CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 CSűCSERG ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ ADATAI.. 5 BEVEZET NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, űélkit ZÉSEI 7 2. HELYZETKÉP ÓVODÁNK BEMUTATÁSA GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA..1Ő 3.2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA ANYANYELVI FEJLESZTÉS ÉRTELMI NEVELÉS AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE AZ ÓVODA KAPCSOLATAI AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGEI ÉS FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI JÁTÉK A KÜLS VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÜNNEPEINK, HAGYOMÁNYAINK.. ő VERS, MESE ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNű.őŐ RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA

3 5. 6. MOZGÁS MUNKA JELLEG TEVÉKENYSÉGEK A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS GYERMEKVÉDELEM ÉS ESÉLYEGYENL SÉG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLÁSA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK ESZKÖZJEGYZÉK. 81 3

4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Alapító okirat 2011 évi űxű. törvény a nemzeti köznevelésr l évi űxxiv. törvény a nemzeti köznevelésr l szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Korm..rend. a nemzeti köznevelésr l szóló törvény végrehajtásáról 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 255/2009.(XI. 20) Kormány Rendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igény tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi űxxv. Törvény az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról Az évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX.10.) Kormány Rendelet A gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatás módosításáról A pedagógiai program eljárásjogi megfelel ssége Nkt. 26. (1) A nevel és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevel testület fogadja el. és az intézményvezet hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekb l a fenntartóra, a m ködtet re többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a m ködtet egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 4

5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ ADATAű: Az óvoda neve: űsicserg Óvoda Telefonszáma, fax: , Székhelye: 1149 Budapest, Fráter György tér 12 OM azonosítója: A gyermekcsoportjainak száma: 4 A felvehet gyermeklétszám: 93 f. A költségvetési szerv szakágazati besorolása szakfeladatai: Száma Tevékenység megnevezése Szakágazat: Óvodai nevelés Szakfeladat: Óvodai nevelés, ellátás Szakfeladat: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény pontja szerint integrált nevelés keretében: - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelése Szakfeladat: Óvodai intézményi étkeztetés Szakfeladat Munkahelyi étkeztetés Az óvoda nyitva tartása: óráig Az óvoda alapító szerv, fenntartója: Űudapest f város XIV. kerület Zugló Önkormányzata, székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A Helyi Nevelési Program készít i: A űsicserg Óvoda nevel testülete A program benyújtója: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna óvodavezet 5

6 BEVEZET A ma gyermeke az ország jöv je Óvodánkban arra törekszünk, hogy a felnövekv gyermekek egyénisége harmonikusan fejl djék, s illeszkedjék a magyar és európai uniós értékekhez, és összhangban legyen a Közoktatási törvénnyel és az ONOAP- al. Célunk, hogy az óvoda boldog, tevékeny színtere legyen a képességek kibontakoztatásának, ahol a játék a gyermekek legfontosabb tevékenysége, fejleszt eszköze. Fontos számunkra az erkölcsi értékek kiemelése a néphagyományok ápolásában, a környezettudatos nevelésben. Hangsúlyt fektetünk a kapcsolatok humánus alakítására, a szocializációs folyamatokban az egyén elfogadására, tiszteletére. Nevel testületünk nyitott, tettre kész, vállalja korunk kihívásait. Képesek vagyunk a megújulásra, a küls -bels együttm ködésre, pedagógiai kultúránk megújítására. Ha meg akarod változtatni a világot, magaddal kell kezdened! (Arisztotelész) A napjainkban világszerte zajló gyors változások er sítik bennünk annak a fontosságát, hogy gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely majd végig kíséri ket egész életük során. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a bels leg motivált tanulásra, pedagógiai programunk igyekszik megalapozni a jelenkor, illetve a századunk kihívásaihoz elengedhetetlen attit döket, tudásanyagot és készségeket. Programunk felismeri, értékeli és bátorítja a gyorsan változó id höz, való alkalmazkodáshoz szükséges tulajdonságok kialakulását, mint például: Szembesülni a változással és el idézni azt. Kritikusan gondolkodni és döntéseket hozni. Rátalálni a problémákra és megoldani ket. Kreatívnak, fantázia dúsnak és ötletesnek lenni. Érzékenynek lenni saját közösségünk, országunk és környezetünk problémái iránt. 6

7 Programunk figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokféleséget, különös hangsúlyt helyezve: Az élmények individualizálására. Arra, hogy tervezett foglalkozások keretében segítse a gyermekeket döntéseik meghozásában. A család részvételére az óvodai nevelésben 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓNK, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKűT ZÉSEű Programunk szemléletmódja és felfogása a módosított ONOAP irányvonalát követi, az óvoda funkciójához, a társadalomban betöltött szerepéhez, a hagyományokhoz és az eddig elért eredményeinkhez igazodik. Óvodánk egyéni arculatát a nevel testület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenyked emberek azonos szándéka adja. Közös és mindent e szándék alá rendel elveink a következ k: A gyermek nevelése els sorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészít, esetenként hátránycsökkent szerepet töltenek be A gyermeki jogok, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekekkel való szüntelen, fejleszt, er szakmentes tör dés A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, minél teljesebb kibontakoztatásának el segítése A gyermekek eltér fejl dési ütemének figyelembe vétele, az egyéni fejl dés biztosítása; elfogadás, tisztelet, megbecsülés; Az emberi értékek alapjainak lefektetése, magatartásformák, szokások kialakítása, pozitív erkölcsi tulajdonságok er sítése. Olyan családias hangulat megteremtése, melyben a gyermek egyéni szükségleteit maximálisan ki tudjuk elégíteni, s lehet ségünk van az egyéni bels értékek kibontakoztatására A környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedésmód, értékrendszer kialakítása, formálása A törekvés, hogy minden gyermeki tevékenység az egyéni örömön túl a közös élményt er sítse, szolgálja. Az iskolai életmód elfogadásához szükséges képességek kifejlesztése tervszer, tudatos munkával, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által 7

8 Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai hatásoknak eljárásoknak alkalmazkodniuk kell a gyermek személyiségéhez egyéni fejlettséghez, a fejl dés üteméhez és sajátosságaihoz. Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenl feltételek és azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság különbözteti meg ket egymástól. Egyik fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrend ségb l, az anyagi, családi körülményekb l ered különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása hátrányok csökkentése. Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenl ség megteremtése, a gyermekek a mindenek felett álló érdekének képviselete, kiemelt figyelmet igényl gyerekek ellátása. Valljuk, hogy a gyermek személyiségének fejl dése szempontjából legfontosabb a testi-lelki harmónia, továbbá a helyes szokások megalapozására, kialakítására a 3-7 éves kor a legoptimálisabb id szak. A gyermekek számára biztosítani kell a játék szabadságát és azt, hogy élvezze a gyermekkor minden örömét. Meg lehet teremteni a játékon belüli fejl dés lehet ségét, a differenciálást és a tehetséggondozást. A szokásalakítás érdekében a rendszerességet, a következetességet és a mintaadást hangsúlyozzuk. Nyitottá kell tenni az óvodát a családok számára, hogy a nevelésben érvényesüljön a kölcsönösség. Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára a környezet megismerésére való nevelés. Ez nem más, mint az él és élettelen, természeti és társadalmi környezetünkkel való harmonikus együttélés. Els sorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és értékrendszer. A legfontosabb az értékek formálása. A gyermekek néhány alapvet jellemvonása f vonalakban már óvodáskorra kialakul, de még rugalmas, finomulhat, változhat. Ezért a környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedésmód és értékrendszer kialakítása szempontjából az óvodáskor ideális szakasza az ember életének. A kisgyermek rácsodálkozik a világra. Mindenre befogadó, kíváncsi. Ezt jelzik a "mi ez?", kés bb, pedig a mind újabb ismeretek b vülésével a " miért?" és "hogyan?" kérdések. Ez a "mindent tudni akarok" korszak, ekkor tágul ki igazán a világ a gyermek számára. Ekkor kapja az els rendszeres, logikusan egymásra épített, egymáshoz kapcsolódó ismereteket. Mind a természeti, mind a társadalmi környezeti minta naponta tartogat új meglepetéseket, addig nem látott csodákat a gyermek számára. A környezeti nevelés szempontjából sarkalatos, hogy kielégítjük-e a kíváncsiságát, milyen 8

9 tapasztalatok, ismeretek élmények birtokába juttatjuk. Fontos, hogy partnerek vagyunk-e úgy látni mindent, ahogy. Tudjuk, hogy fel kell vállalnunk a válogatás felel sségét, s azt, hogy mi iránt keltjük fel az érdekl dését. A tudásvágy olyan zsák, amibe minél többet raknak, annál jobban tágul, annál több fér bele. Az óvodáskorban meghatározóan rajtunk múlik, hogy mivel telít dik meg a zsák. A gyermek mindenre rávehet, ha id t, alkalmat, eszközt és feladatot biztosítunk számára. Szükséges, hogy tudatában legyünk annak, mennyire fontos számunkra a környezet egésze és helyi része. A helyi környezettel mindennapos kapcsolatunk van. Részesei, alakítói, felel sei és hatásának szenved i vagyunk egy személyben. Egész nevel munkánkat át kell, hogy hassa a holisztikus látásmód, s az óvodásaink felé is ezt kell közvetítenünk. A környezet soktényez s, de összefügg rendszer, melyben nincsenek lényegtelen elemek. Az értékek megformálásához, mint legfontosabb célhoz, nélkülözhetetlen a pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása a környezettel. Az attit d alapvet en szociális tanulással, mintakövetés alapján alakul ki a gyermekben. Felel sek érte a szül k, pedagógusok és a társadalom. Éppen ezért programunk megvalósításában jelent s szerepet kapnak a szül k, a családok. A legels közös feladatunk az érzelmi nyitás a környezet felé. Ennek megvalósítása a sokoldalú tapasztalatszerzéssel párosul. A gyermek nem csak az ismeretekben, hanem az utánzásban sem tud válogatni. Nem tudja mi a helyes és a helytelen. A feln tt az állandó utánzandó minta, ebb l fakad a feladat, hogy jobban gondoljuk át a gyermekek el tt zajló mindennapi megnyilvánulásainkat. Az utánzás a legegyszer bb, legkönnyebb, legalkalmasabb módszer, lehet ség arra, hogy az óvodást a környezet szeretetére, védelmére, szépítésére, gyarapítására neveljük. Feladatunk szerteágazó, egymásra épül és egymással összefügg, komplex módon érvényesül tevékenységek szervezése, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését. A környezeti nevelés óvodánkban nem csak pedagógiai folyamat által, hanem az egész óvodai életvitel révén valósul meg. Pedagógiai Programunk sokszín, specialitásainkat, sajátos arculatunkat természeti környezetünk, helyi adottságaink, a velünk szemben támasztott igények, valamint az ezekb l fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg. 9

10 2. HELYZETKÉP Zugló oktatáspolitikai programjában célul t zte ki egy hosszú távon m köd képes, lakossági igényeket felmutató intézményrendszer fenntartását. Elvárása a pedagógiai tartalmi munka színvonalának meg rzése, szükség szerinti megújítása. A kerületi koncepcióhoz kapcsolódva és a saját helyi adottságainkat, és a helyi igényeket figyelembe véve jelöltük ki feladatainkat Óvodánk bemutatása Óvodánk zöldövezetben, kertes családi házak között helyezkedik el, kissé távol a forgalmas f utaktól. Az olykor némi kis utazást kárpótolja a gyermekek forgalomtól távoli nyugalma, az egészséges és füstmentes környezet. Az 50 éves, kétszintes barátságos épületben Ő gyermekcsoport m ködik. Az óvodához nagy alapterület játszóudvar tartozik, mely füvesített, sfákkal, bokrokkal ben tt park, elegend teret biztosítva a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. Udvarunk hatalmas területe kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejleszt játék, és játszóházak teszik vonzóvá. Udvarunkon kerékpár pálya és zuhanyozási lehet ség is van. Óvodánk helységei barátságosak, a dekoráció saját kezünk munkája, természetes alapanyagokból készült. A berendezések az egyszer ség, takarékosság, praktikusság jegyeit mutatják. Épületünkben olyan esztétikus színharmóniát biztosító, gazdag tárgyi környezetet alakítottunk ki, amely kedvez en befolyásolja a gyerekek egészséges életmódjának alakulását. űsoportszobáink nagyméret ek, kényelmes teret biztosítva a sokféle tevékenység megszervezésére. A játékban tanulás tevékenységeinek színterei valamennyi csoportunkban az éppen aktuális témának megfelel en vannak berendezve és felszerelve. Csoportjainknak saját öltöz és mosdóhelyisége van. Tágas és jól felszerelt tornatermünk a gyermekek kedvenc tartózkodási helye, ahol sokféle mozgásfejleszt eszköz és kellék segíti a szervezett nagymozgást. Óvodánk évek óta 100%-os feltöltöttséggel m ködik, kihasználtságunk stabil, az általunk kiszolgált körzet mellett a kerület több pontjából is óvodánkba hozzák a gyermekeket. Gyermekeink szociokulturális háttere megfelel. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különböz ségeket toleráló légkörben, ésszer korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját er sségeik felismerésére, és a sikerélményre. 10

11 Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a gyermekek különböz ségét, annak elfogadására neveljük gyermekeinket is. Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi és lelki egészség védelmére, a pszichés klíma pozitív alakítására mert meggy z désünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét. A gyermekek nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, munkájukat segít pedagógiai asszisztens, és dajkák végzik. Fejlesztési folyamatainkat a pedagógusok színvonalas továbbképzései, valamint az intézmény partnerközpontú m ködése garantálja. Az óvón k munkáját gyógytestnevel, logopédus, a sajátos nevelési igény gyermekeink fejlesztését speciális szakemberek segítik. Számos alkalmat és lehet séget teremtünk arra, hogy a szül k a nap folyamán részesei lehessenek gyermekeik óvodai nevelésének és fejlesztésének. A csoportok szervezési elvét a homogenitás, vagyis a közel azonos életkorú gyermekek közössége jellemzi (kis-, középs -, nagycsoport). Megvalósulását azonban befolyásolja az óvodába jelentkez gyermekek életkora, létszáma, illetve az iskolába távozó gyermekek létszáma. Pedagógiai Programunkban kiemelt szerepet kapott a környezet megismerésére nevelés. Arra törekszünk, hogy gyermekeink nyugodt, békés körülmények között szemlél dhessenek és rácsodálkozhassanak az ket körülvev világ rejtelmeire, és minden érzékükkel megtapasztalhassák azt. Mindent megteszünk azért, hogy partnereink, els sorban a gyerekek, a szül k, valamint a nevelés folyamatosságát is szem el tt tartva az iskola maximálisan elégedettek legyenek nevel munkánkkal. Hisszük, hogy tudatos, lelkiismeretes, összehangolt tevékenységgel munkánk min ségileg magasabb szint és hatékonyabb lesz GYERMEKKÉP Olyan gyermekek nevelése, akik óvodánk der s, családias légkörében felszabadult, kiegyensúlyozott, az élet minden területén egyéni képességeik szerint megfelelni tudó kreatív, iskolai életre érett gyermekekké válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni, nyitottság, szinteség, és jó kapcsolatteremt képesség jellemzi ket. Alkalmazkodók, együttm köd k, önállóak, felszabadultan játszanak, mozognak. Köt dnek a meséhez, zenéhez, az alkotó, alakító tevékenységekhez, szeretik és óvják a természet kincseit. Az óvoda 11

12 pedagógusai segítségével kiépül bennük a bizalom, a szeretet, az egymás megbecsülésének érzése. Az óvodás korú gyermekek fejl désbeli eltérései olykor szembet n k. Az életkori szakaszok hasonló jelenségeket, fejlettséget eredményeznek, de a hasonlóság mögött gyakran eltér szintek fedezhet k fel. Programunk gyermekközpontú, befogadó, a gyermekek, egyének közötti különbségek, felismerésére épül, minden gyermeket figyelembe véve a maga fejl dési szintjén. Ennek megfelel en a gyermekek ismeretében egyéni célokat t zünk ki az egyéni er sségek és igények figyelembe vételével. A gyermeket egyéni testi-, lelki szükségleteinek kielégítésével neveljük, személyiségének kibontakoztatását e gyermeki jogok érvényesítésével kívánjuk elérni. Gyermekek jogai: biztonságos, egészséges környezet szeretet, bizalom, tisztelet elfogadás, megismerés játék, mozgás igénynek megfelel en egyéni tempót figyelembe vev fejlesztés sajátos nevelési igény gyermekek integrálódása ÓVODAKÉP A gyermekfejl d, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, akinek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Minél kisebb egy gyerek, annál több szeretetre, biztonságra, melegségre van szüksége az egészséges fejl déshez. Ezért a biztonságos, elfogadó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése valamennyiünk legf bb feladata. A gyermeki személyiség maximális tiszteletben tartása mellett fontos szempont a differenciált fejlesztés, egyéni foglalkoztatás. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, illetve az iskolai tanulmányok megkezdéséig a családi nevelést kiegészítve el segíti a gyermek sokoldalú, harmonikus fejl dését, a gyermeki személyiség kibontakozását és gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásáról. Az óvodánk funkciói: óvóvéd, szociális, nevel -személyiségfejleszt. 12

13 Óvodánk gyermekközpontú, biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglév hátrányait csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle el ítélet kibontakozásának A nevelés valamennyi területét fontosnak tartjuk. Az egészséges életmódra nevelés a környezet megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása a mindennapos nevelésünk része. Olyan bels környezetet alakítottunk ki, ahol a gyerekek növényekkel, állatokkal élhetnek együtt. Az él sarok olyan állandó hely, ahol mindig láthatóak az aktuális érdekességek, amelyeket meg lehet fogni, meg lehet nézegetni, lehet köztük válogatni, nagyítóval megvizsgálni, a kirándulások emlékeit oda tenni. A berendezés az egyszer ség, takarékosság, praktikusság jegyeit mutatja. Kialakítottuk a szelektív hulladékgy jtés alapjait az óvodai csoportokban. Papírhulladék az óvoda egész területén és a lakókörnyezetb l is külön kerül gy jtésre és elszállításra. A szelektív hulladékgy jtést megvalósítottuk a hulladék nem szemét elv, szellemében. Udvarunkon komposztáljuk a zöld hulladékot, és fokozottan odafigyelünk az állat- és növényvédelemre. A gyermekek harmonikus fejl dése érdekében kiemelt szerepet tulajdonítunk a mozgásfejlesztésnek. Óvodánkban inger gazdag, meghitt környezetben ésszer szabályok biztosítják a gyerekek számára a kreatív önkifejezés, a szabad játék és a tapasztalatokon alapuló megismer tevékenység feltételeit. A játékot tekintjük a leghatékonyabb eszköznek a gyermek testi, lelki, értelmi fejl désének el segítésében. Játék közben életkorának és egyéni képességeinek megfelel en gyarapodnak a gyerek tapasztalatai, ismeretei, megtanulja az emberi együttélés alapvet szabályait, normáit. Olyan kompetenciákat alakítunk ki a gyerekekben, amelyek képessé teszik ket arra, hogy szembenézzenek multikulturális közösségben meglév sokszín séggel és különböz ségekkel, és tanulják meg kezelni ezeket. Az együttm ködés alapja, verbális és nonverbális készségek kialakításával. Olyan légkört alakítunk ki, ahol a gyermekek a hozott kulturális különböz ségek felé nyitottak, önazonosságuk megtartható, jogaikat nem sértik. 13

14 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása, - a szocializáció, az érzelmi nevelés, erkölcsi és közösségi nevelés biztosítása - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az egészséges életmód alakítása Az ember egészségügyi szokásai dönt en a kisgyermekkorban alakulnak ki, ezért e szokásalakítás rendkívül gondos odafigyelést, és a családdal történ szoros együttm ködést kívánó feladatunk. Célunk: olyan feltételrendszer megteremtése, egységes szokás és szabályrendszer megalapozása, betartatása, ahol a rendszeres cselekedtetés lehet vé teszi, hogy a gyermekek egyéni fejlettségüknek megfelel en képesek legyenek a környezetükhöz való alkalmazkodásra, és váljon bels igényükké az egészséges életvitel. Óvodánkban az egészséges életmód területén kialakított szokások szolgáljanak mintául a családok számára. Az óvodapedagógusok feladatai: Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés, személyes fejlesztés céljainak feladatokba ágyazása kapcsán Az egészséges életmód alakítása. A testi-lelki egészség védelme. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása. Együttm ködés a családokkal, speciális szakemberekkel, különös tekintettel a sajátos nevelést igényl gyermekek vonatkozásában. Segítségnyújtás az olykor felkészületlen és tanácstalan szül k számára. 14

15 Megfelel szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása Fontos, hogy A kialakítandó szokások megfeleljenek a gyermek korának, testi, szellemi és lelki sajátosságaiknak. Ne kívánjuk a gyermekekt l azt, melynek teljesítésére még éretlenek. A felállított szabályok érthet k és teljesíthet k legyenek, megismerésük és megtanulásuk fokozatosan történjen. A szokások kialakításában a rögzítésben- biztosítsuk az ismétlési lehet ségeket. Fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket. A gyermekek számára folyamatos kegyen a kontroll, szükség szerint pedig a korrekció. Rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást. Legyen jelen a követend, pozitív modell / gyermek, feln tt, szül /, legyen jó kapcsolat a modell és a gyermekek között. A szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terel djön át az eredményekre. A gyermekek a fejlesztés során jussanak siker élményekhez. Folyamatos mérésekkel tárja fel az egyéni sajátosságokat. Különös figyelmet kell fordítania az állandó egészségügyi problémákkal küszköd, a szemüveges, a balkezes, az allergiás, lúdtalpas gyermekekre. Az egészséges gyermekek védelmében a beteg gyermek elkülönítése. Életkoruknak megfelel szokásrendszerek, viselkedésformák alakítása, olyan képességek tudatos fejlesztése, melyek szükségesek a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus környezet, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel megalapozásához. (tiszta, kultúrált környezet iránti igény kialakítása (takarékossági szokások, növény és állatvédelemmel kapcsolatos szokások kialakítása, hulladék szelektív gy jtésének, illetve újrahasznosítás szokásának kialakítása, környezetbarát szokások) Óvodánkban kialakítandó és rögzítend szokások Táplálkozási szokások: Étkezések ritmikus id ben történ elosztása, napirendbe épülése. Megfelel mennyiség folyadék biztosítása a nap bármely szakában. 15

16 Egyéni szükséglet, igényeket kielégít, mennyiségileg elegend, min ségileg megfelel ételek étrendbe iktatása. Szül k bevonásával a napi gyümölcsfogyasztás b vítése. Kultúrált étkezési szokások kialakítása: esztétikus, alkalomhoz ill teríték helyes ev eszköz használat kultúrált, nyugodt étkezés étkezés közbeni helyes viselkedés Segédkezés, majd önálló munkavégzés terítés az étkezés el készületeiben. Űetegségek megel zése érdekében egészséges ételek, saláták készítése, ezzel segítve ket az egészséges táplálkozás kialakításában, mintát adva ezzel a családoknak is Higiénés szokások: A test tisztántartása (fürdés, zuhanyozás, száj köröm haj ápolása, nemi higiéné) Tiszta ruházat. Környezeti higiéné: allergén anyagok kisz rése, felületek tisztántartása, portalanítása. Téli id szakban aromaterápiával biztosítjuk az egészséges leveg t. A betegségek megel zése, és az alatti szokások (szabályok. köhögés, tüsszentés, orrfújás) Id járásnak megfelel öltözködés. Esztétikai szokások: Ízléses ruházkodás és öltözködés (egymáshoz ill szín ruhadarabok). A színvilág harmóniájával barátságos környezet kialakítása magunk körül. Öltözködési szokások: A vetk zés, öltözködés sorrendjének kialakítása A ruhadarabok rendben tartása, megóvása Id járásnak, kényelmének megfelel öltözet Váljék jól begyakorlott szokássá Szül kkel való öltözködési szokások összehangolása 16

17 A pihenés alvás szokásai: Nyugodt alvás feltételeinek megteremtése (szell ztetés, halk altató, bels feszültség oldása) Az alvást már kevésbé igényl gyermekek számára rövid pihenés után - csendes tevékenységet biztosítunk. Tiszteletben tartjuk az otthonról hozott szokásokat, alvós játékok Testedzés, testmozgás: A feln ttkori mozgásügyesség nagymértékben a gyermekkori mozgástapasztalatok függvénye, ezért meghatározó jelent sége van a szervezett óvodai testnevelés foglalkozásoknak, valamint a mindennapos testnevelésnek a gyermekek mozgásfejl désében. A gyermeket els dlegesen biológiai szükséglete készteti mozgásra, amit ha nem tudunk kielégíteni testi lelki nyugtalansághoz vezethet. Ezért törekszünk arra, hogy felesleges korlátozások nélkül, bels szükségletb l ered en vegyenek részt a sokmozgásos játékokban, kedvükre mozoghassanak, szabadon választhassák meg a terhelés intenzitását és id tartamát. Az edzés fontos az egészség meg rzéséhez, a légfürd zés, a testnevelés, a játék, a séták. Minél több tevékenységet végzünk a szabad leveg n, mert a leveg és a napfény együttes hatása biztosítja a testi edzettséget. Az óvodapedagógus feladatai: A gyermekek természetes mozgáskedvének meg rzése, a mozgás megszerettetése. A mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése. Középpontban a tartásjavítás és a mozgásügyesség fejlesztés (prevenciós szemlélet). Képességfejlesztés a gyermekkor mozgásfejl dési jellemz inek figyelembevételével. Inger gazdag környezet biztosításával, sokoldalú és megfelel intenzitású fejlesztés (mennyiség és min ség összhangjával). Koordinációs képességek: a két test fél mozgásának összerendezése, a testtudat fejlesztése (testkép és testfogalom, testséma), az alakmozgások koordinációjának javítása, valamint a szem kéz koordináció. A mindennapi, leveg n történ szabad mozgás biztosítása. A mindennapi szervezett mozgás biztosítása. Testedzés, testnevelés foglalkozások a tornateremben, kis és nagymozgásos játékok, mozgás koordináció, lábboltozat er sít gyakorlatok. Sz r vizsgálat eredményeként gyógytestnevel foglalkozások szakember bevonásával. 17

18 Igény és lehet ség szerint különféle sport foglalkozások napirendbe történ illesztése. A térpercepció fejlesztése. Életkornak megfelel terhelés, állóképesség fejlesztése. A gyermek fejl déséhez és személyiségfejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet: A gondozási feladatok teljesítése maximálisan elfogadó, támogató légkörben zajlik az egyénileg szükséges és elégséges segítség megadásával. Az önkiszolgáló tevékenység során fontosnak tartjuk az ösztönzést, bátorítást, együtt örülünk az elért eredményeknek. A gyermekekkel kapcsolatba kerül valamennyi feln tt azonos, egymással összhangban álló koncepció alapján segíti a gondozási és önkiszolgálási feladatok megvalósulását, az egyéni fejl dés el segítését. A személyi és környezeti higiénia alapvet feltétele az egészséges életmódnak, az egészség meg rzésének, a jó közérzet kialakulásának. A feln ttek személyi higiénéje mintául szolgál a gyermekek számára. A környezet higiénéjét az óvoda egészére és környezetére kiterjed tisztasággal, a jó világítással, a légcserével, megfelel páratartalommal, zöld növényekkel, színharmóniával teremtjük meg. A berendezési tárgyak, játékok, eszközök igazodnak a gyermekek méretéhez. Törekszünk a zsúfoltság kiküszöbölésére, arra, hogy a bútorok, tárgyak elhelyezésével elegend hely jusson a biztonságos közlekedésre. Fontosnak tartjuk, hogy domináljanak a természetes anyagok. Tudatosítjuk az óvodán belüli és kívüli közlekedés, az eszköz- és udvarhasználat szabályait. A fejl dés várható jellemz i óvodáskor végére Egyre b vebb ismerettel rendelkeznek a testükkel, a mozgással, a táplálkozással, az egészség megóvásával kapcsolatban. Rávezethet k ezek összefüggésének megértésére. Kialakul a gyermek tisztaságigénye. A testápolási szokásoknak megfelel en önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fésülködnek. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkend jüket önállóan használják. Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek folyadékot a kancsóból. Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, kést, villát. Étkezés közben halkan beszélgetnek. 18

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II.

ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II. ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II. Készítette: A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda nevel

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készült a 137/1996. (VIII. 28.) sz. Kormányrendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának és a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján. Felülvizsgálva:

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGRI FŐEGYHÁZMEGYE 3300 EGER, SZÉCHENYI I. U.1. BERCSÉNYI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (PEDAGÓGIAI PROGRAMRÉSZ) OM 201573 MŰKÖDÉSI

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM BOLDOG KÖZSÉG ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 Az óvoda jellemző adatai...3 A program kiegészítése...4 2. Nevelési célok.... 4 Sajátos értékeink:...5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben