CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 CSűCSERG ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ ADATAI.. 5 BEVEZET NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, űélkit ZÉSEI 7 2. HELYZETKÉP ÓVODÁNK BEMUTATÁSA GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA..1Ő 3.2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA ANYANYELVI FEJLESZTÉS ÉRTELMI NEVELÉS AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE AZ ÓVODA KAPCSOLATAI AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGEI ÉS FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI JÁTÉK A KÜLS VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÜNNEPEINK, HAGYOMÁNYAINK.. ő VERS, MESE ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNű.őŐ RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA

3 5. 6. MOZGÁS MUNKA JELLEG TEVÉKENYSÉGEK A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS GYERMEKVÉDELEM ÉS ESÉLYEGYENL SÉG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLÁSA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK ESZKÖZJEGYZÉK. 81 3

4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Alapító okirat 2011 évi űxű. törvény a nemzeti köznevelésr l évi űxxiv. törvény a nemzeti köznevelésr l szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Korm..rend. a nemzeti köznevelésr l szóló törvény végrehajtásáról 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 255/2009.(XI. 20) Kormány Rendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igény tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi űxxv. Törvény az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról Az évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX.10.) Kormány Rendelet A gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatás módosításáról A pedagógiai program eljárásjogi megfelel ssége Nkt. 26. (1) A nevel és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevel testület fogadja el. és az intézményvezet hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekb l a fenntartóra, a m ködtet re többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a m ködtet egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 4

5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ ADATAű: Az óvoda neve: űsicserg Óvoda Telefonszáma, fax: , Székhelye: 1149 Budapest, Fráter György tér 12 OM azonosítója: A gyermekcsoportjainak száma: 4 A felvehet gyermeklétszám: 93 f. A költségvetési szerv szakágazati besorolása szakfeladatai: Száma Tevékenység megnevezése Szakágazat: Óvodai nevelés Szakfeladat: Óvodai nevelés, ellátás Szakfeladat: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény pontja szerint integrált nevelés keretében: - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelése Szakfeladat: Óvodai intézményi étkeztetés Szakfeladat Munkahelyi étkeztetés Az óvoda nyitva tartása: óráig Az óvoda alapító szerv, fenntartója: Űudapest f város XIV. kerület Zugló Önkormányzata, székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A Helyi Nevelési Program készít i: A űsicserg Óvoda nevel testülete A program benyújtója: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna óvodavezet 5

6 BEVEZET A ma gyermeke az ország jöv je Óvodánkban arra törekszünk, hogy a felnövekv gyermekek egyénisége harmonikusan fejl djék, s illeszkedjék a magyar és európai uniós értékekhez, és összhangban legyen a Közoktatási törvénnyel és az ONOAP- al. Célunk, hogy az óvoda boldog, tevékeny színtere legyen a képességek kibontakoztatásának, ahol a játék a gyermekek legfontosabb tevékenysége, fejleszt eszköze. Fontos számunkra az erkölcsi értékek kiemelése a néphagyományok ápolásában, a környezettudatos nevelésben. Hangsúlyt fektetünk a kapcsolatok humánus alakítására, a szocializációs folyamatokban az egyén elfogadására, tiszteletére. Nevel testületünk nyitott, tettre kész, vállalja korunk kihívásait. Képesek vagyunk a megújulásra, a küls -bels együttm ködésre, pedagógiai kultúránk megújítására. Ha meg akarod változtatni a világot, magaddal kell kezdened! (Arisztotelész) A napjainkban világszerte zajló gyors változások er sítik bennünk annak a fontosságát, hogy gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely majd végig kíséri ket egész életük során. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a bels leg motivált tanulásra, pedagógiai programunk igyekszik megalapozni a jelenkor, illetve a századunk kihívásaihoz elengedhetetlen attit döket, tudásanyagot és készségeket. Programunk felismeri, értékeli és bátorítja a gyorsan változó id höz, való alkalmazkodáshoz szükséges tulajdonságok kialakulását, mint például: Szembesülni a változással és el idézni azt. Kritikusan gondolkodni és döntéseket hozni. Rátalálni a problémákra és megoldani ket. Kreatívnak, fantázia dúsnak és ötletesnek lenni. Érzékenynek lenni saját közösségünk, országunk és környezetünk problémái iránt. 6

7 Programunk figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokféleséget, különös hangsúlyt helyezve: Az élmények individualizálására. Arra, hogy tervezett foglalkozások keretében segítse a gyermekeket döntéseik meghozásában. A család részvételére az óvodai nevelésben 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓNK, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKűT ZÉSEű Programunk szemléletmódja és felfogása a módosított ONOAP irányvonalát követi, az óvoda funkciójához, a társadalomban betöltött szerepéhez, a hagyományokhoz és az eddig elért eredményeinkhez igazodik. Óvodánk egyéni arculatát a nevel testület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenyked emberek azonos szándéka adja. Közös és mindent e szándék alá rendel elveink a következ k: A gyermek nevelése els sorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészít, esetenként hátránycsökkent szerepet töltenek be A gyermeki jogok, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekekkel való szüntelen, fejleszt, er szakmentes tör dés A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, minél teljesebb kibontakoztatásának el segítése A gyermekek eltér fejl dési ütemének figyelembe vétele, az egyéni fejl dés biztosítása; elfogadás, tisztelet, megbecsülés; Az emberi értékek alapjainak lefektetése, magatartásformák, szokások kialakítása, pozitív erkölcsi tulajdonságok er sítése. Olyan családias hangulat megteremtése, melyben a gyermek egyéni szükségleteit maximálisan ki tudjuk elégíteni, s lehet ségünk van az egyéni bels értékek kibontakoztatására A környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedésmód, értékrendszer kialakítása, formálása A törekvés, hogy minden gyermeki tevékenység az egyéni örömön túl a közös élményt er sítse, szolgálja. Az iskolai életmód elfogadásához szükséges képességek kifejlesztése tervszer, tudatos munkával, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által 7

8 Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai hatásoknak eljárásoknak alkalmazkodniuk kell a gyermek személyiségéhez egyéni fejlettséghez, a fejl dés üteméhez és sajátosságaihoz. Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenl feltételek és azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság különbözteti meg ket egymástól. Egyik fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrend ségb l, az anyagi, családi körülményekb l ered különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása hátrányok csökkentése. Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenl ség megteremtése, a gyermekek a mindenek felett álló érdekének képviselete, kiemelt figyelmet igényl gyerekek ellátása. Valljuk, hogy a gyermek személyiségének fejl dése szempontjából legfontosabb a testi-lelki harmónia, továbbá a helyes szokások megalapozására, kialakítására a 3-7 éves kor a legoptimálisabb id szak. A gyermekek számára biztosítani kell a játék szabadságát és azt, hogy élvezze a gyermekkor minden örömét. Meg lehet teremteni a játékon belüli fejl dés lehet ségét, a differenciálást és a tehetséggondozást. A szokásalakítás érdekében a rendszerességet, a következetességet és a mintaadást hangsúlyozzuk. Nyitottá kell tenni az óvodát a családok számára, hogy a nevelésben érvényesüljön a kölcsönösség. Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára a környezet megismerésére való nevelés. Ez nem más, mint az él és élettelen, természeti és társadalmi környezetünkkel való harmonikus együttélés. Els sorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és értékrendszer. A legfontosabb az értékek formálása. A gyermekek néhány alapvet jellemvonása f vonalakban már óvodáskorra kialakul, de még rugalmas, finomulhat, változhat. Ezért a környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedésmód és értékrendszer kialakítása szempontjából az óvodáskor ideális szakasza az ember életének. A kisgyermek rácsodálkozik a világra. Mindenre befogadó, kíváncsi. Ezt jelzik a "mi ez?", kés bb, pedig a mind újabb ismeretek b vülésével a " miért?" és "hogyan?" kérdések. Ez a "mindent tudni akarok" korszak, ekkor tágul ki igazán a világ a gyermek számára. Ekkor kapja az els rendszeres, logikusan egymásra épített, egymáshoz kapcsolódó ismereteket. Mind a természeti, mind a társadalmi környezeti minta naponta tartogat új meglepetéseket, addig nem látott csodákat a gyermek számára. A környezeti nevelés szempontjából sarkalatos, hogy kielégítjük-e a kíváncsiságát, milyen 8

9 tapasztalatok, ismeretek élmények birtokába juttatjuk. Fontos, hogy partnerek vagyunk-e úgy látni mindent, ahogy. Tudjuk, hogy fel kell vállalnunk a válogatás felel sségét, s azt, hogy mi iránt keltjük fel az érdekl dését. A tudásvágy olyan zsák, amibe minél többet raknak, annál jobban tágul, annál több fér bele. Az óvodáskorban meghatározóan rajtunk múlik, hogy mivel telít dik meg a zsák. A gyermek mindenre rávehet, ha id t, alkalmat, eszközt és feladatot biztosítunk számára. Szükséges, hogy tudatában legyünk annak, mennyire fontos számunkra a környezet egésze és helyi része. A helyi környezettel mindennapos kapcsolatunk van. Részesei, alakítói, felel sei és hatásának szenved i vagyunk egy személyben. Egész nevel munkánkat át kell, hogy hassa a holisztikus látásmód, s az óvodásaink felé is ezt kell közvetítenünk. A környezet soktényez s, de összefügg rendszer, melyben nincsenek lényegtelen elemek. Az értékek megformálásához, mint legfontosabb célhoz, nélkülözhetetlen a pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása a környezettel. Az attit d alapvet en szociális tanulással, mintakövetés alapján alakul ki a gyermekben. Felel sek érte a szül k, pedagógusok és a társadalom. Éppen ezért programunk megvalósításában jelent s szerepet kapnak a szül k, a családok. A legels közös feladatunk az érzelmi nyitás a környezet felé. Ennek megvalósítása a sokoldalú tapasztalatszerzéssel párosul. A gyermek nem csak az ismeretekben, hanem az utánzásban sem tud válogatni. Nem tudja mi a helyes és a helytelen. A feln tt az állandó utánzandó minta, ebb l fakad a feladat, hogy jobban gondoljuk át a gyermekek el tt zajló mindennapi megnyilvánulásainkat. Az utánzás a legegyszer bb, legkönnyebb, legalkalmasabb módszer, lehet ség arra, hogy az óvodást a környezet szeretetére, védelmére, szépítésére, gyarapítására neveljük. Feladatunk szerteágazó, egymásra épül és egymással összefügg, komplex módon érvényesül tevékenységek szervezése, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését. A környezeti nevelés óvodánkban nem csak pedagógiai folyamat által, hanem az egész óvodai életvitel révén valósul meg. Pedagógiai Programunk sokszín, specialitásainkat, sajátos arculatunkat természeti környezetünk, helyi adottságaink, a velünk szemben támasztott igények, valamint az ezekb l fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg. 9

10 2. HELYZETKÉP Zugló oktatáspolitikai programjában célul t zte ki egy hosszú távon m köd képes, lakossági igényeket felmutató intézményrendszer fenntartását. Elvárása a pedagógiai tartalmi munka színvonalának meg rzése, szükség szerinti megújítása. A kerületi koncepcióhoz kapcsolódva és a saját helyi adottságainkat, és a helyi igényeket figyelembe véve jelöltük ki feladatainkat Óvodánk bemutatása Óvodánk zöldövezetben, kertes családi házak között helyezkedik el, kissé távol a forgalmas f utaktól. Az olykor némi kis utazást kárpótolja a gyermekek forgalomtól távoli nyugalma, az egészséges és füstmentes környezet. Az 50 éves, kétszintes barátságos épületben Ő gyermekcsoport m ködik. Az óvodához nagy alapterület játszóudvar tartozik, mely füvesített, sfákkal, bokrokkal ben tt park, elegend teret biztosítva a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. Udvarunk hatalmas területe kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejleszt játék, és játszóházak teszik vonzóvá. Udvarunkon kerékpár pálya és zuhanyozási lehet ség is van. Óvodánk helységei barátságosak, a dekoráció saját kezünk munkája, természetes alapanyagokból készült. A berendezések az egyszer ség, takarékosság, praktikusság jegyeit mutatják. Épületünkben olyan esztétikus színharmóniát biztosító, gazdag tárgyi környezetet alakítottunk ki, amely kedvez en befolyásolja a gyerekek egészséges életmódjának alakulását. űsoportszobáink nagyméret ek, kényelmes teret biztosítva a sokféle tevékenység megszervezésére. A játékban tanulás tevékenységeinek színterei valamennyi csoportunkban az éppen aktuális témának megfelel en vannak berendezve és felszerelve. Csoportjainknak saját öltöz és mosdóhelyisége van. Tágas és jól felszerelt tornatermünk a gyermekek kedvenc tartózkodási helye, ahol sokféle mozgásfejleszt eszköz és kellék segíti a szervezett nagymozgást. Óvodánk évek óta 100%-os feltöltöttséggel m ködik, kihasználtságunk stabil, az általunk kiszolgált körzet mellett a kerület több pontjából is óvodánkba hozzák a gyermekeket. Gyermekeink szociokulturális háttere megfelel. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különböz ségeket toleráló légkörben, ésszer korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját er sségeik felismerésére, és a sikerélményre. 10

11 Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a gyermekek különböz ségét, annak elfogadására neveljük gyermekeinket is. Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi és lelki egészség védelmére, a pszichés klíma pozitív alakítására mert meggy z désünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét. A gyermekek nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, munkájukat segít pedagógiai asszisztens, és dajkák végzik. Fejlesztési folyamatainkat a pedagógusok színvonalas továbbképzései, valamint az intézmény partnerközpontú m ködése garantálja. Az óvón k munkáját gyógytestnevel, logopédus, a sajátos nevelési igény gyermekeink fejlesztését speciális szakemberek segítik. Számos alkalmat és lehet séget teremtünk arra, hogy a szül k a nap folyamán részesei lehessenek gyermekeik óvodai nevelésének és fejlesztésének. A csoportok szervezési elvét a homogenitás, vagyis a közel azonos életkorú gyermekek közössége jellemzi (kis-, középs -, nagycsoport). Megvalósulását azonban befolyásolja az óvodába jelentkez gyermekek életkora, létszáma, illetve az iskolába távozó gyermekek létszáma. Pedagógiai Programunkban kiemelt szerepet kapott a környezet megismerésére nevelés. Arra törekszünk, hogy gyermekeink nyugodt, békés körülmények között szemlél dhessenek és rácsodálkozhassanak az ket körülvev világ rejtelmeire, és minden érzékükkel megtapasztalhassák azt. Mindent megteszünk azért, hogy partnereink, els sorban a gyerekek, a szül k, valamint a nevelés folyamatosságát is szem el tt tartva az iskola maximálisan elégedettek legyenek nevel munkánkkal. Hisszük, hogy tudatos, lelkiismeretes, összehangolt tevékenységgel munkánk min ségileg magasabb szint és hatékonyabb lesz GYERMEKKÉP Olyan gyermekek nevelése, akik óvodánk der s, családias légkörében felszabadult, kiegyensúlyozott, az élet minden területén egyéni képességeik szerint megfelelni tudó kreatív, iskolai életre érett gyermekekké válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni, nyitottság, szinteség, és jó kapcsolatteremt képesség jellemzi ket. Alkalmazkodók, együttm köd k, önállóak, felszabadultan játszanak, mozognak. Köt dnek a meséhez, zenéhez, az alkotó, alakító tevékenységekhez, szeretik és óvják a természet kincseit. Az óvoda 11

12 pedagógusai segítségével kiépül bennük a bizalom, a szeretet, az egymás megbecsülésének érzése. Az óvodás korú gyermekek fejl désbeli eltérései olykor szembet n k. Az életkori szakaszok hasonló jelenségeket, fejlettséget eredményeznek, de a hasonlóság mögött gyakran eltér szintek fedezhet k fel. Programunk gyermekközpontú, befogadó, a gyermekek, egyének közötti különbségek, felismerésére épül, minden gyermeket figyelembe véve a maga fejl dési szintjén. Ennek megfelel en a gyermekek ismeretében egyéni célokat t zünk ki az egyéni er sségek és igények figyelembe vételével. A gyermeket egyéni testi-, lelki szükségleteinek kielégítésével neveljük, személyiségének kibontakoztatását e gyermeki jogok érvényesítésével kívánjuk elérni. Gyermekek jogai: biztonságos, egészséges környezet szeretet, bizalom, tisztelet elfogadás, megismerés játék, mozgás igénynek megfelel en egyéni tempót figyelembe vev fejlesztés sajátos nevelési igény gyermekek integrálódása ÓVODAKÉP A gyermekfejl d, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, akinek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Minél kisebb egy gyerek, annál több szeretetre, biztonságra, melegségre van szüksége az egészséges fejl déshez. Ezért a biztonságos, elfogadó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése valamennyiünk legf bb feladata. A gyermeki személyiség maximális tiszteletben tartása mellett fontos szempont a differenciált fejlesztés, egyéni foglalkoztatás. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, illetve az iskolai tanulmányok megkezdéséig a családi nevelést kiegészítve el segíti a gyermek sokoldalú, harmonikus fejl dését, a gyermeki személyiség kibontakozását és gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásáról. Az óvodánk funkciói: óvóvéd, szociális, nevel -személyiségfejleszt. 12

13 Óvodánk gyermekközpontú, biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglév hátrányait csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle el ítélet kibontakozásának A nevelés valamennyi területét fontosnak tartjuk. Az egészséges életmódra nevelés a környezet megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása a mindennapos nevelésünk része. Olyan bels környezetet alakítottunk ki, ahol a gyerekek növényekkel, állatokkal élhetnek együtt. Az él sarok olyan állandó hely, ahol mindig láthatóak az aktuális érdekességek, amelyeket meg lehet fogni, meg lehet nézegetni, lehet köztük válogatni, nagyítóval megvizsgálni, a kirándulások emlékeit oda tenni. A berendezés az egyszer ség, takarékosság, praktikusság jegyeit mutatja. Kialakítottuk a szelektív hulladékgy jtés alapjait az óvodai csoportokban. Papírhulladék az óvoda egész területén és a lakókörnyezetb l is külön kerül gy jtésre és elszállításra. A szelektív hulladékgy jtést megvalósítottuk a hulladék nem szemét elv, szellemében. Udvarunkon komposztáljuk a zöld hulladékot, és fokozottan odafigyelünk az állat- és növényvédelemre. A gyermekek harmonikus fejl dése érdekében kiemelt szerepet tulajdonítunk a mozgásfejlesztésnek. Óvodánkban inger gazdag, meghitt környezetben ésszer szabályok biztosítják a gyerekek számára a kreatív önkifejezés, a szabad játék és a tapasztalatokon alapuló megismer tevékenység feltételeit. A játékot tekintjük a leghatékonyabb eszköznek a gyermek testi, lelki, értelmi fejl désének el segítésében. Játék közben életkorának és egyéni képességeinek megfelel en gyarapodnak a gyerek tapasztalatai, ismeretei, megtanulja az emberi együttélés alapvet szabályait, normáit. Olyan kompetenciákat alakítunk ki a gyerekekben, amelyek képessé teszik ket arra, hogy szembenézzenek multikulturális közösségben meglév sokszín séggel és különböz ségekkel, és tanulják meg kezelni ezeket. Az együttm ködés alapja, verbális és nonverbális készségek kialakításával. Olyan légkört alakítunk ki, ahol a gyermekek a hozott kulturális különböz ségek felé nyitottak, önazonosságuk megtartható, jogaikat nem sértik. 13

14 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása, - a szocializáció, az érzelmi nevelés, erkölcsi és közösségi nevelés biztosítása - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az egészséges életmód alakítása Az ember egészségügyi szokásai dönt en a kisgyermekkorban alakulnak ki, ezért e szokásalakítás rendkívül gondos odafigyelést, és a családdal történ szoros együttm ködést kívánó feladatunk. Célunk: olyan feltételrendszer megteremtése, egységes szokás és szabályrendszer megalapozása, betartatása, ahol a rendszeres cselekedtetés lehet vé teszi, hogy a gyermekek egyéni fejlettségüknek megfelel en képesek legyenek a környezetükhöz való alkalmazkodásra, és váljon bels igényükké az egészséges életvitel. Óvodánkban az egészséges életmód területén kialakított szokások szolgáljanak mintául a családok számára. Az óvodapedagógusok feladatai: Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés, személyes fejlesztés céljainak feladatokba ágyazása kapcsán Az egészséges életmód alakítása. A testi-lelki egészség védelme. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása. Együttm ködés a családokkal, speciális szakemberekkel, különös tekintettel a sajátos nevelést igényl gyermekek vonatkozásában. Segítségnyújtás az olykor felkészületlen és tanácstalan szül k számára. 14

15 Megfelel szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása Fontos, hogy A kialakítandó szokások megfeleljenek a gyermek korának, testi, szellemi és lelki sajátosságaiknak. Ne kívánjuk a gyermekekt l azt, melynek teljesítésére még éretlenek. A felállított szabályok érthet k és teljesíthet k legyenek, megismerésük és megtanulásuk fokozatosan történjen. A szokások kialakításában a rögzítésben- biztosítsuk az ismétlési lehet ségeket. Fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket. A gyermekek számára folyamatos kegyen a kontroll, szükség szerint pedig a korrekció. Rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást. Legyen jelen a követend, pozitív modell / gyermek, feln tt, szül /, legyen jó kapcsolat a modell és a gyermekek között. A szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terel djön át az eredményekre. A gyermekek a fejlesztés során jussanak siker élményekhez. Folyamatos mérésekkel tárja fel az egyéni sajátosságokat. Különös figyelmet kell fordítania az állandó egészségügyi problémákkal küszköd, a szemüveges, a balkezes, az allergiás, lúdtalpas gyermekekre. Az egészséges gyermekek védelmében a beteg gyermek elkülönítése. Életkoruknak megfelel szokásrendszerek, viselkedésformák alakítása, olyan képességek tudatos fejlesztése, melyek szükségesek a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus környezet, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel megalapozásához. (tiszta, kultúrált környezet iránti igény kialakítása (takarékossági szokások, növény és állatvédelemmel kapcsolatos szokások kialakítása, hulladék szelektív gy jtésének, illetve újrahasznosítás szokásának kialakítása, környezetbarát szokások) Óvodánkban kialakítandó és rögzítend szokások Táplálkozási szokások: Étkezések ritmikus id ben történ elosztása, napirendbe épülése. Megfelel mennyiség folyadék biztosítása a nap bármely szakában. 15

16 Egyéni szükséglet, igényeket kielégít, mennyiségileg elegend, min ségileg megfelel ételek étrendbe iktatása. Szül k bevonásával a napi gyümölcsfogyasztás b vítése. Kultúrált étkezési szokások kialakítása: esztétikus, alkalomhoz ill teríték helyes ev eszköz használat kultúrált, nyugodt étkezés étkezés közbeni helyes viselkedés Segédkezés, majd önálló munkavégzés terítés az étkezés el készületeiben. Űetegségek megel zése érdekében egészséges ételek, saláták készítése, ezzel segítve ket az egészséges táplálkozás kialakításában, mintát adva ezzel a családoknak is Higiénés szokások: A test tisztántartása (fürdés, zuhanyozás, száj köröm haj ápolása, nemi higiéné) Tiszta ruházat. Környezeti higiéné: allergén anyagok kisz rése, felületek tisztántartása, portalanítása. Téli id szakban aromaterápiával biztosítjuk az egészséges leveg t. A betegségek megel zése, és az alatti szokások (szabályok. köhögés, tüsszentés, orrfújás) Id járásnak megfelel öltözködés. Esztétikai szokások: Ízléses ruházkodás és öltözködés (egymáshoz ill szín ruhadarabok). A színvilág harmóniájával barátságos környezet kialakítása magunk körül. Öltözködési szokások: A vetk zés, öltözködés sorrendjének kialakítása A ruhadarabok rendben tartása, megóvása Id járásnak, kényelmének megfelel öltözet Váljék jól begyakorlott szokássá Szül kkel való öltözködési szokások összehangolása 16

17 A pihenés alvás szokásai: Nyugodt alvás feltételeinek megteremtése (szell ztetés, halk altató, bels feszültség oldása) Az alvást már kevésbé igényl gyermekek számára rövid pihenés után - csendes tevékenységet biztosítunk. Tiszteletben tartjuk az otthonról hozott szokásokat, alvós játékok Testedzés, testmozgás: A feln ttkori mozgásügyesség nagymértékben a gyermekkori mozgástapasztalatok függvénye, ezért meghatározó jelent sége van a szervezett óvodai testnevelés foglalkozásoknak, valamint a mindennapos testnevelésnek a gyermekek mozgásfejl désében. A gyermeket els dlegesen biológiai szükséglete készteti mozgásra, amit ha nem tudunk kielégíteni testi lelki nyugtalansághoz vezethet. Ezért törekszünk arra, hogy felesleges korlátozások nélkül, bels szükségletb l ered en vegyenek részt a sokmozgásos játékokban, kedvükre mozoghassanak, szabadon választhassák meg a terhelés intenzitását és id tartamát. Az edzés fontos az egészség meg rzéséhez, a légfürd zés, a testnevelés, a játék, a séták. Minél több tevékenységet végzünk a szabad leveg n, mert a leveg és a napfény együttes hatása biztosítja a testi edzettséget. Az óvodapedagógus feladatai: A gyermekek természetes mozgáskedvének meg rzése, a mozgás megszerettetése. A mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése. Középpontban a tartásjavítás és a mozgásügyesség fejlesztés (prevenciós szemlélet). Képességfejlesztés a gyermekkor mozgásfejl dési jellemz inek figyelembevételével. Inger gazdag környezet biztosításával, sokoldalú és megfelel intenzitású fejlesztés (mennyiség és min ség összhangjával). Koordinációs képességek: a két test fél mozgásának összerendezése, a testtudat fejlesztése (testkép és testfogalom, testséma), az alakmozgások koordinációjának javítása, valamint a szem kéz koordináció. A mindennapi, leveg n történ szabad mozgás biztosítása. A mindennapi szervezett mozgás biztosítása. Testedzés, testnevelés foglalkozások a tornateremben, kis és nagymozgásos játékok, mozgás koordináció, lábboltozat er sít gyakorlatok. Sz r vizsgálat eredményeként gyógytestnevel foglalkozások szakember bevonásával. 17

18 Igény és lehet ség szerint különféle sport foglalkozások napirendbe történ illesztése. A térpercepció fejlesztése. Életkornak megfelel terhelés, állóképesség fejlesztése. A gyermek fejl déséhez és személyiségfejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet: A gondozási feladatok teljesítése maximálisan elfogadó, támogató légkörben zajlik az egyénileg szükséges és elégséges segítség megadásával. Az önkiszolgáló tevékenység során fontosnak tartjuk az ösztönzést, bátorítást, együtt örülünk az elért eredményeknek. A gyermekekkel kapcsolatba kerül valamennyi feln tt azonos, egymással összhangban álló koncepció alapján segíti a gondozási és önkiszolgálási feladatok megvalósulását, az egyéni fejl dés el segítését. A személyi és környezeti higiénia alapvet feltétele az egészséges életmódnak, az egészség meg rzésének, a jó közérzet kialakulásának. A feln ttek személyi higiénéje mintául szolgál a gyermekek számára. A környezet higiénéjét az óvoda egészére és környezetére kiterjed tisztasággal, a jó világítással, a légcserével, megfelel páratartalommal, zöld növényekkel, színharmóniával teremtjük meg. A berendezési tárgyak, játékok, eszközök igazodnak a gyermekek méretéhez. Törekszünk a zsúfoltság kiküszöbölésére, arra, hogy a bútorok, tárgyak elhelyezésével elegend hely jusson a biztonságos közlekedésre. Fontosnak tartjuk, hogy domináljanak a természetes anyagok. Tudatosítjuk az óvodán belüli és kívüli közlekedés, az eszköz- és udvarhasználat szabályait. A fejl dés várható jellemz i óvodáskor végére Egyre b vebb ismerettel rendelkeznek a testükkel, a mozgással, a táplálkozással, az egészség megóvásával kapcsolatban. Rávezethet k ezek összefüggésének megértésére. Kialakul a gyermek tisztaságigénye. A testápolási szokásoknak megfelel en önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fésülködnek. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkend jüket önállóan használják. Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek folyadékot a kancsóból. Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, kést, villát. Étkezés közben halkan beszélgetnek. 18

19 A h mérsékletnek megfelel en önállóan öltözködnek, vetk znek, ruhájukat ki-begombolják, cip jüket bef zik, bekötik. Levett ruháikat esztétikusan, összehajtva teszik a helyére. Környezetükben igyekeznek rendet tartani, rendet rakni. Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, törekvés. Tanuljanak meg alkalmazkodni környezetükhöz, környezetükben biztonságosan mozognak, jól tájékozódnak. Mozgásukat, viselkedésüket, testi szükségleteik kielégítését képesek szándékosan irányítani Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Célunk: Érzelmileg kiegyensúlyozott, társakkal, feln ttekkel szemben barátságos, nyílt gyermekek nevelése. Az óvodapedagógus feladatai: Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése az óvodába lépést l az óvodáskor végéig; A gyermek feln tt; és a gyermek gyermek közötti pozitív érzelmi kapcsolatok kialakítása; Az érzelmeken alapuló kapcsolatteremt és megtartó képesség kialakítása, er sítése, közösségformálás hagyományteremtéssel, tudatosan alkalmazott eszközökkel, és módszerekkel; Közös tevékenységek, élmények alapján szervezett óvodai élet biztosítása, mely er síti az erkölcsi tulajdonságok kialakítását (együttérzés, figyelmesség, segít készség, szinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság); Az önismeret megalapozása, pozitív meger sítése, mely által el segítjük a mások tiszteletére, megbecsülésére nevelést; Erkölcs, szociális érzékenység kialakítása, mely el segíti a gyermekeket a különböz ség elfogadásában; A pozitív és negatív érzelmi töltés elfogadása, mely segíti az együttm köd társas kapcsolatok kialakulását, közösségbe való beilleszkedést. A szokás és szabályrendszer kiépítése, a gyermekek és feln ttek kapcsolatában a pozitív attit döket érvényesítése A saját, az integrált nevelést elfogadó hozzáállásunk mellett a gyermeki és szül i közösségekben is a sajátos nevelést és kiemelt figyelmet igényl, 19

20 hátrányos helyzet gyermekek, elfogadásának, a különböz ségek tiszteletének szorgalmazása. Önkifejez és önérvényesít törekvéseinek helyt adása Az én-tudat er sítése, fejlesztése, mely a társas kapcsolatok el segítése, a t r képesség és a konfliktusmegoldó képesség alakítását és gyakorlását segíti, az önkifejezést fejleszti. A nehezen szocializálható (lassabban fejl d, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a kiemelked képesség ) gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos, kiemelt tör dést igényel ezért szükség esetén megfelel szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus,.) közrem ködését kérve segítjük fejl désüket helyes erkölcsi normák kialakítása személyes példamutatás által meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segít készség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának,feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása. A szocializáció és a nevelés szoros összhangban áll egymással, egymást támogatva funkcionál. Erre a napi tevékenységek során a spontán adódó helyzeteket kihasználjuk. A szabad játékhelyzetekben például könnyebb az alkalmazkodás, hiszen ez önként vállalt, és a gyermek akkor lép be, vagy ki, amikor neki tetszik. dönt, mennyit vállal fel a helyzetekb l, nem érzi meger ltetésnek annak betartását. Követjük többek között azt az alapelvet, hogy minden gyermek önálló személyiség, aki eltér tulajdonságokkal, képességekkel, ismeretekkel rendelkezik, és ezért egyéni bánásmódot igényel. Úgy a pszichikus, mint a mentális fejl désének során feltétlen szüksége van érzelmi biztonságra, melyet óvodánk is biztosít számára. Csakis a saját erejében, képességeiben magabiztos gyermek válik szintén magabiztos, de jó értelemben vett kétked, tanulni vágyó, tanulni tudó, önmaga és a világ változásait követni tudó feln tté. Fontos, hogy a gyerekek elfogadják egymást eltér tulajdonságaikkal együtt. Ezzel megalapozzuk a szokás és norma rendszerüket. Közösségi magatartási szokások és szabályok: Köszönési formák A megszólítás helyzetei A kérés különböz formái és helyzetei A társakhoz való viszony, az alkalmazkodás Feln ttekhez való viszony 20

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde Helyi Óvodai Nevelési Program Derecske 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.....3. 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 4. 3. AZ ÓVODA ADATAI......5. 4. HELYZETELEMZÉS.....9. 4.1. DERECSKE....9.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A gyermekben érleldik a jöv /Hermann Alice/ Készült: 2015. Készítette: A Hermann Alice Óvoda neveltestülete Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Óvodánk adatai...3. 2.Óvodánk bemutatása...4. 2.1 Gyermekképünk...4. 2.2. Óvodánk sajátos arculata, szerkezetének

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800 Pedagógiai Program Készítette: Az óvoda nevelőtestülete Jászkarajenő, 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01.

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 1 SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 2 Törvényi előírások figyelembe vétele Programunk a módosított 363./2012.(XII.17.) számú Kormány rendelet értelmében, az i nevelés országos

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben