Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6."

Átírás

1 Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: július 12. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: július 21. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat dátuma: augusztus 31. 1

2 1.Bevezetés 1.1. A Mosolykert óvoda bemutatása Az intézmény jogi státusa Az intézmény alapítója és fenntartója: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat, Budapest, Bocskai utca 1-3. Az intézmény székhelye: 1157 Budapest, Kavicsos köz 6. Tagóvoda: Budapest, 1157 Páskom park 37. Alapítás éve: 2011 Közvetlen jogelőd: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, 1157 Budapest, Kavicsos köz 4. Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény típusa: óvoda A csoportok száma: 12 Az intézmény közfeladata: A közoktatási intézmény a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 37. (1) bekezdésében meghatározott közoktatási feladata: óvodai nevelés. Az intézmény tevékenysége: Óvodai nevelés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés 2

3 Küldetés nyilatkozat Nevelőtestületünk az alkotmányban és a hatályos törvényekben rögzített alapvető emberi és polgári jogok figyelembevételével végzi munkáját. A gyermekek testi, szellemi és lelki fejlesztése mellett az önképzésben és az önművelésben is a teljességre törekszik. A Helyi Óvodai Programban megfogalmazott értékeket a minőség kategóriájára fordítjuk át Minőségirányítási előzmények Az elmúlt években nevelőtestületünk kettő tagja vett részt minőségirányítással kapcsolatos továbbképzéseken, belsőképzéseket tartottunk, szakirodalmat gyűjtöttünk. A es tanévtől intézményünkben (jogelőd László Gyula Gimn. Ált. Iskola és Óvoda) működik a Comenius Igényt Növelő Csoport (a KINCS). Kiépítettük a Comenius 1. modellt. Ellenőrzött munkánkat 2000 őszétől 2002 nyaráig végeztük es tanévben a gyermekek fejlettségmérő lapjainak átdolgozását elvégeztük es tanévben az óvodapedagógusok minősítésének szempontjait dolgoztuk ki: es tanévben a helyi óvodai programok beválásának felülvizsgálata, módosítása történt Az intézményi minőségirányítási program elkészítésének jogszabályi alapjai Jogszabályi rendelkezések A közoktatási törvény előírja a közoktatási intézmények és fenntartóik számára a Minőségirányítási Program kidolgozását és a minőségfejlesztési rendszer működtetését. Az évi LXXIX törvény a közoktatásról határozza meg feladatainkat A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell 3

4 meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt / és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat /Kt. 63 / véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását Fenntartói minőségpolitika Az Önkormányzati minőségpolitika és intézményi minőségbiztosítási rendszer összhangja érdekében az intézmények vezetői: - Világosan fogalmazzák meg a minőséggel kapcsolatos elvárásaikat - Az érintettek bevonásával folyamatosan vizsgálják felül szabályozó dokumentumaikat - Elégedettség mérések segítségével kérjék ki az intézmény belső és külső partnereinek (alkalmazottak, szülők, gyermekek, fenntartó) javaslatait, segítsék azok megvalósulását. - Biztosítsák az intézmény jövőképének, küldetésének és értékrendjének közismertségét - Vegyék figyelembe azokat a javaslatokat, amelyek a vezetés munkájának javítását szolgálják - Rendszeresen mérje, értékelje az intézmény pedagógiai tevékenységét (gyermek fejlettségmérő lapok). - Az érintettek közreműködésével alakítsák ki az intézményi célokkal összhangban levő továbbképzési tervüket. - Használják ki a pályázati lehetőségeket - Alakítsák ki, majd működtessék az alkalmazottak munkájának ellenőrzési, értékelési rendjét. - Vonják be az alkalmazottakat az intézmény rövid- közép és hosszú távú terveinek, programjainak készítésébe, azok rendszeres felülvizsgálatába, szükség szerinti módosításába. - Törekedjenek a gyermekek, pedagógusok és a szülők kulturális művelődési, szabadidős igényeinek minél magasabb színvonalon történő kielégítésére. 4

5 2. Óvodánk minőségpolitikája 2.1. A Minőségirányítás általános jellemzői Az elkészült Minőségirányítási Programot stratégiai programunknak tekintjük, amely alapvetően befolyásolja óvodánk működését. A Minőségirányítási Programban megfogalmazzuk az intézmény minőségpolitikáját és meghatározzuk minőségirányítási rendszerét, leírjuk az intézmény hosszútávra szóló elveit, a megvalósításra szolgáló elképzeléseket. Ennek keretei között határozzuk meg a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladataink végrehajtását. Minőségpolitika az a tevékenység, melynek során az intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzésének és a napi működésének egymáshoz való közelítését. Minőségirányítási rendszer az intézmény tudatos tevékenységeinek összessége, annak érdekében, hogy folyamatait szabályozza, fejlessze, hogy partnerei igényeit minél jobban kielégítse és működésének hatékonyságát javítsa. A rendszer kiterjed az intézmény minden olyan tevékenységére, amely alapvetően befolyásolja nevelési tevékenységek minőségét. A minőségirányításunk elvei - Partnerközpontúság - Eredményes, hatékony működés - Szervezeti kultúra fejlesztése - Intézményvezetés elkötelezettsége - Munkatársak bevonása - Folyamatos fejlesztés - Tényeken alapuló döntéshozatal - Mérési-értékelési rendszer eredményeinek felhasználása - Fejlesztési projektek indítása 2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat Óvodánk elkötelezett a minőséggel szemben. Segítünk abban, hogy óvodásaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal, és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Kiemelt feladatunknak tekintjük - az óvodai nevelés állandó minőségének biztosítását 5

6 - partnereink, elsősorban a gyermekek és szüleik igényeinek minél teljesebb körű kielégítését A Helyi Óvodai Programban megfogalmazott célok, feladatok alapján kívánjuk biztosítani: - a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését - speciális feladatként a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését Nevelő munkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük - nyugodt, otthonos légkör megteremtése - a játék, mint alaptevékenység előtérbe állítása a nevelés minden területén - a gyermeki gondolkodás fejlesztése, a világ komplex megismerése útján - közösségi együttélés alapján hagyományok, szokások kialakítása - az egyes gyermekek személyiségét, szükségleteit, képességeit figyelembevevő nevelést Intézményünk minőségcéljai Célunk, hogy a partnerközpontú működés elvei hassák át az intézményműködést. Az intézmény azonosítja partnereit, felméri azok igényeit, megismeri elvárásait, ezeket szakmai céllá ötvözi, majd folyamatosan tájékozódik annak teljesüléséről. A pedagógusok fejlődésének, módszertani megújulásának támogatása - Tudatos az intézmény hosszú távú terveit támogató - továbbképzési terv készítése - Továbbtanulást és a szakvizsgára előkészítést segítő helyi motivációs rendszer kiépítése. - Mindenki teljesíti a 7 évenkénti kötelező továbbképzést - Belső továbbképzések szervezése 3. Óvodánk Minőségirányítási Rendszere 3.1. Óvodánk vezetése A vezetés feladatai, elkötelezettsége, felelőssége Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. 6

7 Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és ezek szükség szerinti frissítéséért - Az intézményi szabályozó dokumentumok jogi megfelelőségének vizsgálata és frissítése a dokumentumok elkészítésekor és módosításakor történik, a jogszabályok figyelemmel kisérésével. Határidő: a jogszabály megjelenését követő egy hónapon belül. A külső és belső jogszabályos hozzáférhetőségéért - Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a vezetői irodában. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Azért, hogy az érintettek ismerjék a belső és külső jogszabályi követelményeket: - A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként a vezető tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzéteszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból a nevelőtestületi értekezletek keretében a munkatársak elé tárja. - A belső szabályzatok elkészítésekor, illetve módosításakor a dolgozókat szóban tájékoztatni kell. A tájékoztatáskor jelenléti ív készül. Olyan szabályzat esetén, amikor az életbe lépéshez valamelyik partner elfogadása szükséges, az ismertetésről, szavazásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. Olyan szabályzat esetén, amikor az életbe lépéshez valamelyik partner elfogadása szükséges, az ismertetésről, szavazásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. - Az új dolgozóval a belépéstől számított 5 munkanapon belül kell a szabályozó dokumentációt megismertetni, a megismerést igazoló mellékletet aláíratni. Az intézmény működését szabályzó külső dokumentumok Száma Típusa Tárgya évi XXII. Törvény A munka törvénykönyve évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X.08.) Kormányrendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi LXXIX Törvény A közoktatásról 1997.évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2/2005 (III.1.) OKM rendelet Sajátos nevelési igényű 7

8 gyermekek óvodai nevelésének irányelve 14/1994 (VI.24) MKM rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 277/1997 (XII. 22). Kormányrendelet A pedagógus továbbképzésről, szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 11/1994 (VI.8) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 3/2002 (II. 15. ) OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 33/1998 (VI.24) Miniszteri Rendelet A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről Az intézmény működését biztosító belső dokumentumok A dokumentum típusa Alapvető általános dokumentumok Alapvető szakmai dokumentumok Tanügyi Ügyintézés dokumentumai Munkaügyi dokumentumok Védelmi jellegű szabályzatok Érdekvédelmi szabályzatok A dokumentum megnevezése Alapító okirat SZMSZ Házirend Helyi Óvodai Program Továbbképzési Program Éves beiskolázási terv Éves munkaterv Belső ellenőrzési terv Ügyviteli és iratkezelési szabályzat, Foglalkozási tervek Csoportnaplók Munkaszerződések Munkaköri leírások Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Szülői szervezet SZMSZ Közalkalmazotti szabályzat 8

9 Humán erőforrás fejlesztése Intézményünkben önképzéssel, belső- és külső továbbképzéssel biztosítjuk a dolgozók szakmai fejlődését. A belső továbbképzések tartalmi elemei: - A nevelési programból kiemelt területek - A minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok A külső továbbképzéseket az 5 évre készített továbbképzési terv tartalmazza. Célunk az, hogy minden munkatárs megismerje munkája értékelésének, ösztönzésének rendjét. A munkakörök és az éves feladatok meghatározásakor törekedni kell arra, hogy a vezetés pontosan meghatározza teljesítés feltételeit, kritériumait. A sikeres munkavégzést eredményekhez, tényekhez köti, melynek megléte az értékeléskor vizsgálható. Jogszabályban biztosított lehetőségek: - A minőség fejlesztési munkát és a minőségi munkavégzést a 3/2002 (II. 15.) OM rendelet szerint lehet anyagilag elismerni. - Szakvizsga megszerzése által előlépés G fizetési osztályba - 7 évenkénti továbbképzés után a bérbesorolásban való előrelépés várakozási idejének csökkentése - Jubileumi jutalom a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Az óvoda a helyi ösztönző-rendszerének kidolgozását középtávú céljai közé sorolja A vezetői ellenőrzésre vonatkozó folyamatok Az óvoda belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az óvodavezető a felelős. A szakmai belső ellenőrzés célja: - Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű ( jogszabályok, a HOP) működését - Segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát - Megfelelő számú adatot és tényt szolgáltasson az intézmény nevelőmunkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 9

10 - Az értékelések és elemzések visszajelzési rendszerként működnek a folyamat módosítása, vagy helybenhagyása érdekében. Az ellenőrzés típusai: - Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés - Spontán, alkalomszerű ellenőrzés Az ellenőrzés formái: - Szóbeli beszámoltatás - Írásbeli beszámoltatás - Értekezlet - Csoport, foglalkozás látogatás - Speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok Az ellenőrzés rendje: - Tanévzáró értekezleten - Az éves értékelési terv, információ gyűjtés alapján, a hiányosságok problémák feltárása után a vezető javaslatot tesz a következő évi ellenőrzési tervre. - Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves ellenőrzési tervet készít, s ez az intézményi Éves Munkaterv része. - Tanévnyitó értekezleten a vezető ismerteti az ellenőrzési tervet. - Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal ellenőrzi, értékeli az év során. Értékelés - Önértékelés biztosítása - Munkatársak hozzászólásának meghallgatása, amennyiben több embert érint az ellenőrzés - A vezető az ellenőrzésről-értékelésről feljegyzést készít, melyet ismertet az érintett óvodapedagógussal. Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, az ellenőrzés kiértékelése után, adott időn belül a vezető újabb ellenőrzésre ad lehetőséget. - A tanévzáró értekezleten a vezető ismerteti az ellenőrzés tapasztalatainak intézményi szintű összegzését, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, kiemelve a jó gyakorlatra vonatkozó jellemzőket. 10

11 Rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt, kezdeményezheti a helyettes, a tagóvoda vezető, a szakmai munkaközösség vezetője, a Szülői Szervezet. Kiemelt szempontok a nevelő munka belső ellenőrzése során - Munkafegyelem betartása - Az óvodapedagógusok viselkedéskultúrája - Az óvodapedagógusok tervező munkája, felkészültsége - Napi tevékenységek megszervezése, feltételek biztosítása - Együttműködés a kollégákkal és a szülőkkel - Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés - A gyermeki jogok és a nevelő munkára vonatkozó jogszabályi normák érvényesülése - Önképzés, továbbképzés eredményeinek érvényesülése, beépülése a gyakorlatba. Az óvodavezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti Minőségfejlesztési team működése Minőségfejlesztési team vezető: - Felelős a minőségfejlesztési rendszer kiépítésért, a működtetéshez szükséges feltételek biztosításáért és nyomon követéséért. - Irányítja és kontrollálja a minőségfejlesztési rendszer kiépítését és gyakorlati működtetését. A fejlesztési tervekben vállalt feladatok teljesítésére alakult csoport munkáját támogatja. Minőségfejlesztési team tagjai: - Aktívan részt vesznek a minőségfejlesztési rendszer kiépítésében, és működtetésében, segítik a minőségfejlesztési csoport vezetőjének munkáját. - A csoport vezetőjének távolléte esetén, ha szükséges, átveszik annak felelősségi körét Óvodánk tervezési rendszere Tervezési alapelvek: - A tervezési feladatok meghatározásával és szabályozásával célunk az, hogy intézményünkben, mint szervezetben a munkánk kiszámítható, egymásra épülő és ellenőrizhető tevékenységekkel valósuljon meg. A működésünket meghatározó alap-dokumentumaink elkészítését megelőzi a vonatkozó jogszabályok megismerése, értelmezése. Ezt követően közösen meghatározzuk feladatainkat, 11

12 részekre bontjuk, majd az egyes területeket kidolgozzuk. A már mindenki által ismert, és jónak tartott részeket egységes egésszé a vezetőség formálja. A kész dokumentumot alkalmazotti és Szülői Szervezeti értekezleten ismerteti és véleményezteti a vezető, majd benyújtja a fenntartónak elfogadásra. Az elfogadott dokumentumokat a partnerek számára ismert, elérhető helyen tároljuk. A tervezés szintjei és dokumentumai: - Stratégiai szint Vezetői program Minőségirányítási program Helyi Óvodai Program (küldetésnyilatkozat, alapelvek, célok meghatározása) - Operatív szint Helyi óvodai program ( feladat eszköz- és tevékenységrendszer) Minőségirányítási program SZMSZ - Megvalósítás napi szintje Éves munkaterv Foglalkozási tervek Megbízottak munkatervei Továbbképzési terv Egyéni fejlődés dokumentumai 3.3. Óvodánk működésének rendszere Óvodánk működésének minőségbiztosítási rendszere a folyamatok működtetésére, folyamatos fejlesztésre szolgál. Célunk olyan dokumentált minőségfejlesztési rendszer kiépítése, és működtetése, amely kiterjed intézményünk mindazon folyamataira, amelyek befolyásolhatják nevelési tevékenységünket. Testületünk munkájában döntő és meghatározó szerepe van a tudatosságnak, tervszerűségnek, kellő rugalmassággal kezelve, hiszen a nyugodt, kiegyensúlyozott, és kiszámítható óvodai munkát ez biztosítja. A minőségfejlesztési rendszer működtetése, az intézményi szintű PDCA ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés alkalmazását jelenti, melynek lépései: 12

13 - (P) Tervezés: Az intézményi munka tervezése a helyi nevelési pedagógiai és minőségirányítási programban, valamint az ezekre épülő éves tervekben és munkatervekben történik. Ezek tartalma kölcsönösen meghatározzák és befolyásolják egymást. - (D) Végrehajtás: A munkatársak, a minőségirányítási programban rögzített folyamat leírások, valamint egyéb szabályozó dokumentumok és a szervezeti kultúrában gyökerező íratlan szabályok alapján végzik munkájukat. - ( C ) Ellenőrzés: A minőségügyi vezető koordinálásával folyamatos mérés, információgyűjtés, elemzés, értékelés folyik. - (A) Beavatkozás: Az elemzések, értékelések eredményeképpen feltárt fejlesztendő területekre intézkedési tervek készülnek, melynek végrehajtása a teljes dolgozói kör, a végrehajtás ellenőrzése és értékelése a minőségfejlesztési vezető, valamint a vezetőség feladata Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer Az ellenőrzés célja az óvoda hatékony, gazdaságos működésének elősegítése. Az intézményben folyó ellenőrzés, értékelés egyrészt a pedagógusok és alkalmazottak munkájára, másrészt a gyermekek fejlődésének mérésére irányul. Legfontosabb feladata az óvoda megfelelőségének, az óvodai normáknak való megfelelés vizsgálata Ellenőrzési feladatok Az ellenőrzés és értékelés formája szerint lehet külső vagy belső. A külső ellenőrzés, értékelés megrendelője lehet a Minisztérium, a fenntartó, a jegyző. Külső ellenőrzés Az ellenőrzés és értékelés tárgya, tartalma Törvényességi Szakmai-pedagógia Szakhatóság Az ellenőrzésre, értékelésre jogosult Fenntartó A fenntartó által megbízott szakértő ÁNTSZ Fogyasztóvédelmi felügyelőség, Számvevőszék, Munkaügyi főfelügyelet, Gyámhatóság 13

14 Belső ellenőrzés Az ellenőrzés célja a szakmai munka hatékonyságának vizsgálata. A belső ellenőrzést az intézményvezető és az általa megbízott felelősök végzik a meghatározott feladat megoldással. Az ellenőrzésekről a felelősök beszámolnak az óvodavezetőnek. Intézkedési joga csak az óvodavezetőnek van. Az ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki: - Új dolgozók munkavégzése, beilleszkedése, - Csoportlátogatás (óvodapedagógusok, dajkák) - Szülői értekezletek - Nyílt napok - Ünnepek, hagyományok, rendezvények - Szakmai bemutatók - Felelősök munkája - Dokumentációk ellenőrzése - Nevelést segítő egyéb alkalmazottak munkájának ellenőrzése A gyermekek egyéni fejlődésének mérése, ellenőrzése, értékelése Ahhoz,hogy a gyermekek az óvodában egyéni fejlettségüknek megfelelően maximálisan fejlődjenek először is fontos, hogy érzelmi kötődésüket kialakítsuk. Az óvodába való beilleszkedés megkönnyítése érdekében a következő lehetőségeket biztosítjuk a gyermekeknek és szüleiknek: - Beiratkozás előtt (április) nyílt napokat tartunk, ahol a szülő és gyermek az óvodával és a leendő óvónőkkel ismerkedhet meg. - Beiratkozáskor meghívjuk őket gyermeknapunkra. - A nyár folyamán családlátogatást folytatunk. - A beszoktatás a szülők és a gyermek igényeihez igazodik. Óvodánk a gyermekek fejlődésének mérésére fejlettségmérő lapot dolgozott ki, melyen az anamnézis felvétele után a gyermekekről folyamatos feljegyzést készítünk. Ez a feljegyzés szolgáltat alapot a gyermek további fejlesztéséhez. A fejlettségmérő lapok vezetésével biztosítjuk, hogy teljes körűen mérhetővé, értékelhetővé váljon a gyermekek fejlődése. 14

15 A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről, melynek formája a szülői értekezlet, és a fogadó óra. Problémás esetekben, a szülő beleegyezésével a Nevelési Tanácsadóba irányítjuk a gyermeket A munkatársak fejlesztő értékelése Célja a belső értékelési rendszer működtetésével: - a munkatársak minőségi munkavégzésre való ösztönzése, munkájuk értékének megismerése, - az önértékelés javulása, tartalmi megújulása. Célcsoportok: - óvodavezetés - óvodapedagógusok - pedagógiai munkát segítő alkalmazottak Alapelvek: - Alapvetően a gyermekek érdekében működjön - Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer jogszerű, szakszerű, tervezett, partnerközpontú, hatékony legyen. - Legyen összhangban az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal. - Legyen átfogó, objektív, gyakorlatias, áttekinthető, egyértelmű, fejleszthető. - Legyen alkalmas komplex értékelésre. - A folyamat minden lépése legyen legitimált. Folyamat leírás: - Az óvodavezető meghatározza az éves feladatokat és ezekhez hozzárendeli a teljesítés feltételeit, kritériumait. Az ellenőrzési terv kidolgozásakor rögzíti az értékelés, önértékelés szempontjait is a tervben megfogalmazott kiemelt feladatokhoz kapcsolódva. - Az értékelés folyamatában a célcsoport minden tagja minimum évente egyszer az ellenőrzést követően önértékelést végez. - Az adott értékelési szempontok alapján, az ellenőrzést követően az óvodavezető értékeli a dolgozó munkáját. 15

16 - Minden év végén az óvodavezető értékeli az éves munkát, melybe a hatáskörrel rendelkező vezetők bekapcsolódnak. - Az összegző értékelés, a tapasztalatok alapján kerül meghatározásra a következő év ellenőrzési, mérési, értékelési céljának kitűzése, feladatainak konkrét meghatározása. - A vezetőség a kapott eredményeket is felhasználva tesz javaslatot egy-egy dolgozó előmenetelével kapcsolatban, illetve jutalmazáskor Az óvoda működésének értékelése Az intézményi értékelés célja, hogy az intézményben láthatóak legyenek az erősségek, a fejlesztendő területek, hogy ennek eredményeként az intézmény működésébe épüljön be a folyamatos fejlesztés. Az óvodavezetés évente végzi az intézmény működésének értékelését, amelyben átfogóan értékeli a kitűzött célrendszer teljesülését, a feladatok megvalósulását. A működés értékelését a vezetőség végzi. Szükség szerint meghívhatók a belső ellenőrzést végzők vagy más munkatársak, akik az értékeléshez fontos információt adhatnak. Az óvodavezetés az alábbi szempontok alapján megvizsgálja a működés gyakorlatát, a folyamatos alkalmasság, a szabályozásnak és partneri elvárásoknak való megfelelés és hatékonyság biztosítása érdekében. Az átvizsgálás bemenő adatai: - Vezetői ellenőrzés eredményei - A belső auditok eredményei - A minőségfejlesztési munka eredményei - A partnerektől származó visszajelzések - Az indikátorrendszer mutatóinak eredményei - Év végi összegző értékelés eredményei - Javító, fejlesztő (megelőző) tevékenységek eredményei - A korábbi értékelések során meghatározott intézkedések megvalósulásának vizsgálata - Az esetlegesen megváltozott körülmények számbavétele 16

17 Az átvizsgálás kimenő adatai: - A minőségirányítási rendszer és folyamatainak tökéletesítése - A szolgáltatásnak a partnerek igényeihez való közelítése - A szükséges erőforrások megléte Az átvizsgálás tárgyát képezik: - A Minőségirányítási program - A minőségirányítási rendszer működési feltételei. - Beruházási, fejlesztési javaslatok, - A nevelési terv véleményezése, beszámoltatás. - A nevelés hatékonysága. - A partneri elégedettség-elégedetlenség alakulása, elemzése. - A minőségjavító munkák beindítása, ellenőrzése - Helyesbítő, illetve megelőző tevékenységgel kapcsolatos megoldási tervek megbeszélése, feladatok kiosztása, az elvégzett munka elemzése, értékelése. Az értékelés előtt a minőségfejlesztési team vezetőjének feladata elvégezni a kiértékeléseket. Az ő feladata az értékelés eredményének és határozatainak jegyzőkönyvbe rögzítése is. A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvet és a képződött intézkedési tervet az intézményvezető írja alá. Nevelési program mérése Indikátorok Időpont Felelős Összehasonlító értékelés Gyermeklétszám Október 1. Óvodavezető Félévi alakulása (óvoda értékelésen csoportszinten) Szokásszabályrendszer betartása Partnerek elégedettsége Csoportszobán kívüli lehetőségek kihasználása 120 órát teljesítők aránya Január 30, május 31. Óvodapedagógus Félévi- év végi értékelés Február 28. Minőségi team Év végi értékelés Március 30. Óvodapedagógus Év végi értékelés Június 3. Óvodavezető Év végi értékelés Ellenőrzés Óvodavezető Óvodavezető Minőségi team vezető, óvodavezető Munkaközösség vezető, óvodavezető Óvodavezető 17

18 Kulcsfontosságú eredmények Adottságok, terület Vezetés Stratégiai célok Humán erőforrások Egyéb erőforrások felhasználása Értékteremtő folyamatok Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények A partnerek elégedettségével kapcsolatos eredmények Kulcsfontosságú eredmények Elemek Vezetés elkötelezettsége Az intézmény képviselete Munkamegosztás, szervezeti felépítés Szülői Szervezet működtetése Szakmai fejlesztés, képzés, motiváció Pedagógiai program célkitűzései Alapító okirat aktualizálása Vezetői pályázat Küldetés, pedagógiai hitvallás, értékrend, jövőkép kialakítása Minőségpolitika Éves munkaterv Pedagógus továbbképzési rendszer Kiválasztási, betanulási rend Információs rendszer (képzések, média) Ellenőrzés, értékelés, minősítés, motiváció Egyeztetési mechanizmus Személyzeti munka Anyagi források (többcsatornás finanszírozás, költségvetés, pályázat, egyéb források) Technikai források (adottságok, infrastruktúra Vezetés Oktatás-nevelés Kiszolgáló folyamatok (szolgáltatás) Ellenőrzés, értékelés, mérés, javítás Szakmai-innovációs folyamatok Gazdálkodás, intézményműködtetés Együttműködés (partneri kapcsolatok) Kapcsolatok kiterjedtsége, kommunikáció, információ Közösségi, társadalmi szerepvállalás Közvetlen partnerek (szülők, gyermekek, fenntartó) igényei elvárásai, elégedettsége Munkatársak elégedettsége Munkatársak részvétele az intézményi programok és fejlesztések végrehajtásában Közvetett partnerek igényei, elvárásai, elégedettsége Szervezeti kultúra Oktatási-nevelési eredmények Anyagi erőforrások felhasználásának eredményei Infrastruktúra (létesítmények, eszközök) fejlődésére vonatkozó eredmények Külső mérések, ellenőrzések eredményei 18

19 A dokumentációs rendszer felépítése A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjén az Alapító Okirat, a Minőségirányítási Program, a Helyi Óvodai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend található. A Helyi Óvodai Program az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását a Minőségirányítási Program támogatja. A Helyi Óvodai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és az Intézményi Minőségirányítási Programot nyilvánosságra kell hozni. 4. A Minőségirányítási Program felülvizsgálata Óvodánk Minőségirányítási Programját négy évenként felül kell vizsgálni, illetve a törvényi változásoknak megfelelően kell elvégezni. Kötelező felülvizsgálni, ha változik a Helyi Óvodai Program, vagy az Önkormányzati Minőségirányítási Program. A Minőségirányítási Program módosítására javaslatot tehet: - az intézmény vezetője - az alkalmazotti közösség bármely tagja - fenntartó képviselőtestülete - Szülői Szervezet 5. Mellékletek Gyermek fejlettségmérő lapok (nyomtatott formában az irat végén) cd- n: a gyermek fejlettségmérő lapok dokumentumban található Közalkalmazottak minősítésének szempontjai (óvónők, technikai dolgozók) Nyomtatott formában az irat végén Cd-n a közalkalmazottak minősítésének szempontjai dokumentumban található 19

20 6. Legitimációs záradék Az óvodai szülői szervezet az Óvodai Minőségirányítási programot megismerte, arról véleményt formált és egyetértését adta. Budapest, év.hó napján Szülői Szervezet Elnöke A fenti Óvodai Minőségirányítási programot Óvoda nevelőtestülete a megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezletén.. %-os szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják. Budapest, év hó. napján. óvodavezető jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 20

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004.

Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004. Partnerközpontú intézményi minőségfejlesztési modell kialakításához a Dalos Oviban Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004. Tartalomjegyzék I. A MIP alapjául szolgáló

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ az Intézményi Minőségirányítási Program megvalósításáról 2005/2006 Beszámoló az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

12. Kollektív szerződés /Mt. 20., 30-41/A. Kjt. 8., 12-13/A. / a munkavállalók szociális, jóléti, kulturális és egyéb juttatásairól szóló szabályozás

12. Kollektív szerződés /Mt. 20., 30-41/A. Kjt. 8., 12-13/A. / a munkavállalók szociális, jóléti, kulturális és egyéb juttatásairól szóló szabályozás A közoktatási intézmények által nyilvántartott és kezelt dokumentumok és szabályzatok 1. Alapító okirat 1993. évi LXXIX. törvény [Kt.]. 37. (2)-(5) költségvetési szervek vonatkozásában: 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás - Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású Intézmény

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás - Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású Intézmény Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás - Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Skublics Sándorné Elfogadta: 2011. július 21 -én az alkalmazotti

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501 / Fax: 06-23/350-932 MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest, 2009. március 26. Budapest Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodájának Minőségirányítási Programját Készítette: Palatinné Kanizsai Zsuzsa óvodavezető

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. Készítette: Nedoba Katalin Budapest, 2011. július 20. AZ SZMSZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 1. A közoktatásról

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009.

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Készítette: Szmolenszki Mátyásné óvodavezető - 1 - TARTALOM 1. Bevezetés 2. Az óvoda minőségpolitikája Az óvoda jövőképe Az óvoda minőségpolitikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. március 28. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007.

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben