett, alapvetően formálják a személyiséget, ezen keresztül az egyén életútját és közösségbeli/társadalmi létét. Ezért különös jelentőségű a család, a tágabb környezet és az állam szerepvállalása e környezeti tényezők kialakításában, formálásában és kiküszöbölésében. Az állam felelőssége és tevékenysége e vonatkozásban sokrétű és eltérő mértékű, végső soron pedig a gyermekvédelem rendszerének kiépítésében és működtetésében testesül meg. A hatályos szabályozás logikája és a központi költségvetési gyakorlat azokat a rendszerelemeket (pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és az ehhez kapcsolódó hatósági intézkedéseket) hangsúlyozza amelyek a gyermek családban történő nevelkedését segítik elő. A szakellátás valamely formájának igénybevétele és a hozzá kapcsolódó intézkedések elrendelése mintegy ultima ratio-ként alkalmazott. A szakellátás tehát mint végső eszköz jelenik meg a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése biztosítása érdekében. Végső, és mint ilyen, már legfontosabb lehetőségként. Ebből adódóan, és különösen szem előtt tartva a tényt, mely szerint a szakellátás hatáskörébe kerülő gyermekek száma arányaiban mérvadóan nem csökken, fontos, hogy az e feladatot ellátó intézmény hogyan gazdálkodik a humán- és anyagi erőforrásaival ezentúl pedig, hogy hogyan teremti meg és használja ki azokat a lehetőségeket amelyek révén biztosítani tudja a gondoskodásában lévő gyermekek számára a minőségi szolgáltatást. I. Cél Minőségi szolgáltatás révén szükségletekre adekvátan reagáló gondoskodás, mely esélyt teremt és jövőt biztosít. A szakszolgálat különös figyelmet fordít arra, hogy, csak a valóban indokolt esetben, más lehetőség hiányában kerüljön sor a gyermek családjától történő elválasztására. Alaposan mérlegel, és csak egyéb intézkedés, ellátás hiányában, ha a tartós vagy átmeneti nevelésbe vétel elkerülhetetlen, a gyermek érdekében, a körülmények viszonylatában értékelt optimális elhelyezési formára és gondozási helyre tesz javaslatot. Az ellátottak vonatkozásában figyelemmel követi a gondozás-nevelést, ott ahol szükséges megteszik a megfelelő lépéseket a szükséges beavatkozások érdekében, legyen az a gondozás-nevelési terv módosítása, örökbefogadhatóvá nyilvánítás, hazagondozás, vagy éppen gondozási helyváltoztatás. A szakszolgálat munkatársai ezzel a szakmai igényességgel gondoskodjanak a gyermekekről. Ugyanez a szakmai igényesség elvárt az otthont nyújtó ellátás valamely formáját biztosító munkatársakat illetően is, legyen az nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, gyermekfelügyelő vagy lakásotthon vezető stb. Az ő céljuk a gyermek egészséges személyiségfejlődésének (test és lélek elválaszthatatlan egységéből kiindulva ide értjük a testi fejlődését is) biztosítása. A fizikai szükségleteik kielégítésén túl (és nyilván azon keresztül is) megfelelő érzelmi, szellemi és erkölcsi környezet nyújtására törekednek. E cél úgy érhető el, ha a gyermek jól érzi magát gondozási 2

18 helyén. Ez nyilván nem a gyermek akaratához, hanem szükségleteihez igazított döntéseket jelent. Az ilyen döntések és megfelelő végrehajtásuk, többek között a gyermek biztonságérzetét erősítik, önmaga máshoz is viszonyított értékességének megélését. Ennek módszerei a gyermek által adott helyzetben pozítivként megélt élmények mellett a kellemetlen de a megelőzést, a fejlesztést szolgáló eszközök, a biztonsághoz ugyanis kellenek a keretek, az elfogadás őszinteségének megéléséhez bizonyos elvárásoknak való megfelelés. E gondoskodás során folyamatosan fenntartottak és erősítettek a családi kötelékek. Ennek, és végső soron a hazagondozás érdekében, a gondozási hely (kötelező feladatain túl) családgondozóin keresztül szorosan együttműködik gyermekjóléti alapellátással. Ha családi kapcsolatok nincsenek, vagy az erőfeszítések ellenére megszakadnak, akkor a figyelmet és erőtartalékokat annak érdekében kell mozgósítani, hogy a gyermek mielőbb örökbefogadó családba kerülhessen. A gyermeket fel kell készíteni a lehetséges örökbefogadásra. Ezt tesszük idősebb, hosszabb időn át nevelésben lévő gyermekeknél is, ha a gyermek nyitott rá, illetve e nyitottság kialakulását is elősegítjük. Ez a gondoskodás esélyt teremt. Az örökbefogadás újra megadja a családhoz tartozás lehetőségét. A nevelőszülőnél és lakásotthonban kialakított egészséges önértékelés, az elfogadás megtapasztalása, a szociális készségek kialakulása, a sikeres pályaválasztás, a tanulmányokban való előmenetel stb. esélyt teremtenek arra, hogy amikor kikerül a gyermekvédelmi gondoskodásból (ha addig nem sikerül hazagondozni), legyen egy alap, amelyre építve - legalább hétköznapi értelemben vett - teljes értékű életet tudjon élni. Az esély megteremtésével pedig jövőt biztosítunk. Nem csak nekik...magunknak is. II. Alapelvek Elfogadás elve. A gyermek személyisége életútjával, öröklött adottságai által meghatározott. A gyermek elfogadása ezekkel együtt történik, és nem az elvárásoknak való megfelelése alapján. Szakmai igényesség elve. A gyermekvédelemi munkában való részvétel feltételezhet hivatástudatot. E hivatástudat hiányában is végezhető hatékony munka, ha az megfelelő szakmai felkészültséggel, és e felkészültségnek megfelelő tevékenységgel párosul. Az elvárás nem a hivatástudat, hanem a szakmai elvárások szerinti folyamatos megújulásra kész munkavégzés. Kooperáció elve. A gyermekvédelmi szakellátás (mint feladat és tevékenység) jellemzője, elvárásként és tényként az együttműködés. Az egyes területek képviselői összehangoltan, a kompetenciák tiszteletben tartásával, az információáramlás biztosításával, a célt szem előtt tartva végzik feladatukat. Az együttműködés, mely intézményen belül a közösségi formációkhoz hasonló jellemzőket kell mutatnia, kiterjed a társintézményekre is, különös tekintettel az alapellátásra. Felelősség elve. A felelősség minőségében minden szakember esetében azonos (feladata vonatkozásában). Több vagy kevesebb felelősség megkülönböztethető, kisebb vagy nagyobb nem. A döntések és végrehajtásukat szolgáló tevékenység vezérmotívuma a saját gyermekért való felelősség analógiája: Hogyan döntenék ha saját gyermekem lenne érintett. 3

19 Bizalom elve. A munkatársak közötti kapcsolatokat a bizalom jellemezze, megteremtve azt a munkahelyi kultúrát, amely elősegíti a jó munkahelyi közérzet kialakulását, és teret ad az önálló, kreatív, felelős munkavégzésnek. III. A cél elérésének összintézményi módjai Egy gyermekvédelmi intézmény szakmai programja nevelési alapdokumentum. Ez a paraméter egy olyan méretű, szervezeti rétegződésű és funkciókkal rendelkező intézmény esetében mint a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ sajátos módon teljesíthető. Összintézményi szinten meghatározhatóak a cél és az alapelvek, nevelési módszerek azonban nem. Tágabb értelemben viszont a nevelés meghatározható a munkatársak kiválasztásával, tudásuk, képességeik fejlesztésével, jól feltérképezett belső és külső kapcsolatrendszer működtetésével, az anyagi erőforrások biztosításával, és a feladatellátás társadalmi tudatosítása révén. A konkrét nevelési módszerek az egyes feladatok teljesítésére létrehozott szervezeti egységek szakmai programjában kerülnek kifejtésre, melyek e szakmai program szerves részét képezik. 1. Humánerőforrás gazdálkodás Az utóbbi évek kedvezőtlen munkaerő-piaci fejleményei hatására a korábban sikerágazatnak nem minősülő gyermekvédelem is felértékelődött. Pozitív vonzata e jelenségnek, hogy nagyobb a merítési lehetőség. Ez egyben felelősséget is jelent a munkaerő kiválasztásánál, hogy a legmegfelelőbb felkészültségű és képességű jelentkezővel töltse be az intézmény a megüresedett álláshelyet. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központban rendelkezésre áll egy adott mennyiségű és minőségű humánerőforrás. A feladat a kiválasztáson túl az ebben rejlő szakmai és emberi potenciál racionalizált optimális érvényesítése, a következők szerint: a munkatársak képzettség és képességek szerinti munkakörökben történő foglakoztatása. Amennyiben ez beosztás változtatást igényel, kinevezés módosítás eszközlésével teret adni és felhasználni a munkatársak munkakörön túli ambícióit, képzettségét és képességeit (pl. pályázatírás, rendezvényszervezés, szakkörök szervezése stb.) világos, áttekinthető követelményrendszer meghatározása: megfelelően (de nem túlságosan) részletes és egyéniesített munkaköri leírások készítésével folyamatosan aktualizált és módszerekben részletesen kidolgozott szakmai programokkal éves feladat és ellenőrzési tervek következetes érvényesítésével több területet érintő feladatok esetében szakmai protokoll kidolgozásával átlátható és teljesíthető objektív teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és működtetése megfelelő munkakörülmények biztosítása biztosítani azokat a lehetőségeket amelyek által a munkavállalók igényeik szerinti és ténylegesen jól hasznosítható ismeretekhez juthatnak (belső és külső továbbképzés, belföldi és külföldi tapasztalatcsere stb.) 4

20 kötetlen szakmai összejövetelek szervezése, ahol a szakmai tárgyú nézetek megosztásán túl az emberi kapcsolatok elmélyítésére is lehetőség nyílik, elősegítve ezáltal egymásnak és egymás tevékenységének megismerését, ösztönözve ezáltal a hatékonyabb kommunikációt és kooperációt különös figyelmet fordítani külső és belső szupervizíó szervezésére a munkatársak számára, kiemelve a közvetlenül gyerekekkel foglalkozó munkatársakat azon munkatársak esetében, akik a munkakörük szerinti feladataikat nem a szakmai etika, illetve a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik, következetesen munkajogi következményeket kell foganatosítani az ellátás megfelelő színvonalának megőrzése érdekében. a vezetőket, különösen a vezetőket a szakmai igényesség, a szakmai fejlődésre való igény és képesség, stratégiai látásmód, a problémák előrelátásának és felismerésének készsége, a problémák megelőzése illetve azok megoldására való készség, motiváltság, a munkatársak motiválásának valamint a szakmai munka meghatározásának, és annak cél által vezérelt megfelelő működtetésének készsége határozza meg. Röviden összefoglalva: a jól felkészült és megfelelő képességekkel rendelkező munkatársak számára olyan munkahelyi légkör teremtése amelyben jól érzik magukat, és hatékonyan tudnak dolgozni E feltételek teljesülése azon túl, hogy a hatékony szakmai munka paraméterei, hozzásegítik a gyermekvédelmi szakellátásban hivatást teljesítőt szakmai és emberi önbecsülésének erősítéséhez, és a szakma társadalmi presztízsének növekedéséhez. 2. Hatékony működési rend A bmgyk belső kapcsolati rendszerének működését az elsődleges szakmai cél által meghatározott együtt gondolkodás és cselekvés jellemezze. Az ilyen jellegű működés négy feltétellel rendelkezik: a lehetőségekhez képest egyértelműen, átláthatóan rögzített hatáskörök (szmsz, munkaköri leírások), eljárási protokollok kidolgozása, együttgondolkodásra és cselekvésre képes munkatársak, gyors és pontos információs rendszer, végül de nem utolsósorban a bizalom. Minden döntés meghozatalánál, minden cselekvésnél tudatos legyen a cél: a gyermek és annak érdeke, nem a saját vagy a szervezeti egység (egyébként szakmai köntösbe öltöztetett) érdeke. A hatáskörök pontosítása különösen olyan munkaköröknél szükséges amelyeknek egy vagy több munkakörrel van érintkezési, adott esetben átfedési területe. Itt azon kívül, hogy világosan és egyértelműen meg kell határozni a munkaköröket és a cselekvési területet, az átfedéssel érintett feladatok tekintetében protokollokat kell kidolgozni, mely protokollok az SZMSZ mellékleteként szerepelnek. Mindezek azonban feltételezik a szakma iránt elkötelezett olyan emberi tényezőt, amely bízik munkatársában, amely képes előrelátni és felismerni a problémákat, nem fél jelezni - a szakmai önérzetet és az emberi hiúságot félretéve, ha olyan esettel szembesül melyről úgy véli a jó döntéshez szükséges lehet mások véleményének meghallgatása is (egyáltalán eljut addig a felismeréshez, hogy a megfelelő döntés meghozatalába szükséges lehet más szakemberek bevonása is), képes a probléma megoldásába és megelőzésébe másokat bevonni, döntését a cél és nem hiúsága alá rendelni. 5

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben