J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma, Kiss Géza, Kónya Vilmosné, Nagy Tibor, Pethes Pál, Pordán Attila és Tölösi József képviselőtestületi tagok Raffael Attila CKÖ elnöke, Dr. Kardos Tamás jegyző Magyar József polgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, meghívott vendéget és a jegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 képviselőtestületi tag közül 8 jelen volt, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, új napirendi pont megtárgyalását kérte, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ A szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megvitatása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 2./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet megvitatása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 3./ Németh László díj adományozásáról szóló rendelet módosítása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 4./ Önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítása Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 5./ Óvoda felújítási pályázat benyújtásának jóváhagyása Előadó: Magyar József polgármester 6./ A Mezőszilas Igar közoktatási intézményfenntartói társulás bővítésére irányuló döntés meghozatala Előadó: Magyar József polgármester 7./ Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 1

2 8./ B e j e l e n t é s e k Horváthné Gogán Jolán képviselőtestületi tag az ülésre megérkezett, így a létszám a továbbiakban 9 fő volt. Első napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása a szociális törvény módosítása miatt is szükséges. A képviselőtestület minden évben megállapítja a házi gondozás, szociális étkeztetés térítési díjait. A kistérségi társulásban való részvételünk esetében is a képviselőtestületnek kell meghatároznia a térítési díjakat. Részletesen ismertette a módosítási javasolatokat. Ismertette a kiküldött rendelet-tervezetben hibásan szereplő adatokat, amelyek kijavításra, módosításra szorulnak. 1./ Magyar József polgármester: Ismertette a szociális törvényből adódó módosításokat. A rendszeres szociális segélyezés is változott, rendelkezésre álló támogatás bevezetésre került. Ennek keretében az ilyen jellegű ellátást igénylőknek évente 90 napos közfoglalkoztatásban kell résztvenniük. Április 1-jétől kezdődően 19 fő alkalmazásra kerül, 95 %-os támogatással. Az alkalmazásra kerülő dolgozók korábban részt vettek közhasznú foglalkoztatásban, közcélú munkán, illetve közmunkaprogramban. A rendelettervezet foglalkozik az ápolási díjjal is, ezen a méltányossági ápolási díjat kell érteni. Nem olyan sok, akiket ez az ellátási forma érint, a felülvizsgálatot évente kell elvégezni. A Kistérségi Társulási Tanács a szociális ellátási térítési díj javaslatot véleményezte és az előterjesztés szerint hagyta jóvá. A Kistérségi Társulásban résztvevő településeken egységesebb a térítési díj. 2./ Kónya Vilmosné szoc. és eü. biz. elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezte az előterjesztést, és közös döntést javasol a képviselőtestülettel. 3./ Magyar József polgármester: A szociális törvény előírja a szociális segélyezés feltételeit, amelyet be kell tartani. Amennyiben az ellátást igénybevevő az előírásokat nem tartja be, a szociális segélyezését be kell szüntetni. 4./ Pethes Pál képv.: Részére a szociálpolitikai kerekasztal új fogalom, mióta van ez, és működik-e egyáltalán. 5./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Eddig is volt, de az elkövetkezendő időben jobban előtérbe kerül a tevékenysége. A foglalkoztatási tervet, programot is véleményeznie kell. 6./ Magyar József polgármester: Döntési kompetenciája nincs, véleményezési, javaslattételi feladata van. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 1.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 1.) számú rendeletét az egyes szociális ellátásokról a képviselő-testület a jegyzőkönyv 1-es számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. 2

3 Második napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: A rendelet módosítási javaslat a rendelet mellékletét képező étkezési térítési díjak módosítása miatt került előterjesztésre. Az étkezési térítési díjakat a képviselőtestületnek kell jóváhagynia. 1./ Magyar József polgármester: Az előterjesztett javaslat nem tartalmaz nyereséget. 2./ Pordán Attila képv.: A térítési díjak emelkedésében furcsának találja, hogy az nem egységes. Pl. az iskolában az uzsonna térítési díja nem emelkedik, míg az óvodai uzsonna 9.- Ft-tal. Ha az étkezési nyersanyagnorma emelkedik, amely miatt emelkednek az étkezési térítési díjak, akkor az óvodában és az iskolában is emelkednie kell. 3./ Kónya Vilmosné képv.: Az elmúlt évihez viszonyítva összességében az óvodában 34.- Ft-tal, az iskolában pedig 36.- Ft-tal emelkednek az étkezési térítési díjak. 4./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Az étkezési térítési díj emelésével kapcsolatos javaslat a nyersanyagnorma változásán alapul. Az iskolában és az óvodában váltakozó időpontban kapják a gyermekek a tejterméket, amely drágább a többi élelmiszerhez viszonyítva. Az élelmezésvezetőtől kapott tájékoztatás alapján elmondta, hogy az iskolában azért nem emelkedett az uzsonna térítési díja, mert a kerekítés miatt így jött ki a javasolt árkalkuláció. Az iskolában bővebb tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők az étkezési térítési díjak változásáról. 5./ Pordán Attila képv.: A térítési díj változásáról most kell dönteni, jó lett volna, ha az iskola képviselője az ülésen jelen lett volna a kérdések tisztázása érdekében. Az iskolában is kapnak a gyerekek tejterméket. Az előterjesztett módosítási javaslatot, így nem tudja elfogadni. 6./ Magyar József polgármester: Ezt a vitát lezárhatjuk, az eddigiek során ilyen probléma nem merült fel. Ha a javasolt étkezési térítési díjakat nem hagyjuk jóvá a különbözetet fizetni kell vagy későbbi időpontban dönt róla a képviselőtestület és visszamenőleg, egy összegben kell kifizetni a különbözetet. 7./ Pordán Attila képv.: Továbbra is fenntartja, hogy az emelkedés százalékos mértéke nem egységes, nem megfelelő a tájékoztatás és március 30-án kell eldönteni az április 1-jétől fizetendő díjakat. 8./ Kónya Vilmosné képv.: A szülőket tájékoztatták a várható változásokról és azzal egyetértettek, legalábbis hasonló kifogás nem érkezett. 9./ Magyar József polgármester: Több száz gyermek étkeztetését kell biztosítani állami támogatás mellett. 10./ Pethes Pál képv.: Pordán Attila képviselő hozzászólásával olyan szempontból egyetértett, hogy a százalékos aránynak egységesnek kellene lennie. Nem muszály minden előterjesztett javaslatot elfogadni. 11./ Magyar József polgármester: Az étkezési térítési díjakat minden évben emelni kell. Ha a nyersanyagnorma alapján lett a javaslat kiszámítva, el lehet fogadni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 3

4 Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (IV. 1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (IV. 1.) számú rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről a képviselő-testület a jegyzőkönyv 2-es számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. Harmadik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: A rendelet-módosítási javaslat a javaslattevők körét is bővíti. Az előkészítő bizottság összetételében is változást javasolt. A 3.. Kiegészül a bronz plakett adományozásával és változik a díjjal járó pénzjutalom összege is. Az előkészítő bizottság javasolatot terjeszthet elő, de a döntés joga a képviselőtestületé. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Németh László díj alapításáról és adományozásáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (IV. 1.) számú rendeletét a Németh László díj alapításáról és adományozásáról a képviselő-testület a jegyzőkönyv 3-as számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. Negyedik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet 2-es számú mellékletét amely az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát tartalmazza kellene módosítani, illetve a 9 és 10-es sorszám alatt lévő sportpálya és tűzoltószertár megnevezésű ingatlanokat javasolta átsorolni a forgalomképes kategóriába. Fejlesztési célú hitel felvételéhez fedezet miatt szükséges a javasolt ingatlanok átminősítése. 1./ Pethes Pál képv.: A volt gyermekorvosi rendelő és lakás üresen áll, a sportpálya helyett célszerübb lenne ezeket átminősíteni. 2./ Magyar József polgármester: A javasolt ingatlan lakásnak van átminősítve, hitelfedezetként jelenleg is meg van jelölve. A hitel lejárta után lehetne esetleg erre a megoldásra gondolni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendeletét a önkormányzati vagyon hasznosításáról a képviselő-testület a jegyzőkönyv 4-es számú melléklete szerinti 4

5 szövegezéssel elfogadta, jóváhagyta. Ötödik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Ismertette az óvoda felújításával kapcsolatban készített előterjesztést. Elmondta, hogy az óvodai tornaszoba építési engedélye lejárt ugyan, de ezzel rendelkezik az önkormányzat. Elengedhetetlen feladat a lapos tetejű foglalkoztatási szoba tetővel való ellátásának megoldása. A régi épületrész tetőszerkezetének javítása is megvalósítható lehet nyertes pályázat esetén. A pályázat helyben elkészíthető, nem kell hozzá külső pályázatíró cég szolgáltatásának igénybevétele, a benyújtását javasolta. 1./ Pordán Attila képv.: A felújítási pályázat benyújtását támogatja, de a fűtéskorszerűsítést, javítást is meg kellene oldani. Nem jó gyakorlat, hogy minden hétfőn hideg óvodába érkeznek a gyerekek. 2./ Magyar József polgármester: Ha a fűtés nem megfelelő a javítást meg kell oldani, de ha ebből a pályázatból valósul meg, az valamelyik felújítás rovására megy. Tudomása szerint az intézményben a termosztát is rosszul volt elhelyezve, a hőmérséklet mérése zárt dobozban nem megfelelő. 3./ Nagy Tibor képv.: Az óvoda felújításával egyetért, kérdezte, hogy van-e fedezet az önerőre. 4./ Magyar József polgármester: A költségvetés összeállításakor 10 millió forint elkülönítésre került a pályázati önrészekre. 85 %-os támogatási összeget nem szabad figyelmen kívül hagyni. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat pályázat benyújtásáról Mezőszilas Község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 8/2009. (II.26.) ÖM. Rendeletben közzétett oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatra a Dr. Végh János Óvoda feladatellátásának javítása érdekében Ft. összegű támogatásra igényt nyújt be. A fejlesztéshez az Önkormányzat a szükséges 25% önerőt, azaz Ft.-ot költségvetéséből, a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására elkülönített tartalék előirányzatából biztosítja. Határidő: április 3. Felelős: Magyar József polgármester Hatodik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Dég Község Önkormányzat Képviselőtestülete határozatában fejezte ki csatlakozási szándékát az intézményfenntartói társuláshoz, amelyet Igar Község Önkormányzatával kötöttünk. Különböző szervekhez történt megkeresés és a szakminisztériumtól beszerzett állásfoglalás szerint ez év március 31-ig kell meghozni a képviselőtestületi döntéseket, hogy a társulás bővülhessen. Az előterjesztés elfogadását 5

6 javasolta. Ha Igar és Mezőszilas községek képviselőtestületei pozitív döntést hoznak, a dégi általános iskola és óvoda csatlakozik a társuláshoz, a dégi óvoda tagóvoda lesz. A működtetést a gesztor önkormányzat, Mezőszilas község Önkormányzata biztosítja a közoktatási normatívákból és a Sárbogárdi Kistérségi Társulástól kapott társulási támogatásból. Az átszervezés a mezőszilasi ÁMK működését nem érinti. Ha időközben probléma merül fel a társulás működtetése során, további egyeztetések szükségesek. 1./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A Németh László ÁMK továbbra is Mezőszilas Község Önkormányzatának fenntartásában működik. Kedvező képviselőtestületi döntések esetén a közoktatási intézményfenntartói társulás bővülne Dég községgel. A közalkalmazottak juttatásait sem kellene egységesen meghatározni, külön-külön intézményenként a Kollektív Szerződés szabályozhatja. Ismertette az állami normatívák intézményenkénti, településenkénti módját, lehetőségét. Amely feladat ellátását a normatíva nem fedezi, a pluszköltséget az adott település önkormányzata fizeti. 2./ Pethes Pál képv.: Észrevételét csak annyiban szerette volna kifejezni, hogy az adott pedagógusi közalkalmzotti kör támogatást kaphat, akkor azt a képviselőtestületnek is támogatnia kell. 3./ Kónya Vilmosné képv.: A közalkalmazottak, amikor meghozták a döntésüket nem voltak kellő információk birtokában. Azért tart a társulás bővítésétől, mert ennyi ember közreműködése hátráltathatja a szakmai fejlődést. A működtetés során felmerülő pénzügyi viták miatt is tart a társulástól. 4./ Borza Vilma alpolgármester: Az alkalmazotti kör támogatta a társulás bővítését, de ennek ellenére tele vannak kételyekkel, nem lehet tudni, mi lesz jövőre. A mai napon nem lehet még látni a társulás előnyét. 5./ Pordán Attila képv.: Az előterjesztés áttanulmányozása után látható, hogy vannak a társulásnak előnyei is. A társulási megállapodásban rögzítve van, hogy a működési normatívák mely önkormányzatot illetik meg. Az intézményösszevonások elkerülhetetlenek, sokkal jobb lehetőség, ha a mi társulásunkhoz csatlakoznak, mint ha nekünk kellene valakihez csatlakozni. Ha szakmailag többletfeladat keletkezik, a működés során meg lehet vizsgálni a feladatok elosztását. A csatlakozás elfogadását javasolta. 6./ Raffael Attila CKÖ elnöke: Ha a társulás létrehozása által kedvezőbb lesz a pénzügyi helyzete az önkormányzatnak, az elfogadást javasolta. A többlet feladatok ellátásával a dolgozók fizetésének is emelkedni kellene. Pordán Attila képviselő hozzászólásával egyet kell értenie, hogy a társulások létrehozása a cél országos szinten is. 7./ Magyar József polgármester: A társulás létrehozása, illetve bővítése után a költségvetési törvényben az e célra elkülönített pénzkeretet vennénk igénybe. Előfordulhat, hogy lesz olyan kérdés, amelyet a működtetés során tisztázni kell. A közoktatási szakértő javaslata szerint az átszervezés a gyermekeket és a szakmai tevékenységet nem érinti. Az együttműködés kölcsönös előnyökkel járhat, pl. a szakos ellátás területén. Ha a társulás Mezőszilas község részére nem jár előnyökkel, nem javasolná a képviselőtestület részére elfogadásra. A feladatoktól nem kell megijedni, nem megoldhatatlan a társulás létrehozása után elvégzendő munka. 8./ Horváthné Gogán Jolán képv.: Csatlakozott az elhangzott javaslatokhoz, a társulást meg kell próbálni, de a megállapodásban a feltételeket részletesen rögzíteni kell. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat intézményfenntartói társulás bővítéséről Mezőszilas Község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Igar Község Önkormányzatával fennálló iskola és az óvoda fenntartói 6

7 társulásaihoz Dég Község önkormányzata csatlakozzon augusztus 31.-i hatállyal. A képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. Határidő: március 31., augusztus 31.. Felelős: Magyar József polgármester A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat ÁMK Alapító Okiratának módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Németh László Általános Művelődési Központ Alapító Okiratáról szóló előterjesztést. Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete a Németh László Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiakra módosul: 1. Költségvetési szerv adatai: - megnevezése: Németh László Általános Művelődési Központ - OM azonosítója: székhelye, címe: 7017 Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. - működési területe: Mezőszilas Igar és Dég község - fenntartója: Mezőszilas Község Önkormányzata - Közszolgáltató közintézmény Az évi CXXXV. Tv. 8. -a szerint alakított intézményfenntartó társulás alapján az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatainak ellátására: Mezőszilas Község Önkormányzata (7017 Mezőszilas Fő u. 111.), Igar Község Önkormányzata (7015 Igar Fő u. 11.) és Dég Község Önkormányzata (8135 Dég, Kossuth L. u. 17). b) Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul: 6. Az Általános Művelődési Központ telephelyei 6.1 Óvoda (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1. hrsz.: 458/2, ingatlan területe: 2516 m 2 épület alapterülete: 405 m Óvoda (másodlagos feladat-ellátási hely) Igar, Fő u. 1. hrsz.: 366/5, ingatlan területe: 4088 m 2 épület alapterülete: 253 m Óvoda (harmadlagos feladat-ellátási hely) Dég, Széchenyi u. 53. hrsz.:., ingatlan területe:.. m 2 épület alapterülete:. 7

8 m Általános iskola (elsődleges feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. hrsz.: 452/6, ingatlan területe: 1 ha 957 m 2 épület alapterülete: 654 m Általános iskola (másodlagos feladat-ellátási hely) Mezőszilas, Petőfi u. 58. hrsz.: 136, ingatlan területe: 1156 m 2 épület alapterülete: 312 m Általános iskola (harmadlagos feladat-ellátási hely) Dég, Köztársaság u. 33. hrsz.:., ingatlan területe:.. m 2 épület alapterülete:. m Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u. 14. hrsz.: 452/3, ingatlan területe: 3597 m2 épület alapterülete: 285 m 2 c) Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiakra módosul: 7. Az 6.1, 6.4, pont tekintetében a vagyon Mezőszilas Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. A 6.2 pont alatti tagintézményi óvoda tekintetében a vagyon Igar Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. Az 6.3 és az 6.6 pont alatti tagintézményi óvoda és iskola tekintetében a vagyon Dég Község Önkormányzat tulajdona, felette a Németh László Általános Művelődési Központ rendelkezik. d) Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakra módosul: 11. Az Általános Művelődési Központ intézményegységei a./ Németh László Általános Iskola Mezőszilas, Petőfi u. 1/G. Tagintézmény Dég, Köztársaság u. 33. b./ Dr. Végh János Óvoda Mezőszilas, Petőfi u. 1. Tagintézmény Igar, Fő u. 1. Tagintézmény Dég, Széchenyi u. 53. c./ Németh László Községi Könyvtár Mezőszilas, Németh L. u /a Németh László Általános Iskola TEÁOR száma: Alkalmazotti létszáma: 37 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: 560 fő Főintézmény: Mezőszilas 300 fő Tagintézmény: Dég -260 fő 8

9 Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítése, fejlesztő és felzárkóztató oktatás. Évfolyamok száma: 8 általános, évfolyamonként két osztály Felvehető tanulók maximális létszáma: 1-4 évfolyamig: 26 fő/osztály 5-8 évfolyamig: 30 fő/osztály szakfeladat száma Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai integrált nevelése, oktatása sajátos nevelési igényű tanuló: az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő A fogyatékosság típusa szerint: gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulási zavarral küzdő Napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos ellátás Diáksport

10 alapfokú művészet oktatás - zeneművészeti ág zongora tanszak- 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) felvehető maximális tanulólétszám: 18 fő/csoport - népzenei művészeti ág népi ének tanszak 10 évfolyam (6 alapfok, 4 továbbképző) felvehető maximális tanulólétszám: 18 fő/csoport - táncművészeti ág néptánc tanszak 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) felvehető maximális tanulólétszám: 24 fő/csoport Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Iskolai intézményi közétkeztetés Szociális étkeztetés Munkahelyi vendéglátás (alkalmazottak étkeztetése) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, oktatási és sportlétesítmény szolgáltatás, berendezések bérbeadása Üdültetés Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai 11/b Dr. Végh János Óvoda Szakmai irányítását határozatlan időre kinevezett vezető óvónő végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. A tagintézmények vezetői az óvoda vezető helyettesei Alkalmazotti létszám: 15 fő. Maximálisan felvehető gyermek létszám: Főintézmény: Mezőszilas Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyermeklétszám: 4 csoport, 100 férőhely. Tagintézmény: - Igar : Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyereklétszám: 1 csoport, 30 férőhely. - Dég : Óvodai csoportok száma, a felvehető maximális gyereklétszám: 3 csoport, 80 férőhely. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR: Óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése; ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, hátrányos helyzetű gyermekek integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés szakfeladat száma Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 10

11 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanuló: az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő A fogyatékosság típusa szerint: gyengénlátó mozgássérült hallássérült tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavaraival küzdő kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő Gyermekétkeztetés Munkahelyi vendéglátás /alkalmazottak étkeztetése/ sportlétesítmény bérbeadása /c Németh László Községi Könyvtár A könyvtárosi tevékenységet határozatlan időre kinevezett főfoglalkozású könyvtáros végzi. Alkalmazásáról és kinevezéséről az ÁMK Igazgatótanácsa dönt. Jogállása: önálló könyvtár-ellátórendszer tagkönyvtár Jellege: Nyilvános könyvtár Alkalmazotti létszám: 2 fő Az intézmény alaptevékenysége TEÁOR: könyvtári tevékenység - általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása, a település lakosainak szakfeladat száma

12 - könyvtári dokumentumokat gyűjt, őriz, feltár és szolgáltat - dokumentum- és információcserét biztosít - iskolai könyvtári feladatokat is ellát - közösségi szintérként működik Az intézmény kiegészítő tevékenysége: múzeumi tevékenység költségevetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység - alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások - Táborok szervezése - Rendezvények szervezése - Tanfolyamok szervezése - Könyvek és könyvtári anyagok megjelentetése és terjesztése - Nyomtatott és hangzó anyagok másolása - Helyiségek bérbeadása - Bizományi könyvárusítás Az Alapító Okirat módosítsa augusztus 31.-i hatállyal lép életbe, amennyiben Dég, illetve Igar Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei elfogadják az Általános Iskola és az óvoda közös fenntartásáról szóló szerződéstervezeteket. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat aláírásáról gondoskodjon. Határidő: január 1. Felelős : Magyar József polgármester, dr. Kardos Tamás jegyző A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat társulási megállapodás módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett megállapodás-tervezet, az elhangzott vélemények és javaslatok alapján Mezőszilas - Igar Dég Közoktatási Intézményi Társulás Társulási megállapodást jóváhagyja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a jóváhagyott megállapodást írja alá. Határidő: az aláírásra: március 31. a felülvizsgálatra: december 31. Felelős: Magyar József polgármester A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 12

13 19/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat társulási megállapodás módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett megállapodás-tervezet, az elhangzott vélemények és javaslatok alapján Mezőszilas - Igar Dég Óvoda Fenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a jóváhagyott megállapodást írja alá. Határidő: az aláírásra: március 31. a felülvizsgálatra: december 31. Felelős: Magyar József polgármester Borza Vilma alpolgármester az ülésről távozott, így a létszám a továbbiakban 8 fő volt. Hetedik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai előtt nem ismeretlen ez a napirendi pont, minden évben meghatározásra kerülnek a köztisztviselőkkel szemben a teljesítménykövetelmények alapját képező célok. Az előterjesztés elfogadását javasolta. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat teljesítménykövetelményekről Mezőszilas község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. A képviselő-testület a Mezőszilas - Sáregres Községek Körjegyzőségének a köztisztviselőivel szemben a évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: Pénzügyi-gazdasági célok - Gondoskodni kell arról, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet mindenkor rendelkezésre álljon. Törekedni kell arra, hogy a hitelszükséglet minimális legyen. - a község pénzügyi egyensúlyának biztosítása, ennek érdekében törekedni kell az önkormányzati kintlévőségek minél szélesebb körben történő behajtására, beszedésére, - az önkormányzati intézmények zökkenőmentes működtetése, finanszírozásuk időben történő végrehajtása, - az önkormányzati intézmények ellenőrzése saját bevételeik beszedését, valamint a normatív állami támogatások mutatószámainak valóságát illetően, - a község éves költségvetésében meghatározott feladatok maradéktalan megvalósítása, különös tekintettel a beruházási-fejlesztési feladatokra, - felelős és takarékos gazdálkodás a pénzügyi lehetőségekkel, - gondoskodni kell a helyi adóbevételek mind teljesebb beszedéséről, az adóhátralékok folyamatos behajtásáról, - az adóigazgatási jogszabályok előírásai szerinti nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, 13

14 A képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos célok - a képviselő-testület és bizottságai törvényes és zökkenőmentes munkájának biztosítása, a meghozott döntéseik következetes végrehajtása, - a képviselő-testület és bizottsági előterjesztések színvonalas, határidőben történő elkészítése, - biztosítani kell a Kisebbségi Önkormányzatok működésének technikai feltételeit, segítséget nyújtani részükre az állami támogatás minél magasabb elnyerése érdekében, - az új és módosított önkormányzati rendeletek jogharmonizációs és deregulációs vizsgálatát folyamatosan végezni. - Mezőszilas Község Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, a körjegyzőséggel kapcsolatos változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. Közigazgatási-hatósági célok - a törvényesség és az ügyintézési határidő, a Ket. előírásainak maradéktalan betartása a hivatali munka valamennyi területén, - ügyintézési határidő meghosszabbítására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, - a lehető legalaposabb, szakmailag legmagasabb színvonalú döntések a lehető legrövidebb időn belül kerüljenek meghozatalra, - biztosítani kell, hogy az ügyfélfogadási időben az ügyfelek fogadására mindig rendelkezésre álljon olyan ügyintéző, aki érdemi tájékoztatást és felvilágosítást tud adni, - a hivatal egyes irodái közötti együttműködés, kapcsolat továbbfejlesztése, - az ügyfelekkel való ügyintézői kapcsolat további javítása, - az ügyintéző feladatkörébe tartozó jogszabályi változások folyamatos, napi tanulmányozása az eredményes gyakorlati alkalmazásuk érdekében, - továbbra is biztosítani kell a köztisztviselők szakmai fejlődésének lehetőségét, a különböző képzések, oktatások igénybevételével. Egyéb célok - közhasznú, közcélú foglalkoztatás folyamatos megteremtése, biztosítása. - a nyilvánosság és tájékoztatás széleskörű biztosítása a községi honlapon, annak folyamatos és napi karbantartása, frissítése. - folyamatosan biztosítani kell annak feltételét, hogy a Körjegyzőségben a számítógépes hálózati rendszer megbízhatóan és folyamatosan működjön, - biztosítani kell az önkormányzat informatikai stratégiai tervében foglaltak végrehajtását. A képviselő-testület utasítja a Körjegyzőt, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján április 15-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a köztisztviselők évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el. Felelős: dr. Kardos Tamás körjegyző Határidő: április 15. és december 31. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján április 15-ig dolgozza ki a Körjegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a Körjegyző évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el, és arról a testületet február 28-ig tájékoztassa. Felelős: Magyar József polgármester Határidő: április 15., december 31. és február

15 Bejelentések 1./ Magyar József polgármester ismertette Csepregi József Petőfi u. 43. sz. alatti lakos telekvásárlási kérelmét. Elmondta, hogy a Békapest 16., a mezőszilasi 165. hrsz.-ú ingatlan korábbi képviselőtestületi határozat alapján elidegenítési tilalom alatt áll. A Lajoshegyre vezető út esetleges rekonstrukciójakor erre a területre szükség lehet. Ha a képviselőtestület az értékesítés jóváhagyása mellett dönt, az elidegenítési tilalmat fel kell oldani. 1./ Pethes Pál képv.: A megvásárolni kívánt területet a család évek óta használja, az értékesítést javasolta. A lajoshegyi feljáró kialakítását az értékesítés esetén is meg lehet oldani. 2./ Magyar József polgármester: Javasolta a 165. hrsz.-ú ingatlan Ft/m2 áron történő értékesítését. A javaslat elhangzása után a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 21/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat ingatlan értékesítéséről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőszilas 165 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant Ft. eladási áron Csepregi Zoltán (szül.: Székesfehérvár, , a.n.: Kiss Márta) Mezőszilas Petőfi u. 43. szám alatti lakos részére értékesíti. Megbízza a Képviselő-testület az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester 2./ Pordán Attila képv.: Tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy február 27-én megalakult a labdarúgó egyesület, melynek vezetője Pécsi Zoltán. A cégbírósági bejegyzéshez székhellyel kell rendelkeznie az egyesületnek. A Mezőszilas Fő utca 111. számot szeretnék bejegyeztetni, amelyhez a képviselőtestület jóváhagyását kérte nyilatkozat formájában. Ha a volt gyógyszertár épület címe lenne a székhely cím, abban az esetben is kell a képviselőtestület jóváhagyása. Nagy Tibor képviselőtestületi tag az ülésről távozott, a létszám a továbbiakban 7 fő volt. 1./ Magyar József polgármester: Jobb megoldásnak tartaná a székhely címnek a volt gyógyszertár épület címének jóváhagyását. Ez az épület a civil szervezetek használatába került, így célszerű címnek is ezt bejelenteni. A bejelentés megvitatása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 22/2009. (III. 30.) KT. sz. határozat székhely cím bejelentésének 15

16 jóváhagyásáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőszilasi Labdarúgó Egyesület (képviseli: Pécsi Zoltán) székhelyét az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőszilas Fő u. 38. szám alatti címre bejegyezze. Megbízza a Képviselő-testület az alpolgármestert, hogy a döntésről a Mezőszilasi Labdarúgó Egyesületet értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester 3./ Pethes Pál képv.: Kérte a képviselőtársai és a vezetők segítségét ahhoz, hogy a képviselőtestület zárt ülésein elhangzottak ne kerüljenek már másnap a faluban megtárgyalásra. 1./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: A zárt ülésen elhangzottak nem nyilvánosak, a végső döntés az érintettekkel hivatalos úton közlésre kerül, de a vita, a döntésig végzett munka nem nyilvános. Nagy Tibor képviselőtestületi tag az ülésre visszaérkezett, így a létszám a továbbiakban ismét 8 fő volt. 4./Raffael Attila CKÖ elnöke: Kérdezte, hogy a parkosításra adományozott Ft felhasználása megtörtént-e. Amennyiben még aktuális a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülését összehívja, mert szeretnének a parkosításhoz ők is hozzájárulni. 1./Magyar József polgármester: Jelenleg a parkosításra kijelölt területet teherautó parkolására használja egy vállalkozó. Sajá elmondása szerint az előző polgármester javasolta neki, hogy ilyen célra használhatja ezt a közterületrészt, amelyet évek óta rendbentart. 5./Pordán Attila képv.: Bejelentette, hogy a Széchenyi utca, Rózsa utca kereszteződése balesetveszélyes az út szélén lévő bokrok miatt. A balesetveszély megszüntetése érdekében intézkedni kell. 6./ Nagy Tibor képv.: Elmondta, hogy az utak javítását most már vége a télnek el kell végezni. Vannak olyan településrészek, utcák, ahol sok a felfagyás. 1./ Magyar József polgármester: Az egyszerűbb útjavításokat helybeli dolgozókkal elvégezteti. Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy az ingatlanaik előtt a keletkezett kátyúkat megszüntethetik, a lehetőségek szerinti segítséget biztosítja hozzá az önkormányzat. Magyar József polgármester: Megköszönte a képviselőtestületi tagok, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke és a körjegyző megjelenését, az ülést bezárta. Bejelentette, hogy a Németh László díj évi odaítélésére vonatkozó javaslat és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelem megvitatása zárt ülésen történik, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 16

17 Kmft. Magyar József polgármester Dr. Kardos Tamás körjegyző 17

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. november 30-án tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2012. december 21-én tartott képviselőtestületi ülésről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen voltak: Kavecz László alpolgármester

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben