Návod k použití Kezelési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návod k použití Kezelési utasítás"

Átírás

1 Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

2 Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STŘÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. POUžÍVEJTE JEN DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ OBSLUŽNÉ SOUČÁSTI. SVĚŘTE ÚDRŽBU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. UPOZORNĚNÍ! NEINSTALUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO KNIHOVNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NEBO JINÉHO OMEZENÉHO PROSTORU. UJISTĚTE SE O DOBRÉ VENTILACI ZAŘÍZENÍ. ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKU POŽÁRU NÁSLEDKEM PŘEHŘÁTÍ, UJISTĚTE SE, ŽE ZÁCLONY A JINÝ MATERIÁL NEZAKRÝVAJÍ VENTILAČNÍ OTVORY. NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NOVINAMI, UBRUSY, ZÁCLONAMI A PODOBNÝMI PŘEDMĚTY. NEPOKLÁDEJTE NA ZAŘÍZENÍ ZDROJE VOLNÝCH PLAMENŮ, JAKO JSOU HOŘÍCÍ SVÍČKY. S VYBITÝMI BATERIEMI NAKLÁDEJTE ZPŮSOBEM, KTERÝ BERE OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná. Hlavní zástrčka napájecího kabelu musí umožňovat rychlý zásah. Úplné odpojení tohoto zařízení od hlavního zdroje střídavého napětí se provádí odpojením zástrčky napájecího kabelu od sít ové zásuvky se střídavým napětím. Označení identifikace výrobku je umístěno ve spodní části zařízení. 2 ª Pečlivě si přečtěte návod a používejte Videokameru předepsaným způsobem. Za zranění nebo materiálové škody vzniklé v důsledku jakéhokoliv použití, které není v souladu s postupem vysvětleným v tomto návodu k použití, je odpovědný pouze uživatel. Zkontrolujte funkčnost videokamery. Před záznamem vaší první důležité události bezpodmínečně zkontrolujte funkčnost videokamery a správnost záznamu. Výrobce nezodpovídá za ztrátu zaznamenaného obsahu. Výrobce v žádném případě nezodpovídá za ztrátu záznamů, způsobenou funkční poruchou nebo výrobní vadou této videokamery, jejího příslušenství nebo použitých kazet. Pečlivě respektujte autorská práva. Nahrávání předem zaznamenaných pásků nebo disků, publikačních či rozhlasových materiálů pro jiné než pro vaše soukromé použití může porušit autorská práva. Nahrávání určitých materiálů může být omezeno i pro účely soukromého použití. Videokamera používá technologie, které jsou chráněny autorskými právy, a je chráněna patentovanými technologiemi a vymezením intelektuálního vlastnictví Japonska a U.S.A. Použití těchto technologií chráněných autorskými právy vyžaduje autorizaci od Macrovision Company. Demontáž videokamery a zásahy do ní jsou zakázány. SDHC Logo je obchodní značka. minisd Logo je obchodní značka. Leica je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Microsystems IR GmbH a Dicomar je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Camera AG. Všechny ostatní názvy firem a výrobků uvedené v návodu jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky odpovídajících společností. Soubory zaznamenané na SD kartě Může se stát, že soubory, které byly zaznamenány jiným zařízením, nebude možné přehrát prostřednictvím této videokamery a naopak. Ověřte proto předem kompatibilitu zařízení.

3 Odkazové stránky Odkazové stránky jsou označeny číslem s pomlčkami po stranách, například: -00- Posloupnost pohybu v jednotlivých menu je v popisu označena prostřednictvím >>. ª EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na výkonovém štítku. Používejte jen doporučené příslušenství. Nepoužívejte žádné jiné Multi kabely nebo USB kabely s výjimkou dodaných. Když používáte kabel, který byl předán zvlášt, ujistěte se, prosím, že jeho délka nepřesahuje 3 metry. ČESKY Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. 3

4 Před otevřením balíčku s CD-ROM si pozorně přečtěte následující informace. Ujednání pro finálního uživatele licence (pro USB ovladač, SweetMovieLife a MotionDV STUDIO) Můžete ( uživatel licence ) používat licenci pro software zadefinovaný v tomto ujednání pro finálního uživatele licence ( ujednání ) za předpokladu, že souhlasíte s náležitostmi a podmínkami tohoto ujednání. Když jako uživatel licence nesouhlasíte s náležitostmi nebo podmínkami tohoto ujednání, co nejdříve vrat te software společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ( Matsushita ), jejímu distributorovi nebo prodejci, u kterého jste software zakoupil. Článek 1 Licence Uživatel licence má právo používat software, včetně informací zaznamenaných nebo popsaných na CD-ROM, návodů k použití a jakýchkoli dalších médií, která mu byla poskytnuta (souhrnně software ), na uživatele licence se však neprovádí žádné z práv aplikovatelných na patenty, autorská práva, ochranné značky a obchodní tajemství v softwaru. Článek 2 Použití třetími osobami Uživatel licence nesmí používat, kopírovat, měnit, převádět nebo umožňovat třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda za úplatu nebo bez ní, používat, kopírovat nebo měnit software, s výjimkou případů přesně vymezených v tomto ujednání. Článek 3 Omezení týkající se kopírování softwaru Uživatel licence může udělat jednu kopii softwaru jako celku nebo jeho části pouze pro účely zálohování. Článek 4 Počítač Uživatel licence může používat software pouze na jednom počítači a nemůže jej používat na více než jednom počítači. Článek 5 Zpětné rozbory, dekompilace nebo rozebírání Uživatel licence nemůže provádět zpětné rozbory, dekompilaci nebo rozebírání softwaru, s výjimkou případů, kdy to dovoluje zákon nebo právní úprava v zemi, ve které uživatel licence žije. Matsushita nebo její distributoři nebudou odpovědni za vady v softwaru nebo poškození uživatele licence následkem zpětných rozborů, dekompilace nebo rozebírání softwaru. Článek 6 Odškodné Software je dodáván TAK, JAK JE bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo předpokládané, přičemž zahrnuje záruky nezasahování, zpeněžitelnosti a/nebo způsobilost pro zvláštní účely, avšak neomezuje se na ně. Do budoucna Matsushita nezaručuje, že nemůže dojít k přerušení činnosti softwaru ani to, že software bude bez chyb. Matsushita ani žádný z jejích distributorů nebudou odpovědni za žádnou škodu vyplývající pro uživatele licence následkem nebo v souvislosti s používáním softwaru ze strany uživatele licence. Článek 7 Kontrola exportu Uživatel souhlasí s tím, že se software nebude v žádné své podobě exportovat ani zpětně exportovat do žádné země bez vhodné vývozní licence v souladu s právními předpisy země, ve které uživatel licence žije, je-li vyžadována. Článek 8 Ukončení platnosti licence Práva zaručená uživateli licence v rámci tohoto ujednání budou automaticky zrušena v případě porušení kterékoli náležitosti nebo podmínky tohoto ujednáni ze strany uživatele. V takovém případě je uživatel licence povinen na vlastní náklady zneškodnit software a související dokumentaci spolu se všemi jejich kopiemi. 4

5 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Před použitím Příslušenství... 6 Volitelné příslušenství... 6 Identifikace a použití jednotlivých součástí... 6 Nasazení krytky objektivu... 8 Páskové poutko... 9 Napájení... 9 Doba nabíjení a doba snímání Zapnutí videokamery Nastavení data a času Použití LCD monitoru Práce s hledáčkem Rychlý start Vkládání/vyjímání kazety Vkládání/vyjímání karty Volba režimu Jak používat joystick Nápověda Přepnutí jazyka Používání menu Nastavení LCD monitoru/hledáčku Použití dálkového ovladače Režim záznamu Kontrola před záznamem Záznam na pásek Kontrola záznamu Funkce vyhledávání místa bez záznamu Zaznamenávání statických snímků na kartu při současném zaznamenávání obrazu na pásek Záznam statických snímků na kartu (Snímání ve fotografickém režimu) Funkce Zoom in/out Snímání sebe sama Funkce kompenzace protisvětla Funkce barevného nočního vidění Režim Soft skin Funkce Tele-macro Funkce zatmívání/roztmívání Funkce omezení šumu větru Vypnutí nežádoucího natáčení (AGS) Snímání pomocí samospouště Funkce Wide/4: Funkce stabilizátoru obrazu Funkce pomocného řádku Snímání v různých situacích (Režim scény) Snímání v přirozených barvách (Vyvážení bílé) Nastavení manuálního zaostřování Manuální nastavování rychlosti/otevření závěrky Režim přehrávání Přehrávání pásku Zpomalené přehrávání/ přehrávání snímek po snímku Funkce vyhledávání měnící se rychlostí Přehrávání na televizoru Přehrávání karty Vymazávání souborů uložených na kartě Formátování karty Ochrana souborů uložených na kartě Zapisování údajů pro tisk na kartu (DPOF nastavení) Editační režim Záznam z pásku na kartu Kopírování na DVD zapisovač nebo na videopřehrávač (Vytváření kopií) Pouití DV kabelu pro záznam (Digitální kopírování) Audiodabing Tisk snímků přímo prostřednictvím připojení k tiskárně (PictBridge) Použití PC Úvod Instalace/Zapojení Software Další pokyny Menu Seznam menu Menu týkající se snímání snímků Menu týkající se přehrávání Ostatní menu Ostatní Příznaky poruchy Označení výstrah/alarmů Uvedené funkce se nesmí používat současně Dříve, než požádáte o opravu (Problémy a jejich řešení) Upozornění pro použití Objasnění pojmů Technické údaje Technické údaje

6 Příslušenství 6 Před použitím Spolu s tímto výrobkem je dodáváno následující příslušenství. 1) VSK0651B 2) 3) 4) 5) K1HA05CD0010 K2GJ2DC00011 CR2025 1) Sít ový adaptér, kabel stejnosměrného napájení a sít ový přívodní kabel -10-2) Akumulátor -9-3) Dálkový ovladač, knoflíková baterie -22-4) Multi cable -46-5) USB kabel a CD-ROM -49-, -51- Volitelné příslušenství K2CQ2CA00006 N2QAEC K2KZ9CB ) Sít ový adaptér (VW-AD11E) 2) Akumulátor (lithium/cgr-du06/640 mah) 3) Akumulátor (lithium/cga-du07/680 mah) 4) Akumulátor (lithium/cga-du12/1150 mah) 5) Akumulátor (lithium/cga-du14/1360 mah) 6) Akumulátor (lithium/cga-du21/2040 mah) 7) Širokoúhlá předsádková čočka (VW-LW3707M3E) 8) Telekonverzní předsádková čočka (VW-LT3714ME) 9) Sada filtru (VW-LF37WE) 10) DC videosvětlo (VW-LDC10E) 11) Žárovka pro DC videosvětlo (VZ-LL10E) 12) Stativ (VW-CT45E) 13) DV kabel (VW-CD1E) Některá volitelná příslušenství nemusí být dostupná ve všech oblastech. Před použitím Identifikace a použití jednotlivých součástí ª Videokamera (1) (2) (3) (4) (1) Snímač vyvážení bílé -37- Snímač dálkového ovládání -23- (2) Páskové poutko -9- (3) Objektiv (LEICA DICOMAR) (4) Mikrofon (vestavěný, stereo) -29-, -33- (5)(6) (7) (5) Mode select switch [AUTO/MANUAL/ FOCUS] -24-, -36-, -37-, -38- (6) Nulovací tlačítko [RESET] -72- (7) Výstupní zásuvka pro audio-videa/ S-video [A/V] -46- Používejte pouze dodanou Multi cable. V opačném případě by audio nemuselo být přehráváno normálně.

7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (8) Hledáček -13-, -77- Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na obrazovce hledáčku objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se o funkční poruchu a zaznamenaný obraz není tímto jevem nijak ovlivněn. (9) USB zásuvka [ ] -49-, -57- (10) Zásuvka pro DC vstup [DC/C.C.IN] -10- (11) DV výstupní zásuvka [DV] -47- (12) Držák akumulátoru -10- (13) Páčka uvolnění akumulátoru [BATTERY] -10- (14) Hlavní vypínač [OFF/ON] -11- (15) Indikátor stavu -11- (16) Tlačítko menu [MENU] -19- (17) Joystick -17- (18) Otočný ovladač režimu -17- (19) Spouštěcí/zastavovací tlačítko záznamu -25- Před použitím (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (23) (20) LCD monitor -13-, -77- Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na LCD monitoru objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se o funkční poruchu a zaznamenaný obraz není tímto jevem nijak ovlivněn. (21) Uzávěr LCD monitoru -13- (22) Reproduktor -40- (23) Indikátor přístupu na kartu -16- (24) Slot pro kartu -16- (25) Kryt slotu pro kartu -16- (26) (24) (25) (22) (27) (28) (29) (30) (31) (26) Držák kazety -15- (27) Patka příslušenství Slouží k připojení příslušenství, jako je DC videosvětlo (VW-LDC10E; volitelné příslušenství). (28) Páčka uvolnění kazety [OPEN/EJECT] -15- (29) Kryt kazety -15- (30) Páčka zoomu [W/T] -29- Páčka hlasitosti [s /VOLr] -40- (31) Tlačítko snímání ve fotografickém režimu [ ] -27-7

8 (32) (32) Objímka na stativ Jedná se o otvor pro připojení videokamery ke stativu/vw-ct45e dodávanému v rámci volitelného příslušenství. (Pozorně si, prosím, přečtěte pokyny pro připojení stativu k videokameře.) Při použití stativu nemůžete otevřít kryt slotu pro kartu. Nejdříve proto vložte kartu a až poté připojte stativ. Před použitím Nasazení krytky objektivu Chraňte povrch objektivu nasazením krytky. Krytka objektivu a šňůrka krytky objektivu jsou nyní uchyceny k páskovému poutku. Když nepouíváte krytku objektivu, zatáhněte šňůrku ve směru šipky. 1 Pokud nesnímáte, ujistěte se, že je objektiv uzavřen a chráněn krytkou objektivu. 2 1 Při sundávání krytky objektivu rázně stiskněte knoflíky (33) (33) Sluneční clona Sluneční clona se uvolňuje jejím otočením proti směru hodinových ručiček 1. Nasazuje se zasunutím do drážky 2 a otočením ve směru hodinových ručiček. Nasaďte ochranný MC filtr nebo ND filtr ze sady filtru (VW-LF37WE; volitelné příslušenství) na čelní stranu sluneční clony. Na sluneční clonu nenasazujte žádné jiné příslušenství. (S výjimkou krytky objektivu) (Podrobnější informace najdete v návodu pro použití sady filtru.) Při nasazování telekonverzní předsádkové čočky (VW-LT3714ME; volitelné příslušenství) nebo širokoúhlé předsádkové čočky (VW-LW3707M3E; volitelné příslušenství) nejprve sundejte sluneční clonu. (Podrobnější informace najdete v návodu pro použití telekonverzní předsádkové čočky nebo širokoúhlé předsádkové čočky.) Když jsou současně nasazeny 2 součásti příslušenství objektivu jako ND filtr a telekonverzní předsádková čočka a páčka [W/T] je zatlačena na stranu označenou [W], 4 rohy snímku mohou ztmavnout. (Odclonění) 8

9 Páskové poutko Přizpůsobte délku poutka tak, aby se do něj vešla vaše ruka. 1 Nastavte délku poutka a polohu vycpávky Odepněte poutko. 2 Nastavte jeho potřebnou délku. 3 Upevněte poutko. Před použitím Napájení ª Nabíjení akumulátoru Při zakoupení tohoto výrobku není akumulátor nabitý. Před použitím výrobku proto proveďte nabití akumulátoru. Doba nabíjení akumulátoru (-11-) Doporučujeme vám používat akumulátory od firmy Panasonic. (-6-) Při použití jiných akumulátorů nemůžeme zaručit kvalitu tohoto výrobku. Pokud bude kabel stejnosměrného napájení připojen do sít ového adaptéru, akumulátor se nebude nabíjet. Odpojte kabel stejnosměrného napájení ze sít ového adaptéru. 1 Připojte přívodní sít ový kabel k sít ovému adaptéru a k hlavní sít ové zásuvce. 2 Položte akumulátor na úložnou plochu, vyrovnejte jej se značkou a zasuňte jej naznačeným směrem. ª Indikátor nabíjení Rozsvícený: Probíhá nabíjení Vypnutý: Nabíjení ukončeno Blikající: Akumulátor je vybitý příliš (nadměrně vybitý). V průběhu krátké doby dojde k rozsvícení indikátoru a k zahájení běžného nabíjení. Když je teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, indikátor [CHARGE] bude blikat a běžná doba nabíjení se prodlouží. 9

10 ª Připojení do sít ové zásuvky Zařízení se nachází v pohotovostním stavu v případě, že je připojen sít ový adaptér. Primární obvod je pod napětím po celou dobu připojení sít ového adaptéru k elektrické zásuvce. 1 Před použitím ª Nasazení akumulátoru Zatlačte akumulátor proti držáku akumulátoru a posuňte jej až po zacvaknutí. ª Odpojení akumulátoru Současně s posunutím páčky [BATTERY] uvolněte akumulátor jeho posunutím. 1 Připojte přívodní sít ový kabel k sít ovému adaptéru a do hlavní sít ové zásuvky. 2 Připojte kabel stejnosměrného napájení k sít ovému adaptéru. 3 Připojte kabel stejnosměrného napájení k tomuto výrobku. Výstupní zástrčka sít ového přívodního kabelu není zcela zasunuta do zásuvky sít ového adaptéru. Jak je vidět na 1, zůstane tam mezera. Přívodní šňůru nepoužívejte pro jiná zařízení, protože byla navržena výhradně pro videokameru. Kromě toho nepoužívejte pro videokameru přívodní šňůru jiného zařízení. 10 BATTERY Držte akumulátor rukou, aby neupadl. Při vkládání nebo vyjímání karty se pokaždé ujistěte o přepnutí přepínače [OFF/ON] do polohy [OFF]. UPOZORNĚNÍ Nesprávně vyměněná baterie může být příčinou nebezpečí výbuchu. Vybitou baterii nahrazujte pouze baterií stejného druhu nebo ekvivalentním druhem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte předepsaným způsobem dle pokynů výrobce.

11 Doba nabíjení a doba snímání Doby znázorněné v níže uvedených tabulkách se vztahují na teplotu 25 oc a relativní vlhkost 60%. Když bude skutečná teplota vyšší nebo nižší než 25 oc, doba nabíjení se prodlouží. Dodaný akumulátor/ CGR-DU06 (7,2 V/ 640 mah) CGA-DU12 (7,2 V/ 1150 mah) CGA-DU14 (7,2 V/ 1360 mah) CGA-DU21 (7,2 V/ 2040 mah) A B C A B C CGA-DU07 (7,2 V/ 680 mah) A B C A B C A B C A Doba nabíjení B Maximální nepřetržitá doba snímání C Přerušovaná doba snímání (Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na pásek při opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení, pohybování páčkou zoomu atd.) 1 h 10 min znamená 1 hodinu a 10 minut. Spolu s výrobkem je dodáván akumulátor CGR-DU06. Doby nabíjení a doby snímání uvedené v tabulce jsou přibližné. Uvedené doby se vztahují ke snímání s použitím hledáčku. Uvedené doby se vztahují ke snímání s použitím LCD monitoru. Při déletrvajícím záznamu (2 hodiny nebo více nepřetržitého záznamu, 1 hodina nebo více přerušovaného záznamu) doporučujeme použít akumulátor CGA-DU12, CGA-DU14 a CGA-DU21. Před použitím Aktuální doba se může stát kratší, než jsou uvedené hodnoty. Doby možného záznamu uvedené v tabulce jsou přibližné. V následujících případech dojde ke zkrácení možné doby záznamu: Při současném použití hledáčku a LCD monitoru po natočení LCD monitoru směrem dopředu během snímání sebe sama atd. Při použití této videokamery s odklopeným LCD monitorem při nastavení [NAPÁJENÍ LCD]. Akumulátory se při použití nebo během nabíjení ohřívají. Také hlavní jednotka videokamery se ohřívá. Jedná se o naprosto běžný jev. Při postupném snižování kapacity akumulátoru dojde ke změně zobrazení na displeji: # # # #. Při vybití akumulátoru bude blikat ( ). 1 h 40 min 1 h 15 min (1 h 10 min) 30 min (30 min) 2 h 25 min 2 h 15 min (2 h 5 min) 1 h (55 min) 2 h 45 min 2 h 40 min Zapnutí videokamery (2 h 30 min) 1 h 10 min (1 h) 3 h 55 min 4 h (3 h 45 min) 1 h 45 min (1 h 30 min) 1 h 30 min 1 h 20 min (1 h 15 min) 35 min (30 min) OFF ON Jeśli w chwili włączania kamery przykrywka obiektywu jest zamknięta, automatyczna korekcja balansu bieli (-77-) możne nie działać prawidłowo. W związku z tym kamerę należy włączać po zdjęciu przykrywki obiektywu. ª Jak zapnout napájení 1 Při stisknutém tlačítku 1 přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [ON]. Indikátor stavu se rozsvítí červeně a zapne se napájení. Jeśli w trybie nagrywania taśmy lub na karcie zostanie zamknięty wyświetlacz LCD lub wizjer, kiedy wyłącznik [OFF/ON] jest ustawiony w pozycji [ON], zasilanie zostanie wyłączone. ª Jak vypnout napájení 1 Při stisknutém tlačítku 1 přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF]. OFF ON Když videokameru nepoužíváte, přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF]. Při vypnutí napájení zhasne indikátor stavu

12 ª Zapnutí a vypnutí napájení prostřednictvím LCD monitoru/ hledáčku Když je hlavní přepínač přepnutý do polohy [ON] a jednotka se nachází v režimu záznamu na pásek nebo v režimu záznamu na kartu, napájení může být zapnuto a vypnuto prostřednictvím LCD monitoru a hledáčku. OFF ON 1 Za účelem použití videokamery otevřete LCD monitor nebo vytáhněte hledáček. (-13-) Dojde k aktivaci LCD monitoru nebo hledáčku. 2 Zavřete LCD monitor a zatáhněte hledáček. Před použitím Nastavení data a času Při prvním zapnutí videokamery dojde k zobrazení [SET DATE AND TIME]. Zvolte [YES] a stiskněte střed joysticku. Proveďte nastavení data/času provedením kroků 2 a 3. Je-li na displeji zobrazeno nesprávné datum/čas, upravte jej. Nastavte režim záznamu na pásek nebo režim záznamu na kartu. 1 Nastavte [SNADNÉ] >> [NASTAV. ČASU] >> [ANO]. (-19-) V případě, že LCD monitor není zavřený nebo když není hledáček zatažený zpět, nedojde k vypnutí napájení. Při vypnutí napájení automaticky zhasne indikátor stavu. (Když je rychlý start nastaven na [ON] (-14-), jednotka přejde do režimu rychlého startu a indikátor stavu se rozsvítí zelenou barvou.) Napájení nebude vypnuto ani v případě, že bude LCD monitor uzavřen a hledáček zatažen během záznamu na pásek. 3 Zapněte napájení otevřením LCD monitoru nebo vytáhnutím hledáčku a budete moci používat videokameru dále. Indikátor stavu se rozsvítí červeně a zapne se napájení. 12 OFF ON OFF ON 2 Zvolte polohu, která má být nastavena, pohybem joysticku nahoru nebo dolů. Následně zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolů požadovanou hodnotu. Rok je zobrazován následujícím způsobem: 2000, 2001,..., 2089, 2000,... Používá se 24-hodinová forma zobrazování času. 3 Potvrďte zvolené nastavení stlačením joysticku. Nastavení času začíná od hodnoty [00] sekund. ª Informace týkající se data/času Hodnoty data a času jsou udržovány díky vestavěné lithiové baterii. Před zahájením snímání se ujistěte o správnosti zobrazeného času, protože vestavěné hodiny nejsou příliš přesné.

13 ª Nabíjení vestavěné lithiové baterie Když je při zapnutí videokamery zobrazen symbol [0] nebo [--], znamená to, že dochází k vybití vestavěné lithiové baterie. Proveďte výměnu baterie s použitím následujícího postupu. Při prvním zapnutí napájení po nabíjení se zobrazí [NASTAVIT DATUM A ČAS]. Zvolte [ANO] a nastavte datum a čas. Připojte k videokameře sít ový adaptér nebo připněte akumulátor a vestavěná lithiová baterie bude dobita. Nechte videokameru v uvedeném stavu přibližně 24 hodin a baterie bude po dobití schopna udržet hodnotu data a času po dobu nejbližších přibližně 6 měsíců. (I když je přepínač [OFF/ON] přepnutý do polohy [OFF], dobíjení baterie bude pokračovat.) Použití LCD monitoru Otevřený LCD monitor vám umožňuje sledovat snímaný obraz. 1 Zatlačte prstem na uzávěr LCD monitoru a vytáhněte LCD monitor ve směru šipky. Před použitím Práce s hledáčkem ª Vytažení hledáčku 1 Vytáhněte hledáček po jeho uchopení za vyjímatelný okulár. Dojde k aktivaci hledáčku. (Je-li LCD monitor otevřen, dojde k vypnutí hledáčku.) ª Nastavení zorného pole 1 Zaostřete obraz posunutím knoflíku korektoru okuláru. 12:30: Monitor může být odklopen o 90o. 2 Nastavte úhel LCD monitoru dle vašich potřeb o 2 90o Můžete jej natočit o 180o 1 směrem k objektivu nebo o 90o 2 směrem k hledáčku. Jas a úroveň barev LCD monitoru mohou být nastaveny prostřednictvím menu. Při násilném odklopení nebo natočení monitoru může dojít k poškození nebo selhání videokamery. Když je LCD monitor otočen o 180o směrem k objektivu při otevřeném hledáčku (snímání sebe sama), LCD monitor a hledáček se zapnou současně. 12:30: Jas obrazu v hledáčku můžete nastavit prostřednictvím menu. 13

14 Rychlý start V případě ZAPNUTÍ rychlého startu dochází k použití akumulátoru i při zavřeném LCD monitoru a hledáčku. Videokamera obnoví režim záznamu/přerušení po 1,7 sekundách od opětovného otevření monitoru nebo hledáčku. Všimněte si, prosím, že v režimu rychlého startu je spotřeba energie poloviční ve srovnání s režimem přerušení záznamu. Použití režimu rychlého startu snižuje dobu snímání/ přehrávání daného akumulátoru. K aktivaci rychlého startu dochází pouze v následujících případech. Při použití akumulátoru S vloženým páskem nebo kartou při nastaveném režimu záznamu na pásek. S vloženou kartou při nastaveném režimu záznamu na kartu. Při použití sít ového adaptéru Rychlý start se dá použít i v případě, že není vložen/a pásek/karta. Nastavte režim záznamu na pásek/na kartu. 1 Nastavte [NASTAVENÍ] >> [RYCHLÝ START] >> [ZAPNOUT]. (-19-) 2 Při přepínači [OFF/ON] přepnutém do polohy [ON] zavřete LCD monitor a zatáhněte hledáček. Indikátor se rozsvítí zelenou barvou a jednotka přejde do pohotovostního režimu rychlého startu. Videokamera nepřejde do pohotovostního režimu rychlého startu, aniž by byl zavřený LCD monitor a zatažený hledáček. 3 Otevřete LCD monitor nebo hledáček. Indikátor se rozsvítí červenou barvou a videokamera přejde po zapnutí přibližně v průběhu 1,7 sekundy do režimu přerušení přehrávání. 14 OFF ON OFF ON Před použitím ª Zrušení rychlého startu 1 Nastavte [NASTAVENÍ] >> [RYCHLÝ START] >> [VYPNOUT]. (-19-) Jakmile je prepínac [OFF/ON] nastaven na [OFF] v pohotovostním režimu s okamžitým záznamem, prístroj se vypne. Jestliže pohotovostní režim pokračuje přibližně dalších 30 minut, dojde k vypnutí indikátoru stavu a k úplnému vypnutí videokamery. V následujících případech může dojít ke zrušení rychlého startu a k vypnutí napájení. Při pohybu otočným ovládačem režimu. Při odpojení akumulátoru nebo sít ového adaptéru. Při vyjmutí pásku a karty během použití akumulátoru v režimu záznamu na pásek. Při vyjmutí karty během použití akumulátoru v režimu záznamu na kartu. Když je videokamera aktivována s použitím rychlého startu a automatickým nastavováním vyvážení bílé a zdroj světla na snímané scéně se liší od zdroje světla v posledně snímané scéně, může chvíli trvat, než vyvážení bílé upraví záznam tak, aby odpovídal snímané scéně. (Avšak při použití funkce barevného nočního vidění bude zachováno nastavení vyvážení bílé, které bylo použito při posledně snímané scéně.) Při zapnutí napájení v pohotovostním režimu rychlého startu bude nastaveno zoomové zvětšení 1k a rozlišení snímku se může lišit od nastavení před přechodem do pohotovostního režimu rychlého startu. Když je [SPÁNEK] (-64-) nastaven na [5 MINUT] a zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu rychlého startu, přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF] a poté opět do polohy [ON]. Zavřete také LCD monitor a zatáhněte hledáček a následně otevřete LCD monitor a vytáhněte hledáček.

15 Vkládání/vyjímání kazety 1 Použijte sít ový adaptér nebo akumulátor a zapněte napájení. 2 Posuňte páčku [OPEN/EJECT] a otevřete kryt kazety. OPEN/ EJECT Po úplném otevøení krytu kazety dojde k vysunutí držáku kazety. 3 Po otevření držáku kazety vložte/vyjměte kazetu. Při vkládání otočte kazetu způsobem naznačeným na obrázku a bezpečně ji zasuňte až na doraz. Při jejím vyjímání ji vytáhněte rovně ven. 4 Při zavírání držáku kazety stlačte bod [PUSH], označený 1. PUSH Držák kazety je zasunutý dovnitř. 5 Kryt kazety zavřete teprve po úplném zasunutí držáku kazety. 1 Před použitím Při vložení kazety, na které již bylo něco zaznamenáno, vyhledejte místo, od kterého chcete pokračovat v záznamu, prostřednictvím funkce vyhledání místa bez záznamu. Při přepisování záznamu na předem nahrané kazetě se ujistěte, že jste nalezli polohu, od které hodláte pokračovat v záznamu. Při zavírání krytu kazety dávejte pozor, abyste nepřivřeli kabel zachycený krytem ani nic jiného. Po použití se ujistěte, že byla kazeta zcela převinuta, vyjměte ji a uložte do obalu. Obal skladujte ve vzpřímené poloze. (-76-) V případě, že na LCD displeji a/nebo EVF není zobrazen indikátor výskytu kondenzace a povšimnete si kondenzace na objektivu nebo hlavní jednotce, neotvírejte kryt kazety, protože v opačném případě by mohlo dojít k tvorbě kondenzace na videohlavách nebo pásku videokazety. (-73-) ª Když se držák kazety nedá vysunout Úplně zavřete kryt kazety a opět jej otevřete. Zkontrolujte, zda nedošlo k vybití akumulátoru. ª Kdy se držák kazety nedá zasunout Přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF] a poté opět do polohy [ON]. Zkontrolujte, zda nedošlo k vybití akumulátoru. ª Ochrana proti náhodnému vymazání Když je přepínač ochrany proti náhodnému vymazání 1 kazety odjištěn (přesunut do polohy ve směru označeném šipkou s nápisem [SAVE]), záznam na kazetu není možný. Při záznamu zajistěte přepínač ochrany proti náhodnému vymazání kazety (přesuňte jej do polohy ve směru označeném šipkou s nápisem [REC]). R E C SAVE 1 15

16 Vkládání/vyjímání karty Před vkládáním/vyjímáním karty přepněte přepínač [OFF/ON] do polohy [OFF]. Během vkládání nebo vyjímání karty při zapnutém napájení může dojít k poruše videokamery nebo ztrátě údajů zaznamenaných na kartě. 1 Vypnutí napájení 1. OFF ON Zkontrolujte, zda dojde k vypnutí indikátoru stavu. 2 Otevřete kryt slotu pro kartu. 3 Vložte/vyjměte kartu do/ze slotu pro kartu. 1 Před použitím ª Indikátor přístupu na kartu Během přístupu videokamery na kartu (načítání, záznam, přehrávání, vymazávání atd.) je rozsvícen indikátor přístupu. V případě, že bude během rozsvícení indikátoru přístupu provedena některá z následujících operací, může dojít k poškození zaznamenaných údajů nebo k poruše videokamery. Vložení nebo vyjmutí karty. Přepnutí přepínače [OFF/ON] nebo otočného ovladače. Odpojení akumulátoru nebo sít ového adaptéru. ª SD karta Kapacita paměti, uvedená na štítku pamět ové SD karty, odpovídá celkové kapacitě sloužící k ochraně autorských práv a k nakládání s nimi a kapacitě, která je k dispozici jako konvenční pamět pro videokameru, osobní počítač a další zařízení. Při vkládání otočte kartu stranou, na které se nachází štítek 1, směrem k vám a řádně ji zatlačte až na doraz. Při vyjímání karty zatlačte na střed karty a rázně ji vytáhněte ven. 4 Bezpečně zavřete kryt slotu pro kartu. ª Informace týkající se karty Neformátujte kartu v jiné videokameře ani v žádném osobním počítači. Prostřednictvím uvedených operací by se karta mohla stát nefunkční. 4 GB pamět ové karty musí být SDHC pamět ovými kartami. Pamět ové karty s vyšší kapacitou než 4 GB bez loga SDHC nejsou kompatibilní s SD standardem Toto zařízení je kompatibilní s SD pamět ovými kartami i s SDHC pamět ovými kartami. Na zařízení, které je kompatibilní s SDHC pamět ovými kartami, můžete použít pouze tyto karty. Nemůžete použít SDHC pamět ové karty na zařízeních, která jsou kompatibilní s SD pamět ovými kartami. (Při použití SDHC pamět ové karty na jiném zařízení si před jeho použitím přečtěte pokyny k použití.) ª Informace týkající se přepínače ochrany proti zápisu na SD kartě SD karta je vybavena přepínačem ochrany proti zápisu. Když se přepínač nachází v poloze [LOCK], psaní na kartu nebo její formátování není možné. V opačné poloze je jejich realizace možná.

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129)

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) User guide (129-159) WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató HP Deskjet F4200 All-in-One series Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató Hewlett-Packard Company bildirimleri Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-91 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SM 800 PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 1464202000 Edition 1 2009-11 setting standards PŘÍRUČK

Részletesebben

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso Combinato frigo/freezer Installazione e uso Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k použití Combinã frigorificã Instalare ºi folosire Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó Üzembehelyezés és használat Kombinovaná

Részletesebben