* v v 7^ DL 2009 APR 2 0. Iktszám: /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3. ' is«* L PSZPF MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* v v 7^ DL 2009 APR 2 0. Iktszám: 12568 - /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3. ' is«* L PSZPF000000159301 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 te ' is«* L PSZPF MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Iktszám: /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek ÁUami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , képviseli: dr. Schiffer Péter főigazgató-helyettes, mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről a ^ BudaNet C Kft. (1121 Budapest, Rege út 14/A.) cégjegyzékszám: , adószám: , képviseli: Bozsik József ügyvezető igazgató, mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Érkezett: 2009 APR 2 0. Érkeztetési szám: 200?/ ^ ^ ' í ( (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Iktatószám: ^PÓíf ' fy^f Ä Előzmények Megbízó KE 05/09 azonosító számon A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tanácsadói szolgáltatás nyújtása" tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Negyedik része alapján. Az eljárás nyertese Megbízott lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a Dokumentációt is, valamint mindazon dokumentumokat, okmányokat, amelyekre utalás történik. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, továbbá Megbízott ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Megbízási díj: Megbízottnak a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért fizetendő szakértői óradíj. d) Szolgáltatások: a Szerződés tárgyát képező, Megbízott által nyújtandó szakértői, tanácsadói, előkészítő, felkészítő, konzultációs és egyéb tevékenység. e) Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) Megbízott - a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint - a Szerződés teljesítése céljából, arra tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. f) Érintettek: Megbízó, Megbízott, az e) pontban körülírt személyek vagy szervezetek, valamint a Szerződés teljesítésében részt vevő egyéb személyek. 2. A szerződés tárgya Megbízó pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tanácsadói szolgáltatás nyújtása összesen legfeljebb 700 szakértői óra mennyiségben. A Szolgáltatás nyújtásának részletes feltételeit a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 3. A szerződés hatálya és időtartama A felek a szerződést határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 hónapos időtartamra, de legfeljebb összesen 700 szakértői óra felhasználásáig kötik. Jelen szerződés Felek aláírásával lép hatályba. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási zepőéés^ szem l /S oldal * v v 7^ DL

2 4. A teljesítés helye és határideje 1 A teljesítés helye: Megbízó székhelye (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). A teljesítés határideje: az egyes tevékenységek vonatkozásában esetileg kerül meghatározásra és rögzítésre. 5. A teljesítés menete 5.1, Megbízott jogai, kötelezettségei Megbízott feladatai a következők: Azonnali incidens bejelentések felügyeleti kezelésével kapcsolatos felkészítés, szakértői tanácsadás Ajánlatkérő által előírt negyedéves incidens bejelentési kötelezettség alapján beérkező bejelentések statisztikai összegzésével, értékelő és összehasonlító összefoglalásával, az abból látható trendek leírásával kapcsolatos szakértői tanácsadás, felkészítés A pénzügyi intézmények biztonsági szervezeteinek a bekért tényadatok és dokumentációk alapján történő állapotfelmérésével, illetve a felmérés eredményének elemzésével és értékelésével kapcsolatos tanácsadás, a vonatkozó felügyeleti teendők meghatározásával kapcsolatos konzultációk, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Pénzügyi szektor nagyobb részét érintő, szervezett, összetett eszközöket alkalmazó, prudenciális kockázatokat jelentő esetek feltárásával kapcsolatos tanácsadás, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Fraud management eljárások: a pénzügyi szervezetek és ügyfeleik szokásos kapcsolatrendszerén alapuló és annak sérülékeny elemeit kihasználó módszerekkel elkövetett visszaélések kezelésével kapcsolatos szakértői tevékenység végzése. Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Üzleti dokumentumok és személyi okmányok hamisításával elkövetett visszaélésekre vonatkozó szakértői konzultáció biztosítása Szakértői tanácsadás és felkészítés a személyes adatszolgáltatás és az ügyfél azonosítás biztonságával kapcsolatos szabályozás általános és specifikus kérdéseinek kezelésére, a szabályozás gyakorlati betartásának ellenőrzésére, ezzel összefüggésben a kockázatos és gyenge pontok meghatározására, különös tekintettel az elektronikus értékesítési csatornák működtetésének kockázataira Az internetes incidensek kezelésének korszerű módszereivel, az ellenintézkedések szervezeti eszközeivel kapcsolatos szaktanácsadás, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése az incidens kezelésre a nemzetközi gyakorlat figyelembevételével Elektronikus fízetési eszközökkel (bankkártyák, ATM, POS terminálok stb.) való visszaélésekkel kapcsolatos szakértői tanácsadás Elektronikus csatornákon történő visszaélések (telefonos, modemes és intemetes ügyfélkapcsolat kihasználása csalásra stb.) felderítésére, megelőzésére vonatkozó tanácsadás. Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése a legújabb metodika alapján Az elektronikus csatornák mind szélesebb körű elterjedésével kapcsolatban kialakult, a nemzetközi és a hazai gyakorlatban előforduló illetve várhatóan megjelenő kockázatokra és visszaélési módszerek felderítésére, kezelésére vonatkozó szakmai felkészítés, tanácsadás, konzultáció A pénzügyi visszaélések megelőzését szolgáló módszerek összegyűjtésével, változásuk illetve a változás hatásainak és kockázatainak nyomon követésével kapcsolatos konzultáció, tanácsadás, felkészítés A pénzügyi visszaélések megelőzésével és vizsgálatával kapcsolatos rendszeres konzultáció biztosítása Ajánlatkérő érintett munkatársai számára Javaslatok kidolgozása a vizsgálati módszerek szempontjaira és eszközrendszerére, a pénzügyi visszaélések megelőzésére vonatkozó intézkedésekre és hatékonyságuk ellenőrzésére A bejelentések és panaszok kapcsán indult vizsgálatokra vonatkozó elemzői és módszertani szempontok kiválasztásával és alkalmazásával kapcsolatos szakértői tanácsadás, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése speciális szakmai kérdésekben. ' az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII:30.) Korm, rendelet 57/A. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII: törvény 12/A. (2) bekezdése és 12/B. (1) bekezdése KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 2/8 oldal

3 Egyéb, nem kategorizálható, de gyakran előforduló, illetve a technika fejlődésével a jövőben a nemzetközi és a magyar pénzpiacon várható pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos szakértői tanácsadás, konzultáció, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Ajánlatkérő által meghatározott jogszabályok, szabályzatok, ajánlások, állásfoglalások elvi szintű értékelésével és hatásvizsgálatával kapcsolatos konzultáció, szakértői tanácsadás. Valamennyi, a Szerződés keretében elvégzett tevékenység megfelelő dokumentálása Megbízottnak rugalmasan kell alkalmazkodna Megbízó munkatervéhez, az aktuálisan felmerülő feladatokhoz, valamint a bejelentések és panaszok kapcsán indult vizsgálatok, felmérések tanácsadási igényéhez Megbízott rendelkezésre állása előre meghatározott munkaidő kikötése nélkül a Szerződés ideje alatt összesen legfeljebb 700 szakértői óra havi és negyedéves egyeztetés szerint, a feladatok ütemezésétől függően kerül meghatározásra, esetenként Megbízó igénye szerint attól eltérő is lehet Megbízott feladatai ellátása során a jogszabályok, jelen Szerződés valamint Megbízó érdekeinek megfelelően jár el Megbízottnak tevékenységét úgy kell végeznie, hogy az ne akadályozza Megbízó működését, napi üzletmenetét Megbízott személyesen (ajánlatában megnevezett és jelen Szerződésben rögzített személyek igénybevételével) köteles eljárni igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, ha ehhez a Megbízó előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha ez a megbízás jellegével együtt jár. Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerültúj körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell Megbízott garantálja, hogy a nyújtott Szolgáltatások és Megbízott személye dokumentálhatóan megfelelnek jelen Szerződésben foglaltaknak Megbízó jogai, kötelezettségei A Szerződés teljesítése során Megbízó együttműködik a Megbízottal, rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, amelyek a munka elvégzéséhez szükségesek és biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket A teljesítés ütemezése Megbízó és Megbízott a tervezhető Szolgáltatás teljesítésének ütemezését a szerződéskötést követően rögzítik, negyedévente felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. Szükség esetén (előre nem tervezhető feladatok esetében) Megbízó értesíti Megbízottat az elvégzendő tevékenység valamint annak ütemezése megjelölésével. 6. A teljesítés igazolása Megbízott minden naptári hónap utolsó munkanapján Megbízó részére átadja (megküldi) a Havi teljesítésösszesítést, mely tartalmazza az adott időszakban (naptári hónap) elvégzett tevékenységek felsorolását, (név szerint) megjelölve a tevékenységet végző személyt, a tevékenység végzésének pontos kezdő és befejező időpontját, valamint a ráfordított szakértői órák számát. A Havi teljesítésösszesítésnek tartalmaznia kell továbbá az adott időszakot megelőzően teljesített és kifizetett szakértői órák számát. Megbízó részéről a teljesítés igazolására jogosult személy a Megbízott által megküldött (átadott) Havi teljesítésösszesítés alapján, minden naptári hónap utolsó napját követő 5 napon belül jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti részteljesítési igazolást állít ki az adott időszakban (naptári hónap) elvégzett tevékenységekről, megjelölve a felhasznált szakértői órák számát. A részteljesítési igazolás 3 példányban kerül kiállításra, melyből két példány Megbízottat illet. A teljesítés igazolására Megbízó részéről dr. Hegedűs András főosztályvezető jogosult. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 3/Soldai

4 7. Megbízási díj és fizetési feltételek 7.1. A megbízási díj (szakértői óradíj): Ft (azaz húszezer forint) + jogszabály szerinti Áfa / szakértői óra. A megbízási díj tartalmazza tevékenység végzésének összes járulékos költséget is. A Szerződés alapján kifizethető maximális összeg (700 szakértői órára eső szakértői óradíj mértéke): Ft (azaz tizennégymillió forint) + jogszabály szerinti Áfa. Megbízott garantálja, hogy fenti összegen kívül Megbízóval szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt. Amennyiben Megbízó a Szerződés hatálya alatt a Szerződésben rögzített 700 szakértői órát nem használja fel, Megbízott a fel nem használt szakértői órák mennyisége alapján meghatározott megbízási díj 30 %-ának megfelelő összegre jogosult. A fel nem használt szakértői órák számát az utolsó teljesítési igazolásban rögzíteni kell. A megbízási díj a szerződés időtartama alatt kötött, az semmilyen jogcímen nem emelhető, illetve nem egészíthető ki további költségekkel Fizetési feltételek Megbízott havonta, a részteljesítési igazolás birtokában, a részteljesítési igazolásban rögzített, a vonatkozó időszakban ténylegesen teljesített szakértői órák száma alapján meghatározott megbízási díj összegéről jogosult számla kiállítására. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 05/09) valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát ( ^ 3o3^li /pq ). Megbízott a számlát két példányban, cégszerűen aláírva, a vonatkozó részteljesítési igazolás kiállítását követő 8 napon belül köteles Megbízóhoz eljuttatni. A számlához csatolni kell a vonatkozó részteljesítési igazolás egy példányát. Megbízó a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Megbízott - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megbízóhoz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. A fízetési határidő a Megbízó által havonta igazolt teljesítéstől (naptári hónap utolsó napja) számított 30 nap, amelyen belül Megbízó a számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a számlán megjelölt, ennek hiányában ajelen Szerződésben rögzített bankszámlára. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik.be Megbízóhoz, pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A nem megfelelően kiállított vagy a jelen Szerződésben előírt tartozékokkal nem rendelkező számlát Megbízó 8 napon belül visszaküldi, mely esetben a jelen pontban meghatározott határidők újra kezdődnek. Amennyiben a számla december 10-ét követően érkezik be Megbízóhoz, úgy kell tekinteni, mintha január 5-én érkezett volna. Megbízó előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megbízó számláját megterheli. A fizetés késedelmés teljesítése esetében Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényt (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók A teljesítés során Megbízott a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó megnevezése: NON-STOP Kkt. A Szerződés teljesítésében csak a megjelölt, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó működhet közre. Ebben az esetben az Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 10%-át meghaladó mértékben teljesítési segédet. A teljesítés során Megbízott a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változást előzetesen egyeztetni köteles Megbízóval. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 4/8 oldal

5 Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség. Megbízó az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, munkájukért >a Megbízott úgy felel, mint sajátjáért Amennyiben Megbízott az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt Alvállalkozója felé, erről Megbízót a számra küldött faxban haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Megbízott bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult az alábbiakban ismertetett adatoknak a Megbízó felé történő bejelentésére A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését {A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tanácsadói szolgáltatás nyújtása), illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra (KÉ 4025/2009); b) Megbízott és Alvállalkozó megjelölését; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát Megbízó haladéktalanul gondoskodik a fenti adatok honlapján történő közzétételéről Megbízott az Alvállalkozónak - függetlenül az igénybevétel mértékétől - történő kifizetések teljesítése során az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően jár el. 9. Hibás teljesítés Megbízott hibásan teljesít, amennyiben ajelen Szerződés 2. pontjában meghatározott valamint 5. pontjában részletezett feladatokat nem megfelelő szakmai színvonalon illetve nem a jelen Szerződésben illetve Megbízó igénybejelentésében (lásd 5.3. pont) foglaltaknak megfelelően teljesíti. 10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Amennyiben Megbízott neki felróható okból elmulasztja a szerződéskötést követően az egyes feladatok vonatkozásában a Megbízóval közösen megállapított és írásban rögzített teljesítési határidőket, abban az esetben a késedelem minden napjára az adott hónapban teljesítendő Szolgáltatás mennyisége (szakértői óra) alapján megállapított nettó megbízási díj 2%-át tartozik késedelmi kötbérként megfizetni a Megbízó számára. Az adott hónapban teljesítendő Szolgáltatás mennyiségét Felek az 5.3. pontban foglaltak alapján határozzák meg. Hibás teljesítés esetén Megbízó az eredeti és a szerződésszerű teljesítésig eltelt időszakra vonatkozóan késedelmi kötbért érvényesít. Megbízottnak felróható, 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megbízó meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a felmondás napjáig ki nem fizetett nettó megbízási díj 30%-a. A kötbér kifizetése nem érinti Megbízó azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje Megbízottól. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Megbízó jogosult kötbér követelését az általa a Megbízottnak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben Megbízónak a Megbízott nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megbízó a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja Megbízottat, amit Megbízott 8 napon belül köteles Megbízó Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 10,1. Szerződésszegés, azonnali hatályú felmondás Szándékos vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés esetén Megbízó azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. Megbízott súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben nem az ajánlatában meghatározottak szerint teljesít. Megbízó általi felhívás és határidő tűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási kötelezettségének. Amennyiben Megbízott ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomá- KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 5/8 oldal m

6 sara jutást követően haladéktalanul írásban értesíti Megbízót. Megbízó e tények alapján a Szerződés azonnali hatályú felmondására és meghiúsulási kötbér követelésére jogosult. Megbízó a Ptk (2) bekezdés alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni. Megbízó részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 11. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara álalt, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felek a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell ajelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot, Megbízó jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy Megbízottal szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 12. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megbízó jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán szerződéses pozícióját átveszik. Megbízott a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megbízottat a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megbízó hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Megbízott jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást Megbízó indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megbízó számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. Amennyiben Megbízó a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a Szerződés megszűnik és Megbízót meghiúsulási kötbér illeti meg. 13. Együttműködés, értesítések A Szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozsááról haladéktalanul írásban értesítik egymást. Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekintei. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésénak napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Megbízó részéről: dr. Hegedűs András főosztályvezető Tel/Fax: / Megbízott részéről: Bozsik József ügyvezető igazgató Tel/Fax: / A kapcsolattartók személyének vagy elérhetőségének megváltozása esetén Felek haladéktalanul értesítik egymást. Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, bankszámlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 6/8 oldal f

7 Egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért a másik Felet nem terheli felelősség. 14. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 15. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 16. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek magyar nyelven kell készülnie. 17. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény 25. -ában foglalt, titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések irányadóak valamennyi, a szerződés teljesítésében részt vevő személy vonatkozásában Megbízott a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megbízó működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Megbízott a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megbízónak kárt okozzon vagy Megbízó a pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátását akadályozza, nehezítse, annak hatékonyságát csökkentse Megbízott jelen Szerződéssel, kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megbízó tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Megbízott a tudomására jutó ilyen információkat ajelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 18. A szerződés módosítása Ajelen Szerződés módosítása kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 19. Egyéb rendelkezések Megbízott jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Megbízott jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása^ ellenőrzésének lehetővé tétele céljából valamint a Kbt. rendelkezdéseire tekintettel adja a Megbízó számára. Megbízó szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy a szerződést kötő másik fél üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik az érintetteknél, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 7/8 oldal M

8 Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízó köteles minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi Megbízó vállalja, hogy felkérés esetén Megbízott elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felék jelen szerződést, elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 példányban aláírták. A szerződés 4 eredeti példánya Megbízót, 1 eredeti példánya Megbízottat illeti meg. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Műszaki (szakmai) melléklet (a Dokumentáció Közbeszerzési műszaki leírása, Megbízott szakmai ajánlata alapján, a teljesítésben részt vevő személyek megnevezése, stb.) 2. sz. melléklet: Adminisztratív melléklet (Megbízott ajánlatában tett nyilatkozatai) 3. sz. melléklet: Részteljesítési igazolás minta Budapest, 2009, április 20. Megbízó részéről: Megbízott részéről: pv. Schiffer Péter ^i ' Bozsik József ^J^Jw**^ főigazgató-helyettes \ ügyvezető igazgaío Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: KE 05/09 azonosíló számú közbeszerzési eljárás - Megbbási szerződés 8/8 oldal à

9 1. sz melléklet MŰSZAKI (SZAKMAI) MELLÉKLET (a Dokumentáció Közbeszerzési műszaki leírása, Megbízott szakmai ajánlata alapján, a teljesítésben részt vevő személyek megnevezése, stb.) KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés Mellékletek

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ks}.9Ar}AA.^/2010 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS V r A PSZAF000001795301 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: 101909-' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1>SU*:* 'T SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma:.^.9^.qp.^.o./

Részletesebben

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'. ' V 4'". ' Ikt.szám: 26472- /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?-.?.SSA./20\2 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, 2011. május 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben