A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010."

Átírás

1 A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép Óvodakép 5 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 12 IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Az óvoda kapcsolatai 21 V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék Vers,mese Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tartalmú tapasztalatok Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás 50 VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 51 VII. GYERMEKVÉDELEM 52 VIII. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, RENDEZVÉNYEI Népi szokásokon alapuló hagyományos ünnepek A gyermekélet hagyományos ünnepei Egyéb rendezvények 56 FELHASZNÁLT IRODALOM 57 ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK 58 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 59 Mellékletek: Eszközjegyzék

3 3 I. BEVEZETŐ Az Óvodai nevelés országos alapprogramja - a hazai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, pedagógiai kutatások eredményeire építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető jogok biztosítása érdekében - meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő hozzáférés biztosításával. b) A gyermeket mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. c) A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a különböző köztük az innovatív pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai nevelési programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz. 2. Az óvodai nevelési program elkészítésekor figyelembe kell venni: a) a Nemzeti,etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét, ha az óvoda nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést végez, b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermek nevelését végzi.

4 4 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 2.1. Gyermekkép Nincs még egy ilyen kor, amikor a gyermeknek Nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre, És minden, ami akadályozza a kreatív tevékenységben, A tökéletesség egy részének esélyét csökkenti. ( Montessori) Az Alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból, hogy az ember gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. Világunk felnőttekre szabott, méretei, eszmeisége a nagyok elvárásait tükrözi. Ebben a zaklatott, nehezen érthető világban kell, hogy legyen helyük a gyermekeknek. Fel kell őket emelnünk, hogy lássanak, halljanak, és ha kell guggoljunk hozzájuk, hogy mi is lássuk és halljuk őket. Akkor megértjük, mit is kívánnak ők! Hogy elérjék a fogast, legyőzzék az óriást, legyen varázsceruzájuk és hétszínviráguk. A csodát kérik tőlünk és a segítséget, hogy megfejthessenek száz és ezer titkot. Szóval, pillantással kérik tőlünk, hogy szeressük őket, mert ők olyan őszintén tudnak szeretni. Ha igazán odafigyelünk rájuk és tiszteljük őket, akkor őszinte lesz minden megnyilvánulásuk, és egyéniségüket fel nem adva válnak EMBERRÉ. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az óvodáskor szenzitív érzékeny, fogékony időszak a különbözőségek elfogadására. A játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. A játék a gyermek elsődleges, meghatározó tevékenysége, amely a lehető legnagyobb mértékben hat szinte valamennyi pszichés, motoros, szociális személyiségkomponensre. A gyermek felfedező hajlama, kiváncsisága, tevékenységi vágya, a felnőtthöz való hasonlítás igénye, szocializációs indítékai a pszichikus szükséglet rangjára emelik a játékot. A játék sokoldalúan fejleszti a gyermeket, játéktevékenysége közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, ismeri fel önmaga lehetőségeit és korlátait. E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási tevékenységének első formái, fejlődik emlékezete, fantáziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul szabálytudata. Az óvodai nevelés kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs.

5 Óvodakép Nevelőtestületünk biztosítja a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó- védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő. Közvetetten segítjük az iskolai közösségben történő beilleszkedéséhez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Településünk és környezete biztosítani tudja a gyermekek számára a jó levegőt, a természet nyújtotta összes lehetőséget, a természet szépségét,a régmúlt idők természetbeni gazdagságát. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. 2. Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 3. Az óvodai nevelésben alapelv: a) a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, az egyéni készségek, képességek kibontakoztatását c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek mindig a gyermek személyiségéhez kell igazodnia 4. A külső és belső környezetünket úgy formáljuk, hogy érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkört alakítsunk ki. Gondoskodunk a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különösen a mással nem helyettesíthető szabad játékról. Mindezen tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről. Biztosítjuk a kisgyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az óvodai nevelés gyermekközpontúsága mellett megvalósítandó a befogadó (inkluzív) nevelés legtágabb értelmezése összhangban: - az egyenlő hozzáférés elvével - a multi és interkultúrális nevelés szemléletével, - a gyermeki szükségletek kielégítésével, - az egyéni bánásmóddal, - a gyermek egyéni készségei, képességei kibontakoztatásával. 5. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítanunk kell a kisebbség nyelvi nevelését,a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 6. A hazájukat elhagyni készülő családok (továbbiakban: migráns ) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését,ápolását,erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét.

6 6 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 3.1. Az egészséges életmód kialakítása Feladat: - megteremtjük a gyermek egészséges testi, lelki fejlődéséhez szükséges külső,belső környezeti feltételeket - biztosítjuk a mozgás, levegőzés, edzés lehetőségét - napirendünkkel kialakítjuk a helyes életritmust - megalapozzuk a gyermekben a tisztaság igényét - megteremtjük a felnőtt és gyermek között a bensőséges kapcsolatot - családi és óvodai gondozási szokások összehangolása - támogatjuk önállósodásuk fejlődését - fokozottan figyelünk a beteg gyermekekre - kialakítjuk a gyermekekben az önmaga és környezete tisztasága iránti igényességet - próbáljuk elérni, hogy a gyermek ruházata kényelmes, célszerű legyen - törekszünk a balesetek kiküszöbölésére, ha megtörténik a szülőt, azonnal értesítjük, a gyermeket ellátjuk, vagy orvoshoz visszük - szülő segítségével megfelelő étrend kialakítása - az évszaknak megfelelően elegendő vitamin, zöldség, gyümölcs fogyasztása - megteremtjük a kulturált étkezés feltételeit, a szabályok betartására neveljük a gyermekeket. Megteremtjük az étkezések természetes, derűs légkörét. - biztosítjuk a gyermek nyugodt pihenését - megszervezzük a rendszeres védőnői és orvosi ellenőrzést - a mozgásigény kielégítése céljából minél több séta szervezése, közös élményhez jutás. A megtett út hossza és időtartama igazodik a gyermekek életkorához. - A gyermek egészségének védelme, edzése,óvása,megőrzése. A gyermek tevékenységei: - öltözik, vetkőzik, kiszolgálja önmagát,társait. Részt vesz környezete rendben és tisztán tartásában. - egyéni igény szerint étkezik, alszik - sokat játszik, mozog, tornázik - elvégzi a testápolással kapcsolatos tevékenységeket.

7 7 A fejlődés főbb jellemzői: - önállóan mosdik, törülközik, figyelmeztetés nélkül kezet mosnak, amikor csak szükséges. Körömkefe rendszeres használata. Ruhájuk ujját fel és letűrik, begombolják, kikapcsolják. - tisztálkodási eszközöket mindig a helyére teszik - önállóan használják a WC, figyelnek annak tisztaságát - fogat mosnak, hajukat rendben tartják - zsebkendőjüket használják, helyesen fújják az orrukat, - az önkiszolgálást teljes biztonsággal, természetes teendőként végzik. - segítenek az ágyak berakásában, a foglalkoztató átrendezésében. - önállóan tevékenykednek, észreveszik az elvégzendő feladatokat és segítséget nyújtanak társaiknak, valamint a felnőtteknek. - iskolába lépés előtt a gyerekek önmaguk is képesek mindennapi szükségleteik életkoruknak megfelelő önálló kielégítésére. - étkezés közben kulturáltan viselkednek. Igénylik az asztal esztétikus rendjét. Helyesen használják az evőeszközöket (kanál, villa, kés ) - önállóan, a megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek. Holmijukat, ágyneműjüket hajtogatva helyre teszik. Ruhaneműjükkel gondosan bánnak, cipőfűzőjüket megkötik. Ha fáznak vagy melegük, van,segítenek magukon. - Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozottságára. Az ajtókat csendesen csukják, nyitják, az eszközökkel óvatosan bánnak. - Észre veszik, ha valami hiányzik vagy nem megfelelő a csoport rendje. - A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. Módszertani alapelvek: - tiszta,egészséges, balesetmentes környezet megteremtése - testi, érzékszervi problémák megelőzése, korrekciója - egyéni igények, sajátosságok, képességek tudomásul vétele. - bensőséges kapcsolat kialakítása - önállóság fejlesztése, együttműködés a családdal - fokozatosság, rendszeresség, tevékenykedtetés. Az integrációs nevelés feladatai: - az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. - biztonságos környezet kialakítása, - harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, - a gyermek testi képességeinek fejélesztése,

8 8 - az étkezések kultúrált lebonyolítása, - a rossz szociális körülmények közül érkező gyerekek esetében, az óvodai szokások bevezetését fokozatosan, utánzásos helyzetekben is végezzük ( fogmosás, kézmosás ) SNI gyermekek integrált nevelési feladatai: - tiszteletben tartjuk egyéni igényeiből fakadó sajátosságait, de képességeinek megfelelően elvárjuk a közösség elé állított normák saját szinten történő megvalósítását. Fejlettségi szintjének megfelelően, személyre szabott elvárásokkal biztosítjuk önálló tevékenységét, s ez által a fejlődést. Domináns kapcsolat a nevelés más területeivel: Anyanyelvvel: megtanulják kifejezni szükségleteiket, megismerik a testrészeket, a testápoláshoz szükséges eszközök nevét. Megfogalmazzák a tevékenységeket, gyakorlatot szereznek bizonyos kommunikációs helyzetekben. Munkajellegű tevékenységgel: megtanulnak különböző munkajellegű tevékenységeket az önkiszolgálás és a másokért végzett munka során. Külső világ tevékeny megismerése: biztonsággal igazodnak el a közvetlen környezetükben. Mozgással: egészségük megőrzését szolgálja a szabadban végzett mozgás, játék, testnevelés. Egészséges testi fejlődésüket segíti a szabadban és a csoportban tartott rendszeres testnevelés foglalkozás.

9 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Feladat: - Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott szeretetteli légkör vegye körül. - Az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. - Az óvodapedagógus gyermek, gyermek dajka, gyermek gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. - A gyermekek életrendjét napirendben határozzuk meg. Ezzel megteremtjük a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai feltételeket. - A gyermekek játékidőben szabadon választhatják meg a tevékenységüket - A tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatosságot - Bevonjuk a gyerekeket a csoportszoba alakításába, szépítésébe. - Egyértelművé tesszük mi a helyes, mit miért kell elutasítani. - A gyermekekkel szemben támasztott követelmények azonos elvek szerint valósuljanak meg. - Minden gyermek egyénenként fontos. - Segítjük az én-tudat alakulását, megerősödését,engedjünk teret önkifejező,önérvényesítő törekvéseinek - A gyermekek figyeljenek egymásra, segítség egymást. - Támogatjuk a szokás és normarendszer megalapozását - Támogatjuk a visszahúzódó gyermekek kapcsolatteremtését. - Baráti kapcsolatok ápolásának segítése, társas szükségletek kielégítése, - Megtapasztaltatjuk, hogy a közösen végzett tevékenység örömtelibb. - Minden gyermek vállaljon feladatot, de ha kell tudjon lemondani is elképzeléséről. - Figyelemmel kísérjük a gyermeki felelősség megnyilvánulásokat. - Neveljük a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. - Csoportok közötti kapcsolat fejlesztése ünnepek bábozás,játék, ének - Megteremtjük saját hagyományainkat. - Megterhelő szerepeltetés elkerülése - Családi ünnepek, hagyományok tiszteletben tartása. - Családi világnézet tiszteletben tartása - Fejlesszük a természeti, társadalmi környezet iránti fogékonyságukat, helyes esztétikai viszonyukat - Hozzásegítjük a gyermeket az objektív véleménynyilvánításhoz másokról és önmagukról. - Segítjük a gyermekekben a felelősségérzet, feladattudat kialakulását. - jó kapcsolat a szülőkkel, hogy kellő bizalom alakulhasson ki az együttneveléshez - a szabályok megalkotásában vegyenek részt a gyermekek, mert ez teszi lehetővé az elvárásoknak való megfelelést, - A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült valamint a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a kiemelkedő képességű gyermekek neveléséhez biztosítjuk a sajátos törődést, a szükséges szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus) közreműködését.

10 10 A gyermek tevékenységei: - életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően sokféle tevékenységben vegyenek részt, kedvük szerint. - élményeiket számukra vonzó formában feldolgozzák - részt vesznek az óvodai élet valamennyi területén ismétlődő tevékenységekben. - ajándékot készítenek ünnepekre, tervezik a kellemes élményt, ígérő eseményeket - segítik egymást mindenféle tevékenységben. - azonos életkorú csoportok közös kiránduláson, mese-játék délutánon vesznek részt - kirándulni mennek a csoportok a családokkal közösen A fejlődés főbb jellemzői: - A kialakult szokások a gyermekek igényévé válnak - Közös tevékenységekben vesznek részt - Elfogadják a tevékenység által megkívánt magatartási formát - Észreveszik, hogy kinek miben van szüksége segítségre - Jól ismerik a csoport tagjait, - Figyelmesen és türelemmel hallgatják az óvónő és társaik közlését, kérdését - Önként bekapcsolódnak a kezdeményezésbe - Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel szemben - Ébredezik bennük a közösségi tudat, örülnek a közös eredményeknek - Természetes szükségletté válik a közös tevékenység csoport iránti érdeklődés - Önállóan végeznek segítségnyújtást, barátságok szövődnek - Bíznak önmagukban, társaikban - Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. - Egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, késleltetni tudják szükségleteik kielégítését. - Feladattudatuk kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban,a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának, munkatempójának,önállóságának,önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. - Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. - A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szakember segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető el a fejlettségi szint.

11 11 Módszertani alapelvek: - Óvónő viszonya a közösségi értékekhez egyértelmű legyen - Határozott,de szeretetteljes, őszinte óvónői magatartás - Egyéni bánásmód kialakulása - Konfliktus megoldó képesség kialakulása - A közösség és az egyén egymásra hatása - Közösségi élet szokásainak fokozatos betartása - A gyermek iránti bizalom. Az integrációs nevelés feladatai: - már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket, - az óvónő-gyermek, a gyermek-gyermek, dajka-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze, - az óvoda teremtsen lehetőséget, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, - nevelje az óvoda a gyermeket a másság elfogadására, - legyen jó a kapcsolat a szülőkkel, hogy kellő bizalom alakuljon ki az együttneveléshez, - az óvónő segítse a gyermekbarátságok kialakulását, a gyermekek örömmel és érdeklődéssel kapcsolódjanak be közös együttlétekbe, - konfliktust feloldó meg beszélések kellő odafigyeléssel, kivárással, - a szabályok megalkotásában vegyenek részt a gyerekek, mert ez teszi lehetővé az elvárásoknak való megfelelést, - érzelmileg éljék át a közös tevékenységből eredő sikereket, - közös programok szervezése óvodai és csoport szinten, - hagyományos ünnepeink ápolása. SNI gyermekek integrált nevelési feladatai: - empátiás képességünkre alapozva a gyermek pillanatnyi lelki állapotának, igényének megfelelő harmonikus alaphangulat biztosítása, - a befogadó közösségbe olyan érzelmi légkör kialakítása, amelyben természetes érték az ember, függetlenül teljesítményének színvonalától. - személyes példamutatással annak megláttatása, hogy nem vagyunk egyformák, a másság elfogadása, a különbözőség tolerálása. - Differenciált fejlesztés: közösségi nevelés, szociális beilleszkedés, önértékelés, motiváció.

12 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi nevelés Feladat: - Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. - Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel (javítgatás elkerülésével) az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van.. - Óvodánkban megteremtjük azt a légkört, ami alapja a beszédkapcsolat kialakulásának. Bármit teszünk a nap folyamán - ha mesélünk, ha kapcsolatot teremtünk, ha az élet adta lehetőségekre reagálunk, ha szokásokat, szabályokat alakítunk ezt mindig példaértékű beszéddel, követésre méltó nyelvhasználattal tesszük. Mondanivalónkat - érthető, világos formában közöljük. Mondatainkat egyszerűen, de változatosan, megfelelő hangerővel fogalmazzuk. - Gyakori, szeretetteljes beszédkezdeményezéssel, felébresztjük a gyermekek beszédkedvét, beszédértését, fejlesztjük beszédkészségét. - Figyelembe vesszük a család nyelvi kultúráját, az egyes gyermekek eltérő fejlődési ütemét. Gondoskodunk arról, hogy egyetlen gyermeket se gátoljon nyelvi lemaradás a megismerő tevékenységben, a társas kapcsolatok alakulásában. - Külön figyelmet fordítunk a nyelvileg gátolt gyermekre, felderítjük problémájának okait, megkeressük a fejlődés lehetőségeit. - Ha a gyermek beszédszerveivel probléma van, vagy légzése nem megfelelő kérjük a szakember segítségét. - Gondozási tevékenység során kialakítjuk a természetes párbeszédet. Ösztönözzük a gyermeket arra, hogy szükségleteit, kívánságait bátran, természetes módon fejezze ki. - Segítjük a gyermekeket abban, hogy az együttesen végzett tevékenységek közben sajátítsák el,gyakorolják az együttműködést, segítő kifejezéseket, az érintkezés udvarias formáit. A gyermek játékába bekapcsolódva természetes módon kínálunk mintát arra, hogyan lehet egymáshoz viselkedésben, beszédben is alkalmazkodni. - Munkajellegű tevékenységek közben megfogalmazzuk a szabályokat, elmondjuk az eszközök nevét, összehangoljuk a munkafolyamatokat, megbeszéljük a munkamegosztás módját. Ezzel is bővítjük a nyelvhasználat területeit, kialakítjuk a gyermekben az igényt és a képességet a beszédkapcsolatokon alapuló együttműködésre. - Lehetővé tesszük a gyermek számára, hogy elmondja véleményét a belső képekről, amelyeket meg akar jeleníteni rajzolás, festés, mintázás közben. - Irodalmi foglalkozásokon a kifejezésekkel, szólások, nyelvi fordulatok megismertetésével gazdagítjuk a gyermek kifejezőkészségét, segítjük szókincsük gyarapodását. - Alkalmat teremtünk arra, hogy az általunk kitalált történetek folytatásával fejlődjön kreatív képzeletük. - Ritmikus mondókákkal, altatókkal lehetővé tesszük a gyermek számára, hogy egyszerre hallja a nyelv zenéjét és ritmusát.

13 13 - A külső világ tevékeny megismerése közben biztosítjuk a gyermek számára, hogy megismerkedjen a tárgyak nevével, tulajdonságot jelző kifejezésekkel, viszonyítást kifejező szavakkal. - Megteremtjük a lehetőségét annak, hogy tapasztalatok alapján kérdések és válaszok fogalmazódjanak meg okokról, következményekről és a gondolatokat el tudják mondani. - Matematikai tartalmú tapasztalatokhoz juttatva megismertetjük őket szaknyelvi kifejezésekkel, fogalmakkal. Képesek legyenek ítéletalkotásra, a relációk, mennyiségi és térbeli kiterjedések megfogalmazására. - Rendszeresen felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a gyermek értelmi, érzelmi fejlődésében, a gyermek szülő kapcsolat erősítésében igen nagy szerepe van a közös beszélgetéseknek, a beszélgetést kísérő közös tevékenységnek. - Az anyanyelv ismeretére,megbecsülésére, szeretetére nevelés valamint a gyermeki természetes beszéd és kommunikáció fenntartására,ösztönzésére,támogatására való törekvés az óvodai nevelés alapvető feladata. Az integrációs nevelés feladatai: - a hátrányos helyzetből adódó lemaradások folyamatos kompenzálása, - észlelési tapasztalatok szóbeli megerősítése, tudatosítása, - szókincs bővítés,,- tárgyak, cselekvések, eseménye, térbeli viszonyok, színek, formák, méretek, azonosságok, különbözőségek meghatározásával, - irodalmi élmények feldolgozása, beszédhibák kiszűrése, javítása logopédus, - a beszédkedv fokozása, beszédkészség fejlesztése, - anyanyelvi játékok alkalmazása, - figyelünk arra, hogy egyetlen gyermeket sem gátoljon nyelvi lemaradás a megismerő tevékenységekben, társas kapcsolatok alakulásában, A gyermek tevékenységei - Sokat és örömmel beszélnek élményeikről, érzelmeikről, tapasztalataikról, örömeikről, félelmeikről, vágyaikról. - Szívesen vesznek részt a felnőttek vagy társaik által kezdeményezett beszélgetésekben. Maguk is kezdeményezik a társalgást. - Érzelmeiket nemcsak beszéddel, metakommunikációs eszközökkel is kifejezik. - Hangokat, zörejeket felismernek, játékukban utánozzák azt. - Verseket mondnak, mesélnek, játék közben halandzsa szövegeket mondogatnak. A nap folyamán adódó minden helyzetben megneveznek, kérdeznek, válaszolnak. - Képekről kérdeznek, véleményt mondanak, történeteket találnak ki. A megkezdett mesét befejezik. - Játék közben párbeszédet folytatnak, elképzeléseiket, véleményeiket szavakkal, gesztusokkal fejezik ki.

14 14 - Aktívan rész vesznek az őket körülvevő világ megismerésében. - Nyelvi játékokat játszanak. - Szituációs játékokban gyakorolják, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell megnyilatkozni, reagálni, kommunikálni. A fejlődés főbb jellemzői az óvodáskor végéig: - A gyermekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. Összefüggő beszédükben, elbeszélésükben még nem követik a történések logikai, időbeli sorrendjét. - Beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési formákkal teremtik meg és tartják fenn a kapcsolatokat. - Nyugodtan és figyelmesen tudják végighallgatni az óvónőt, és ha párbeszédben vesznek részt, többnyire végigvárják a másik megnyilatkozását. Saját kérdésüket, válaszukat, kiegészítő gondolataikat ahhoz igazítják. - Kialakul a beszédhelyzetekhez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő jól érthető, többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd. - Beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelő természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik. - Tisztán ejtenek minden beszédhangot. - Elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és környezetükről. / név, lakcím, foglalkozás, szülők neve, közlekedés, növények, állatok neve, elemi mennyiségi ismeretei vannak./ Módszertani alapelvek: - Az óvónő minden helyzetben, minden megnyilvánulásában legyen a gyermek számára követendő példa. - Beszéde legyen tiszta, érthető, színes,kifejező. - Éljen a metakommunikáció adta minden lehetőséggel. - Tartsa szem előtt, hogy a nevelés folyamata kétoldalú. - Az óvónő őszinte odafordulásával fejezze ki, hogy törekszik a gyermek kapcsolatigényének kielégítésére. - Az egyéni fejlődés ütemének, a különbözőségeknek elfogadása és elfogadtatása. - A gyermek kérdéseire mindenkor kapjon életkorának, érettségének megfelelő, kielégítő választ. - Az óvónő gyakran kezdeményezzen beszélgetést. - A gyermek segítése a különböző beszédminták elsajátításában - A szép beszéd megerősítése. Kommunikációs helyzetek beépítése a foglalkozások menetébe.

15 Értelmi fejlesztés: Feladat: - Az óvodai tanulást cselekvésre, konkrét tapasztalatszerzésre, a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építjük. A tapasztalat és ismeretszerzés folyamatát a gyermek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntes figyelmére hagyatkozva irányítjuk. - Fontosnak tartjuk kiépíteni a tanulás folyamatában az óvónők és a gyermekek közötti érzelmi kapcsolatot, a tanulást, segítő légkört. - Az eredményes tanulás érdekében törekszünk arra, hogy a gyermek kíváncsiságát, tevékenységi vágyát kielégítsük. Gyakran teremtünk a gyermek számára probléma helyzetet, hogy szellemi aktivitásra ösztönözzünk. Élje át a probléma felfedezésének és megoldásának örömét, további élményeket, tapasztalatokat szerezzen az őt körülvevő környezetről. - Az értelmi nevelés további fontos feladata: a szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése, különböző élethelyzetekben és tevékenységekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,gondolkodás/ és a kreativitás fejlesztése. - Minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest optimálisan fejlődjön. - Biztosítjuk a tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő hatásának érvényesülését. A gyermekek a tárgyakat, jelenségeket a természetes környezetükben ismerhessék meg. - Az eszközök kiválasztásával ösztönözzük a gyermekeket az érdeklődésre, aktivitásra, gondolkodási műveletek alkalmazására, a probléma felismerésére, megoldására. - A nyári hónapokban is lehetővé tesszük, hogy a gyermekek énekeljenek, mozogjanak, rajzoljanak, mesét,verset hallgathassanak, beszélgessenek az őket érdeklő dogokról. - Az egyes foglalkozási ágak anyagának tartalmi kapcsolódását kihasználjuk. SNI gyermekek integrált nevelési feladatai: - a tanulás során új tapasztalatok szerzésének biztosítása a társadalmi és természeti környezetről - az egyéni fejlődési szintet és ütemet figyelembe véve, a pszichikus funkciók által meghatározottan a gyermek pillanatnyi állapotából kiindulva olyan célzott módszerek, tevékenységek és eszközök megválasztása, alkalmazása, amelyek segítségével a külvilágból szerzett ingerek, tapasztalatok fejlesztő módon épülnek be a személyiségbe és alkotnak alapot a további fejlődéshez. A gyermek tevékenységei:

16 16 - Érzékszerveik segítségével cselekvéses tapasztalatokat szereznek tárgyakról, dolgokról. - Elmesélik élményeiket, egyéni tapasztalataikat. - Megfigyelik az őket körülvevő világot. Apró otthoni megbízásokat teljesítenek - Önállóan végeznek megfigyeléseket. - Kérik a feladatokat. - Ismereteket, tapasztalatokat szereznek spontán és irányított módon környezetükről. - Részt vesznek kötetlen és kötött foglalkozásokon. - Kérdeznek, véleményt nyilvánítanak, feladatokat oldanak meg, problémákat fedeznek fel. - Egyéni munkaformában, - saját elképzeléseik alapján -önállóan oldanak meg feladatokat. - Mikro-csoportos tevékenység közben összehangolják az együttműködést, egymást segítve tanulnak. - Együtt dolgozzák fel tapasztalataikat rendszerező foglalkoztatás közben. A fejlődés főbb jellemzői: - A gyermekek az óvodába különböző tapasztalatokkal érkeznek, amit az életkoruk és a családi háttér határoz meg. Mivel a megismerő képesség fejlődésének feltétele a követlen tapasztalat, a megfigyelés, ezért az óvónő feladata a figyelem irányítása a leglényegesebb ismertető jegyekre. Az emlékezet, a képzelet fejlesztése és az ehhez fűződő érzelem szintén befolyásolja a gyermek fejlődését. A kötetlen 8 10 perc fokozatosan a nagycsoportra percre növelhető. A gondolkodás fejlődése elősegíti a beszéd fejlődését. A gyermekek teljesítményének értékelésével lehetőség nyílik a javításokra. 5 7 éves korban már a gyermekek tudják, hogy a foglalkozás más mint a játék, ez azonban nem csökkenti a játék és a játékosság szerepét. Az óvónő törekedjen a szándékos figyelem kialakítására, végeztessen önálló megfigyeléseket. Mindig kapjon minden gyermek lehetőséget egyéni élményei, tapasztalatai elmondására. Szokjanak hozzá a tevékenységük ellenőrzéséhez, képesek legyenek az esetleges kudarcok elviselésére. - Az egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. - A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. - Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik - Megjelenik a szándékos bevésés, felidézés, megnő a megőrzés időtartama. - Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme. - Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás - Képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, kapcsolatteremtésre a felnőttekkel és gyermektársaival. - Készen áll a tanító elfogadására. - Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését.

17 17 - Feladattudata kialakulóban van,egyre több feladat elvégzésére képes, kitartása,munkatempója,önállósága,önfegyelme alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. Módszertani alapelvek: - A tanulás játékos jellege domináljon. - A fejlődés egyéni ütemének figyelembe vétele. - A tapasztalatszerzés természetes körülmények között történjen. Az önállóság támogatása a tanulási folyamatokban. A feladattudat, feladattartás megfelelő szintű kialakítása. IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 4.1. Személyi feltételek Óvodánkban 10 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik, pedagógiai munkát segítő dajkák száma 5 fő. - Az intézmény élén szakmailag független intézményvezető áll - Az óvodapedagógus kulcsszereplő, elfogadó segítő, támogató attitűdje modell értékű. - Nevelőtestület azonos célokért, azonos elvek alapján, változatos módszerekkel dolgozik, a dajkákkal összehangolt munkájuk hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez, - Óvónőkre jellemző a szakmai igényesség, természetes a folyamatos önképzés, továbbképzés, a tudás és a tapasztalatok átadása. - A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek érdekeit gyermekvédelmi felelős képviseli, - A beszédhibás gyermekek beszédének korrigálását a szomszéd községből átjáró logopédus végzi. - A gondozás kiemelt jelentősége, nevelés kapcsolatépítés a gyermekekkel, önállóságuk fejlődésének elősegítése,együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal - A kapcsolatépítés lehetőségének kiemelt feladata gondozás közben az összehangolt, sürgetésmentes munka, kommunikáció, érzelem kinyilvánítás a gyermek felé.

18 18 - Az óvodai nevelés tervezését,a gyermekek megismerését,fejlesztését,a fejlődésük nyomon követését kötelező dokumentumok, illetve az óvodapedagógusok által készített nem kötelező feljegyzések,dokumentumok is szolgálják. - Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. - A gyermekek egészséges fejlődését védőnő és orvos rendszeresen ellenőrzi. - Szakvizsgával rendelkező pedagógusok száma három, a negyedik szakvizsgás pedagógusunk diplomája fél év múlva lesz meg, ami jelentős segítséget nyújt a gyermekek fejlesztésében Tárgyi feltételek Az óvodának rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, berendezését olyan módon képeztük ki, hogy szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését, fejlődését. - óvodánk 5 csoportból áll, ebből egy szükség csoport. - A csoportszobákban zajlik a szabad játék, étkezés, pihenés. A gyermek heverőket a folyosón függönnyel leválasztva tároljuk. - Az oktatást szolgáló eszközöket, felszereléseket a folyosón zárt szekrényekben tároljuk. Szakkönyvek a csoportokban és a vezetői irodában találhatók. - Tornaszobánk nincs, így a csoportban, és ha lehetséges a szabadban tornázunk. - Tálaló és mosogató konyhánkban lehetséges a gyerekekkel sütés főzés. - A takarításhoz megfelelő mennyiségű és minőségű háztartási gép áll rendelkezésre. - A csoportszobákat 4 évenként, a többi helyiséget évenként festettjük, - Udvarunk tágas, elegendő árnyékos és napos terület szolgál a gyermekek játékhelyéül, melyet a füves rész kivételével, fajátékokkal rendeztünk be, - Azokat a feladatokat, amelyek a gyermekek egészséges udvari tartózkodásának a feltételei, a karbantartó végzi. - Az udvari és a kerti munkákhoz szükséges felnőtt és gyermek eszközöket külön helyiségben tároljuk. - A község kultúrterme és könyvtára állandó jelleggel a rendelkezésünkre áll.

19 Az óvodai élet megszervezése A nevelés szervezeti kereteit a csoportnapló foglalja magába. A csoportnapló tartalmazza: - a gyermekek névsorát óvodai jelét, - napirendet: a gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket, a megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezését. Óvoda nyitva tartása: 7 17 óráig. Napirendi pontok: gyülekezés, szabad játék, kézmosás, folyamatos tízórai, kötetlen kezdeményezés, mozgás a szabadban, ebéd, ágyazás, pihenés, mosdás, uzsonna, játék, folyamatos hazabocsátás. - heti rend: biztosítja a folyamatos tevékenységek közötti arányok kialakítását. A nevelési területek napra történő beosztását. Programunk átvett program, helyi sajátosságokra építve. Mi a komplex tevékenységi formát választottuk, ami magába foglalja a majdnem valamennyi nevelési terület egy napon történő megvalósítását, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. - a gyermekek születésnapját, amiről minden estben megemlékezünk. - a nevelési feladatok tervezését, szervezési feladatokat és az értékelést. A nevelési feladatokat 3 hónapra tervezzük, ezután értékelünk, a meg nem valósított feladatokat újratervezzük. Oktatási feladatokat egy hétre tervezünk, gyakran ismételünk, ha szükség van rá. - szülőkkel való kapcsolat, családlátogatás: A kapcsolatot az évente három alkalommal megtartott szülői értekezleten, nyílt napon, családlátogatásokon, a közösen megrendezett programokon,ünnepeken tartjuk. A gyermekek fejlődését a személyiséglapok tartalmazzák, melyet a megfigyelések alapján négy csoportba soroljuk: - a gyermekek mozgása, finommotorika fejlettsége, - értelmi fejlettség - nyelvi kifejező képessége, - szociális fejlettsége Ezen szempontok alapján készül el az egyéni fejlesztési terv, ha a gyermeknek erre szüksége van. - az óvodavezető ellenőrzései ide kerül bevezetésre az óvodavezető csoportban történő látogatásainak időpontja és célja, valamint az oktatási és nevelési tervek ellenőrzései. - megfigyelések: mindennapos események, rendkívüli események, a gyermekek magatartására vonatkozó rövid lejegyzések. Túlóra, helyettesítés bejegyzése. A csoportok szerkezete - a gyermekek életkorát tekintve homogén, abban az esetben, ha ez megoldható. Ha a gyermeknek csoportot kell ismételnie, azt elsősorban a kiscsoportban teszi, illetve a középsőben. Az egyéni elbírálás, a szülői igény a döntést befolyásolhatja. A nagycsoport ismétlését elkerüljük, ha csak lehet. A csoportban együtt dolgozó óvónők személye csak kényszerítő hatásra változik. Együttműködésünk ezért emberileg és szakmailag is a lehető legharmonikusabb. A gyermekekkel óvodába érkezésüktől a távozásukig óvónő foglalkozik. A kiscsoporttól iskolába lépésig a gyermekeket ugyanazok az óvónők nevelik, - megegyezés szerinti váltással.

20 20 NAPIREND A gyermek egészséges fejlődéséhez,fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével. Az óvoda nyitva tartása : Időtartam -tól, -ig Tevékenységek Gyülekezés, szabad játék Tízórai Tevékenységbe ágyazott tanulás, levegőzés, játék Ebéd Pihenés Uzsonna Szabad játék, folyamatos hazabocsátás HETIREND Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása. A tevékenységbe ágyazott tanulás komplex módon történik, naponta valamennyi tevékenységi forma előfordul, kivétel a torna.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Tartalom OAP 1 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Szakmai Biztosság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés.

A Szakmai Biztosság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés. Összefoglaló Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításához Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (a továbbiakban. Alapprogram) kiadásáról

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása szükségessé teszi, hogy a köznevelés rendszerébe tartozó óvodai nevelést

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA MESE ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes BEVEZETÉS Alapprogramunk a hazai nevelés hagyományaira, értékeire, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com Tomori Református Óvoda Nevelési Programja 2013 1 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése : Az óvoda

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben