Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6."

Átírás

1 Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: július 12. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: július 21. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat dátuma: augusztus 31. 1

2 1.Bevezetés 1.1. A Mosolykert óvoda bemutatása Az intézmény jogi státusa Az intézmény alapítója és fenntartója: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat, Budapest, Bocskai utca 1-3. Az intézmény székhelye: 1157 Budapest, Kavicsos köz 6. Tagóvoda: Budapest, 1157 Páskom park 37. Alapítás éve: 2011 Közvetlen jogelőd: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, 1157 Budapest, Kavicsos köz 4. Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény típusa: óvoda A csoportok száma: 12 Az intézmény közfeladata: A közoktatási intézmény a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 37. (1) bekezdésében meghatározott közoktatási feladata: óvodai nevelés. Az intézmény tevékenysége: Óvodai nevelés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés 2

3 Küldetés nyilatkozat Nevelőtestületünk az alkotmányban és a hatályos törvényekben rögzített alapvető emberi és polgári jogok figyelembevételével végzi munkáját. A gyermekek testi, szellemi és lelki fejlesztése mellett az önképzésben és az önművelésben is a teljességre törekszik. A Helyi Óvodai Programban megfogalmazott értékeket a minőség kategóriájára fordítjuk át Minőségirányítási előzmények Az elmúlt években nevelőtestületünk kettő tagja vett részt minőségirányítással kapcsolatos továbbképzéseken, belsőképzéseket tartottunk, szakirodalmat gyűjtöttünk. A es tanévtől intézményünkben (jogelőd László Gyula Gimn. Ált. Iskola és Óvoda) működik a Comenius Igényt Növelő Csoport (a KINCS). Kiépítettük a Comenius 1. modellt. Ellenőrzött munkánkat 2000 őszétől 2002 nyaráig végeztük es tanévben a gyermekek fejlettségmérő lapjainak átdolgozását elvégeztük es tanévben az óvodapedagógusok minősítésének szempontjait dolgoztuk ki: es tanévben a helyi óvodai programok beválásának felülvizsgálata, módosítása történt Az intézményi minőségirányítási program elkészítésének jogszabályi alapjai Jogszabályi rendelkezések A közoktatási törvény előírja a közoktatási intézmények és fenntartóik számára a Minőségirányítási Program kidolgozását és a minőségfejlesztési rendszer működtetését. Az évi LXXIX törvény a közoktatásról határozza meg feladatainkat A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell 3

4 meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt / és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat /Kt. 63 / véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását Fenntartói minőségpolitika Az Önkormányzati minőségpolitika és intézményi minőségbiztosítási rendszer összhangja érdekében az intézmények vezetői: - Világosan fogalmazzák meg a minőséggel kapcsolatos elvárásaikat - Az érintettek bevonásával folyamatosan vizsgálják felül szabályozó dokumentumaikat - Elégedettség mérések segítségével kérjék ki az intézmény belső és külső partnereinek (alkalmazottak, szülők, gyermekek, fenntartó) javaslatait, segítsék azok megvalósulását. - Biztosítsák az intézmény jövőképének, küldetésének és értékrendjének közismertségét - Vegyék figyelembe azokat a javaslatokat, amelyek a vezetés munkájának javítását szolgálják - Rendszeresen mérje, értékelje az intézmény pedagógiai tevékenységét (gyermek fejlettségmérő lapok). - Az érintettek közreműködésével alakítsák ki az intézményi célokkal összhangban levő továbbképzési tervüket. - Használják ki a pályázati lehetőségeket - Alakítsák ki, majd működtessék az alkalmazottak munkájának ellenőrzési, értékelési rendjét. - Vonják be az alkalmazottakat az intézmény rövid- közép és hosszú távú terveinek, programjainak készítésébe, azok rendszeres felülvizsgálatába, szükség szerinti módosításába. - Törekedjenek a gyermekek, pedagógusok és a szülők kulturális művelődési, szabadidős igényeinek minél magasabb színvonalon történő kielégítésére. 4

5 2. Óvodánk minőségpolitikája 2.1. A Minőségirányítás általános jellemzői Az elkészült Minőségirányítási Programot stratégiai programunknak tekintjük, amely alapvetően befolyásolja óvodánk működését. A Minőségirányítási Programban megfogalmazzuk az intézmény minőségpolitikáját és meghatározzuk minőségirányítási rendszerét, leírjuk az intézmény hosszútávra szóló elveit, a megvalósításra szolgáló elképzeléseket. Ennek keretei között határozzuk meg a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladataink végrehajtását. Minőségpolitika az a tevékenység, melynek során az intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzésének és a napi működésének egymáshoz való közelítését. Minőségirányítási rendszer az intézmény tudatos tevékenységeinek összessége, annak érdekében, hogy folyamatait szabályozza, fejlessze, hogy partnerei igényeit minél jobban kielégítse és működésének hatékonyságát javítsa. A rendszer kiterjed az intézmény minden olyan tevékenységére, amely alapvetően befolyásolja nevelési tevékenységek minőségét. A minőségirányításunk elvei - Partnerközpontúság - Eredményes, hatékony működés - Szervezeti kultúra fejlesztése - Intézményvezetés elkötelezettsége - Munkatársak bevonása - Folyamatos fejlesztés - Tényeken alapuló döntéshozatal - Mérési-értékelési rendszer eredményeinek felhasználása - Fejlesztési projektek indítása 2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat Óvodánk elkötelezett a minőséggel szemben. Segítünk abban, hogy óvodásaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal, és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Kiemelt feladatunknak tekintjük - az óvodai nevelés állandó minőségének biztosítását 5

6 - partnereink, elsősorban a gyermekek és szüleik igényeinek minél teljesebb körű kielégítését A Helyi Óvodai Programban megfogalmazott célok, feladatok alapján kívánjuk biztosítani: - a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését - speciális feladatként a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését Nevelő munkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük - nyugodt, otthonos légkör megteremtése - a játék, mint alaptevékenység előtérbe állítása a nevelés minden területén - a gyermeki gondolkodás fejlesztése, a világ komplex megismerése útján - közösségi együttélés alapján hagyományok, szokások kialakítása - az egyes gyermekek személyiségét, szükségleteit, képességeit figyelembevevő nevelést Intézményünk minőségcéljai Célunk, hogy a partnerközpontú működés elvei hassák át az intézményműködést. Az intézmény azonosítja partnereit, felméri azok igényeit, megismeri elvárásait, ezeket szakmai céllá ötvözi, majd folyamatosan tájékozódik annak teljesüléséről. A pedagógusok fejlődésének, módszertani megújulásának támogatása - Tudatos az intézmény hosszú távú terveit támogató - továbbképzési terv készítése - Továbbtanulást és a szakvizsgára előkészítést segítő helyi motivációs rendszer kiépítése. - Mindenki teljesíti a 7 évenkénti kötelező továbbképzést - Belső továbbképzések szervezése 3. Óvodánk Minőségirányítási Rendszere 3.1. Óvodánk vezetése A vezetés feladatai, elkötelezettsége, felelőssége Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. 6

7 Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és ezek szükség szerinti frissítéséért - Az intézményi szabályozó dokumentumok jogi megfelelőségének vizsgálata és frissítése a dokumentumok elkészítésekor és módosításakor történik, a jogszabályok figyelemmel kisérésével. Határidő: a jogszabály megjelenését követő egy hónapon belül. A külső és belső jogszabályos hozzáférhetőségéért - Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a vezetői irodában. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Azért, hogy az érintettek ismerjék a belső és külső jogszabályi követelményeket: - A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként a vezető tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzéteszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból a nevelőtestületi értekezletek keretében a munkatársak elé tárja. - A belső szabályzatok elkészítésekor, illetve módosításakor a dolgozókat szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatáskor jelenléti ív készül. Olyan szabályzat esetén, amikor az életbe lépéshez valamelyik partner elfogadása szükséges, az ismertetésről, szavazásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. Olyan szabályzat esetén, amikor az életbe lépéshez valamelyik partner elfogadása szükséges, az ismertetésről, szavazásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. - Az új dolgozóval a belépéstől számított 5 munkanapon belül kell a szabályozó dokumentációt megismertetni, a megismerést igazoló mellékletet aláíratni. Az intézmény működését szabályzó külső dokumentumok Száma Típusa Tárgya évi XXII. Törvény A munka törvénykönyve évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X.08.) Kormányrendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi LXXIX Törvény A közoktatásról 1997.évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2/2005 (III.1.) OKM rendelet Sajátos nevelési igényű 7

8 gyermekek óvodai nevelésének irányelve 14/1994 (VI.24) MKM rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 277/1997 (XII. 22). Kormányrendelet A pedagógus továbbképzésről, szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 11/1994 (VI.8) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 3/2002 (II. 15. ) OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 33/1998 (VI.24) Miniszteri Rendelet A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről Az intézmény működését biztosító belső dokumentumok A dokumentum típusa Alapvető általános dokumentumok Alapvető szakmai dokumentumok Tanügyi Ügyintézés dokumentumai Munkaügyi dokumentumok Védelmi jellegű szabályzatok Érdekvédelmi szabályzatok A dokumentum megnevezése Alapító okirat SZMSZ Házirend Helyi Óvodai Program Továbbképzési Program Éves beiskolázási terv Éves munkaterv Belső ellenőrzési terv Ügyviteli és iratkezelési szabályzat, Foglalkozási tervek Csoportnaplók Munkaszerződések Munkaköri leírások Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Szülői szervezet SZMSZ Közalkalmazotti szabályzat 8

9 Humán erőforrás fejlesztése Intézményünkben önképzéssel, belső- és külső továbbképzéssel biztosítjuk a dolgozók szakmai fejlődését. A belső továbbképzések tartalmi elemei: - A nevelési programból kiemelt területek - A minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok A külső továbbképzéseket az 5 évre készített továbbképzési terv tartalmazza. Célunk az, hogy minden munkatárs megismerje munkája értékelésének, ösztönzésének rendjét. A munkakörök és az éves feladatok meghatározásakor törekedni kell arra, hogy a vezetés pontosan meghatározza teljesítés feltételeit, kritériumait. A sikeres munkavégzést eredményekhez, tényekhez köti, melynek megléte az értékeléskor vizsgálható. Jogszabályban biztosított lehetőségek: - A minőség fejlesztési munkát és a minőségi munkavégzést a 3/2002 (II. 15.) OM rendelet szerint lehet anyagilag elismerni. - Szakvizsga megszerzése által előlépés G fizetési osztályba - 7 évenkénti továbbképzés után a bérbesorolásban való előrelépés várakozási idejének csökkentése - Jubileumi jutalom a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Az óvoda a helyi ösztönző-rendszerének kidolgozását középtávú céljai közé sorolja A vezetői ellenőrzésre vonatkozó folyamatok Az óvoda belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az óvodavezető a felelős. A szakmai belső ellenőrzés célja: - Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű ( jogszabályok, a HOP) működését - Segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát - Megfelelő számú adatot és tényt szolgáltasson az intézmény nevelőmunkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 9

10 - Az értékelések és elemzések visszajelzési rendszerként működnek a folyamat módosítása, vagy helybenhagyása érdekében. Az ellenőrzés típusai: - Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés - Spontán, alkalomszerű ellenőrzés Az ellenőrzés formái: - Szóbeli beszámoltatás - Írásbeli beszámoltatás - Értekezlet - Csoport, foglalkozás látogatás - Speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok Az ellenőrzés rendje: - Tanévzáró értekezleten - Az éves értékelési terv, információ gyűjtés alapján, a hiányosságok problémák feltárása után a vezető javaslatot tesz a következő évi ellenőrzési tervre. - Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves ellenőrzési tervet készít, s ez az intézményi Éves Munkaterv része. - Tanévnyitó értekezleten a vezető ismerteti az ellenőrzési tervet. - Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal ellenőrzi, értékeli az év során. Értékelés - Önértékelés biztosítása - Munkatársak hozzászólásának meghallgatása, amennyiben több embert érint az ellenőrzés - A vezető az ellenőrzésről-értékelésről feljegyzést készít, melyet ismertet az érintett óvodapedagógussal. Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, az ellenőrzés kiértékelése után, adott időn belül a vezető újabb ellenőrzésre ad lehetőséget. - A tanévzáró értekezleten a vezető ismerteti az ellenőrzés tapasztalatainak intézményi szintű összegzését, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, kiemelve a jó gyakorlatra vonatkozó jellemzőket. 10

11 Rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt, kezdeményezheti a helyettes, a tagóvoda vezető, a szakmai munkaközösség vezetője, a Szülői Szervezet. Kiemelt szempontok a nevelő munka belső ellenőrzése során - Munkafegyelem betartása - Az óvodapedagógusok viselkedéskultúrája - Az óvodapedagógusok tervező munkája, felkészültsége - Napi tevékenységek megszervezése, feltételek biztosítása - Együttműködés a kollégákkal és a szülőkkel - Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés - A gyermeki jogok és a nevelő munkára vonatkozó jogszabályi normák érvényesülése - Önképzés, továbbképzés eredményeinek érvényesülése, beépülése a gyakorlatba. Az óvodavezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti Minőségfejlesztési team működése Minőségfejlesztési team vezető: - Felelős a minőségfejlesztési rendszer kiépítésért, a működtetéshez szükséges feltételek biztosításáért és nyomon követéséért. - Irányítja és kontrollálja a minőségfejlesztési rendszer kiépítését és gyakorlati működtetését. A fejlesztési tervekben vállalt feladatok teljesítésére alakult csoport munkáját támogatja. Minőségfejlesztési team tagjai: - Aktívan részt vesznek a minőségfejlesztési rendszer kiépítésében, és működtetésében, segítik a minőségfejlesztési csoport vezetőjének munkáját. - A csoport vezetőjének távolléte esetén, ha szükséges, átveszik annak felelősségi körét Óvodánk tervezési rendszere Tervezési alapelvek: - A tervezési feladatok meghatározásával és szabályozásával célunk az, hogy intézményünkben, mint szervezetben a munkánk kiszámítható, egymásra épülő és ellenőrizhető tevékenységekkel valósuljon meg. A működésünket meghatározó alap-dokumentumaink elkészítését megelőzi a vonatkozó jogszabályok megismerése, értelmezése. Ezt követően közösen meghatározzuk feladatainkat, 11

12 részekre bontjuk, majd az egyes területeket kidolgozzuk. A már mindenki által ismert, és jónak tartott részeket egységes egésszé a vezetőség formálja. A kész dokumentumot alkalmazotti és Szülői Szervezeti értekezleten ismerteti és véleményezteti a vezető, majd benyújtja a fenntartónak elfogadásra. Az elfogadott dokumentumokat a partnerek számára ismert, elérhető helyen tároljuk. A tervezés szintjei és dokumentumai: - Stratégiai szint Vezetői program Minőségirányítási program Helyi Óvodai Program (küldetésnyilatkozat, alapelvek, célok meghatározása) - Operatív szint Helyi óvodai program ( feladat eszköz- és tevékenységrendszer) Minőségirányítási program SZMSZ - Megvalósítás napi szintje Éves munkaterv Foglalkozási tervek Megbízottak munkatervei Továbbképzési terv Egyéni fejlődés dokumentumai 3.3. Óvodánk működésének rendszere Óvodánk működésének minőségbiztosítási rendszere a folyamatok működtetésére, folyamatos fejlesztésre szolgál. Célunk olyan dokumentált minőségfejlesztési rendszer kiépítése, és működtetése, amely kiterjed intézményünk mindazon folyamataira, amelyek befolyásolhatják nevelési tevékenységünket. Testületünk munkájában döntő és meghatározó szerepe van a tudatosságnak, tervszerűségnek, kellő rugalmassággal kezelve, hiszen a nyugodt, kiegyensúlyozott, és kiszámítható óvodai munkát ez biztosítja. A minőségfejlesztési rendszer működtetése, az intézményi szintű PDCA ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés alkalmazását jelenti, melynek lépései: 12

13 - (P) Tervezés: Az intézményi munka tervezése a helyi nevelési pedagógiai és minőségirányítási programban, valamint az ezekre épülő éves tervekben és munkatervekben történik. Ezek tartalma kölcsönösen meghatározzák és befolyásolják egymást. - (D) Végrehajtás: A munkatársak, a minőségirányítási programban rögzített folyamat leírások, valamint egyéb szabályozó dokumentumok és a szervezeti kultúrában gyökerező íratlan szabályok alapján végzik munkájukat. - ( C ) Ellenőrzés: A minőségügyi vezető koordinálásával folyamatos mérés, információgyűjtés, elemzés, értékelés folyik. - (A) Beavatkozás: Az elemzések, értékelések eredményeképpen feltárt fejlesztendő területekre intézkedési tervek készülnek, melynek végrehajtása a teljes dolgozói kör, a végrehajtás ellenőrzése és értékelése a minőségfejlesztési vezető, valamint a vezetőség feladata Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer Az ellenőrzés célja az óvoda hatékony, gazdaságos működésének elősegítése. Az intézményben folyó ellenőrzés, értékelés egyrészt a pedagógusok és alkalmazottak munkájára, másrészt a gyermekek fejlődésének mérésére irányul. Legfontosabb feladata az óvoda megfelelőségének, az óvodai normáknak való megfelelés vizsgálata Ellenőrzési feladatok Az ellenőrzés és értékelés formája szerint lehet külső vagy belső. A külső ellenőrzés, értékelés megrendelője lehet a Minisztérium, a fenntartó, a jegyző. Külső ellenőrzés Az ellenőrzés és értékelés tárgya, tartalma Törvényességi Szakmai-pedagógia Szakhatóság Az ellenőrzésre, értékelésre jogosult Fenntartó A fenntartó által megbízott szakértő ÁNTSZ Fogyasztóvédelmi felügyelőség, Számvevőszék, Munkaügyi főfelügyelet, Gyámhatóság 13

14 Belső ellenőrzés Az ellenőrzés célja a szakmai munka hatékonyságának vizsgálata. A belső ellenőrzést az intézményvezető és az általa megbízott felelősök végzik a meghatározott feladat megoldással. Az ellenőrzésekről a felelősök beszámolnak az óvodavezetőnek. Intézkedési joga csak az óvodavezetőnek van. Az ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki: - Új dolgozók munkavégzése, beilleszkedése, - Csoportlátogatás (óvodapedagógusok, dajkák) - Szülői értekezletek - Nyílt napok - Ünnepek, hagyományok, rendezvények - Szakmai bemutatók - Felelősök munkája - Dokumentációk ellenőrzése - Nevelést segítő egyéb alkalmazottak munkájának ellenőrzése A gyermekek egyéni fejlődésének mérése, ellenőrzése, értékelése Ahhoz,hogy a gyermekek az óvodában egyéni fejlettségüknek megfelelően maximálisan fejlődjenek először is fontos, hogy érzelmi kötődésüket kialakítsuk. Az óvodába való beilleszkedés megkönnyítése érdekében a következő lehetőségeket biztosítjuk a gyermekeknek és szüleiknek: - Beiratkozás előtt (április) nyílt napokat tartunk, ahol a szülő és gyermek az óvodával és a leendő óvónőkkel ismerkedhet meg. - Beiratkozáskor meghívjuk őket gyermeknapunkra. - A nyár folyamán családlátogatást folytatunk. - A beszoktatás a szülők és a gyermek igényeihez igazodik. Óvodánk a gyermekek fejlődésének mérésére fejlettségmérő lapot dolgozott ki, melyen az anamnézis felvétele után a gyermekekről folyamatos feljegyzést készítünk. Ez a feljegyzés szolgáltat alapot a gyermek további fejlesztéséhez. A fejlettségmérő lapok vezetésével biztosítjuk, hogy teljes körűen mérhetővé, értékelhetővé váljon a gyermekek fejlődése. 14

15 A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről, melynek formája a szülői értekezlet, és a fogadó óra. Problémás esetekben, a szülő beleegyezésével a Nevelési Tanácsadóba irányítjuk a gyermeket A munkatársak fejlesztő értékelése Célja a belső értékelési rendszer működtetésével: - a munkatársak minőségi munkavégzésre való ösztönzése, munkájuk értékének megismerése, - az önértékelés javulása, tartalmi megújulása. Célcsoportok: - óvodavezetés - óvodapedagógusok - pedagógiai munkát segítő alkalmazottak Alapelvek: - Alapvetően a gyermekek érdekében működjön - Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer jogszerű, szakszerű, tervezett, partnerközpontú, hatékony legyen. - Legyen összhangban az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal. - Legyen átfogó, objektív, gyakorlatias, áttekinthető, egyértelmű, fejleszthető. - Legyen alkalmas komplex értékelésre. - A folyamat minden lépése legyen legitimált. Folyamat leírás: - Az óvodavezető meghatározza az éves feladatokat és ezekhez hozzárendeli a teljesítés feltételeit, kritériumait. Az ellenőrzési terv kidolgozásakor rögzíti az értékelés, önértékelés szempontjait is a tervben megfogalmazott kiemelt feladatokhoz kapcsolódva. - Az értékelés folyamatában a célcsoport minden tagja minimum évente egyszer az ellenőrzést követően önértékelést végez. - Az adott értékelési szempontok alapján, az ellenőrzést követően az óvodavezető értékeli a dolgozó munkáját. 15

16 - Minden év végén az óvodavezető értékeli az éves munkát, melybe a hatáskörrel rendelkező vezetők bekapcsolódnak. - Az összegző értékelés, a tapasztalatok alapján kerül meghatározásra a következő év ellenőrzési, mérési, értékelési céljának kitűzése, feladatainak konkrét meghatározása. - A vezetőség a kapott eredményeket is felhasználva tesz javaslatot egy-egy dolgozó előmenetelével kapcsolatban, illetve jutalmazáskor Az óvoda működésének értékelése Az intézményi értékelés célja, hogy az intézményben láthatóak legyenek az erősségek, a fejlesztendő területek, hogy ennek eredményeként az intézmény működésébe épüljön be a folyamatos fejlesztés. Az óvodavezetés évente végzi az intézmény működésének értékelését, amelyben átfogóan értékeli a kitűzött célrendszer teljesülését, a feladatok megvalósulását. A működés értékelését a vezetőség végzi. Szükség szerint meghívhatók a belső ellenőrzést végzők vagy más munkatársak, akik az értékeléshez fontos információt adhatnak. Az óvodavezetés az alábbi szempontok alapján megvizsgálja a működés gyakorlatát, a folyamatos alkalmasság, a szabályozásnak és partneri elvárásoknak való megfelelés és hatékonyság biztosítása érdekében. Az átvizsgálás bemenő adatai: - Vezetői ellenőrzés eredményei - A belső auditok eredményei - A minőségfejlesztési munka eredményei - A partnerektől származó visszajelzések - Az indikátorrendszer mutatóinak eredményei - Év végi összegző értékelés eredményei - Javító, fejlesztő (megelőző) tevékenységek eredményei - A korábbi értékelések során meghatározott intézkedések megvalósulásának vizsgálata - Az esetlegesen megváltozott körülmények számbavétele 16

17 Az átvizsgálás kimenő adatai: - A minőségirányítási rendszer és folyamatainak tökéletesítése - A szolgáltatásnak a partnerek igényeihez való közelítése - A szükséges erőforrások megléte Az átvizsgálás tárgyát képezik: - A Minőségirányítási program - A minőségirányítási rendszer működési feltételei. - Beruházási, fejlesztési javaslatok, - A nevelési terv véleményezése, beszámoltatás. - A nevelés hatékonysága. - A partneri elégedettség-elégedetlenség alakulása, elemzése. - A minőségjavító munkák beindítása, ellenőrzése - Helyesbítő, illetve megelőző tevékenységgel kapcsolatos megoldási tervek megbeszélése, feladatok kiosztása, az elvégzett munka elemzése, értékelése. Az értékelés előtt a minőségfejlesztési team vezetőjének feladata elvégezni a kiértékeléseket. Az ő feladata az értékelés eredményének és határozatainak jegyzőkönyvbe rögzítése is. A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvet és a képződött intézkedési tervet az intézményvezető írja alá. Nevelési program mérése Indikátorok Időpont Felelős Összehasonlító értékelés Gyermeklétszám Október 1. Óvodavezető Félévi alakulása (óvoda értékelésen csoportszinten) Szokásszabályrendszer betartása Partnerek elégedettsége Csoportszobán kívüli lehetőségek kihasználása 120 órát teljesítők aránya Január 30, május 31. Óvodapedagógus Félévi- év végi értékelés Február 28. Minőségi team Év végi értékelés Március 30. Óvodapedagógus Év végi értékelés Június 3. Óvodavezető Év végi értékelés Ellenőrzés Óvodavezető Óvodavezető Minőségi team vezető, óvodavezető Munkaközösség vezető, óvodavezető Óvodavezető 17

18 Kulcsfontosságú eredmények Adottságok, terület Vezetés Stratégiai célok Humán erőforrások Egyéb erőforrások felhasználása Értékteremtő folyamatok Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények A partnerek elégedettségével kapcsolatos eredmények Kulcsfontosságú eredmények Elemek Vezetés elkötelezettsége Az intézmény képviselete Munkamegosztás, szervezeti felépítés Szülői Szervezet működtetése Szakmai fejlesztés, képzés, motiváció Pedagógiai program célkitűzései Alapító okirat aktualizálása Vezetői pályázat Küldetés, pedagógiai hitvallás, értékrend, jövőkép kialakítása Minőségpolitika Éves munkaterv Pedagógus továbbképzési rendszer Kiválasztási, betanulási rend Információs rendszer (képzések, média) Ellenőrzés, értékelés, minősítés, motiváció Egyeztetési mechanizmus Személyzeti munka Anyagi források (többcsatornás finanszírozás, költségvetés, pályázat, egyéb források) Technikai források (adottságok, infrastruktúra Vezetés Oktatás-nevelés Kiszolgáló folyamatok (szolgáltatás) Ellenőrzés, értékelés, mérés, javítás Szakmai-innovációs folyamatok Gazdálkodás, intézményműködtetés Együttműködés (partneri kapcsolatok) Kapcsolatok kiterjedtsége, kommunikáció, információ Közösségi, társadalmi szerepvállalás Közvetlen partnerek (szülők, gyermekek, fenntartó) igényei elvárásai, elégedettsége Munkatársak elégedettsége Munkatársak részvétele az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában Közvetett partnerek igényei, elvárásai, elégedettsége Szervezeti kultúra Oktatási-nevelési eredmények Anyagi erőforrások felhasználásának eredményei Infrastruktúra (létesítmények, eszközök) fejlődésére vonatkozó eredmények Külső mérések, ellenőrzések eredményei 18

19 A dokumentációs rendszer felépítése A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjén az Alapító Okirat, a Minőségirányítási Program, a Helyi Óvodai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend található. A Helyi Óvodai Program az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását a Minőségirányítási Program támogatja. A Helyi Óvodai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és az Intézményi Minőségirányítási Programot nyilvánosságra kell hozni. 4. A Minőségirányítási Program felülvizsgálata Óvodánk Minőségirányítási Programját négy évenként felül kell vizsgálni, illetve a törvényi változásoknak megfelelően kell elvégezni. Kötelező felülvizsgálni, ha változik a Helyi Óvodai Program, vagy az Önkormányzati Minőségirányítási Program. A Minőségirányítási Program módosítására javaslatot tehet: - az intézmény vezetője - az alkalmazotti közösség bármely tagja - fenntartó képviselőtestülete - Szülői Szervezet 5. Mellékletek Gyermek fejlettségmérő lapok (nyomtatott formában az irat végén) cd- n: a gyermek fejlettségmérő lapok dokumentumban található Közalkalmazottak minősítésének szempontjai (óvónők, technikai dolgozók) Nyomtatott formában az irat végén Cd-n a közalkalmazottak minősítésének szempontjai dokumentumban található 19

20 6. Legitimációs záradék Az óvodai szülői szervezet az Óvodai Minőségirányítási programot megismerte, arról véleményt formált és egyetértését adta. Budapest, év.hó napján Szülői Szervezet Elnöke A fenti Óvodai Minőségirányítási programot Óvoda nevelőtestülete a megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezletén.. %-os szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják. Budapest, év hó. napján. óvodavezető jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 20

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2006. Programot készítő neve: Madarné Boros Erika Márkus Lászlóné Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2006.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA FI69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére 249/2011. (XI. 18.) KT. sz. határozat melléklete Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére Jóváhagyta: Kiadta: 1 2 3 4 5 Átvette 2011. Aláírás: 1. Bevezetés

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.946/2009. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben