Návod k použití Kezelési utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návod k použití Kezelési utasítás"

Átírás

1 Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

2 Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STŘÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. POUžÍVEJTE JEN DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ OBSLUŽNÉ SOUČÁSTI. SVĚŘTE ÚDRŽBU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. UPOZORNĚNÍ! NEINSTALUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO KNIHOVNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NEBO JINÉHO OMEZENÉHO PROSTORU. UJISTĚTE SE O DOBRÉ VENTILACI ZAŘÍZENÍ. ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKU POŽÁRU NÁSLEDKEM PŘEHŘÁTÍ, UJISTĚTE SE, ŽE ZÁCLONY A JINÝ MATERIÁL NEZAKRÝVAJÍ VENTILAČNÍ OTVORY. NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NOVINAMI, UBRUSY, ZÁCLONAMI A PODOBNÝMI PŘEDMĚTY. NEPOKLÁDEJTE NA ZAŘÍZENÍ ZDROJE VOLNÝCH PLAMENŮ, JAKO JSOU HOŘÍCÍ SVÍČKY. S VYBITÝMI BATERIEMI NAKLÁDEJTE ZPŮSOBEM, KTERÝ BERE OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná. Hlavní zástrčka napájecího kabelu musí umožňovat rychlý zásah. Úplné odpojení tohoto zařízení od hlavního zdroje střídavého napětí se provádí odpojením zástrčky napájecího kabelu od sít ové zásuvky se střídavým napětím. Označení identifikace výrobku je umístěno ve spodní části zařízení. 2 ª Pečlivě si přečtěte návod a používejte Videokameru předepsaným způsobem. Za zranění nebo materiálové škody vzniklé v důsledku jakéhokoliv použití, které není v souladu s postupem vysvětleným v tomto návodu k použití, je odpovědný pouze uživatel. Zkontrolujte funkčnost videokamery. Před záznamem vaší první důležité události bezpodmínečně zkontrolujte funkčnost videokamery a správnost záznamu. Výrobce nezodpovídá za ztrátu zaznamenaného obsahu. Výrobce v žádném případě nezodpovídá za ztrátu záznamů, způsobenou funkční poruchou nebo výrobní vadou této videokamery, jejího příslušenství nebo použitých kazet. Pečlivě respektujte autorská práva. Nahrávání předem zaznamenaných pásků nebo disků, publikačních či rozhlasových materiálů pro jiné než pro vaše soukromé použití může porušit autorská práva. Nahrávání určitých materiálů může být omezeno i pro účely soukromého použití. Videokamera používá technologie, které jsou chráněny autorskými právy, a je chráněna patentovanými technologiemi a vymezením intelektuálního vlastnictví Japonska a U.S.A. Použití těchto technologií chráněných autorskými právy vyžaduje autorizaci od Macrovision Company. Demontáž videokamery a zásahy do ní jsou zakázány. SDHC Logo je obchodní značka. minisd Logo je obchodní značka. Leica je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Microsystems IR GmbH a Dicomar je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Camera AG. Všechny ostatní názvy firem a výrobků uvedené v návodu jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky odpovídajících společností. Soubory zaznamenané na SD kartě Může se stát, že soubory, které byly zaznamenány jiným zařízením, nebude možné přehrát prostřednictvím této videokamery a naopak. Ověřte proto předem kompatibilitu zařízení.

3 Odkazové stránky Odkazové stránky jsou označeny číslem s pomlčkami po stranách, například: -00- Posloupnost pohybu v jednotlivých menu je v popisu označena prostřednictvím >>. ª EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na výkonovém štítku. Používejte jen doporučené příslušenství. Nepoužívejte žádné jiné Multi kabely nebo USB kabely s výjimkou dodaných. Když používáte kabel, který byl předán zvlášt, ujistěte se, prosím, že jeho délka nepřesahuje 3 metry. ČESKY Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. 3

4 Před otevřením balíčku s CD-ROM si pozorně přečtěte následující informace. Ujednání pro finálního uživatele licence (pro USB ovladač, SweetMovieLife a MotionDV STUDIO) Můžete ( uživatel licence ) používat licenci pro software zadefinovaný v tomto ujednání pro finálního uživatele licence ( ujednání ) za předpokladu, že souhlasíte s náležitostmi a podmínkami tohoto ujednání. Když jako uživatel licence nesouhlasíte s náležitostmi nebo podmínkami tohoto ujednání, co nejdříve vrat te software společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ( Matsushita ), jejímu distributorovi nebo prodejci, u kterého jste software zakoupil. Článek 1 Licence Uživatel licence má právo používat software, včetně informací zaznamenaných nebo popsaných na CD-ROM, návodů k použití a jakýchkoli dalších médií, která mu byla poskytnuta (souhrnně software ), na uživatele licence se však neprovádí žádné z práv aplikovatelných na patenty, autorská práva, ochranné značky a obchodní tajemství v softwaru. Článek 2 Použití třetími osobami Uživatel licence nesmí používat, kopírovat, měnit, převádět nebo umožňovat třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda za úplatu nebo bez ní, používat, kopírovat nebo měnit software, s výjimkou případů přesně vymezených v tomto ujednání. Článek 3 Omezení týkající se kopírování softwaru Uživatel licence může udělat jednu kopii softwaru jako celku nebo jeho části pouze pro účely zálohování. Článek 4 Počítač Uživatel licence může používat software pouze na jednom počítači a nemůže jej používat na více než jednom počítači. Článek 5 Zpětné rozbory, dekompilace nebo rozebírání Uživatel licence nemůže provádět zpětné rozbory, dekompilaci nebo rozebírání softwaru, s výjimkou případů, kdy to dovoluje zákon nebo právní úprava v zemi, ve které uživatel licence žije. Matsushita nebo její distributoři nebudou odpovědni za vady v softwaru nebo poškození uživatele licence následkem zpětných rozborů, dekompilace nebo rozebírání softwaru. Článek 6 Odškodné Software je dodáván TAK, JAK JE bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo předpokládané, přičemž zahrnuje záruky nezasahování, zpeněžitelnosti a/nebo způsobilost pro zvláštní účely, avšak neomezuje se na ně. Do budoucna Matsushita nezaručuje, že nemůže dojít k přerušení činnosti softwaru ani to, že software bude bez chyb. Matsushita ani žádný z jejích distributorů nebudou odpovědni za žádnou škodu vyplývající pro uživatele licence následkem nebo v souvislosti s používáním softwaru ze strany uživatele licence. Článek 7 Kontrola exportu Uživatel souhlasí s tím, že se software nebude v žádné své podobě exportovat ani zpětně exportovat do žádné země bez vhodné vývozní licence v souladu s právními předpisy země, ve které uživatel licence žije, je-li vyžadována. Článek 8 Ukončení platnosti licence Práva zaručená uživateli licence v rámci tohoto ujednání budou automaticky zrušena v případě porušení kterékoli náležitosti nebo podmínky tohoto ujednáni ze strany uživatele. V takovém případě je uživatel licence povinen na vlastní náklady zneškodnit software a související dokumentaci spolu se všemi jejich kopiemi. 4

5 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Před použitím Příslušenství... 6 Volitelné příslušenství... 6 Identifikace a použití jednotlivých součástí... 6 Nasazení krytky objektivu... 8 Páskové poutko... 9 Napájení... 9 Doba nabíjení a doba snímání Zapnutí videokamery Nastavení data a času Použití LCD monitoru Práce s hledáčkem Rychlý start Vkládání/vyjímání kazety Vkládání/vyjímání karty Volba režimu Jak používat joystick Nápověda Přepnutí jazyka Používání menu Nastavení LCD monitoru/hledáčku Použití dálkového ovladače Režim záznamu Kontrola před záznamem Záznam na pásek Kontrola záznamu Funkce vyhledávání místa bez záznamu Zaznamenávání statických snímků na kartu při současném zaznamenávání obrazu na pásek Záznam statických snímků na kartu (Snímání ve fotografickém režimu) Funkce Zoom in/out Snímání sebe sama Funkce kompenzace protisvětla Funkce barevného nočního vidění Režim Soft skin Funkce Tele-macro Funkce zatmívání/roztmívání Funkce omezení šumu větru Vypnutí nežádoucího natáčení (AGS) Snímání pomocí samospouště Funkce Wide/4: Funkce stabilizátoru obrazu Funkce pomocného řádku Snímání v různých situacích (Režim scény) Snímání v přirozených barvách (Vyvážení bílé) Nastavení manuálního zaostřování Manuální nastavování rychlosti/otevření závěrky Režim přehrávání Přehrávání pásku Zpomalené přehrávání/ přehrávání snímek po snímku Funkce vyhledávání měnící se rychlostí Přehrávání na televizoru Přehrávání karty Vymazávání souborů uložených na kartě Formátování karty Ochrana souborů uložených na kartě Zapisování údajů pro tisk na kartu (DPOF nastavení) Editační režim Záznam z pásku na kartu Kopírování na DVD zapisovač nebo na videopřehrávač (Vytváření kopií) Pouití DV kabelu pro záznam (Digitální kopírování) Audiodabing Tisk snímků přímo prostřednictvím připojení k tiskárně (PictBridge) Použití PC Úvod Instalace/Zapojení Software Další pokyny Menu Seznam menu Menu týkající se snímání snímků Menu týkající se přehrávání Ostatní menu Ostatní Příznaky poruchy Označení výstrah/alarmů Uvedené funkce se nesmí používat současně Dříve, než požádáte o opravu (Problémy a jejich řešení) Upozornění pro použití Objasnění pojmů Technické údaje Technické údaje

6 Příslušenství 6 Před použitím Spolu s tímto výrobkem je dodáváno následující příslušenství. 1) VSK0651B 2) 3) 4) 5) K1HA05CD0010 K2GJ2DC00011 CR2025 1) Sít ový adaptér, kabel stejnosměrného napájení a sít ový přívodní kabel -10-2) Akumulátor -9-3) Dálkový ovladač, knoflíková baterie -22-4) Multi cable -46-5) USB kabel a CD-ROM -49-, -51- Volitelné příslušenství K2CQ2CA00006 N2QAEC K2KZ9CB ) Sít ový adaptér (VW-AD11E) 2) Akumulátor (lithium/cgr-du06/640 mah) 3) Akumulátor (lithium/cga-du07/680 mah) 4) Akumulátor (lithium/cga-du12/1150 mah) 5) Akumulátor (lithium/cga-du14/1360 mah) 6) Akumulátor (lithium/cga-du21/2040 mah) 7) Širokoúhlá předsádková čočka (VW-LW3707M3E) 8) Telekonverzní předsádková čočka (VW-LT3714ME) 9) Sada filtru (VW-LF37WE) 10) DC videosvětlo (VW-LDC10E) 11) Žárovka pro DC videosvětlo (VZ-LL10E) 12) Stativ (VW-CT45E) 13) DV kabel (VW-CD1E) Některá volitelná příslušenství nemusí být dostupná ve všech oblastech. Před použitím Identifikace a použití jednotlivých součástí ª Videokamera (1) (2) (3) (4) (1) Snímač vyvážení bílé -37- Snímač dálkového ovládání -23- (2) Páskové poutko -9- (3) Objektiv (LEICA DICOMAR) (4) Mikrofon (vestavěný, stereo) -29-, -33- (5)(6) (7) (5) Mode select switch [AUTO/MANUAL/ FOCUS] -24-, -36-, -37-, -38- (6) Nulovací tlačítko [RESET] -72- (7) Výstupní zásuvka pro audio-videa/ S-video [A/V] -46- Používejte pouze dodanou Multi cable. V opačném případě by audio nemuselo být přehráváno normálně.

7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (8) Hledáček -13-, -77- Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na obrazovce hledáčku objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se o funkční poruchu a zaznamenaný obraz není tímto jevem nijak ovlivněn. (9) USB zásuvka [ ] -49-, -57- (10) Zásuvka pro DC vstup [DC/C.C.IN] -10- (11) DV výstupní zásuvka [DV] -47- (12) Držák akumulátoru -10- (13) Páčka uvolnění akumulátoru [BATTERY] -10- (14) Hlavní vypínač [OFF/ON] -11- (15) Indikátor stavu -11- (16) Tlačítko menu [MENU] -19- (17) Joystick -17- (18) Otočný ovladač režimu -17- (19) Spouštěcí/zastavovací tlačítko záznamu -25- Před použitím (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (23) (20) LCD monitor -13-, -77- Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na LCD monitoru objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se o funkční poruchu a zaznamenaný obraz není tímto jevem nijak ovlivněn. (21) Uzávěr LCD monitoru -13- (22) Reproduktor -40- (23) Indikátor přístupu na kartu -16- (24) Slot pro kartu -16- (25) Kryt slotu pro kartu -16- (26) (24) (25) (22) (27) (28) (29) (30) (31) (26) Držák kazety -15- (27) Patka příslušenství Slouží k připojení příslušenství, jako je DC videosvětlo (VW-LDC10E; volitelné příslušenství). (28) Páčka uvolnění kazety [OPEN/EJECT] -15- (29) Kryt kazety -15- (30) Páčka zoomu [W/T] -29- Páčka hlasitosti [s /VOLr] -40- (31) Tlačítko snímání ve fotografickém režimu [ ] -27-7

8 (32) (32) Objímka na stativ Jedná se o otvor pro připojení videokamery ke stativu/vw-ct45e dodávanému v rámci volitelného příslušenství. (Pozorně si, prosím, přečtěte pokyny pro připojení stativu k videokameře.) Při použití stativu nemůžete otevřít kryt slotu pro kartu. Nejdříve proto vložte kartu a až poté připojte stativ. Před použitím Nasazení krytky objektivu Chraňte povrch objektivu nasazením krytky. Krytka objektivu a šňůrka krytky objektivu jsou nyní uchyceny k páskovému poutku. Když nepouíváte krytku objektivu, zatáhněte šňůrku ve směru šipky. 1 Pokud nesnímáte, ujistěte se, že je objektiv uzavřen a chráněn krytkou objektivu. 2 1 Při sundávání krytky objektivu rázně stiskněte knoflíky (33) (33) Sluneční clona Sluneční clona se uvolňuje jejím otočením proti směru hodinových ručiček 1. Nasazuje se zasunutím do drážky 2 a otočením ve směru hodinových ručiček. Nasaďte ochranný MC filtr nebo ND filtr ze sady filtru (VW-LF37WE; volitelné příslušenství) na čelní stranu sluneční clony. Na sluneční clonu nenasazujte žádné jiné příslušenství. (S výjimkou krytky objektivu) (Podrobnější informace najdete v návodu pro použití sady filtru.) Při nasazování telekonverzní předsádkové čočky (VW-LT3714ME; volitelné příslušenství) nebo širokoúhlé předsádkové čočky (VW-LW3707M3E; volitelné příslušenství) nejprve sundejte sluneční clonu. (Podrobnější informace najdete v návodu pro použití telekonverzní předsádkové čočky nebo širokoúhlé předsádkové čočky.) Když jsou současně nasazeny 2 součásti příslušenství objektivu jako ND filtr a telekonverzní předsádková čočka a páčka [W/T] je zatlačena na stranu označenou [W], 4 rohy snímku mohou ztmavnout. (Odclonění) 8

9 Páskové poutko Přizpůsobte délku poutka tak, aby se do něj vešla vaše ruka. 1 Nastavte délku poutka a polohu vycpávky Odepněte poutko. 2 Nastavte jeho potřebnou délku. 3 Upevněte poutko. Před použitím Napájení ª Nabíjení akumulátoru Při zakoupení tohoto výrobku není akumulátor nabitý. Před použitím výrobku proto proveďte nabití akumulátoru. Doba nabíjení akumulátoru (-11-) Doporučujeme vám používat akumulátory od firmy Panasonic. (-6-) Při použití jiných akumulátorů nemůžeme zaručit kvalitu tohoto výrobku. Pokud bude kabel stejnosměrného napájení připojen do sít ového adaptéru, akumulátor se nebude nabíjet. Odpojte kabel stejnosměrného napájení ze sít ového adaptéru. 1 Připojte přívodní sít ový kabel k sít ovému adaptéru a k hlavní sít ové zásuvce. 2 Položte akumulátor na úložnou plochu, vyrovnejte jej se značkou a zasuňte jej naznačeným směrem. ª Indikátor nabíjení Rozsvícený: Probíhá nabíjení Vypnutý: Nabíjení ukončeno Blikající: Akumulátor je vybitý příliš (nadměrně vybitý). V průběhu krátké doby dojde k rozsvícení indikátoru a k zahájení běžného nabíjení. Když je teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, indikátor [CHARGE] bude blikat a běžná doba nabíjení se prodlouží. 9

10 ª Připojení do sít ové zásuvky Zařízení se nachází v pohotovostním stavu v případě, že je připojen sít ový adaptér. Primární obvod je pod napětím po celou dobu připojení sít ového adaptéru k elektrické zásuvce. 1 Před použitím ª Nasazení akumulátoru Zatlačte akumulátor proti držáku akumulátoru a posuňte jej až po zacvaknutí. ª Odpojení akumulátoru Současně s posunutím páčky [BATTERY] uvolněte akumulátor jeho posunutím. 1 Připojte přívodní sít ový kabel k sít ovému adaptéru a do hlavní sít ové zásuvky. 2 Připojte kabel stejnosměrného napájení k sít ovému adaptéru. 3 Připojte kabel stejnosměrného napájení k tomuto výrobku. Výstupní zástrčka sít ového přívodního kabelu není zcela zasunuta do zásuvky sít ového adaptéru. Jak je vidět na 1, zůstane tam mezera. Přívodní šňůru nepoužívejte pro jiná zařízení, protože byla navržena výhradně pro videokameru. Kromě toho nepoužívejte pro videokameru přívodní šňůru jiného zařízení. 10 BATTERY Držte akumulátor rukou, aby neupadl. Při vkládání nebo vyjímání karty se pokaždé ujistěte o přepnutí přepínače [OFF/ON] do polohy [OFF]. UPOZORNĚNÍ Nesprávně vyměněná baterie může být příčinou nebezpečí výbuchu. Vybitou baterii nahrazujte pouze baterií stejného druhu nebo ekvivalentním druhem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte předepsaným způsobem dle pokynů výrobce.

11 Doba nabíjení a doba snímání Doby znázorněné v níže uvedených tabulkách se vztahují na teplotu 25 oc a relativní vlhkost 60%. Když bude skutečná teplota vyšší nebo nižší než 25 oc, doba nabíjení se prodlouží. Dodaný akumulátor/ CGR-DU06 (7,2 V/ 640 mah) CGA-DU12 (7,2 V/ 1150 mah) CGA-DU14 (7,2 V/ 1360 mah) CGA-DU21 (7,2 V/ 2040 mah) A B C A B C CGA-DU07 (7,2 V/ 680 mah) A B C A B C A B C A Doba nabíjení B Maximální nepřetržitá doba snímání C Přerušovaná doba snímání (Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na pásek při opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení, pohybování páčkou zoomu atd.) 1 h 10 min znamená 1 hodinu a 10 minut. Spolu s výrobkem je dodáván akumulátor CGR-DU06. Doby nabíjení a doby snímání uvedené v tabulce jsou přibližné. Uvedené doby se vztahují ke snímání s použitím hledáčku. Uvedené doby se vztahují ke snímání s použitím LCD monitoru. Při déletrvajícím záznamu (2 hodiny nebo více nepřetržitého záznamu, 1 hodina nebo více přerušovaného záznamu) doporučujeme použít akumulátor CGA-DU12, CGA-DU14 a CGA-DU21. Před použitím Aktuální doba se může stát kratší, než jsou uvedené hodnoty. Doby možného záznamu uvedené v tabulce jsou přibližné. V následujících případech dojde ke zkrácení možné doby záznamu: Při současném použití hledáčku a LCD monitoru po natočení LCD monitoru směrem dopředu během snímání sebe sama atd. Při použití této videokamery s odklopeným LCD monitorem při nastavení [NAPÁJENÍ LCD]. Akumulátory se při použití nebo během nabíjení ohřívají. Také hlavní jednotka videokamery se ohřívá. Jedná se o naprosto běžný jev. Při postupném snižování kapacity akumulátoru dojde ke změně zobrazení na displeji: # # # #. Při vybití akumulátoru bude blikat ( ). 1 h 40 min 1 h 15 min (1 h 10 min) 30 min (30 min) 2 h 25 min 2 h 15 min (2 h 5 min) 1 h (55 min) 2 h 45 min 2 h 40 min Zapnutí videokamery (2 h 30 min) 1 h 10 min (1 h) 3 h 55 min 4 h (3 h 45 min) 1 h 45 min (1 h 30 min) 1 h 30 min 1 h 20 min (1 h 15 min) 35 min (30 min) OFF ON Jeśli w chwili włączania kamery przykrywka obiektywu jest zamknięta, automatyczna korekcja balansu bieli (-77-) możne nie działać prawidłowo. W związku z tym kamerę należy włączać po zdjęciu przykrywki obiektywu. ª Jak zapnout napájení 1 Při stisknutém tlačítku 1 přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [ON]. Indikátor stavu se rozsvítí červeně a zapne se napájení. Jeśli w trybie nagrywania taśmy lub na karcie zostanie zamknięty wyświetlacz LCD lub wizjer, kiedy wyłącznik [OFF/ON] jest ustawiony w pozycji [ON], zasilanie zostanie wyłączone. ª Jak vypnout napájení 1 Při stisknutém tlačítku 1 přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF]. OFF ON Když videokameru nepoužíváte, přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF]. Při vypnutí napájení zhasne indikátor stavu

12 ª Zapnutí a vypnutí napájení prostřednictvím LCD monitoru/ hledáčku Když je hlavní přepínač přepnutý do polohy [ON] a jednotka se nachází v režimu záznamu na pásek nebo v režimu záznamu na kartu, napájení může být zapnuto a vypnuto prostřednictvím LCD monitoru a hledáčku. OFF ON 1 Za účelem použití videokamery otevřete LCD monitor nebo vytáhněte hledáček. (-13-) Dojde k aktivaci LCD monitoru nebo hledáčku. 2 Zavřete LCD monitor a zatáhněte hledáček. Před použitím Nastavení data a času Při prvním zapnutí videokamery dojde k zobrazení [SET DATE AND TIME]. Zvolte [YES] a stiskněte střed joysticku. Proveďte nastavení data/času provedením kroků 2 a 3. Je-li na displeji zobrazeno nesprávné datum/čas, upravte jej. Nastavte režim záznamu na pásek nebo režim záznamu na kartu. 1 Nastavte [SNADNÉ] >> [NASTAV. ČASU] >> [ANO]. (-19-) V případě, že LCD monitor není zavřený nebo když není hledáček zatažený zpět, nedojde k vypnutí napájení. Při vypnutí napájení automaticky zhasne indikátor stavu. (Když je rychlý start nastaven na [ON] (-14-), jednotka přejde do režimu rychlého startu a indikátor stavu se rozsvítí zelenou barvou.) Napájení nebude vypnuto ani v případě, že bude LCD monitor uzavřen a hledáček zatažen během záznamu na pásek. 3 Zapněte napájení otevřením LCD monitoru nebo vytáhnutím hledáčku a budete moci používat videokameru dále. Indikátor stavu se rozsvítí červeně a zapne se napájení. 12 OFF ON OFF ON 2 Zvolte polohu, která má být nastavena, pohybem joysticku nahoru nebo dolů. Následně zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolů požadovanou hodnotu. Rok je zobrazován následujícím způsobem: 2000, 2001,..., 2089, 2000,... Používá se 24-hodinová forma zobrazování času. 3 Potvrďte zvolené nastavení stlačením joysticku. Nastavení času začíná od hodnoty [00] sekund. ª Informace týkající se data/času Hodnoty data a času jsou udržovány díky vestavěné lithiové baterii. Před zahájením snímání se ujistěte o správnosti zobrazeného času, protože vestavěné hodiny nejsou příliš přesné.

13 ª Nabíjení vestavěné lithiové baterie Když je při zapnutí videokamery zobrazen symbol [0] nebo [--], znamená to, že dochází k vybití vestavěné lithiové baterie. Proveďte výměnu baterie s použitím následujícího postupu. Při prvním zapnutí napájení po nabíjení se zobrazí [NASTAVIT DATUM A ČAS]. Zvolte [ANO] a nastavte datum a čas. Připojte k videokameře sít ový adaptér nebo připněte akumulátor a vestavěná lithiová baterie bude dobita. Nechte videokameru v uvedeném stavu přibližně 24 hodin a baterie bude po dobití schopna udržet hodnotu data a času po dobu nejbližších přibližně 6 měsíců. (I když je přepínač [OFF/ON] přepnutý do polohy [OFF], dobíjení baterie bude pokračovat.) Použití LCD monitoru Otevřený LCD monitor vám umožňuje sledovat snímaný obraz. 1 Zatlačte prstem na uzávěr LCD monitoru a vytáhněte LCD monitor ve směru šipky. Před použitím Práce s hledáčkem ª Vytažení hledáčku 1 Vytáhněte hledáček po jeho uchopení za vyjímatelný okulár. Dojde k aktivaci hledáčku. (Je-li LCD monitor otevřen, dojde k vypnutí hledáčku.) ª Nastavení zorného pole 1 Zaostřete obraz posunutím knoflíku korektoru okuláru. 12:30: Monitor může být odklopen o 90o. 2 Nastavte úhel LCD monitoru dle vašich potřeb o 2 90o Můžete jej natočit o 180o 1 směrem k objektivu nebo o 90o 2 směrem k hledáčku. Jas a úroveň barev LCD monitoru mohou být nastaveny prostřednictvím menu. Při násilném odklopení nebo natočení monitoru může dojít k poškození nebo selhání videokamery. Když je LCD monitor otočen o 180o směrem k objektivu při otevřeném hledáčku (snímání sebe sama), LCD monitor a hledáček se zapnou současně. 12:30: Jas obrazu v hledáčku můžete nastavit prostřednictvím menu. 13

14 Rychlý start V případě ZAPNUTÍ rychlého startu dochází k použití akumulátoru i při zavřeném LCD monitoru a hledáčku. Videokamera obnoví režim záznamu/přerušení po 1,7 sekundách od opětovného otevření monitoru nebo hledáčku. Všimněte si, prosím, že v režimu rychlého startu je spotřeba energie poloviční ve srovnání s režimem přerušení záznamu. Použití režimu rychlého startu snižuje dobu snímání/ přehrávání daného akumulátoru. K aktivaci rychlého startu dochází pouze v následujících případech. Při použití akumulátoru S vloženým páskem nebo kartou při nastaveném režimu záznamu na pásek. S vloženou kartou při nastaveném režimu záznamu na kartu. Při použití sít ového adaptéru Rychlý start se dá použít i v případě, že není vložen/a pásek/karta. Nastavte režim záznamu na pásek/na kartu. 1 Nastavte [NASTAVENÍ] >> [RYCHLÝ START] >> [ZAPNOUT]. (-19-) 2 Při přepínači [OFF/ON] přepnutém do polohy [ON] zavřete LCD monitor a zatáhněte hledáček. Indikátor se rozsvítí zelenou barvou a jednotka přejde do pohotovostního režimu rychlého startu. Videokamera nepřejde do pohotovostního režimu rychlého startu, aniž by byl zavřený LCD monitor a zatažený hledáček. 3 Otevřete LCD monitor nebo hledáček. Indikátor se rozsvítí červenou barvou a videokamera přejde po zapnutí přibližně v průběhu 1,7 sekundy do režimu přerušení přehrávání. 14 OFF ON OFF ON Před použitím ª Zrušení rychlého startu 1 Nastavte [NASTAVENÍ] >> [RYCHLÝ START] >> [VYPNOUT]. (-19-) Jakmile je prepínac [OFF/ON] nastaven na [OFF] v pohotovostním režimu s okamžitým záznamem, prístroj se vypne. Jestliže pohotovostní režim pokračuje přibližně dalších 30 minut, dojde k vypnutí indikátoru stavu a k úplnému vypnutí videokamery. V následujících případech může dojít ke zrušení rychlého startu a k vypnutí napájení. Při pohybu otočným ovládačem režimu. Při odpojení akumulátoru nebo sít ového adaptéru. Při vyjmutí pásku a karty během použití akumulátoru v režimu záznamu na pásek. Při vyjmutí karty během použití akumulátoru v režimu záznamu na kartu. Když je videokamera aktivována s použitím rychlého startu a automatickým nastavováním vyvážení bílé a zdroj světla na snímané scéně se liší od zdroje světla v posledně snímané scéně, může chvíli trvat, než vyvážení bílé upraví záznam tak, aby odpovídal snímané scéně. (Avšak při použití funkce barevného nočního vidění bude zachováno nastavení vyvážení bílé, které bylo použito při posledně snímané scéně.) Při zapnutí napájení v pohotovostním režimu rychlého startu bude nastaveno zoomové zvětšení 1k a rozlišení snímku se může lišit od nastavení před přechodem do pohotovostního režimu rychlého startu. Když je [SPÁNEK] (-64-) nastaven na [5 MINUT] a zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu rychlého startu, přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF] a poté opět do polohy [ON]. Zavřete také LCD monitor a zatáhněte hledáček a následně otevřete LCD monitor a vytáhněte hledáček.

15 Vkládání/vyjímání kazety 1 Použijte sít ový adaptér nebo akumulátor a zapněte napájení. 2 Posuňte páčku [OPEN/EJECT] a otevřete kryt kazety. OPEN/ EJECT Po úplném otevøení krytu kazety dojde k vysunutí držáku kazety. 3 Po otevření držáku kazety vložte/vyjměte kazetu. Při vkládání otočte kazetu způsobem naznačeným na obrázku a bezpečně ji zasuňte až na doraz. Při jejím vyjímání ji vytáhněte rovně ven. 4 Při zavírání držáku kazety stlačte bod [PUSH], označený 1. PUSH Držák kazety je zasunutý dovnitř. 5 Kryt kazety zavřete teprve po úplném zasunutí držáku kazety. 1 Před použitím Při vložení kazety, na které již bylo něco zaznamenáno, vyhledejte místo, od kterého chcete pokračovat v záznamu, prostřednictvím funkce vyhledání místa bez záznamu. Při přepisování záznamu na předem nahrané kazetě se ujistěte, že jste nalezli polohu, od které hodláte pokračovat v záznamu. Při zavírání krytu kazety dávejte pozor, abyste nepřivřeli kabel zachycený krytem ani nic jiného. Po použití se ujistěte, že byla kazeta zcela převinuta, vyjměte ji a uložte do obalu. Obal skladujte ve vzpřímené poloze. (-76-) V případě, že na LCD displeji a/nebo EVF není zobrazen indikátor výskytu kondenzace a povšimnete si kondenzace na objektivu nebo hlavní jednotce, neotvírejte kryt kazety, protože v opačném případě by mohlo dojít k tvorbě kondenzace na videohlavách nebo pásku videokazety. (-73-) ª Když se držák kazety nedá vysunout Úplně zavřete kryt kazety a opět jej otevřete. Zkontrolujte, zda nedošlo k vybití akumulátoru. ª Kdy se držák kazety nedá zasunout Přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF] a poté opět do polohy [ON]. Zkontrolujte, zda nedošlo k vybití akumulátoru. ª Ochrana proti náhodnému vymazání Když je přepínač ochrany proti náhodnému vymazání 1 kazety odjištěn (přesunut do polohy ve směru označeném šipkou s nápisem [SAVE]), záznam na kazetu není možný. Při záznamu zajistěte přepínač ochrany proti náhodnému vymazání kazety (přesuňte jej do polohy ve směru označeném šipkou s nápisem [REC]). R E C SAVE 1 15

16 Vkládání/vyjímání karty Před vkládáním/vyjímáním karty přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF]. Během vkládání nebo vyjímání karty při zapnutém napájení může dojít k poruše videokamery nebo ztrátě údajů zaznamenaných na kartě. 1 Vypnutí napájení 1. OFF ON Zkontrolujte, zda dojde k vypnutí indikátoru stavu. 2 Otevřete kryt slotu pro kartu. 3 Vložte/vyjměte kartu do/ze slotu pro kartu. 1 Před použitím ª Indikátor přístupu na kartu Během přístupu videokamery na kartu (načítání, záznam, přehrávání, vymazávání atd.) je rozsvícen indikátor přístupu. V případě, že bude během rozsvícení indikátoru přístupu provedena některá z následujících operací, může dojít k poškození zaznamenaných údajů nebo k poruše videokamery. Vložení nebo vyjmutí karty. Přepnutí přepínače [OFF/ON] nebo otočného ovladače. Odpojení akumulátoru nebo sít ového adaptéru. ª SD karta Kapacita paměti, uvedená na štítku pamět ové SD karty, odpovídá celkové kapacitě sloužící k ochraně autorských práv a k nakládání s nimi a kapacitě, která je k dispozici jako konvenční pamět pro videokameru, osobní počítač a další zařízení. Při vkládání otočte kartu stranou, na které se nachází štítek 1, směrem k vám a řádně ji zatlačte až na doraz. Při vyjímání karty zatlačte na střed karty a rázně ji vytáhněte ven. 4 Bezpečně zavřete kryt slotu pro kartu. ª Informace týkající se karty Neformátujte kartu v jiné videokameře ani v žádném osobním počítači. Prostřednictvím uvedených operací by se karta mohla stát nefunkční. 4 GB pamět ové karty musí být SDHC pamět ovými kartami. Pamět ové karty s vyšší kapacitou než 4 GB bez loga SDHC nejsou kompatibilní s SD standardem Toto zařízení je kompatibilní s SD pamět ovými kartami i s SDHC pamět ovými kartami. Na zařízení, které je kompatibilní s SDHC pamět ovými kartami, můžete použít pouze tyto karty. Nemůžete použít SDHC pamět ové karty na zařízeních, která jsou kompatibilní s SD pamět ovými kartami. (Při použití SDHC pamět ové karty na jiném zařízení si před jeho použitím přečtěte pokyny k použití.) ª Informace týkající se přepínače ochrany proti zápisu na SD kartě SD karta je vybavena přepínačem ochrany proti zápisu. Když se přepínač nachází v poloze [LOCK], psaní na kartu nebo její formátování není možné. V opačné poloze je jejich realizace možná.

17 Volba režimu Pootočením otočného ovladače zvolte požadovaný režim. 1 Pootočte otočným ovladačem režimu. Zvolte požadovaný režim jeho nastavením do polohy 1. : REŽIM NAHRÁVÁNÍ PÁSKU Tento režim se používá při záznamu obrazu na pásek. (Během záznamu na pásek můžete současně zaznamenávat statické snímky na kartu.) : REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ PÁSKU Používá se k přehrávání pásku. : REŽIM NAHRÁVÁNÍ NA KARTU Tento režim slouží k záznamu statických snímků na kartu. : REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ Z KARTY Tento režim se používá k přehrávání statických snímků zaznamenaných na kartě. : REŽIM PŘIPOJENÍ K PC Tento režim umožňuje prohlížení nebo editaci snímků, které byly zaznamenány na kartu, v osobním počítači PC 1 Před použitím Jak používat joystick ª Základní operace s joystickem Operace v menu a volba souborů přehrávaných na displeji formou vícenásobného obrazu Při volbě položky nebo souboru pohybujte joystickem nahoru, dolů, doleva nebo doprava a potvrďte volbu stlačením středu joysticku Volba pohybem nahoru. 2 Volba pohybem dolů dolů. 3 Volba pohybem doleva doleva. 4 Volba pohybem doprava doprava. 5 Potvrďte stlačením středu. ª Použití joysticku při zobrazování menu Stlačte střed joysticku a na displeji bude zobrazena příslušná ikona. Při každém posunutí joysticku směrem dolů dojde ke změně zobrazené informace. (V režimu přehrávání pásku nebo v režimu přehrávání karty budou ikony automaticky zobrazeny na displeji.) 1) Záznam na pásek (Přepínač [AUTO/MANUAL/FOCUS] je přepnutý do polohy [AUTO]) 2 Zatmívání/roztmívání -32-1/3 3 Kompenzace protisvětla Nápověda Režim Soft skin -31-2/3 1 Tele-macro Barevné noční vidění Kontrola záznamu -26-3/3 1 Vyhledávání místa bez záznamu je zobrazeno během záznamu na pásek. 17

18 2) Záznam na pásek (Přepínač [AUTO/MANUAL/FOCUS] je přepnutý do polohy [MANUAL]) 1 2 Před použitím 2 4) Záznam na kartu (Přepínač [AUTO/MANUAL/FOCUS] je přepnutý do polohy [AUTO]) 2 Snímání pomocí -34- samospouště 1/2 3 Kompenzace protisvětla Nápověda Režim Soft skin -31-2/2 1 Tele-macro -32-5) Záznam na kartu (Přepínač [AUTO/MANUAL/FOCUS] je přepnutý do polohy [MANUAL]) 4/4 2 Hodnota clony nebo zisku Vyvážení bílé Rychlost závěrky -38-5/5 2 Manuální zaostření je zobrazeno během záznamu na pásek. 2 je zobrazováno pouze v případě, že je přepínač [AUTO/MANUAL/FOCUS] přepnutý do polohy [FOCUS]. 3) Přehrávání pásku 18 3 Přehrávání/přerušení Zastavení Převíjení (prohlížecí převíjení) Rychlé převíjení dopředu (do -40- označeného bodu) 3/3 1 2 Hodnota clony nebo zisku Vyvážení bílé Rychlost závěrky -38-4/4 2 Manuální zaostřování je zobrazováno pouze v případě, že je přepínač [AUTO/MANUAL/FOCUS] přepnutý do polohy [FOCUS]. 6) Přehrávání karty 3 Promítání diapozitivů -43- Přehrávání/zastavení 4 Vymazání Přehrání předchozího snímku Přehrání následujícího -43- snímku

19 Nápověda Zvolte ikonu za účelem vysvětlení funkce. Nastavte režim záznamu na pásek/na kartu. 1 Stisknutím joysticku zobrazte ikonu během přerušení záznamu. Pohybujte joystickem dolů až do zobrazení ikony 1. 2 Pohybem joysticku doprava zvolte ikonu nápovědy [ ]. 1 Před použitím Přepnutí jazyka Můžete přepnout jazyk zobrazovaný na displeji nebo na stránce menu. 1 Volbou [LANGUAGE] >> [Česky]. Používání menu Podrobnější informace o všech jednotlivých menu jsou uvedeny na straně Stiskněte tlačítko [MENU]. MENU Režim nápovědy vysvětluje význam provozních ikon zobrazených při přepnutí přepínače [AUTO/MANUAL/FOCUS] do polohy [AUTO] v režimu záznamu na pásek/ na kartu. 3 Pohybem joysticku nahoru, doleva nebo doprava zvolte požadovanou ikonu. Dojde k zobrazení menu odpovídajícího režimu, který byl zvolen prostřednictvím otočného ovladače režimu. Nepřetáčejte otočný ovladač, když je zobrazeno menu. 2 Zvolte horní menu pohybem joysticku nahoru nebo dolů. Na displeji bude zobrazeno vysvětlení týkající se zvolené ikony. Při každém pohybu joysticku dolů dojde ke změně zobrazené informace. ª Ukončení zobrazování nápovědy Zvolte ikonu [EXIT] nebo stiskněte tlačítko [MENU]. Při použití režimu nápovědy není možný záznam ani nastavování funkcí. 3 Potvrďte volbu pohybem joysticku doprava nebo jeho stlačením. 4 Zvolte podmenu pohybem joysticku nahoru nebo dolů. 19

20 5 Potvrďte volbu pohybem joysticku doprava nebo jeho stlačením. 6 Zvolte položku, která má být nastavena, pohybem joysticku nahoru nebo dolů. 7 Potvrďte zvolené nastavení stlačením joysticku. Před použitím ª Použití dálkového ovladače Pohyb mezi jednotlivými menu se uskutečňuje stejným způsobem jako při použití tlačítek na hlavní jednotce videokamery. 1 Stiskněte tlačítko [MENU]. 2 Zvolte položku menu. Namísto joysticku hlavní jednotky použijte směrová tlačítka (3, 2, 1, 4) a tlačítko [ENTER]. ª Ukončení zobrazování menu Stiskněte tlačítko [MENU]. ª Návrat na předchozí stránku Pohněte joystickem doleva. 3 Ukončete zobrazování menu stisknutím tlačítka [MENU]. ª Nastavování menu Během záznamu na pásek nebo na kartu není zobrazeno menu. A současně platí, že když je zobrazeno menu, záznam na pásek ani na kartu není možný. 20

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató Digital Video Camera Model No. NV-GS330 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. EP Bezpečnostní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS180EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS500 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. EP Bezpečnostní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 午 前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás (CZE).book 1 ページ 2007 年 1 月 12 日 金 曜 日 午 前 9 時 55 分 Cover Návod k použití Kezelési utasítás DVD Video Camera Model No.VDR-D160EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük,

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日月曜日 午前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven reflektorem

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

GR-D815E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI

GR-D815E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ HU PO DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D815E Vážený zákazníku, Děkujeme Vámza zakoupení této digitální

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

GR-DA20E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1780-007A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI

GR-DA20E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1780-007A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ LYT1780-007A HU PO DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO GR-DA20E Vážený zákazníku, Děkujeme Vámza zakoupení této digitální

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1)

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1) 3-286-594-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK HDR-SR10E Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v dokumentu Příručka

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E 3-098-549-72(1) Digital Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E Informace

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE CZ HU Vážený zákazníku, děkujeme Vám za to, že jste si zakoupil tuto videokameru. V zájmu bezpečné obsluhy výrobku si před jeho použitím

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

e-gordo 3.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-gordo 3.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-gordo 3.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR Gyártó: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-gordo 3.0 modell, trekking kerékpár Váz: slumínium

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK PL HU BAREVNÝ TELEVIZNÍ PØÍJÍMAÈ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAÈ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF32N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF48N525T NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-635-673-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-NEZ7DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLE4802FE. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLE4802FE Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Instruction Manual Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Részletesebben

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA.

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA. OBSAH Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

GSM bezpečnostní kamera

GSM bezpečnostní kamera GSM bezpečnostní kamera EYE-02...Buď v obraze vždy a všude... SMS CALL MMS MAIL VIDEO WWW JabloTool Návod k obsluze EYE-02.CZE.MAN.User_Manual.24.A - 1 - A Kamera EYE-02 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2008 Sony Corporation 4-115-568-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24N366STC NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Részletesebben

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL48272 Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...4

Részletesebben