M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr."

Átírás

1 M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton elnök másrészről a másrészről a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: RFT) (Cím: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6., Levelezési cím: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6., Adószám: , Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár, Számlaszám: , képviseli: Dr. Molnár Csaba, elnök a továbbiakban: Kedvezményezett) harmadrészről a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (Cím: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6., Adószám: , Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Rt., Számlaszám: ) (továbbiakban: RFÜ), képviseli: Győrffy Gábor ügyvezető. (a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Az EU költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. -ában foglaltak végrehajtása érdekében, Felek a Rendeletben meghatározott forrás (a továbbiakban: decentralizált forrás) felhasználását, - különösen a hatásköröket, a felelősséget és a feladatok megosztását az alábbiak szerint szabályozzák. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az NFÜ, az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak megvalósítását szolgáló projektek előkészítése érdekében az RFT számára vissza nem térítendő ,- Ft, azaz háromszáznegyvenkettőmillió-háromszázezer forint Keret összeget biztosít A jelen megállapodásból fakadó kötelezettségeinek végrehajtását az RFT egészben és kizárólagosan az RFÜ-re delegálja. A delegálással az RFÜ válik jogosítottá és kötelezetté az e megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 2. A decentralizált forrás felhasználásának célja, feltételei, a támogatható tevékenységek 2.1. Az RFT a decentralizált forrást olyan pályázati úton kiválasztott egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének támogatására használhatja fel, amelyek megfelelnek a Rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott általános támogatási feltételeknek. 1

2 2.2. A Rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott általános feltételnek akkor felel meg az egyedi projekt és a komplex fejlesztés, amennyiben az NFÜ arról írásos állásfoglalást ad ki. Az állásfoglalás kiadásának rendjét a 2.4., illetve 2.6. pont szerint kidolgozásra kerülő pályázati eljárásrend tartalmazza A támogatható projektek és programok kiválasztásának általános szempontrendszerét az RFT-nek további specifikus szempontokkal kell kibővítenie a Rendelet 3. (3) bekezdésében meghatározottak konkretizálásával. Az általános és specifikus szempontok együttesen alkotják az egyes támogatandó projektek és programok kiválasztásának szempontrendszerét, mely szempontrendszer a projektekre és programokra, illetve azok különböző típusaira eltérő lehet A támogatási kérelmek pályázati benyújtásának, elbírálásának, sorolásának rendjét, az értékelési szempontrendszert, a pályázati felhívást, mely tartalmazza a döntéshozatal módját, valamint a támogatási szerződés-mintát az RFT alakítja ki Az RFT a decentralizált forrás terhére vissza nem térítendő támogatást nyújthat. Az előkészítési támogatás összege nem haladhatja meg a projekt vagy program teljes bekerülési összegének 8 %-át. Az RFT a projekt előkészítéséhez szükséges minimális saját erő összegét az előkészítés költségigényének 10 %-ánál alacsonyabb összegben nem állapíthatja meg. A támogatható tevékenységek, illetve az elszámolható költségek körét a Rendelet 8. -a szabályozza A pályázati felhívás meghirdetéséhez a 2.4. pontban meghatározott dokumentumok NFÜ általi jóváhagyása szükséges. Ennek érdekében az RFT a dokumentumokat előzetesen megküldi az NFÜ részére. Az NFÜ a dokumentumok kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja az RFT-t a benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról, illetve esetleges észrevételeiről. 3. A decentralizált támogatás folyósításának és felhasználásának szabályai, feltételei Az RFT az 1.1 pontban meghatározott forrást kizárólag a jelen megállapodásban maghatározott célra használhatja fel A decentralizált forrás nem használható fel a projekttel kapcsolatos olyan munkafázis finanszírozására, mely akár hazai, akár európai uniós forrásból már egyéb támogatásban részesült. 3.3 A támogatás folyósításának módját, a támogatás folyósításának felfüggesztésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat, valamint a beszámolási feladatokat figyelemmel a vonatkozó hazai és uniós jogszabályokra és egyéb előírásokra a Felek külön eljárásrendben határozzák meg, 3.4. A 2. pontban meghatározottak teljesítése vonatkozásában működési és felhalmozási költség számolható el, amelynek összege nem lehet több, mint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 68. (2) i. pontja szerinti módon a régióra meghatározott kötelezettségvállalási keret 4%-a. A működtetési támogatásra vonatkozóan a Felek külön megállapodást kötnek. 4. Összeférhetetlenségi szabályok 4.1. Az RFT, illetőleg delegált feladatellátás esetén az RFÜ munkatársa, annak hozzátartozója (Ptk b) pont), illetőleg általuk részben vagy egészben tulajdonolt gazdálkodó szervezet, vagy gazdasági tevékenység végzésére irányuló más szervezet nem lehet a támogatás felhasználására irányuló szerződésben szerződő fél, illetőleg nem működhet közre a jelen megállapodásban foglaltak megvalósításában. 2

3 4.2. Az RFÜ biztosítani köteles, hogy a jelen megállapodással, delegálással kapott hatáskör alapján közreműködő szervezetként végzett tevékenysége vizsgálhatóan és ellenőrizhetően is elválasztásra kerüljön egyéb tevékenységétől. E kötelezettség teljesítéséért a feladatot delegáló RFT felelősséggel tartozik. 5. Az NFÜ elállási, felmondási joga 5.1. Az RFT kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig haladéktalanul írásban bejelenti, ha az általa közölt adatokban változás áll be vagy a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos akadály merül fel Szerződésszegésnek minősül az RFT részéről: a számadási és beszámolási kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, az együttműködés céljának egyoldalú megváltoztatása, a kitűzött határidők elmulasztása, a nem megfelelő minőségű teljesítés, az ellenőrzés feltételei biztosítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztása, megtagadása, vagy az ellenőrzés akadályozása, hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az RFT a támogatás szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, eredő kötelezettségeit Az NFÜ választása szerint a jelen megállapodástól való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult az RFT ismételt szerződésszegése esetén A Kedvezményezett jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, súlyos szerződésszegés esetén, az alábbi esetekben: a Támogató a fizetési kötelezettségét 60 naptári napot meghaladó késedelemmel teljesíti; a Támogató szerződésben vállalt alapvető kötelezettségeit többszöri, írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti; a Támogató jelen Szerződés végrehajtására jelentős hatással bíró kérdésben valótlan adatot vagy információt közöl. 6. Egyéb rendelkezések: 6.1. Jelen megállapodás vonatkozásában az RFT és a Magyar Államkincstár együttműködési megállapodást köt, az NFÜ és a Magyar Államkincstár közötti, a Rendelet szerinti megállapodásnak megfelelően Szakmai kérdésekben kapcsolattartó, illetve a beszámolók címzettje Az NFÜ részéről: Csabina Zoltán Beosztás: főosztályvezető Tel: /4089 Fax: Levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 3

4 Az RFT részéről: Az RFÜ részéről: 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz Horváth Jácint Beosztás: stratégiai tervező Tel: 93/ Fax: 93/ Levelezési cím: 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Név: Beosztás: Tel: Fax: Levelezési cím: 6.3. A Felek jelen megállapodást határozott időre, az aláírás napjától november 30-ig terjedő időszakra kötik A jelen megállapodásban külön nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket egyeztetéssel, tárgyalás útján oldják meg, ennek sikertelensége esetére értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek jelen megállapodást, amely 4 oldalból áll, - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. Budapest, december. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség., Dátum:... Regionális Fejlesztési Tanács.., december Regionális Fejlesztési Ügynökség Ellenjegyzem: Budapest, december Gazdasági elnökhelyettes Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály vezetője 4

5 5

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés-minta tájékoztatásul szolgál és a szerződés megkötésekor a pályázat és a pályázati döntés tartalma szerint egyediesítésre kerül. amely létrejött egyrészről: másrészről:

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye: 1051 Budapest, József

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között 1. Amely létrejött az alábbi Szerződő felek között: egyrészről mint támogató (a továbbiakban: Támogató): Név: Születési név: Lakcím: Postacím: Születési hely

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére Ó z d, 2014. május 28. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben