A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről (a továbbiakban: Stratégiai Terv) szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében szükséges, a évekre szóló kormányzati intézkedésekről a Roma Integrációs Tanáccsal egyetértésben a következő határozatot hozza: I. Általános feladatok 1. A Központi Statisztikai Hivatal bevonásával létre kell hozni egy a Magyarországon található valamennyi szegregált lakókörnyezetet tartalmazó ún. Országos Szegregációs Adatbázist. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: december 31. Forrás: a évi központi költségvetés SZMM fejezete 2. Az Országos Szegregációs Adatbázis felhasználásával biztosítani kell, hogy az egyes szaktárcák által kiírásra kerülő pályázatok során fokozottabban érvényesüljön az adatbázisban szereplő szegregált lakókörnyezetben élők programokba történő bevonása. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter érintett miniszterek Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást 3. Közös javaslatot kell kidolgozni a következő, a közti időszakra szóló EUköltségvetést megalapozó jogszabályok (az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet) uniós tárgyalása során a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos, valamint az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika kialakításához fűződő érdekek hatékonyabb érvényesítése érdekében.

2 Felelős: szociális és munkaügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter külügyminiszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást 4. Biztosítani kell az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63/A. -ában az önkormányzatok számára előírt esélyegyenlőségi program alkalmazásának és monitorozásának feltételeit a hazai és uniós forrásból támogatott pályázati programokban. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter érintett miniszterek Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást II. Az oktatás területét érintő feladatok 1. Új, tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárásokat kell bevezetni, amelynek célja a lemorzsolódás csökkentése, a tanulási kudarcok csökkentése a közoktatás középfokú intézményeiben. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítása: december 31. Forrás: TÁMOP B 2. Az oktatási szegregáció és diszkrimináció eseteinek feltárása és felszámolása érdekében tovább kell fejleszteni a civil szereplők részvételére építő antidiszkriminációs jelzőrendszert. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: TÁMOP B 3. A közoktatási, közművelődési intézményekben, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek településein működő intézményekben biztosítani kell roma fiatalok és fiatal felnőttek foglalkoztatását és egyidejű képzését (érettségi, majd OKJ-s szakképesítés

3 megszerzésének támogatása). Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: TÁMOP A és B 4. A felsőoktatásban tanuló roma fiatalok tanulmányi sikerességének fenntartására, erősítésére, valamint választott szakterületük magas szintű elsajátításának támogatására ún. Láthatatlan kollégiumokat kell felállítani. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: december 31. Forrás: TÁMOP A középfokú oktatásból a felsőoktatásba való átmenet erősítését célzó programot kell kidolgozni és működtetni halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, amelynek keretében egyrészt fejleszteni kell a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók idegen-nyelvi kompetenciáját, másrészt iskolán kívül, kiegészítő jellegű oktatással fel kell őket készíteni a sikeres érettségire/felvételire. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: december 31. Forrás: TÁMOP B 6. Folytatni kell a megkezdett, az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók sikeres életkezdése feltételeinek megteremtésére irányuló óvodai és iskolai integrációs programokat. Felelős: Határidő: Forrás: oktatási és kulturális miniszter folyamatos éves központi költségvetés OKM fejezete 7. A tanulók és hallgatók számára kiírt pályázat éves keretszámának a jelenlegi ről (középiskola + felsőoktatás) 300-ra történő emelésével hatékonyabbá kell tenni a roma fiatalokat rendészeti pályára segítő ösztöndíjrendszert. Emellett lehetővé kell tenni, hogy a pályázati

4 lehetőséget már az általános iskola 7-8. osztályos tanulói is megismerjék, és a pénzügyi támogatást már az érettségit adó középiskolák, illetve a szakiskolák 1. és 2. évfolyamának tanulói is igénybe vehessék. Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: december 31. Forrás: éves központi költségvetések IRM fejezete III. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel összefüggő feladatok 1. A kormány által Roma diplomásokat a közigazgatásba elnevezéssel 2009-ben meghirdetett program tapasztalatai alapján támogató rendszert kell előkészíteni annak elősegítésére, hogy a közszféra különböző szintjein, mind a szakfeladatok, mind az adminisztráció területén legalább további 200 fő roma munkavállaló helyezkedhessen el. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: a program indítására: június 30. Forrás: évi központi költségvetés 2. Az Országos Szegregációs Adatbázis alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a Munkaerő-piaci Alap által támogatott foglalkoztatási programok célcsoportjának meghatározása során kiemelt figyelmet kell fordítani a szegregált lakókörnyezetben élők fokozott bevonására. Az egyes programok során a szegregált lakókörnyezetben élők programba bevontak közötti arányának el kell érnie a program megvalósulási helyszínén élő inaktívak közötti arányukat. Felelős: Határidő: Forrás: szociális és munkaügyi miniszter folyamatos nem igényel forrást 3. Az Út a munkához program célcsoportjának meghatározásakor kiemelt figyelmet kell szentelni a szegregált lakókörnyezetben élők bevonására, melynek során biztosítani kell, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők között legalább ugyanolyan arányban vegyenek részt a szegregált lakókörnyezetben élők, mint amilyen arányban az adott településen a rendszeres szociális segélyben részesülők között vannak. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: minden év február 15. Forrás: nem igényel forrást

5 4. Az Út a munkához program keretében megvalósuló közfoglalkoztatás tevékenységeinek megszervezése során figyelembe kell venni a szegregált lakókörnyezetek rendkívül rossz infrastrukturális állapotát (út, járda, víz-, csatornahálózat, stb.), a település határain kívüli, kistérségi vagy egyéb térségi szinten felmerülő foglalkoztatási lehetőségeket. Emellett a munkáltatók igényeihez igazodó foglalkoztatás során a munkaerő-piaci mobilitást elő kell segíteni Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: minden év február 15. Forrás: nem igényel forrást 5. A roma foglalkoztatás-szervezői hálózat bevonásával elő kell segíteni a hátrányos helyzetűeknek köztük nagy arányban romáknak foglalkoztatás-ösztönző járulékkedvezményt biztosító, a piaci igényekhez igazodó szakképzettség megszerzését elősegítő, valamint a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására indított decentralizált programokhoz való hozzáférését. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást IV. A lakhatással, területfejlesztéssel összefüggő feladatok 1. Pályázatot kell kiírni egy lakhatási, foglalkoztatási, oktatási és egészségügyi részprogramokból álló, a szegregált lakókörnyezet felszámolását célzó, hazai és az aktuális TÁMOP-akciótervekben lehatárolt európai uniós forrásokból finanszírozandó komplex telepprogram megvalósítására és az éves költségvetési törvényekben biztosítani kell a lakhatási programelem forrását. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter oktatási és kulturális miniszter egészségügyi miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: éves központi költségvetés SZMM fejezete és TÁMOP 2. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelethez az Európai Bizottság által 2009/0105 (COD) számon benyújtott módosítási javaslat elfogadását követően a Regionális Operatív Programokban meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a szegregált

6 lakókörnyezetben élők integrációja érdekében szociális bérlakások építésére kerüljön sor. Felelős: Határidő: Forrás: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter szociális és munkaügyi miniszter a módosítás elfogadását követő 6 hónap nem igényel forrást V. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok 1. Az egészségügyi alap- és szakellátás területén a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása érdekében foglalkoztatás támogató programokat kell indítani, melynek során a befogadó intézmények részére átmeneti bértámogatást kell nyújtani az új, illetve a hiányzó funkciókhoz illeszkedő kapacitások, illetve a hiányzó szakorvosi és szakdolgozói kapacitások mielőbbi biztosítása érdekében. Az ehhez kapcsolódó ösztöndíj-támogatással egészségügyi szakképesítést szerzők közül a roma származású fiatalok aránya el kell, hogy érje a 10%-ot. Felelős: egészségügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: TÁMOP-6.2.4: Foglalkoztatás-támogatás 2. A szakdolgozók transzkulturális ápolással kapcsolatos tudásának fejlesztésére el kell indítani egy központi, minden szakmacsoportban kötelező jellegű, éves képzés formájában működtetendő továbbképzési programot. Felelős: egészségügyi miniszter Határidő: a programok indítására: december 31. Forrás: nem igényel forrást 3. A halmozottan hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben, illetve a szegregált lakókörnyezetben élők életviteli, egészség-megőrzési kompetenciáinak fejlesztésére legalább húsz, hátrányos helyzetű csoportot képviselő civil szervezet bevonásával programokat kell indítani. Felelős: egészségügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a programok indítására: december 31.

7 Forrás: TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 4. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Program (IKSZT) keretében a háttérintézmények szakmai támogatása segítségével az IKSZT-ben érintett valamennyi településen kerüljön kidolgozásra a Települési Egészségterv. Felelős: egészségügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: december 31. Forrás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program VI. Az egyenlő bánásmód elve érvényesülésének elősegítésével, az antidiszkriminációval kapcsolatos feladatok 1. Civil szervezetek bevonásával komplex programot kell indítani, melynek célja a diszkriminációval fenyegetett társadalmi csoportok, köztük a romák, társadalmi befogadásának és esélyegyenlőségének erősítése, az irántuk megnyilvánuló előítéletek és hátrányos megkülönböztetés csökkentése. Ennek érdekében civil szervezetek támogatásával elő kell segíteni a diszkriminációs esetek hatékonyabb feltárását, illetőleg az ilyen ügyekben való jogi segítségnyújtáshoz való jobb hozzáférést. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítása december 31. Forrás: TÁMOP A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat munkájában közreműködő ügyvédek szakmai továbbképzésével és az ügyfélfogadási helyek számának legalább 54-re történő növelésével fejleszteni kell a Hálózatot. Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: december 31. Forrás: éves központi költségvetések IRM fejezete 3. Új képzési programot kell indítani a Rendőrség állománya részére a mediatív, konfliktust megelőző és kezelő technikák alkalmazása érdekében, ennek keretében a közrendvédelmi

8 közterületi szolgálatot ellátó mintegy 13 ezer fő részére szakképzett trénerek részvételével többnapos, kiscsoportos tréningeket kell tartani. Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: december 31. Forrás: éves központi költségvetések IRM fejezete VII. A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos feladatok 1. A roma kulturális értékek országos és helyi szinten, illetve külföldön való széles körű megismertetése érdekében támogatni kell a hazai és nemzetközi kulturális rendezvények, kiállítások szervezését, dokumentumfilmek készítését. Felelős: Határidő: Forrás: oktatási és kulturális miniszter folyamatos éves központi költségvetések OKM fejezete Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kultúrája ideiglenes szakmai kollégium éves központi költségvetések ÖM fejezete 2. Támogatni kell a roma művészek, hagyományőrző csoportok médiában való rendszeres megjelenését. Felelős: oktatási és kulturális miniszter Határidő: december 31. Forrás: az éves központi költségvetések OKM fejezete 3. Az audiovizuális média-szabályozás, illetve az új médiaszolgáltatási törvény előkészítése során biztosítani kell a kisebbségek médiajogainak maradéktalan érvényesülését. A média digitális átállása során, meg kell határozni a roma kisebbség új médiumokhoz való hozzáférését. A földfelszíni sugárzással bővülő lehetőségeket ki kell terjeszteni a romákról és romáknak szóló hiteles, sokoldalú tájékoztatás, műsorszolgáltatási feltételek biztosítására. Felelős: miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást 4. A romák integrációját elősegítő állami feladatok gyakorlati végrehajtása érdekében a

9 közszolgálati média felelősségének és szerepvállalásának erősítésével egyidejűleg, ösztönözni kell a romákról szóló hiteles kép kialakítását. A romákat sztereotip módon bemutató hírek, adások elleni hatékony fellépés elősegítése érdekében hatékony szankciórendszert kell kidolgozni a roma közösség állampolgári és emberi jogait sértő, és az előítéletek növelésére alkalmas műsorok sugárzásának visszaszorítására. Felelős: miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást VIII. Záró rendelkezések 1. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a kétéves intézkedési tervben foglalt feladatok aktuális állásáról félévente számoljanak be a Roma Integrációs Tanácsnak. A beszámolókban ki kell térni arra is, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok előkészítésébe, végrehajtásába, illetőleg a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók mentén elvégzett monitorozásba milyen módon vonták be a roma civil szervezeteket és az Országos Cigány Önkormányzatot. Felelős: érintett miniszterek Határidő: évente június 30. és december A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt jelentés-tételi kötelezettség teljesítésének elősegítésére a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók alapján monitoring rendszert kell kidolgozni. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter, az érintett miniszterek bevonásával Határidő: december Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat hatályát veszti.

10 számú függelék a /2010-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A hátrányos helyzetű személyek köztük nagy számban romák gazdasági és társadalmi integrációját elősegítő, jelenleg is zajló kormányzati programok Programok / intézkedések Felelős Forrás hazai 1 ÚMFT 2 OKTATÁS Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő OKM 3650 millió Ft támogatások: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő program támogatása Útravaló Ösztöndíjprogram (ÚV) OKM ÚV: 1700 millió Ft (fejezet) A táblázatban feltüntetett összegek a évi költségvetési törvénytervezet alapján kerültek meghatározásra és a költségvetési sor teljes összegét (nem csak a romákra fordított összeget) tüntettük fel. A évre legalább ugyanezen forrásokat kell tervezni. 2 A táblázatban az uniós források az intézkedések/konstrukciók - a Kormány által elfogadott, a évi akcióterv szerinti - teljes összegét mutatják. A Ft összeg árfolyamfüggő, a táblázatban feltüntetett összegek 260 Ft/ euróval szerepelnek.

11 millió Ft (MPA) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (AJTP) SZMM AJTP: 2394 millió Ft a 2009/2010- es tanévre (2009-es költs.tv.), 2300millió Ft a 2010/2011-es tanévre (2010-es költs. tv.) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (AJKP) HHH Tanulók Kollégiumi- Szakiskolai Programja (AJKSZP) Magyarországi roma tanulók tanulmányi ösztöndíja AJKP: 637 millió Ft a 2009/2010- es tanévre (2009-es költs.tv.), és 428 millió Ft a 2010/2011-es tanévre (2010-es költs. tv.) AJKSZP: 543 millió Ft a 2009/2010-es tanévre (2009-es költs. Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása OKM 315 millió Ft 365 millió Ft Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások a) Az 2920 millió Ft

12 integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Biztos Kezdet program SZMM 466 millió Ft A bölcsödék és közoktatási intézmények ÖM 4350 millió Ft infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése FOGLALKOZTATÁS Diplomás romák a közigazgatásban MEH, SZMM 1100 millió Ft, ÁROP Start-programok SZMM millió Ft, TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos SZMM 53041millió Ft, TÁMOP helyzetűek foglalkoztatásáért Közmunkaprogramok SZMM millió Ft (ebből a évben 3 milliárd Ft roma program) Út a munka világába SZMM 7500 millió Ft, TÁMOP Első lépés alacsony foglalkoztatási SZMM 4600 millió Ft, TÁMOP 5.3.1/A eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő program Roma munkavállalók képzésbe ágyazott foglalkoztatási programjait támogatja a SZMM 1400 millió Ft, TÁMOP 5.3.1/B szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi

13 intézményrendszerben A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex fejlesztését célzó program LAKHATÁS, TERÜLETFEJLESZTÉS Roma Intervenciós Keret SZMM 30 millió Ft NFGM millió Ft ( között): ROP-ok (DDOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP), millió Ft TÁMOP, millió Ft TIOP, 4000 millió Ft GOP, millió Ft

14 Népegészségügyi Program szervezett lakossági szűrés (emlő, méhnyak, vastagbél) védőnői méhnyak szűrő mintaprogram roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapotfelmérés, felzárkóztatása Praxis program Szűrőprogramok országos kommunikációja Az egészségügy területén képzéstösztönző programokat kell indítani, amelyek támogatják a roma származásúak alkalmazását. EGÉSZSÉGÜGY EÜM 371 millió Ft Népegészségügyi Program EÜM keretéből EÜM 900 millió Ft TÁMOP EÜM Összes keret:2800 millió Ft 700 millió Ft TÁMOP A/09/01 és TÁMOP/6.2.2.A/AKMR/09/01 : Képzési díjtámogatás az egészségügyi intézmények számára, TÁMOP B/09/021k pályázat a Képzés- és módszertani fejlesztés Koragyermekkori program (0-7 év) EÜM 2500 millió Ft TÁMOP Koragyermekkori program (Kormánydöntés előtt áll) Az életminőség-javító, egészségfejlesztő EÜM 2400 millió Ft TÁMOP Egészségre programok, kistérségi települési nevelő és szemléletformáló egészségtervek készítésének támogatása millió Ft életmód-programok,

15 TÁMOP LHHK/09/01 és TÁMOP LHHK/09/02 az életminőség-javító, egészségfejlesztő programok a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára

16 2. számú függelék a /2010-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv végrehajtásához szükséges, a évekre szóló kormányzati intézkedési terv forrásai Korm. Forrás határozatban Kapcsolódás a 68/2007 (VI.28.) OGY határozathoz tervezett feladat Hazai forrás 3 ÚMFT 4 I. Közös rendelkezések I/1 IV/ 2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek 25 millió (amelyekben Ft, SZMM fejezet a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. I/2 IV/1 A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi nem igényel forrást integrációját felgyorsító komplex célprogramok megvalósítása. IV/ 2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek (amelyekben a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. I/ nem igényel forrást I/ nem igényel forrást 3 A táblázatban feltüntetett összegek a évi költségvetési törvénytervezet alapján kerültek meghatározásra. A évre legalább ugyanezen forrásokat kell tervezni. 4 A táblázatban az uniós források az intézkedések/konstrukciók - a Kormány által elfogadott, a évi akcióterv szerinti - teljes összegét mutatják. A Ft összeg árfolyamfüggő, a táblázatban feltüntetett összegek 260 Ft/ euróval szerepelnek.

17 II/1 II/2 II/3 II/4 II. Az oktatás területét érintő feladatok II/6 A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét segítő, iskolán kívüli alternatív módszerek elterjesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek közoktatásba, illetve alternatív oktatásba való bekapcsolódásának ösztönzése. II/1. Egyenlő színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a roma gyermekek számára a közoktatásban. A szegregáció felszámolása, megelőzése, továbbá a negatív szelekciót erősítő társadalmi, intézményes mechanizmusok megszüntetése. II/5 Antidiszkriminációs elemek kialakítása és továbbfejlesztése a közoktatásban. II/11. Roma pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, óvónők minél nagyon számban történő képzésének és alkalmazásának elősegítése. III/4. A gyakorlatban bevált, foglalkoztatással egybekötött képzések elterjedésének, térnyerésének elősegítése annak érdekében, hogy javuljanak az iskolarendszerű képzésből, valamint a szakképzésből lemorzsolódott hátrányos helyzetű, köztük nagy számban roma fiatalok munkaerő-piaci esélyei. II/8. Kiegyenlítő, hátránykompenzáló intézkedések bevezetése és továbbfejlesztése a felsőoktatásban, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bejutásának és bennmaradásának biztosítása érdekében. TÁMOP B komponens 1000 millió Ft ( AT) TÁMOP B komponens 1680 millió Ft ( AT) 4260 millió Ft ( AT) TÁMOP A és B komponens 3430 millió Ft TÁMOP millió Ft

18 II/5 II/6 II/7 III/1 II/5. Antidiszkriminációs elemek kialakítása és továbbfejlesztése a közoktatásban. II/1. Egyenlő színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a OKM fejezet roma gyermekek számára a közoktatásban. A szegregáció felszámolása, megelőzése, továbbá a negatív szelekciót erősítő társadalmi, intézményes mechanizmusok megszüntetése. II/2. A hátrányos helyzetű gyerekek lakóhelyen történő óvodai ellátása. II/7. Az érettségit adó középiskolába való bejutás minél magasabb 60 millió Ft, IRM fejezet arányban való biztosítása, mind a szakképzést nyújtó, de érettségit nem adó szakképző iskolák elvégzése után, mind pedig közvetlenül az általános iskola után. II/8. Kiegyenlítő, hátránykompenzáló intézkedések bevezetése és továbbfejlesztése a felsőoktatásban, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bejutásának és bennmaradásának biztosítása érdekében. III. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel összefüggő feladatok III/3. A közigazgatásban, közszolgáltatásban foglalkoztatott romák számának növelése. TÁMOP B komponens 1680 millió Ft ( AT) 4260 millió Ft ( AT)

19 III/2 III/3 III/4 IV/ 2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek (amelyekben a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. III/5. A közmunkaprogramok tervezése és végrehajtása során a programhoz illeszkedő képzéssel a résztvevők munkaerő-piaci pozíciójának javítása, az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük segítése. Emellett az olyan közhasznú és közcélú munkaprogramok indításának ösztönzése, melyeket követően javulnak a résztvevők elsődleges munkaerőpiacra történő bekerülésének esélyei. III/5. A közmunkaprogramok tervezése és végrehajtása során a programhoz illeszkedő képzéssel a résztvevők munkaerő-piaci pozíciójának javítása, az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük segítése. Emellett az olyan közhasznú és közcélú munkaprogramok indításának ösztönzése, melyeket követően javulnak a résztvevők elsődleges munkaerőpiacra történő bekerülésének esélyei. nem igényel forrást nem igényel többletforrást nem igényel többletforrást

20 III/5 IV/1 IV/2 III/1. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (bértámogatás, képzési támogatás, járulékátvállalás, közhasznú támogatás stb.) működtetésével elsősorban a leghátrányosabb térségekben élő, tartós munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek javítása, a roma álláskeresők aktív eszközökhöz történő hozzáférésének elősegítése. IV. Lakhatással, területfejlesztéssel összefüggő feladatok IV/1 A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját felgyorsító komplex célprogramok megvalósítása. IV/4. Az alacsony jövedelemmel (vagy jövedelemmel nem) rendelkezők bevonása a bérlakás- és szociálisbérlakás-programba. A lakhatás megőrzését szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés javítása. nem többletforrást, igényel programok forrása: Start-programok, millió Ft, TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, millió Ft, TÁMOP Első lépés program, 4600 millió Ft, TÁMOP 5.3.1/A Út a munka világába, TÁMOP 1.1.3, 7500 millió Ft, 1 milliárd Ft, SZMM fejezet 4000 millió Ft (2013-ig) - nem igényel forrást V. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok TÁMOP , 5.3.1, és a

21 V/1 V/1. Ösztönző rendszer kialakítása a romák által sűrűn lakott területeken az egészségügyi ellátás szabad kapacitásainak, illetve a betöltetlen állások kihasználása érdekében. V/2. A romák egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételi arányának növelése. V.3 A roma szakemberek számának emelése a nővér, a védőnő, az ápoló, az orvos szakmákban millió Ft, TÁMOP TÁMOP Szűrőprogramok országos kommunikációja: 900 millió Ft V/2 V/4. Az orvos- és egyéb megfelelő egészségügyi képzést folytató intézmények képzési rendjébe illeszthető multikulturális, az előítélet-mentességet, valamint az antidiszkriminációs gyakorlat megerősítését szolgáló programok kidolgozása és bevezetése. nem igényel forrást 3000 millió Ft TÁMOP /II

22 V/3 V/5. A roma népesség és az egészségügyi ellátórendszer közötti együttműködés és kapcsolat erősítése, a roma ügyfelek tudásának és informáltsági szintjének fejlesztése az őket az egészségügy területén megillető jogokról és az általuk igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. V/6. Az adott közösség roma népességének szükségleteit figyelembe vevő helyi szintű egészségfejlesztő tervek kidolgozásának elősegítése millió Ft, TÁMOP TÁMOP 5.3. Komplex telepprogram egészségfejlesztésre irányuló, nem elkülönülő keretei, valamint a 33, komplex programmal érintett leghátrányosabb helyzetű kistérségek önkormányzatai és civil szervezetei előzetesen jóváhagyott projektjavaslatainak kidolgozására szolgáló 2, 612 Mrd Ft összeg kerettel meghirdetett egyfordulós pályázatok (TAMOP LHHK/09/01 és TAMOP LHHK/09/02),

23 V/4 V/5. A roma népesség és az egészségügyi ellátórendszer közötti együttműködés és kapcsolat erősítése, a roma ügyfelek tudásának és informáltsági szintjének fejlesztése az őket az egészségügy területén megillető jogokról és az általuk igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. ÚMVP VI/1 VI/2 VI/4 VI. Az egyenlő bánásmód elve érvényesülésének elősegítésével, az antidiszkriminációval kapcsolatos feladatok VI/1. A romákat érintő diszkriminációs esetek feltárásának és 1 milliárd Ft, TÁMOP eredményes kezelésének elősegítése, az ehhez szükséges intézményrendszer továbbfejlesztése és az együttműködési mechanizmusok kialakítása. VI/1. A romákat érintő diszkriminációs esetek feltárásának és 86 millió Ft, IRM fejezet eredményes kezelésének elősegítése, az ehhez szükséges intézményrendszer továbbfejlesztése és az együttműködési mechanizmusok kialakítása. VI/1 A romákat érintő diszkriminációs esetek feltárásának és 28 millió Ft, IRM fejezet eredményes kezelésének elősegítése, az ehhez szükséges intézményrendszer továbbfejlesztése és az együttműködési mechanizmusok kialakítása.

24 VII/1 VII/2 VII/3 VII/4 VII/5 A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos feladatok VII/1. A roma kultúra szokás- és hagyományrendszerének OKM fejezet értékként kezelt megismertetése a társadalom széles körével, Nemzeti Kulturális Alap itthon és külföldön egyaránt. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kultúrája ideiglenes szakmai kollégium ÖM fejezet VII/1. A roma kultúra szokás- és hagyományrendszerének OKM fejezet értékként kezelt megismertetése a társadalom széles körével, itthon és külföldön egyaránt. VII/3. A romákról alkotott hiteles kép kialakításának elősegítése a nem igényel forrást médiában. VII/3. A romákról alkotott hiteles kép kialakításának elősegítése a nem igényel forrást médiában. VII/3. A romákról alkotott hiteles kép kialakításának elősegítése a nem igényel forrást médiában.

25 melléklet az /2010-SZMM számú kormány-előterjesztéshez J E L E N T É S a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre vonatkozó kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok évi végrehajtásáról Általános észrevételek a szaktárcáktól érkezett beszámolók kapcsán Az érintett tárcák beszámolóinak összesítése során világossá vált, hogy a tárcák nem mindig tudnak a kért indikátorokról pontos információkat szolgáltatni, illetve nem mindig a Korm. határozat adott pontjában meghatározott feladat teljesítéséről számolnak be. Ennek okán elengedhetetlen, hogy a tárcák egy egységesen meghatározott indikátorokon alapuló beszámolási rendszer alapján készítsék el jelentéseiket. o A monitoring rendszer kidolgozása érdekében elkészült javaslat további egyeztetését követően május 31-ig meg kell fogalmazni azon indikátorokat, melyeket mind a tervezés, mind pedig a monitorig során figyelembe kell venni. bizonyos feladatok végrehajtásakor az egyes tárcák nem tudták a meghatározott határidőket tartani. a évre vonatkozóan a feladatok többsége december 31-ei határidővel szerepel a Korm. határozatban, így ezen feladatok esetében csupán részteljesítésekről lehet beszámolni. A feladatok végrehajtásával kapcsolatos teljes képet a két évről szóló teljes jelentésben lehet bemutatni. Részletes beszámoló a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt egyes intézkedések évi végrehajtásáról I. Az oktatás területét érintő feladatok 1. A Biztos Kezdet Program keretében legalább öt programot kell indítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken élő, iskoláskor előtti, kiemelten a 0-5 éves korú gyermekek és családjaik támogatására, a deprivációs ciklus megtörésére és a korai képességfejlesztés megvalósítására. A programok eredményeinek figyelembevételével gondoskodni kell annak országos kiterjesztéséről. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Kisebbségek Magyarországon 2002-2003 (részlet)

Kisebbségek Magyarországon 2002-2003 (részlet) Kisebbségek Magyarországon 2002-2003 (részlet) Kiadó: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Szerkesztette: Mayer Éva Felelős kiadó: Heizer Antal Az egyes kisebbségek helyzetének leírása A magyarországi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. június 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 5 Bevezetés 5 A település bemutatása 6 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 8 A Helyi

Részletesebben

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC S t i g m a S z e g r e g á l t R o m a O k t a t á s K ö z é p - é s K e l e t e u r ó p á b a n Ez a könyv az Európai Roma Jogok Központjának a Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Orbán Anikó Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Az EU 2020 stratégia 1 Az Európa 2020, az Európai Unió 10 évre

Részletesebben