Biharkeresztes Város Önkormányzat 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biharkeresztes Város Önkormányzat 6."

Átírás

1 Biharkeresztes Város Önkormányzat 6. J E G Y Z Ő J É T Ő L Előkészítő: Árgyelán Andrea jegyző Nagyné Tóth Olga Irodavezető Szociális Iroda és Gyámhivatal ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolóra Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi munkatervében az önkormányzat napirendjei sorába felvette a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló elfogadásához a körjegyzőséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületének döntése is szükséges. A Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására, melyhez javaslom elfogadni az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t- ot Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Árgyelán Andrea jegyző azonnal Biharkeresztes, február 20. Árgyelán Andrea jegyző

2 BESZÁMOLÓ / TÁJÉKOZTATÓ Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal évi tevékenységéről Készítette: SZOCIÁLIS IRODA ÉS GYÁMHIVATAL február 17. 2

3 Egy település életét, az ott bekövetkezett változásokat számos gazdasági, társadalmi, politikai tényező, belső és külföldi ráhatás összessége határozza meg, alakítja, formálja az ott élők tudatát, szemléletét, életvitelét, egymáshoz való viszonyát. A sok egymásra hatás egyike a szociális biztonság, mely segít elviselni az egyes emberekre nehezedő terheket. A szociálpolitika védelmi rendszerébe veszi a nehéz helyzetbe került embereket. Ebben a védelmi rendszerben fontos szerep jut a Város (és a környező települések) Önkormányzatának egyes szociálpolitikai feladatainak ellátásában közreműködő szociális és gyámhivatali igazgatási feladatokat ellátó Szociális Iroda és Gyámhivatal munkatársainak. Az iroda illetékességi területén a hatáskörébe tartozó feladatellátás minőségének, színvonalának emelése érdekében került sor a Szociális csoport és a Városi Gyámhivatal összevonására az elmúlt évben. A belső strukturális átalakítást követően a szociális ügyekkel foglalkozó szociális ügyintézők a kialakított új tárgyi feltételek, kultúrált körülmények között tudják fogadni a hozzájuk fordulókat. Az új környezet lehetővé teszi az ügyfelek személyes gondjainak csak az ügyintézővel való megosztását, általában az amúgy is kiszolgáltatottak emberi méltóságuk tiszteletben tartását. Az elmúlt évben bevezetésre került szociális feladatok területi elv szerinti ellátása az ügyintézőkre is szokatlanul nagy terhet rótt. Az ügyfelekkel való foglalkozás során valamennyi típusú szociális ügyet egy földrajzilag meghatározott körzetben egy ügyintéző lát el, ami megnövelte a szociális ügyintézők egyéni felelősségét, komoly szakmai elvárásoknak való megfeleltetésüket. Őszintén ki kell mondanunk nem volt könnyű az érintett munkatársaknak a feladatellátás ilyen módon történő megvalósításának való megfelelés. A Városi Gyámhivatalban a feladatellátás a gyámhivatalok évben történő felállítása óta önálló hatáskörben, kiadmányozással történik, így ott ezek a gondok nem tapasztalhatóak, mivel az ügyintézőkre háruló egyéni felelősség súlya ott kezdettől fogva jelen van. A kialakított új körülmények messzemenően az ügyfelek tiszteletben tartására kötelezi az iroda munkatársait, ami egyre komolyabb felkészültséget igényel az ügyintézőktől, eredményes, hatékony együttműködést kíván a hozzánk forduló igénylők problémáinak megoldásában, a rászorulók ellátásában, szociális területeket érintő kérelmeik elbírálásában. Az irodához forduló rászorulók magas színvonalon történő probléma megoldásinak kezelése rendkívül fontos közérdek is. Álláspontunk szerint a Szociális Iroda és Gyámhivatal jelenlegi formájában történő átszervezésével sikerült elnyerni az irodához fordulók néhány kivételtől eltekintve bizalmát, elégedettségét. Az ügyfelektől kapott személyes visszajelzések, a társszervek elismerése, köszönete is alátámasztja az előzőekben kifejtetteket. Az elmúlt évben az iroda munkáját ellenőrző felettes szervek (Észak alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala év január hó 01. napjától Észak alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala, Ügyészség, Bíróság, MÁK, stb.) szakmai véleményeire is tekintettel az elvégzett munka színvonalán, eredményességén, a mennyiségekről nem is beszélve nincs szégyenkezni valónk. Az irodához forduló ügyfelek köre igen széles, a születéstől (sőt a születést megelőző időtől) a halálig tart, ezért rendkívül fontos, hogy az iroda dolgozói a szó legnemesebb értelmében humánusan, empatikusan működjenek közre az ügyintézések során. 3

4 A Szociális Irodához és Gyámhivatalhoz fordulók, állami és szakmai szervek néha civil szervezetek igényeinek, elvárásainak való megfelelés a különböző illetékességi területeken (város, körjegyzőség, gyámhivatalhoz tartozó hét település, stb.) élők többségének széleskörű érdeklődését, különböző médiákban is hangsúlyozott jelentőségű nívós szociálpolitikai, gyámhivatali munkaterületeit érintő ellátás megvalósítása az irodához forduló ügyfelek megelégedettségének elnyerése minden nap igen komoly szakmai kihívás. A gyakran változó jogszabályi környezet csak az évi hatályba lépését követően a szociális törvény napjainkig közel négyszázszor változott, a változások közötti leghosszabb változatlanul hagyott idő 107 nap volt, illetve a változások vonzását jelentő végrehajtási utasításokban, egyéb irodánkat érintő törvények, jogszabályok változásai is több tucatra rúgnak mellett eredményes működést felmutatni a jövőre nézve is, csak küldetés- és hivatástudattal, legjobb szakmai tudásunknak, humánus, empatikus, ügyfélbarát ügyintézéssel vindikálhatunk magunknak. Az iroda munkatársainak igen nehéz a fentieknek való megfelelés, amikor nagyon eltérő élethelyzetű, felfogású, kultúrájú ügyfelek körében kell az ügyintézést a magas színvonalú elvárásoknak való megfelelés biztosítása mellett ellátni. A Szociális Iroda és Gyámhivatalban fellelhető valamennyi ügy sokrétű, a szociálpolitikai ellátásokon, hatósági ügyintézésen belül nyújtott ellátások mellett, az iroda dolgozói egyre gyakrabban találkoznak az egyén, a család, az együtt élők élet- és családi funkciózavaraival, a bonyolult élethelyzetekből adódó problémák okozta feszültségekkel. Az irodához fordulók közül egyre többeknek lenne szüksége a jogszabályi lehetőségek adta segítségnyújtáson túl a pszichoszociális problémáik szintjén jelentkező egyedi, konkrét segítségre. A gyakran változó jogszabályi környezet megfelelő szintű alkalmazása mellett, az előzőekben említettek is hatalmas pszichés terhelést, nyomást gyakorolnak az ügyintézőkre, hiszen az egyre feszültebb, indulatosabb, főleg munkahelyet-, talajt vesztett ügyfelek kezelése megkülönböztetett toleranciát kíván meg mindnyájunktól. Az irodához forduló ügyfelek ellátása révén a törvényi háttér, a helyi rendeletek alkalmazása mellett arra törekszünk, hogy közreműködésünkkel az ügyfelek életfeltételei jobbá váljanak (pl. segélyezések, kiskorúak elhelyezése, gondnokoltak problémáinak kezelése, intézeti elhelyezése, stb.) lehetőség szerint teljesebb jogú tagjai legyenek a társadalomnak, jogaik és érdekeik érvényesítésére még ha segítők közreműködésével is (pl. törvényes képviselők, gondnokok közreműködésével) képesek legyenek. Különböző ellátások meghatározásában és nyújtásában az ellátottak aktív részvételére, közreműködésére is törekszünk. (pl. gyermektartásdíj megelőlegezési ügyekben, otthonteremtési támogatási ügyek, vagyoni ügyek, stb.) Az irodán keresztül folyósított ellátások megállapítása során vallási, felekezeti, etnikai, nemi, fizikai és mentális helyzetétől függetlenül mindenkinek joga van, azokat diszkriminációmentesen eljárva alkalmazzuk.(pl. kiskorú, fiatal, idős, beteg, nő, férfi, sérült, fogyatékkal élők, magyar vagy külföldi állampolgár, stb.) A Szociális Irodában és Gyámhivatalban lefolytatott eljárások során fontos szempont az egyén autonómiájának, képességinek megerősítése, segítése. Lehetőség szerint biztosítanunk kell a gyermekek és felnőttek családban éléshez való jogát is. A szerteágazó, összetett eljárások során az iroda munkatársai által leggyakrabban alkalmazott jogszabályok: 4

5 «1949. XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya «1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről «1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról «1993. év III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról «1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról «2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól «1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről «1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról «1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról «32/1996. (XII. 22.) BM. rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről «149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról «9/1999. (XI. 24.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről «235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról «331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről «340/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet a személyes gondoskodás igénybevételéről «36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól, «164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről «63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól 5

6 Személyi feltételek: 4 fő Felsőfokú végzettségű, ebből 3 fő Közigazgatási szakvizsga 1 fő Középfokú végzettségű, + Közigazgatási alapvizsga 1 fő Biharkeresztes Városi Gyámhivatal illetékességi területén hivatásos gondnoki feladatokat ellátó munkatárs / 1fő Adminisztratív feladatok ellátásában kisegítő közhasznú munkásként alkalmazva / A Szociális Iroda és Gyámhivatal személyi állományának képesítési előírásai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek. Az ott dolgozók alapvégzettségeiken túl számos egyéb szakmai munkát segítő kiegészítő képzésen szerzett bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal is rendelkeznek. Az iroda munkatársai a különböző szakmai ismeretek elsajátítását, ismeretekben való biztos eligazodást segítő képzéseken aktívan vesznek részt. Tárgyi feltételek: A Szociális Iroda és Gyámhivatal tárgyi feltételeiben évben a szociális ügyintézők munkafeltételei javultak. A munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a Gyámhivatalban a folyamatosan belépő feladatok ellátásához a számítógépek száma mára már kevésnek bizonyul, de vélelmezhetően a jogszabályi változások következtében a folyamatosan belépő új nyilvántartások vezetése miatt a szociális területeken is hasonló tapasztalatokkal fogunk szembesülni. Az iroda számítógépein keresztül történik az iroda valamennyi ügyiratának iktatása is. A Szociális Iroda és Gyámhivatal szociális ügyekben Biharkeresztes Város lakossága ügyeinek intézése mellett közreműködik a Biharkeresztes székhelyű, Ártánd, Bedő, Bojt, Told községek alkotta Körjegyzőség illetékességi területén Bedő, Bojt, Told községek lakosainak szociális ügyei intézésében is, illetve igény esetén Ártánd község ügyintézőjének pedig szakmai segítséget nyújt. FELADATELLÁTÁS FŐBB TERÜLETEI: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális rászorultságtól függő ellátások folyósításában az alábbi területek döntéseiben való közreműködés: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli ellátás nyújtható: I. A települési önkormányzat jegyzője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján az alábbi ellátásokat folyósíthatja: időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási díj II.A települési Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az évi III. törvényben, illetve a helyi Önkormányzati rendeletekben meghatározott feltételek alapján folyósíthatja az ellátásokat: lakásfenntartási támogatás ápolási díj átmeneti segély születési támogatás születésnapi támogatás temetési segély/ köztemetés III. Aktív korúak ellátása: 6

7 Aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Jelen beszámoló idején kerül a korábban említett elmúlt év végén hatályba lépett számos törvény, módosításainak következtében a településen élő érintetteket Az út a munkába program keretein belül ellátáshoz juttatni. Az új program általános célja: a társadalmi igazságérzet szem előtt tartásával mérsékelni a segélyek körüli társadalmi feszültséget Konkrét célja: azok, akik munkára képesesek munkát végezzenek a ténylegesen rászorulók a megfelelő ellátásban részesüljenek Átalakítás fő szempontjai: ösztönözzön munkavállalásra ellenösztönözzön a segélyezetti életre szigorúbban szankcionálja a segéllyel való visszaélést IV. Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. V. Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. VI. Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselő testülete a létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. VII. Temetési segély A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 7

8 TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetben szociális ellátás formájában is nyújtható: I. rendszeres szociális segély lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély II. Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. III. Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. IV. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg a szociális rászorultságot a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, b) aki egyedül élő, és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. V. Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző étkeztetés ide nem értve a népkonyhát és házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet, idősotthoni ellátás estében az ellátást igénylő havi jövedelmét megvizsgálja. A jövedelemvizsgálatot a) étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően, b) házi segítségnyújtás esetében az intézmény szolgáltató vezetője a gondozási szükséglet megállapítást követően, c) idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél. 8

9 A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó ellátások: gépjármű-szerzési támogatás gépjármű-átalakítási támogatás közlekedési támogatás A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény értelmében: a nem emelt összegű vizitdíj visszatérítése (2008. év április hó 01. napjáig) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó Szociális Iroda és Gyámhivatal közreműködése által folyósított - pénzbeli és természetbeli ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítő gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az iroda feladata számos, egyéb jogszabály által előírt kötelező feladattal bővül ki, melyek közül a legfontosabbak: rendszeres pénzellátásra jogosultak havi kifizetési listáinak elkészítése és annak folyamatos ellenőrzése, megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos ügyek intézése, közreműködés nyugdíjszerű ellátások igénylésében jegyzői hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, APEH, bíróságok, társhatóságok megkeresésére környezettanulmányok készítése, szociális információs és adatszolgáltatás havi rendszerességgel adatszolgáltatás a Területi Egészségbiztosítási Pénztár felé a biztosítási jogviszonnyal rendelkezőkről, adatszolgáltatás, adategyeztetés a Területi Egészségbiztosítási Pénztár felé az érvényes közgyógyellátási igazolványokkal rendelkezőkről, adatszolgáltatás a Központi Statisztikai Hivatal felé, adatszolgáltatás az oktatási-nevelési intézmények felé a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakról, tüdőszűréssel kapcsolatos feladatok ellátása, A fent felsorolt számos ügyek kapcsán az iroda dolgozóinak feladata az írásbeli kérelmek befogadása, a szóbeli kérelmek jegyzőkönyvben történő rögzítése, jogszabályi követelményeknek megfelelő formában történő felszerelése, a szakhatósági / társhatósági/más hatóságok állásfoglalásainak beszerzése, döntésre való előkészítése (gyámhivatalban döntések önálló meghozatala, kiadmányozása, postázása, stb.) Döntéseket követően a határozatok meghozatala, annak közlése az ügyfelekkel. Az iroda dolgozóinak tevékenységét főleg a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó eljárásokban érintették jelentősebb változások. 9

10 Az iroda valamennyi dolgozójának közreműködésével jutottak el év decemberében is a karácsonyi utalványok a 62. éves, vagy annál idősebb életkorú lakosokhoz, illetve az alábbi szempontok szerinti szociálisan rászorulóknak minősítettekhez. 1./ Hajléktalan 2./ Egészségkárosodott / tartós beteg 3./ Ápolási díjban részesülő 4./ Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló (cselekvőképességet kizáró, korlátozó gondnokság) 5/ Gyámság alatt állót nevel a családjában 6./ Kiskorú árvát nevel a családjában 7./ Nevelőszülő 8./ Három vagy több gyermeket nevel a családjában vagy szociálisan rászorult 9./ Szociális étkeztetésben részesül 10./ Egészségügyi szolgáltatásra is csak szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű 11./ Je1zőrendszer által ismert szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű A Város Önkormányzata Biharkeresztes Városban ilyen módon 1060 fő esetében tette szebbé a karácsonyt. Az elmúlt év decemberében a pénzbeli ajándék mellett az iroda munkatársai Polgármester Úr közreműködést is igénybe véve felvállalták, hogy az Önkormányzat némi pénzbeli térítéssel ADOMÁNY- hoz való hozzájutását követően, hogy a korábbiak szerint szociálisan rászorulóknak minősítetteknek karácsonyát természetbeni juttatással is kiegészíti. A véleményünk szerint nem kis feladatot bevállalva, több mint 2200 kg. ruha, lakástextil, gyermekjáték, könyv, kevés élelmiszer, stb. kiosztását szerveztük meg. Az adományosztás utolsó napján 11 órára minden árut elvittek, a visszajelzések szerint elképzelésünk helyes volt, örömet okoztunk az érintettek számára. A Szociális Iroda és Gyámhivatal az ADOMÁNY érkezését követően, látva összetételét közvetítette a lehetőséget Ártánd, és Told községek felé is, ahol szintén éltek a lehetőség kihasználásával. 10

11 Az alábbi adatok / táblázatok tételesen bemutatják az irodához fordulók ügyeit / eseteit, a keletkezett iratok nagyságrendjét: SZEMÉLYI ADATOK Szociális ügykörben dolgozó köztisztviselő 3 Ebből: Ügyintéző: 3 Jogtudományi egyetemi végzettségű Államigazgatási főiskolai végzettségű Ebből: Szociális felsőfokú végzettségű száma 2 Egyéb felsőfokú végzettségű Érettségizett 1 HATÁROZATOK ADATAI Döntést hozó jegyző polgármester bizottsá képviselő összese g -testület n Elsőfokú határozatok száma: Összes megtámadott határozat államigazgatási úton megtámadott 3 3 Ebből önkormányzati úton határozatok 2 2 : bírósági úton száma Saját hatáskörben módosított vagy visszavont államigazgatási úton 2 2 Helyben hagyott önkormányzati úton 2 2 bírósági úton államigazgatási úton Megváltoztatott önkormányzati úton bírósági úton államigazgatási úton Megsemmisített önkormányzati úton bírósági úton Jogorvoslati eljárás folyamatban van 1 1 A megtámadott határozatokból ÜGYIRATFORGALMI ADATOK Az iktatott szociális ügyiratok száma: Főszám 3004 Alszám 2475 Összesen 5479 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátással kapcsolatos 5078 Ebből: Személyes gondoskodást nyújtó ellátással kapcsolatos Egyéb

12 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma BIHARKERESZTES Város tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka 8 8 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 17 4 Egészségkárosodottak szociális segélye Támogatott álláskereső Állásösztönző juttatás (50-25%) Lakásfenntartási támogatás (összesen) Ebből normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Ápolási díj Átmeneti segély 187 (302 eset) 312 (496 eset) Ebből: születési támogatás születésnapi támogatás 10 8 Gyógyszertámogatás Temetési segély Köztemetés 2 3 Közgyógyellátás (Összesen) Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 20 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 7 4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 318 (gyermek) 226 gyermek/189 kérelmező Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra 10 8 jogosult Vizitdíj visszatérítés 3 5 Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez 112 Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 21 12

13 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma BEDŐ Község tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 1 Egészségkárosodottak szociális segélye 1 1 Támogatott álláskereső 3 4 Állásösztönző juttatás (50-25%) 3 2 Lakásfenntartási támogatás Ebből normatív jogon Méltányosságból 7 6 Elutasítás 8 5 Ápolási díj Átmeneti segély 1 2 Ebből: születési támogatás 2 születésnapi támogatás Gyógyszertámogatás Temetési segély 2 1 Köztemetés Közgyógyellátás (összesen) Ebből: Alanyi jogon 8 12 Normatív jogon Méltányosságból 20 9 Elutasítás 14 8 Egészségügyi ellátásra való jogosultság 5 6 szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 3 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23 Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás 1 5 Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra jogosult Vizitdíj visszatérítés Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 13

14 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma BOJT Község tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka 3 3 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 1 5 Egészségkárosodottak szociális segélye 3 3 Támogatott álláskereső 9 21 Állásösztönző juttatás (50-25%) Lakásfenntartási támogatás (összesen) Ebből normatív jogon Méltányosságból 8 10 Elutasítás 5 15 Ápolási díj 4 4 Átmeneti segély 3 Ebből: születési támogatás 3 10 születésnapi támogatás Gyógyszertámogatás Temetési segély 7 5 Köztemetés 1 Közgyógyellátás Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 2 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás 1 4 Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra jogosult Vizitdíj visszatérítés 1 4 Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez 33 Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 8 14

15 Összehasonlító táblázat A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma TOLD Község tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka 1 1 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: 2 1 Egészségkárosodottak szociális segélye 1 Támogatott álláskereső 9 7 Állásösztönző juttatás (50-25%) 4 4 Lakásfenntartási támogatás Ebből normatív jogon Méltányosságból 11 7 Elutasítás 9 8 Ápolási díj 1 Átmeneti segély Ebből: születési támogatás születésnapi támogatás Gyógyszertámogatás Temetési segély 6 3 Köztemetés 1 Közgyógyellátás Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás 7 7 Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 6 3 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8 1 Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra jogosult Vizitdíj visszatérítés Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz 15

16 A évben és évben szociális ellátásban részesülő személyek száma KÖRJEGYZŐSÉG (BIHARKERESZTES, BEDŐ, BOJT, TOLD) tekintetében támogatási formák szerinti bontásban Szociális ellátás formája évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) évben Szociális ellátásban részesülő személyek száma (fő) Időskorúak járadéka Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Ebből elutasítás: Egészségkárosodottak szociális segélye Támogatott álláskereső Állásösztönző juttatás (50-25%) Lakásfenntartási támogatás Ebből normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Ápolási díj Átmeneti segély Ebből: születési támogatás születésnapi támogatás 10 8 Gyógyszertámogatás 156 Temetési segély Köztemetés 4 3 Közgyógyellátás Ebből: Alanyi jogon Normatív jogon Méltányosságból Elutasítás Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján Egészségbiztosítási járulékalap igazolása 27 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Elutasítás 15 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6 8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Súlyosan mozgáskorlátozottak Személyek közlekedési kedvezményei Ebből: elutasítás Gépjármű-szerzéséhez adható támogatásra 10 8 jogosult Vizitdíj visszatérítés 4 9 Jegyzői jövedelemigazolás szociális étkeztetéshez Jegyzői jövedelemigazolás házi segítségnyújtáshoz

17 GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSA települések szerinti felosztásban Település neve: Kérelmezők száma (fő) Ártánd 8 Berekböszörmény 30 Biharkeresztes 29 Bojt 5 Kismarja 4 Nagykereki 8 Összesen: 84 JEGYZŐI IGAZOLÁS ÉS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK Bedő 3 Biharkeresztes 51 Bojt 13 Told 5 17

18 BIHARKERESZTES VÁROSI GYÁMHIVATAL ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK év január hó 01. napjától év december hó 31. napjáig MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI ADATOK Gyámhivatali ügyeket (is) intézők száma összesen: 2 2 jogtudományi egyetem - - Ebből: államigazgatási főiskola végzettségűek száma 1 1 egyéb felsőfokú 1 1 Ebből: függetlenített gyámügyi ügyintézők száma - - függetlenített gyámügyi vezetők - - GYÁMHIVATALI HATÁROZATOK Határozatok száma összesen: államigazgatási úton - - Ebből: bírósági úton megtámadott határozatok száma - - egyéb jogorvoslattal - - ügyészi óvással - - saját hatáskörben módosított vagy visszavont határozatok száma: - 5 Ebből: helybenhagyott - - ÜGYIRATFORGALMI ADATOK Az iktatott gyámhatósági ügyiratok száma: alapszámmal alszámmal összesen:

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK:

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK: A gyámhivatal az 1997. évi XXXI. törvény 109. - 117. -ban foglalt feladatait Zirc város, valamint Bakonynána, Bakonybél, Dudar, Borzavár, Porva, Bakonyszentkirály, Nagyesztergár, Bakonyoszlop, Pénzesgyőr,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

T/10047. számú törvényjavaslat

T/10047. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10047. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. 1. oldal, összesen: 52 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

Nagykállói Járási Hivatal

Nagykállói Járási Hivatal Nagykállói Járási Hivatal A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI ÉS SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás

Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás Készítette: Konzulens: MAGYAR ZSUZSANNA DR. TURKOVICS ISTVÁN JOGÁSZ SZAK EGYETEMI TANÁRSEGÉD V. ÉVFOLYAM KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT MISKOLC 2013 Social

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR CSALÁDBAFOGADÁS: 2014. március 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 4:187-4:189 (valamint a Gyvt. 81. (1a) bekezdése) tartalmazza a családbafogadás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta. Fontosabb jogszabályok I. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a gyámhivatal folyamatainak minőségi szabályozása. Az eljárás lejegyzi - a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Polgármesteri

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL 1. körzet Diósjenő, Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd, Nógrád, Keszeg, Nézsa, Tolmács Ügyintéző: Erdélyi Mária - Rétság, Rákóczi u. 20. földszint 007. Telefon/fax: 06-35/350-630/112;

Részletesebben