Návod k použití Kezelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návod k použití Kezelési útmutató"

Átírás

1 Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. EP B

2 Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STŘÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. POUŽÍVEJTE JEN DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ OBSLUŽNÉ SOUČÁSTI. SVĚŘTE ÚDRŽBU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. UPOZORNĚNÍ! NEINSTALUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO KNIHOVNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NEBO JINÉHO OMEZENÉHO PROSTORU. UJISTĚTE SE O DOBRÉ VENTILACI ZAŘÍZENÍ. ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKU POŽÁRU NÁSLEDKEM PŘEHŘÁTÍ, UJISTĚTE SE, ŽE ZÁCLONY A JINÝ MATERIÁL NEZAKRÝVAJÍ VENTILAČNÍ OTVORY. NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NOVINAMI, UBRUSY, ZÁCLONAMI A PODOBNÝMI PŘEDMĚTY. NEPOKLÁDEJTE NA ZAŘÍZENÍ ZDROJE VOLNÝCH PLAMENŮ, JAKO JSOU HOŘÍCÍ SVÍČKY. S VYBITÝMI BATERIEMI NAKLÁDEJTE ZPŮSOBEM, KTERÝ BERE OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zásuvka by měla být poblíž zařízení a snadno dostupná. Zástrčka sít ového přívodu by měla zůstat snadno obsluhovatelná. Abyste přístroj zcela odpojili od sítě, odpojte zástrčku sít ového přívodu ze zásuvky. Identifikační označení výrobku je umístěno na dolní straně přístrojů. Varování Nebezpečí ohně, exploze a popálenin. Nerozebírat na části. Nezahřívejte baterie na úroveň přesahující následující teploty a nespalujte je. Baterie tlačítkového typu 60 xc Baterivý modul 60 xc EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na výkonovém štítku. Používejte jen doporučené příslušenství. Nepoužívejte jiné AV/S kabely a USB kabely než dodávané. Když používáte kabel předaný zvlášt, ujistěte se, prosím, že jeho délka nepřesahuje 3 metry. 2

3 ČESKY Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. 3

4 Odškodnění za zaznamenaný obsah Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu záznamů v důsledku funkční poruchy nebo výrobní vady této kamery, jejího příslušenství nebo záznamových médií. Pečlivě respektujte autorská práva Nahrávání předem zaznamenaných pásků nebo disků, publikačních či rozhlasových materiálů pro jiné ne pro vaše soukromé pouití můe porušit autorská práva. Nahrávání určitých materiálů může být omezeno i pro účely soukromého použití. IBM, PC/AT a PowerPC jsou registrované chráněné známky korporace International Business Machines Corporation ve Spojených státech. Intel, Core a Pentium jsou registrované chráněné známky nebo chráněné známky korporace Intel Corporation ve Spojených státech a jiných zemích. Macintosh a Mac OS jsou buď registrované chráněné známky nebo chráněné známky firmy Apple Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Ostatní názvy systémů a výrobků uvedené v tomto návodu jsou obvykle zapsané ochranné známky nebo ochranné známky výrobců, kteří příslušný systém nebo výrobek vyvinuli. Logo SDHC je obchodní známka. Patent U.S.A. čís ; ; ; ; a Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna americkými patenty a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision. Není-li společností Macrovision povoleno jinak, je tato technologie určena pouze pro domácí a jiné omezené použití. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány. Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. LEICA je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Microsystems IR GmbH a DICOMAR je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Camera AG. Microsoft, Windows, Windows Vista, DirectDraw, DirectSound, DirectX, a Internet Explorer jsou buď registrované chráněné známky nebo chráněné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech a/ nebo jiných zemích. Snímky obrazovek výrobků Microsoft jsou otištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. 4

5 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Před použitím Funkce...7 Příslušenství...9 Popis a použití jednotlivých součástí...9 Použití LCD monitoru...12 Použití dálkového ovládání...12 Disk a karta SD...14 Poznámky k vnitřnímu disku a kartám, které lze v kameře použít...14 Poznámky ke kartám SD...14 Pokyny pro zacházení s diskem...16 Indikátor přístupu...16 Nastavení Napájení...18 Nabíjení akumulátoru...18 Připojení k síťové zásuvce...20 Zapnutí/vypnutí videokamery...20 Vložení/vyjmutí karty SD...21 Volba režimu...22 Použití joysticku...22 Přepnutí jazyka...26 Používání menu...26 Nastavení data a času...28 Nastavení LCD monitoru...29 Záznam Před záznamem...31 Záznam pohyblivých snímků...33 Režimy záznamu a doby záznamu pohyblivých snímků...35 Záznam statických snímků...36 Počet obrazových bodů a kvalita snímků při záznamu statických snímků...39 Různé funkce v režimu záznamu...40 Funkce přiblížení/oddálení...40 Snímání sebe sama...41 Záznam s reflektorem pro natáčení videa...41 Funkce kompenzace protisvětla...42 Funkce roztmívání/zatmívání Režim Soft skin Funkce Tele makro Funkce Barevné noční vidění Snímání pomocí samospouště Funkce záznamu s vodítky Širokoúhlý režim Funkce stabilizátoru obrazu Funkce omezení hluku větru Funkce ručního záznamu...47 Režim scény Nastavení ručního zaostření Vyvážení bílé Ruční nastavení rychlosti závěrky/ otvoru clony Přehrávání Přehrávání pohyblivých snímků...52 Přehrávání statického snímku...56 Úpravy Úpravy scén...58 Smazání scén Uzamčení scén pohyblivých snímků Používání playlistů...60 Co je to playlist? Vytvoření nového playlistu Přehrávání playlistu Úpravy playlistu Úpravy statických snímků...63 Odstranění souborů statických snímků Uzamčení souborů statických snímků Nastavení DPOF Kopírování souborů statických snímků Správa disku a karty Správa disku...67 Formátování disku Zobrazení informací o disku Správa karet...67 Formátování karty SD

6 S jinými přístroji S televizorem...69 Přehrávání na televizoru...69 S DVD rekordérem...70 Kopírování záznamů do DVD rekordéru...70 S videorekordérem...70 Kopírování snímků do jiných videopřístrojů...70 S tiskárnou (PictBridge)...71 S počítačem Před použitím s počítačem...73 Co můžete dělat s PC...73 Operační prostředí...74 Dohoda o licenci koncového uživatele...76 Instalace...77 Instalace VideoCam Suite...77 Odinstalování softwaru...78 Připojení a rozpoznání...79 Postupy při připojení a rozpoznání...79 O displeji PC...79 Bezpečné odpojení USB kabelu...80 Použití VideoCam Suite...81 Čtení uživatelských pokynů pro práci se softwarem...81 DVD KOPIE funkce...82 Používáte-li Macintosh...83 Ostatní Menu...84 Menu...84 Další nabídky...85 Indikátory...87 Indikátory...87 Zprávy...89 Funkce, které nelze použít současně...91 Časté dotazy...92 Odstraňování závad...94 Upozornění pro použití...99 Vysvětlení pojmů Technické údaje Počet zaznamenatelných snímků na disk nebo na kartu SD

7 Před použitím Před použitím Funkce Rozšířený záznam! Na vnitřní pevný disk 30 GB můžete pořídit záznam odpovídající přibližně 22 8 cm diskům DVD. Můžete také zaznamenávat pohyblivé a statické snímky na kartu SD. HDD Snadný záznam! (l 33) Není nutné hledat místo začátku záznamu. Nový záznam nepřepíše žádnou dříve zaznamenanou scénu. Snadné přehrávání! (l 52) Zaznamenané scény se zobrazí jako miniatury. Snadno vyhledáte scény, které si chcete prohlédnout. 7

8 Před použitím Úprava scén! (l 58, 60) Sestavením oblíbených scén zaznamenaných na pevném disku vytvoříte originální video (playlist). Použití s počítačem! (l 73) Při použití dodávaného software vytvoříte záložní DVD se záběry zaznamenanými v přístroji pouze pomocí jediného tlačítka. Vyexportováním záběrů do počítače a jejich úpravou můžete vytvořit originální DVD video. 8

9 Před použitím Příslušenství Před použitím přístroje zkontrolujte příslušenství. Akumulátor CGA-DU12 Síťový adaptér VSK0651B (DE-974GC) Kabel pro stejnosměrné napájení K2GJ2DC00015 nebo K2GJ2DC00011 AV/S kabel K2KZ9CB00001 Stativ (VW-CT45E) * Shoe adaptér VW-SK12E (volitelný) je nezbytný. Popis a použití jednotlivých součástí 1 2 Sít ový kabel K2CR2DA00004 Dálkové ovládání N2QAEC Knoflíková baterie CR2025 USB kabel K1HA05CD0019 nebo K1HA05CD0016 CD-ROM Volitelné příslušenství Některé volitelné příslušenství nemusí být v některých zemích dostupné Objektiv (LEICA DICOMAR) Nenasazujte na přístroj předsádkovou čočku nebo filtr, neboť způsobují vinětaci. 2 Kryt objektivu 3 Reflektor pro natáčení videa (l 41) 4 Snímač vyvážení bílé (l 49) Snímač dálkového ovládání (l 13) 5 Mikrofon (vestavěný, stereo) Sít ový adaptér (VW-AD11E) Akumulátor (lithiový/cga-du12/1150 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du14/1360 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du21/2040 mah) Shoe adaptér (VW-SK12E) Video světlo DC (VW-LDC102E) * Žárovka pro video DC světlo (VZ-LL10E) 9

10 Před použitím 22 Tlačítko snímku [ ] (l 36) 23 Osvětlovací dioda LED (l 86) Kryt konektorů 7 Tlačítko menu [MENU] (l 26) 8 Vstupní konektor napájení z baterie [DC/C.C. IN] (l 20) 9 Výklopná část LCD monitoru (l 12) 10 Držák akumulátoru (l 18) 11 Výstupní konektor audio-video [A/V] (l 69, 70) 12 Indikátor stavu (l 20) 13 Hlavní vypínač [OFF/ON] (l 20) 14 Indikátor práce s pevným diskem/ počítačem [ACCESS/PC] (l 16, 79) 15 Otočný volič režimu (l 22) 16 Joystick (l 22) 17 Tlačítko mazání [ ] (l 58, 62, 63) 18 Konektor USB [ ] (l 71, 79) 19 Tlačítko spuštění/zastavení záznamu (l 33) 24 Slot pro kartu (l 21) 25 Objímka stativu (l 11) 26 Páčka uvolnění akumulátoru [BATTERY] (l 18) LCD monitor (l 12) Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na obrazovce LCD monitoru objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se však o závadu a na zaznamenaný obraz nemá tato skutečnost žádný vliv Kroužek pro otevření/zavření krytu objektivu (l 11) 21 Při záznamu: Páčka zoomu [W/T] (l 40) Při přehrávání: Páčka hlasitosti [svolr] (l 54) 28 Páčka pro otevření otvoru pro kartu (l 21) 29 Tlačítko pro kopírování DVD [DVD COPY] (l 82) 30 Reproduktor 31 Tlačítko Power LCD plus [POWER LCD PLUS] (l 30) 10

11 Před použitím 32 Tlačítko reflektoru pro natáčení videa [LIGHT] (l 41) 33 Nulovací tlačítko [RESET] (l 97) 34 Přepínač volby režimu [AUTO/MANUAL/ FOCUS] (l 32, 47, 48) 35 Kryt slotu pro kartu [SD CARD] (l 21) 36 Indikátor přístupu na kartu [ACCESS] (l 17, 79) Manipulace s krytem objektivu Aby byl objektiv chráněný, nezapomeňte zavřít kryt, když kameru nepoužíváte. Otočte kroužkem pro otevření/ zavření krytu objektivu. Objímka stativu Páskové poutko (l 11) Použití páskového poutka Otvor pro připevnění kamery na stativ (volitelné příslušenství). (Pečlivě si v návodu k použití přečtěte, jak připevnit kameru na stativ.) Přizpůsobte délku poutka, aby se vám do něj vešla ruka. Nastavte délku pásku a polohu opěrky Při použití stativu nelze otevřít slot pro kartu. Kartu SD vložte před připevněním kamery na stativ. (l 21) 1 Odepněte poutko. 2 Nastavte délku. 3 Pásek opět připněte. 11

12 Před použitím Použití LCD monitoru Použití dálkového ovládání Zaznamenávaný obraz můžete pozorovat na LCD monitoru. 1 Dotkněte se výklopné části LCD monitoru A a vyklopte LCD monitor ve směru šipky EXT DISPLAY DATE/ TIME PHOTO SHOT VOL START/ STOP ZOOM 7 8 SEARCH PLAY SEARCH 4 STILL ADV PAUSE STILL ADV A Monitor lze vyklopit až o 90o. 5 6 SKIP STOP ENTER SKIP MENU Nastavte úhel LCD monitoru podle potřeby. Monitor lze otočit až o 180o A směrem k objektivu nebo o 90o B opačným směrem. A Jas a úroveň barev LCD monitoru lze nastavit pomocí menu. (l 29) Při násilném otvírání nebo otáčení LCD monitoru se může kamera poškodit nebo selhat. B 1 Tlačítko snímku [PHOTO SHOT, ]* 2 Tlačítko zobrazení na obrazovce [EXT DISPLAY] (l 70) 3 Tlačítko data/času [DATE/TIME] (l 28) 4 Tlačítka pro ovládání přehrávání (l 53) 5 Tlačítko mazání [ ]* 6 Směrová tlačítka [3,4,2,1] (l 28) 7 Tlačítko pro spuštění/zastavení záznamu [START/STOP]* 8 Tlačítka ovládání zoomu/hlasitosti [ZOOM, VOL]* 9 Tlačítko menu [MENU]* (l 28) 10 Potvrzovací tlačítko [ENTER] (l 28) * znamená, že tlačítka fungují stejně jako odpovídající tlačítka na kameře. 12

13 Před použitím Vložte knoflíkovou baterii Před použitím dálkového ovládání vložte dodanou knoflíkovou baterii. 1 Podržte stisknutou pojistku A a vytáhněte držák baterie. Rozsah použitelnosti dálkového ovládání Vzdálenost dálkového ovládání a snímače dálkového ovládání na kameře A: V okruhu přibližně 5m Úhel: přibližně 10o nahoru a 15o dolů, doleva a doprava A A 2 Vložte do držáku knoflíkovou baterii značkou (r) nahoru a zasuňte držák zpět na místo. Dálkové ovládání je určeno pro použití v interiéru. V exteriéru nebo při silném osvětlení nemusí kamera pracovat správně ani v použitelném rozsahu. Poznámky ke knoflíkové baterii Knoflíkovou baterii po vybití vyměňte za novou (číslo dílu: CR2025). Baterie by měla běžně vydržet přibližně 1 rok, podle toho, jak často kameru používáte. Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. Varování Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. Nikdy nevkládejte knoflíkovou baterii do úst. Při polknutí přivolejte lékaře. 13

14 Před použitím Disk a karta SD Kameru lze použít pro záznam pohyblivých snímků a statických snímků na vnitřní disk a na kartu SD. Poznámky k vnitřnímu disku a kartám, které lze v kameře použít Vnitřní disk (Pevný disk) Paměťová karta SD Pamět ová karta SDHC Zobrazení na obrazovce Označení v návodu [HDD] [SD] Kapacita 30 GB *1 8MB/ 16 MB 32 MB/ 64 MB/ 128 MB 256 MB/ 512 MB/ 1GB/2GB 4GB Funkce Záznam pohyblivých snímků Záznam statických snímků *2 Tvorba playlistů *1 Část místa na 30 GB disku se používá pro formátování, správu souborů a jiné účely. 30 GB je bajtů. Použitelná kapacita bude menší. *2 Nelze zaručit během provozu. Poznámky ke kartám SD : je možné : není možné Kamera je kompatibilní s kartami SD i SDHC. Karty SDHC lze používat pouze v zařízeních, která jsou s nimi kompatibilní. Karty SDHC nelze používat pouze v zařízeních, která jsou kompatibilní pouze s paměťovými kartami SD. (Při používání paměťové karty SDHC v jiném zařízení si nezapomeňte přečíst návod k používání tohoto zařízení.) V tomto návodu jsou paměťové karty SD a paměťové karty SDHC označovány jako karta SD. Kamera podporuje paměťové karty SD naformátované systémem FAT12 a FAT16 podle specifikace paměťových karet SD a paměťové karty SDHC naformátované systémem FAT32. Karty SD formátujte v kameře. Jestliže je karta SD naformátována v jiném zařízení (například v počítači), bude záznam trvat déle a nemusí být možné ji použít. (l 67) 14

15 Před použitím Při použití karty SD, na kterou se už několikrát zapisovala data, se může zbývající čas pro záznam zkrátit. Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout. Paměťové karty MultiMediaCard nelze v kameře použít. Je-li paměťová karta SD uzamčena pojistkou proti zápisu A, nelze na ni zaznamenávat, mazat z ní záznamy ani je upravovat. A Karty SD, které lze použít pro záznam pohyblivých snímků Pro záznam pohyblivých snímků doporučujeme používat karty SD splňující požadavky Class 2 nebo vyšší na hodnocení rychlostní třídy karet SD (SD Speed Class Rating) nebo karty SD vyrobené společností Panasonic. (Při použití jiného druhu karty SD se může záznam pohyblivých snímků náhle přerušit.) Vysokorychlostní paměťová karta SD Class 2 Paměťová karta SD/SDHC Class 4 Paměťová karta SD/SDHC Class 6 Paměťová karta SD/SDHC 256 MB RP-SDH256 RP-SDR MB RP-SDK512 RP-SDR512 1GB RP-SDH01G RP-SDR01G RP-SDV01G 2GB RP-SDK02G RP-SDR02G RP-SDM02G RP-SDV02G 4GB RP-SDR04G RP-SDM04G RP-SDV04G U následujících karet SD není zaručena funkce při záznamu pohyblivých snímků: jkarty SD s kapacitou od 32 MB do 128 MB jjiné než výše uvedené karty SD s kapacitou od 256 MB do 4 GB Aktuální informace najdete na následující webové stránce. (Tyto stránky jsou pouze v angličtině.) Pokyny pro zacházení Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně karty. Kontakty na kartě chraňte před vodou, znečištěním a prachem. Neukládejte kartu na následujících místech: jna přímém slunečním světle. jve velmi prašném nebo vlhkém prostředí. jv blízkosti zdrojů tepla. jv místech, kde může docházet k výrazným rozdílům teplot (na povrchu se může srazit vlhkost). jkde jsou vystaveny elektrickému nebo elektromagnetickému poli. Když kartu nepoužíváte, vraťte ji do ochranného sáčku nebo obalu. Působením elektrického pole, statické elektřiny nebo v důsledku závady videokamery nebo karty SD se mohou data na ní uložená poškodit nebo smazat. Doporučujeme uložit důležitá data do počítače. 15

16 Před použitím Pokyny pro zacházení s diskem Kamera je vybavena vnitřním diskem. Disk je přesný nástroj, a proto s ním zacházejte opatrně. Nevystavujte kameru nárazům nebo otřesům. Disk poté nemusí být možné rozpoznat nebo na něj poté nemusí být možné zaznamenávat nebo z něj přehrávat. Zejména se vyvarujte otřesů nebo nárazů během přehrávání nebo záznamu. Neupusť te kameru. Při silném nárazu do kamery, např. při pádu, se může disk poškodit. Kamera je vybavena funkcí detekce pádu, která chrání disk před nárazem při pádu kamery. Jestliže funkce zjistí, že během záznamu pohyblivého snímku došlo k pádu kamery, zazní zvuková výstraha ochrany činnosti disku. Jestliže funkce zjistí, že pád kamery pokračuje, může zastavit záznam nebo přehrávání. Věnujte pozornost teplotě kamery. Je-li teplota kamery příliš vysoká nebo příliš nízká, nemusí již fungovat záznam nebo přehrávání. Při zjištění odchylky teploty se zobrazí výstraha na LCD monitoru kamery. (l 89) Nepoužívejte kameru v místech s nízkým tlakem. Při používání kamery ve výškách nad 3000 m se může poškodit disk. Zaznamenaná data zálohujte, abyste je ochránili. Zaznamenaná data pravidelně zálohujte do počítače, na disk DVD apod. Při závadě disku nelze zaznamenaná data opravit. Zřeknutí se odpovědnosti za ztrátu zaznamenaného obsahu Panasonic nijak neodpovídá za škody přímo nebo nepřímo vzniklé v důsledku jakýchkoli problémů, které způsobí ztrátu záznamu nebo upraveného obsahu, a nezaručuje žádný obsah v případě, že záznam nebo úpravy nebudou řádně fungovat. Výše uvedené platí obdobně v případě jakékoli opravy kamery (včetně jakéhokoli jiného dílu nesouvisejícího s diskem). Indikátor přístupu Indikátor ACCESS/PC Indikátor ACCESS/PC se rozsvítí v době, kdy kamera načítá informace z disku (čtení, záznam přehrávání, mazání atd.). Jestliže v době, kdy svítí indikátor ACCESS/PC, provádíte dále uvedené operace, může se poškodit disk nebo zaznamenaná data a nebo může kamera fungovat nesprávně: svystavení kamery otřesům nebo nárazům smanipulace s přepínačem OFF/ON nebo s otočným voličem režimu svyjmutí akumulátoru nebo odpojení síťového napáječe 16

17 Před použitím Indikátor přístupu na kartu Tento indikátor se rozsvítí v době, kdy kamera načítá informace z karty SD (čtení, přehrávání, mazání atd.). Jestliže v době, kdy tento indikátor svítí, provádíte dále uvedené operace, může se poškodit karta SD nebo zaznamenaná data a nebo může kamera fungovat nesprávně: sotevření krytu slotu pro kartu svyjmutí karty SD smanipulace s přepínačem OFF/ON nebo s otočným voličem režimu svyjmutí akumulátoru nebo odpojení síťového napáječe 17

18 Nastavení Nastavení Napájení Bylo zjištěno, že se v některých obchodech prodávají padělané baterie, které se velmi podobají originálním bateriím. Některé z těchto baterií nejsou opatřeny řádnou vnitřní ochranou a nesplňují tedy příslušné bezpečnostní standardy. Padělané baterie se mohou vznítit nebo vybouchnout. Dovolujeme si Vás upozornit, že neneseme odpovědnost za žádnou nehodu nebo vadu způsobenou používáním padělaných baterií. Doporučujeme používat výhradně originální baterie Panasonic. Jedině tak budete mít jistotu, že používáte bezpečný výrobek. Mějte na paměti, že mnohé baterie prodávané za velmi nízkou cenu nebo v situacích, kdy je obtížné výrobky před koupí zkontrolovat, jsou padělky. Indikátor nabíjení Svítí: Nabíjení Zhasne: Nabíjení dokončeno Bliká: Akumulátor je nadměrně vybitý. Během chvíle se indikátor rozsvítí azačne normální nabíjení. Je-li teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, indikátor CHARGE bliká a nabíjení bude trvat déle než obvykle. Doba nabíjení akumulátoru (l 19) Doporučujeme používat akumulátory Panasonic. (l 9) Při používání jiných baterií nemůžeme zaručit kvalitní funkci kamery. Vložení akumulátoru Zatlačte akumulátor do držáku a posuňte jej, až zaklapne. Nabíjení akumulátoru Akumulátor kamery se dodává nenabitý. Před použitím kamery akumulátor nabijte. Je-li k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, nebude se akumulátor nabíjet. Odpojte kabel pro stejnosměrné napájení od síťového napáječe. A Vyjmutí akumulátoru Současně s posunutím páčky BATTERY vytáhněte akumulátor. 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. 2 Položte akumulátor do držáku, zarovnejte ho se značkou a bezpečně zasuňte. Výstupní kabel síťového napáječe není zcela zasunutý do patice napáječe. Na obrázku A je vidět mezera. Přidržujte akumulátor rukou, aby neupadl. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastavený do polohy OFF a zkontrolujte, zda zhasnul indikátor stavu. 18

19 Nastavení Nezahřívejte a nevystavujte působení plamene. Nenechávejte bateriový modul ve voze, kde je dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření při zavřených dveřích a oknech. Poznámka k dobíjecí baterii Tato baterie je určena k recyklování. Řiďte se prosím místními pravidly pro recyklování. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. Doba nabíjení a doba záznamu Doby v následující tabulce platí při teplotě 25 oc a relativní vlhkosti 60%. Při teplotě vyšší nebo nižší než 25 oc se doba nabíjení prodlouží. Doba nabíjení Uvedené doby nabíjení jsou pouze orientační. 2 h 25 min znamená 2 hodiny a 25 minut. Číslo modelu akumulátoru Napětí/kapacita Doba nabíjení Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) 7,2V/1150mAh 2h25min CGA-DU14 (volitelný) 7,2 V/1360 mah 2 h 45 min CGA-DU21 (volitelný) 7,2 V/2040 mah 3 h 55 min Doba záznamu Skutečná doba záznamu označuje dobu záznamu při opakovaném spouštění/zastavení záznamu, zapínání/vypínání kamery, pohybu páčkou zoomu atd. 2h5min znamená 2 hodiny a 5 minut. Číslo modelu akumulátoru Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) CGA-DU14 (volitelný) CGA-DU21 (volitelný) Napětí/kapacita 7,2V/1150mAh 7,2V/1360mAh 7,2V/2040mAh Místo pro uložení záznamu Maximální nepřetržitá doba záznamu Skutečně zaznamenatelná doba [HDD] 2h5min 55min [SD] 2h20min 1h [HDD] 2h30min 1h5min [SD] 2h45min 1h15min [HDD] 3h45min 1h40min [SD] 4h10min 1h50min Se zmenšující se kapacitou baterie se zobrazení mění. # # # #. Při vybití baterie bude blikat symbol ( ). Doba záznamu se liší podle způsobu používání. Udávané časy jsou přibližné. Doba záznamu bude kratší při používání podsvícení LCD monitoru kamery stisknutím tlačítka POWER LCD PLUS. Akumulátory se při provozu nebo nabíjení zahřívají. Rovněž tak se zahřívá samotná videokamera. Je to naprosto běžný jev. Pamatujte, že za nízkých teplot se provozní doba akumulátoru zkracuje. Doporučujeme mít pro natáčení v zásobě nabitý náhradní akumulátor. 19

20 Nastavení Připojení k síťové zásuvce Po připojení síťového napáječe je kamera v pohotovostním stavu. Po zapojení síťového napáječe do zásuvky je primární okruh stále pod napětím. Zapnutí napájení Nastavte přepínač OFF/ON do polohy ON. A 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. 2 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do síťového napáječe. 3 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do kamery. Nepoužívejte síťový kabel s jiným zařízením, protože je určen pouze pro tuto kameru. Nepoužívejte pro tuto videokameru síťový kabel od jiného přístroje. Po dobu, kdy je k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, se nebude akumulátor nabíjet. Zapnutí/vypnutí videokamery Při záznamu otevřete před zapnutím kamery kryt objektivu. (l 11) Při zapnutí kamery se zavřeným krytem objektivu nemusí správně fungovat automatické nastavení vyvážení bílé (l 102). Indikátor stavu A svítí a zapne se napájení. Při prvním zapnutí kamery se zobrazí výzva k nastavení data a času. Zvolte [ANO] a nastavte datum a čas. (l 28) Při prvním zapnutí kamery se zobrazí obrazovka pro volbu místa uložení pohyblivých snímků a statických snímků. Pro každý typ snímků zvolte [HDD] nebo [SD KARTA] a stiskněte joystick. Vypnutí napájení Nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF. A Při vypnutí napájení indikátor stavu A zhasne. Zapnutí a vypnutí napájení pomocí LCD monitoru Je-li přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, lze napájení zapnout a vypnout pomocí LCD monitoru, je-li kamera v režimu záznamu videa nebo v režimu záznamu snímků. 20

21 Nastavení Zapnutí napájení Otevřete LCD monitor. 2 Otevřete LCD monitor a posunutím páčky pro otevření krytu slotu pro kartu A otevřete kryt slotu pro kartu. Indikátor stavu svítí a zapne se napájení. Vypnutí napájení Zavřete LCD monitor. A 3 Vložte kartu SD do slotu/vyjměte ji ze slotu. Indikátor stavu zhasne a napájení se vypne. Během záznamu se napájení nevypne ani při zavření LCD monitoru. Když kameru nepoužíváte, nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF. Vložení/vyjmutí karty SD Před vložením/vyjmutím karty SD se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastaven do polohy OFF. Při vkládání nebo vyjímání karty SD v době, kdy je přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, se může kamera porouchat nebo mohou být ztracena data zaznamenávaná na kartu SD. B Při vkládání karty SD ji držte potištěnou stranou B nahoru a jedním zatlačením ji kolmo zasuňte na doraz do slotu. Při vyjímání karty zatlačte na její střed a vytáhněte ji kolmo ven. 1 Nastavením přepínače OFF/ON do polohy OFF vypněte napájení. Zkontrolujte, zda indikátor stavu zhasnul. 21

22 Nastavení 4 Bezpečně uzavřete kryt slotu pro kartu. Použití joysticku Kamera je vybavena joystickem pro volbu funkcí, uskutečňování operací atd., a je ji tedy možné snadno ovládat jednou rukou. Základní ovládání Ovládání na obrazovce menu a výběr souborů na obrazovce se zobrazením miniatur atd. Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo vyberte položku nebo scénu, stisknutím joysticku ji potom nastavte. Volba režimu Voličem režimu přepínáte mezi režimy záznamu a přehrávání. Voličem režimu otáčejte pomalu, ale jistě. Otáčejte voličem režimu a nastavte piktogram požadovaného režimu do polohy znázorněné na obrázku Volba pohybem nahoru. 2 Volba pohybem dolů. 3 Volba pohybem doleva. 4 Volba pohybem doprava. 5 Potvrzení položky stisknutím joysticku. Operace na obrazovce menu (l 26) 5 Operace během záznamu Režim záznamu videa (l 33) Použijte pro záznam pohyblivých snímků. Režim přehrávání videa (l 52) Použijte pro přehrávání pohyblivých snímků. Režim záznamu snímku (l 36) Použijte pro záznam statických snímků. Režim přehrávání snímku (l 56) Použijte pro přehrávání statických snímků. Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 1 Stiskněte střed joysticku a na obrazovce se objeví ikony. 1/2 NEXT Po dalším stisknutí středu joysticku indikace zmizí. Indikace se změní po každém pohybu joystickem dolů. Při otáčení voličem nepoužívejte násilí. 22

23 Nastavení 2 Pohybem joysticku nahoru, vlevo nebo vpravo vyberte položku. Operace během přehrávání Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 1 Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo vyberte scénu, kterou chcete přehrát, a stiskněte joystick. Vybraná scéna se přehraje na celé obrazovce. Na obrazovce se automaticky zobrazí provozní ikona. 2 Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo ji ovládejte. Provozní ikona se zobrazí nebo zmizí vždy po stisknutí středu joysticku. 23

24 Nastavení Ikony ovládání zobrazené v jednotlivých režimech Automatický režim a ruční režim (l 32) Režim záznamu videa 1/2 NEXT 2/2 NEXT 3/3 NEXT 4/4 NEXT Ikona Směr Funkce Strana 3 Kompenzace protisvětla 42 (1/2) 2 Zatmívání/roztmívání 42 1 Režim nápovědy 26 3 Barevné noční vidění 44 (2/2) 2 Režim Soft skin 43 V ručním režimu (3/3) V režimu ručního ostření (4/4) Stínované ikony ovládání se nezobrazují při záznamu. Režim přehrávání videa 1 Tele makro 44 3 Vyvážení bílé 48 2 Hodnota clony nebo elektronického zesílení 50 1 Rychlost závěrky Nastavení ručního zaostření 48 Ikona Směr Funkce Strana 1/; 3 Přehrávání/zastavení 52 4 Konec přehrávání a zobrazení miniatur 52 : Přeskočení Rychlé převinutí na začátek 53 2; Pomalý posun vzad/přehrávání po snímcích (při zastavení) 53 9 Přeskočení Rychlý posun vpřed 53 ;1 Pomalý posun vpřed/přehrávání po snímcích (při zastavení) 53 24

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 午 前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA.

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA. OBSAH Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2008 Sony Corporation 4-115-568-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

HU 7" LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 X KÜLTÉRI INFRA KAMERA KIT Köszönjük, hogy a GLOBAL Export Import KFT. által forgalmazott terméket választotta!

HU 7 LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 X KÜLTÉRI INFRA KAMERA KIT Köszönjük, hogy a GLOBAL Export Import KFT. által forgalmazott terméket választotta! HU 7" LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 X KÜLTÉRI INFRA KAMERA KIT Köszönjük, hogy a GLOBAL Export Import KFT. által forgalmazott terméket választotta! SK 7" LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 EXTERIÉROVÉ

Részletesebben

Obsah CZ PL HU 1 / 72

Obsah CZ PL HU 1 / 72 Obsah 1. Informace o tomto návodu... 5 1.1. Symboly a výstražné texty použité v tomto návodu... 5 1.2. Účel zařízení... 6 1.3. Informace o shodě... 6 2. Bezpečnostní pokyny... 7 2.1. Nebezpečí pro děti

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

GSM Security Camera EYE-02. Watch your Life Anytime from Anywhere. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Руководство пользователя. Használati útmutató

GSM Security Camera EYE-02. Watch your Life Anytime from Anywhere. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Руководство пользователя. Használati útmutató GSM Security Camera EYE-02 Watch your Life Anytime from Anywhere Návod k obsluze Návod na obsluhu Руководство пользователя Használati útmutató Användarmanual SV Kasutusfuhend Návod k obsluze Návod na obsluhu

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Český... Magyar... Sloveneský...

Český... Magyar... Sloveneský... MEDIA-NAV EVOLUTION Český... Magyar... Sloveneský... CZ H SK 1 Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje..........................................................................

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó

Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 UK І 33 Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó ь - ь ZRB938FXD2 ZRB938FWD2 Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spot ebiče 5 Ovládací panel 5 P i prvním použití

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép FAVORIT 88020I Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 S53600CSS0 S53600CSW0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso 2 17 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 12 Použití

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Üvegkerámia lapos, elektromos tűzhely Használati és beszerelési utasítás Elektryczna kuchnia ceramiczna Instrukcja obsługi i instalacji U104730-01

Részletesebben

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 EN3613AOX...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Trouba Sütő Cepeškrāsns

Trouba Sütő Cepeškrāsns CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 21 LV Lietošanas instrukcija 40 Trouba Sütő Cepeškrāsns ZOB35752 ZOB535752 ZOB735752 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 1 návod k použití használati útmutató Bubnová sušička Szárítógép EDC 46130W 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 2 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 3 Vítejte

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWDN 61251X9

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWDN 61251X9 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 CZ Český,13 RO Română,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis PLESE RED CREFULLY EFORE USING THE CONTROL OX KPCSOLÓDOOZ HSZNÁLT ELŐTT KÉRJÜK OLVSS EL FIGYELMESEN Réf: 00 0-0 - G-HU-CZ /DIS Les Portes de retagne

Részletesebben

minitouch PMP EMGETON M7 CULT PLUS (CZ) Návod k obsluze 22 (SK) Návod k obsluhe 33 (PL) Instrukcja obsługi odtwarzacza 64 (HU) Használati utasítás 72

minitouch PMP EMGETON M7 CULT PLUS (CZ) Návod k obsluze 22 (SK) Návod k obsluhe 33 (PL) Instrukcja obsługi odtwarzacza 64 (HU) Használati utasítás 72 minitouch PMP EMGETON M7 CULT PLUS (CZ) Návod k obsluze 22 (SK) Návod k obsluhe 33 (PL) Instrukcja obsługi odtwarzacza 64 (HU) Használati utasítás 72 (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje,

Részletesebben

www.markabolt.hu EKC51300O...

www.markabolt.hu EKC51300O... EKC51300O...... CS SPORÁK NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................... 3 POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................

Részletesebben

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 1 Declaration of Conformity We BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan declare that the Labelling System PT-2100 conforms with the following

Részletesebben

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610 Kezelöi kézikönyv Henger RD 16 0178395hu 005 0610 Copyright üzenet Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation. Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is. Ezt a

Részletesebben

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129)

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) User guide (129-159) WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský

Részletesebben

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akušroubovák. bezpečnostní pokyny

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akušroubovák. bezpečnostní pokyny ~ Max. 50 C Zařízení je určeno pro použití pouze v interiéru Stejnosměrný proud Střídavý proud Akumulátor nevhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické recyklaci. Zařízení obsahuje elektronické

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-91 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií

Részletesebben

Eredeti tájékoztató Technický popis. Original Instructions

Eredeti tájékoztató Technický popis. Original Instructions Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis User - Felhasználó - Uživatel PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE CONTROL BOX A KAPCSOLÓDOBOZ HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN

Részletesebben

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis PLESE RED CREFULLY BEFORE USING THE CONSOLE KÉRJÜK, GONDOSN OLVSS ÁT, GÉP HSZNÁLTB VÉTELE ELŐTT! PŘED POUŽITÍM STROJE PEČLIVĚ PROSTUDUJTE Réf:

Részletesebben

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8 13 14 10 12 9

Részletesebben

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480

Instructions for use. Washer-dryer. Contents XWDE 961480 Instructions for use Washer-dryer! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,43 CZ Česky,15 TR Türkçe,29 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting

Részletesebben

Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ. Tartalomjegyzék

Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ. Tartalomjegyzék Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ HU Magyar, TR CZ Cesky, SK Svenska, 5 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés, 5 Elhelyezés és vízszintezés Elektromos csatlakoztatás Gázbekötés Átállítás más gáztípusra A gázégõk

Részletesebben

BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR BEZDRÔTOVÝ TEPLOMER WIRELESS 868 MHz WEATHER STATION TERMOMETR BEZPRZEWODOWY VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRŐ BREZŽIČNI TERMOMETER

BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR BEZDRÔTOVÝ TEPLOMER WIRELESS 868 MHz WEATHER STATION TERMOMETR BEZPRZEWODOWY VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRŐ BREZŽIČNI TERMOMETER 4. Sedaj utripa podatek o datumu. S pritiskom tipke + nastavite željen podatek o datumu. 5. S pritiskom tipke SET boste sprožili nastavljanje dneva v tednu. 6. S pomočjo tipke + nastavite željen dan v

Részletesebben

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 20 LPG (8896311) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERP 34901 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925005

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERP 34901 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925005 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERP 34901. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 JULY 2013 (as amended by the Supplement No 4 dated 2 April 2014) page Czech Translation of the Summary

Részletesebben

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL Instruction for use Pokyny pro používání Használati utasitás Návod na použitie Instrukcja Obsługi WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance,

Részletesebben

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávarávač MP3/CD/Rádio Prenosný prehrávarávač MP3/CD/Rádio

Részletesebben

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI -PORTABLE SYSTEM RC-BX25 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON -PORTABLE SYSTEM RC-BX15 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON PORTABLE SYSTEM PŘENOSNÝ SYSTÉM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ-

Részletesebben

Dálkové ovládání Název Popis 1 Pohotovostní režim Přepnout přístroj z/do pohotovostního režimu

Dálkové ovládání Název Popis 1 Pohotovostní režim Přepnout přístroj z/do pohotovostního režimu CZ Důležitá obchodně právní ustanovení jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny

Részletesebben

Niro 41-R-GLRD Niro 41-L-GLRD Niro 41-R-DL Niro 41-L-DL HC 42-R-DL RE-PP-GLRD RE-Niro-GLRD MP-PP-GLRD MP-Niro-GLRD

Niro 41-R-GLRD Niro 41-L-GLRD Niro 41-R-DL Niro 41-L-DL HC 42-R-DL RE-PP-GLRD RE-Niro-GLRD MP-PP-GLRD MP-Niro-GLRD PL PL CZ H SK 5 12 RURA POMPY Provozní návod 13 20 ČERPADLA pro sudy a kontejnery Kezelési utasítás 21 28 Merülorészek hordó- és tartályszivattyúkhoz Návod na použitie 29 36 ČERPACIA JEDNOTKA pre sudové

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 19 JULY 2013 (as amended by the Supplement No 4 dated 2 April 2014) page Czech Translation of the Summary

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

7908-navod - 1 0-0-0-K

7908-navod - 1 0-0-0-K 7908-navod - 1 CZ SK GB PL H SLO 7908 Nástěnné hodiny s teploměrem a předpovědí počasí Nástenné hodiny s teplomerom a predpoveďou počasia Radio Controlled Clock Zegar naścienny z termometrem i prognozą

Részletesebben

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER RS 500 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014085(3)2006-06 E A B Model/Modell/ /Model/Model/Model :

Részletesebben

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA ÁT, A GÉP HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT! PŘED POUŽITÍM STROJE PEČLIVĚ PROSTUDUJTE

Részletesebben

4csatornás DVS, 7 LCD

4csatornás DVS, 7 LCD 4csatornás DVS, 7 LCD Tömör kezelési utasítás 4-CS M OZGÁS Távirányító LAN OPCIÓ Mielőtt bekapcsolja a készüléket Kérjük megfelelően csatlakoztassa a SATA táp- és adatkábelt, amikor a SATA HDD-t a DVR-be

Részletesebben

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE BELGIUM

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE BELGIUM Kézikönyv 80/2004 BELGIUM (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE BELGIUM Erről a témáról hamarosan hasznos információkkal szolgálunk honlapunkon. Kézikönyv 80/2004 CSEHORSZÁG (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK

Részletesebben

CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod

CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod kitsound.co.uk EN Please recycle this packaging responsibly PL Prosimy o właściwy recykling tego opakowania HU Kérjük, hasznosítsa újra a csomagolást CZ Recyklujte toto balení šetrně SK Obal zodpovedne

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

X. Odkazy na značky a piktogramy. bezpečnostní pokyny. 401163 550 W 230 V ~ 50 Hz n 0

X. Odkazy na značky a piktogramy. bezpečnostní pokyny. 401163 550 W 230 V ~ 50 Hz n 0 a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí. c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se

Részletesebben

1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35 C

1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35 C CZ 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35 C 1.2.2 Upozornění pro pevný disk EVOLVE Infinity TwinCorder HD používá interní pevný disk pro ukládání dat,

Részletesebben

I.C.E Termékkatalógus

I.C.E Termékkatalógus I.C.E Termékkatalógus 7457 - VOIP Wireless ADSL Modem Router Annex B Vezeték nélküli hálózati modem 2 FXS Port 3 LAN port 10/100 Mbps Nagy sebességű internet használathoz, ADSL 2/2+ Vezeték nélkül kapcsolódik

Részletesebben

OCHRANA OSÔB A MAJETKU PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY

OCHRANA OSÔB A MAJETKU PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta Katedra protipožiarnej ochrany OCHRANA OSÔB A MAJETKU PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY 1. Medzinárodný zborník vedeckých prác ZAHRANIČNÉ PRÍSPEVKY december

Részletesebben

E4571-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. WIRELESS THERMO-STATION 4571 + SENSOR 6725 (433 MHz)

E4571-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. WIRELESS THERMO-STATION 4571 + SENSOR 6725 (433 MHz) 4571 + 6725 GB CZ SK PL H SLO WIRELESS THERMO-STATION + SENSOR METEOSTANICE + ČIDLO METEOSTANICA + ČIDLO STACJA METEOROLOGICZNA + CZUJNIK METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS + ÉRZÉKELŐ METEOROLOŠKA POSTAJA + SENZOR

Részletesebben

Útmutató a nyilvántartólap kitöltéséhez

Útmutató a nyilvántartólap kitöltéséhez Útmutató a nyilvántartólap kitöltéséhez A nyilvántartólap a kedvezményrendszerbe történő első bejelentésre, illetve némely nyilvántartási adat ára szolgál. Az űrlap kitöltése előtt készítse el a következő

Részletesebben

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control HOME TECH 10-in-1 Remote Control 10-in-1 Remote Control Univerzális távirányító Használati utasítás Univerzální dálkové ovládání Attention! In order to avoid eye injuries do not look at the diode with

Részletesebben

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E SWEEPER SR 1800S ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO TÜRKÇE P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014818(2)2006-12 E P ÍRU KA UŽIVATELE

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

MAGICAR M880AS. Autoalarm s integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Montážny manuál

MAGICAR M880AS. Autoalarm s integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Montážny manuál MAGICAR M880AS Autoalarm s integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Montážny manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Montážní manuál Car alarm with two-way remote and remote

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K 2 7 8 D 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určené na vŕtanie do dreva, kovov,

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-24 DTR1 BDS200 2 Použitie Toto náradie Black & Decker slúži na vyhľadávanie elektrických vedení pod napätím 230V a kovových potrubí

Részletesebben

Wireless Keyboard. Includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. Includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard Includes wireless mouse and USB nano receiver GB Wireless Keyboard Includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information HU Vezeték nélküli billentyűzet Vezeték

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

DVR gyors használati útmutató MODELLEK:

DVR gyors használati útmutató MODELLEK: DVR gyors használati útmutató MODELLEK: GDV-A4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-C4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-B8832A 32-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 1. A készülék

Részletesebben

CONTACT. Instructions for use GR 8010

CONTACT. Instructions for use GR 8010 CONTACT G R I L L Instructions for use GR 8010 KONTAKTNÍ GRIL OBSAH 2 Gratulujeme 3 Váš kontaktní gril GR 8010 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svým kontaktním grilem GR 8010 7 Použití

Részletesebben

MikroLAN-Industria Elektronikai Kft. POSTAI CSOMAGKÜLDÉS: ( 52 ) 414-777, ( 52 ) 315-774 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.

MikroLAN-Industria Elektronikai Kft. POSTAI CSOMAGKÜLDÉS: ( 52 ) 414-777, ( 52 ) 315-774 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112. CD lemezek: Adathordozók Hologramos, jogdíjas termékek. Emtec-BASF CD-R 80 min. / 700 MB 52x cake box. 10 darab kerek műanyag dobozban Emtec-BASF CD-R 80 min. / 700 MB 52x vékony tok CD-R 80 min. / 700

Részletesebben

HR CS HU TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HŰTŐ - FAGYASZTÓ BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 KULLANMA KILAVUZU 57

HR CS HU TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HŰTŐ - FAGYASZTÓ BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 KULLANMA KILAVUZU 57 EN3601MOX HR CS HU TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HŰTŐ - FAGYASZTÓ BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 KULLANMA KILAVUZU 57 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O

Részletesebben

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben