Biharkeresztes Város Önkormányzat 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biharkeresztes Város Önkormányzat 6."

Átírás

1 Biharkeresztes Város Önkormányzat 6. J E G Y Z Ő J É T Ő L Előkészítő: Árgyelán Andrea jegyző Nagyné Tóth Olga Irodavezető Szociális Iroda és Gyámhivatal ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolóra Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatervében az önkormányzat napirendjei sorába felvette a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló elfogadásához a körjegyzőséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületének döntése is szükséges. A Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására, melyhez javaslom elfogadni az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t- ot Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Árgyelán Andrea jegyző azonnal Biharkeresztes, február 20. Árgyelán Andrea jegyző

2 BESZÁMOLÓ / TÁJÉKOZTATÓ Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről Készítette: SZOCIÁLIS IRODA ÉS GYÁMHIVATAL február 17. 2

3 Egy település életét, az ott bekövetkezett változásokat számos gazdasági, társadalmi, politikai tényező, belső és külföldi ráhatás összessége határozza meg, alakítja, formálja az ott élők tudatát, szemléletét, életvitelét, egymáshoz való viszonyát. A sok egymásra hatás egyike a szociális biztonság, mely segít elviselni az egyes emberekre nehezedő terheket. A szociálpolitika védelmi rendszerébe veszi a nehéz helyzetbe került embereket. Ebben a védelmi rendszerben fontos szerep jut a Város (és a környező települések) Önkormányzatának egyes szociálpolitikai feladatainak ellátásában közreműködő szociális és gyámhivatali igazgatási feladatokat ellátó Szociális Iroda és Gyámhivatal munkatársainak. Az iroda illetékességi területén a hatáskörébe tartozó feladatellátás minőségének, színvonalának emelése érdekében került sor a Szociális csoport és a Városi Gyámhivatal összevonására az elmúlt évben. A belső strukturális átalakítást követően a szociális ügyekkel foglalkozó szociális ügyintézők a kialakított új tárgyi feltételek, kultúrált körülmények között tudják fogadni a hozzájuk fordulókat. Az új környezet lehetővé teszi az ügyfelek személyes gondjainak csak az ügyintézővel való megosztását, általában az amúgy is kiszolgáltatottak emberi méltóságuk tiszteletben tartását. Az elmúlt évben bevezetésre került szociális feladatok területi elv szerinti ellátása az ügyintézőkre is szokatlanul nagy terhet rótt. Az ügyfelekkel való foglalkozás során valamennyi típusú szociális ügyet egy földrajzilag meghatározott körzetben egy ügyintéző lát el, ami megnövelte a szociális ügyintézők egyéni felelősségét, komoly szakmai elvárásoknak való megfeleltetésüket. Őszintén ki kell mondanunk nem volt könnyű az érintett munkatársaknak a feladatellátás ilyen módon történő megvalósításának való megfelelés. A Városi Gyámhivatalban a feladatellátás a gyámhivatalok évben történő felállítása óta önálló hatáskörben, kiadmányozással történik, így ott ezek a gondok nem tapasztalhatóak, mivel az ügyintézőkre háruló egyéni felelősség súlya ott kezdettől fogva jelen van. A kialakított új körülmények messzemenően az ügyfelek tiszteletben tartására kötelezi az iroda munkatársait, ami egyre komolyabb felkészültséget igényel az ügyintézőktől, eredményes, hatékony együttműködést kíván a hozzánk forduló igénylők problémáinak megoldásában, a rászorulók ellátásában, szociális területeket érintő kérelmeik elbírálásában. Az irodához forduló rászorulók magas színvonalon történő probléma megoldásinak kezelése rendkívül fontos közérdek is. Álláspontunk szerint a Szociális Iroda és Gyámhivatal jelenlegi formájában történő átszervezésével sikerült elnyerni az irodához fordulók néhány kivételtől eltekintve bizalmát, elégedettségét. Az ügyfelektől kapott személyes visszajelzések, a társszervek elismerése, köszönete is alátámasztja az előzőekben kifejtetteket. Az elmúlt évben az iroda munkáját ellenőrző felettes szervek (Észak alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala év január hó 01. napjától Észak alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala, Ügyészség, Bíróság, MÁK, stb.) szakmai véleményeire is tekintettel az elvégzett munka színvonalán, eredményességén, a mennyiségekről nem is beszélve nincs szégyenkezni valónk. Az irodához forduló ügyfelek köre igen széles, a születéstől (sőt a születést megelőző időtől) a halálig tart, ezért rendkívül fontos, hogy az iroda dolgozói a szó legnemesebb értelmében humánusan, empatikusan működjenek közre az ügyintézések során. 3

4 A Szociális Irodához és Gyámhivatalhoz fordulók, állami és szakmai szervek néha civil szervezetek igényeinek, elvárásainak való megfelelés a különböző illetékességi területeken (város, körjegyzőség, gyámhivatalhoz tartozó hét település, stb.) élők többségének széleskörű érdeklődését, különböző médiákban is hangsúlyozott jelentőségű nívós szociálpolitikai, gyámhivatali munkaterületeit érintő ellátás megvalósítása az irodához forduló ügyfelek megelégedettségének elnyerése minden nap igen komoly szakmai kihívás. A gyakran változó jogszabályi környezet csak az évi hatályba lépését követően a szociális törvény napjainkig közel négyszázszor változott, a változások közötti leghosszabb változatlanul hagyott idő 107 nap volt, illetve a változások vonzását jelentő végrehajtási utasításokban, egyéb irodánkat érintő törvények, jogszabályok változásai is több tucatra rúgnak mellett eredményes működést felmutatni a jövőre nézve is, csak küldetés- és hivatástudattal, legjobb szakmai tudásunknak, humánus, empatikus, ügyfélbarát ügyintézéssel vindikálhatunk magunknak. Az iroda munkatársainak igen nehéz a fentieknek való megfelelés, amikor nagyon eltérő élethelyzetű, felfogású, kultúrájú ügyfelek körében kell az ügyintézést a magas színvonalú elvárásoknak való megfelelés biztosítása mellett ellátni. A Szociális Iroda és Gyámhivatalban fellelhető valamennyi ügy sokrétű, a szociálpolitikai ellátásokon, hatósági ügyintézésen belül nyújtott ellátások mellett, az iroda dolgozói egyre gyakrabban találkoznak az egyén, a család, az együtt élők élet- és családi funkciózavaraival, a bonyolult élethelyzetekből adódó problémák okozta feszültségekkel. Az irodához fordulók közül egyre többeknek lenne szüksége a jogszabályi lehetőségek adta segítségnyújtáson túl a pszichoszociális problémáik szintjén jelentkező egyedi, konkrét segítségre. A gyakran változó jogszabályi környezet megfelelő szintű alkalmazása mellett, az előzőekben említettek is hatalmas pszichés terhelést, nyomást gyakorolnak az ügyintézőkre, hiszen az egyre feszültebb, indulatosabb, főleg munkahelyet-, talajt vesztett ügyfelek kezelése megkülönböztetett toleranciát kíván meg mindnyájunktól. Az irodához forduló ügyfelek ellátása révén a törvényi háttér, a helyi rendeletek alkalmazása mellett arra törekszünk, hogy közreműködésünkkel az ügyfelek életfeltételei jobbá váljanak (pl. segélyezések, kiskorúak elhelyezése, gondnokoltak problémáinak kezelése, intézeti elhelyezése, stb.) lehetőség szerint teljesebb jogú tagjai legyenek a társadalomnak, jogaik és érdekeik érvényesítésére még ha segítők közreműködésével is (pl. törvényes képviselők, gondnokok közreműködésével) képesek legyenek. Különböző ellátások meghatározásában és nyújtásában az ellátottak aktív részvételére, közreműködésére is törekszünk. (pl. gyermektartásdíj megelőlegezési ügyekben, otthonteremtési támogatási ügyek, vagyoni ügyek, stb.) Az irodán keresztül folyósított ellátások megállapítása során vallási, felekezeti, etnikai, nemi, fizikai és mentális helyzetétől függetlenül mindenkinek joga van, azokat diszkriminációmentesen eljárva alkalmazzuk.(pl. kiskorú, fiatal, idős, beteg, nő, férfi, sérült, fogyatékkal élők, magyar vagy külföldi állampolgár, stb.) A Szociális Irodában és Gyámhivatalban lefolytatott eljárások során fontos szempont az egyén autonómiájának, képességinek megerősítése, segítése. Lehetőség szerint biztosítanunk kell a gyermekek és felnőttek családban éléshez való jogát is. A szerteágazó, összetett eljárások során az iroda munkatársai által leggyakrabban alkalmazott jogszabályok: 4

5 «1949. XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya «1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről «1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról «1993. év III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról «1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról «2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól «1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről «1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról «1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról «32/1996. (XII. 22.) BM. rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről «149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról «9/1999. (XI. 24.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről «235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról «331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről «340/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet a személyes gondoskodás igénybevételéről «36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól, «164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről «63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól 5

6 Személyi feltételek: 4 fő Felsőfokú végzettségű, ebből 3 fő Közigazgatási szakvizsga 1 fő Középfokú végzettségű, + Közigazgatási alapvizsga 1 fő Biharkeresztes Városi Gyámhivatal illetékességi területén hivatásos gondnoki feladatokat ellátó munkatárs / 1fő Adminisztratív feladatok ellátásában kisegítő közhasznú munkásként alkalmazva / A Szociális Iroda és Gyámhivatal személyi állományának képesítési előírásai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek. Az ott dolgozók alapvégzettségeiken túl számos egyéb szakmai munkát segítő kiegészítő képzésen szerzett bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal is rendelkeznek. Az iroda munkatársai a különböző szakmai ismeretek elsajátítását, ismeretekben való biztos eligazodást segítő képzéseken aktívan vesznek részt. Tárgyi feltételek: A Szociális Iroda és Gyámhivatal tárgyi feltételeiben évben a szociális ügyintézők munkafeltételei javultak. A munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a Gyámhivatalban a folyamatosan belépő feladatok ellátásához a számítógépek száma mára már kevésnek bizonyul, de vélelmezhetően a jogszabályi változások következtében a folyamatosan belépő új nyilvántartások vezetése miatt a szociális területeken is hasonló tapasztalatokkal fogunk szembesülni. Az iroda számítógépein keresztül történik az iroda valamennyi ügyiratának iktatása is. A Szociális Iroda és Gyámhivatal szociális ügyekben Biharkeresztes Város lakossága ügyeinek intézése mellett közreműködik a Biharkeresztes székhelyű, Ártánd, Bedő, Bojt, Told községek alkotta Körjegyzőség illetékességi területén Bedő, Bojt, Told községek lakosainak szociális ügyei intézésében is, illetve igény esetén Ártánd község ügyintézőjének pedig szakmai segítséget nyújt. FELADATELLÁTÁS FŐBB TERÜLETEI: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális rászorultságtól függő ellátások folyósításában az alábbi területek döntéseiben való közreműködés: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli ellátás nyújtható: I. A települési önkormányzat jegyzője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján az alábbi ellátásokat folyósíthatja: időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási díj II.A települési Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az évi III. törvényben, illetve a helyi Önkormányzati rendeletekben meghatározott feltételek alapján folyósíthatja az ellátásokat: lakásfenntartási támogatás ápolási díj átmeneti segély születési támogatás születésnapi támogatás temetési segély/ köztemetés III. Aktív korúak ellátása: 6

7 Aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Jelen beszámoló idején kerül a korábban említett elmúlt év végén hatályba lépett számos törvény, módosításainak következtében a településen élő érintetteket Az út a munkába program keretein belül ellátáshoz juttatni. Az új program általános célja: a társadalmi igazságérzet szem előtt tartásával mérsékelni a segélyek körüli társadalmi feszültséget Konkrét célja: azok, akik munkára képesesek munkát végezzenek a ténylegesen rászorulók a megfelelő ellátásban részesüljenek Átalakítás fő szempontjai: ösztönözzön munkavállalásra ellenösztönözzön a segélyezetti életre szigorúbban szankcionálja a segéllyel való visszaélést IV. Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. V. Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. VI. Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselő testülete a létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. VII. Temetési segély A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 7

8 TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetben szociális ellátás formájában is nyújtható: I. rendszeres szociális segély lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély II. Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. III. Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. IV. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg a szociális rászorultságot a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, b) aki egyedül élő, és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. V. Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző étkeztetés ide nem értve a népkonyhát és házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet, idősotthoni ellátás estében az ellátást igénylő havi jövedelmét megvizsgálja. A jövedelemvizsgálatot a) étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően, b) házi segítségnyújtás esetében az intézmény szolgáltató vezetője a gondozási szükséglet megállapítást követően, c) idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél. 8

9 A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó ellátások: gépjármű-szerzési támogatás gépjármű-átalakítási támogatás közlekedési támogatás A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény értelmében: a nem emelt összegű vizitdíj visszatérítése (2008. év április hó 01. napjáig) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó Szociális Iroda és Gyámhivatal közreműködése által folyósított - pénzbeli és természetbeli ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítő gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az iroda feladata számos, egyéb jogszabály által előírt kötelező feladattal bővül ki, melyek közül a legfontosabbak: rendszeres pénzellátásra jogosultak havi kifizetési listáinak elkészítése és annak folyamatos ellenőrzése, megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos ügyek intézése, közreműködés nyugdíjszerű ellátások igénylésében jegyzői hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, APEH, bíróságok, társhatóságok megkeresésére környezettanulmányok készítése, szociális információs és adatszolgáltatás havi rendszerességgel adatszolgáltatás a Területi Egészségbiztosítási Pénztár felé a biztosítási jogviszonnyal rendelkezőkről, adatszolgáltatás, adategyeztetés a Területi Egészségbiztosítási Pénztár felé az érvényes közgyógyellátási igazolványokkal rendelkezőkről, adatszolgáltatás a Központi Statisztikai Hivatal felé, adatszolgáltatás az oktatási-nevelési intézmények felé a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakról, tüdőszűréssel kapcsolatos feladatok ellátása, A fent felsorolt számos ügyek kapcsán az iroda dolgozóinak feladata az írásbeli kérelmek befogadása, a szóbeli kérelmek jegyzőkönyvben történő rögzítése, jogszabályi követelményeknek megfelelő formában történő felszerelése, a szakhatósági / társhatósági/más hatóságok állásfoglalásainak beszerzése, döntésre való előkészítése (gyámhivatalban döntések önálló meghozatala, kiadmányozása, postázása, stb.) Döntéseket követően a határozatok meghozatala, annak közlése az ügyfelekkel. Az iroda dolgozóinak tevékenységét főleg a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó eljárásokban érintették jelentősebb változások. 9

10 Az iroda valamennyi dolgozójának közreműködésével jutottak el év decemberében is a karácsonyi utalványok a 62. éves, vagy annál idősebb életkorú lakosokhoz, illetve az alábbi szempontok szerinti szociálisan rászorulóknak minősítettekhez. 1./ Hajléktalan 2./ Egészségkárosodott / tartós beteg 3./ Ápolási díjban részesülő 4./ Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló (cselekvőképességet kizáró, korlátozó gondnokság) 5/ Gyámság alatt állót nevel a családjában 6./ Kiskorú árvát nevel a családjában 7./ Nevelőszülő 8./ Három vagy több gyermeket nevel a családjában vagy szociálisan rászorult 9./ Szociális étkeztetésben részesül 10./ Egészségügyi szolgáltatásra is csak szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű 11./ Je1zőrendszer által ismert szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű A Város Önkormányzata Biharkeresztes Városban ilyen módon 1060 fő esetében tette szebbé a karácsonyt. Az elmúlt év decemberében a pénzbeli ajándék mellett az iroda munkatársai Polgármester Úr közreműködést is igénybe véve felvállalták, hogy az Önkormányzat némi pénzbeli térítéssel ADOMÁNY- hoz való hozzájutását követően, hogy a korábbiak szerint szociálisan rászorulóknak minősítetteknek karácsonyát természetbeni juttatással is kiegészíti. A véleményünk szerint nem kis feladatot bevállalva, több mint 2200 kg. ruha, lakástextil, gyermekjáték, könyv, kevés élelmiszer, stb. kiosztását szerveztük meg. Az adományosztás utolsó napján 11 órára minden árut elvittek, a visszajelzések szerint elképzelésünk helyes volt, örömet okoztunk az érintettek számára. A Szociális Iroda és Gyámhivatal az ADOMÁNY érkezését követően, látva összetételét közvetítette a lehetőséget Ártánd, és Told községek felé is, ahol szintén éltek a lehetőség kihasználásával. 10

11 Az alábbi adatok / táblázatok tételesen bemutatják az irodához fordulók ügyeit / eseteit, a keletkezett iratok nagyságrendjét: SZEMÉLYI ADATOK Szociális ügykörben dolgozó köztisztviselő 3 Ebből: Ügyintéző: 3 Jogtudományi egyetemi végzettségű Államigazgatási főiskolai végzettségű Ebből: Szociális felsőfokú végzettségű száma 2 Egyéb felsőfokú végzettségű Érettségizett 1 HATÁROZATOK ADATAI Döntést hozó jegyző polgármester bizottsá képviselő összese g -testület n Elsőfokú határozatok száma: Összes megtámadott határozat államigazgatási úton megtámadott 3 3 Ebből önkormányzati úton határozatok 2 2 : bírósági úton száma Saját hatáskörben módosított vagy visszavont államigazgatási úton 2 2 Helyben hagyott önkormányzati úton 2 2 bírósági úton államigazgatási úton Megváltoztatott önkormányzati úton bírósági úton államigazgatási úton Megsemmisített önkormányzati úton bírósági úton Jogorvoslati eljárás folyamatban van 1 1 A megtámadott határozatokból ÜGYIRATFORGALMI ADATOK Az iktatott szociális ügyiratok száma: Főszám 3004 Alszám 2475 Összesen 5479 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátással kapcsolatos 5078 Ebből: Személyes gondoskodást nyújtó ellátással kapcsolatos Egyéb

12 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma BIHARKERESZTES Város tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka 8 8 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 17 4 Egészségkárosodottak szociális segélye Támogatott álláskereső Állásösztönző juttatás (50-25%) Lakásfenntartási támogatás (összesen) Ebből normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Ápolási díj Átmeneti segély 187 (302 eset) 312 (496 eset) Ebből: születési támogatás születésnapi támogatás 10 8 Gyógyszertámogatás Temetési segély Köztemetés 2 3 Közgyógyellátás (Összesen) Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 20 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 7 4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 318 (gyermek) 226 gyermek/189 kérelmező Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra 10 8 jogosult Vizitdíj visszatérítés 3 5 Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez 112 Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 21 12

13 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma BEDŐ Község tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 1 Egészségkárosodottak szociális segélye 1 1 Támogatott álláskereső 3 4 Állásösztönző juttatás (50-25%) 3 2 Lakásfenntartási támogatás Ebből normatív jogon Méltányosságból 7 6 Elutasítás 8 5 Ápolási díj Átmeneti segély 1 2 Ebből: születési támogatás 2 születésnapi támogatás Gyógyszertámogatás Temetési segély 2 1 Köztemetés Közgyógyellátás (összesen) Ebből: Alanyi jogon 8 12 Normatív jogon Méltányosságból 20 9 Elutasítás 14 8 Egészségügyi ellátásra való jogosultság 5 6 szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 3 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23 Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás 1 5 Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra jogosult Vizitdíj visszatérítés Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 13

14 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma BOJT Község tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka 3 3 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 1 5 Egészségkárosodottak szociális segélye 3 3 Támogatott álláskereső 9 21 Állásösztönző juttatás (50-25%) Lakásfenntartási támogatás (összesen) Ebből normatív jogon Méltányosságból 8 10 Elutasítás 5 15 Ápolási díj 4 4 Átmeneti segély 3 Ebből: születési támogatás 3 10 születésnapi támogatás Gyógyszertámogatás Temetési segély 7 5 Köztemetés 1 Közgyógyellátás Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 2 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás 1 4 Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra jogosult Vizitdíj visszatérítés 1 4 Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez 33 Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 8 14

15 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma TOLD Község tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka 1 1 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 2 1 Egészségkárosodottak szociális segélye 1 Támogatott álláskereső 9 7 Állásösztönző juttatás (50-25%) 4 4 Lakásfenntartási támogatás Ebből normatív jogon Méltányosságból 11 7 Elutasítás 9 8 Ápolási díj 1 Átmeneti segély Ebből: születési támogatás születésnapi támogatás Gyógyszertámogatás Temetési segély 6 3 Köztemetés 1 Közgyógyellátás Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás 7 7 Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 6 3 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8 1 Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra jogosult Vizitdíj visszatérítés Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 15

16 A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma KÖRJEGYZŐSÉG (BIHARKERESZTES, BEDŐ, BOJT, TOLD) tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: Egészségkárosodottak szociális segélye Támogatott álláskereső Állásösztönző juttatás (50-25%) Lakásfenntartási támogatás Ebből normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Ápolási díj Átmeneti segély Ebből: születési támogatás születésnapi támogatás 10 8 Gyógyszertámogatás 156 Temetési segély Köztemetés 4 3 Közgyógyellátás Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 27 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 15 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6 8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra 10 8 jogosult Vizitdíj visszatérítés 4 9 Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz

17 GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSA települések szerinti felosztásban Település neve: Kérelmezők száma (fő) Ártánd 8 Berekböszörmény 30 Biharkeresztes 29 Bojt 5 Kismarja 4 Nagykereki 8 Összesen: 84 JEGYZŐI IGAZOLÁS ÉS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK Bedő 3 Biharkeresztes 51 Bojt 13 Told 5 17

18 BIHARKERESZTES VÁROSI GYÁMHIVATAL ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK év január hó 01. napjától év december hó 31. napjáig MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI ADATOK Gyámhivatali ügyeket (is) intézők száma összesen: 2 2 jogtudományi egyetem - - Ebből: államigazgatási főiskola végzettségűek száma 1 1 egyéb felsőfokú 1 1 Ebből: függetlenített gyámügyi ügyintézők száma - - függetlenített gyámügyi vezetők - - GYÁMHIVATALI HATÁROZATOK Határozatok száma összesen: államigazgatási úton - - Ebből: bírósági úton megtámadott határozatok száma - - egyéb jogorvoslattal - - ügyészi óvással - - saját hatáskörben módosított vagy visszavont határozatok száma: - 5 Ebből: helybenhagyott - - ÜGYIRATFORGALMI ADATOK Az iktatott gyámhatósági ügyiratok száma: alapszámmal alszámmal összesen:

19 IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. A települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetésvégrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat Gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések: - 2 Más szerv által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések: - - Ideiglenes elhelyezéssel érintett kiskorúak száma: 5 2 külön élő másik szülőnél - - harmadik személynél elhelyezett kiskorúak száma 5 - Ebből: nevelőszülőnél - 1 gyermekotthonban - 1 más bentlakásos intézményben - - Az ideiglenes hatályú elhelyezést követő gyámhivatali döntések: 1 7 Átmeneti nevelésbe vettek száma - 7 Tartós nevelésbe vettek száma - - Szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás - - Ebből: Gyermekelhelyezés (megváltoztatás) iránti perindítás - - Eljárás megszüntetése védelembe vételi eljárás vagy gyermekjóléti alapellátás kezdeményezésével - - Eljárás megszüntetése családba fogadás vagy örökbe fogadás 1 - kezdeményezésével Az átmeneti nevelésbe vétel - 7 A tartós nevelésbe vétel - - A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás - - A gyermekelhelyezés iránti perindítás hány kiskorút érint - 5 Eljárás megszüntetése védelembe vételi eljárás vagy - - gyermekjóléti alapellátás kezdeményezésével Eljárás megszüntetése családba fogadás vagy örökbe fogadás kezdeményezésével

20 CSALÁDI JOGÁLLÁS RENDEZÉSE Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születés utáni születést megelőzően is családi jogállásának rendezésére, apai elismerő nyilatkozat felvételére bármely városi gyámhivatal illetékes. Amennyiben a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezető által küldött értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az eljárást az illetékes gyámhivatal hivatalból folytatja le. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően - a fogamzási idő kezdetétől - személyesen lehet megtenni Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása rendeződött Apai elismerések száma Ebből: Apaság bírósági megállapítása - - Képzelt apa megállapításának száma 2 2 Apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma - - CSALÁDBA FOGADÁS A szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő vagy a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő kérelmére - a különélő másik szülő meghallgatásával a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családbafogadás ideje alatt a szülő felügyeleti joga szünetel. A családbafogadás a szülő tartási kötelezettségét nem érinti. A gyámhivatal a családbafogadáshoz akkor járul hozzá, ha a családba fogadó szülő személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, valamint e feladatok ellátását maga is vállalja. A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhivatal gyámul rendeli. A családbafogadás az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig tart. A családbafogadást a gyámhivatal a gyám tájékoztatása alapján évente felülvizsgálja. A szülőt megilleti a kapcsolattartás joga, valamint a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való együttes döntési jog. A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben felmerült vitákban a gyámhivatal dönt. Különösen indokolt esetben a gyámhivatal a szülőt feljogosíthatja a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyében a törvényes képviselet jogával. A családbafogadást meg kell szüntetni, ha azt a szülő vagy a családba fogadó szülő kérte. Ha a családbafogadás oka továbbra is fennáll, a gyámhivatal a családbafogadás megszüntetését követően a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról intézkedik Családba fogadott kiskorúak 9 4 Elutasított kérelmek száma - - Folyamatban lévő ügyek

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat 5.

Biharkeresztes Város Önkormányzat 5. Biharkeresztes Város Önkormányzat 5. J E G Y Z Ő J É T Ő L Előkészítő: Árgyelán Andrea jegyző Nagyné Tóth Olga Irodavezető Szociális Iroda és Gyámhivatal ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Adatlap a Gyvt. 25. -a (6) bekezdése szerinti otthonteremtési támogatás iránti kérelem igényléséhez

Adatlap a Gyvt. 25. -a (6) bekezdése szerinti otthonteremtési támogatás iránti kérelem igényléséhez Adatlap a Gyvt. 25. -a (6) bekezdése szerinti otthonteremtési támogatás iránti kérelem igényléséhez 1. Az igénylő személyi adatai Név: Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Állampolgárság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel.: (63) 510310 J-921-4/2008. Szentes Város Képviselő-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben