Návod k použití Kezelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návod k použití Kezelési útmutató"

Átírás

1 Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. EP B

2 Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STŘÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. POUŽÍVEJTE JEN DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ OBSLUŽNÉ SOUČÁSTI. SVĚŘTE ÚDRŽBU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. UPOZORNĚNÍ! NEINSTALUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO KNIHOVNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NEBO JINÉHO OMEZENÉHO PROSTORU. UJISTĚTE SE O DOBRÉ VENTILACI ZAŘÍZENÍ. ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKU POŽÁRU NÁSLEDKEM PŘEHŘÁTÍ, UJISTĚTE SE, ŽE ZÁCLONY A JINÝ MATERIÁL NEZAKRÝVAJÍ VENTILAČNÍ OTVORY. NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NOVINAMI, UBRUSY, ZÁCLONAMI A PODOBNÝMI PŘEDMĚTY. NEPOKLÁDEJTE NA ZAŘÍZENÍ ZDROJE VOLNÝCH PLAMENŮ, JAKO JSOU HOŘÍCÍ SVÍČKY. S VYBITÝMI BATERIEMI NAKLÁDEJTE ZPŮSOBEM, KTERÝ BERE OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zásuvka by měla být poblíž zařízení a snadno dostupná. Zástrčka sít ového přívodu by měla zůstat snadno obsluhovatelná. Abyste přístroj zcela odpojili od sítě, odpojte zástrčku sít ového přívodu ze zásuvky. Identifikační označení výrobku je umístěno na dolní straně přístrojů. Varování Nebezpečí ohně, exploze a popálenin. Nerozebírat na části. Nezahřívejte baterie na úroveň přesahující následující teploty a nespalujte je. Baterie tlačítkového typu 60 xc Baterivý modul 60 xc EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na výkonovém štítku. Používejte jen doporučené příslušenství. Nepoužívejte jiné AV/S kabely a USB kabely než dodávané. Když používáte kabel předaný zvlášt, ujistěte se, prosím, že jeho délka nepřesahuje 3 metry. 2

3 ČESKY Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. 3

4 Odškodnění za zaznamenaný obsah Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu záznamů v důsledku funkční poruchy nebo výrobní vady této kamery, jejího příslušenství nebo záznamových médií. Pečlivě respektujte autorská práva Nahrávání předem zaznamenaných pásků nebo disků, publikačních či rozhlasových materiálů pro jiné ne pro vaše soukromé pouití můe porušit autorská práva. Nahrávání určitých materiálů může být omezeno i pro účely soukromého použití. IBM, PC/AT a PowerPC jsou registrované chráněné známky korporace International Business Machines Corporation ve Spojených státech. Intel, Core a Pentium jsou registrované chráněné známky nebo chráněné známky korporace Intel Corporation ve Spojených státech a jiných zemích. Macintosh a Mac OS jsou buď registrované chráněné známky nebo chráněné známky firmy Apple Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Ostatní názvy systémů a výrobků uvedené v tomto návodu jsou obvykle zapsané ochranné známky nebo ochranné známky výrobců, kteří příslušný systém nebo výrobek vyvinuli. Logo SDHC je obchodní známka. Patent U.S.A. čís ; ; ; ; a Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna americkými patenty a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision. Není-li společností Macrovision povoleno jinak, je tato technologie určena pouze pro domácí a jiné omezené použití. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány. Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. LEICA je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Microsystems IR GmbH a DICOMAR je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Camera AG. Microsoft, Windows, Windows Vista, DirectDraw, DirectSound, DirectX, a Internet Explorer jsou buď registrované chráněné známky nebo chráněné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech a/ nebo jiných zemích. Snímky obrazovek výrobků Microsoft jsou otištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. 4

5 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Před použitím Funkce...7 Příslušenství...9 Popis a použití jednotlivých součástí...9 Použití LCD monitoru...12 Použití dálkového ovládání...12 Disk a karta SD...14 Poznámky k vnitřnímu disku a kartám, které lze v kameře použít...14 Poznámky ke kartám SD...14 Pokyny pro zacházení s diskem...16 Indikátor přístupu...16 Nastavení Napájení...18 Nabíjení akumulátoru...18 Připojení k síťové zásuvce...20 Zapnutí/vypnutí videokamery...20 Vložení/vyjmutí karty SD...21 Volba režimu...22 Použití joysticku...22 Přepnutí jazyka...26 Používání menu...26 Nastavení data a času...28 Nastavení LCD monitoru...29 Záznam Před záznamem...31 Záznam pohyblivých snímků...33 Režimy záznamu a doby záznamu pohyblivých snímků...35 Záznam statických snímků...36 Počet obrazových bodů a kvalita snímků při záznamu statických snímků...39 Různé funkce v režimu záznamu...40 Funkce přiblížení/oddálení...40 Snímání sebe sama...41 Záznam s reflektorem pro natáčení videa...41 Funkce kompenzace protisvětla...42 Funkce roztmívání/zatmívání Režim Soft skin Funkce Tele makro Funkce Barevné noční vidění Snímání pomocí samospouště Funkce záznamu s vodítky Širokoúhlý režim Funkce stabilizátoru obrazu Funkce omezení hluku větru Funkce ručního záznamu...47 Režim scény Nastavení ručního zaostření Vyvážení bílé Ruční nastavení rychlosti závěrky/ otvoru clony Přehrávání Přehrávání pohyblivých snímků...52 Přehrávání statického snímku...56 Úpravy Úpravy scén...58 Smazání scén Uzamčení scén pohyblivých snímků Používání playlistů...60 Co je to playlist? Vytvoření nového playlistu Přehrávání playlistu Úpravy playlistu Úpravy statických snímků...63 Odstranění souborů statických snímků Uzamčení souborů statických snímků Nastavení DPOF Kopírování souborů statických snímků Správa disku a karty Správa disku...67 Formátování disku Zobrazení informací o disku Správa karet...67 Formátování karty SD

6 S jinými přístroji S televizorem...69 Přehrávání na televizoru...69 S DVD rekordérem...70 Kopírování záznamů do DVD rekordéru...70 S videorekordérem...70 Kopírování snímků do jiných videopřístrojů...70 S tiskárnou (PictBridge)...71 S počítačem Před použitím s počítačem...73 Co můžete dělat s PC...73 Operační prostředí...74 Dohoda o licenci koncového uživatele...76 Instalace...77 Instalace VideoCam Suite...77 Odinstalování softwaru...78 Připojení a rozpoznání...79 Postupy při připojení a rozpoznání...79 O displeji PC...79 Bezpečné odpojení USB kabelu...80 Použití VideoCam Suite...81 Čtení uživatelských pokynů pro práci se softwarem...81 DVD KOPIE funkce...82 Používáte-li Macintosh...83 Ostatní Menu...84 Menu...84 Další nabídky...85 Indikátory...87 Indikátory...87 Zprávy...89 Funkce, které nelze použít současně...91 Časté dotazy...92 Odstraňování závad...94 Upozornění pro použití...99 Vysvětlení pojmů Technické údaje Počet zaznamenatelných snímků na disk nebo na kartu SD

7 Před použitím Před použitím Funkce Rozšířený záznam! Na vnitřní pevný disk 30 GB můžete pořídit záznam odpovídající přibližně 22 8 cm diskům DVD. Můžete také zaznamenávat pohyblivé a statické snímky na kartu SD. HDD Snadný záznam! (l 33) Není nutné hledat místo začátku záznamu. Nový záznam nepřepíše žádnou dříve zaznamenanou scénu. Snadné přehrávání! (l 52) Zaznamenané scény se zobrazí jako miniatury. Snadno vyhledáte scény, které si chcete prohlédnout. 7

8 Před použitím Úprava scén! (l 58, 60) Sestavením oblíbených scén zaznamenaných na pevném disku vytvoříte originální video (playlist). Použití s počítačem! (l 73) Při použití dodávaného software vytvoříte záložní DVD se záběry zaznamenanými v přístroji pouze pomocí jediného tlačítka. Vyexportováním záběrů do počítače a jejich úpravou můžete vytvořit originální DVD video. 8

9 Před použitím Příslušenství Před použitím přístroje zkontrolujte příslušenství. Akumulátor CGA-DU12 Síťový adaptér VSK0651B (DE-974GC) Kabel pro stejnosměrné napájení K2GJ2DC00015 nebo K2GJ2DC00011 AV/S kabel K2KZ9CB00001 Stativ (VW-CT45E) * Shoe adaptér VW-SK12E (volitelný) je nezbytný. Popis a použití jednotlivých součástí 1 2 Sít ový kabel K2CR2DA00004 Dálkové ovládání N2QAEC Knoflíková baterie CR2025 USB kabel K1HA05CD0019 nebo K1HA05CD0016 CD-ROM Volitelné příslušenství Některé volitelné příslušenství nemusí být v některých zemích dostupné Objektiv (LEICA DICOMAR) Nenasazujte na přístroj předsádkovou čočku nebo filtr, neboť způsobují vinětaci. 2 Kryt objektivu 3 Reflektor pro natáčení videa (l 41) 4 Snímač vyvážení bílé (l 49) Snímač dálkového ovládání (l 13) 5 Mikrofon (vestavěný, stereo) Sít ový adaptér (VW-AD11E) Akumulátor (lithiový/cga-du12/1150 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du14/1360 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du21/2040 mah) Shoe adaptér (VW-SK12E) Video světlo DC (VW-LDC102E) * Žárovka pro video DC světlo (VZ-LL10E) 9

10 Před použitím 22 Tlačítko snímku [ ] (l 36) 23 Osvětlovací dioda LED (l 86) Kryt konektorů 7 Tlačítko menu [MENU] (l 26) 8 Vstupní konektor napájení z baterie [DC/C.C. IN] (l 20) 9 Výklopná část LCD monitoru (l 12) 10 Držák akumulátoru (l 18) 11 Výstupní konektor audio-video [A/V] (l 69, 70) 12 Indikátor stavu (l 20) 13 Hlavní vypínač [OFF/ON] (l 20) 14 Indikátor práce s pevným diskem/ počítačem [ACCESS/PC] (l 16, 79) 15 Otočný volič režimu (l 22) 16 Joystick (l 22) 17 Tlačítko mazání [ ] (l 58, 62, 63) 18 Konektor USB [ ] (l 71, 79) 19 Tlačítko spuštění/zastavení záznamu (l 33) 24 Slot pro kartu (l 21) 25 Objímka stativu (l 11) 26 Páčka uvolnění akumulátoru [BATTERY] (l 18) LCD monitor (l 12) Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na obrazovce LCD monitoru objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se však o závadu a na zaznamenaný obraz nemá tato skutečnost žádný vliv Kroužek pro otevření/zavření krytu objektivu (l 11) 21 Při záznamu: Páčka zoomu [W/T] (l 40) Při přehrávání: Páčka hlasitosti [svolr] (l 54) 28 Páčka pro otevření otvoru pro kartu (l 21) 29 Tlačítko pro kopírování DVD [DVD COPY] (l 82) 30 Reproduktor 31 Tlačítko Power LCD plus [POWER LCD PLUS] (l 30) 10

11 Před použitím 32 Tlačítko reflektoru pro natáčení videa [LIGHT] (l 41) 33 Nulovací tlačítko [RESET] (l 97) 34 Přepínač volby režimu [AUTO/MANUAL/ FOCUS] (l 32, 47, 48) 35 Kryt slotu pro kartu [SD CARD] (l 21) 36 Indikátor přístupu na kartu [ACCESS] (l 17, 79) Manipulace s krytem objektivu Aby byl objektiv chráněný, nezapomeňte zavřít kryt, když kameru nepoužíváte. Otočte kroužkem pro otevření/ zavření krytu objektivu. Objímka stativu Páskové poutko (l 11) Použití páskového poutka Otvor pro připevnění kamery na stativ (volitelné příslušenství). (Pečlivě si v návodu k použití přečtěte, jak připevnit kameru na stativ.) Přizpůsobte délku poutka, aby se vám do něj vešla ruka. Nastavte délku pásku a polohu opěrky Při použití stativu nelze otevřít slot pro kartu. Kartu SD vložte před připevněním kamery na stativ. (l 21) 1 Odepněte poutko. 2 Nastavte délku. 3 Pásek opět připněte. 11

12 Před použitím Použití LCD monitoru Použití dálkového ovládání Zaznamenávaný obraz můžete pozorovat na LCD monitoru. 1 Dotkněte se výklopné části LCD monitoru A a vyklopte LCD monitor ve směru šipky EXT DISPLAY DATE/ TIME PHOTO SHOT VOL START/ STOP ZOOM 7 8 SEARCH PLAY SEARCH 4 STILL ADV PAUSE STILL ADV A Monitor lze vyklopit až o 90o. 5 6 SKIP STOP ENTER SKIP MENU Nastavte úhel LCD monitoru podle potřeby. Monitor lze otočit až o 180o A směrem k objektivu nebo o 90o B opačným směrem. A Jas a úroveň barev LCD monitoru lze nastavit pomocí menu. (l 29) Při násilném otvírání nebo otáčení LCD monitoru se může kamera poškodit nebo selhat. B 1 Tlačítko snímku [PHOTO SHOT, ]* 2 Tlačítko zobrazení na obrazovce [EXT DISPLAY] (l 70) 3 Tlačítko data/času [DATE/TIME] (l 28) 4 Tlačítka pro ovládání přehrávání (l 53) 5 Tlačítko mazání [ ]* 6 Směrová tlačítka [3,4,2,1] (l 28) 7 Tlačítko pro spuštění/zastavení záznamu [START/STOP]* 8 Tlačítka ovládání zoomu/hlasitosti [ZOOM, VOL]* 9 Tlačítko menu [MENU]* (l 28) 10 Potvrzovací tlačítko [ENTER] (l 28) * znamená, že tlačítka fungují stejně jako odpovídající tlačítka na kameře. 12

13 Před použitím Vložte knoflíkovou baterii Před použitím dálkového ovládání vložte dodanou knoflíkovou baterii. 1 Podržte stisknutou pojistku A a vytáhněte držák baterie. Rozsah použitelnosti dálkového ovládání Vzdálenost dálkového ovládání a snímače dálkového ovládání na kameře A: V okruhu přibližně 5m Úhel: přibližně 10o nahoru a 15o dolů, doleva a doprava A A 2 Vložte do držáku knoflíkovou baterii značkou (r) nahoru a zasuňte držák zpět na místo. Dálkové ovládání je určeno pro použití v interiéru. V exteriéru nebo při silném osvětlení nemusí kamera pracovat správně ani v použitelném rozsahu. Poznámky ke knoflíkové baterii Knoflíkovou baterii po vybití vyměňte za novou (číslo dílu: CR2025). Baterie by měla běžně vydržet přibližně 1 rok, podle toho, jak často kameru používáte. Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. Varování Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. Nikdy nevkládejte knoflíkovou baterii do úst. Při polknutí přivolejte lékaře. 13

14 Před použitím Disk a karta SD Kameru lze použít pro záznam pohyblivých snímků a statických snímků na vnitřní disk a na kartu SD. Poznámky k vnitřnímu disku a kartám, které lze v kameře použít Vnitřní disk (Pevný disk) Paměťová karta SD Pamět ová karta SDHC Zobrazení na obrazovce Označení v návodu [HDD] [SD] Kapacita 30 GB *1 8MB/ 16 MB 32 MB/ 64 MB/ 128 MB 256 MB/ 512 MB/ 1GB/2GB 4GB Funkce Záznam pohyblivých snímků Záznam statických snímků *2 Tvorba playlistů *1 Část místa na 30 GB disku se používá pro formátování, správu souborů a jiné účely. 30 GB je bajtů. Použitelná kapacita bude menší. *2 Nelze zaručit během provozu. Poznámky ke kartám SD : je možné : není možné Kamera je kompatibilní s kartami SD i SDHC. Karty SDHC lze používat pouze v zařízeních, která jsou s nimi kompatibilní. Karty SDHC nelze používat pouze v zařízeních, která jsou kompatibilní pouze s paměťovými kartami SD. (Při používání paměťové karty SDHC v jiném zařízení si nezapomeňte přečíst návod k používání tohoto zařízení.) V tomto návodu jsou paměťové karty SD a paměťové karty SDHC označovány jako karta SD. Kamera podporuje paměťové karty SD naformátované systémem FAT12 a FAT16 podle specifikace paměťových karet SD a paměťové karty SDHC naformátované systémem FAT32. Karty SD formátujte v kameře. Jestliže je karta SD naformátována v jiném zařízení (například v počítači), bude záznam trvat déle a nemusí být možné ji použít. (l 67) 14

15 Před použitím Při použití karty SD, na kterou se už několikrát zapisovala data, se může zbývající čas pro záznam zkrátit. Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout. Paměťové karty MultiMediaCard nelze v kameře použít. Je-li paměťová karta SD uzamčena pojistkou proti zápisu A, nelze na ni zaznamenávat, mazat z ní záznamy ani je upravovat. A Karty SD, které lze použít pro záznam pohyblivých snímků Pro záznam pohyblivých snímků doporučujeme používat karty SD splňující požadavky Class 2 nebo vyšší na hodnocení rychlostní třídy karet SD (SD Speed Class Rating) nebo karty SD vyrobené společností Panasonic. (Při použití jiného druhu karty SD se může záznam pohyblivých snímků náhle přerušit.) Vysokorychlostní paměťová karta SD Class 2 Paměťová karta SD/SDHC Class 4 Paměťová karta SD/SDHC Class 6 Paměťová karta SD/SDHC 256 MB RP-SDH256 RP-SDR MB RP-SDK512 RP-SDR512 1GB RP-SDH01G RP-SDR01G RP-SDV01G 2GB RP-SDK02G RP-SDR02G RP-SDM02G RP-SDV02G 4GB RP-SDR04G RP-SDM04G RP-SDV04G U následujících karet SD není zaručena funkce při záznamu pohyblivých snímků: jkarty SD s kapacitou od 32 MB do 128 MB jjiné než výše uvedené karty SD s kapacitou od 256 MB do 4 GB Aktuální informace najdete na následující webové stránce. (Tyto stránky jsou pouze v angličtině.) Pokyny pro zacházení Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně karty. Kontakty na kartě chraňte před vodou, znečištěním a prachem. Neukládejte kartu na následujících místech: jna přímém slunečním světle. jve velmi prašném nebo vlhkém prostředí. jv blízkosti zdrojů tepla. jv místech, kde může docházet k výrazným rozdílům teplot (na povrchu se může srazit vlhkost). jkde jsou vystaveny elektrickému nebo elektromagnetickému poli. Když kartu nepoužíváte, vraťte ji do ochranného sáčku nebo obalu. Působením elektrického pole, statické elektřiny nebo v důsledku závady videokamery nebo karty SD se mohou data na ní uložená poškodit nebo smazat. Doporučujeme uložit důležitá data do počítače. 15

16 Před použitím Pokyny pro zacházení s diskem Kamera je vybavena vnitřním diskem. Disk je přesný nástroj, a proto s ním zacházejte opatrně. Nevystavujte kameru nárazům nebo otřesům. Disk poté nemusí být možné rozpoznat nebo na něj poté nemusí být možné zaznamenávat nebo z něj přehrávat. Zejména se vyvarujte otřesů nebo nárazů během přehrávání nebo záznamu. Neupusť te kameru. Při silném nárazu do kamery, např. při pádu, se může disk poškodit. Kamera je vybavena funkcí detekce pádu, která chrání disk před nárazem při pádu kamery. Jestliže funkce zjistí, že během záznamu pohyblivého snímku došlo k pádu kamery, zazní zvuková výstraha ochrany činnosti disku. Jestliže funkce zjistí, že pád kamery pokračuje, může zastavit záznam nebo přehrávání. Věnujte pozornost teplotě kamery. Je-li teplota kamery příliš vysoká nebo příliš nízká, nemusí již fungovat záznam nebo přehrávání. Při zjištění odchylky teploty se zobrazí výstraha na LCD monitoru kamery. (l 89) Nepoužívejte kameru v místech s nízkým tlakem. Při používání kamery ve výškách nad 3000 m se může poškodit disk. Zaznamenaná data zálohujte, abyste je ochránili. Zaznamenaná data pravidelně zálohujte do počítače, na disk DVD apod. Při závadě disku nelze zaznamenaná data opravit. Zřeknutí se odpovědnosti za ztrátu zaznamenaného obsahu Panasonic nijak neodpovídá za škody přímo nebo nepřímo vzniklé v důsledku jakýchkoli problémů, které způsobí ztrátu záznamu nebo upraveného obsahu, a nezaručuje žádný obsah v případě, že záznam nebo úpravy nebudou řádně fungovat. Výše uvedené platí obdobně v případě jakékoli opravy kamery (včetně jakéhokoli jiného dílu nesouvisejícího s diskem). Indikátor přístupu Indikátor ACCESS/PC Indikátor ACCESS/PC se rozsvítí v době, kdy kamera načítá informace z disku (čtení, záznam přehrávání, mazání atd.). Jestliže v době, kdy svítí indikátor ACCESS/PC, provádíte dále uvedené operace, může se poškodit disk nebo zaznamenaná data a nebo může kamera fungovat nesprávně: svystavení kamery otřesům nebo nárazům smanipulace s přepínačem OFF/ON nebo s otočným voličem režimu svyjmutí akumulátoru nebo odpojení síťového napáječe 16

17 Před použitím Indikátor přístupu na kartu Tento indikátor se rozsvítí v době, kdy kamera načítá informace z karty SD (čtení, přehrávání, mazání atd.). Jestliže v době, kdy tento indikátor svítí, provádíte dále uvedené operace, může se poškodit karta SD nebo zaznamenaná data a nebo může kamera fungovat nesprávně: sotevření krytu slotu pro kartu svyjmutí karty SD smanipulace s přepínačem OFF/ON nebo s otočným voličem režimu svyjmutí akumulátoru nebo odpojení síťového napáječe 17

18 Nastavení Nastavení Napájení Bylo zjištěno, že se v některých obchodech prodávají padělané baterie, které se velmi podobají originálním bateriím. Některé z těchto baterií nejsou opatřeny řádnou vnitřní ochranou a nesplňují tedy příslušné bezpečnostní standardy. Padělané baterie se mohou vznítit nebo vybouchnout. Dovolujeme si Vás upozornit, že neneseme odpovědnost za žádnou nehodu nebo vadu způsobenou používáním padělaných baterií. Doporučujeme používat výhradně originální baterie Panasonic. Jedině tak budete mít jistotu, že používáte bezpečný výrobek. Mějte na paměti, že mnohé baterie prodávané za velmi nízkou cenu nebo v situacích, kdy je obtížné výrobky před koupí zkontrolovat, jsou padělky. Indikátor nabíjení Svítí: Nabíjení Zhasne: Nabíjení dokončeno Bliká: Akumulátor je nadměrně vybitý. Během chvíle se indikátor rozsvítí azačne normální nabíjení. Je-li teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, indikátor CHARGE bliká a nabíjení bude trvat déle než obvykle. Doba nabíjení akumulátoru (l 19) Doporučujeme používat akumulátory Panasonic. (l 9) Při používání jiných baterií nemůžeme zaručit kvalitní funkci kamery. Vložení akumulátoru Zatlačte akumulátor do držáku a posuňte jej, až zaklapne. Nabíjení akumulátoru Akumulátor kamery se dodává nenabitý. Před použitím kamery akumulátor nabijte. Je-li k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, nebude se akumulátor nabíjet. Odpojte kabel pro stejnosměrné napájení od síťového napáječe. A Vyjmutí akumulátoru Současně s posunutím páčky BATTERY vytáhněte akumulátor. 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. 2 Položte akumulátor do držáku, zarovnejte ho se značkou a bezpečně zasuňte. Výstupní kabel síťového napáječe není zcela zasunutý do patice napáječe. Na obrázku A je vidět mezera. Přidržujte akumulátor rukou, aby neupadl. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastavený do polohy OFF a zkontrolujte, zda zhasnul indikátor stavu. 18

19 Nastavení Nezahřívejte a nevystavujte působení plamene. Nenechávejte bateriový modul ve voze, kde je dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření při zavřených dveřích a oknech. Poznámka k dobíjecí baterii Tato baterie je určena k recyklování. Řiďte se prosím místními pravidly pro recyklování. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. Doba nabíjení a doba záznamu Doby v následující tabulce platí při teplotě 25 oc a relativní vlhkosti 60%. Při teplotě vyšší nebo nižší než 25 oc se doba nabíjení prodlouží. Doba nabíjení Uvedené doby nabíjení jsou pouze orientační. 2 h 25 min znamená 2 hodiny a 25 minut. Číslo modelu akumulátoru Napětí/kapacita Doba nabíjení Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) 7,2V/1150mAh 2h25min CGA-DU14 (volitelný) 7,2 V/1360 mah 2 h 45 min CGA-DU21 (volitelný) 7,2 V/2040 mah 3 h 55 min Doba záznamu Skutečná doba záznamu označuje dobu záznamu při opakovaném spouštění/zastavení záznamu, zapínání/vypínání kamery, pohybu páčkou zoomu atd. 2h5min znamená 2 hodiny a 5 minut. Číslo modelu akumulátoru Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) CGA-DU14 (volitelný) CGA-DU21 (volitelný) Napětí/kapacita 7,2V/1150mAh 7,2V/1360mAh 7,2V/2040mAh Místo pro uložení záznamu Maximální nepřetržitá doba záznamu Skutečně zaznamenatelná doba [HDD] 2h5min 55min [SD] 2h20min 1h [HDD] 2h30min 1h5min [SD] 2h45min 1h15min [HDD] 3h45min 1h40min [SD] 4h10min 1h50min Se zmenšující se kapacitou baterie se zobrazení mění. # # # #. Při vybití baterie bude blikat symbol ( ). Doba záznamu se liší podle způsobu používání. Udávané časy jsou přibližné. Doba záznamu bude kratší při používání podsvícení LCD monitoru kamery stisknutím tlačítka POWER LCD PLUS. Akumulátory se při provozu nebo nabíjení zahřívají. Rovněž tak se zahřívá samotná videokamera. Je to naprosto běžný jev. Pamatujte, že za nízkých teplot se provozní doba akumulátoru zkracuje. Doporučujeme mít pro natáčení v zásobě nabitý náhradní akumulátor. 19

20 Nastavení Připojení k síťové zásuvce Po připojení síťového napáječe je kamera v pohotovostním stavu. Po zapojení síťového napáječe do zásuvky je primární okruh stále pod napětím. Zapnutí napájení Nastavte přepínač OFF/ON do polohy ON. A 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. 2 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do síťového napáječe. 3 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do kamery. Nepoužívejte síťový kabel s jiným zařízením, protože je určen pouze pro tuto kameru. Nepoužívejte pro tuto videokameru síťový kabel od jiného přístroje. Po dobu, kdy je k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, se nebude akumulátor nabíjet. Zapnutí/vypnutí videokamery Při záznamu otevřete před zapnutím kamery kryt objektivu. (l 11) Při zapnutí kamery se zavřeným krytem objektivu nemusí správně fungovat automatické nastavení vyvážení bílé (l 102). Indikátor stavu A svítí a zapne se napájení. Při prvním zapnutí kamery se zobrazí výzva k nastavení data a času. Zvolte [ANO] a nastavte datum a čas. (l 28) Při prvním zapnutí kamery se zobrazí obrazovka pro volbu místa uložení pohyblivých snímků a statických snímků. Pro každý typ snímků zvolte [HDD] nebo [SD KARTA] a stiskněte joystick. Vypnutí napájení Nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF. A Při vypnutí napájení indikátor stavu A zhasne. Zapnutí a vypnutí napájení pomocí LCD monitoru Je-li přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, lze napájení zapnout a vypnout pomocí LCD monitoru, je-li kamera v režimu záznamu videa nebo v režimu záznamu snímků. 20

21 Nastavení Zapnutí napájení Otevřete LCD monitor. 2 Otevřete LCD monitor a posunutím páčky pro otevření krytu slotu pro kartu A otevřete kryt slotu pro kartu. Indikátor stavu svítí a zapne se napájení. Vypnutí napájení Zavřete LCD monitor. A 3 Vložte kartu SD do slotu/vyjměte ji ze slotu. Indikátor stavu zhasne a napájení se vypne. Během záznamu se napájení nevypne ani při zavření LCD monitoru. Když kameru nepoužíváte, nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF. Vložení/vyjmutí karty SD Před vložením/vyjmutím karty SD se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastaven do polohy OFF. Při vkládání nebo vyjímání karty SD v době, kdy je přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, se může kamera porouchat nebo mohou být ztracena data zaznamenávaná na kartu SD. B Při vkládání karty SD ji držte potištěnou stranou B nahoru a jedním zatlačením ji kolmo zasuňte na doraz do slotu. Při vyjímání karty zatlačte na její střed a vytáhněte ji kolmo ven. 1 Nastavením přepínače OFF/ON do polohy OFF vypněte napájení. Zkontrolujte, zda indikátor stavu zhasnul. 21

22 Nastavení 4 Bezpečně uzavřete kryt slotu pro kartu. Použití joysticku Kamera je vybavena joystickem pro volbu funkcí, uskutečňování operací atd., a je ji tedy možné snadno ovládat jednou rukou. Základní ovládání Ovládání na obrazovce menu a výběr souborů na obrazovce se zobrazením miniatur atd. Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo vyberte položku nebo scénu, stisknutím joysticku ji potom nastavte. Volba režimu Voličem režimu přepínáte mezi režimy záznamu a přehrávání. Voličem režimu otáčejte pomalu, ale jistě. Otáčejte voličem režimu a nastavte piktogram požadovaného režimu do polohy znázorněné na obrázku Volba pohybem nahoru. 2 Volba pohybem dolů. 3 Volba pohybem doleva. 4 Volba pohybem doprava. 5 Potvrzení položky stisknutím joysticku. Operace na obrazovce menu (l 26) 5 Operace během záznamu Režim záznamu videa (l 33) Použijte pro záznam pohyblivých snímků. Režim přehrávání videa (l 52) Použijte pro přehrávání pohyblivých snímků. Režim záznamu snímku (l 36) Použijte pro záznam statických snímků. Režim přehrávání snímku (l 56) Použijte pro přehrávání statických snímků. Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 1 Stiskněte střed joysticku a na obrazovce se objeví ikony. 1/2 NEXT Po dalším stisknutí středu joysticku indikace zmizí. Indikace se změní po každém pohybu joystickem dolů. Při otáčení voličem nepoužívejte násilí. 22

23 Nastavení 2 Pohybem joysticku nahoru, vlevo nebo vpravo vyberte položku. Operace během přehrávání Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 1 Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo vyberte scénu, kterou chcete přehrát, a stiskněte joystick. Vybraná scéna se přehraje na celé obrazovce. Na obrazovce se automaticky zobrazí provozní ikona. 2 Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo ji ovládejte. Provozní ikona se zobrazí nebo zmizí vždy po stisknutí středu joysticku. 23

24 Nastavení Ikony ovládání zobrazené v jednotlivých režimech Automatický režim a ruční režim (l 32) Režim záznamu videa 1/2 NEXT 2/2 NEXT 3/3 NEXT 4/4 NEXT Ikona Směr Funkce Strana 3 Kompenzace protisvětla 42 (1/2) 2 Zatmívání/roztmívání 42 1 Režim nápovědy 26 3 Barevné noční vidění 44 (2/2) 2 Režim Soft skin 43 V ručním režimu (3/3) V režimu ručního ostření (4/4) Stínované ikony ovládání se nezobrazují při záznamu. Režim přehrávání videa 1 Tele makro 44 3 Vyvážení bílé 48 2 Hodnota clony nebo elektronického zesílení 50 1 Rychlost závěrky Nastavení ručního zaostření 48 Ikona Směr Funkce Strana 1/; 3 Přehrávání/zastavení 52 4 Konec přehrávání a zobrazení miniatur 52 : Přeskočení Rychlé převinutí na začátek 53 2; Pomalý posun vzad/přehrávání po snímcích (při zastavení) 53 9 Přeskočení Rychlý posun vpřed 53 ;1 Pomalý posun vpřed/přehrávání po snímcích (při zastavení) 53 24

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 午 前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás (CZE).book 1 ページ 2007 年 1 月 12 日 金 曜 日 午 前 9 時 55 分 Cover Návod k použití Kezelési utasítás DVD Video Camera Model No.VDR-D160EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük,

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS180EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató Digital Video Camera Model No. NV-GS330 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. EP Bezpečnostní

Részletesebben

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

GR-D815E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI

GR-D815E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI LYT1811-006A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ HU PO DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D815E Vážený zákazníku, Děkujeme Vámza zakoupení této digitální

Részletesebben

GR-DA20E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1780-007A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI

GR-DA20E DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO LYT1780-007A NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ LYT1780-007A HU PO DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA DIGITÁLIS VIDEOKAMERA CYFROWA KAMERA WIDEO GR-DA20E Vážený zákazníku, Děkujeme Vámza zakoupení této digitální

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE CZ HU Vážený zákazníku, děkujeme Vám za to, že jste si zakoupil tuto videokameru. V zájmu bezpečné obsluhy výrobku si před jeho použitím

Részletesebben

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1)

HDR-SR10E. Návod k použití. A kamera használati útmutatója. Návod na používanie. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-51(1) 3-286-594-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK HDR-SR10E Informace týkající se rozšířených funkcí naleznete v dokumentu Příručka

Részletesebben

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E 3-098-549-72(1) Digital Video Camera Recorder Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie CZ HU SK DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E Informace

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH32E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

FLE40586SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLE40586SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLE40586SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-635-673-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-NEZ7DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL48272 Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Részletesebben

e-gordo 3.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-gordo 3.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-gordo 3.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR Gyártó: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-gordo 3.0 modell, trekking kerékpár Váz: slumínium

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK PL HU BAREVNÝ TELEVIZNÍ PØÍJÍMAÈ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAÈ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben