* v v 7^ DL 2009 APR 2 0. Iktszám: /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3. ' is«* L PSZPF MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* v v 7^ DL 2009 APR 2 0. Iktszám: 12568 - /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3. ' is«* L PSZPF000000159301 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 te ' is«* L PSZPF MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Iktszám: /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek ÁUami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , képviseli: dr. Schiffer Péter főigazgató-helyettes, mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről a ^ BudaNet C Kft. (1121 Budapest, Rege út 14/A.) cégjegyzékszám: , adószám: , képviseli: Bozsik József ügyvezető igazgató, mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Érkezett: 2009 APR 2 0. Érkeztetési szám: 200?/ ^ ^ ' í ( (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Iktatószám: ^PÓíf ' fy^f Ä Előzmények Megbízó KE 05/09 azonosító számon A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tanácsadói szolgáltatás nyújtása" tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Negyedik része alapján. Az eljárás nyertese Megbízott lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a Dokumentációt is, valamint mindazon dokumentumokat, okmányokat, amelyekre utalás történik. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, továbbá Megbízott ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Megbízási díj: Megbízottnak a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért fizetendő szakértői óradíj. d) Szolgáltatások: a Szerződés tárgyát képező, Megbízott által nyújtandó szakértői, tanácsadói, előkészítő, felkészítő, konzultációs és egyéb tevékenység. e) Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) Megbízott - a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint - a Szerződés teljesítése céljából, arra tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. f) Érintettek: Megbízó, Megbízott, az e) pontban körülírt személyek vagy szervezetek, valamint a Szerződés teljesítésében részt vevő egyéb személyek. 2. A szerződés tárgya Megbízó pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tanácsadói szolgáltatás nyújtása összesen legfeljebb 700 szakértői óra mennyiségben. A Szolgáltatás nyújtásának részletes feltételeit a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 3. A szerződés hatálya és időtartama A felek a szerződést határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 hónapos időtartamra, de legfeljebb összesen 700 szakértői óra felhasználásáig kötik. Jelen szerződés Felek aláírásával lép hatályba. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási zepőéés^ szem l /S oldal * v v 7^ DL

2 4. A teljesítés helye és határideje 1 A teljesítés helye: Megbízó székhelye (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). A teljesítés határideje: az egyes tevékenységek vonatkozásában esetileg kerül meghatározásra és rögzítésre. 5. A teljesítés menete 5.1, Megbízott jogai, kötelezettségei Megbízott feladatai a következők: Azonnali incidens bejelentések felügyeleti kezelésével kapcsolatos felkészítés, szakértői tanácsadás Ajánlatkérő által előírt negyedéves incidens bejelentési kötelezettség alapján beérkező bejelentések statisztikai összegzésével, értékelő és összehasonlító összefoglalásával, az abból látható trendek leírásával kapcsolatos szakértői tanácsadás, felkészítés A pénzügyi intézmények biztonsági szervezeteinek a bekért tényadatok és dokumentációk alapján történő állapotfelmérésével, illetve a felmérés eredményének elemzésével és értékelésével kapcsolatos tanácsadás, a vonatkozó felügyeleti teendők meghatározásával kapcsolatos konzultációk, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Pénzügyi szektor nagyobb részét érintő, szervezett, összetett eszközöket alkalmazó, prudenciális kockázatokat jelentő esetek feltárásával kapcsolatos tanácsadás, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Fraud management eljárások: a pénzügyi szervezetek és ügyfeleik szokásos kapcsolatrendszerén alapuló és annak sérülékeny elemeit kihasználó módszerekkel elkövetett visszaélések kezelésével kapcsolatos szakértői tevékenység végzése. Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Üzleti dokumentumok és személyi okmányok hamisításával elkövetett visszaélésekre vonatkozó szakértői konzultáció biztosítása Szakértői tanácsadás és felkészítés a személyes adatszolgáltatás és az ügyfél azonosítás biztonságával kapcsolatos szabályozás általános és specifikus kérdéseinek kezelésére, a szabályozás gyakorlati betartásának ellenőrzésére, ezzel összefüggésben a kockázatos és gyenge pontok meghatározására, különös tekintettel az elektronikus értékesítési csatornák működtetésének kockázataira Az internetes incidensek kezelésének korszerű módszereivel, az ellenintézkedések szervezeti eszközeivel kapcsolatos szaktanácsadás, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése az incidens kezelésre a nemzetközi gyakorlat figyelembevételével Elektronikus fízetési eszközökkel (bankkártyák, ATM, POS terminálok stb.) való visszaélésekkel kapcsolatos szakértői tanácsadás Elektronikus csatornákon történő visszaélések (telefonos, modemes és intemetes ügyfélkapcsolat kihasználása csalásra stb.) felderítésére, megelőzésére vonatkozó tanácsadás. Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése a legújabb metodika alapján Az elektronikus csatornák mind szélesebb körű elterjedésével kapcsolatban kialakult, a nemzetközi és a hazai gyakorlatban előforduló illetve várhatóan megjelenő kockázatokra és visszaélési módszerek felderítésére, kezelésére vonatkozó szakmai felkészítés, tanácsadás, konzultáció A pénzügyi visszaélések megelőzését szolgáló módszerek összegyűjtésével, változásuk illetve a változás hatásainak és kockázatainak nyomon követésével kapcsolatos konzultáció, tanácsadás, felkészítés A pénzügyi visszaélések megelőzésével és vizsgálatával kapcsolatos rendszeres konzultáció biztosítása Ajánlatkérő érintett munkatársai számára Javaslatok kidolgozása a vizsgálati módszerek szempontjaira és eszközrendszerére, a pénzügyi visszaélések megelőzésére vonatkozó intézkedésekre és hatékonyságuk ellenőrzésére A bejelentések és panaszok kapcsán indult vizsgálatokra vonatkozó elemzői és módszertani szempontok kiválasztásával és alkalmazásával kapcsolatos szakértői tanácsadás, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése speciális szakmai kérdésekben. ' az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII:30.) Korm, rendelet 57/A. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII: törvény 12/A. (2) bekezdése és 12/B. (1) bekezdése KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 2/8 oldal

3 Egyéb, nem kategorizálható, de gyakran előforduló, illetve a technika fejlődésével a jövőben a nemzetközi és a magyar pénzpiacon várható pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos szakértői tanácsadás, konzultáció, Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése Ajánlatkérő által meghatározott jogszabályok, szabályzatok, ajánlások, állásfoglalások elvi szintű értékelésével és hatásvizsgálatával kapcsolatos konzultáció, szakértői tanácsadás. Valamennyi, a Szerződés keretében elvégzett tevékenység megfelelő dokumentálása Megbízottnak rugalmasan kell alkalmazkodna Megbízó munkatervéhez, az aktuálisan felmerülő feladatokhoz, valamint a bejelentések és panaszok kapcsán indult vizsgálatok, felmérések tanácsadási igényéhez Megbízott rendelkezésre állása előre meghatározott munkaidő kikötése nélkül a Szerződés ideje alatt összesen legfeljebb 700 szakértői óra havi és negyedéves egyeztetés szerint, a feladatok ütemezésétől függően kerül meghatározásra, esetenként Megbízó igénye szerint attól eltérő is lehet Megbízott feladatai ellátása során a jogszabályok, jelen Szerződés valamint Megbízó érdekeinek megfelelően jár el Megbízottnak tevékenységét úgy kell végeznie, hogy az ne akadályozza Megbízó működését, napi üzletmenetét Megbízott személyesen (ajánlatában megnevezett és jelen Szerződésben rögzített személyek igénybevételével) köteles eljárni igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, ha ehhez a Megbízó előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha ez a megbízás jellegével együtt jár. Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerültúj körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell Megbízott garantálja, hogy a nyújtott Szolgáltatások és Megbízott személye dokumentálhatóan megfelelnek jelen Szerződésben foglaltaknak Megbízó jogai, kötelezettségei A Szerződés teljesítése során Megbízó együttműködik a Megbízottal, rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, amelyek a munka elvégzéséhez szükségesek és biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket A teljesítés ütemezése Megbízó és Megbízott a tervezhető Szolgáltatás teljesítésének ütemezését a szerződéskötést követően rögzítik, negyedévente felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. Szükség esetén (előre nem tervezhető feladatok esetében) Megbízó értesíti Megbízottat az elvégzendő tevékenység valamint annak ütemezése megjelölésével. 6. A teljesítés igazolása Megbízott minden naptári hónap utolsó munkanapján Megbízó részére átadja (megküldi) a Havi teljesítésösszesítést, mely tartalmazza az adott időszakban (naptári hónap) elvégzett tevékenységek felsorolását, (név szerint) megjelölve a tevékenységet végző személyt, a tevékenység végzésének pontos kezdő és befejező időpontját, valamint a ráfordított szakértői órák számát. A Havi teljesítésösszesítésnek tartalmaznia kell továbbá az adott időszakot megelőzően teljesített és kifizetett szakértői órák számát. Megbízó részéről a teljesítés igazolására jogosult személy a Megbízott által megküldött (átadott) Havi teljesítésösszesítés alapján, minden naptári hónap utolsó napját követő 5 napon belül jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti részteljesítési igazolást állít ki az adott időszakban (naptári hónap) elvégzett tevékenységekről, megjelölve a felhasznált szakértői órák számát. A részteljesítési igazolás 3 példányban kerül kiállításra, melyből két példány Megbízottat illet. A teljesítés igazolására Megbízó részéről dr. Hegedűs András főosztályvezető jogosult. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 3/Soldai

4 7. Megbízási díj és fizetési feltételek 7.1. A megbízási díj (szakértői óradíj): Ft (azaz húszezer forint) + jogszabály szerinti Áfa / szakértői óra. A megbízási díj tartalmazza tevékenység végzésének összes járulékos költséget is. A Szerződés alapján kifizethető maximális összeg (700 szakértői órára eső szakértői óradíj mértéke): Ft (azaz tizennégymillió forint) + jogszabály szerinti Áfa. Megbízott garantálja, hogy fenti összegen kívül Megbízóval szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt. Amennyiben Megbízó a Szerződés hatálya alatt a Szerződésben rögzített 700 szakértői órát nem használja fel, Megbízott a fel nem használt szakértői órák mennyisége alapján meghatározott megbízási díj 30 %-ának megfelelő összegre jogosult. A fel nem használt szakértői órák számát az utolsó teljesítési igazolásban rögzíteni kell. A megbízási díj a szerződés időtartama alatt kötött, az semmilyen jogcímen nem emelhető, illetve nem egészíthető ki további költségekkel Fizetési feltételek Megbízott havonta, a részteljesítési igazolás birtokában, a részteljesítési igazolásban rögzített, a vonatkozó időszakban ténylegesen teljesített szakértői órák száma alapján meghatározott megbízási díj összegéről jogosult számla kiállítására. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 05/09) valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát ( ^ 3o3^li /pq ). Megbízott a számlát két példányban, cégszerűen aláírva, a vonatkozó részteljesítési igazolás kiállítását követő 8 napon belül köteles Megbízóhoz eljuttatni. A számlához csatolni kell a vonatkozó részteljesítési igazolás egy példányát. Megbízó a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Megbízott - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megbízóhoz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. A fízetési határidő a Megbízó által havonta igazolt teljesítéstől (naptári hónap utolsó napja) számított 30 nap, amelyen belül Megbízó a számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a számlán megjelölt, ennek hiányában ajelen Szerződésben rögzített bankszámlára. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik.be Megbízóhoz, pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A nem megfelelően kiállított vagy a jelen Szerződésben előírt tartozékokkal nem rendelkező számlát Megbízó 8 napon belül visszaküldi, mely esetben a jelen pontban meghatározott határidők újra kezdődnek. Amennyiben a számla december 10-ét követően érkezik be Megbízóhoz, úgy kell tekinteni, mintha január 5-én érkezett volna. Megbízó előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megbízó számláját megterheli. A fizetés késedelmés teljesítése esetében Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényt (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók A teljesítés során Megbízott a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó megnevezése: NON-STOP Kkt. A Szerződés teljesítésében csak a megjelölt, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó működhet közre. Ebben az esetben az Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 10%-át meghaladó mértékben teljesítési segédet. A teljesítés során Megbízott a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változást előzetesen egyeztetni köteles Megbízóval. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 4/8 oldal

5 Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség. Megbízó az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, munkájukért >a Megbízott úgy felel, mint sajátjáért Amennyiben Megbízott az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt Alvállalkozója felé, erről Megbízót a számra küldött faxban haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Megbízott bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult az alábbiakban ismertetett adatoknak a Megbízó felé történő bejelentésére A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését {A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges tanácsadói szolgáltatás nyújtása), illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra (KÉ 4025/2009); b) Megbízott és Alvállalkozó megjelölését; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát Megbízó haladéktalanul gondoskodik a fenti adatok honlapján történő közzétételéről Megbízott az Alvállalkozónak - függetlenül az igénybevétel mértékétől - történő kifizetések teljesítése során az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően jár el. 9. Hibás teljesítés Megbízott hibásan teljesít, amennyiben ajelen Szerződés 2. pontjában meghatározott valamint 5. pontjában részletezett feladatokat nem megfelelő szakmai színvonalon illetve nem a jelen Szerződésben illetve Megbízó igénybejelentésében (lásd 5.3. pont) foglaltaknak megfelelően teljesíti. 10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Amennyiben Megbízott neki felróható okból elmulasztja a szerződéskötést követően az egyes feladatok vonatkozásában a Megbízóval közösen megállapított és írásban rögzített teljesítési határidőket, abban az esetben a késedelem minden napjára az adott hónapban teljesítendő Szolgáltatás mennyisége (szakértői óra) alapján megállapított nettó megbízási díj 2%-át tartozik késedelmi kötbérként megfizetni a Megbízó számára. Az adott hónapban teljesítendő Szolgáltatás mennyiségét Felek az 5.3. pontban foglaltak alapján határozzák meg. Hibás teljesítés esetén Megbízó az eredeti és a szerződésszerű teljesítésig eltelt időszakra vonatkozóan késedelmi kötbért érvényesít. Megbízottnak felróható, 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megbízó meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a felmondás napjáig ki nem fizetett nettó megbízási díj 30%-a. A kötbér kifizetése nem érinti Megbízó azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje Megbízottól. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Megbízó jogosult kötbér követelését az általa a Megbízottnak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben Megbízónak a Megbízott nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megbízó a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja Megbízottat, amit Megbízott 8 napon belül köteles Megbízó Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 10,1. Szerződésszegés, azonnali hatályú felmondás Szándékos vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés esetén Megbízó azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. Megbízott súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben nem az ajánlatában meghatározottak szerint teljesít. Megbízó általi felhívás és határidő tűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási kötelezettségének. Amennyiben Megbízott ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomá- KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 5/8 oldal m

6 sara jutást követően haladéktalanul írásban értesíti Megbízót. Megbízó e tények alapján a Szerződés azonnali hatályú felmondására és meghiúsulási kötbér követelésére jogosult. Megbízó a Ptk (2) bekezdés alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni. Megbízó részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 11. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara álalt, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felek a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell ajelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot, Megbízó jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy Megbízottal szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 12. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megbízó jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán szerződéses pozícióját átveszik. Megbízott a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megbízottat a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megbízó hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Megbízott jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást Megbízó indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megbízó számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. Amennyiben Megbízó a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a Szerződés megszűnik és Megbízót meghiúsulási kötbér illeti meg. 13. Együttműködés, értesítések A Szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozsááról haladéktalanul írásban értesítik egymást. Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekintei. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésénak napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Megbízó részéről: dr. Hegedűs András főosztályvezető Tel/Fax: / Megbízott részéről: Bozsik József ügyvezető igazgató Tel/Fax: / A kapcsolattartók személyének vagy elérhetőségének megváltozása esetén Felek haladéktalanul értesítik egymást. Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, bankszámlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 6/8 oldal f

7 Egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért a másik Felet nem terheli felelősség. 14. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 15. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 16. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek magyar nyelven kell készülnie. 17. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény 25. -ában foglalt, titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések irányadóak valamennyi, a szerződés teljesítésében részt vevő személy vonatkozásában Megbízott a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megbízó működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Megbízott a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megbízónak kárt okozzon vagy Megbízó a pénzügyi visszaélések visszaszorításával kapcsolatos feladatai ellátását akadályozza, nehezítse, annak hatékonyságát csökkentse Megbízott jelen Szerződéssel, kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megbízó tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Megbízott a tudomására jutó ilyen információkat ajelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 18. A szerződés módosítása Ajelen Szerződés módosítása kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 19. Egyéb rendelkezések Megbízott jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Megbízott jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása^ ellenőrzésének lehetővé tétele céljából valamint a Kbt. rendelkezdéseire tekintettel adja a Megbízó számára. Megbízó szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy a szerződést kötő másik fél üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik az érintetteknél, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés 7/8 oldal M

8 Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Megbízó köteles minden segítséget Megbízó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megbízó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi Megbízó vállalja, hogy felkérés esetén Megbízott elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felék jelen szerződést, elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 példányban aláírták. A szerződés 4 eredeti példánya Megbízót, 1 eredeti példánya Megbízottat illeti meg. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Műszaki (szakmai) melléklet (a Dokumentáció Közbeszerzési műszaki leírása, Megbízott szakmai ajánlata alapján, a teljesítésben részt vevő személyek megnevezése, stb.) 2. sz. melléklet: Adminisztratív melléklet (Megbízott ajánlatában tett nyilatkozatai) 3. sz. melléklet: Részteljesítési igazolás minta Budapest, 2009, április 20. Megbízó részéről: Megbízott részéről: pv. Schiffer Péter ^i ' Bozsik József ^J^Jw**^ főigazgató-helyettes \ ügyvezető igazgaío Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: KE 05/09 azonosíló számú közbeszerzési eljárás - Megbbási szerződés 8/8 oldal à

9 1. sz melléklet MŰSZAKI (SZAKMAI) MELLÉKLET (a Dokumentáció Közbeszerzési műszaki leírása, Megbízott szakmai ajánlata alapján, a teljesítésben részt vevő személyek megnevezése, stb.) KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Megbízási szerződés Mellékletek

10 30. lap Szakmai ajánlat A Szakmai ajánlatot a közbeszerzési műszaki leírás (a Pályázati Kiírás Dokumentáció DI. fejezete) és a szerződéstervezet (a Pályázati Kiírás Dokumentáció IV. fejezete) feltételeinek megfelelően tesszük m é g. - '' - ^ " ;! ' ', - ; ' " - ". - ' " ; - ' ' ''"' Szakmai ajánlatunk tartalmazza Nyilatkozatunkat a Közbeszerzési műszaki leirás III. fejezetében meghatározott valamennyi feladat ( ) teljesítésének vállalásáról: NYILATKOZAT Alulírott Bozsik József, mint a BudaNet C. Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint nyilatkozom A KE 05/09 azonosító számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a dokumentációjának feltételei közül a DI. Fejezetben pontokban megfogalmazott tanácsadót feladatok elvégzését a részletes leírás szerint vállalom. Tudomásul veszem, és vállalom, hogy a IH. Fejezet pontja szerint: - A megbízás időtartama a szerződés aláírásától számított 12 hónap. A tanácsadóknak rugalmasan kell alkalmazkodniuk Ajánlatkérő munkatervéhez, az aktuálisan felmerülő feladatokhoz, valamint a bejelentések és panaszok kapcsán indult vizsgálatok, felmérések tanácsadási igényéhez. A tanácsadók rendelkezésre állása előre meghatározott munkaidő kikötése nélkül összesen legfeljebb 700 szakértői munkaóra havi és negyedéves egyeztetés szerint, a feladatok ütemezésétől függően kerül meghatározásra. A tanácsadóknak a szerződés teljes ideje alatt rendelkezésre kell állniuk Ajánlatkérő felmerülő igényeinek teljesítése érdekében. Budapest, március 25. Bozsik József BudaNet C. Kft 1121 Bp.,Re9e út 14/A BudaNet C. Kft 1121 Budapest, Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bfróság mint Cégbiróság Wf käm^wd^ JanJcsaM.SjofgsItalóés keres kodetml KtLt H yoêbmw «:-, s--www';-duaanet-í;nur. m Telefon: (1) Fax: (1) infcxsbudanet.hu web:

11 31. lap MŰSZAKI LEÍRÁS A teljesítésre vonatkozó elképzelések bemutatása A Felügyelet pénzügyi visszaélések elleni tevékenysége elsősorban a megelőzést tekinti alapvetőnek. Fontos cél a megelőzés és a visszaélések elleni védekezés módszereinek kidolgozása, és az információk, valamint a módszerek eljuttatása a felügyelt szektorok szereplőihez. A különösen nagy horderejű, a szektor jelentós részét érintő, vagy egyéb çkok miatt kiemelten kockázatosnak ítélhető esetekben a Felügyeletnek részt keli vèrmi a tényleges védekezés munkájában, felderítő, felderítést támogató, koordináló feladatok ellátásával. Feíinerül a pénzügyi mtézmények riasztása,az információk gyors és pontos továbbítása a károkozás megelőzése érdekében. A tanácsadók speciális szakértelműkkel egy jól meghatározott folyamatleírás szerint kapcsolódnak a PSZÁF és azon belül is a Pénzügyi visszaélések elleni főosztály (PVF) munkájához. A folyamatok, amelyek a folyamatleírás szermt a tanácsadók szakértő közreműködését igénylik vonatkozhatnak konkrét ügyekre, az azokból levonható általános kpckázati, megelőzési és védekezési következtetésekre, vonatkozhatnak Ügytípusokra, illetve veszélyeknek kitett területek elemzésére a pénzügyi szektoron belül. A pénzügyi visszaélések feltárásával, felderítésévei, vizsgálatával és megelőzésével kapcsolatos módszertan és az alkalmazott módszerek ismertetése Elengedhetetlen olyan rendszer kiépítése, amely megvalósítja az információgyűjtő, feldolgozó és visszaosztó feladatokat. Az infonnáció hiányából származó kockázatok mérséklése rendkívül lényeges. A folyamat, amelyben a tanácsadó szakértelmével a PVF munkatársainak segítségére lehet, tehát az információ begyűjtésével, az adat étkezésének pillanatával kezdődik. A tanácsadók már az adatfeldolgozás, mint a teljes folyamatot meghatározó elsö lépcső fázisában fontos integráló feladatot láthatnak el, amellyel hatékonyan segíteni képesek a Felügyelet munkatársainak konkrétan futó ügyrendi és feladatorientált munkáját és időbeosztását Az adat jellegét meghatározza, hogy konkrét ügyhöz gyűjtött céladat halmaz része, vagy adatszolgáltatásból, netán panasz vagy.bekövetkezett incidens folyományaként kerül a Felügyelet látókörébe. A tanácsadók már az adatgyűjtés, illetve az adat beérkezésének kezdeti, stádiumában javaslatot tesznek az adatok ideális rendszerezésének módjára, ' a későbbi feldolgozás, elemzés és értékelés szempontjainak figyelembevételével. Az adatok csoportokba rendezésének szempontjai tekintetében megvizsgálják, hogy azok az érintett terület, az elkövetői kör vagy a kockázati minősítés mentén sorolandók valamely kategóriába. A csoportokba rendezetten érkező adatok, mint például az azonnali incidens bejelentés, vagy az időszakos, negyedéves statisztikai jeuegű adatszolgáltatásból keletkező infonnáció tekintetében a tanácsadók feladata, az elemzés, az összefüggések felismerése, és az értékelés, valamint a korrelációk rögzítése a csekély kockázatú, potenciális kockázatú, a kockázati besorolása miatt megfigyelendő, vagy a figyelemreméltókockázatú és ezért tennivalót igénylő kategóriákba. BudaNet C. Kft 1121 Budapest, Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Biróság mint Cégbíróság Telefon: (1) Fax: (1) infoíőibudanet.hu web:

12 32. lap Ajánlatkérő munkatársainak felkészítése során alkalmazni kívánt módszerek bemutatása, program javaslatok A vizsgált információk besorolása nyomán a potenciális kockázatbasorolt adatok követése olyan feladat amely a tanácsadók szakértelmének bevonását igényli, különös tekintettel arra, hogy ezek az adatok bármikor, új összefüggések felismerésével magasabb vagy alacsonyabb 'kockázati besorolásba kerülhetnek, és így roás&jta feladatcsoport részévé válhatnak. Ennek megfelelöen a tanácsadók kötetlen munkaidőben, az ad hoc, iuetve rendszeresen keletkező adatmennyiség és adatminôség fontosságának függvényében, belátható időn belül, a Felügyelet rendelkezésére állnak. Az adatokkal kapcsolatos integrált tanácsadói működés feltételezi,hogy a különböző módon keletkezett és kezelt adatokat a rendszerezés módjára való tekintettel, de még a rendszerbeiuesztéseíőtt, vagy annak során a PVF munkatársai a tanácsadókkal közösen elemzik, értékelik és így, az együttműködés menetében a tanácsadók a felügyeleti munkatársakat speciális, a konkrét adatsorokra vonatkozó szakértelemmel, iuetve az ahhoz fűződő elemzési módszertani szempontokkal látják el. A tanácsadók adatelemzéssel kapcsolatos teendőinek nélkülözhetetlen része a naprakész tájékozottság, mind a hazai, mind a nemzetközi pénzügyi visszaélések módszerei, iuetve azok megelőzése és az euenük való védekezés legújabb technikája tekintetében. Ez szükséges ahhoz, hogy az érkező információ besorolhatóságát és jelentőségét már nyers állapotában is felismerjék. A tanácsadók az így szerzett hazai és nemzetközi ismereteiket tapasztalataikat a PFV munkatársaival a munkafolyamat során megosztják. Mint látható a felügyeleti munkatársak felkészítése speciális szakmai kérdésekben nem különáuó, tanrendi" program, amely heti rendszeres elméleti képzésekben valósul meg, hanem a gyakorlati munka részeként a mindenkori szükséges tapasztalatok átadásának folyamata. Úgy véljük, hogy a túlterhelt PVF munkatársak szakmai képzése, továbbképzése akkor hatékony igazán, ha a gyakorlati munka részeként és nem annak rovására történik. Konzultáció módszereinek bemutatása A tanácsadók egyik legfontosabb feladata a döntés előkészítés folyamatának segítése szakmai értelmezések megfogalmazásával a felügyelet munkatársai számára. Ez részben rendszeres,részben a helyzet által megkívánt eseti konzultációk útján valósul meg. A konzultációk történhetnek személyesen, sürgős esetben telefonon, és bonyolultabb, több feldolgozandó,véleményezendő háttéranyag integrált felhasználásának szükséglete esetén akár internetes kommunikáció útján is. A döntés előkészítéshez kapcsolódó konzultációk lényeges eleme, a tanácsadók által jól felépített röviden összefoglalt közérthető írásbeü jelentések eutészítése, amelyek alapján a Fehlsfelet munkatársai és vezetői, a felügyeleti eljárásrend keretében dönthetnek a követendő teendőkről. A pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos kockázatok felsorolása súlyozása és elemzése A,Felügyelet számára alapvetően fontos a rendszerezett, elemzett és értékelt információk alapján a prioritások megállapítása, amely meghatározza: mely fenyegetésekreszükséges azonnal reagálni, és melyek azok, amelyek további megfigyelés és elemzés alá esnek és melyek azok, amelyekkél kapcsolatban valamilyen szabályozási igény is felmerül, figyelembe véve a kockázat alapú felügyeléselvét. Ez az elv azonban a pénzügyi visszaélések tekintetében sajátos elbírálási szempontok bevezetését is jelenti, amelyeikhez a javaslatot a tanácsadók teszik meg döntés előkészítő munkájuk során.., BudaNet C. Kit 1121 Budapest. Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Telefon: (1) Fax: (1) info(g),budanet.hu web:

13 33. lap Például egy ofyan anyagi értékét tekintve csekély, összegű visszaélést amely azonban a lakosság bizalmát rendítheti meg valamely pénzpiaci eszköz tekintetében, a kockázat alapú elbírálás szempontjai szerint dacára a kisösszegü kárértéknek, magas kockázatúnak kell ítélnünk. Fontos feladata a tanácsadóknak, hogy a visszaéléseket nem csupán műfaji besorolásuk, vagy büntetőjogi kategóriáik alapján rendszerezzék,hanem azok társadalmi és pénzpiaci bizalmi veszélyessége szerint is. A pénzügyi visszaélések egy része időszakos, eltűnő és újra felbukkan, csak úgy, mint a legtöbb rendszeresen elkövetett bűncselekmény. A tanácsadók feladata az így rendszerezett pénzügyi visszaélések emelkedő vagy csökkenő kockázatának értékelése. Példa erre, a gazdasági válság idején, a munkaerőpiacról kiszorult rétegek potenciális bűnözővé vagy a bűnözésbe bevont sokszor öntudatlan bűnsegéddé válása. A pénzügyi visszaélések sajátos kockázata a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségnövelő jellegük. A pénzügyi visszaélések megelőzésére hozott intézkedések, iuetve a pénzügyi visszaélések eueni védekezés költségei mindenképpen megjelennek a pénzpiaci szolgáltatások árában. Az ilyen jeuegű összefüggések figyelése, feltárása a tanácsadók egyik kiemeh feladata, mint ahogy az is, hogy olyan költséghatékony módszerek kidolgozásához segítsék á Felügyelet munkatársait amelyeket a Felügyelet az érintett pénzügyi szektorok számára javasolhat. Kockázatok elleni védekezés taktikai és stratégiai elemei (védekezési és megelőzési stratégia) meghatározását A Felügyelet feladatai tekintetében a felügyelt mtézmények biztonsági kockázati kitettsége a betörés, rablás bűncselekmények tekintetében kevésbé hangsúlyos. Szignifikánsan az úgynevezett fehérgauéros bűnözés kategóriáiba sorolt cselekmények jeuemzik azokat a kockázatokat amelyek euen a Felügyeletnek is fel kell lépnie, úgy a megelőzés, mint a védekezés tekintetében. Ezeken belül is az okmányhamisítás, a bonyolult okmányos, összetett üzleti cselekményeket alkalmazó károkozás a jeuemző. Ezek felismerése, a védekezés, a megelőzés módszerei à piac szereplőinek egységes feuépésétigényelnék, amely pillanatnyilag nem teljes körű. Többek között a tanácsadók feladata annak a metodikának a kidolgozása, amely alapján a biztonsági kockázatok kezelése - a prudenciális szempontok megtartásával - alapvetően a felügyelt szektorokkal való együttműködésben történik. A felügyelésimegközelítési mód mellett a biztonsági kérdésekben hangsúlyos lehet a Felügyelet segítő szándéka és támogató cselekvése, fgy, a tanácsadók közreműködésével, konzultációk és különböző együttműködési formák kialakításával a Felügyelet tekintélye,súlya, integráló erővé válhat nem csak az egyes, érintett piaci szereplők konkrét biztonsági ügyeiben, de fontostársadalmi elvárások kielégítésében, és a fogyasztói érdekek védelmében. Speciális szakértelmet igénylő konzultációk esetén a tanácsadó közreműködnek a felügyelt intézmények, szektorok képviselőivel történő konzultációkon, ületve a hazai társintézményekkel való együttműködésben, csakúgy, mint a nemzetközi egyeztetések során, vagy a megfelçlô konferenciákon történő szereplések alkalmával. A kockázatok elleni stratégiai védekezés szempontjából lényeges lépés a tanácsadók által rendszerezett,elemzett és értékelt információk alapján a tipológia megáuapítása, amely meghatározza, mely fenyegetésekre milyen módszerrel érdemes reagálni, és melyek azok, amelyek a már ismert tipológiába nem iueszthetők, és ezért további gondos megfigyelést és elemzést igényelnek. Javaslat a kiemelten kezelendő feladatokra, az azokkal kapcsolatos cselekvési, taktikai kérdésekre és módszerekre ' BudaNet C. Kft Budapest, Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bfróság mint Cégbiróság Telefon: (1) Fax: (1) infoígibudanethu web:

14 34. lap Kiemelten kezelendő feladatok, amelyek valamelyik pénzpiaci szegmens egészét vagy a felügyelt szektorok közül bármelyiket súlyos károkozással fenyegetnekj de kiemelt feladat a hosszú időn át rendszeresen megvalósuló azonos módszerű pénzügyi visszaélés, illetve minden olyan pénzügyi visszaélés, amely a hazai pénzpiacba fektetett bizalmat megingathatja. A kiemelt feladatokat a tanácsadók szakértelmének bevonásával meg kell határozni, rendszerezni,és időről időre felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy egy kiemelt feladat el is tűnhet jelentőségét veszítheti térben és időben, iuetve, egy másik pénzügyi visszaélés valamilyen oknál fogvakiemeh feladattáválhat. Ebben a munkafázisban a tanácsadók feladata a pénzügyi visszaélések besorolása, döntés előkészítő összegzés a kiemelt feladatokról, a kapcsolódó cselekvési stratégiákról, a lehetséges alternatívák bemutatásával. Ennek a fázisnak ugyancsak része a tanácsadók szakértői ismeretei alapján felvázolt gyakorlati előrejelzés a kiemelt feladatok tekintetében, a külföldi bestpractice elvek és az ismert minták mentén. A kiemelt feladatokkal kapcsolatos tennivalók meghatározásában a tanácsadók javaslatokat tesznek a védekezés módszertanának kidolgozására, a megelőzés követelményrendszerére, a kialakítandó eljárásrendekre, a védekezéshez szükséges eszközök, technikákmeglétére, iuetve hiányára. A kiemelt feladatokra vonatkozóan a tanácsadók kidolgozzák a figyelmeztetés, esetleges riasztás speciális módszertanát az érintett szervezetek, intézmények felé. A pénzügyi szektor védekezési mechanizmusának ellenőrzési lehetőségei, javasolt módszerek Felmérés a felügyelt intézmények körében, hogy mennyiben felelnekmeg a megelőzés és védekezés érdekében kidolgozott követelményrendszernek. A felmérés alapjául szolgáló kérdőívek kidolgozásában, valamint a beérkezett válaszok elemzésében, értékelésében és összefoglalásában a tanácsadók előkészítési, konzultációs és a PVF munkatársakkal közösen feldolgozói szerepkörben vesznek részt. Incidensek esetén a tanácsadók feladata a szakmai szempontból speciális szakértelmet igénylő célvizsgálati tematikák, részletes kérdéssorok összeállítása, a megfelelő adatok szerzéséhez, majd az adatok elemzése és értékelése, az azonnaü teendőkkijelölése, és visszacsatolás az adatrendszerezés fázisába. Az összegzett adatértékelés alapján kockázati rangsor felállításával a tanácsadók a PVF munkatársakkal közösen témavizsgálatokat javasolhatnak, részt vesznek azok előkészítésében, a kérdéssorok összeállításában, a vizsgálat eredményének elemzésében és az értékelés után az azonnali teendők meghatározásában, Uletve a vizsgálat során nyert információk visszacsatolásában az adatrendszerezés fázisába. A tanácsadó egyik fontos szakmai feladata a visszaélési típusok kockázati besorolása és tipizálása alapján felügyeleti szabályozók, módszertanok, ajánlások és egyéb szabályozók kidolgozására javaslatok készítése, részletes szempontok, döntés előkészítő háttéranyag, érvrendszer és célra rendszerezett adatsorok kidolgozásával. A tanácsadók feladata a szükségesnek tartott felügyeleti szabályozók elkészítésében való aktív részvétel, mind szakértői részanyagok elkészítésével, mind átfogó, koncepcionális javaslatokkal. A tanácsadók a felügyeleti vizsgálatokat támogatják, ameimyiben azokban pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos speciális szakértelmet igénylő vizsgálati elemek jelennek meg, mind az igényelt információra vonatkozó vizsgálandó kérdéssorok összeáuítása, mind a vizsgálat eredményeinek értékelése tekintetében. A tanácsadók kidolgoznak javaslatokat a pénzügyi visszaélések ellepi fellépés állandó együttműködési fórumainak létrehozására, a belső és külső együttműködés fejlesztésére. BudaNet C. Kft 1121 Budapest, Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Telefon: (1) Fax: (1) info(g),budanet.hu web:

15 35. lap A tanácsadók együttműködnek a PVF munkatársaival a társhatóságokkal és társ szervezetekkel való szakmai együttműködés komplex fejlesztésében, az együttműködési keretek megteremtésében, bővítésében, Uletve tartalmi elemeinek kialakításában. A tanácsadók kidolgoznak javaslatokat a felügyelt pénzügyi szervezetek belső biztonsági mechanizmusait illetően a hiányosságok feltárása, a fejlesztések ösztönzése, és a rendszerek euenôrizhetôsége érdekében. A tanácsadók kidolgoznak javaslatokat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépésjogi kereteinek aktuális alakítására^ végrehajtás felügyeletére. Az elektronikus értékesítési csatornákkal kapcsolatos visszaélési kockázatok felismerésének és kezelésének lehetséges módszerei, eszközei A Pénzügyi Szervezetek ÁUami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának 1/2009. (11.10.) számú ajánlása az internetbiztonsági kockázatokról olyan formai keretet teremtett amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelet rendszeres vizsgálatai keretében, vagy akár rendkívüli események nyomán lefolyatott vizsgálat során euenörizze az ajánlás megvalósulását Tudomásul keu venni, hogy azok az okok, amelyek a hivatkozott ajánlást létrehozták, nem szűnnek meg, és azt is érdemes számításba venni, hogy a felügyelt intézmények, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben, eiz ajánlásban elvárt követelményeknek csak fokozatosan fognak tudni megfelelni. A tanácsadóknak kiemelten fontos szerepe lesz abban, hogy figyelemmel kísérjék a felügyelt szektorokban a hivatkozott ajánlásban kifejtett elvek megvalósulását különös tekmtettel az abban megfogalmazott képzési, auditálási és monitorozási elvárásokra. A Pénzügyi Szervezetek ÁUami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának 1/2009. (11.10.) számú ajánlásában megfogalmazott elvek folyamatos euenőrzése, rendszeres felmérés, iuetve a kialakított adatszolgáltatás segítségével lehetővé teszi a tanácsadóknak, hogy időszakosan helyzetértékelést készítsenek a Felügyelet számára, amelyből az internet-biztonsági kockázatok intézményi, szektoriális és országos szintje is meghatározható. A tanácsadók feladata,hogy figyelemmel kísérjék az áuandóan változó környezetet amelyben az elektromkus értékesítési csatornákkal kapcsolatos biztonsági kockázatok szerepe folyamatosan nö, kövessék az interneten megvalósuló pénzügyi visszaélések nemzetközi trendjeit és az abból levonható előrejelzések alapján tájékoztassák a Felügyeletet a kapcsolódóteendőkről,és azok prioritásairól. A tanácsadók az elektronikus értékesítési csatornák biztonsági kockázataihoz kapcsolódó konferenciákon, tanácskozásokon részt vesznek, szükség esetén képviselik a Felügyelet álláspontját. Budapest, március 25. ^âr t Bozsik József ügyvezető ^ "21Sp.,R e0 eúfi4/a BudaNet C. Kft 1121 Budapest, Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Biróság mint Cégbíróság Tanapsapá.SzolgáltatóJskoreskcdelmlMt.: - www. Duaane c-. nu Telefon: (1) Fax: (1) infofajbudanet.hu web:

16 23. lap NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL (Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozódnak kelt kiállítani és az ajánlathoz csatolni!) Aftéljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése és képzettsége (végzettsége): Siürdi András filmrendező, intemetbanki és intemetbiztonsági szakértő A megnevezett szakemberek szakmai önéletrajzát és a végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolati példányát az ajánlathoz csatolóm. Kelt, Budapest, március 25. NON-STOP 1022Bp', Bimbó TeU 326;7^ Adószám: ^ci BudaNet C. Kft 1121 Budapest. Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Biróság mint Cégbiróság ^uáüül- -Tén ács apó, Siolgíltatóís keraskedaíml KJL: VHHV v-wwv/vduäanet ; hu - -. Telefon: (1) Fax: (1) infoíőibudanet.hu web:

17 27. lap SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ [SZEMÉLYES ADATOK Név: 1 Szurdi András i 1 Jelenlegi munkaliely: Jelenlegi munkakör: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: Nón-St^KÖ~ Ügyvezető igazgató Oí. ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG ELTE / Fizika szak - Szíoház és Filmművészeti Egyetem film és tévé rendező szak [MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK MAFILM Non-Stop Kkt SZAKMAI TAPASZTALAT ÇIB Intemetbank tervezés és supervising Tanulmány a magyar Internet Bankokról Magyar Bankszövetség PKI munkacsoport vezetője Tanulmány a magyar banki Call Centerekről 1 IDG konferencia Bankbiztonság az elektronikus szolgáltatások fejlődéséért" előadó Tanulmány a hazai Internet Bank és Contact Center csatornák fejlődésről PSZÁF - oktatás, tanácsadás Rendőrtiszti Főiskola Internetes pénzügyi visszaélések" előadó PSZÀF - Pénzforgalmi Állandó Bizottság tagja Bankszövetség E-munkacsoport tagja Intemetbiztonsági vizsgálat Raiffeisen Bank A Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának (11.10.) számú ajánlása az internet-biztonsági kockázatokról CERT Incidenskezelési Munkacsoport PSZÁF incidens bejelentések előkészítése -* BudaNet C. Kft 1121 Budapest, Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Biróság mint Cégbíróság JMtiBfe Telefon: (1) Fax: (1) infoabudauethu web:

18 28. lap Mb C" :.--.. : '-MEM IÜ ENISA phishing konferencia / PSZÁF-rPénsaFotgalM Állandó Bizottság a PSD implementációval kapcsolatos állásfoglalás ^ lhlt, Budapest, március 25. (aláírás) BudaNet C. Kft 1121 Budapest. Rege út 14/A. Cégjegyrékszám: Fővárosi Biróság mint Cégbíróság sssaé msmtimu Tenécsadà.SzolgSitâloéskoraskûdalml^K/t- mm&wa.ítt.ik.mjsamvms* Telefon: (1) Fax: (1) info(s)budanet.hu web:

19 22. lap 111. számú melléklet NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL (Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k)nak kell kiállítani és az ajánlathoz csatolni!) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése és képzettsége (végzettsége): Bozsik József rendszerszervező üzemmérnök A megnevezett szakemberek szakmai önéletrajzát és a végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolati példányát az ajánlathoz csatolom. Kelt, Budapest, március 25. (cégszerű) K\ aláírás aláivác ~^--J BudaNet C. Kft BMege út 14/A BudaNet C. Kft 1121 Budapest, Rege út 14/A. Cégjegyzékszám: Fővárosi Biróság mint Cégbiróság B ^gj^i. ; ;. www--,buaanet ;.nu > Telefon: (1) Fax: (1) infoíaibudanethu web:

20 ^..mmime^m:' \. számú hiánypótlás ''^ SZEMÉLYES ADAT îitefïîtôgi munkahely: öfuéín munkakör. szonyanak BudaNet C. Kft. Ügyvezető lg ' ^^''"'wmim'***' "" ' "^^^ ^nljiji^mbm'iitii Al VtGÍETTSÉG. Kr# Bánki Dor Puskás Tívsdat _, ^_._ ^í^r-f:. S'^A H E LY E K, M U N K A KÖ R Ö K BudaNet C. Tanácsadó Kft Ügyvezető igazgató & zm Informatikai és Hírközlési Minisztérium Főosztályvezető-helyettes BudaNet Informatikai Kft. Ügyvezető igazgató HM Elektronikai Igazgatóság Rt. Rendszer fejlesztő, programozó Export rádióelektronikai rendszerek fejlesztése, telepítése. Állami Népesség-nyilvántartó Hivatal Programozó, rendszerszervező * Adatbiztonság, adatvédelem Telefon: (1) Fa«(1) web:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz-6-6750/2008 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek kíkm Fdögyeieíe Érkezett: ím om 14. : Érkeztetési szám: 200^ ^ ^ ^ 0 ^ Iktatójazám:Al^^Jl55!. /2Q0. PSZfiF

Pénzügyi Szervezetek kíkm Fdögyeieíe Érkezett: ím om 14. : Érkeztetési szám: 200^ ^ ^ ^ 0 ^ Iktatójazám:Al^^Jl55!. /2Q0. PSZfiF Pénzügyi Szervezetek kíkm Fdögyeieíe Érkezett: ím om 14. : Érkeztetési szám: 200^ ^ ^ ^ 0 ^ / Iktatójazám:Al^^Jl55!. /2Q0. PSZfiF000000550723 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS köt.váll. nyt.szám:kio9o^í /Zoo^ amely

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA KEUNY 08/07/B azonosító számú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA tárgyú vállalkozási szerződés 2007. december 1 VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben