Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2008.(III.27.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosított rendelet azonosítója: 12/2007.(XI.15.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: L0 Tárgykód megnevezése: Szociális, gyámügyi rendelet - egyéb Kihirdetés dátuma: április 1. Hatályba lépés dátuma: április 1. Dokumentum készült: április 23.

2 Rendelet szövege Tiszasas Község Önkormányzata 5/2008.(III.27.) ÖK rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban Sztv) 25.. (3) bekezdés, a 26..-ában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv.16..(1).bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezés 1.. A rendelet hatálya (1) a.) A rendelet hatálya kiterjed Tiszasas Község közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, a bevándorlási és a letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. b.) Tiszasas Község Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Tiszasas Község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (2) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét és testi épségét veszélyezteti. (3) E rendelet hatálya a (2) bekezdés tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) A munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32/B.. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásokról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik / 10

3 A rendelet alkalmazása E rendeletet az Sztv. Rendelkezéseivel, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelettel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.26.) Korm. rendelettel, e jogszabályok teljes és hatályos joganyagával együtt kell alkalmazni. 3. Eljárási rendelkezések (1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet a Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32.(továbbiakban Polgármesteri Hivatal) kell előterjeszteni. Előterjesztheti az igénylő nagykorú személy, a törvényes képviselő, illetve bárki, aki tudomást szerzett a rászorult személyről. Utóbbi esetben a hivatalból történő megindítása iránt kell intézkedni, amennyiben a rászoruló is hozzájárul. (2) A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatványokon tömören és világosan fel kell tüntetni a nyomtatvány kitöltésének szabályait, fel kell sorolni azokat a mellékleteket, iratokat, melyek a kérelem elbírálásához szükségesek. (3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmekhez kapcsolódó nyilatkozatok és csatolandó bizonyítékok tekintetében a 63/2006. (III.27.) kormányrendeletet kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz. (4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező a család jövedelmének igazolását, továbbá a Szociális törvényben, vagy a helyi rendeletben előírt mellékleteket. (5) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok valódisága felől kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni. (6) Nem kell környezettanulmányt készíteni az ügyfél életkörülményeiről ha arról a Polgármesteri Hivatalnak tudomása van vagy féléven belül bármely más ügyben lefolytatott környezettanulmány alapján nem feltételezhető lényeges változás. (7) Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján megadható a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. (8) Nincs szükség azon adatok igazolására, melyek a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában fellelhetők. (9) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultságot érintő viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 3 / 10

4 Ügyintézőjénél. A bejelentés elmulasztása esetén a kedvezményezetett a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni. (10) Az egyes szociális ellátások felülvizsgálatát a hatályos jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni. 4.. A szociális ellátások formái (1) A szociális rászorultságtól függő támogatások formái az alábbiak: a.) pénzbeli támogatások, b.) természetbeni támogatások. (2) Pénzbeli támogatások fajtái az alábbiak: - időskorúak járadéka, - rendszeres szociális segély, - lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély, - temetési segély. - gyermekvállalást támogatás (3) Természetbeni támogatások: - köztemetés, - közgyógyellátás méltányossági alapon. II. fejezet Pénzbeli támogatások 5.. Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.törvény 32/B., 32/C. és 32/D. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 6.. Rendszeres Szociális segély (1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a Sztv. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételek alapján kell elbírálni. (2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles együttműködni: 4 / 10

5 a.)polgármesteri Hivatal Igazgatási Ügyintézőjével b.)gyermekjóléti Szolgálattal 5474 Tiszasas, Rákóczi utca 3. (továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) (3) Az együttműködési kötelezettség tartalma: a.) a rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú nem foglalkoztatott személy a megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles jelentkezni a Gyermekjóléti Szolgálatnál, ahol nyilvántartásba veteti magát, megállapodást köt a kijelölt családgondozóval és teljesíti az abban foglaltakat. b.) a Gyermekjóléti Szolgálat a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet, megállapodást köt a segélyben részesülővel, a Munkaügyi Központtal. A beilleszkedést segítő célok érdekében megállapodást köthet más szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel. 10. az aktív korú munkanélküli a családgondozóval kötött megállapodás tartalma szerint működik együtt a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Munkaügyi Központ Kunszentmártoni Kirendeltségével, a munka felajánlását, a kiközvetítést végző hivatali személyekkel és a megállapodásban rögzített más szervekkel, szervezetekkel, személyekkel. 11. A Gyermekjóléti Szolgálat beilleszkedést segítő programjai: a.) tanácsadás különösen az egészségügyi-, jogi-, munkaügyi területeken; b.) csoportos készségfejlesztő és munkavégzésre felkészítő foglalkozás; c.) egyéni esetkezelés, a megfelelő pszichés ellátás, helyes önértékelés, önbizalom és munkába állás iránti hajlam erősítése, életkezelési problémák kezelése, megoldása érdekében; (5) Az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek közcélú foglalkoztatását, a munka felajánlását, kiközvetítését a Polgármesteri Hivatal szervezi, végzi. (6) A családgondozó az együttműködési megállapodást megszegőt 8 napon belül felszólítja, a megállapodás betartására és a mulasztás igazolására. Amennyiben a segélyben részesülő a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja a kötelezettség megszegésének okát, a családgondozó 3 munkanapon belül értesíti a Polgármesteri Hivatal Igazgatási ügyintézőjét az együttműködési kötelezettség megszegéséről. (7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: a.) nem fogadja el a számára felajánlott munkát, b.) nem teljesíti az együttműködési megállapodásban foglaltakat. 5 / 10

6 (8) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (9) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a segélyezett: a.) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, (10) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, a segély folyósítását meg kell szüntetni. (11) A rendszeres szociális segélyt a megszűnéstől számított 6 hónap eltelte után új kérelemre, az összes jogosultsági feltétel fennállása esetén lehet újra megállapítani. 7.. Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás odaítélésénél a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 38. és 39. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 8.. Átmeneti segély (2) A települési önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletben meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély alkalmanként adható gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, illetve a hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj támogatásaként. (3) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni. (4) A települési önkormányzat által megállapított átmeneti segély a következő formában adható: - nagykorú személyek részére átmeneti nehéz helyzet javítására, - esetenkénti gyógyszertámogatásra. - hulladékszállítási és kezelési közszolgálati díj támogatásaként (szolgáltatónak történő átutalással) (5) Átmeneti segélyben részesíthető különösen: a.) az a kérelmező akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %- 6 / 10

7 át, egyedül élő esetén az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. 10. kérelemre, vagy hivatalból az a személy, aki hosszantartó betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (6) Egy naptári éven belül ugyanaz a család, vagy egyedül élő személy átmeneti segélyben részesíthető alkalmanként, vagy havi rendszerességgel, melynek legkisebb összege 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. (7) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetés összegét. (8) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, házipénztárból vagy az igénylő részére posta útján történhet. (9) Olyan támogatást kérő személy esetében, akinél előre látható a segély nem rendeltetésszerű felhasználásra pénzbeli juttatás helyett lehetőleg természetbeni támogatást kell biztosítani. (10) Az átmeneti segélyeknél nyújtott pénzbeli támogatások esetén a támogatásban részesülő kötelezhető a felhasználás elszámolására. Ismételt nem rendeltetésszerű felhasználás esetén az újabb támogatási kérelem nem teljesíthető. (11) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, akinél a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartás veszélyeztetettségének ténye nem igazolható. 9.. Temetési segély (1) Temetési segély kérelemre állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, ha a temetési költség viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-a, egyedül élő esetén annak 200%-a. 7 / 10

8 (3) A temetési segély megállapítási kérelemhez csatolni kell: b.) a temetés költségeiről kiállított számlát, c.) a halotti anyakönyvi kivonatot. (4) Temetési segély összege az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a, 100 Ft-ra kerekítve. (5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni, az ezt követő benyújtott kérelmeket el kell utasítani. 10. Gyermekvállalási támogatás (1) Méltányossági alapon kérelemre az önkormányzat Képviselő-testülete gyermekvállalási támogatásban részesítheti azon szülőt, aki gyermekének születését megelőzően legalább egy éve Tiszasas községben állandó lakosként regisztrált lakos, és várhatóan tartósan kíván Tiszasas községben állandó lakosként letelepülni. (2) A kérelmet Tiszasas Polgármesteréhez kell benyújtani és a kérelem Szociális és Egészségügyi Bizottsági véleményezését követően a kérelem tárgyában a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt. (3) Az adható támogatás maximális mértéke Ft gyermekenként, amely összeget készpénzben Tiszasas Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztáránál kell kifizetni szülő (édesanya) részére. (4) A támogatást vissza kell fizetni abban az esetben, ha szülő vagy szülők a támogatás folyósításától számított öt éven belül állandó lakhelyüket Tiszasas községben megszüntetik. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 11.. Köztemetés 8 / 10

9 (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a.) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre kötelezhető személy, vagy b.) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik (2) Amennyiben a köztemetés költségének megtérítését a közeli hozzátartozó a köztemetés végrehajtásának napjától számított 3 hónapon belül vállalja, úgy részére legfeljebb 6 havi futamidővel kamatmentes részletfizetés engedélyezhető Méltányossági Közgyógyellátás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 50 (3) bekezdésében foglaltak alapján méltányossági alapú közgyógyellátásra jogosult a kérelmező, ha: a.) családban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja b.) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja c.) súlyosan fogyatékos személy esetében az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, valamint a gyógyászati segédeszköz beszerzése esetén annak havi beszerzési költsége, pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja d.) Alkony Gondozási Központ gondozottai esetében a gondozott egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 10 %-át meghaladja 13.. (1) Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület hatáskörébe utalt segélyezési kérdéseket a Szociális és Egészségügyi Bizottságára átruházza, amely átruházott jogkörben jár el az alábbi ügyekben: 9 / 10

10 a.) lakásfenntartási támogatás b.) átmeneti segély, c.) temetési segély 14.. Záró rendelkezések (1) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetés április 1. napján lép hatályba azzal, hogy a 10. szerinti gyermekvállalási támogatás odaítélését a december 31. napját követően születendő gyermekek esetén lehet alkalmazni, továbbá a hatályba lépés előtt megállapított méltányossági ápolási díj támogatás legfeljebb július 1-ig tartható fenn az esetben, ha az alanyi jogú ápolási díjtámogatássá nem változtatható át. (2) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy a 10. szerinti támogatás odaítélésének határidejére az (1) bekezdés szerinti szabály vonatkozik. (3) Ezen önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2007.(XI.15.) ÖK rendelet hatályát veszti. (4) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tiszasas, március 18. Laskai István s.k. polgármester Dr. Albrecht Sándor s.k. helyettesítő jegyző 10 / 10

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól egységes szerkezetbe a 5/2010. (IV. hó 7. nap) rendelettel Nyírbogdány

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben