VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Köt.váll. nyt.szám: sz /08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , adószám: képviseli: dr. Schiffer Péter főigazgató-helyettes mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Cleanszolg 95 Kft., (cím: 1144 Budapest, Szentmihályi út 13.) cégjegyzékszám: Cg , adószám: , bankszámlaszám: képviseli: Szarka Imre, ügyvezető igazgató mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Megrendelő KE 01/08 azonosító számon Karbantartási és takarítási szolgáltatások beszerzése tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) negyedik része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként kerül megkötésre jelen Szerződés. Értelmező rendelkezések A jelen Szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a szerződő Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak valamennyi mellékletét és a Dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, valamint az eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésekkel és az azokra adott válaszokkal együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja. c) Vállalkozási díj: a Vállalkozónak a Szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei határidőben történő, teljes körű és a Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenérték, beleértve a Termékek és Szolgáltatások ellenértékét is. d) Termékek: mindazon szerződéses javak, eszközök, anyagok, amelyeket Vállalkozónak a Szerződés értelmében a Szolgáltatások teljesítése során biztosítani kell. e) Szolgáltatások: a Szerződés értelmében a Vállalkozó által nyújtandó őrzésvédelmi, karbantartási és takarítási stb. kötelezettség. 1 / 9 oldal

2 f) Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) a Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint a Szerződés teljesítése céljából, arra tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. g) Érintettek: Megrendelő, Vállalkozó, valamint a fenti f) pont alatt körülírt személyek vagy szervezetek. 2. A szerződés tárgya és mennyisége 2.1. karbantartási szolgáltatás nyújtása Karbantartási szolgáltatás nyújtás keretében 1 fő víz-, gáz és központi fűtésszerelő folyamatos munkavégzése a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott részletes követelmények szerint takarítási szolgáltatás nyújtása Takarítás szolgáltatás nyújtása 2 fő takarító biztosításával, akik közül 1 fő nappali, 1 fő esti takarító, a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott részletes követelmények szerint. 3. A szerződés hatálya és időtartama Felek a Szerződést határozott időre kötik. Jelen Szerződés Felek általi aláírása napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, ameddig Felek valamennyi szerződés szerinti kötelezettségüket nem teljesítik. Jelen Szerződés keretében Vállalkozó április 01-től december 31-ig folyamatosan biztosítja a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatásokat. 4. A teljesítés helye A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). 5. A teljesítés menete Vállalkozó a Szerződésben meghatározott időpontban a Szolgáltatás teljesítésében részt vevő személyeket munkába állítja, a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközöket és anyagokat a teljesítés helyére eljuttatja és azokat működőképes állapotban ott tárolja, szükség esetén folyamatosan pótolja, a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást a Szerződésben meghatározottak szerint teljesíti. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag olyan személyeket vehet igénybe, akik a munkaegészségügyi követelményeknek megfelelnek, és rendelkeznek a szolgálatba állításuk kezdő időpontjában 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, valamint a karbantartási szolgáltatás esetében szakirányú szakmai végzettséggel, illetve képesítéssel és szakmai gyakorlattal, takarítási szolgáltatás esetében pedig a szolgáltatás végzéséhez szükséges OKJ szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal. Vállalkozó az alkalmazott állomány kezelhető személyi adatait, beosztását, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, karbantartási szolgáltatásnál a tevékenység végzésére jogosító igazolvány / okirat másolatát, valamint a titoktartási nyilatkozatokat a Szerződéskötést követő 5. munkanapig átadja Megrendelőnek. 2 / 9 oldal

3 Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítésében részt vevő személyi állományának változását a változás előtt legkésőbb 2 munkanappal írásban jelzi Megrendelőnek és csatolja a munkakörökhöz fentiek szerint szükséges dokumentumok másolati példányát. Vállalkozó az általános szakmai és biztonságtechnikai előírásokon, munka-, vagyon-, tűz- és környezetvédelmi előírásokon és más vonatkozó jogszabályokon túlmenően a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi, munkavédelmi, vagyonvédelmi és egyéb szabályzatokban foglaltakat is köteles betartani. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés alapján általa nyújtott Szolgáltatás megfelel a jogszabályokban, az érvényes magyar szabványokban, a Dokumentációban, benyújtott ajánlatában foglaltaknak, valamint Megrendelő érdekeinek. Vállalkozó a Szolgáltatást köteles úgy teljesíteni, hogy az ne akadályozza Megrendelő működését, napi üzletmenetét. Vállalkozó munkaeszközeiről, felszereléséről, az 1. számú mellékletben meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges anyagokról maga gondoskodik. Ezek költségeit a Vállalkozási díj tartalmazza. Megrendelő Vállalkozó munkavállalói részére az átöltözés, tisztálkodás és a munkaruha tárolásának feltételeit biztosítja. Vállalkozó garantálja, hogy az általa nyújtott Szolgáltatás és a Vállalkozó valamint a teljesítésben részt vevők személye dokumentálhatóan megfelelnek a Dokumentációban meghatározott követelményeknek. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei Megrendelőt terhelik. Vállalkozó kérheti Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, illetőleg az általa megbízott alvállalkozó tevékenységével kapcsolatos írásos észrevételeket tenni Vállalkozó felé. Vállalkozó az általa nyújtott Szolgáltatásért, illetve annak eredményéért teljes körű felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésre vezethető vissza. Ezen körben a Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít Megrendelővel szemben. Vállalkozó köteles a Szolgáltatás nyújtása során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie Ellenőrzés, a szolgáltatás megfelelősége Megrendelő a Szolgáltatás megfelelőségét folyamatosan ellenőrzi, az esetleges kifogásokat haladéktalanul írásban jelzi Vállalkozó felé. 3 / 9 oldal

4 Minden hónap utolsó munkanapján Megrendelő Vállalkozó képviselőjével együtt bejárás keretében ellenőrzi a Szolgáltatás minőségét, melyről Megrendelő meghatalmazott képviselője feljegyzést készít. 6. A teljesítés igazolása Megrendelő a nyújtott Szolgáltatásról és annak minőségéről havonta, legkésőbb a bejárást követő 5. munkanapig feljegyzést (teljesítésigazolás) készít, melyből egy példány Vállalkozót illet. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására feljogosított személy: Dorkó József főosztályvezető A teljesítés napja minden hónap utolsó napja. 7. Vállalkozási díj és fizetési feltételek Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Szolgáltatásokat Ft + a jogszabály szerinti Áfa / hó vállalkozási díjért teljesíti. A vállalkozási díj tartalmazza a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi díjat és költséget, Vállalkozó azon kívül Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt. A vállalkozási díj összege kötött, az a Szerződés ideje alatt semmilyen jogcímen nem emelhető Fizetési feltételek: Vállalkozó a teljesítési igazolás (Feljegyzés) birtokában jogosult az Áfa tv ában meghatározottak szerinti számla kiállítására. Minden számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 01/08), a teljesítési időszakot (év, hónap), valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát (sz /08). Vállalkozó a számlákat 2 példányban, cégszerűen aláírva a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 8 napon belül Megrendelőhöz eljuttatja. A számlához csatolni kell a vonatkozó teljesítési igazolás (Feljegyzés) egy másolati példányát. Összhangban az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A. -ában foglaltakkal a január 1-jét követően esedékes, havonta nettó módon számított Ft-ot meghaladó kifizetések esetében a számlához csatolni kell egy 15 napnál nem régebbi, illetékmentesen elektronikus úton is előterjeszthető kérelemre kiadott, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Megrendelő a nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás hiányában visszatartja a kifizetést. Ez az eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. Ha az állami adóhatóság a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállítását követően a végrehajtás szabályai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról és Megrendelő a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti. A fizetési határidő a teljesítés Megrendelő általi elfogadásától számított 30 nap, amelyen belül Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó számlájára. Vállalkozó köteles a számlát Megrendelő részére olyan időpontban megküldeni, hogy az legkésőbb a számla fizetési határidejének lejártát megelőző 10. munkanapig Megrendelő székhelyére megérkezzen, ellenkező esetben Megrendelő a számlát pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldi Vállalkozó részére. Jelen eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. 4 / 9 oldal

5 Megrendelő Vállalkozó részére előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, jogosult viszont jelen Szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. Alvállalkozók munkájáért a Vállalkozó felel. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, ami e nélkül nem következett volna be. Vállalkozó kizárólag olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely az adott feladat ellátására vonatkozó megfelelő szakmai végzettséggel, képesítéssel, illetve természetes személy esetében erkölcsi bizonyítvánnyal is rendelkezik. A szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben alvállalkozó nem vesz részt. A szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre. Ebben az esetben az alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 10%-át meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Bármilyen, az ajánlatban nem szerepeltetett alvállalkozó bevonásához a Megrendelő előzetes, írásos egyetértése szükséges, mely egyetértést Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. A közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a Vállalkozó köteles tájékoztatni mind a Kbt. mind a Ptk. szerinti alvállalkozót arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a évi XCII. tv. az adózás rendjéről 36/A. -a hatálya alá esik, valamint az alvállalkozóknak történő kifizetések során köteles a hivatkozott paragrafus rendelkezései szerint eljárni. Amennyiben Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, erről Megrendelőt a számra megküldött faxban haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben Vállalkozó bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult az alábbiakban ismertetett adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; b) ajánlattevő és alvállalkozó megjelölése; 5 / 9 oldal

6 c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát. Az ajánlatkérő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről. 9. Jótállás és szavatosság Vállalkozó teljes anyagi és kártérítési felelősséget vállal az általa takarított és karbantartott területen okozott kárért. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelenteni Megrendelő képviselőjének minden rendkívüli eseményt, esetleges kár bekövetkezését, berendezés és/vagy felszerelés megrongálódását, egyéb rendellenes működést. Az ellenőrzésre jogosult szakhatóságok által végzett ellenőrzés során a Megrendelő elmarasztalásából eredő bírságot amennyiben az vagy annak egy része bizonyíthatóan a Vállalkozó mulasztásából ered a Megrendelő áthárítja Vállalkozóra. Vállalkozó felelősséggel tartozik az alkalmazottai által bizonyítottan elkövetett és a Szolgáltatás tényleges időtartama alatt bekövetkezett rongálódásokért, vagyon-, illetve berendezési tárgyak eltűnéséért a szolgáltatásba bevont helyiségekben, illetve a kapcsolódó területeken. Vállalkozó felelősséggel tartozik továbbá a jelen Szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért. A kártérítés mértékét Felek elsődlegesen közvetlen megállapodás útján kísérlik meg megállapítani és rendezni. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. Vállalkozó semmilyen körülmények között nem jogosult a Szerződés teljesítését szüneteltetni vagy abbahagyni abban az esetbe sem, ha vita keletkezik a Felek között a teljesítés bármely részével kapcsolatban. Amennyiben Vállalkozó vagy alvállalkozója valamely, a Szolgáltatás teljesítésében közreműködő dolgozójának munkájával kapcsolatban Megrendelőnek indokolt kifogása merül fel, írásban kezdeményezheti Vállalkozónál, hogy az érintett dolgozót a teljesítésben a továbbiakban ne alkalmazza, mely kérés teljesítése érdekében Vállalkozó a jó partneri kapcsolatfenntartás érdekében haladéktalanul intézkedik. Megrendelő köteles írásban értesíteni a Vállalkozót a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő bármilyen kárigényről. 10. Szerződésszegés és jogkövetkezményei Vállalkozónak a Szolgáltatást a jelen Szerződésben meghatározott tartalommal és határidők szerint kell elvégeznie. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 6 / 9 oldal

7 10.1. Hibás teljesítés Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa elvégzett Szolgáltatással kapcsolatban az adott hónapban kettőnél több alkalommal minőségi kifogás merült fel és/vagy a Szolgáltatást nyújtó személyek munkavégzésre nem vagy nem a Szerződésben meghatározott időpontban vagy nem a Szerződésben meghatározott felszereléssel, illetve ruházatban vagy nem munkavégzésre képes állapotban jelennek meg. Megrendelő a hiba észlelése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Vállalkozóval írásban közölni. Vállalkozó a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon kártérítési és egyéb igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Hibás teljesítés esetén Megrendelő kötbérre jogosult. A kötbér alapja az adott elszámolási időszakra (hónapra) eső vállalkozási díj Áfa nélküli értékének 10 %-a. Nemteljesítés esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni, melynek mértéke a nem teljesített Szolgáltatás Áfa nélküli árának 30 %-a. Nemteljesítésnek minősül, ha Vállalkozó a Szolgáltatást (bármely szolgáltatásrészt) három egymást követő napon nem teljesíti. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból (a vonatkozó számla vagy a következő számla összegéből) visszatartani a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje Elállás Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől vagy annak egy részétől, amennyiben Vállalkozó a Szolgáltatást (bármely szolgáltatásrészt) öt egymást követő napon nem teljesíti. Megrendelő a szerződéstől való elállás esetén meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke ,- Ft azaz kettőmillió forint. Szándékos vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. 11. Egyéb rendelkezések Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Vállalkozó jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattározásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy a 7 / 9 oldal

8 szerződést kötő másik fél üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését az érintetteknél rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. A Megrendelő hozzájárulását adja, hogy nevét (cégnevét) a Vállalkozó referencia listájában szerepeltesse, továbbá vállalja, hogy felkérése esetén a Vállalkozó tevékenységére vonatkozóan referenciát állít ki. 12. Együttműködés és kapcsolattartás A szerződés teljesítése során a Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást. Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, bankszámlaszámuk, valamint adószámuk (megfelelően) megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség. Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, értesítéseiket postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő kézbesítettnek. A Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Dorkó József főosztályvezető Tel/Fax: ( )/ A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Szarka Imre tel: 0630/ , , fax: Pozsgai Pál tel: 0630/ , , fax: Titokvédelem Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény 25. -ában foglalt titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések irányadóak valamennyi a Szerződés teljesítésében részt vevő jogi és természetes személyre. Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. 8 / 9 oldal

9 Vállalkozó a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon. Vállalkozó a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. 14. Alkalmazandó jog A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény irányadó. 15. A szerződés módosítása A jelen szerződés módosítása kizárólag a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény ában foglaltak szerint a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével, írásban történhet. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen Szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőt, 1 db eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg. Budapest, március 28. Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:. dr. Schiffer Péter főigazgató-helyettes. Szarka Imre ügyvezető igazgató Ellenjegyzés:. Mellékletek: - 1. számú melléklet: Műszaki melléklet (közbeszerzési műszak leírás és Vállalkozó műszaki ajánlata alapján) - 2. számú melléklet: Vállalkozó nyilatkozatai 9 / 9 oldal

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ks}.9Ar}AA.^/2010 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1>SU*:* 'T SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma:.^.9^.qp.^.o./

Részletesebben

* v v 7^ DL 2009 APR 2 0. Iktszám: 12568 - /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3. ' is«* L PSZPF000000159301 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

* v v 7^ DL 2009 APR 2 0. Iktszám: 12568 - /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3. ' is«* L PSZPF000000159301 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS te ' is«* L PSZPF000000159301 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Iktszám: 12568 - /2009 köt.váll. nytszám: #Mç&ftlf/o3 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek ÁUami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'. ' V 4'". ' Ikt.szám: 26472- /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?-.?.SSA./20\2 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ikt./Ref.: 13725- /2011 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS V r A PSZAF000001795301 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: 101909-' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben