Önkormányzati hírek. A közmunkások közül jelenleg ketten dolgoznak, de nem ál landójelleggel. Gurdon András

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hírek. A közmunkások közül jelenleg ketten dolgoznak, de nem ál landójelleggel. Gurdon András"

Átírás

1 íiörwí^ Ácsteszér község IV évfolyam 2. szám Önkormányzati hírek Január 29-én tartotta az ezévi első ülését az Önkormányzat. Lünk György polgármester betegsége miatt Liebmann Kár oly alpolgármester vezette az ülést. Az első napirendi pont a korábban már többször tárgyalt sze métszállítás volt. Meghívott vendégként jelen volt Zsargó Ferene a Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft ügyvezető je. Elmondta, hogy a bakonybánki telep működési engedé lyét meghosszabbították. Ez többek között annak köszönhető, hogy a szemét betakarását folyamatosan elvé gezték. Mivel azonban a szeméthalom egyre nő, a takarás mindig több költséget emészt fel. Gubucz Lajos megkérdezte, hogy mi az oka a 40%-os üze manyag költség növekedésnek. Zsargó Ferenc nem adott egyértelmű választ. Jelenleg a szemétszállítási díjat az Önkormányzat fizeti két számlában a Bakonyszolgnak. Gubucz Lajos feltette a kérdést Zsargó Ferencnek, hogy a díjbeszedés költségeire milyen dí jazást tud az Önkormányzat részére fizetni. A válasz az volt, hogy nem tervezték bele a költségvetésükbe ezt a plusz ki adást, így nem tud erre kötelezettség vállalást adni. Elmond ta azonban, hogy a kapcsolat a hivatal és a szolgáltató között évek óta jó, és ha valamilyen extra segítséget kért a falu, ak kor azt eddig mindig megcsinálták. Zsargó Ferenc kompromisszum készsége minimális volt, mert szinte semmiben nem engedett. Egy dolgot igért meg: a 2009-re vonatkozó szemétdíj 10% emelkedése akkor is változatlan marad, ha bármilyen változás állna be (például, ha Oroszlányba kell vinni a szemetet). Összességében el mondható tehát, hogy a szemétszállítás kérdése 2009-re megoldódott, bár nem teljesen úgy, ahogyan a Képviselő Testület eredetileg szerette volna. havi 1. lapja Ára: 100 Ft A második napirendi pont a Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat évi költségve tés tárgyalása volt. Az ülésen jelen volt és felszólalt Kolonics Éva igazgató és Reif Jánosné óvodavezető is. A Testület el fogadta az óvoda költségvetését 20,8 millió Ft-os kiadással. Az Önkormányzat az óvoda fenntartásához 7,48 millió Ft-al járul hozzá 2009-ben. A Testület döntött arról, hogy nem szükséges közös ülést tartani a bakonyszombathelyi testü lettel az iskola költségvetéséről. Az általános iskola fenntar tásához Bakonyszombathely közel 22 millió Ft-al járul hozzá, de a képviselők együttes véleménye, hogy ez az "ára" annak, hogy nekik helyben van az iskola. Kolonics Éva kér te a Testületet, hogy az. idén a munka éveik alapján jubileu mi jutalomban részesülő ácsteszéri pedagógusok jubileumi jutalmához jáailjon hozzá Ácsteszér is. A válasz az volt, hogy ezt a költséget az iskolának kell viselni és Ácsteszér nem tud ehhez segítséget nyújtani. Harmadik napirendi pontban a Közép-Duna Vidéke Hulla dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megál lapodásának módosítása volt. Erre a 70%-os uniós támogatás megnyerése miatt volt szükség. A Testület elfogadta a mó dosítást. Negyedik napirendi pontban a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (KTKT) Társulási Megállapodásának módosítása volt. Ennek a lényege, hogy a KTKT lesz a működtetője a kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthonának, a Családsegítőnek és a Családok Átmeneti Otthonának. Ötödik napirendi pont az egyebek voltak. A Testület döntött az ácsteszéri szolgálati lakások lakbér díjainak az emelésé ről. Az emelés mértéke az inflációval megegyező 6% lesz. A képviselők döntöttek a 2009-es tiszteletdíjukról (ez a ko rábbi évekhez hasonlóan 5000 Ft/hó, amelyről a szokások hoz híven úgyis lemondanak). Megállapították az alpolgármester tiszteletdíját is, mely a polgármester helyet tesítésének idejére bruttó Ft. Az ülés végén Liebmann Károly alpolgármester beszámolt a januári eseményekről. Elmondta, hogy a védőnői szolgálat helyiségének a felújítása megtörtént. Dugulás volt az orvosi lakásban amit elhárítottak. Az új orvosunk megkezdte a praktizálást és már be is jelentkezett ácsteszéri lakosnak. A közmunkások közül jelenleg ketten dolgoznak, de nem ál landójelleggel. Gurdon András

2 2. oldal r Isten hozta Doktor Ür! A világot, az országot sújtó válság közepette az utóbbi idők balszerencsés eseményei után, végre valami jó is történik velünk. Vége a méltatlan, mostoha helyzetnek, a bizonyta lanságnak. Egy fájó seb begyógyulni látszik. Újra van a fa lunak háziorvosa. Ennek apropóján kerestem fel a rendelőjében Dr. Kiss Pétert. Kérem, tisztelje meg a falu lakosságát, illetve az újság ol vasóit azzal, hogy néhány kérdésre válaszolva, bemutatja magát. Szeretném, ha felsorolásszerűen ismertetné eddigi pálya futását! Borsod megyei Putnokon születtem. Az egyetemi tanul mányaimat Debrecenben végeztem. A diploma megszer zése után a miskolci kórház belgyógyászati osztályán helyezkedtem el, majd a művese állomás következett. Egy rokoni kapcsolat révén Sopronba csábultam, ahol az Er zsébet kórház belgyógyászati osztályán, majd az ugyanitt lévő művese állomáson dolgoztam, majd Ácsteszér követ kezett. Elárulná miért döntött a házi orvoslás mellett és miért min ket választott? Már egy ideje érlelődött bennem a gondolat, hogy házior vosként szeretnék dolgozni. Kapcsolatba léptem az Alap ellátási Intézettel ahol elmondták, hogy Ácsteszéren már régóta gazdára vár egy praxis és nagy szeretettel várnák, ha valaki betöltené. Megismerve a polgármester urakat, a falu szép fekvését, a környéket - mely kicsit hasonlít a Bükkre, így megérkezésemkor rögtön otthon is éreztem magam - döntöttem Ácsteszér mellett, annak ellenére, hogy több körzetet is megnéztem. Azt is be kell vallanom, hogy a vidéki, falusi élet gyerekkoromtól kísért A háziorvosi munka pedig mindig is szimpatikus volt szá momra, hiszen, az alapellátásban az emberek már kisko rukban először a körzeti, illetve a mai megfogalmazás szerint háziorvossal találkoznak, velük a legbizalmasabb, legközvetlenebb a kapcsolat. A mai egészségügyi helyzet miatt nagyon sok orvos kül földön vállal munkát. Ön gondolt-e erre, illetve szerepel-e a terveiben? Ki ne gondolt volna rá, természetesen én is. Mindenki er ről beszél. Számtalan alkalommal jártam külföldön, de mindig hazavágytam Magyarországra. No meg az is szem pont, hogy máshol nem beszélnek magyarul csak itt, és va lakinek itt is el kell látni a betegeket. Ha a sorsom úgy hozta volna, hogy külföldön kell dolgoznom biztos, hogy nagyon hazavágynék, így aztán ezt nem is tervezem. Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amire csak diplomatikus választ lehet adni, de mégis megkérdezem, hogy ácsteszéri tartózkodását hosszútávra tervezi-e? Őszinte választ adok. Nem tudom! Két-három évre szól a szerződésem az Alapellátási Intézettel, tehát addig minden képpen. Ha a betegekkel kölcsönösen egymás szívéhez tu dunk nőni, kölcsönösen elnyerjük egymás bizalmát, és az egyéb körülmények is szerencsésen alakulnak, akkor min denképpen maradni szeretnék. Igazából az szokott történ ni, hogy idővel a megismerve a praxist, a háziorvos szívéhez nőnek az emberek és így már nehezen megy el. Ha nem túl indiszkrét a kérdés, elárulná-e, hogy szabad ide jében mivel foglalkozik szívesen, mi az. ami pihenteti, fel tölti? Nincs egy dologhoz kötődő, mindent elsöprő hobbim, szen vedélyem. Szívesen járom a természetet, édesapám fertő zött meg a turistáskodással, hegymászással. Egyebekben szeretem az irodalmat, a verseket, a zenét. A zene szerete te családi hagyomány, nagyapám hegedült, a másik gitáro zott, én is gitározok, ha idő adódik rá. Táncoltam is egy kicsit, belekóstoltam a szalszába, siklóernyőztem, moto roztam, barlangásztam, mostanában sziklát mászom. Kedvenc szabadidő programjaihoz alkalmasabb helyet nem is találhatott volna a miénknél és a hivatása gyakorlásához is minden lehetőség adott. Ami a dolog emocionális részét illeti, remélem, hogy minél előbb,- ahogy az imént fogal mazott -"egymás szívéhez tudunk nőni" és a Bakony aljá nak e szép fekvésű táján, a mi kis falunkban nemcsak munkára és lakhelyre, de otthonra is talál. isten hozta Doktor Úr!

3 Ácsteszer község havi lapja Óvodai életkép Sarkady Sándor: Kikiáltó "Maskarások, bolondok Rázzátok a kolompot Takarodjon el a tél. Örvendezzen aki él" A szünet után kipihent kíváncsi gyerekek jöttek az óvodába. Sokan ma gukkal hozták a Szülői Szervezettől kapott babát és autót. Várta Őket a szép kará csonyfa a sok ajándék. Vízkereszt után örömmel vették bir tokukba az új játékokat. Vidámság, kacagás tölti meg a csoportszobákat: barkácsolnak, építenek, dominóznak. Január 13-án a középső és nagycsoportos szülőkkel talál koztunk, ahol Orbán Zsuzsanna pszichológus tartott előadást az is kolaérettség feltételeiről, a gyermek iskolára való alkal masságáról. A témához kapcsolódóan elmondták még tapasztalatai kat: Bolgárné Nerhaft Ilona logopédus, Farkasné Pákozdi Anikó gyógytornász, Kolonics Éva igazgató, fejlesztőpedagógus Kötetlen beszélgetés alakult ki a szülők és vendégeink kö zött. A szép napos, bár kissé hideg idő lehetővé tette, hogy ki sebb sétákat tehettünk a környéken. A foglalkozások egy részén már a farsangra készülünk éne kekkel, versekkel, rajzokkal, festéssel, hajtogatással. A gy erekek munkái díszítik környezetünket. Lelkesen tervezgetik jelmezüket, várják a tél búcsúztatását, a farsan gi bált, amely reméljük olyan emlékezetes és sikeres lesz, mint az elmúlt években volt! Véber Gáborné 3. oldal leti György a térség országgyűlési képviselője a hon védelmi és rendészeti bizottság alelnöke. Lükö Zsoltot a Honvédelmi Minisztérium hősi halot tá nyilvánította és posztumusz hadnaggyá léptette elö. Az egyéves évforduló alkalmából 2009 január 30-án (pénteken) 10 órakor került sor síremlékének ünnepé lyes avatására, a Magyar Honvédség és családközre működésével. A szertartáson a Magyar Honvédség részéről részt vett: Gulyás Zoltán ezredes, öszhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnök helyettese, Lamos Imre dandártábornok a 86. Szolnok helikopter bázis, bázisparancsnoka, Hu Síremlék a katonának. Egy évvel ezelőtt, január 31-én tragikus balesetről szá moltak be a híradások. A szolnoki helikopter ezred gé pe egy kiképzési feladatról tartott hazafelé amikor Óballa helyiségnél helikopter kigyulladt, majd föld nek ütközött. A hír szomorú aktualitása, hogy a bale setben életét vesztette egy falunk béli, 30 éves fiatalember Lükö Zsolt. A főtörzsőrmestert itt a lakhelyén katonai tisztelet adással, nagy részvét mellett temették el. A szertartá son részt vett a HM. államtitkára Vadai Ágnes, Havril András vezérezredes a HM. vezérkari főnöke, és Ke szár Péter alezredes a Nyugat-magyarországi Hadki egészítő Parancsnokság, parancsnok helyettese, Bogdán Tibor törzszászlós, a Magyar Honvédség ve zénylő zászlósa. A felsorolt katonai vezetőkön kívül díszszakasz és ka tonazenekar képviselte a Magyar Honvédséget. A köz vetlen hozzátartozók mellett, megható volt a nagyszámú lakossági részvétel. (Folytatás a következő oldalon)

4 4. oldal (Folytatás az előző oldalról) A Himnusz elhangzása után Szilágyi Zol tán alezredes a 86. Szolnok helikopter bázis, szállító zászlóalj, zászlóalj paranc snoka tartotta meg síremlékavató beszéköszöntötte a megjelenteket, akik-e ke gyelet teljes eseményen részt vesznek, majd a síremlékavatás kapcsán elmondta, hogy a síremlék nem más, mint: "Egy sz eretett családtagra, vagy kedves hozzá tartozóra, egy tisztelt pályatársra, barátra,ismer'ósre emlékeztető és vele kapcsolatos, a hozzátartozó életet és egyéb eseményeket felidéző épí tészeti alkotás fából, kőből, betonból és egyebekből. De, mi is teszi erre képessé a síremléket? A reá ruházott eszmeiség, továbbá azok a gondolatok, emlékek emlék kára, a gondviselő Isten oltalmába ajánlja a kereszt je képek, melyek ránézésre és az emlékek hatására ébred lével azt, akit nagyon szeret, de akit el nem kísérhet. Ti nek az emberben. Emlékkővet síremléket azért állít az is keresztel ékesített síremléket állítottatok arra a hely emberiség, mert szeret emlékezni, még akkor is, ha ezen emlékek fájdalmat, szomorúságot, bánatot indu re, ahol elbúcsúztatok a kedves családtagtól Kőbe vé kálnak kinek-kinek a lelkében. Az emlékezés nincs idő settétek ti is a szereteteteket. A kő dacol széllel, viharral, höz, korhoz, nemhez, generációkhoz kötve, bizonyítja esővel, faggyal Lássa tehát minden ember, hogy a ked ezt mostani jelenlétünk is. ves halott iránt érzett szívetekben élő szeretet is dacol az A mai napon felavatjuk L'úkö Zsolt posztumusz had évekkel, az elmúlással. Kőbe vésettétek a ti hiteteket, nagy úr sírkövét, mely felállításával őrzi egy tragikus mely könnyíti a búcsú nehéz pillanatát. balesetben elhunyt fiatalember emlékét, kinek hamvai Ez a hitetektől megvilágított szeretet erősödjön szíve itt szülőföldjén pihennek." tekben, valahányszor az elválás helyére jöttök. Vigasz A szónok beszéde további részében ismertette és mél taljon benneteket a tudat, hogy az élet nem egy arasznyi, tatta Lükő Zsolt katonai pályafutását, 0 olyan ember volt, aki a vállalt kötelezettségeit mindig hűen teljesí hanem az örökkévalóságig szól, hogy akitől itt elbú tette. Megtette azt, amit rövid földi életében megtehe csúztatok, azzal még találkoztok. Addig is pihenjen tes tett. Példamutató munkájáért többször is kitüntetésben te ennek a síremléknek az árnyékában, a síremlék alatt, részesült. a boldog feltámadás reményében. Beszédét így fejezte be: Tisztelt gyászoló család a gyer Isten áldása legyen az új sírdombon, síremléken, mely mek, a testvér a rokon, barát elvesztését semmi nem pó e porladó test fölé hajol". tolja, A Magyar Honvédség kegyelettel ápolja és őrzi Lükő Zsolt hadnagy úr emlékét A magyar néphit úgy tartja, hogy amikor egy ember eltávozik aföldi léből egy Ezt követően a koszorúzás következett a Magyar Hon csillag lehull az égről, de ha egy repülő veszti életét, egyvédség, különböző rendű és rangú vezetői, a család, il új csillag kerül az égre mely fényesen ragyog. Hiszszük, letve a tisztelők és ismerősök részéről, a díszszakasz hogy Zsolt csillaga isfényesen ragyog\'a, és világítva őr tisztelgése mellett. zi a mi, az itt maradottakföldi álmát Nyugodj Békében! Ezt Követően Németh József plébános úr következett, A katonazenekar eljátszotta a Szózatot, majd záróak aki beszéde első felében arról szólt, hogy "A halottak kordként a jelenlevők meghallgathatták az "egy szál" eltemetése, sírjaik gondozása egyidős az emberiség tör trombitán elfújt "Magyar Takarodót." ténetével. Jézus is elment barátja Lázas sírjához,és ott A temetői környezetben, a havas, rideg tájon, szívbeművelte egyik legmegindítóbb csodáját" markolóan szólt az ismert dallam, mintha csak azt "sírta" Majd az Evangéliumból idézett, s beszédét így fejezte volna világgá, hogy a békének is ára van, melyért egy fi be: "A testen keresztül ismertük meg a személyt, aki oly közel állt hozzánk. Megjelöltük hát azt a helyet, atal honvéd a legdrágábbak az életétével fizetett. ahova a testet temettük. Egyes helyeken szokás, hogy Emlékét tisztelettel megőrizzük! az édesanya keresztet rajzol búcsúzó gyermeke homlo Pintér Gábor I

5 5. oldal EGYHÁZI HÍREK Hatvanhárom éve történt. Február - Böjtelő hava Február 1- Évközi 4. vasárnap Február 2- Gyertyaszentelő Boldogasszony - Jézus be mutatása a templomban. Karácsonytól számírva a negyve nedik nap. Ilyenkor gyertyát szentelnek a templomban. Az évközi időszak első része, amely Nagyböjtig tart. Liturgi kus színe a zöld, a remény színe. Február 5- Szent Ágota - A szicíliai Katániában született előkelő szülők gyermekeként. Decius keresztényellenes rendelete következményeként Ágota vértanúként halt meg. Február 6- Miki Szent Pál és Vértanútársai: Japánban, Kiotó városában született. Fiatalon kérte felvételét a Jez suita rendbe. Novíciusként elkísérte a rend tartomány főnö két prédikáló útjára. Nem sokkal később ő lett Japán leghíresebb szónoka. Őt és társait letartóztatták majd ke resztre feszítették. Február 8- Évközi 5. vasárnap Február 10- Szent Skolasztika-A felebaráti szeretet gya korlásának élt az öregek és a betegek szolgálatában. Február 14- Szent Cirill és Metód - missziós munkát vé geztek. Február 15- évközi 6. vasárnap Február 22- Évközi 7. vasárnap Február 23- Szent Polikárp - Ifjú korában hallgatója volt János apostolnak, majd Szmirna püspöke lett. Keresztény hitvallása miatt vértanúhalált szenvedett. Február 24- Szent Mátyás apostol ünnepe - az áruló Jú dás helyett ő került az apostolok közé. A vértanúhalált ál lítólag lefejezés útján szenvedte el. Február 25- Hamvazószerda: a nagyböjt kezdete. Litur gikus színe a lila. A pap ezen a napon szentelt hamuval ke resztet rajzol a homlokunkra és az alábbi imával emlékeztet múlandóságunkra: "Emlékezzél meg ember, hogy porból vagy és porrá leszel." Az egyház kötelezően előírja a hús tól való megtartóztatást hamvazószerdán és a nagyböjt pén tekjein. A nagyböjt számunkra a megtérés és a bűnbánat ideje. VolfNándorné Mi, a háború után születettek csak tanulmányainkból ismer hetjük a világégés borzalmait, melyek sokszor érthetetlen nek és hihetetlennek tűnnek számunkra. De vannak, akiknek ezt át és meg kellett élni, magukban és magukon hordozva a borzalmas idők lelki és testi sebeit. A háború vége felé, amikor már azt hitte mindenki, hogy rövidesen vége a gyötrelmeknek, Ácsteszér lakosaira várt még egy utolsó megpróbáltatás. Mielőtt erről néhány, még élő szemtanú beszélne, idézzük fel a kor "szellemét", miként gondolkodtak a háborút ki robbantó német birodalom vezetői a világról és annak la kóiról, közöttük természetesen rólunk magyarokról. Hitler és vezérei több esetben is megismételték a náci ide ológia és annak sarkalatos pontja az élettérelmélet lénye gét. Erről Hitler így írt a "Mein Kampf" -ban: " A nemzeti ál lam egészséges arányt alakít ki, egyrészt a lakosság lélek száma és növekedése, másrészt az élettér nagysága és minősége között. Csak eléggé tágas tér biztosítja a német nép szabad létezését." Hitler szerint: "Az összes nép nem csupán másodrendű a némethez viszonyítva, hanem feltét lenülfüggő viszonyban kell kerülnie tőle. A felsőbbrendű fajnak mindig igaza van az alsóbbrendű fajjal szemben. A felsőbbrendű faj történelmi küldetést teljesít azzal, hogy leigáz más fajok lakta országokat és megsemmisíti a nem teljes értékű fajokat." Hitler és az őt szajkózó Himler szerint a keleti népeknek nem kell kultúrát adni: "Elegendő először, ha a gyerekek az iskolában megtanulják a közlekedési jelzéseket, hogy ne kerüljenek az autók alá. Másodszor elegendő, ha meg tanulják a szorzótáblát, de csak 25-ig. Harmadszor ele gendő, ha megtanulják leírni a nevüket. Semmi többre nincs szükségük." Amikor hazánk 1944 szeptemberétől hadműveleti terület lett, mindennapossá vált a lakosság elhurcolása az ország határain túlra. Eközben azt harsogta a Hitleri propaganda, hogy. "annyi német vért kell átmenteni a német biroda lomba amennyit csak lehetséges " Dunántúlon október végén szintén megkezdődött a "német vér" kimentése. A Volksbund, önkéntes kitelepü lésre agitálta a svábokat, ám meglehetősen kevés siker rel. Rudolf Meckel a budapesti német követség népiségügyi előadója a Szálasi kormányhoz fordult segítségért, s nem titkolta: ha kell a kiürítéshez igénybe veszik az SS, és a VOMI (a Népinémet Közvetítőszerv rövidített neve), se gítségét és kényszert is alkalmaznak majd. így is lett. A hadtörténeti szakirodalom húsznál több olyan magyarországi községet említ, ahonnét kényszerrel, karha talommal telepítették ki a lakosság egy részét. így történt január 9.-én Ácsteszéren is, ahol az egész falu lakos ságát ítélte otthona, földje, vagyona elhagyására a birodalom"német vérmentő" politikája. (Folytatás a következő oldalon)

6 6. oldal Előtte két nappal január 7.-én megjelent a faluban egy félkezü, SS törzsőrmester, aki vasárnap délelőtt a körjegyző vel is tárgyalt, illetve bejelentette a falu keddi teljes kiürítését. Már aznap délután megjelent egy 8-10 tagú SS különítmény. Martalóc kinézetű, ki tudja honnét összesze dett alakok, egyik-másikon vadonatúj SS uniformis. Horváth Ferenc jegyző kétségbeesésében hétfőn futárt kül dött Apátvári főszolgabíróhoz Zircre. Aki a kialakult hely zet kapcsán közölte, hogy a Volksbund tagjaival és a német népiséghez tartozókkal szemben az. SS bizonyosan kény szert fog alkalmazni, ezt magyar részről megakadályozni nem lehet. "A magyarság kitelepítése csak önkéntes ala pon történhetik. Ezzel szembeni minden eljárás önké nyes " Másnap estére mégis szinte kiürült a falu. Katonai teher autókra ember zsúfoltak fel, akiket Kisbéren bevagoníroztak. Becslések szerint a lakosság 17 %-nak sikerült elbújni kör nyező pincékben, rokonoknál stb. Ahogy a falu elcsendesedett újabb SS alakulatok érkeztek, akik a házaknál lévő állatokat szedték össze. Az elhurcolt lakosság ingóságait felprédálták, gabonakészleteit a német lovakkal felétették. Bútorok, gazdasági felszerelések nagy részét eltüzelték. Végül az állatállományt, kb. 800 darabot lábon elhajtották, az apró állatokat, baromfit, sertést hely ben leöldösték és az itt állomásozó német alakulatok felet ték. Nagy része így is a trágyadombra került, mert megromlott. Az elhurcoltakat Cseh országba vitték, egy Tábor nevű vá rosrészbe. A szabadulásukról a győzelem másnapján értesültek. Vis zontagságos út után ki-ki június közepén, végén ért haza Ácsteszérre, hogy azután "a felsőbbrendű faj történelmi küldetését" és eszmevilágát mielőbb elfelejtve, szorgal mas munkával biztosítsa magának e honi "életterét." Néhányan élnek még a faluban, akik emlékeznek, részesei voltak ennek a szégyenletes, lelkekben örök sebet égető borzalomnak. Közülük kérdezek néhányat, a szóban forgó esemény kapcsán milyen személyes emléke van, hogy él ték meg ezeket az időket. Mázi Márton: Személyesen annyit tudok mondani, hogy azon a bizonyos napon, mint rendesen korán keltünk, meg kellett etetni az állatokat. Közben bejöttek hozzánk bácskai SS katonák, akik közül többen nem tudtak németül. Nézelődtek, meg az istállóban melegedtek, mert kutya nagy hó volt akkor. Előtte már lehetett hallani a kitelepítésről, de senki nem akarta elhinni, hogy ilyen megtörténhet. Majd egyszer csak megjött édesapám, - a nővére itt lakott a szomszédban és ő mondta, hogy gyerekek nagyon nagy baj van: dobál ják fel az embereket a teherautókra. Nincs más lehetőség menekülni kell. Felvettük a meleg ka bátokat és torony iránt elindultunk Bakonynánára, ugyan is ott lakott a nagynéném. Úgy mentünk ki a házból, mintha most kisétálnánk. A forral tej a tűzhelyen, reggeli az aszta lon stb. Többeken ezt tették, ki Hantára, ki Bakonyszombathelyre, ki Lázira menekült Mikor három hét múlva visszajöttünk körülnézi, a lovakat az első szobába találtuk A falu kihalt volt, csak katonákat lehetett látni. Krumpli ültetésre aztán megjöttek a csehektől a deportáltak is, akik közül többeknek oda lett az otthona. Az akkori ál lamhatalom odaadta az. un. belső telepeseknek, hiszen nem volt róla tudomás, hogy hova lettek és, hogy valaha hajön nek-e. Zavaros, sok testi és lelki sebet ejtő idők voltak. Az alábbi történet szereplője nevének és a fényképének a közzétételétől utólag elzárkózott. Kérését tiszteletben tartjuk. XY a deportáltak között volt, igy tőle a Tábor városi életről érdeklődöm. Amikor Kisbéren bevagoníroztak bennünket a szegény apám azzal biztatott, hogy majd Veszprémvarsányban leu grálunk a vonatról és eltűnünk. Sikátoron volt egy testvé rem, a terv szerint ott húztuk volna meg magunkat. De nem így történt. A cseh országi Tábor városban szállhat nánk csak le. Ez egy kertvárosi rész volt, ahol egy iskolá ba szállásoltak el bennünket. Az épület másik felében vehrmacht németek (öregek) voltak elszállásolva. Egy tan teremben 6-7 család került. Háromemeletes vaságyak szol gáltak fekvőhelyül. Tisztálkodási lehetőség nem volt. Erre a célra a várost átszelő Jordán folyót használtuk. Azzal kapcsolatban, hogy ez a hely végleges-e, vagy to vább visznek bennünket, soha senkitől semmit nem hallot tunk. A városban egyébként szabadon mozoghattunk semmiféle fék nem volt. így aztán, mint fiatal lány én is dolgozni kezdtem a német katonai kórházban, ahol magyar katoná kat is ápoltak. Azokat aztán segítettem, ahogy csak tudtam. Ezért olykor kaptam is a fejemre. A fizetésemet márkában kaptam. Ebéd a szálláshelyünkön ugyan volt, - sokszor ehe tetlen - de reggeliről, vacsoráról magunknak kellett gondo skodni. Szegény apám nagyon aggódott értem és eljött megnézni (Folytatás a következő oldalon)

7 (Folytatás az előző oldalról) hol dolgozom. Én akkor a legszebb süldőlány koromban voltam, ott töltöttem be a 15. évemet. Később az apám és a testvérem is talált munkát. Ők cseh kórháznál dolgoztak kőművesként, de nem márkában kapták a fizetséget. Kü lönben én egyedül több pénzt kerestem, mint az apám és az öcsém együttvéve. A szüleim közben kapcsolatot kötöttek egy helybeli magyar családdal, akiknek én nagyon tetszettem, - annyira hogy örökre ott akartak tartani. Nem messze volt egy templom, így még misére is járhattunk. Amikor aztán jött az összeomlás mi is vártuk az amerikai akat, de az oroszok jöttek. Nem volt először baj velük, de később megvadultak, pld. lóháton mentek be az utcai kira katokba. 7. oldal Sajnos keservesen csalódnunk kellet. Amikor látszott, hogy válogatás nélkül mindenkit visznek próbáltunk menekülni, de már késő volt. A nagyanyám el akart szökni a húgommal, de elkapták és megverték, meg rugdalták. Úgy szintén a nagynénémet, aki itthon volt Pest ről. Az édesapám feje szinte kétszer akkorára dagadt. A nagyapámat úgy helybenhagyták, hogy a Táborvárosba ér kezésünkkor, ahogy rátették az ágyra, meghalt. Az első vi lágháborút öt éves katonai szolgálat ellenére megúszta, és így kellett neki elpusztulni 66 évesen. Útközben is volt egy halottunk a Müller János nagyanyja. A János itt volt boltos, a mostani vendéglő helyén. Ami az ott létet illeti, iskolában voltunk elszállásolva, egy helyiségben hat család. Ahol mi voltunk, ott volt még a Müller család, öt gyerek, meg a szülők, Sveighart Lőrinc Aztán nem sokára eljött a szabadulás ideje és hazaindul bácsiék ketten, Mázi Marci bácsi nagyapja, a nagynénje, hattunk. Piszkénél hoztak át bennünket révész emberek in meg annak a menye, meg a gyereke, azok is voltak öten vagy hatan, no meg mi voltunk négyen, apám, nagyanyám, gatag csónakokon. Onnan meg, ment, ki ahogy tudott. Tulajdonképpen én fiatal lányként még nem éreztem ennek a húgom és én. az elhurcoltatásnak a lelki súlyát, de a szüleimet nagyon A gyerekeknek csavargással telteke a napjaik, a felnőt megviselte. Mindent otthon kellet hagyni, csak ami rajtunk tek dolgoztak. Apám a cseh kórházban fűtőként, minde volt azt vihettük. El lehet képzelni ez. mit jelentett. Most is nesként tevékenykedett. Sokat jelentett, hogy jól beszélt előttem van az apám szomorú, réveteg tekintete, ahogy ott németül. Nagyanyám meg rendezett, amit tudott, nagyon az idegenbe csak ült és némán nézett a semmibe. Nagyon élelmes volt, a falusi viszonylatban nagyon kivált. Kilenc éves korától Pesten szolgált. Ő volt Ácsteszéren az első gyötrődhetett a családért, a jövőért, a sorsunkért. A házunk a távollétünk alatt ötször cserélt gazdát, de ami kofa. kor hazaérkeztünk a sikátori öcsém lakott benne, mert az ő Az élelem pocsék volt. Többen megbetegedtek tőle. A mai otthonuk teljesen odalett. Az apám iparos ember volt, így gyerekek bele sem harapnának abba a kenyérbe, amit kap tunk. Ruházatunk az volt, amit magunkon hoztunk. WC állataink nem voltak. Ilyen veszteség nem ért bennünket. ugyan volt, de tisztálkodni a Jordán folyóhoz. - ami alat tunk folyt el - illetve a város közepén lévő Jordán tóhoz jár tunk. Mellettünk volt a rendőrség és onnan vezetett egy gyönyörű kétlépcsős sétány. Szép város volt, lélekszámban olyan lehetett, mint az akkori Győr. A szövetségesek győzelme után annak ellenére, hogy az amerikaiak voltak közelebb mégis az oroszok jöttek előbb. Akikről kiderült, hogy a németekkel szimpatizáltak, azo kat kopaszra nyírták és egyéb módon is megalázták. A haza utunk elég viszontagságos volt. Először egy szá munkra kijelölt vonattal jöttünk Brünnig. Onnan alkalmi járattal, nyitott, és zárt vagonokban, ki hova tudott felka paszkodni, egészen Érsekújvárig, ami kb. 600 km-re volt Tábor várostól. Előfordult, hogy több napig egy állomáson vesztegeltünk minden élelem nélkül. Anyámmal koldulni j állunk. Sokszor nagyon csúnya szavakkal kergettek el ben nünket. A nagynéném egy aranykarórát és egy karkötőt Józsi Bácsi szintén részese volt a Tábor városi életnek, így adott két kenyérért Érsekújváron, ahogy kipakoltunk a vonatból, emberek jöt Öt is az ezzel kapcsolatos dolgokról faggatom. Mielőtt az ottani életről beszélnék, azt el kell mondanom, tek oda, és azt tanácsolták, hogy éjszakára húzódjunk be hogy az én családom a kitelepítéssel kapcsolatban nyugodt valami védett helyre,mert reggelre nem marad semmink. volt, hiszen nem voltunk, sem németek, sem anyanyelve- Szerencsénkre akadt egy asszony, aki beengedett bennün sek. A horvát jegyző úr is megüzente a kisbíróval, hogy a ket a portájára. magyarokat nem lehet kényszeríteni a kitelepülésre. (Folytatás a következő oldalon)

8 8. oldal (Folytatás az előző oldalról) Naptár szerint a tél delelőjét már elhagytuk. Az időjárás még lehet kemény, szeles és havas, de a meleg kályha mel A mieink aztán vöröskeresztes lovas kocsit fogadtak, ami a holmit vitte. Mi pedig a 33 km-es távot Komáromig gya lett már terveznünk kell kertünkben a tennivalók sorrendjét. log tettük meg. A Dunai híd le volt bombázva, igy egy pon- Ki kell javítani és meg kell élezni szerszámainkat, hogy a havazás elmúltával a megenyhült napokon megkezdhessük ton-hidon átkelve érkeztünk magyar földre. gyümölcsöseinkben a munkát. A magyar fold pedig keblére ölelte hányatott sorsú fiait. A legfontosabb teendőnk a télvégi lemosó permetezés, de Formailag visszaállt a régi életük, de lelkükben immár 63 ezt meg kell előznie a fák metszésének. Elsősorban az el éve hordják a megalázottság, az embertelenség a kitaszí szárad, beteg ágakat, moníliás hajtásvégeket vágjuk le, tottság égető bélyegét, melyet nem enyhítenek, sem a múló majd a fakoronába befelé vagy a keresztbe álló ágak követ évtizedek, sem az emlékezés könnyei. keznek. Ha nem is vagyunk a metszés szakemberei, de ez zel már elértük, hogy fáinkon nem maradnak az elmúlt évi Alig telt el "békében" három év és a szellem ismét kisza fertőzések áttelelő gócai és a fakoronák is megfelelő mó badult a palackból, újra felberregtek a teherautók motor don alakulnak. A metszést mindig éles szerszámmal végez jai, hogy az ember-farkas újabb és még nagyobb sebeket zük és a fertőzések továbbvitelének megakadályozása okán ejtsen. A történelem megismételte szégyenletes önmagát. fertőtlenítsük is. A metszéssel okozott sebeket célszerű ke Pintér Gábor zelni, hogy újabb fertőzés ne érje a fát. Ezután következik a rügypattanást megelőző lemosó per metezés. Az alapozó vegyszeres beavatkozás lényege, hogy ilyenkor sokkal erősebb vegyszer koncentrációt alkalma zunk, mint amikor már hajtanak a fák. Ha drasztikus hatá Hozzávalók: 8 szelet sertéskaraj, 5 dkg. csirkemáj, 5 dkg. sú vegyszert használunk, megsemmisíti az áttelelő gomba gomba, 5 dkg. sonka, 1 kis fej vöröshagyma, 1 evőkanál zsír, spóráit, a rezes, kénes és meszes szerekkel többfajta gom 1 csomó petrezselyem, só, őrölt bőre, a bundázáshoz liszt, to babetegség alapvetően megfékezhető. A jól megválasztott rovar ölőszer pedig áthatol a pajzstetű páncélzatán, az atka jás, zsemlemorzsa, a sütéshez olaj. Előkészítés: A karajt kicsontozzuk és vékonyra kiverjük. tojás és a levéltetü tojás falán és megsemmisíti azok góca A gombát, a májat, a sonkát apró kockákra vágjuk. A vö it megszabadítva a fát a további fertőzéstől, bennünket röshagymát lereszeljük. pedig a gyakori nyári permetezéstől. Elkészítés: A zsiron megpirítjuk a vöröshagymát, a májat, Ne sajnáljuk a permetezőszert - hiszen lemosásról van szó a gombát és a sonkát. Sóval, borssal ízlés szerint ízesítjük - mert a lecsepegő szer a lemetszett ágakon, a még össze és apróra vágott petrezselymet adunk hozzá. Ezt a töltelé nem gyűjtött lombokon is kifejti hatását. A szer nem megy ket rákenjük a hússzeletekre és feltekerjük. Lisztbe, felvert veszendőbe akkor sem, ha a tavaszi ásáskor mindent bele tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk. Nem túl forró olaj forgatunk a talajba, mert a gomba spórákat, atkatojásokat ban pirosra sütjük. ott is elpusztítja. így azok a vegetációs időszakban nem ra Tálalás: A hústekercseket felszeletelve, sült burgonyával, jzanak ki. Egészségünk védelmében a permetezés szabá párolt csemegekukoricával és ecetes hagymasalátával kí lyait a lemosó permetezésnél is tartsuk be. Legyen rajtunk náljuk. védőruha, kalap, kesztyű és légző maszk annál is inkább Bata Lászlóné mert ezek a szerek olajtartalmúak, sűrűbb állapotúak, ami miatt a permetezőnket többször kell tisztítani, a dugulást el hárítani. Főzési Tanácsok Tenkes szelet: Házunk Tája Gyümölcsösünkben a jól elvégzett téli munka megkönnyiti későbbi növényvédelmi teendőinket és megalapozza a bőséges és egészséges gyümölcstermés lehetőségét. Liebmann Károly

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben