J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma, Kiss Géza, Kónya Vilmosné, Nagy Tibor, Pethes Pál, Pordán Attila és Tölösi József képviselőtestületi tagok Raffael Attila CKÖ elnöke, Dr. Kardos Tamás jegyző Magyar József polgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, meghívott vendéget és a jegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 képviselőtestületi tag közül 8 jelen volt, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, új napirendi pont megtárgyalását kérte, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ A szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megvitatása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 2./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet megvitatása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 3./ Németh László díj adományozásáról szóló rendelet módosítása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 4./ Önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 5./ Óvoda felújítási pályázat benyújtásának jóváhagyása Előadó: Magyar József polgármester 6./ A Mezőszilas Igar közoktatási intézményfenntartói társulás bővítésére irányuló döntés meghozatala Előadó: Magyar József polgármester 7./ Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 1

2 8./ B e j e l e n t é s e k Horváthné Gogán Jolán képviselőtestületi tag az ülésre megérkezett, így a létszám a továbbiakban 9 fő volt. Első napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása a szociális törvény módosítása miatt is szükséges. A képviselőtestület minden évben megállapítja a házi gondozás, szociális étkeztetés térítési díjait. A kistérségi társulásban való részvételünk esetében is a képviselőtestületnek kell meghatároznia a térítési díjakat. Részletesen ismertette a módosítási javasolatokat. Ismertette a kiküldött rendelet-tervezetben hibásan szereplő adatokat, amelyek kijavításra, módosításra szorulnak. 1./ Magyar József polgármester: Ismertette a szociális törvényből adódó módosításokat. A rendszeres szociális segélyezés is változott, rendelkezésre álló támogatás bevezetésre került. Ennek keretében az ilyen jellegű ellátást igénylőknek évente 90 napos közfoglalkoztatásban kell résztvenniük. Április 1-jétől kezdődően 19 fő alkalmazásra kerül, 95 %-os támogatással. Az alkalmazásra kerülő dolgozók korábban részt vettek közhasznú foglalkoztatásban, közcélú munkán, illetve közmunkaprogramban. A rendelettervezet foglalkozik az ápolási díjjal is, ezen a méltányossági ápolási díjat kell érteni. Nem olyan sok, akiket ez az ellátási forma érint, a felülvizsgálatot évente kell elvégezni. A Kistérségi Társulási Tanács a szociális ellátási térítési díj javaslatot véleményezte és az előterjesztés szerint hagyta jóvá. A Kistérségi Társulásban résztvevő településeken egységesebb a térítési díj. 2./ Kónya Vilmosné szoc. és eü. biz. elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezte az előterjesztést, és közös döntést javasol a képviselőtestülettel. 3./ Magyar József polgármester: A szociális törvény előírja a szociális segélyezés feltételeit, amelyet be kell tartani. Amennyiben az ellátást igénybevevő az előírásokat nem tartja be, a szociális segélyezését be kell szüntetni. 4./ Pethes Pál képv.: Részére a szociálpolitikai kerekasztal új fogalom, mióta van ez, és működik-e egyáltalán. 5./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Eddig is volt, de az elkövetkezendő időben jobban előtérbe kerül a tevékenysége. A foglalkoztatási tervet, programot is véleményeznie kell. 6./ Magyar József polgármester: Döntési kompetenciája nincs, véleményezési, javaslattételi feladata van. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 1.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 1.) számú rendeletét az egyes szociális ellátásokról a képviselő-testület a jegyzőkönyv 1-es számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. 2

3 Második napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: A rendelet módosítási javaslat a rendelet mellékletét képező étkezési térítési díjak módosítása miatt került előterjesztésre. Az étkezési térítési díjakat a képviselőtestületnek kell jóváhagynia. 1./ Magyar József polgármester: Az előterjesztett javaslat nem tartalmaz nyereséget. 2./ Pordán Attila képv.: A térítési díjak emelkedésében furcsának találja, hogy az nem egységes. Pl. az iskolában az uzsonna térítési díja nem emelkedik, míg az óvodai uzsonna 9.- Ft-tal. Ha az étkezési nyersanyagnorma emelkedik, amely miatt emelkednek az étkezési térítési díjak, akkor az óvodában és az iskolában is emelkednie kell. 3./ Kónya Vilmosné képv.: Az elmúlt évihez viszonyítva összességében az óvodában 34.- Ft-tal, az iskolában pedig 36.- Ft-tal emelkednek az étkezési térítési díjak. 4./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az étkezési térítési díj emelésével kapcsolatos javaslat a nyersanyagnorma változásán alapul. Az iskolában és az óvodában váltakozó időpontban kapják a gyermekek a tejterméket, amely drágább a többi élelmiszerhez viszonyítva. Az élelmezésvezetőtől kapott tájékoztatás alapján elmondta, hogy az iskolában azért nem emelkedett az uzsonna térítési díja, mert a kerekítés miatt így jött ki a javasolt árkalkuláció. Az iskolában bővebb tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők az étkezési térítési díjak változásáról. 5./ Pordán Attila képv.: A térítési díj változásáról most kell dönteni, jó lett volna, ha az iskola képviselője az ülésen jelen lett volna a kérdések tisztázása érdekében. Az iskolában is kapnak a gyerekek tejterméket. Az előterjesztett módosítási javaslatot, így nem tudja elfogadni. 6./ Magyar József polgármester: Ezt a vitát lezárhatjuk, az eddigiek során ilyen probléma nem merült fel. Ha a javasolt étkezési térítési díjakat nem hagyjuk jóvá a különbözetet fizetni kell vagy későbbi időpontban dönt róla a képviselőtestület és visszamenőleg, egy összegben kell kifizetni a különbözetet. 7./ Pordán Attila képv.: Továbbra is fenntartja, hogy az emelkedés százalékos mértéke nem egységes, nem megfelelő a tájékoztatás és március 30-án kell eldönteni az április 1-jétől fizetendő díjakat. 8./ Kónya Vilmosné képv.: A szülőket tájékoztatták a várható változásokról és azzal egyetértettek, legalábbis hasonló kifogás nem érkezett. 9./ Magyar József polgármester: Több száz gyermek étkeztetését kell biztosítani állami támogatás mellett. 10./ Pethes Pál képv.: Pordán Attila képviselő hozzászólásával olyan szempontból egyetértett, hogy a százalékos aránynak egységesnek kellene lennie. Nem muszály minden előterjesztett javaslatot elfogadni. 11./ Magyar József polgármester: Az étkezési térítési díjakat minden évben emelni kell. Ha a nyersanyagnorma alapján lett a javaslat kiszámítva, el lehet fogadni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 3

4 Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (IV. 1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (IV. 1.) számú rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről a képviselő-testület a jegyzőkönyv 2-es számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. Harmadik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: A rendelet-módosítási javaslat a javaslattevők körét is bővíti. Az előkészítő bizottság összetételében is változást javasolt. A 3.. Kiegészül a bronz plakett adományozásával és változik a díjjal járó pénzjutalom összege is. Az előkészítő bizottság javasolatot terjeszthet elő, de a döntés joga a képviselőtestületé. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Németh László díj alapításáról és adományozásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (IV. 1.) számú rendeletét a Németh László díj alapításáról és adományozásáról a képviselő-testület a jegyzőkönyv 3-as számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. Negyedik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet 2-es számú mellékletét amely az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát tartalmazza kellene módosítani, illetve a 9 és 10-es sorszám alatt lévő sportpálya és tűzoltószertár megnevezésű ingatlanokat javasolta átsorolni a forgalomképes kategóriába. Fejlesztési célú hitel felvételéhez fedezet miatt szükséges a javasolt ingatlanok átminősítése. 1./ Pethes Pál képv.: A volt gyermekorvosi rendelő és lakás üresen áll, a sportpálya helyett célszerübb lenne ezeket átminősíteni. 2./ Magyar József polgármester: A javasolt ingatlan lakásnak van átminősítve, hitelfedezetként jelenleg is meg van jelölve. A hitel lejárta után lehetne esetleg erre a megoldásra gondolni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendeletét a önkormányzati vagyon hasznosításáról a képviselő-testület a jegyzőkönyv 4-es számú melléklete szerinti 4

5 szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. Ötödik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Ismertette az óvoda felújításával kapcsolatban készített előterjesztést. Elmondta, hogy az óvodai tornaszoba építési engedélye lejárt ugyan, de ezzel rendelkezik az önkormányzat. Elengedhetetlen feladat a lapos tetejű foglalkoztatási szoba tetővel való ellátásának megoldása. A régi épületrész tetőszerkezetének javítása is megvalósítható lehet nyertes pályázat esetén. A pályázat helyben elkészíthető, nem kell hozzá külső pályázatíró cég szolgáltatásának igénybevétele, a benyújtását javasolta. 1./ Pordán Attila képv.: A felújítási pályázat benyújtását támogatja, de a fűtéskorszerűsítést, javítást is meg kellene oldani. Nem jó gyakorlat, hogy minden hétfőn hideg óvodába érkeznek a gyerekek. 2./ Magyar József polgármester: Ha a fűtés nem megfelelő a javítást meg kell oldani, de ha ebből a pályázatból valósul meg, az valamelyik felújítás rovására megy. Tudomása szerint az intézményben a termosztát is rosszul volt elhelyezve, a hőmérséklet mérése zárt dobozban nem megfelelő. 3./ Nagy Tibor képv.: Az óvoda felújításával egyetért, kérdezte, hogy van-e fedezet az önerőre. 4./ Magyar József polgármester: A költségvetés összeállításakor 10 millió forint elkülönítésre került a pályázati önrészekre. 85 %-os támogatási összeget nem szabad figyelmen kívül hagyni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat pályázat benyújtásáról Mezőszilas Község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 8/2009. (II.26.) ÖM. Rendeletben közzétett oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatra a Dr. Végh János Óvoda feladatellátásának javítása érdekében Ft. összegű támogatásra igényt nyújt be. A fejlesztéshez az Önkormányzat a szükséges 25% önerőt, azaz Ft.-ot költségvetéséből, a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására elkülönített tartalék előirányzatából biztosítja. Határidő: április 3. Felelős: Magyar József polgármester Hatodik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Dég Község Önkormányzat Képviselőtestülete határozatában fejezte ki csatlakozási szándékát az intézményfenntartói társuláshoz, amelyet Igar Község Önkormányzatával kötöttünk. Különböző szervekhez történt megkeresés és a szakminisztériumtól beszerzett állásfoglalás szerint ez év március 31-ig kell meghozni a képviselőtestületi döntéseket, hogy a társulás bővülhessen. Az előterjesztés elfogadását 5

6 javasolta. Ha Igar és Mezőszilas községek képviselőtestületei pozitív döntést hoznak, a dégi általános iskola és óvoda csatlakozik a társuláshoz, a dégi óvoda tagóvoda lesz. A működtetést a gesztor önkormányzat, Mezőszilas község Önkormányzata biztosítja a közoktatási normatívákból és a Sárbogárdi Kistérségi Társulástól kapott társulási támogatásból. Az átszervezés a mezőszilasi ÁMK működését nem érinti. Ha időközben probléma merül fel a társulás működtetése során, további egyeztetések szükségesek. 1./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A Németh László ÁMK továbbra is Mezőszilas Község Önkormányzatának fenntartásában működik. Kedvező képviselőtestületi döntések esetén a közoktatási intézményfenntartói társulás bővülne Dég községgel. A közalkalmazottak juttatásait sem kellene egységesen meghatározni, külön-külön intézményenként a Kollektív Szerződés szabályozhatja. Ismertette az állami normatívák intézményenkénti, településenkénti módját, lehetőségét. Amely feladat ellátását a normatíva nem fedezi, a pluszköltséget az adott település önkormányzata fizeti. 2./ Pethes Pál képv.: Észrevételét csak annyiban szerette volna kifejezni, hogy az adott pedagógusi közalkalmzotti kör támogatást kaphat, akkor azt a képviselőtestületnek is támogatnia kell. 3./ Kónya Vilmosné képv.: A közalkalmazottak, amikor meghozták a döntésüket nem voltak kellő információk birtokában. Azért tart a társulás bővítésétől, mert ennyi ember közreműködése hátráltathatja a szakmai fejlődést. A működtetés során felmerülő pénzügyi viták miatt is tart a társulástól. 4./ Borza Vilma alpolgármester: Az alkalmazotti kör támogatta a társulás bővítését, de ennek ellenére tele vannak kételyekkel, nem lehet tudni, mi lesz jövőre. A mai napon nem lehet még látni a társulás előnyét. 5./ Pordán Attila képv.: Az előterjesztés áttanulmányozása után látható, hogy vannak a társulásnak előnyei is. A társulási megállapodásban rögzítve van, hogy a működési normatívák mely önkormányzatot illetik meg. Az intézményösszevonások elkerülhetetlenek, sokkal jobb lehetőség, ha a mi társulásunkhoz csatlakoznak, mint ha nekünk kellene valakihez csatlakozni. Ha szakmailag többletfeladat keletkezik, a működés során meg lehet vizsgálni a feladatok elosztását. A csatlakozás elfogadását javasolta. 6./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Ha a társulás létrehozása által kedvezőbb lesz a pénzügyi helyzete az önkormányzatnak, az elfogadást javasolta. A többlet feladatok ellátásával a dolgozók fizetésének is emelkedni kellene. Pordán Attila képviselő hozzászólásával egyet kell értenie, hogy a társulások létrehozása a cél országos szinten is. 7./ Magyar József polgármester: A társulás létrehozása, illetve bővítése után a költségvetési törvényben az e célra elkülönített pénzkeretet vennénk igénybe. Előfordulhat, hogy lesz olyan kérdés, amelyet a működtetés során tisztázni kell. A közoktatási szakértő javaslata szerint az átszervezés a gyermekeket és a szakmai tevékenységet nem érinti. Az együttműködés kölcsönös előnyökkel járhat, pl. a szakos ellátás területén. Ha a társulás Mezőszilas község részére nem jár előnyökkel, nem javasolná a képviselőtestület részére elfogadásra. A feladatoktól nem kell megijedni, nem megoldhatatlan a társulás létrehozása után elvégzendő munka. 8./ Horváthné Gogán Jolán képv.: Csatlakozott az elhangzott javaslatokhoz, a társulást meg kell próbálni, de a megállapodásban a feltételeket részletesen rögzíteni kell. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat intézményfenntartói társulás bővítéséről Mezőszilas Község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Igar Község Önkormányzatával fennálló iskola és az óvoda fenntartói 6

7 társulásaihoz Dég Község önkormányzata csatlakozzon augusztus 31.-i hatállyal. A képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: március 31., augusztus 31.. Felelős: Magyar József polgármester A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat ÁMK Alapító Okiratának módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Németh László Általános Művelődési Központ Alapító Okiratáról szóló előterjesztést. Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete a Németh László Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiakra módosul: 1. Költségvetési szerv adatai: - megnevezése: Németh László Általános Művelődési Központ - OM azonosítója: székhelye, címe: 7017 Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. - működési területe: Mezőszilas Igar és Dég község - fenntartója: Mezőszilas Község Önkormányzata - Közszolgáltató közintézmény Az évi CXXXV. Tv. 8. -a szerint alakított intézményfenntartó társulás alapján az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak ellátására: Mezőszilas Község Önkormányzata (7017 Mezőszilas Fő u. 111.), Igar Község Önkormányzata (7015 Igar Fő u. 11.) és Dég Község Önkormányzata (8135 Dég, Kossuth L. u. 17). b) Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul: 6. Az Általános Művelődési Központ telephelyei 6.1 Óvoda (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1. hrsz.: 458/2, ingatlan területe: 2516 m 2 épület alapterülete: 405 m Óvoda (másodlagos feladat-ellátási hely) Igar, Fő u. 1. hrsz.: 366/5, ingatlan területe: 4088 m 2 épület alapterülete: 253 m Óvoda (harmadlagos feladat-ellátási hely) Dég, Széchenyi u. 53. hrsz.:., ingatlan területe:.. m 2 épület alapterülete:. 7

8 m Általános iskola (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. hrsz.: 452/6, ingatlan területe: 1 ha 957 m 2 épület alapterülete: 654 m Általános iskola (másodlagos feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 58. hrsz.: 136, ingatlan területe: 1156 m 2 épület alapterülete: 312 m Általános iskola (harmadlagos feladat-ellátási hely) Dég, Köztársaság u. 33. hrsz.:., ingatlan területe:.. m 2 épület alapterülete:. m Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u. 14. hrsz.: 452/3, ingatlan területe: 3597 m2 épület alapterülete: 285 m 2 c) Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiakra módosul: 7. Az 6.1, 6.4, pont tekintetében a vagyon Mezőszilas Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. A 6.2 pont alatti tagintézményi óvoda tekintetében a vagyon Igar Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. Az 6.3 és az 6.6 pont alatti tagintézményi óvoda és iskola tekintetében a vagyon Dég Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. d) Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakra módosul: 11. Az Általános Művelődési Központ intézményegységei a./ Németh László Általános Iskola Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. Tagintézmény Dég, Köztársaság u. 33. b./ Dr. Végh János Óvoda Mezőszilas, Petőfi u. 1. Tagintézmény Igar, Fő u. 1. Tagintézmény Dég, Széchenyi u. 53. c./ Németh László Községi Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u /a Németh László Általános Iskola TEÁOR száma: Alkalmazotti létszáma: 37 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: 560 fő Főintézmény: Mezőszilas 300 fő Tagintézmény: Dég -260 fő 8

9 Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítése, fejlesztő és felzárkóztató oktatás. Évfolyamok száma: 8 általános, évfolyamonként két osztály Felvehető tanulók maximális létszáma: 1-4 évfolyamig: 26 fő/osztály 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály szakfeladat száma Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai integrált nevelése, oktatása sajátos nevelési igényű tanuló: az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő A fogyatékosság típusa szerint: gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulási zavarral küzdő Napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos ellátás Diáksport

10 alapfokú művészet oktatás - zeneművészeti ág zongora tanszak- 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) felvehető maximális tanulólétszám: 18 fő/csoport - népzenei művészeti ág népi ének tanszak 10 évfolyam (6 alapfok, 4 továbbképző) felvehető maximális tanulólétszám: 18 fő/csoport - táncművészeti ág néptánc tanszak 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) felvehető maximális tanulólétszám: 24 fő/csoport Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Iskolai intézményi közétkeztetés Szociális étkeztetés Munkahelyi vendéglátás (alkalmazottak étkeztetése) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, oktatási és sportlétesítmény szolgáltatás, berendezések bérbeadása Üdültetés Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai 11/b Dr. Végh János Óvoda Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett vezető óvónő végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. A tagintézmények vezetői az óvoda vezető helyettesei Alkalmazotti létszám: 15 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: Főintézmény: Mezőszilas Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyermeklétszám: 4 csoport, 100 férőhely. Tagintézmény: - Igar : Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyereklétszám: 1 csoport, 30 férőhely. - Dég : Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyereklétszám: 3 csoport, 80 férőhely. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR: Óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése; ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, hátrányos helyzetű gyermekek integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés szakfeladat száma Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 10

11 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanuló: az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő A fogyatékosság típusa szerint: gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő Gyermekétkeztetés Munkahelyi vendéglátás /alkalmazottak étkeztetése/ sportlétesítmény bérbeadása /c Németh László Községi Könyvtár A könyvtárosi tevékenységet határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású könyvtáros végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. Jogállása: önálló könyvtár-ellátórendszer tagkönyvtár Jellege: Nyilvános könyvtár Alkalmazotti létszám: 2 fő Az intézmény alaptevékenysége TEÁOR: könyvtári tevékenység - általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása, a település lakosainak szakfeladat száma

12 - könyvtári dokumentumokat gyűjt, őriz, feltár és szolgáltat - dokumentum- és információcserét biztosít - iskolai könyvtári feladatokat is ellát - közösségi szintérként működik Az intézmény kiegészítő tevékenysége: múzeumi tevékenység költségevetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység - alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások - Táborok szervezése - Rendezvények szervezése - Tanfolyamok szervezése - Könyvek és könyvtári anyagok megjelentetése és terjesztése - Nyomtatott és hangzó anyagok másolása - Helyiségek bérbeadása - Bizományi könyvárusítás Az Alapító Okirat módosítsa augusztus 31.-i hatállyal lép életbe, amennyiben Dég, illetve Igar Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei elfogadják az Általános Iskola és az óvoda közös fenntartásáról szóló szerződéstervezeteket. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat aláírásáról gondoskodjon. Határidő: január 1. Felelős : Magyar József polgármester, dr. Kardos Tamás jegyző A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat társulási megállapodás módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett megállapodás-tervezet, az elhangzott vélemények és javaslatok alapján Mezőszilas - Igar Dég Közoktatási Intézményi Társulás Társulási megállapodást jóváhagyja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a jóváhagyott megállapodást írja alá. Határidő: az aláírásra: március 31. a felülvizsgálatra: december 31. Felelős: Magyar József polgármester A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 12

13 19/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat társulási megállapodás módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett megállapodás-tervezet, az elhangzott vélemények és javaslatok alapján Mezőszilas - Igar Dég Óvoda Fenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a jóváhagyott megállapodást írja alá. Határidő: az aláírásra: március 31. a felülvizsgálatra: december 31. Felelős: Magyar József polgármester Borza Vilma alpolgármester az ülésről távozott, így a létszám a továbbiakban 8 fő volt. Hetedik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai előtt nem ismeretlen ez a napirendi pont, minden évben meghatározásra kerülnek a köztisztviselőkkel szemben a teljesítménykövetelmények alapját képező célok. Az előterjesztés elfogadását javasolta. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat teljesítménykövetelményekről Mezőszilas község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. A képviselő-testület a Mezőszilas - Sáregres Községek Körjegyzőségének a köztisztviselőivel szemben a évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: Pénzügyi-gazdasági célok - Gondoskodni kell arról, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet mindenkor rendelkezésre álljon. Törekedni kell arra, hogy a hitelszükséglet minimális legyen. - a község pénzügyi egyensúlyának biztosítása, ennek érdekében törekedni kell az önkormányzati kintlévőségek minél szélesebb körben történő behajtására, beszedésére, - az önkormányzati intézmények zökkenőmentes működtetése, finanszírozásuk időben történő végrehajtása, - az önkormányzati intézmények ellenőrzése saját bevételeik beszedését, valamint a normatív állami támogatások mutatószámainak valóságát illetően, - a község éves költségvetésében meghatározott feladatok maradéktalan megvalósítása, különös tekintettel a beruházási-fejlesztési feladatokra, - felelős és takarékos gazdálkodás a pénzügyi lehetőségekkel, - gondoskodni kell a helyi adóbevételek mind teljesebb beszedéséről, az adóhátralékok folyamatos behajtásáról, - az adóigazgatási jogszabályok előírásai szerinti nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, 13

14 A képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos célok - a képviselő-testület és bizottságai törvényes és zökkenőmentes munkájának biztosítása, a meghozott döntéseik következetes végrehajtása, - a képviselő-testület és bizottsági előterjesztések színvonalas, határidőben történő elkészítése, - biztosítani kell a Kisebbségi Önkormányzatok működésének technikai feltételeit, segítséget nyújtani részükre az állami támogatás minél magasabb elnyerése érdekében, - az új és módosított önkormányzati rendeletek jogharmonizációs és deregulációs vizsgálatát folyamatosan végezni. - Mezőszilas Község Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, a körjegyzőséggel kapcsolatos változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. Közigazgatási-hatósági célok - a törvényesség és az ügyintézési határidő, a Ket. előírásainak maradéktalan betartása a hivatali munka valamennyi területén, - ügyintézési határidő meghosszabbítására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, - a lehető legalaposabb, szakmailag legmagasabb színvonalú döntések a lehető legrövidebb időn belül kerüljenek meghozatalra, - biztosítani kell, hogy az ügyfélfogadási időben az ügyfelek fogadására mindig rendelkezésre álljon olyan ügyintéző, aki érdemi tájékoztatást és felvilágosítást tud adni, - a hivatal egyes irodái közötti együttműködés, kapcsolat továbbfejlesztése, - az ügyfelekkel való ügyintézői kapcsolat további javítása, - az ügyintéző feladatkörébe tartozó jogszabályi változások folyamatos, napi tanulmányozása az eredményes gyakorlati alkalmazásuk érdekében, - továbbra is biztosítani kell a köztisztviselők szakmai fejlődésének lehetőségét, a különböző képzések, oktatások igénybevételével. Egyéb célok - közhasznú, közcélú foglalkoztatás folyamatos megteremtése, biztosítása. - a nyilvánosság és tájékoztatás széleskörű biztosítása a községi honlapon, annak folyamatos és napi karbantartása, frissítése. - folyamatosan biztosítani kell annak feltételét, hogy a Körjegyzőségben a számítógépes hálózati rendszer megbízhatóan és folyamatosan működjön, - biztosítani kell az önkormányzat informatikai stratégiai tervében foglaltak végrehajtását. A képviselő-testület utasítja a Körjegyzőt, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján április 15-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a köztisztviselők évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el. Felelős: dr. Kardos Tamás körjegyző Határidő: április 15. és december 31. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján április 15-ig dolgozza ki a Körjegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a Körjegyző évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el, és arról a testületet február 28-ig tájékoztassa. Felelős: Magyar József polgármester Határidő: április 15., december 31. és február

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben